» Opdragen of de kinderen van de gelovigen dopen

Wat is dit?

Foto VERNIEUWD:OPDRAGEN OF DE KINDEREN VAN DE GELOVIGEN DOPEN?

20 MAART 2012
DEZE PAGINA IS VERNIEUWD. HIERONDER STOND ALLEEN EEN PREEK OVER MARCUS 1-13-16 en Zondag 27. HIERBIJ IS GEVOEGD EEN PREEK OVER HANDELINGEN 2:28,39.
Ik heb dit gedaan omdat al meer de grote rijkdom van de kinderdoop in twijfel wordt getrokken zoals ik ruim een jaar geleden hieronder al schreef.

De laatste tijd zie je in gereformeerde kring een al vrijblijvender omgang methet al of niet laten dopen van de kinderen van de gelovigen. Je ziet in artikelen van ds Johan van der Hoeven(in het Nederlands Dagblad) en ds Roosenbrand (in de Reformatie) op verschillende manieren een pleidooi om op het moeten van de kinderdoop veel minder nadruk te leggen. Het moeten of behoren zoals we dat in vraag en antwoord 74 van de Heidelbergse Catechismus tegenkomen. Is het teveel gezegd als we zeggen dat volgens Gods eigen Woord kinderen gedoopt moeten worden? Is het opdragen van kinderen een bijna gelijkwaardig alternatief voor de doop?
Voor de discussie over deze zaken verwijs ik ook nog naar de volgende artikelen:
1. Op deze site het artikel onder de titel: Kinderdoop nodig?
2. Een artikel dat ik december 2010 geschreven heb en te vinden is op de website www.gereformeerdblijven.nl
3. Artikelen van collega Wilschut op de site: www.hjccjwilschut.nl

Hieronder vind je twee preken die met opdragen en kinderdoop alles te maken hebben. Ik hoop dit artikel volgende week nog aan te vullen door een bespreking van de teksten waarin gesproken wordt over het dopen van iemand met zijn huis.

25 januari 2011->


Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 87:1,4,5
Lezing van de wet met Schriftlezing derde gebod
Psalm 105:3,5
Witness: Kom tot de Vader
Instrumentaal: Gez 45
Bediening van de doop: Noelle van Oene (Formulier 2)
Psalm 139:6,7
Schriftlezing: Gen 17:1-14
Handelingen 2:36-42
Collecte
Psalm 90:1,8
Tekst: Handelingen 2:38,39
Verkondiging van het evangelie
Gez 45
Dankgebed
Witness: De kracht van uw liefde
Psalm 150
Zegen

Feliciteren
Witness: Vrede van God
Above allBroeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente die geliefd is door Jezus Christus

Dopen . Het dopen van de kleine Noelle van Oene. Ze weet als ze opgroeit niet uit eigen herinnering en ervaring van de doop. Toch vieren we feest als we hier in de kerk een babytje dopen. Een heel klein kindje van gelovige ouders. We vieren echt feest en daar is ook alle reden toe.
En toch is het in onze tijd een feest waarbij vragen gesteld worden. Al meer. Je ziet hoe broeders en zusters, hoe jongelui zeggen dat ze er niet meer zo zeker van zijn dat het goed is dat die kleintjes gedoopt worden. Je ziet de aantrekkingskracht van andere kerken en gemeenten waarin de kinderen niet gedoopt worden. Waar alle nadruk wordt gelegd op je eigen keuze en je eigen bewuste ervaring bij je doop. Velen spreekt dat aan. Laten we daar niet blind voor zijn. Juist als je dat hoort en ook aan jezelf voelt trekken, is het goed om terug te gaan naar de woorden van God zelf. Ik moet jullie zeggen toen ik dit in de voorbereiding van deze dienst weer deed dat voor mij heel bijzonder was. Het is me nog nooit zo duidelijk geworden dat de doop van kinderen zo diep in de woorden van God verankerd liggen als dit keer. Ik heb er veel over gepreekt en over gesproken en geschreven maar dit keer kwamen er voor mij nog grotere verbanden duidelijk voor ogen die de HERE zelf in Zijn Woord gelegd heeft. Ik hoop daarvan vanuit het Woord van God voor groot en klein iets te kunnen overbrengen. De HERE is de god van groot en klein. Hij was dat maar niet alleen: Hij is dat! Hij was niet alleen de God van het verbond, Hij is dat nog altijd. Dat komt juist op de dag dat de heilige Geest wordt uitgestort zo prachtig naar voren. We willen dan ook vanuit wat de Heilige Geest door Petrus daarover zegt er nu het evangelie over horen. Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

DE HERE GEEFT DE BELOFTE VAN ZIJN GEEST AAN DE GELOVIGEN EN HUN KINDEREN

1. Hij komt met Zijn belofte tot de volwassen gelovigen uit alle volken
2. Hij komt met Zijn belofte tot de kinderen van deze gelovigen

