» Wederkomst van Jezus Christus

Wat is dit?

Foto ->DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS

Als voorbereiding op de Startzondag van 12 september 2010 in Dronten-Noord heb ik 7 dagstukjes met vragen eronder geschreven. Ze zijn in de huizen gelezen en op wijkavonden besproken. De vragen die overbleven zijn aan mij doorgespeeld om in de preken van de startzondag of daarna nog op terug te komen. Hieronder vind je die dagstukjes en de 2 preken die op die zondag gehouden zijn.

EEN WEEK BIJ(BEL)LEZEN OVER DE WEDERKOMST->


Hieronder vind je 7 dagstukjes voor de komende week.

Dag 1 Lezen: Mattheus 24:23-31

Heeft geloven in de Here Jezus wel zin? Denk eens aan mensen die juist doordat ze in de HERE geloven in de gevangenis terecht komen. Denk eens aan de mensen die juist omdat ze overtuigd als christen leven nooit een goede baan krijgen.
Als je daarover nadenkt, is het heel belangrijk om te weten dat de Here Jezus eens terugkomt. Dat jij er dan ook zeker bij zult zijn. Geen mens die op aarde geleefd heeft, zal dan gemist worden. Je leeft niet alleen voor de jaren tot je hier op aarde dood gaat. Er komt heel zeker het moment dat ieder mens die op aarde gestorven is er met lichaam en ziel weer helemaal bij is.
Voor je toekomst die dan nooit meer ophoudt, is het beslissend of jij nu tot aan je sterven met Christus hebt geleefd. Het gaat erom dat je bij de echte Verlosser je leven zoekt. Niet bij mensen die zichzelf als redder voordoen maar heel andere dingen leren en doen dan wat er in de Bijbel staat. Dat zijn valse christussen en valse profeten.
Die echte Christus komt terug als die indrukwekkende dingen gebeuren waarvan we gelezen hebben. Alleen dat past bij Zijn grootheid. Hij is de geweldige Verlosser waaraan zelfs de schepping moet gehoorzamen.

Vragen:
1. Waarom zou de Here Jezus ons niet precies verteld hebben wanneer Hij terugkomt?
2. Kan de aarde wel blijven bestaan als de zon niet meer schijnt en de sterren verdwijnen?Dag 2 Lezen: 1 Korinthe 15: 51-58

Heel 1 Korinthe 15 is er vol van dat de Here Jezus uit de dood is opgestaan. Juist de opstanding en wat daaruit voortkomt,, laat zien dat je niet voor niets geloofd. Zonder Christus opstanding en de opstanding van de gelovigen op de dag dat Jezus terugkomt, zou geloven geen enkele zin hebben.
Wie met de HERE leeft. Wie in liefde aan Christus als zijn Redder en Heer verbonden is, zal eens op een heerlijke manier uit de dood opstaan. Al kan niemand meer iets van je lichaam ontdekken. Al zou met de meest nauwkeurige wetenschappelijke methode niets meer van je lichaam gevonden worden. Toch is er zekere hoop ook voor je lichaam. Ook als je lichaam en je hersenen in het leven op aarde zoveel gebreken vertoonden.
Paulus schrijft dat hij in ons gedeelte iets vertelt dat tot nog toe niet bekend was. Het lag nog verborgen. De Heilige Geest zorgt er voor dat we het nu te weten komen.
Als de Here Jezus terugkomt, zal er een geluid als van de bazuin op de hele aarde te horen zijn. En dan zullen de doden in een keer opstaan. Dan leeft iedereen met zijn of haar lichaam weer op aarde die hier eens geleefd heeft. De mensen die dan nog op aarde zijn, krijgen in een keer een lichaam dat niet meer dood kan.
De gelovigen die dan op die nieuwe aarde voor altijd mogen leven, krijgen een lichaam zonder ook maar een gebrek. Dan is alle ziekte en gebrek uit je leven verdwenen en komt ook nooit meer terug.
Juist dat geweldige moet ons aanzetten tot een intens leven met de Here. Zie vers 58.

Vragen:

1. Vind je het moeilijk om in de opstanding van de doden te geloven?
2. Over welke overwinning gaat het in vers 57?


Dag 3 Lezen: 1 Thessalonicenzen 4:13-18

De Here Jezus komt terug! Alle mensen zullen er dan bij zijn. De mensen uit alle tijden. Toch komt er al een zichtbare scheiding tussen de mensen als de Here Jezus van de hemel naar de aarde komt. Want van de mensen die opgestaan zijn, gaat op een bepaald moment een deel de lucht in. Je leest dat in vers 17. Je ziet daar dat van de mensen die uit de dood zijn opgestaan en de mensen die dan op aarde leven een deel de Here Jezus tegemoet gaan. Dat zijn de gelovigen van alle tijden.
De HERE zorgt ervoor dat de kerk van alle tijden op wolken richting de Here Jezus gaan. Dan ga je God en Redder begroeten. Wat ben je blij dat je naar Hem toe mag gaan. Je gaat Hem begroeten zoals dat in die tijd ook gebeurde als een koning naar een stad kwam. Het was dan onbeleefd, oneervol om de koning zomaar in de stad te laten komen. Je bewees hem de eer die hij verdiende door hem buiten de stad te begroeten.
Vader in de hemel zorgt dat Christus die eer ontvangt door Zijn volk op de wolken de Zoon van God te laten begroeten. Daarna gaan we samen met onze Koning en Redder op weg naar de aarde. Als een blij volk, dat zijn blijdschap niet op kan.

