» Trouw aan de Bijbel

Wat is dit?

Foto NIEUW:TROUW AAN DE BIJBEL
Hieronder vind je een lezing die ik het afgelopen seizoen in verschillende gemeenten gehouden heb. Het is belangrijk om steeds weer op een eenvoudige en duidelijke manier te zien wat de Bijbel voor een boek is. een uniek boek. Het boek van de enige God.

Inleiding


We denken vanavond samen na over 2 geweldige zaken. Dat woord zaken dat ik nu gebruik is eigenlijk veel te zakelijk. Het gaat om geweldige werkelijkheden. Het zijn dingen die jouw en mijn leven raken. Of je nu jong of oud bent.
Het gaat er namelijk om hoe je in het leven staat en hoe de dingen echt zijn. Juist als we het daarover hebben, komt er op ons een stroom van informatie af. Zeker de jongere generatie leeft met de steeds groeiende berg die via het internet, via je mobiele telefoon, via msn, televisie en allerlei andere sociale media op je afkomt. Al die informatie zorgt er nog niet voor dat je zekerder wordt, dat het leven er voor je helderder op wordt. Vaak zorgt het juist voor meer onzekerheid en verwarring. Veel jonge mensen herkennen zich in de woorden van Lieneke:
“Ik ben best wel onzeker, ik weet niet meer wie ik ben en wat ik wil. Ik weet niet wat voor studie ik moet gaan doen. Van God snap ik ook helemaal niets meer. Ik ben heel erg afhankelijk van een vriendin. Elk sms’je kan mij maken en breken, ik denk overal iets negatiefs achter, ik heb geen vertrouwen, ik heb heel veel vooroordelen enzovoort.” (De hunkerende generatie p 27)
Hoe zie je door de bergen van informatie en contacten nog de bomen in het bos. Hoe kun je het leven nog overzien en zien waarvoor je leeft en waar en bij wie voel je je nog veilig. Juist dat woord vertrouwen is zo belangrijk. Waarop kun je nu vertrouwen als je in het leven staat? In dat woord vertrouwen zie j ook dat woord waar het thema van deze avond en dit seizoen om draait: Trouw.
Juist dat woord trouw laat zien dat het om meer gaat dan veel contacten en om veel vluchtige informatie. Het gaat erom dat er iets en iemand in je leven is waarop je volledig kunt bouwen. Dat er iemand is die jou en mij vertelt hoe het echt is. Iemand die je echt in alles kunt vertrouwen. Die jou ook voor de toekomst een toekomst laat zien die er dan ook echt is als je op Hem je vertrouwen stelt.
Als we het nu samen hebben over de Bijbel moeten we het altijd eerst hebben over de schrijver van de Bijbel. De Bijbel is een oud boek. De woorden die het laatst in de Bijbel geschreven zijn zijn bijna 2000 jaar geleden opgeschreven. Het grote verschil tussen de Bijbel en andere hele oude boeken waar we nog iets van over hebben is dat alleen van de Bijbel de schrijver nog leeft. De Schrijver van de Bijbel is de Here God, is in het bijzonder de Heilige Geest.

Niet de leer maar het leven!?

