» DE VERDWIJNENDE HEMEL - WEES PROGRESSIEF

Wat is dit?

Foto

NIEUW: DE VERDWIJNENDE HEMEL - WEES PROGRESSIEF!

Hieronder vind je de openingstoespraken van de landelijke dagie die gereformeerdekerkblijven 29 september 2012 en 1 juni 2013 in de Immanuelkerk in Bunschoten georganiseerd heeft. De tweede was in samenwerking met Woord en Wereld (Nader Bekeken) de eerste toespraak is die van 2013 en de tweede van 2012.

DE VERDWIJNENDE HEMEL


Broeders en zusters

Ik begin vanmorgen met twee citaten:
“De tijd ligt nog niet ver achter ons dat kinderen aan het sterfbed van hun moeder, als haar ademhaling stokte, ten slotte zieden: ‘Moeder is er bijna.’ Hoe cru het ook klinkt, vandaag de dag is de kans niet gering dat men er een woord aan toevoegt: ‘Moeder is er bijna geweest’. Die luttele toevoeging verraadt een ingrijpend verschil in visie op het aardse bestaan. Voor het gros van de hedendaagse West-Europese bevolking is het leven voorbij zodra ons hart het begeeft en de levensfuncties uitvallen. Een mens leeft maar een keer, en het is zaak eruit te halen wat er in zit. En dan? Dan heb je het gehad en ben je er geweest. Verleden tijd. Naar christelijke maatstaf is het een van de meest funeste symptomen van de secularisatiegolf die over de Westerse beschaving spoelt, dat de geestesblik niet verder dan de einder reikt. Het land daarachter zie je niet, en daarom is het er ook niet. Zo luit althans de slotsom die door de moderniteit wordt ingegeven. Zekerheid heb je uitsluitend over dingen die je kunt zien en vatten, die je kunt observeren en beredeneren. De rest is fictie, fantasie, projectie. Een mooie droom. Maar dromen zijn bedrog” (A de Reuver Verlangen naar het Vaderland p 6,8)
“De moderne mens leeft aanzienlijk langer, maar heeft het uitzicht op het eeuwige leven verloren. In absoluut opzicht is het levensperspectief eigenlijk alleen maar ingekrompen, de toegenomen levensverwachting ten spijt. Vroeger leefden we eeuwig, nu worden we slechts honderd. De zin van de oude dag ligt niet meer in de voorbereiding op het sterven, maar in de voltooiing van het leven.” (Frits de Lange De mythe van het voltooide leven. Over de oude dag van morgen. P.9)
In een wereld waar zo gevoeld en gedacht wordt leven we. In zo’n wereld is wat we belijden in de Heidelbergse Catechismus een vreemde eend in de bijt. De catechismus en ook het Woord van God waarop de catechismus gebouwd is, laten juist zien dat ons leven op aarde een voorbereiding is van ons leven in de toekomst. Juist in het leven hier en nu hebben we het zicht op de toekomst nodig. Juist om perspectief in je leven, juist ook voor de toekomst hebben we Christus nodig. Hebben we Hem nodig ook bij ons sterven om toekomst te hebben. Dan zijn we gekomen bij het begin van de Heidelbergse Catechismus. Dan zien we wat het echte houvast en uitzicht is dat we in ons leven nodig hebben: “Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus.”
Je leven buiten jezelf zoeken. Je leven buiten deze door de zonde en daardoor door de afbraak geteisterde schepping zoeken daar gaat het om. Om zo in je leven op aarde vandaag en morgen je taak, het doel en de stimulans van je leven te vinden. In een leven waar het gaat om Christus, waar het gaat om de eer van God.