Vragen:

1. Zie vers 18. Waarin ligt voor jou het bemoedigende, troostende, stimulerende van dit gedeelte in de Bijbel?
2. Wat betekent het dat je in Jezus gestorven bent? Zie vers 16Dag 4 Lezen: Openbaring 1:1-8

De Here Jezus komt terug. Dat zullen alle mensen die ooit geleefd hebben ook met eigen ogen zien. Niemand zal dat geweldige schouwspel missen. Gisteren lazen we al dat de gelovigen van alle tijden op de wolken de Here Jezus tegemoet gaan.
Al eerder zagen we dat alle mensen die op aarde geleefd hebben met hun lichaam op zullen staan. Dus blijft er een deel van de mensen op aarde achter. De mensen die tijdens hun eerdere leven op aarde niet in liefde met Christus verbonden waren.
Zij zien de Here Jezus komen. Zij zien hoe de kerk van alle tijden omhoog gaat om Jezus te begroeten. Zij zien de Here Jezus samen met de engelen en de gelovigen van alle tijden naar de aarde komen. Ook de mensen die Christus en Zijn kerk vervolgd hebben tot de dood toe.
Over deze mensen gaat het in het tweede deel van vers 7. Dat zijn de mensen die bang zijn, die rouwen als de Here Jezus terugkomt. Mensen van alle volken en stammen die op de aarde geleefd hebben, slaan zich dan op de borst. Dat was toen een teken van rouw. Het gaat er bij Jezus terugkeer niet om bij welk volk je hoort. Het gaat er om dat je bij Gods volk hoort door echt geloof. Wie in diepe liefde voor de HERE leeft, zal blij zijn als de Here Jezus komt. Wie niet echt met de HERE geleefd heeft, heeft dan voor zichzelf alleen maar reden om te klagen. Dan wacht je alleen maar het oordeel.

Vragen:

1. Zie vers 3. Wat zegt dit vers voor jou over echt geloven?
2. Je leest in vers 4,5 een zegen die we vaak in onze kerkdiensten gebruiken. Wat heeft die zegen nu met vers 7 te maken?

Dag 5 Lezen: Openbaring 6:9-17

Als je leest wat er in de Bijbel allemaal over de dag staat dat de Here Jezus terugkomt, valt het op dat je ziet dat de een dan definitief veroordeeld wordt en de ander zijn definitieve beloning uit genade krijgt. Over dat oordeel lees je heel duidelijk in Openbaring 6. Je ziet hier heel duidelijk dat de angst waar we het gisteren over hadden terecht is.
Alles lijkt voor wie niet bij Christus hoort op die dag dreigend. Het oordeel hangt in de lucht. Zon, maan en sterren stralen niet meer. Alles is zo donker! De wereld lijkt te vergaan. Zelfs de bergen blijven niet op de plaats staan waar ze altijd stonden. Zelfs als je rijk bent en je hebt schuilplaatsen kunnen bouwen, stellen die schuilplaatsen niets meer voor. De mensen zien dat Christus echt terugkomt. Ze zijn bang voor Zijn oordeel. Daarom hopen ze dat de bergen op hen vallen en ze voor altijd sterven. Dan denken ze door de dood te kunnen ontvluchten aan Christus’ oordeel. Maar zelfs dat is niet mogelijk. De dag van Christus terugkeer is een dag van oordeel. Ook voor de mensen die altijd hun verdiende oordeel ontlopen hebben. Zij die mensen gemarteld en gedood hebben, die mensen seksueel misbruikt hebben en dat nooit met echt verdriet beleden hebben, krijgen dan alsnog hun verdiende oordeel. De HERE is echt de rechtvaardige God. Zelfs de dood kan dan niet weghouden bij het oordeel van het Lam van God.
Vragen:

1. Waarom wordt hier over de toorn van het Lam gesproken? Als Lam is Christus toch de Verlosser?
2. Waarom komt de dag van Christus’ terugkeer niet meteen als wij er om vragen?