1. Hij komt met Zijn belofte tot de volwassenen gelovigen uit alle volken


Het is feest in Jeruzalem. Groot feest. Heel veel kerkleden zijn naar Jeruzalem gekomen om daar te vieren dat de HERE de oogst gegeven heeft en ook er aan te denken dat de HERE Zijn wet aan Israel gegeven heeft. Elk Pinksterfeest waren dat de dingen waar de leden van Christus kerk voor naar Jeruzalem kwamen. Samen de HERE danken voor het eten dat er weer was voor een heel jaar. De HERE danken voor het cadeau van Zijn wet, Zijn goede regels. Die verwondering en dankbaarheid lees je in Psalm 147 zo: “De HERE maakt Zijn woorden aan Jakob bekend, Zijn wetten en voorschriften aan israel. Met geen ander volk heeft Hij zich zo verbonden, met Zijn wetten zijn ze niet vertrouwd.” Vs 19,20.
Op dit feest gebeurt er deze keer iets heel bijzonders. Mensen staan echt te kijken met hun ogen op stokjes. Wat is er hier aan de hand? Mensen in de stad horen ineens het geluid van een geweldige wind maar voelen die wind niet. Als ze dan op het geluid afgaan, komen ze bij een huis waar de leerlingen van de Here Jezus staan. Daar zien ze nog iets dat je3 bijna niet kunt geloven. Ze zien vlammen op de hoofden van de leerlingen van Jezus maar die vlammen verbranden niet het haar en de gezichten van de leerlingen. Dan gebeurt daarna nog iets heel vreemds. Moet je dat eens proberen in te denken. Je staat met een groep mensen bij elkaar die uit allerlei verschillende landen komen. Je bent allemaal met een andere taal opgevoed. Misschien zou je iemand allemaal verstaan als hij Engels zou praten. Maar wat gebeurt er? Iemand van de leerlingen van de Here Jezus begint te praten en wat gebeurt er? Je hoort wat hij zegt in de taal die je thuis geleerd hebt. Jij hoort het in het Nederlands. Je denkt hoe kan dat nu want die man kan toch alleen maar hebreeuws? Je vraagt aan je buurman: In welke taal hebt jij gehoord wat er gezegd is en hij zegt: In het engels. Weer een ander zegt: in het grieks en weer een ander in het Afrikaans. Hoe kan dat nou? Dan zie je dat de HERE wonderen doet die iets laten zien. Die tegen je zeggen: let goed op want hier gebeurt iets heel belangrijk. De mensen vragen dan aan Petrus wat er aan de hand is.
Petrus legt dan uit dat het echt geweldig is wat er nu gebeurt. De heilige Geest wordt uitgestort over het volk van God. De Geest die mensen leert om in de wereld en over de hele wereld om getuige van Jezus Christus te zijn. Om je te leren om je niet te schamen maar echt over God en over de Here te spreken met mensen om je heen. Petrus maakt dan ook duidelijk dat de Heilige Geest je wil leren om bij de Here Jezus te horen en over Hem te vertellen als je Verlosser en je Heer. Over hem als de Zoon van God die mens geworden is. Dan komt voor de Joden ook het heel pijnlijke. Petrus maakt duidelijk dat ze de Verlosser die door God naar hen gestuurd was aan het kruis doodgemaakt hebben. Een verschrikkelijk daad!
Een groot deel van de mensen die luistert schrikt daarvan. Ze voelen zich zo schuldig. Ze denken dat er eigenlijk voor hen alleen nog maar de straf van God is. Wat moeten ze doen? Het is een vraag die echt uit hun hart, uit hun leven komt. Ze zitten er echt mee. Moet je dat eens bedenken dat je de echte Verlosser, de Zoon van God hebt helpen doodmaken. Dat je meegeroepen hebt: Kruisig Hem. Dat is ook iets waar wij als we er goed over nadenken mee zouden moeten zitten. Want waarom moest de Here Jezus die een en al liefde was aan het kruis sterven? Omdat Hij ook voor mijn schuld en zonden daar moest lijden.ook jij en ik staan schuldig aan Zijn dood!
Dan zie je weet typisch het werk van de enige echte God. Je zou verwachten dat de weg hier voor iedereen zou doodlopen. Maar zo is het niet. De HERE zelf heeft in Zijn liefde voor een echte uitweg, voor een echte weg van verlossing gezorgd. Dat brengt Petrus dan zo onder woorden : “‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. HSV
Hier gebeurt echt iets heel bijzonders. Er breekt een nieuwe tijd aan. Waarin het volk van God meer krijgt als wat het tot nu toe gekregen heeft. Het is niet anders maar het is meer. Dat meer is dat de Here Jezus als de bloofde Verlosser van Schuld en zonden gekomen is en Zijn werk gedaan heeft. Dat meer is ook dat de Heilige Geest de mensen die bij Christus horen, die in geloof en liefde Hem volgen de kracht en vrijmoedigheid wil geven om op de hele aarde van Hem te getuigen. De doop laat juist dat nieuwe zien, dat meer zien dat de HERE aan de gelovigen belooft. Daarom komt de doop in plaats van het oude teken de besnijdenis. Daarom moeten ook mensen die al besneden zijn nu gedoopt worden.
Dan zie je ook dat de HERE dezelfde blijft. Dat Hij op dezelfde manier met Zijn volk blijft omgaan. Vol trouw, liefde en genade met jong en oud. Hij sluit Zijn verbond met Zijn hele volk. Daarvoor is in de eerste plaats geloof nodig! Daarin verschilt de doop niet van de besnijdenis. Je moet er eens op letten dat de besnijdenis als teken dat je bij de God hoorde die de Verlosser zal sturen en Zijn Geest zal uitstorten over heel Zijn volk ook bij eerst geloven begint. De eerste besnijdenis is een volwassenbesnijdenis zoals de eerste doop een volwassendoop is. Je ziet dat iets later ook weer wanneer de eerste heiden: de Romein Cornelius gaat geloven in Christus. De eerste doop onder de niet-Joden is ook een volwassendoop.
Je ziet hier hoe de HERE werkt! Je ziet zo hoe geloof en doop alles met elkaar te maken hebben en niet zonder elkaar kunnen.
De HERE wil aan Zijn volk een teken en zegel geven dat laat zien hoe echt je samen met Zijn volk bij Hem mag horen. Hoe echt Hij in je leven voor je wil zorgen en jou wil redden om eens altijd in vol geluk bij Hem te leven. Dat teken komt er als de HERE met Abraham en Zijn nakomelingen de weg naar Christus wil gaan. De HERE sluit Zijn verbond met Abraham en zijn nageslacht. Dan moet je er eens op letten hoe dat gebeurd. Kijk maar met mij mee :
“Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven.’
Je ziet hier hoe de HERE bij het sluiten van Zijn verbond met Abraham van hem geloof vraagt: “ Leef in verbondenheid met Mij, wees onberispelijk”. Zonder geloof sluit de HERE geen verbond. Hier zie je hoe het begin van een echt horen bij de HERE, het delen in Gods liefde en trouw nooit zonder geloof kan. Daarom is de eerste besnijdenis een besnijdenis op geloof. Gods verbond en het teken daarvan de besnijdenis en nu de doop vragen van ons geloof! Vragen van ons dat we in het vertrouwen op Christus als onze Verlosser en Here leven. De besnijdenis in het Oude Testament vroeg er ook om dat we ons hart zo lieten besnijden dat we niet meer onsze eigen zondige verlangens en gedachten zouden volgen maar die lieten wegsnijden om juist zo geopereerd te worden aan ons hart dat we de HERE met liefde wilden volgen. Zie Deut 30:6. Jer 4:4
We zien in Handelingen 2 hoe er een nieuwe periode in het leven van Gods volk, Christus kerk begint. Daarbij hoort een nieuw teken: de doop. Weer zie je dat bij het begin daarvan geloof nodig is! De eerste doop is net als bij de besnijdenis een volwassendoop. Eerst moet er het geloof zijn. Kijk maar weer mee :
“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus” het gaat hier ook heel duidelijk om heel concreet geloof. Persoonlijk geloof in de Here Jezus als de Verlosser die je in alles als je Koning wilt volgen. Geloof dat ook concreet betekent dat je volgen van Christus betekent dat je afstand neemt van de omgeving die je een andere kant op stuurt. Je ziet dat net na onze tekst als Petrus heel indringend tot de mensen daar zegt: “‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’ vs 40.
Dat het teken van het verbond en dus ook de doop eerst om geloof vraagt zien we ook als de eerste niet-Jood gedoopt wordt. Dat is de Romein Cornelius. De periode is begonnen dat het evangelie tot alle volken komt. De belofte van Gods zorg, Zijn verlossing en van de heilige Geest komt niet meer alleen tot het volk Israel. Die komt ook lezen we in onze tekst. Die belofte is namelijk ook voor “ allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God er toe roepen zal.” Het evangelie gaat de hele wereld over en overal roept de HERE mensen op in diepe liefde tot geloof! Geloof en je zult gedoopt worden. Je mag samen met Gods volk, met Christus kerk bij de HERE horen. Ook als je Romein bent, ook als je Pakistaan bent, ook als je Hongaar of Nederlander of Iranier bent. Dat begint waneer God mensen aan zich verbindt altijd met geloof. Met het geloof dat je vergeving nodig hebt op grond van Christus. Wat Hij gedaan hebt. Ook dat lees je in onze tekst.
Want wat is de doop waartoe de volwassenen op de Pinksterdag opgeroepen worden? Dat is de doop : “in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen”
Waarom kunnen mensen gedoopt worden en betekent dat echt iets? Om dat het gebeurd in de naam van Jezus Christus. Dat is meer als wat we in de NBV lezen: “onder de aanroeping van Jezus Christus”. Het is niet zo dat je bij de doop de Here Jezus alleen maar te hulp roept. Bij de doop komt de HERE naar je toe en zegt: Ik kom je dragen, Ik kom je redden, Ik geef je Mijn Geest. Ik wil in je wonen. Dat zijn geen loze woorden. Nee, dat is heel echt omdat het in de Naam van Jezus Christus gebeurt. Dat wil zeggen dat het op grond van wat de Here Jezus gedaan heeft gebeurt. Wat de Drie-enige God je in de doop belooft vindt zijn vaste grond, is zeker om wat de Here Jezus gedaan heeft. Hij heeft tot aan het kruis geleden om voor Gods kinderen vergeving en nieuw leven door de Geest te verdienen. De HERE kan jou dat beloven omdat de Here Jezus tot het einde toe jou zonden en schuld heeft willen dragen en wegnemen. Wie gelooft en zich heeft laten dopen. Wie daarna ook echt vanuit die doop leeft en steeds weer in liefde Gods belofte aanneemt mag weten dat God je schoonwast van al die vuile gedachten, woorden en daden die er in je leven waren en ook zijn als je met verdriet daarover bij hem komt. Dat is zo zeker als je gedoopt bent en de doop bij anderen ziet.
Dat is voor ons vandaag heel belangrijk. Ook heel erg bemoedigend. De doop zoals we die net bij Noelle gezien hebben laat ons allemaal zien: Zo zeker kun je op God aan. Zo zeker kun je op wat God beloofd heeft aan. Als je niet gedoopt bent. Als je al ben je gedoopt vol met twijfels zit of je bent een weg gegaan waarin God en Christus eigenlijk geen of een heel kleine plaats hebben. Als dat zo is, komt er in de doop van Noelle ook een boodschap naar jou toe. Een boodschap waarin God in de hemel vol liefde je oproept: “Keer je af van je huidige leven” Hij roept je op om een nieuw leven te beginnen waarin je de warmte van Hem en Zijn liefde zoekt. Waarin je de verbondenheid met Hem en Christus kerk zoekt. Juist om een geredde toekomst te hebben. Om niet dood te lopen op de dood maar voor altijd te kennen en te blijven kennen die warme liefde van God in een leven dat niet stuk kan. Zonder geloof en leven met Christus sta je daarnaast maar met Christus heb je dat leven. Dat laat de doop je zien!
Nu kan ik me de vraag voorstellen dat je zegt maar: Hoe zit het dan met de kinderen? Komt God echt wel met die belofte naar de kinderen toe? Want een baby’tje gelooft toch nog niet? We letten daarop in het tweede punt.