Als we over de Bijbel en over wat we daarin lezen hoor je nog wel eens: Dat is de leer en het gaat toch om het leven! Ik wil vanavond laten zien dat de Bijbel en hoe je die leest juist alles met dat leven, dat tere leven voor Gods ogen te maken heeft. Dat tere leven heeft alles te maken met geloven als een stellig weten.
Echt geloven is een stellig weten. Ik hoor om me heen nogal eens het geluid dat we niet zo stellig moeten zijn. Ik hoor ook wel eens het geluid dat ik in mijn preken niet de antwoorden moet geven maar mensen bouwstenen moet geven waarmee ze dan zelf hun eigen antwoorden en keuzes moeten kunnen maken. Want dat stellige, dat zekere stoot mensen af. Je hoeft de antwoorden niet voor een ander te geven. Wij houden in onze tijd niet zo van dat stellige. Mensen hebben hun eigen wereld en hun eigen antwoorden en je moet veel ruimte aan elkaar laten.
Natuurlijk is het zo dat je elkaar vrijheid moet laten en je ook niet zekerder moet zijn dan je kunt zijn. Als de HERE in Zijn Woord over bepaalde dingen niet duidelijk zegt hoe dingen moeten, moeten wij niet gaan zeggen: Zo wil de HERE het. Dan leggen we elkaar een menselijk juk op. Maar waar de Geest in de Bijbel ons duidelijk vertelt hoe het is, hoe het gegaan is, wat de wil van God is dan moeten wij daar niet onze vraagtekens bij zetten. Waarom niet?
Omdat we in de Bijbel kennis vanuit de hemel, van de enige God krijgen aangereikt. Hij die boven al ons menselijke wetenschap en boven al onze menselijke theorieën en gevoelens uitgaat, neemt daarin het woord. Zuiver en volledig betrouwbaar.
het gaat dus niet maar om de Bijbel als boek. Nee, het gaat om de HERE die persoonlijk in de Bijbel zuiver tot je spreekt en dat je Hem vertrouwt. Meer dan jezelf. Meer dan je eigen verstand en je eigen gevoel, meer dan het verstand en het gevoel van alle mensen op deze wereld. Hij is God en Hij alleen. Hij is helemaal zuiver en goed en Hij alleen. Wat we in de Bijbel lezen is de kennis die we van God, van Hem uit de hemel krijgen. Daarom krijg je als gelovige vaste grond onder je voeten. Daar mag je in al het verwarrende wat vanuit de wereld en schrijnend genoeg ook vanuit de kerk op je afkomt staan op de vaste grond van de woorden van God, op Zijn beloften. Dan is die vaste grond niet wat mensen aan stemmen van de Geest of van God soms denken te horen. Dan is het dat geweldige Woord dat we in de Bijbel van Hem gekregen hebben. Dat Woord dat vast en zeker is.

Het bijzondere boek

De Bijbel is dus een heel bijzonder boek. Mijn studeerkamer staat vol met boeken. Toch is dat ene boek, de Bijbel zoveel meer dan al die andere boeken die ik heb. Het is zoveel zuiverder, het is het boek waardoor God zelf mij en ons vertelt wie Hij is, wat Hij gedaan heeft, wat Hij gaat doen, wat Zijn wil is. Hij laat ons in de Bijbel de werkelijkheid van het verleden, van het heden en van de toekomst zien.
Dat heel bijzondere van de Bijbel komen we o.a. tegen in Psalm 119. Je ziet daar juist een verlangen naar de woorden van god. Je ziet hoe mensen hunkeren om in een wereld van verwarring, een wereld waarin je ziet dat er zoveel verkeerd gaat, waar er zoveel ontrouw is juist woorden te kennen waarop je aankunt. Waarop je je kunt richten en dan te weten dat het goed is. Juist ook in deze psalm krijgen de jongeren een plaats. Dan lezen we daar :
“Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord. Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen. Geprezen bent u, HEER, onderwijs mij in uw wetten. Vs 9-12
Als je heel psalm 119 leest, zie je steeds weer dat verlangen, die hunkering om de woorden te horen en volgens de woorden te leven die echt gelukkig maken, die je echt het goede doel en uitzicht in je leven geven. Woorden waaraan je trouw wil blijven omdat die je uiteindelijk niet bedriegen. Omdat het woorden zijn van Hem die echt boven alles staat. Woorden van de Drie-enige God.

