» AANGEVOCHTEN LEVEN EN HOUVAST

Wat is dit?

Foto AANGEVOCHTEN LEVEN EN HOUVAST

Je merkt hoe er aan het leven van mensen getrokken wordt. Hoe dat ook met je leven met Christus te maken heeft. Wat kan het leven van een mens een aangevochten leven zijn. Juist ook vanuit wat je meemaakt als predikant heb ik deze preken over zondag 52 en zondag 1 geschreven en gehouden. Ik hoop dat het je helpt om je houvast in Christus te vinden.


ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Gez 170:1,2
Lezing van Gods wet
Psalm 13
Schriftlezing: Efeze 6:10-24
Romeinen 8:22-39
Gebed
Psalm 5:1-5
Tekst: Zondag 52
Verkondiging van het evangelie
Lied 173;1,2,5,10
Dankgebed
Collecte
Psalm 57:5,6
Zegen


Geliefde gemeente van onze here Jezus Christus, broeders en zusters

We hebben een Vader in de hemel die echt om ons geeft. Die weet dat het leven en ook het geloven op deze wereld niet makkelijk is. Onze hemelse Vader doet ook niet alsof dat wel zo is. Hij kent de moeite die er in jouw leven kunnen zijn.
Hij weet ook dat het in ons leven kan gebeuren dat het er op lijkt dat het kaarsje van ons geloof langzaam maar zeker uit dreigt te gaan. Ons kaarsje wordt kleiner en het lijkt alsof er geen nieuwe voeding komt die dat vlammetje laat branden. Je voelt dat het minder wordt. Je voelt dat het vlammetje van je geloof begint te flakkeren. Je probeert om dat te veranderen maar niets lijkt te helpen.
Deze dingen kunnen er in je leven zijn in een tijd dat er zoveel vragen bij het geloven in Christus worden gesteld. In een tijd dat er zoveel nadruk op gelegd wordt dat het om je leven op deze aarde gaat. Dat je daarvan volop geniet en anders je leven eigenlijk mislukt is.
Dan hoor je dat de Here Jezus je leert bidden: “Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de Boze.”
Vader in de hemel kent de wereld waarin je leeft. Hij weet dat er aan jouw leven als kind van God getrokken wordt. Hij weet dat je in een wereld leeft waarin geloven in Hem niet vanzelfsprekend is en er steeds weer dingen gebeuren die dat vlammetje van geloof dreigen uit te drukken. Christus is de Heer die echt om je geeft en die daarom je dit leert bidden. Jij en ik hebben dat zo nodig om in deze wereld aan Hem verbonden te worden en te blijven. We hebben de HERE zelf zo nodig dat Hij ons draagt, dat Hij die vlam van geloof in ons leven laat branden. We hebben zo nodig om tot hem te blijven gaan in ons gebed. Laten we samen zo luisteren dat ons hart erbij is, ons hart naar de HERE uitziet en dat we ons laten voeden door Hem.
Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder yhet volgende thema:

CHRISTUS LEERT ZWAKKE MENSEN IN OORLOGTIJD TOT DE VADER BIDDEN

1. Om in de strijd staande te blijven
2. Om in de overwinning te delen

1. Om in de strijd staande te blijven.


Is het niet wat overdreven om over oorlogstijd te praten? Zo erg is het toch niet? Als gelovige ben je op punten wel wat anders dan anderen maar dat is toch nog geen oorlog? De wereld om je heen is toch niet je vijand? Zeker in een tijd waarin we als gelovige de vrijheid hebben om naar de kerk te gaan om in vrijheid te geloven en te leven, ga je gauw zo denken. Toch laten we ons dan in slaap sussen. Er is er dan een die dat heel fijn vindt en dat is de duivel. Die doet niets liever dan je geruststellen. Hij geniet er van als jij denkt dat het allemaal nog al mee valt en dat je in ons land en onze samenleving niet zo op je hoede hoeft te zijn.
Dat we echt in oorlogstijd leven wil ik nu duidelijk maken vanuit 2 gedeelten in het nieuwe Testament.
Eerst naar Efeze 6. Dat is het gedeelte waarin de Geest ons oproept om echt de wapens op te nemen. Je hebt nodig om bewapend door het leven te gaan. Dat bewapend zijn betekent dat je dicht bij de HERE leeft. Dat betekent dat je als een levende gelovigen heel goed naar de HERE luistert, Zijn Woord steeds weer tot je neemt. Dat je ook elke dag in gebed tot de HERE komt. Waarom is het nodig om zo steeds weer bewapend te zijn, om steeds weer vanuit de woorden van God te denken en te onderscheiden en te beoordelen in de wereld? We lezen dat in Efeze 6:10-13: “Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.”
Het is de duivel met zijn helpers die ook in een vrije samenleving allerlei dingen op je af laat komen die aan je trekken en je los willen weken van een leven dicht bij Christus. Als je goed om je heen kijkt in onze vrije samenleving zie je dat ook heel goed. Want juist bij ons in het vrije Nederland, in het vrije Westen zie je hoe kerken leeglopen. Hoe mensen al minder naar de kerk gaan en zich ook al minder christen noemen. Je ziet de zuigkracht van een leven zonder Christus als de Verlosser van je zonden en van het oordeel. Zonder Christus als de Heer van je leven. Waar de levende band, waarin je de HERE al meer en dieper wilt kennen, verdwijnt. Daar leg je je wapenrusting neer en wordt je een makkelijke prooi voor de verleiding om zonder God en Christus in het leven te staan.
De duivel, de Boze doet daarvoor ook ontzettend zijn best. Hij concentreert zich na Jezus hemelvaart helemaal op de aarde. Hij kan dan namelijk niet meer in de hemel komen. Wanneer de duivel op Hemelvaartsdag de hemel is binnengestormd met zijn leger en daar verpletterend verslagen is, is de deur naar de hemel voor Hem voor altijd gesloten. Dan houdt hij alleen de aarde nog over om zijn verzoekende, verleidende werk te doen. We horen dan vanuit de hemel in Openbaring 12 dit: “Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’ Vs 12
Je ziet hier dat het tussen hemelvaart en de terugkeer van de Here Jezus echt oorlogstijd op aarde is. De duivel gaat echt rond om mensen bij Christus weg te houden en weg te krijgen. Hij is als een leeuw die steeds honger heeft en steeds een prooi zoekt. Hij gebruikt dan de middelen, de gevoelens, de gedachten die bij een bepaalde tijd horen. Als je eens aan onze tijd denkt dan zie je dat mensen al meer een leegte in hun bestaan ervaren. Wat is eigenlijk de zin van je leven? Waar leef je voor? Mensen voelen eenzaamheid, mensen voelen dat ze eigenlijk geen deel uit maken van een groep mensen die naar iets op weg zijn dat echt zin aan je leven geeft. Mensen voelen een soort vervreemding.
Wanneer zo’n gevoel over je komt dan wil je dat opvullen. Wat zien we in onze tijd heel sterk? Dat je leven in de ogen van velen zin krijgt als je plezier hebt, als het in je leven goed gaat en je voelt dat je eigen doelen, je eigen gevoelens ook bevredigd worden. Dan vraag je niet meer naar de effecten die het heeft op langere termijn. Daarom wil ik nu plezier hebben, daarom zoek je het in welvaart, in avonden stappen, in veel lol met elkaar hebben, in middelen die je voor een tijdje even beter laten voelen al zit je in een schijnwereld. Het zijn de verleidingen die in onze tijd ook op ons afkomen. De verleidingen waarachter de duivel zit.
Een van de dingen die de duivel bij ons voor elkaar wil krijgen is dat we van God en van de mensen om ons heen vervreemden. Daarbij spelen de doodsvijanden die de catechismus noemt een grote rol: de duivel, de wereld, en ons eigen vlees.
Je hebt twee gevaarlijke vijanden buiten jezelf. Dat is de duivel en de ongelovige omgeving. De wereld waarin je leeft en waarin mensen een heel andere kant op wijzen en leven dan de HERE zelf doet. De omgeving die niet veel heeft met wat de wil van God is. Die het niet ziet zitten dat je een Verlosser nodig hebt voor de straf die je verdiend hebt. De omgeving waarin de meerderheid niet in God en niet in Christus gelooft.