2. Hij komt met Zijn belofte tot de kinderen van deze gelovigen

De HERE komt als die grote God naar die kleine en zondige mens. Hij wil vergeven, liefde geven, een leven dat niet stuk kan. Hij wil zelfs de heilige Geest geven zodat je ook zelf zo leeft en praat dat jouw leven van Christus spreekt. Die belofte is er niet alleen voor volwassenen. Die is er ook voor kinderen, voor de baby’tjes van mensen die in geloof, in liefde tot Christus leven. De HERE komt naar de gelovigen en hun kinderen toe. Ook als het om dat teken gaat dat laat zien dat de Drie-enige God zich aan jou verbonden heeft. Persoonlijk met Zijn belofte. Je ziet dat bij het teken van de besnijdenis. Je ziet dat ook als het teken van de doop er komt. Laten we dat samen eens goed bekijken.
Eerst weer eens terug naar het begin van de besnijdenis. God sluit Zijn verbond met Abraham en zo met het volk van God van alle tijden! Ook de gelovigen uit de andere volken zijn namelijk geestelijk kinderen van Abraham. Dat zegt God heel duidelijk in Gal 3:29: “En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.” Je ziet hier dus heel duidelijk dat het verbond dat God met Abraham sluit in Genesis 17 alles met ons vandaag als gelovigen te maken heeft.
Wat zie je dan in Genesis 17? Dat op de volwassenbesnijdenis de besnijdenis van de kinderen volgt! Heel duidelijk in opdracht van de HERE. Hij sluit Zijn verbond, Hij verbind zich aan Abraham en Zijn huis. Ook aan Abraham en Zijn kinderen in al de geslachten die komen. Hij verbindt zich met een zichtbaar teken aan Zijn volk van baby tot oudsten en zwaksten onder hen. Je ziet in Genesis 17 hoe de HERE zich in liefde ook aan de kinderen verbindt, hoe Zijn belofte in al Zijn liefde ook naar hen persoonlijk komt. Luister maar: “Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. ……. Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen: alle mannen en jongens moeten worden besneden. Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen; dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. In elke generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijk geslacht besneden worden wanneer hij acht dagen oud is.” Vs 7,10,11
Je ziet in Handelingen 2 dat er voor de gelovigen, de kinderen van Abraham een nieuwe periode is aangebroken. Christus bloed heeft gevloeid. De Verlosser is gekomen. Bloed dat naar Christus als de Redder wees is niet meer nodig bij het teken van Gods verbond. Daarvoor komt het water om te laten zien dat Christus offer schoonwast van schuld en zonden. Het teken verandert maar de HERE blijft in Zijn liefde met Zijn belofte tot de gelovigen en hun kinderen en hun huis komen. Want voor wie is de belofte bij de doop? “Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen”! Moet je eens kijken wat een overeenkomst met hoe de HERE Zijn verbond met Abraham sloot! De kinderen horen nog net zo echt bij! De doop is er ook voor hen, de belofte van God in de doop is er net zo goed voor hen als voor hun gelovige vader en moeder!
Als je dat ziet, zie je ook hoe logisch het is dat we in de Bijbel geen aparte opdracht hebben dat de kinderen ook gedoopt moeten worden. Dat is zo in lijn met hoe de HERE met Zijn volk omgaat. Dat kun je zo duidelijk zien als je ziet hoe de HERE spreekt in Genesis 17 en Handelingen 2. Dat wordt ook nog eens extra onderstreept als we in het Nieuwe Testament lezen dat bijvoorbeeld Cornelius en hun huis(genoten) gedoopt werden. Ook dat herinnert weer aan wat er bij Abraham gebeurde in Genesis 17. Daar waar mensen die gezag over je hebben geloven en die de opvoeding vanuit liefde voor de HERE doen, worden ook de kinderen, zij die onder dat liefdevolle opvoedende gezag staan besneden en later gedoopt. Zo werkt de HERE. Hij zoekt in Zijn liefde oud en jong onder Zijn volk.
Als je dat ziet dan is dat zo rijk, zo mooi, zo geweldig. Dat de HERE je kinderen vanaf het eerste begin in Zijn handen wil dragen en Zijn belofte wil geven. Hij komt met Zijn liefde al zichtbaar naar je toe voordat jij Hem kan kennen. Dat is zo’n geweldige liefde. Zo mogen jullie dan ook met de moed van het geloof Johathan en Miranda Noelle opvoeden. Zo mogen we het allemaal doen met de belofte dat de Geest bij ons als ouders wil zijn en dat de Geest ook in onze kinderen wil wonen. We mogen onze kinderen die geweldige belofte steeds weer voorhouden!
En jullie jongelui en jullie kinderen wat hebben jullie een geweldige God. Het is niet zo dat de HERE pas aandacht voor je heeft als je groot begint te worden. Je wordt voor hem niet pas interessant als jij dingen van Hem begint te begrijpen en als je als een volwassene kunt praten en geloven. Nee, de HERE kwam al met Zijn liefde, met Zijn Geest naar je toe toen je nog klein was. Heel klein. De HERE zegt ook nu tegen jullie: Ik wil je redden, Ik wil je God zijn, Ik wil in je wonen! Jij mag Mijn kind zijn. Hij geeft mensen om je heen die jou van de HERE vertellen. Die je laten zien en horen wie de HERE is! Zo komt Hij steeds naar je toe en zegt: Weet je dat je Mijn kind bent? Neem Mij toch aan als je Vader, als je Redder, als je God. Wanneer je die prachtige dingen van God die Hij je belooft niet aanneemt en je bent eigenwijs dan komt Gods straf over je leven. Dan ben je het zelf die nee tegen God gezegd hebt terwijl die HERE zoveel liefde aan je gegeven heeft.
Wat hebben we een geweldige God! Met Zijn heerlijke belofte voor de gelovigen en hun kinderen! Wat een rijkdom! Die geweldige rijkdom mag je bij het belijden van je geloof ervaren door dan naar het avondmaal te gaan. Dan geeft Christus je het brood en de beker en voel je zelf de goedheid van God in je eigen handen en mond als je met geloof daarvan eet. De HERE heeft ons zoveel gegeven. We maken onszelf juist armer als we de kinderen niet meer zouden willen dopen en dat pas willen doen als ze zelf voor God willen kiezen. De HERE is zo goed dat Hij daarop niet wacht. Hij komt door het teken van de doop al naar onze kinderen toe met Zijn Geest, met Zijn liefde. De doop van onze kinderen is is om over te juichen. Niet iets om kritisch over te zijn of over te twijfelen maar er voor te danken dat de HERE ons dat gegeven heeft. De HERE wil de God zijn van de gelovigen en hun kinderen. Hem komt daarvoor de lof toe! Voor eeuwig!

AMENORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Gez 148
Lezing van de wet
Ps 34:3,5
Schriftlezing: Psalm 8
Gez 156
Doop
Vrede van God Opwekking 602
Collecte
Psalm 78:1,2,3,4
Tekst: Marcus 10:13-16
Verkondiging van het evangelie
Psalm 147:1,5
Dankgebed
Psalm 115:6,8
Zegen

Broeders en zusters, jongens en meisjes. Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus.

We hebben als we naar huis gaan deze week iets geweldigs te vertellen aan de mensen in onze omgeving. Wat dan wel: dat een baby vandaag in de kerk gedoopt is. Dat is echt geweldig nieuws. Dan heb je mensen in je omgeving echt iets te vertellen. Bij de doop van zo’n klein hummeltje als vanochtend zie je een wonder gebeuren. Je ziet daar hoe de heilige en enige God zich aan het leven van dat kleine mensje verbindt. Hoe Hij het initiatief neemt en zegt Ik wil in deze wereld vol gevaren voor je zorgen. Ik wil jou in Mijn handen nemen en jou het belangrijkste geven wat je nodig hebt: vergeving van je zonden en daardoor vrede met Mij. Voor altijd zonder einde! Dat is geweldig nieuws. Dat is nieuws om daarmee andere mensen te laten verlangen naar dat leven met de Here God. dat leven met Christus als de enige Redder.
Ik wil de geweldige vreugde die er rond de doop is nu niet bederven. Dat zou ik ook niet mogen. Toch wil ik er aandacht aan geven dat het er op lijkt dat het ons al moeilijker valt om zo vol vreugde over de doop van een klein kind in de gemeente en Gods verbond met ons vanaf het begin van ons leven te spreken. Als je bij familie of vrienden bent hoor je steeds weer over mensen die heel dicht bij je staan die vragen bij de kinderdoop hebben. Die ondanks een gereformeerde opvoeding niet weten of ze hun kind dat op komst is wel moeten laten dopen. Zou het niet beter zijn om onze kinderen aan de HERE op te dragen en dan later als ze zelf gekozen hebben dat ze zich dan laten dopen? We krijgen al meer met dit soort vragen te maken. Het is opvallend dat deze vragen vooral opkomen in een tijd waarin wij als mensen zo veel nadruk leggen op onze eigen keuze. Wij moeten kiezen, het gaat om onze beslissing. Wij besluiten tot onze eigen doop. Wij besluiten om ons kind aan God op te dragen. Dat is onze actie. Wie eerlijk naar de geschiedenis kijkt ziet daarin iets heel anders. Het is vanuit de Bijbel duidelijk dat de eerste actie van de HERE in de hemel komt. Dat is niet iets dat pas begint nadat wij als mensen tegen god zijn opgestaan. Denk maar eens aan de schepping. Wij hebben ons bestaan en ook ons ontstaan op geen enkele manier aan onszelf of aan de kracht van de natuur of de evolutie te danken. Hoe zijn wij gemaakt? Het is de HERE die grond nam en van die grond een pop maakte. Die pop was zonder leven. Toen blies de HERE de adem in Adam en zo werd Adam de eerste levende mens. Door God gevormd en door God het leven gekregen. Zo begon ons bestaan. Na de zondeval zijn wij als mensen verloren door eigen schuld. Dan is het weer de HERE die naar ons toekomt. Die dan zelfs uit onverdiende liefde alleen met Zijn belofte van de Redder voor zondaren komt. Zondaren die op grond van Gods belofte in hun leven tot hem komen. Dat zie je ook weer bij Abraham als de HERE de besnijdenis als teken en zegel op Zijn verbond instelt. Hij komt naar Zijn volk toe. Hij komt bij het begin van je leven naar je toe met Zijn belofte! Hij neemt het initiatief. Zijn liefde en trouw zijn zo groot dat Hij bij het verbondsvolk niet pas naar je toekomt als jij komt. Nee, Zijn liefde in het verbond is zo bijzonder dat Hij al naar je toekomt en Zijn liefde en vergeving je aanbiedt als jij nog van niets weet!
Als je dan naar de geschiedenis kijkt zie je dat de doop vanaf het begin in de kerk van Christus aan de gelovigen en hun kinderen, hun kleine kinderen bediend is. In de kerk van Christus is vanaf het begin in praktijk gebracht wat Petrus op de Pinksterdag verkondigde. Hij roept de mensen dan op om zich in de naam van Christus te laten dopen en zegt daarbij: “want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.” Hand 2:39.
Bij de doop gaat het om die machtige belofte van God, Zijn liefdesverklaring die naar ons toekomt. Daarvan is de doop het teken en de garantie. Onze kinderen mogen daarin delen! Dat zien we ook in onze tekst. Ik verkondig jullie het evangelie onder het volgende thema:

JEZUS ONTVANGT DE KINDEREN GRAAG

1. Het verzet van de leerlingen
2. Het bevel van Jezus
3. De zegen van Jezus.

1. Het verzet van de leerlingen

De Here Jezus is in Judea. Hij heeft een grote groep mensen onderwijs gegeven over huwelijk en echtscheiding. Het lijkt erop dat Jezus nu met de kleinere groep leerlingen alleen is. Jezus heeft een heel drukke tijd achter de rug. Hij heeft echt wel rust nodig.
Dan komen ouders met hun kleine kinderen richting de Here Jezus. Het gaat hier echt om heel jonge kinderen. Wanneer Lucas ditzelfde verhaal vertelt gebruikt hij voor de kinderen in het Grieks een woord dat wijst op kinderen van 0-4 jaar.
Het is duidelijk dat de mensen met hun kleine kinderen bewust naar de Here Jezus willen. Zij verwachten van Jezus bijzondere dingen. Ze willen dat de Here Jezus hun kinderen aanraakt. Ze beseffen dat van Jezus een heel bijzondere kracht uitgaat. Ze hebben gehoord of gezien hoe de Here Jezus door zieken aan te raken die zieken genezen heeft. Deze ouders willen hun jonge kinderen bij deze bijzondere man brengen. Zij vertrouwen erop dat de aanraking van Jezus voor hun kinderen een positieve uitwerking op hun toekomst zal hebben. Het is voor deze ouders belangrijk dat hun kinderen, van wie het leven zeker in die tijd zo broos was, onder de bescherming van Christus staat. Deze ouders zijn met hun kinderen die nog niet veel begrijpen naar de Here Jezus op weg. Zij verwachten juist voor hun kinderen veel van hem.
Als je daaraan denkt, gaan je gedachten ook naar de doop. De doop zoals we dit net ook hebben gezien. De doop die teken van God is. Het is Zijn aanraking op Zijn initiatief als je nog heel erg jong bent. Het is God zelf die dan je het zegel, de garantie geeft: jij hoort bij Mijn volk, Ik wil jou Mijn liefde en verlossing geven.
Gaan wij ook met grote verwachting en grote blijdschap naar de kerk als een baby uit ons midden gedoopt wordt? Of is dit voor ons iets heel gewoons dat er nu eenmaal bij hoort? Of hebben we daar zelfs onze kritische vragen bij?
Laten we steeds weer beseffen hoe groot het wonder is dat de HERE in de doop terwijl het kind zelf nog niet naar de HERE gevraagd heeft met Zijn liefde en trouw naar je kind toekomt. Dat Hij je kind aanraakt en laat zien zo echt komt Ik met Mijn belofte naar dit kind toe. Het is heerlijk om zo als ouders je kind bij de HERE als hun God en Vader te brengen.
De ouders in onze tekst komen nu met hun jonge kinderen. Ze bereiken niet meteen de Here Jezus. Het zijn de leerlingen van de Here Jezus die als eerste deze ouders met hun kinderen zien. De leerlingen willen de Here Jezus die zo’n vermoeiende tijd achter de rug heeft beschermen. Juist nu de Here Jezus zoveel gedaan heeft en Zijn rust nodig heeft, is het toch niet nodig dat Hij zich ook nog met kleine kinderen moet bezig houden? Hij kan Zijn tijd nu wel beter gebruiken. Waarom komen die ouders Jezus nu lastigvallen met deze kinderen?! Hij heeft wel belangrijker dingen te doen. We moeten ons goed bedenken dat in de tijd onder de Joden kinderen, jongeren, gehandicapten mensen waren die als niet erg belangrijk gezien werden. De ouderen en de sterken waren de mensen waar het om ging. De zwakkeren in de samenleving kregen heel weinig speciale zorg en aandacht. De omstandigheden en de gedachten in de maatschappij van toen doen je denken aan wat we in Ezechiel 34 lezen. In dat hoofdstuk spreekt de HERE de leiders van Zijn volk heel scherp aan. De reden daarvoor is dat ze alleen voor elkaar zorgen en alleen de sterken en de belangrijken hun aandacht en zorg krijgen. We lezen daar dan in vers 4-6: “Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat.”
De leerlingen van Jezus zijn zo door het denken van hun tijd beïnvloed dat ze deze ouders met hun kinderen niet bij Jezus willen laten. Ze willen verhinderen dat kinderen die nog niet zelf beslissingen kunnen nemen bij Jezus komen. Die kinderen zijn daarvoor nog niet belangrijk genoeg. Laat ze eerst zelf maar eens bewust hun eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Laat ze eerst maar eens mondig worden.
De grote vraag is of dit de goede houding in de kerk van Christus is? Gaat het zo toe in het Koninkrijk van de enige Verlosser van dood en zonden? Gaat het de Verlosser eigenlijk om de volwassenen, de gezonden, de belangrijken die Zijn aandacht en hulp zoeken? Gaat het de Here Jezus om een kerk van gezonde en sterke volwassen mensen? Gaat het Hem vooral om een kerk vol belangrijke en invloedrijke personen? Wil Hij een kerk die trots in de wereld kan staan omdat ze zo sterk en invloedrijk is? Een kerk van mensen die allemaal vol overtuiging hun eigen besluiten kunnen nemen? De Here Jezus geeft daarop zelf antwoord. We zien dat in het tweede punt.