De Drie-enige God spreekt

We kunnen en mogen de Bijbel niet losmaken van de HERE! De HERE die de enige God is, die helemaal zuiver is, die in en in betrouwbaar is en die zelf het voorbeeld van trouw is. Als we samen over de Bijbel spreken, is het zo belangrijk om te zien wie God is! Dat we de Bijbel lezen vanuit vertrouwen in de HERE als de Schrijver!
Daarom is het belangrijk om nu even stil te staan bij de wie de HERE is! Ik ga met jullie naar een paar gedeelten in de Bijbel zelf waar de HERE Zijn eigen grootheid tegenover ons laat zien.
Laten we eens beginnen in Jesaja 40. Het volk van God is in ballingschap. Ze hebben het idee dat ze nog steeds in ellende leven om de zonden van hun voorgeslacht. Ze vinden dat de HERE niet echt naar ze luistert, dat Zijn weg met hen niet echt eerlijk en goed is. Dan is een deel van het antwoord van de HERE het volgende :
“Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben ik gelijk te stellen? Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je: ‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht’? Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Vs 25-28
Het is belangrijk dat we onze eigen wijsheid altijd weer ondergeschikt maken aan de wijsheid van God. Dat we ook bij onze vragen steeds weer terug willen naar wat de HERE zegt en ons daaraan willen overgeven en toevertrouwen.
Ik denk hier ook aan Efeze 3: “Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.” Vs 20,21
De Schrijver van de Bijbel is de enige God, de Vader ons onze Here Jezus Christus die in Zijn daden, in wat Hij doet echt boven wat volgens ons mogelijk is uitgaat. Wat is het belangrijk dat we zo ook wat de HERE ons in de Bijbel vertelt ontvangen. Dat we niet vanuit onze kennis als mensen, vanuit onze kennis van hoe het in de schepping toegaat zeggen: dat kan niet zo gegaan zijn.
Laat ik dat op 3 punten die actueel zijn in onze tijd kort toelichten.
• Schepping . Als er tegenwoordig over het ontstaan van de aarde en het heelal gesproken wordt, blijft God vaak buiten beschouwing. Ook in de kerkelijke wereld
zie je dat op verschillende manieren gebeuren. Je ziet zelfs in de theologie dat mensen zeggen dat je over deze dingen alleen wetenschappelijk kunt spreken als je God en geloof er buiten houdt. Je kunt alleen wetenschappelijk spreken als je de Bijbel ziet als een bron naast allerlei andere bronnen en die ook gelijk behandeld. Ook de Bijbel valt dan onder de kritiek van onze menselijke wijsheid en de stand van de menselijke wetenschap op dit moment. Dan kan de schepping alleen maar ontstaan zijn zoals wij het volgens de stand van de huidige wetenschap kunnen voorstellen. Dan binden we God aan wat volgens ons mogelijk is. Dan binden we God aan de manier waarop het in natuur en de schepping toegaat. Dan kan er niemand zijn die het op Zijn tijd heel anders heeft laten gaan om Zijn doel op Zijn tijd te bereiken. Dan worden Genesis 1,2 problematische hoofdstukken in onze Bijbel. Dan mag God nog de Schepper zijn maar moet het gedaan hebben zoals wij het ons kunnen bedenken.
• Zon sta stil. De schepping is een wonder waarin de HERE Zijn grootheid, Zijn heerlijkheid heeft laten zien. Hij is zoveel meer dan alle menselijke geleerden
samen! Ook na de schepping laat de HERE dat zien! Hij is de God die al dat gewone laat gebeuren. Dat is al een wonder. Maar van tijd tot tijd laat de HERE zien dat Hij alles zo in Zijn hand heeft en dat Hij dingen kan laten gebeuren die volgens ooit nooit zouden kunnen en toch blijft alles vanuit Zijn regering doorgaan. Een geweldig voorbeeld in de Bijbel daarvan is die dag dat Jozua 5 Amoritische koningen verslaat. Die koningen met hun legers zijn een echte bedrieging voor Gods volk in Kanaan. Als deze legers verslagen worden door israel beseft Jozua dat de bedrieging na een overwinning nog niet voorbij is. Dan kunnen de gevluchte soldaten en koningen zich hergroeperen en nog een grote bedreiging blijven vormen. Een grotere en definitieve overwinning is nodig. Dan lezen we in Jozua 10: ” Want op die dag, de dag dat de HEER de Amorieten aan Israël overleverde, had Jozua gebeden tot de HEER. In aanwezigheid van Israël sprak hij:
‘Zon, sta stil boven Gibeon, maan, blijf staan boven de vlakte van Ajjalon.’ En de zon stond stil en de maan bleef staan, tot Israël zijn vijanden had afgestraft. Dit staat opgetekend in het Boek van de oprechte. De zon bleef een volle dag boven aan de hemel staan voordat ze onderging. Het is voor noch na die dag ooit voorgekomen dat de HEER op die manier gehoor gaf aan de bede van een mens, maar de HEER streed dan ook voor Israël.” Vs 12-14
Dan spreekt de Bijbel hier niet de taal van de wetenschap maar van het dagelijks leven als over het stilstaan van de zon gesproken wordt. Maar dat doet niets af aan het geweldige wonder dat deze dag daar in Kanaan langer was dan alle andere dagen. Dat de HERE er echt voor zorgde dat het heelal in zijn stand bleef staan voor een hele tijd. Dan roepen wij als mensen uit: dat kan niet. Niet in onze gedachten maar wel bij de geweldige God die alles in Zijn hand heeft en die dingen kan die wij niet kunnen bedenken en beseffen. Het is dan meer dan jammer als ook in eigen kerkelijke leven deze wonderen van God betwijfeld worden. Als zo het lezen van de Bijbel wordt geproblematiseerd. Het is heerlijk om te zien hoe de HERE de God is die wonderen doet. Het is geweldig om te mogen weten dat als die in de Bijbel beschreven zijn die ook zo gebeurd zijn! Omdat de Schrijver van de Bijbel die in en betrouwbare God is die zulke onvoorstelbare dingen kan doen. Dan komen we eigenlijk vanzelf bij het derde voorbeeld aan.
• Christus ’ maagdelijke geboorte. De God die wonderen doet, zorgt op Zijn onnavolgbare manier voor de geboorte van de Verlosser.
Als wij zien hoe Hij verwekt is, zeggen we dat kan niet! Het is onmogelijk dat een vrouw zonder het sperma van een man in verwachting raakt. En toch is dat het zoals de Here Jezus in Maria door de heilige Geest verwekt is. Ook Maria begrijpt het niet. Maar als de engel haar vertelt dat het zo het werk van de ene geweldige God is het goed. Dan lezen we verder in Lukas 1: “Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Vs 36-38