Een omgeving die echt van de HERE vervreemd is. Dan is er nog die vijand die in jou en mijzelf zit. De catechismus omschrijft dat als ´ons eigen vlees´. Dat is je hart dat uit zichzelf een andere koers wil dan Christus ons in de Bijbel wijst. Dat is je hart dat uit zichzelf er niet van wil weten dat jij Christus nodig hebt, dat er uit zichzelf niet van wil weten je vergeving nodig hebt. Je hart dat zelf wil uitmaken wat je doet of laat. Dat hart vindt uit zichzelf veel makkelijker aansluiting bij de duivel en de wereld dan bij Christus. Je leest dat bijvoorbeeld heel duidelijk in Gal 5:17: “Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.”
Daarom is het na de zondeval zo dat deze 3 echt doodsvijanden zijn. De gevaarlijkste die er zijn. Zij zijn het die je samen van de HERE en Zijn wil willen vervreemden. Want wat gebeurt er als je in je leven in feite op jezelf gericht bent en alleen gericht op het leven op deze wereld, hier en nu?
Dan kom je met grote vragen te zitten:
a. Wat doe ik eigenlijk op deze wereld? Waarvoor leef ik eigenlijk? Wat heeft mijn leven voor zin. Vooral als het heel moeizaam in je leven gaat, kunnen die vragen komen. Je ziet het trouwens ook vaak bij mensen die het heel goed gaat, die eigenlijk alles hebben maar zich daardoor juist vervelen. Wat moeten ze gaan doen?
Deze vragen worden een groot probleem als je niet meer ziet dat de HERE alles gemaakt heeft en ook jou! Dat je leven zijn of haar zin vindt in een leven in dienst van Christus. Juist in dat leven in dienst van Hem gaat het er namelijk niet om of je leven op deze wereld makkelijk of moeilijk is. Ook een heel moeilijk, ook een heel zwaar leven, ook een leven waarin een mens altijd weer het laatste dubbeltje moest omkeren, ook een leven waarin er veel beperking of psychische nood is, heeft dan zin. Waarom? Omdat je voor de HERE leeft die jou leven zinvol maakt doordat jij bij Hem mag horen, Hij is dan je Vader die je meeneemt naar een leven waar die zorg en liefde een warm bad is dat nooit meer verdwijnt. De dingen die je doet in al je eenvoud en eventuele armoede en verdriet voor de HERE en voor mensen om je heen maken je leven zinvol! Al kun je alleen maar voor anderen bidden. Juist de opstanding van Christus die laat zien dat het leven van Gods kinderen niet eindigt in de doelloze dood is die geweldige bemoediging waardoor Paulus aan het einde van 1 Kor 15 schrijft: “Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn. Vs 58
b. Je kunt je tussen heel veel mensen op deze wereld toch heel alleen voelen. Zeker in een samenleving waarin we heel erg op onszelf gericht zijn. Een samenleving ook die al harder wordt. Je moet presteren om erbij te horen. Als je niet genoeg presteert of het niet zo doet als anderen het willen dan moet je weg. Dan ben je lastig, dan pas je niet in het systeem. Dan moet je het zelf maar uitzoeken. Je kunt je ondanks mensen om je heen heel alleen en niet begrepen voelen. Je vervreemdt van de mensen om je heen. Er lijkt geen veilige haven te zijn en je lijkt voor anderen niet veel te betekenen. Je voelt je echt ellendig.
De band van liefde zoals de HERE die bedoeld heeft tussen de mensen toen Hij de mens schiep is in onze tijd vaak ver te zoeken. Die vervreemding die er in de wereld is en die je zo scherp in je eigen leven kunt voelen, is het gevolg er van dat wij als mensen ons van God en onze naaste vervreemd hebben. Dan willen we ons eigen ding doen en ons eigen leven leiden maar dan mis je het doel, de zin van je leven. De duivel wil dat gevoel graag bij ons aanwakkeren. Hij zet dan graag dingen bij ons neer die ons juist willen verleiden om het in dingen te zoeken die je nog verder van Christus en een leven in liefde voor je naaste willen weghalen. Die een soort leegte in je leven moeten gaan opvullen. Die je voor een tijdje laten vergeten dat je zo leeg voelt, dat je eigenlijk niet weet waar je voor leeft, dat je zoveel moeilijke dingen en beslissingen in je leven moet nemen.
Juist als dit soort dingen en gevoelens je leven binnenkomen is het gebed zo belangrijk. Is het zo belangrijk om juist dan de HERE te vragen om je dan vast te houden en je er door te helpen. Om tegen de verleidingen in te zien dat leven met Christus je leven voor altijd zin geeft! Dat je dan eens echt thuiskomt omdat God geen vreemde voor je is omdat Hij jouw Vader is die Zijn liefde voor altijd geeft, omdat de mensen om je heen dan allemaal je naasten zijn die ook echt liefde aan jou en alle andere geven. Op weg naar een leven waar de warmte van Gods liefde alles, ook jou dan helemaal voor altijd doortintelt. De Boze kan je niet bij het delen in die warmte, die overwinning weghouden. We zien dat in de tweede plaats.