Dan leren we omons in dit leven ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Juist ook in het missionair kerk zijn moet daarop in de boodschap die we uitdragen sterke nadruk gelegd worden. Zoals Paulus dat deed toen hij in Athene op de Areapogus stond om daar te vertellen over het leven met Christus. Hij kreeg een keer de kans om aan deze mensen de goede en beslissende boodschap van Christus te brengen. Dan sluit hij af met de volgende woorden: “want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door Hem uit de dood te doen opstaan.’ Hand 17:32
Het is voor onze kerken van levensbelang dat we hierop weer sterk de nadruk leggen. Dat het ons in de prediking en in ons leven als gemeente gaat om dat leven uit Christus als onze enige troost. Als de enige Verlosser van Gods toorn.
Als we dat niet doen. Als we het evangelie zien als iets dat ons leven hier en nu aangenamer maakt en niet nadenken over onze ontmoeting met God, over de toorn van God die op ons ligt en die we bij Christus alleen maar kwijt kunnen raken dan wordt echt leven voor de HERE onder ons al minder.
Dan is het niet zo erg dat we friends met benefits hebben, dat we niet echt met het lezen van de Bijbel bezig zijn, dat we van tijd tot tijd dronken of aangeschoten zijn, dat we ons geld vooral voor dingen die wij leuk vinden gebruiken maar het echt offers brengen financieel voor de HERE en je naaste er niet meer bij is. Dan is het niet zo erg als mensen bepaalde dingen in de Bijbel niet meer geloven of niet meer over zonde willen horen want het zijn toch wel gelovige mensen. Ze willen wel. Ze geloven nog in Jezus. Dan wordt het echte evangelie mensen gauw te zwaar maar ze geloven toch nog wel. Het gaat dan vooral om het leven hier en nu en daar moet Christus niet te lastig in worden. het gaat om onze ontplooiing, om dat wij ons goed moeten voelen. Het zijn gedachten die vernietigende werking hebben op het echte leven met de HERE.
De hemel en verantwoording van je leven afleggen voor de HERE verdwijnt dan al meer uit zicht. Als het een keer zover is, komt de ontwikkeling op gang om niet meer te geloven in een persoonlijke God. Dan kun je niet meer geloven in een God die dingen doet die jij niet begrijpt. Dan kom je niet verder dan wat ds Carel ter Linden deze week heeft laten weten: “Geloven in een God die ons vanuit de hemel ziet, kan niet meer, God is veel meer ‘een innerlijk appel om een goed en verantwoordelijk mens te zijn.” (RD 23 mei p.8.)
Wat is het belangrijk dat we in de kerken en in onze eigen levens juist de diepe eerbied voor de HERE leren en uitleven. Voor de HERE die de opstandige Job beantwoordt met te laten zien hoe groot en heerlijk Hij is. Hem geloven op Zijn Woord en je geluk zoeken buiten jezelf in Christus daar gaat het om. Dat maakt echt gelukkig.
Dan maak je je eigen wat we aan het einde van antwoord 1 van de Catechismus belijden: “Daarom geeft Christus mij door de heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven en maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven.”
Dan wil je een vreemdeling op aarde zijn die juist omdat Christus, het smetteloze Lam, voor jou de schuld op zich nam al meer de smet van de zonde in je leven wilt bestrijden. Je kijkt naar Christus. Je hoort het als een feestelijk woord in je oren klinken: “Wees heilig, want Ik ben heilig.”
Leven in ontzag voor God maar zonder angst omdat Christus waar je bang voor zou moeten zijn: ‘Gods terechte boosheid’ van je afgenomen heeft. Daarom wil je luisteren naar Gods stem en al meer gehoorzaam voor Christus leven. Dat is echte dankbaarheid.
Hiermee is deze 2e Landelijke dag van gereformeerdekerkblijven en nu in samenwerking met Woord en Wereld geopend.