2. Het bevel van Jezus

De Here Jezus ziet vanaf een afstand wat er gebeurt. Hij ziet hoe Zijn leerlingen de ouders zelfs berispen, bestraffen. Zij sturen de ouders en hun kinderen weg. Wanneer de Here Jezus dat ziet, raakt dat Hem diep. Het woord dat in vers 14 met “zich erover opwinden”vertaald is, is een heel sterk woord. Het laat zien dat iemand echt kwaad, echt verontwaardigd is. Onze Verlosser vindt het vreselijk wat Zijn leerlingen nu doen. Zijn Koninkrijk is niet het koninkrijk van de sterken en de mensen die zelf hun beslissingen kunnen nemen. Het is niet het Koninkrijk van de belangrijken. Het is niet het koninkrijk van de mensen die zich sterk genoeg weten om voor Christus te kiezen. Je krijgt geen toegang tot het Koninkrijk van Christus omdat je volwassen bent en omdat jij zo sterk bent dat jezelf je besluiten kunt nemen. Je bent in Gods Koninkrijk niet aanvaardbaar omdat je een bepaald niveau of een bepaalde leeftijd in je leven bereikt hebt. Niemand mag vanwege zijn leeftijd of omdat zij een beperking heeft of vanwege de positie in de samenleving buiten de kerk van Christus, buiten Zijn Koninkrijk gehouden worden.
De Here Jezus laat dat duidelijk zien als Hij Zijn leerlingen openlijk corrigeert: “laat de kinderen bij mij komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.”
Juist als het om het Koninkrijk van Christus gaat, horen de kinderen erbij. De kinderen van de gelovigen hebben van de HERE een volwaardige plaats in Zijn Koninkrijk gekregen. Juist dan zie je zo duidelijk dat die kinderen gedoopt horen te zijn. Het is niet zo dat ze er een beetje bij horen en we ze daarom aan de HERE opdragen. Nee, voor hun is het koninkrijk en de HERE laat dat aan het begin van hun leven zien door zichtbaar naar ze toe te komen in de doop. We ontnemen ons veel rijkdom die God ons wil geven als we de doop aan onze kinderen onthouden. We houden onze kinderen dan toch een beetje op afstand terwijl de HERE zelf dat niet doet.
De kinderen van de gelovigen horen heel echt bij Gods verbond. Deze kinderen delen in de belofte van God. Ze horen bij Hem. Het Koninkrijk van God is voor het volk van God waarbij ook heel echt de kleine kinderen horen. Het is dan ook maar niet een ondergeschikt punt als gezegd wordt dat kleine kinderen beter niet gedoopt kunnen worden en dat we kiezen voor het opdragen van kinderen. Dan onthouden we met allerlei goede bedoelingen onze kinderen dat de HERE zichtbaar met Zijn heerlijke beloften naar hen toe wil komen. Juist vanuit die geweldige beloften aan ons en onze kinderen gedaan is het zo belangrijk om onze kinderen steeds weer bij de Here Jezus te brengen. Wat is het belangrijk dat we thuis onze kinderen elke dag weer over de HERE vertellen. Dat we als ouders echt elke dag er tijd voor nemen om ook onze kleine kinderen te vertellen of voor te lezen uit de kinderbijbel. Dat moeten we niet aan de school overlaten. Natuurlijk is het juist om onze kinderen steeds weer bij Jezus te brengen heel belangrijk om onze kinderen op een school te doen waar juist vanuit diepe eerbied voor de HERE en Zijn Woord lesgegeven wordt. De eenheid gezin, kerk en school hoort echt bij het leven in het verbond. Bij het elkaar steeds weer brengen bij de HERE. Zijn dit ook de dingen waar ons hart warm voor loopt. Waarvoor we samen met onze kinderen leven? Daarvoor warm lopen omdat we onze kinderen juist steeds weer bij Christus willen brengen. We willen ze toch juist niet verhinderen om Christus koninkrijk in te gaan?! We willen ze toch zoveel als mogelijk heel dicht bij Christus laten leven! Daarom leren we onze kinderen toch ook om zelf te bidden volgens het onderwijs van de Here Jezus zelf.
De plaats van de kinderen is belangrijk in het Koninkrijk van Christus. Zelfs als ze voor ons nog geen verstaanbare woorden kunnen zeggen. Ook als kinderen geboren worden die door een verstandelijke beperking zich hun leven lang niet verstaanbaar voor ons kunnen maken. Ook als mensen geboren worden die verstandelijk nooit verder komen dan wat een klein kind kan begrijpen. Dan mogen we binnen Gods verbond als gelovige ouders van ons kind weten wat we lezen in Psalm 8: “U die aan de hemel uw luister toont –
met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.” vs 3
Het gemummel van baby’s, de uitroepen van iemand die een verstandelijke beperking heeft, de verhalen van kleine kinderen van de gelovigen zijn in Gods verbond meer waard dan de macht van Gods vijanden. Hoe machtig en slim die ook zijn. Hij gebruikt die kinderen in Zijn verbond zelfs op Zijn manier om zondaren en tegenstanders van hem de mond te snoeren. Het gemummel van de baby, de kreten van iemand met een verstandelijk gebrek zijn in Gods verbond voor de HERE heerlijk. Hij neemt ook die klanken om het lijden van Christus in de plaats de gelovigen aan als klanken die Zijn Koninkrijk bouwen. Christus bloed vloeide ook om aan hen een plaats in Gods Koninkrijk te geven. Dat mag je zeker weten als je als iemand bent die zichzelf aan Christus verloren heeft en leeft van Zijn wassende bloed en dan een van je kinderen op jonge leeftijd aan de dood verliest. Dan mag je je vasthouden aan wat we belijden in DL I,17: “Over de wil van God kunnen wij ons alleen uitspreken op grond van zijn eigen Woord. Dit verzekert ons ervan, dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, waartoe zij met hun ouders behoren1. Daarom moeten godvrezende ouders niet twijfelen aan de uitverkiezing en het behoud van hun kinderen, die God zeer jong uit dit leven wegneemt.
Gen. 17:7; Jes. 59:21; Hand. 2:39; 1Kor. 7:14.”
Wanneer de Here Jezus op die heerlijke plaats van de kinderen van de gelovigen gewezen heeft, houdt Hij Zijn leerlingen zelfs het voorbeeld van de kinderen voor. De kleine kinderen zijn juist als het om vertrouwen, in God geloven en vertrouwen op Zijn Woord een voorbeeld voor de volwassenen. Wanneer kleine kinderen in een gelovig gezin horen wat de HERE gedaan heeft geloven ze dat zoals de HERE dat vertelt. Dat moet voor ons als volwassenen ook een duidelijke aanwijzing zijn hoe wij de Bijbel hebben te lezen: als een kind. De HERE die de Almachtige is geloven op Zijn Woord. Vertrouwen op wat de HERE ons beloofd heeft. Het is de HERE is het die belooft heeft dat wie tot hem vlucht Zijn zorg, liefde en vergeving zal krijgen. Dan is het door Christus zeker dat ook als je ziet dat je leven op aarde naar zijn eind loopt dat je dan voor altijd bij Christus als je Redder mag leven. Bij Gods belofte aan het begin van je leven hoort ook dat de dood voor Gods kinderen een poort naar het eeuwige leven is.
Kleine kinderen zijn in hun kinderlijke vertrouwen en geloof een voorbeeld voor ons! Het is belangrijk dat ik dat steeds weer bedenk als ik volwassen wordt of ben. Juist als ik als kritische mens met mijn vragen tegenover wat de Geest in de Bijbel gaan staan is het zo nodig kijk naar dat kleine kind dat restloos vertrouwt op wat de HERE zegt. Dan laat de Geest mij zien: zo is het goed! Als ik niet van de kleine kinderen op dit punt wil leren, sta ik buiten het Koninkrijk van Christus. Dan verwerp ik de belofte die God mij gegeven heeft en die bij de doop zo duidelijk bevestigd is. Je ziet hier hoe belangrijk het is om steeds weer in je bidden te vragen: HERE leer mij kinderlijk te geloven. In diep kinderlijk vertrouwen op U. Leer mij om niet op mijn eigen menselijke wijsheid te willen vertrouwen maar op Uw wijsheid. De Here Jezus zelf leert ons ook op andere plaatsen om niet menselijke wijsheid en verstand bovenaan te zetten. Luister maar naar wat Hij zegt in Matt 11:25: “Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.”
Laten we als eenvoudigen in kinderlijk vertrouwen Christus volgen als onze Verlosser en God. Laten we juist vanuit eigen kleinheid roemen in de grootheid van Vader in de hemel In Zijn geweldige daden, in Zijn liefde, in Zijn heiligheid. Dan zien we ook de zegen van Jezus.