2. Om in de overwinning te delen.

Er zijn van die oorlogen die van tevoren al zinloos zijn. Die ga je toch verliezen. Als je nuchter naar de feiten kijkt, kun je die gewoon niet winnen. Het is zelfs dom en roekeloos om het gevecht te beginnen. Je komt er alleen maar slechter of dood uit.
Zo staat het er met ons voor als we het van onze eigen kracht moeten hebben. Dan kunnen we nooit tegen de duivel op. Dan kunnen we nooit tegen de verleiding op. Als je eerlijk bent merk je dat ook in je eigen leven. Je merkt dan hoe omstandigheden of verlangens je er onder krijgen.
Laat ik een voorbeeld noemen. Het kan zijn dat je altijd heel gezond was. Je was sterk. Je doet ook werk waarbij je die gezondheid en kracht nodig hebt. Je doet je werk graag. Dan komen er de klachten. Je gezondheid wordt minder. Je merkt dat je heel wat dingen niet meer kan. Dat maakt je eigenlijk ongeschikt voor je werk en ook thuis en in het gezin kun je niet meer wat je zo graag wilt. Je bezoekt de dokter. Je hoopt en je bidt dat er een goede behandeling mogelijk is die er weer voor zorgt dat je kunt leven zoals je graag wilt. Maar tot je grote teleurstelling is het heel anders. Je hoort dat het niet beter zal worden en dat je met de beperkingen die er in je leven zijn, moet leren leven. Je moet je leven anders inrichten, ook je werk. Een grote teleurstelling.
Dan is de kans aanwezig dat je je teleurstelling zo met je meeneemt dat er een soort verbittering komt. Je raakt bitter tegenover de HERE. Je geeft Hem eigenlijk de schuld van wat er nu in je leven aan de hand is. Je blijft dat ook denken en zo wordt je bitterheid alleen maar groter. Ook je gezin merkt het want jouw teleurstelling gaat al zwaarder op je drukken en je wordt moeilijk in je gezin en tegenover je man of vrouw. Er is niet alleen verdriet, niet alleen uithuilen bij je geliefde maar ook een soort hardheid, je bent niet meer echt te bereiken want alleen die teleurstelling telt eigenlijk. Dat wordt nog erger omdat ook in het gezin en bij mensen om je heen het al slechter gaat omdat je niet uit je teleurstelling komt en daardoor weinig echte aandacht voor anderen en voor mooie dingen in het leven hebt.
De duivel is er dan als de kippen bij om jouw verbittering en teleurstelling alleen maar dieper te maken. Om zo je zicht op de HERE als je liefdevolle Vader en op Christus als je lieve Heiland weg te nemen en voor altijd dicht te stoppen. Je kan dan moedeloos worden, in je hart afscheid van God nemen want waar geloof ik eigenlijk voor?
Als je het dan zelf wilt uitvechten ga je het verliezen en komt er helemaal geen uitzicht.
Juist dan heb je dat gebed om staande te blijven, om het uitzicht juist dan op de overwinning en de redding te houden zo nodig. Dat gevecht met het gebed om de Heilige Geest als wapen is geen uitzichtloos gevecht. De HERE weet hoe ons leven na de zondeval door moeilijke dingen aangetast wordt. Ook het leven van Zijn kinderen zonder dat we dan beschuldigend naar hem kunnen wijzen.
Weet je wat nu echt het geweldige, het genezende, het bijzondere van de HERE is? Dat Hij juist als dit soort dingen over je leven komt je uitzicht wil geven. Je laat zien dat Hij in liefde voor je wil zorgen. Dat je aan Zijn bijzondere liefde je mag warmen om bij de kou van de teleurstelling te zien dat je niet voor niets leeft. Dat je toekomst hebt. Dat je voor je gezin en mensen om je heen juist iets kunt betekenen als je die genezende warmte van God tot je neemt en er daarom voor een ander wilt zijn met de mogelijkheden die je hebt.
Is dat nu mooi gepraat? Zijn dat mooie woorden maar meer ook niet? Nee!! Want Christus leert ons het onze Vader af te sluiten met de woorden: “Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.” Hoe zwak, hoe moeilijk, hoe ellendig, hoe er ook aan je getrokken wordt om een andere weg te gaan dan Christus ons wijst, toch is er bij de HERE te kracht om uitzicht te hebben, om op de weg van Christus te gaan en zo liefde te ontvangen en uit te delen. Daarom kan iemand die door een ongeluk verlamd geraakt is, daarom kan iemand die zo sterk door de omgeving en door gevoelens in jezelf tot een leven in zonde getrokken wordt zijn of haar hand biddend in Gods Vaderhanden leggen. Neem mijn leven Heer en laat het zijn tot Uw eer.
Dan komt de Geest naar je toe om je te helpen om op Gods weg te blijven en niet de weg van de duivel te gaan. Dan is er in je leven echt troost want dan weet je dat de ellende je niet blijvend kan vasthouden. Je hebt door Christus lijden voor jouw schuld dan uitzicht op het leven waarin er nooit meer teleurstelling is. Dan deel je in Christus overwinning en mag je belijden wat we lezen in Rom 8: “ De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. ……
Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.” Vs 26,27 – 35-39