WEES PROGRESSIEF




Broeders en zusters

In de ogen van velen zitten hier enkele honderden conservatieve kerkleden bij elkaar. Mensen die alles bij het oude willen laten. Die het allemaal goed vinden zoals het vroeger was en zo moet het vooral blijven. Laat ik meteen zeggen als dat de goede typering van ons is zoals we hier zitten, wil ik hier niet bij horen. Ik herken mijzelf daarin helemaal niet. Als we hier wel zo zitten zijn we een uitstervend clubje. En terecht ook.
Dan zijn we bezig om ons huis op het zand te bouwen. Dan bouwen we namelijk op ons eigen gevoel en op onze eigen beleving. Dat is in onze tijd heel populair naar links en rechts toe. Dan vergeten we het allerbelangrijkste en dat is dat het niet om ons gaat. Dan vergeten we dat het om Christus gaat en om de trouw aan wat Hij ons leert. We hebben dat net ook gelezen: “Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.”
De weg vooruit door het leven, de weg vooruit als kerken is om je leven, je besluiten steeds weer te toetsen aan wat Christus ons leert. Wat de HERE ons leert door Zijn Woord, de Bijbel. Die leer is niet saai, die leer is maar niet alleen een stuk dogmatisch denken. Nee, dat is de levende stem van God, dat is de levende stem van onze Verlosser en Heer. Dat is de weg die je de goede weg naar de toekomst wijst. Wie op die weg gaat is progressief. Mensen die met allerlei vernieuwende gedachten komen die niet in overeenstemming zijn met die leer noemen zich progressief maar zijn het niet. Dan zijn zulke vernieuwende, zogenaamde verfrissende gedachten alleen maar achteruitgang.
Leven bij het oude Woord maakt progressief. Je bent echt progressief als je op de weg gaat die naar dat echte nieuwe en volmaakte leven leidt. Naar het Nieuwe Jeruzalem. Dat is de oude beproefde weg.
Toch zit het in de lucht om over die duidelijke leer van Christus maar minachtend te doen. Want het gaat toch niet om de leer maar om Jezus. Dat kom je op verschillende manieren ook in onze kerken tegen. Soms krijg je het gevoel dat je tegen de bierkaai in preekt, schrijft, praat en leeft. Dat er heel vreemd tegen je aangekeken wordt als je met enthousiasme spreekt over die heerlijke leer van Christus waarin je juist wil groeien en toenemen. Heel duidelijk zie je het verschil van denken en geloven in een reactie van Herman Wegter op het boek van Rob Bell ‘En de meest van deze is de LIEFDE’. Herman Wegter schrijft in reactie op dit boek dat hij twee soorten gelovigen ziet. De ene groep heeft wat hij noemt “het muur-van-dogma’s geloof”. Dat is volgens hem het geloof dat je de Bijbel zo goed mogelijk wilt interpreteren en zo de waarheid kent en je daar aan bindt en uit leeft. Van dat soort geloven wil Wegter niet veel weten. Hij houdt het bij het ‘vraagteken geloof’. Hij omschrijft dat geloof o.a. zo: “Bij het vraagteken-geloof is het niet zo belangrijk wat je precies gelooft. Bij het vraag-teken geloof is er de overtuiging dat God toch niet in dogma’s of woorden te vangen is. Dat God op zekere hoogte altijd een vraagteken blijft. En dat je samen met al die andere christenen van alle tijden de dialoog aangaat, en een zoektocht maakt naar wie God is”
Wat dit betekent voor de zekerheid die je als gelovige voor de toekomst mag hebben, brengt hij dan zo onder woorden: “Niet dat ik vind dat Bell het allemaal bij het rechte eind heeft. Dat boeit mij niet zo. Maar omdat hij duidelijk maakt dat alles wat we geloven over het leven na de dood speculatie is.” (In: Lees en Luister voorjaar 2012 p. 13
Waar geloven niet meer dan een zoektocht, met ieder zijn eigen inbreng wordt, zijn we de zuivere en zekere stem van Christus zelf kwijt. Dan bouwen we op drijfzand. Dan is de leer van Christus zelf niet meer belangrijk. Die leer die zo zeker is! Die leer is geen discussiestuk, geen stem onder de vele stemmen. Dat is ook juist wat zo anders is aan de leer van Christus met wat de schriftgeleerden leerden. Kijk maar in Matt 7:28,29: “Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.”
Wij willen op deze dag over de weg die Christus ons wijst verder spreken en denken. Gebonden aan Zijn Woord dat ons de echte vrijheid wijst. Wij hebben onze gebonden aan de gereformeerde belijdenis omdat we er diep van overtuigd zijn dat die het Woord van Christus naspreekt. Laat het Woord de norm zijn in ons leven en in ons kerkelijke leven. Dan verkondigen we in de prediking altijd Christus als de weg naar de Vader. Dan verkondigen we geen algemeen Godsgeloof maar dat we met onze schuld en zonden alleen bij Christus redding vinden. Bij Hem alleen vrede met God om over de weg van Zijn bloed het eeuwige leven in te gaan.
Laat deze dag in het kader hiervan staan. Dan gaan we over de eeuwige weg. De weg die de oudste papieren heeft. De weg die van de eeuwige God komt en die echt leert om in een nieuw leven te staan door de Geest die je het onderwijs geeft dat volgens Christus Woord is.
Hiermee open ik deze vergadering.

ds Rob Visser


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig!



 • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN



 • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg



 • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig?



 • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde



 • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019