3. De zegen van Jezus.

De kinderen zijn bij de Here Jezus. Hij laat zien hoe ook de kleine kinderen echt bij Zijn Koninkrijk, bij Gods verbond, bij Gods volk horen. De ouders wilden dat Jezus deze kinderen zou aanraken. Hij doet veel meer. Hij slaat Zijn armen om deze kinderen en zegent ze. Hij laat hun Zijn liefde voelen. Deze liefde is echt gemeend en komt echt naar deze kinderen toe. Zoals dat ook bij de doop gebeurt. Dan komt de HERE zelf met Zijn belofte en liefde naar onze kinderen toe.
Je kunt later nooit zeggen dat de HERE in Zijn liefde niet heel bijzonder naar je toegekomen bent. Als je dan toch een andere weg gaat dan ben je het zelf die je losgemaakt hebt van Gods belofte en liefde. Gods liefde komt in de doop heel echt naar de kinderen van de gelovigen.
Het is echt geweldig jongens en meisjes dat jullie heel zeker mogen weten dat de HERE jullie met Zijn liefde wil omringen. Jullie mogen kind van God zijn! Dat is echt iets geweldigs. Dat is een voorrecht. Dat hebben jij en ik niet verdiend. Jij mag weten dat de Here Jezus je Verlosser wil zijn. Dat je dat steeds weer mag horen en Hij je steeds weer met liefde uitnodigt om tot hem te komen. Hij wil jou op het gebed een nieuw hart geven, een nieuw mens maken. Als je zo in afhankelijkheid van de HERE leeft, geeft Christus als je Verlosser je vergeving en dat eeuwige leven dat zelfs de dood niet dood kan krijgen.
God wil jou met Zijn armen van liefde dragen. De Here Jezus heeft in onze tekst bevestigd wat we lezen in Psalm 103: “Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie Hem vrezen”vs 13
Het is geweldig om te zien dat de Here Jezus openstaat voor mensen van alle leeftijden, van alle posities en begaafdheden. Hij staat open voor al die zondaren die in kinderlijk geloof hun leven, ook hun zonden voor vergeving bij Hem brengen.
Hij heeft het beloofd en geeft daarom zeker aan ieder die in kinderlijk geloof op Hem bouwt het volle heil, het verloste leven. Je kunt echt je hele leven aan je Verlosser en God toevertrouwen. Dan geeft Hij je de kracht en het geloof dat je zo nodig hebt. Of je nu oud of jong bent.

AMEN

ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 90:1,2
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Genesis 17: 1-14
Psalm 8:1,2,3,4
Schriftlezing: Galaten 3:19-29
Psalm 105:4,5
Tekst: Zondag 27
Verkondiging van het evangelie
Gez 179a
Dankgebed
Collecte
Gezang 108
Zegen

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Stel je voor dat we iedereen in Dronten uitnodigen om naar de Lichtboei te komen. Om ze te vertellen wat we in dit gebouw doen. Waarom we hier komen. Samen lopen we naar het doopvont. We vertellen dat we met het water dat hierin zit mensen dopen. In de meeste gevallen baby’tjes. Wat zouden we dan vertellen? Laat ik het eens proberen:
Het is voor ons iets heel moois als we een klein kind op een zondag dopen. Dopen is dat ouders beloven om hun kind van God te vertellen. Om ze zo op te voeden dat ze hun kind laten zien en horen dat Jezus Christus weet wat echt goed voor je is. Als je wilt weten wat een goed leven is moet je de Bijbel lezen. De Bijbel is een heel bijzonder boek. Het is het boek waarin God zelf vertelt wie Hij is en wat echt goed voor je is. De ouders beloven dan dat ze hun kinderen volgens de wil van God zullen opvoeden. Ze beloven ook dat ze hun kinderen laten horen en zien dat je als mens gered moet worden. Waarom gered? Omdat wij zoveel dingen fout doen. Omdat wij die goede wil van God zo vaak in ons leven in de wind slaan. Zo vaak voor onszelf leven ten koste van anderen. Omdat wij als mensen vaak zonder God leven. We hebben Christus nodig die dan vrede met God voor je maakt. Je hebt Hem nodig als de man die voor jou de straf die jij verdiend hebt op zich neemt.
De doop laat door het water zien dat God belooft: Ik wil jou vergeven. Dat beloof Ik jou. De doop is voor ons zo mooi en belangrijk omdat die grote en geweldige God in de hemel zich aan dat kleine hulpeloze mensje verbindt. Dat heeft voor ons zoveel waarde. Dat geeft ons hoop op de toekomst. Voor onze kinderen en ook voor onszelf. Juist die doop laat ons zien dat we grond onder onze voeten hebben. Nu maar ook over 1000 jaar. Ook voor een toekomst waar de dood geen einde aan kan maken.
Jullie zien hoe belangrijk de doop voor ons is. We willen jullie daarover nog veel meer vertellen als je dat wilt.
Gemeente laten we samen de rijkdom van de doop en ook de rijkdom van de kinderdoop weer onder ogen zien. Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