AMEN

ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 86:2,7
Viering van het heilig Avondmaal
Terwijl we aan tafel gaan Psalm 71:1,2
1. Romeinen 8:1-17 Psalm 71:4
Terwijl we van tafel gaan: Psalm 71:12,13
Slot formulier
Gez 29
Tekst: Zondag 1
Verkondiging van het evangelie
Psalm 119:19,20,22
Dankgebed
Collecte
Gez 145:3,4
Zegen

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

Je kunt in de christelijke pers veel lezen over 450 jaar Heidelbergse Catechismus. Er is zelfs een glossy verschenen onder de titel: Zondag. Waarin mensen vertellen wat hun ervaring met de Heidelbergse Catechismus is. Bekende en onbekende Nederlanders, gelovigen en ongelovigen.
Verder verschijnen er meerdere boeken over de Heidelberger. Dat is heel mooi. Je kunt daar ook veel van leren. Al die aandacht is goed om de Catechismus weer eens in schijnwerpers te zetten. Toch is er dan altijd een gevaar. Het gevaar dat we nu heel veel aandacht geven aan de geschiedenis. We er veel over praten hoeveel invloed de catechismus gehad heeft. En nog heel veel dingen meer. Maar dat na het jaar van 450 jaar catechismus alle aandacht verdwijnt en ondanks al die boeken en mooie woorden de catechismus als iets van vroeger vergeten wordt. Dan hebben we eigenlijk weinig aan al die aandacht gehad.
De echte waarde van de catechismus, zien we als we zelf met die catechismus bezig zijn. Als we die zelf lezen, als we daaruit de verkondiging van het evangelie horen. Als we de leer die daar samengevat vanuit de Bijbel staat in ons leven ook uitleven. Als die leer voor ons leeft.
Dat is de reden waarom ik bij het nieuwe begin van preken over de Catechismus met jullie de komende tijd gewoon de catechismus wil volgen en met de Bijbel in de hand ga uitleggen wat Christus ons hier leert en wat dat voor jouw leven betekent. We blijven deze reeks dus dicht bij de tekst van de Catechismus om te zien wat staat daar, waar leert de HERE ons dit en wat betekent dit voor ons in de 21e eeuw. Dat kan wel betekenen dat we soms wat langer bij een zondag blijven stilstaan. Laten we samen weer de rijkdom van het onderwijs van Christus, de leer van Christus ontdekken voor ons leven en voor de hele wereld.
Ik verkondig jullie vanmiddag het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