Deze geweldige God is het die in de Bijbel spreekt. Die de schrijver is. Die Zijn zuivere stem laat horen als je de Bijbel, Zijn eigen Woord leest. Dat is een geweldig cadeau dat we vanuit de hemel hebben gekregen. Juist daarom is de trouw aan de Bijbel zo belangrijk. Zeker ook in onze tijd waarin er zoveel verwarring is. Waarin er zoveel informatie vanaf allerlei kanten op ons afkomt.

De Bijbel de stem van God!

Er komt heel veel informatie op je af. Je moet wel schiften. Je moet wel keuzes maken. Je kunt niet zelf alles controleren. Vaak kun je dat ook niet. Ook hier gaat het voor een belangrijk deel om vertrouwen. Om wie je zo vertrouwt dat hij met zijn informatie trouw is aan hoe het echt is. Ik kan dat met een eenvoudig voorbeeld misschien nog duidelijker maken. Ik praat met mijn kleinkind van 5. Zij vraagt aan mij waar oom Erik en tante Yolanda wonen. Dan zeg ik: In Pretoria. Waar is dat opa? In Zuid-Afrika. Ik laat haar op de kaart zien waar dat op de wereld is. Ze kan nog niet lezen en toch gaat ze er vanuit dat het zo is als opa zegt. Ze vertrouwd dat ik de kennis heb en haar vertel zoals het echt is.
Daarom is het ook zo belangrijk dat we zien en geloven dat de Bijbel het zuivere Woord van God is. Dat je inziet dat als je dingen moet beoordelen je altijd bij de Bijbel begint als het Woord dat je laat zien hoe het echt is! Om zo jezelf, om zo de wereld om je heen, ook de wereld vol informatie te beoordelen. Om zo in verwarring en in het donker de goede weg te vinden.
Wat zegt God dan zelf over de Bijbel. Hoe laat Hij zien dat het echt heel goed voor je is om trouw aan de Bijbel in je leven te zijn?
Hierover zou heel veel te zeggen zijn. Maar heel in het kort gaan we drie gedeelten in de Bijbel langs.
• We lezen in Psalm 12 over de woorden van God tegenover de woorden van ons als mensen: “De woorden van de HEER zijn zuiver als zilver, gesmolten in de smeltkuil, gelouterd tot zevenmaal toe.” Vs 7 Het gaat hier om de woorden zoals die ook in die tijd door mensen die God laat spreken tot mensen zijn gekomen. Van die woorden wordt dus gezegd dat alle ruis, alles wat daaraan gebrekkig kon zijn weggebrand zijn.
• Dat het echt om de woorden om de zichtbare en hoorbare adem van God gaat als je in je Bijbel leest zien we in het volgende Bijbelwoord: “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” 2 Tim 3;16,17
Als hier het woord geïnspireerd gebruikt wordt betekent dat niet dat er iets of iemand is die voor jou een inspiratiebrond is om iets te doen. Dan kan het nog zijn dat er iets is dat jou tot actie aanzet zonder dat je die persoon of dat boek helemaal met je hart wilt volgen. Geinspireerd is hier de vertaling van een woord dat uitdrukt dat de adem van God zelf naar je toekomt als je de Bijbel leest. Dat is in elke Schrifttekst zo!
• De Bijbel is het Woord van God en juist daarom is het het licht dat ons de goede weg wijst. Juist omdat het de woorden van die geweldige en hoge God zijn mogen we ze niet volgens eigen smaak uitleggen maar uitleggen in het verband van de hele Bijbel als het Woord van God.
Dan zien we het licht stralen in een donkere wereld. Dan zie je in je eigen leven wat donker is en hoe je de goede weg kunt vinden. Zo is het ook met je leven in de samenleving. We leren deze dingen heel duidelijk in 2 Petrus 1: “Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.” Vs 19-21
De woorden in de Bijbel zijn de zuivere woorden van God. Van Hem die boven alles staat en ook de enige die helemaal zuiver is en die een brok echte liefde is. Daarom is de enige goede weg om ons door Zijn woorden te laten vormen. Om Hem te vragen om ons Zijn Geest te geven die ons leert om Christus lief te hebben en daarom volgens Gods wil te willen leven.