ER IS HOOP VOOR ONS EN ONZE KINDEREN IN DEZE WERELD

1. Die hoop ligt niet in onszelf
2. Die hoop ligt in God die belooft

1. Die hoop ligt niet in onszelf

Heb jij hoop? Komt het wel goed met jouw leven? Zie je het wel zitten als je aan de toekomst denkt? Je ziet ook in de geschiedenis dat er tijden zijn dat er pessimisme overheerst en dat er tijden zijn dat alles goed lijkt te gaan. We hebben een tijd achter de rug waarin veel mensen dachten dat wij als mensen zelf voor een goede wereld konden zorgen. Een wereld wereld waarin we al meer de moeilijke dingen zouden overwinnen.
Ik noem wat voorbeelden:
We ontdekken al meer medicijnen. Ziekten die vroeger bijna altijd er voor zorgden dat mensen daaraan stierven, kunnen nu goed behandeld worden. Zelfs een ziekte als
Aids die eerst voor veel paniek zorgde, kan nu goed behandeld worden. Mensen hoeven daaraan niet meer dood te gaan. Je ziet ook dat allerlei soorten kankers al beter behandeld kunnen worden. Er overlijden nog veel mensen aan kanker maar er zijn er ook veel die na behandeling er van genezen. We worden samen daardoor al ouder.
En toch kunnen we de dood niet uit onze wereld weghalen. Steeds weer duiken nieuwe ziekten op. Zelfs zo dat mensen soms wereldwijd in de paniek raken zoals met de mexicaanse griep. Dan zie je hoe groot de angst voor de dood bij mensen is. Dan voel je ineens bij alle vooruitgang die angst, dat pessimisme.
We willen op weg naar een gezondere wereld. We willen iets doen aan het milieu. We worden daarin voor een groot deel ook gedreven door angst. Wie niet gezond blijft gaat dood.
Als we niet uitkijken met het milieu zou de wereld wel eens kunnen vergaan en dan is er de dood.
Veel mensen hebben in de jaren die achter ons liggen de boodschap uitgedragen dat als we zorgen voor een goede opvoeding het vanzelf goed komt met de wereld. Goed
onderwijs en dan zul je zien dat de gevangenissen al leger worden. Achter deze gedachtegang zit het idee dat de mens in zijn diepste kern goed is van zichzelf. Wat zie je om je heen gebeuren bij al die inspanningen voor onderwijs en opvoeding? De gevangenissen worden niet leger, het is er ook in ons land niet veiliger op geworden. Ook als je over de hele wereld kijkt, is het niet zo dat er minder oorlog wordt gemaakt.
Al meer kennis van de mens en hoe hij in elkaar zit, heeft tot allerlei therapieën geleid. Toch is het niet zo dat er nu minder verdriet, minder beschadigingen van mensen zijn dan vroeger.
De dingen die ik hier boven genoemd heb zijn niet verkeerd. We moeten ons voor elkaar en ook voor Gods schepping inzetten. Juist als christenen. Wel laten deze dingen zien dat we ons uiteindelijke vertrouwen daarop niet moeten stellen. Want uiteindelijk sta je als mens steeds met lege handen. Steeds laat de praktijk van het leven zien dat onze menselijke hoop doodloopt. Steeds weer loop mensen aan tegen een veel slechter menselijk hart dan vaak gedacht wordt. Steeds lopen je vast ook in de dood die we als mensen niet kunnen tegenhouden. Je ziet hoe steeds het zoeken en willen vestigen van een ideale samenleving ons niet lukt. Je ziet ook hoe mensen in de wereld om je heen tot die ontnuchterende conclusie komen. ook mensen die allerlei geweldige boodschappen uitsturen en mensen die bekend staan als heel goede therapeuten, blijken er meerdere keren in hun eigen leven niet zoveel van te maken. Ondanks al onze ideeën over vrede, gezondheid en toekomst zie je om je heen en in de wereld: haat, onverdraagzaamheid, hoe mensen liegen en er niet voor elkaar willen zijn, misdaad, oorlog, ziekte en dood. Wij zijn samen niet in staat om dat de wereld uit te krijgen. We zijn er zelf niet toe in staat om het er in ons eigen leven uit te krijgen. Hoe vaak vallen we onszelf niet tegen als we eerlijk zijn. We lossen deze dingen niet echt op door er aan voorbij te leven. Door te zeggen laten we genieten van vandaag en aan morgen denken we niet. We hoeven onze ogen niet te sluiten voor de toekomst. Dat is niet nodig als je met de doop in je leven werkt.
Dan is het juist die doop die je voor elke dag die komt kracht en moed geeft. Dan zie je juist in je doop dat je daarvoor niet bij jezelf moet zijn. Kijk maar eens met mij in zondag 26,27.
Bij de doop gaat het niet om iets dat wij hebben. In de doop wordt er niet iets van jou of mij aangeprezen. Nee, in de doop laat de HERE, de enige God zien hoe afhankelijk je van hem bent. Hoe nodig jij Christus die vrede met God voor je maakt.
De doop laat in de eerste plaats door het water zien dat jij en ik een geweldige wasbeurt nodig hebben. Dat niet vanaf een bepaalde leeftijd. Nee, vanaf het allereerste begin van je leven! Je hebt wat God in de doop belooft nodig vanaf het eerste moment van je leven om wat je leest in Psalm 51: “Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving”. Het is ook heel belangrijk dat we dat echt gaan inzien. Dat we daar niet aan voorbij leven. Juist het water bij de doop laat zien: jij hebt vanaf het allereerste begin van je leven nodig dat je gewassen wordt. Want je bent van jezelf zo vuil. De doop leert je als het goed is om niet op jezelf te vertrouwen, niet te denken dat je jezelf wel kunt verbeteren maar dat je daarvoor voor de volle 100% Christus nodig hebt.
Kijk maar eens naar die vragen 69,71:
“Hoe wordt u in de heilige doop onderwezen en ervan verzekerd, dat het enige offer van Christus aan het kruis u ten goede komt?”
“Waar heeft Christus ons beloofd dat Hij ons even zeker met Zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden?”
De doop wijst ons aan dat wij Christus nodig hebben. Dat wij nodig hebben dat Hij ons wast. Dat we nodig hebben dat de Heilige Geest ons tot andere mensen maakt. Want als wij niet veranderd worden, is er voor ons geen toekomst. Zonder Christus is je leven uiteindelijk uitzichtloos. Dan loopt je leven uit op een bestaan na je dood waar je er wel bent, maar er alleen moeite en verdriet voor je is. Waar je het definitief zonder Gods liefde en zorg moet doen. Als je denkt jezelf op deze wereld in eigen kracht te ontplooien, kom je bedrogen uit. Je bent namelijk een schepsel van God. Je hebt jezelf niet gemaakt. Je kunt niet leven en je ook niet op een goede manier ontplooien zonder de HERE. Je kunt dat niet op een goede manier doen als je dit niet doet volgens de wil van God zoals we die in de Bijbel lezen.
Omdat we schepsel zijn en omdat we daarna door eigen schuld ook nog zondaar zijn hebben we de HERE zo nodig. Juist in de doop laat de HERE zien dat Hij die hulp, die verlossing die je zo nodig hebt, wil geven. We letten daarop in de tweede plaats.