CHRISTUS MIJN ENIGE TROOST

1. Door wat Hij gedaan heeft
2. Door wat Hij doet
3. Door wat Hij zal doen

1. Door wat Hij gedaan heeft


Het is wel een heel bijzondere vraag waarmee de catechismus begint. Ook een heel indringende vraag. Kijk maar eens mee: “Wat is je enige troost in leven in sterven?”
Je kunt het ook zo zeggen: “Wat is je enige houvast tijdens je leven en bij je sterven?”
Is er iets in je leven waar je altijd op steunt? Iets dat er altijd is. Ook als je het zelfs niet meer zo voelt.
Let er ook op dat hier gevraagd naar de “enige troost”. Is er een ding wat je tijdens je leven en je sterven op de been houdt? Voor mensen van onze tijd lijkt het moeilijk om over je enige houvast in je leven te spreken. Vooral omdat veel mensen om ons heen niet verder kijken dan het leven hier op aarde tot het moment van je dood. Aan de schrijfster Franca Treur werd de vraag voorgelegd wat haar ‘enige troost’ is. Haar antwoord was: ”het woord ‘enig’ is een beetje lastig, alsof ik maar een ding kan noemen. Ik zou meer dingen willen opnoemen. Wat ik doe, het schrijven, vind ik geweldig en ik ben blij dat ik dat kan doen. …… Een andere troost zijn vriendschappen, relaties met mensen, hun verhalen, de gesprekken. En de zon!” (Glossy Zondag p. 47)
Waarom horen we hier in de catechismus over de enige troost? We moeten hierbij en straks ook bij de verdere behandeling van de catechismus er heel goed aan denken dat het hier een gelovige is die antwoord geeft. Er is namelijk in je leven en bij je sterven maar een echt houvast dat er is en dat er blijft. Al die andere dingen die je nu inspireren, waar je nu van voelt dat je er veel aan hebt vallen eens weg. Er is een houvast dat daar onder ligt en niet verdwijnt. Dat is de houvast die je nodig hebt!
Tot nu toe heb ik het gehad over de troost als een ding. Toch zeg je dan te weinig! Die enige troost vind je namelijk in een Persoon! In Jezus Christus! Je hebt echt houvast als je van Christus bent! Als je je aan Hem hebt toevertrouwt. Kijk maar eens hoe we dat lezen in Rom 14:7-9:
“Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden.”
Hier zie je ook waarom de Here Jezus, de Zoon van God echt dat houvast is. Waarom kun je op Hem aan als je van Hem bent? Omdat Hij leeft! Omdat Hij de dood overwonnen heeft. Omdat Hij regeert en gaat zorgen voor een toekomst waarbij op deze aarde zelfs de dood verdwenen is. Hij is de Levende die het leven geeft aan wie zich in geloof aan hem heeft toevertrouwd.
Waarom kan Hij dat leven nu uitdelen? Waarom is het nu goed om het eigendom van Hem te zijn. Hoe heeft Hij er voor gezorgd dat wie op Hem bouwt Zijn eigendom is?
Dan komen we bij wat Hij en niemand anders op aarde gedaan heeft. Want wij waren niet het eigendom van Hem. Wij zijn wel door God gemaakt. Hij is de Schepper. Maar wij als mensen hadden lang geleden al besloten dat we juist niet Gods eigendom wilden zijn. Dat we onze eigen baas willen zijn. Dat heeft geleid tot zoveel ellende op deze wereld. We zien dat nog elke dag om ons heen: moord, ziekte, haat, teleurstelling enz. Het is de Here Jezus zelf die zelfs tegen Joden die Hem niet willen erkennen als de Verlosser het volgende zegt: “Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid. Kan een van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet? Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent.’ Joh 8:44-47
Als je de duivel als vader hebt, kom je in ieder geval bij je sterven bedrogen uit. Het is dus nodig dat we uit de greep van de duivel en daarmee de dood gered worden. Hij die ons echt houvast is, moet daarvoor zorgen. Dat heeft Jezus Christus gedaan! Daarop gaan we later in de catechismus nog uitgebreid in. Steeds komen we weer bij Hem en Zijn werk terecht.
Nu even heel kort: “Want Hij heeft met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald”.
Om echt houvast, om echt eeuwig gelukkig te zijn, is het nodig dat je weer geliefd kind van God wordt. Daarvoor is nodig dat je je schuld tegenover God kwijtraakt. Daarvoor is nodig die Ene die zonder eigen schuld al de schuld op zich neemt en er voor betaalt. Die zorgt voor volledige afbetaling van jouw schuld bij God. Dat is wat de Here Jezus juist is komen doen! Er voor zorgen dat die schuld betaald is en daarom heeft de duivel dan geen enkel recht meer op jouw leven. Dat ook de dood jou het zicht op dat leven niet kan ontnemen. Dat de Here Jezus echt dat offer gebracht heeft en daarvoor Zijn leven gegeven heeft, hebben we vandaag zelfs in het avondmaal gezien. Zo zeker, zo echt heeft Hij dat gedaan.
Wat betekent dat? Dat Hij ervoor gezorgd heeft dat je in dit leven je aan Hem mag vasthouden en dat er voor jou dan vrede met God is. Dat er voor jou de overwinning op de dood is. Dat de dood je niet meer in de hel kan brengen maar dat de dood de deur voor jou naar de hemel en de nieuwe hemel en aarde geworden is. Dat kan alleen Christus je geven, dat is er alleen als je bij Hem hoort. Hier zie je hoe belangrijk en onmisbaar het is om met Christus als je Verlosser en Heer te leven. Nu kan ik me de vraag voorstellen: heb ik dan alleen troost voor de toekomst en moet ik het hier en nu allemaal toch zelf uitzoeken? Daarop kom ik nu terug in het tweede punt.