Laat je vormen door de woorden van God.

Als je ziet dat we in de Bijbel met de woorden van God zelf te maken hebben. Als je ziet dat we zelf in een donkere wereld leven en ook uit onszelf het licht niet kunnen halen, ga je zien hoe belangrijk en onmisbaar het is dat we ons door de woorden, door de wil van God laten vormen. Dat geldt dan niet alleen voor onze daden maar ook voor ons gedachten en voor hoe we voelen.
Je ziet in onze tijd sterk dat we onze menselijke, westerse gedachten en gevoelens op de voorgrond stellen. Als je gelooft, mag dat vooral niet met deze gevoelens in strijd komen. Dan moet de inhoud van je geloof zich aanpassen en is wat op die punten in de Bijbel staat achterhaalt of iets wat bij die tijd toen paste maar niet meer bij ons vandaag. Eigenlijk zeg je dan dat God achterhaald is. Want dan wordt de Bijbel meer een woord dat beïnvloed is door de mensen en de cultuur toen dan dat het Gods zuivere Woord is.
Een duidelijk en heel gevoelig voorbeeld daarvan is in onze tijd het denken en omgaan met homoseksualiteit. Dan heb ik het er niet over dat we broeders en zusters die worstelen met seksuele gevoelens voor mensen van hetzelfde geslacht niet met liefde zouden omringen. Natuurlijk moet dit en wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Deze borders en zusters hebben juist onze liefde en ons meeleven met hen zo nodig. Ik heb het er dan over dat we zonde zonde blijven noemen en elkaar helpen om op de weg te blijven die de HERE ons wijst. Dan is duidelijk dat de HERE geen homoseksueel samenleven wil. Dat is een zondige weg en we moeten dat blijven uitdragen als de goede weg die de HERE die weet wat echt goed voor ons is wijst. Dat betekent dat we in bepaalde tijden op veel punten alleen komen te staan. Maar als we die weg gaan zijn we door Christus offer er zeker van dat we eeuwig in warme aanwezigheid van God als onze Vader in de hemel zullen zijn en eeuwig de gelukkige en warme gemeenschap zullen hebben van de hele kerk, van alle ware gelovigen. Trouw zijn aan de Bijbel heeft alles te maken met trouw zijn aan de kerk. Daarom eindig ik met het volgende citaat van prof Paul Wells: “Wanneer de eenheid van de Bijbel wordt verduisterd of weggemoffeld door de veelheid van interpretaties, wordt het fundament van de leer over de eenheid van de kerk verzwakt en zelfs weggevaagd. In plaats van eenheid te zoeken in de belijdenis van een gemeenschappelijk geloof, probeert met haar te vinden in het aanvaarden van verschillende zienswijzen op Christus. Het ‘pluralisme’ dat de waarheid relativeert, wordt een aanleiding tot kerkelijke toenadering.
Dit is een uiterst kunstmatige eenheid: niet de eenheid van de overeenstemming maar die van theologische dubbelzinnigheid.” (Paul Wells Gods Woord in mensenwoorden Woord en wereld 2011 p.21)

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019