2. Die hoop ligt in God die belooft.

De kinderdoop is zo’n geweldig geschenk, een echt heel kostbaar cadeau dat de HERE ons gegeven heeft. We moeten er van los komen om de doop van baby’s in de kerk door de vragen van buiten als een probleem te zien. Om over de kinderdoop als een probleem te praten en te denken. We moeten de kinderdoop weer leren zien en waarderen als iets geweldigs dat we uit de hand van Vader in de hemel als Zijn kinderen gekregen hebben. Laat ik heel kort iets over dat geweldige zeggen vanuit de Bijbel. Het geweldige dat de HERE naar mensen die uit zichzelf geen echte hoop kunnen hebben toekomt om ze vaste hoop te geven. Dat vanaf het begin van je leven. Dat juist onder het volk van God, in de kerk van Christus.
De HERE is de God die in Zijn trouw en liefde niet verandert. Hij heeft in het Oude Testament al laten zien dat Hij Zijn verbond sluit met de gelovigen en hun kinderen. We zien dat zo duidelijk als de HERE voor het eerst het teken van het verbond instelt. Dat is bij Abraham. De mensen keren zich weer van God af en dan gaat de HERE in geweldige liefde Zijn weg met Abraham en het volk dat uit hem voortkomt. Hij sluit dan Zijn verbond met Abraham en zijn kinderen. Als teken daarvan komt er dan de besnijdenis die de jongetjes krijgen als ze 8 dagen oud zijn. We lezen dat in Genesis 17. De HERE is niet verandert! Ook niet na de komst van de Here Jezus. Vandaag horen de gelovigen en hun kinderen bij dat volk van Abraham. De HERE zegt dat heel duidelijk in Gal 3:28,29: “Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen een in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.”
Het is in Nieuwe Testament heel duidelijk dat ook de kinderen van de gelovigen bij de nakomelingen van Abraham horen. Dat ook de kinderen van de gelovigen bij het volk van God horen en dus ook bij Zijn verbond horen. Dat ze heel echt deel uitmaken van de gemeente en delen in de belofte van God. Als Paulus in de brieven aan de Efeziers en de Collessenzen de gemeente nagaat en verschillende groepen daarin aanspreekt, spreekt hij ook de kinderen vanuit het horen bij Gods volk aan. Luister maar naar wat we in Efeze 6 lezen: “Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. ‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is: ‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.’ Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.” vs 1-4
Dat ook voor de Here Jezus kinderen er heel echt bij horen. Dat ze op geen enkele manier minder de machtige belofte van God van vergeving en eeuwig leven gekregen hebben, zie je aan manier waarop de Here Jezus met de kinderen omgaat. De leerlingen van de Here Jezus vinden kinderen eigenlijk te onbelangrijk om bij de Here Jezus te komen. Daarvoor moet je toch eigenlijk volwassen zijn. Wat is het dan opvallend en ook geweldig belangrijk voor de vraag of kinderen wel of niet gedoopt moet worden wat we lezen in Marcus 10: “De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.”
Je ziet in omgang van de Here Jezus met de kinderen dat God niet veranderd is. Hij zoekt met Zijn belofte en met het teken daarvan Zijn volk. Van jong tot oud. Alleen aan deze dingen al zie je hoe diep wat we in Zondag 27 belijden in Gods eigen Woord, in de HERE en Zijn omgang met Zijn volk verankerd ligt. Het is echt diep Schriftuurlijk, diep Bijbels wat we belijden in vraag en antwoord 74: “Moeten ook de kleine kinderen gedoopt worden? Ja, want de kinderen horen evengoed als de volwassenen bij Gods verbond en bij Zijn gemeente. Ook worden aan hen evenals aan de volwassenen, door het bloed van Christus, de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt, beloofd.”
Als je over deze diep Bijbelse belijdenis nadenkt, is er nog een ding waar ik vanmiddag aandacht voor wil vragen. Dat is dat er dus hoop is voor ons en onze kinderen. Dat je in een harde wereld, dat je in een afvallig en zondige wereld niet met lege handen staat. Jij niet en ook jullie niet jongelui. Ook jullie niet kinderen.
Op deze wereld komt er veel op je af. Ook als het om ziekte gaat. Wat kun je je als ouders ook een zorgen maken over ziekte bij je kinderen. Wat kan het soms ook veel zijn dat je kind moet meemaken. Als je over je kinderen nadenkt kan de angst je om het hart slaan. Wat komt er veel op ze af. Ook heel veel dat zo aan ze trekt om een ander leven te gaan leiden dan een leven heel dicht bij de HERE. Een heel ander leven dan in diepe gehoorzaamheid aan het Woord van God.
Toch broeders en zuster, toch jongelui is juist dan je doop zo geweldig belangrijk!
Wat is je doop belangrijk als je bij jezelf merkt dat je in je leven koppie onder gaat. Je merkt dat je eigenlijk zonder Christus leeft. Je merkt dat er zo hard aan je getrokken wordt en dat het lijkt alsof Christus, de Bijbel en de kerkdiensten je al minder gaan zeggen. Er zijn zoveel andere dingen die aan je trekken en die jouw hart al meer in beslag nemen. Je voelt hoe een bepaald leven, hoe de koers van je leven op een zeker punt al meer van de wil van God afwijkt. Je ziet een zondig leven in je groeien. Je ziet hoe je tot grote zonden in je leven gekomen bent. Zou God mij nog wel willen? Het heeft geen zin meer om naar de kerk te gaan, om te geloven want het is voor mij toch niets.
Dan zegt Vader in de hemel nu tegen jou: Mijn kind luister nu eens naar Mij! Sta eens even stil. Denk aan je doop toen je nog zo klein was. Zo’n hulpeloos stukje mens. Toen stond je ook al schuldig tegenover Mij. Toch was ik er met mijn liefde als eerste. Toen jij er nog niets van wist, was Ik er al die zei: ik wil jou Mijn liefde, Mijn verlossing en trouw geven. Ik wil jou redden door het bloed van de Here Jezus.
Als je dan zp koppie onder bent gegaan, als er zo sterk aan je getrokken wordt, mag je zeggen: HERE ik ben toch gedoopt! U hebt toch Uw belofte van verlossing, van dat ik Uw kind mag zijn gegeven! Vader Ik weet dat ik het verprutst heb, dat ik op een verkeerde weg ben. Maar HERE ik ben toch gedoopt! HERE wilt U alstublieft in mijn leven ingrijpen. Vader ik kom tot u met al die verkeerde dingen in mijn leven. HERE vergeef me toch, neem me toch weer aan, geef me toch dat de Heilige Geest mijn hart zo bewerkt dat ik voor u wil leven.
Als jij zo tot de HERE gaat laat Hij je nooit staan! Dan is er voor jong en oud hoop. Dan is er toekomst. Dan zijn je zonden je om Christus bloed vergeven. Zo zeker als jij gezien hebt hoe mensen in deze gemeente gedoopt zijn. Het is juist zo belangrijk dat je niet in een leven van zonden of een leven waarbij er afstand tegenover Christus en Zijn gemeente is blijft. Wie eigen zonden ziet moet niet in die zonden blijven liggen! De Heilige Geest zegt door de doop juist: Kom uit dat leven. Ontneem je door een leven al meer los van Christus niet van die zekere hoop van een geweldig, nieuw leven voor eeuwig. Twijfel niet aan God die zijn belofte gegeven heeft. Klem je echt vast aan die belofte. Dan kan er van alles om je heen gebeuren. Dan kun je soms zo alleen staan in je leven. Zo alleen met de manier waarop je leeft maar dan is er die ene bij wie je altijd mag horen Jezus Christus. Hij brengt je dan daar waar je het met al die andere gelovigen van alle tijden zo geweldig goed zult hebben. Dan is alle schuld en straf uit je leven weggewassen door het bloed van Christus.
Dan kan het zijn dat het zo anders voelt in je leven. Alles lijkt weg uit je leven en toch is er dan die ene die echt redt, die je echt vasthoudt al voel het zo anders. Dat is Christus. Dan mag je staan op Gods belofte bij de doop gedaan. Je handen lijken misschien zo leeg, je hebt niets in jezelf overgehouden om nog op te steunen. Maar wat zijn je handen in werkelijkheid vol met vergeving, nieuw leven, eeuwig leven door Gods belofte aan jou. Als je God die belooft, als je de Vader van Christus, als enige in je leven overhoudt is het zo goed! Door Gods onverdiende genade in je leven.

AMEN

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019