2. Door wat Hij doet

De troost van de gelovige is dus wat de Here Jezus gedaan heeft. Je mag staan op de vloer van Zijn bloed waarin alle zonden van de gelovigen weggewassen zijn. Toch krijg je in je leven op aarde nog altijd met pijn, verdriet, teleurstelling en ook met teleurstelling in jezelf te maken. Nog altijd voel je hoe ook de duivel aan je trekt om je in zijn kamp te houden.
Wat is dan het houvast dat je hebt? Wat is dan je troost? Dat is dat Christus als je God en Redder er ook voor jou is. Dat Hij ook nu echt actief voor jou er is. Kijk hier ook maar de tekst van de catechismus:
“Hij bewaart mij zo”. Christus die je houvast is Hij bewaart Gods kind. Ook vandaag en ook morgen op deze aarde. Ook in je bestaan waar je misschien veel verdriet voelt. Waar je naar dingen in je leven verlangt, die goed zijn, maar die nooit lijken te komen.
Waar heeft de Here Jezus door Zijn werk, door Zijn lijden tot op het kruis voor gezorgd? Wat heeft Hij daarmee verdiend? Let erop dat we het er net over hadden dat de Here Jezus de schuld voor de gelovigen afbetaald heeft. Hij heeft niet alleen het negatieve voor ons weggehaald. Nee, voor ieder die eigen schuld aan God belijdt, heeft Hij ook het positieve verdiend! Je bent niet alleen je schuld kwijt. Nee, je krijgt ook iets heel moois door Jezus verdiend.
Dat is dat je er in je leven nooit meer alleen voorstaat. Dat is dat zelfs als er dingen in je leven gebeuren waarvan je denkt dat je nu echt niet meer verder kunt. Dan is de HERE er altijd nog bij. Zelfs dan loopt het Hem niet uit de hand.
Belangrijk is hier om te bedenken dat we op een wereld leven waarop niemand verdiend heeft dat er in de moeite van het leven de Helper is die je echt kan en wil verder helpen. Die je er doorheen wil helpen. Die Helper is er, die Helper wil als de liefdevolle en almachtige Vader bij je zijn en Zijn liefde en hulp geven. Dat heeft Christus verdiend. Zo bewaart de Vader in de hemel je dan bij de verlossing. Zelfs als het ergste je overkomt, is de HERE er voor je. Zoals Hij er was voor Job hoeveel ellende er ook over hem kwam.
Luister ook nu weer naar de Here Jezus zelf: “Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel. Matt 10:28-33
Wie op Christus zijn of haar leven bouwt, staat er nooit alleen voor! Die heeft ook nu en al de jaren van je leven op aarde God als Vader! De Here Jezus heeft door Zijn totaal alleen lijden in het donker aan het kruis, helemaal door God verlaten, voor de gelovigen verdiend dat God jou als Vader nooit meer verlaten zal. Op Hem kun je aan. Hij is bij je, Hij helpt je er door als je bij Christus je leven zoekt. Dan houdt je altijd hoop, dan is er voor jou en mij altijd toekomst. We zien dat in het laatste punt.

3. Door wat Hij zal doen.

Je staat midden in het leven. Je ziet hoe de crisis in Europa en ook in ons land om zich heen grijpt. Ook onder ons worden de gevolgen nu meer gevoeld dan een tijd geleden. Meerdere onder ons zijn werkloos geworden. Dat is maar iets van de moeilijke dingen die er in je leven kan zijn. Juist als het moeilijk gaat, kunnen we de neiging hebben om op de HERE te gaan mopperen. Om te gaan zeggen: Hoe kan dat nu allemaal? Als de HERE die Goede God is hoe kan het dan dat het in mijn leven zo gaat. Zo moeilijk. Dat er in mijn leven zoveel onrecht is en mij zoveel is aangedaan.
Juist dan is het belangrijk om te zien dat het echt een wonder is dat God je niet zonder een betere toekomst aan al de moeilijke dingen overgeeft. Juist dan gooit de HERE je de reddingsboei toe. Juist dan zegt Christus: Ik heb Mijn werk gedaan om jou ondanks alles wat je overkomt toekomst te geven. Ik ben gekomen om je een eeuwig leven te geven, een leven waaraan geen einde is en dat zo intens goed en gelukkig is. Christus is gekomen om je daarvan al meer zeker te maken in je leven. Zodat je dat houvast, wat er ook gebeurt, bij je mag hebben. Kijk met mij eens naar Rom 8:16-21: “De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.”
De Heilige Geest wil jou en mij hiervan overtuigen. Elke dag weer. Jou elke dag het houvast geven dat Christus dat verdiend heeft en als je met Christus leeft dat je daarnaar op weg bent. Dan sta je in het eeuwige leven en wordt het alleen nog maar mooier. Dat is de belofte die God je geeft, die Christus verdiend heeft, waar de Geest je in je leven steeds weer zeker van wil maken. Weet je wat het geweldige daarvan is? Dat die belofte meer is dan jouw verstand en ook meer dan jouw en mijn gevoel.
Zelfs wanneer het lijkt en ook voelt alsof je er alleen voorstaat, er geen hoop meer is, geen vergeving en toekomst meer mogelijk is. Zelfs als de dood over je leven komt en het lijkt alsof het afgelopen is. Dan zegt de enige God die eeuwig leeft en dat leven uitdeelt: Mijn kind, Ik ben er om Jezus wil voor jou. Ik draag je, Ik vergeef je, Ik geef je die eeuwige toekomst. Dat is meer dan wat je nu overkomt, wat je nu denkt, wat je nu voelt. De HERE zegt:Ik ben meer dan jou en meer dan de hele schepping. Vind je zekerheid en toekomst in Christus als je Verlosser en je God. Dan heb je nu en voor altijd een verlost leven. Dan is de Opgestane Christus, de Levende jouw Redder nu, altijd en voor eeuwig.
Ga tot Hem als je enige houvast in leven en in sterven. Dan ben je eeuwig gelukkig.

AMEN

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019