Dag 6 Lezen: Johannes 5:24-29

De Here Jezus is teruggekomen. Dan is er een wereld die voor de gelovigen die erop wonen voor altijd geweldig is. De gelovigen zijn de mensen die uit liefde en dankbaarheid voor Christus als christen zijn gaan leven. Daarbij hoort dat je goede werken gaat doen. Dat je goed wilt zijn voor anderen. Dat je wat die ene goede God wil, ook wilt uitleven in deze wereld. Wie het goede gedaan hebben, zullen dan ook opstaan om echt voor altijd het heerlijke leven op de nieuwe aarde te krijgen.
Hier zie je hoe de HERE bij Christus’ terugkeer een beloning geeft. Je leeft niet voor niets. Je hebt in dienst van Christus niet voor niets geleefd. Dat is geen beloning die jij verdiend hebt. Die beloning is door Christus verdiend toen Hij voor de gelovigen de straf aan het kruis droeg. Bij het geloof, bij het leven met Christus horen wel goede werken. Hoort wel dat je echt uit liefde goed voor anderen wilt zijn. Je leest dat ook in 2 Korinthe 5: “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht..” Vs 10
Wie dus vanuit Gods liefde in deze wereld wil staan en er zo voor anderen wil zijn, is de dag van Jezus terugkeer een geweldige dag.

Vragen:

1. Praat je wel eens met iemand die niet gelooft over het opstaan uit de dood? Waarom wel of waarom niet?
2. Denk je niet dat het eigenlijk een heel goed onderwerp is om met ongelovigen over te praten? Waarom?

Dag 7 Lezen: Openbaring 21:1-7

Jezus komt terug. Wat levert dat nu op? Dat is een vraag die bij ons vaak voor in onze mond ligt. Als er iets gebeurt, moeten wij er iets aan hebben. Het lijkt soms ook alsof die nieuwe wereld zo geweldig is omdat wij het dan zo goed zullen hebben.
Let erop dat juist dat niet het belangrijkste is! Het allerbelangrijkste dat de HERE, de enige God de grootste eer krijgt. We hebben de verlossing en het leven op die geweldige nieuwe aarde alleen aan Zijn liefde en grootheid te danken. Je ziet dan ook dat het nieuwe Jeruzalem, waarin Christus kerk woont, mooi gemaakt is voor God. Om Hem blijdschap en eer te geven. Zie vers 2.
Wat is voor de gelovigen het allermooiste op de nieuwe aarde? Dat God bij Zijn volk woont. Dat je altijd dicht bij God als je Vader mag zijn. Dat door het bloed van Christus de schuldige afstand met Hem verdwenen is. Juist omdat Hij zo dicht bij Zijn volk is, is al dat moeilijke, dat onvolmaakte dan voor altijd verdwenen. Het heerlijke is dat de HERE dan je God is die nooit meer toelaat dat al het moeilijke dat je op aarde hebt meegemaakt ooit nog je leven zal binnenkomen. Je ziet dat je juist als gelovige alle reden hebt om uit te zien en te bidden om de wederkomst van Christus. Liever vandaag dan morgen.


Vragen:

1. Hoe stel jij je het leven op de nieuwe aarde voor?
2. Je leest in 22:2 ook over bladeren die met genezing te maken hebben. Hoe kan dat als je in 21:3 leest dat er geen ziekte meer zal zijn?

STARTZONDAG

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 89:4,6
Lezing van de wet
Psalm 97:3,5
Geloofsbelijdenis
Psalm 98:3,4
Viering van het Heilig Avondmaal (Formulier 2)
Tafel in gereedheid en aangaan: Gez 68:1
1. Lezen: Matt 25:1-6 Zingen: Gez 68:2
Terwijl we van en aan tafel gaan: Gez 68:3
2. Lezen: Matt 25:7-9 Zingen Gez 78:1
Terwijl we van en aan tafel gaan: Gez 78:3
3. Lezen: matt 25:10-13 Zingen Gez 78:4
Terwijl we van tafel gaan: Psalm 103:1
Dankzegging: Zingen: Psalm 103:3,4,5
Slot formulier
Collecte
Lied 293:1,3,4
Zegen

1. Het thema voor de Startzondag is: Ben je er klaar voor. Klaar voor de terugkeer van de Here Jezus op de wolken. Niet maar klaar voor een gebeurtenis maar voor de persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus. Hoe ben je daar vandaag mee bezig?
Als we daar over praten, hebben we het over iets dat heel belangrijk is! Het is niet voor niets dat de Here Jezus meerdere keren daarover praat. Dat er dan bij Hem een waarschuwing te horen is.
Toen ik bezig was om de diensten van vandaag voor te bereiden, was ik eerst erg onder de indruk van het voorbeeld van de gele kaart en de rooie kaart. De keren dat de Here Jezus of een van profeten waarschuwt zou de HERE een gele kaart uitdelen. Hoe langer ik over dit voorbeeld nadacht, hoe langer het me ging tegenstaan. Waarom? Omdat de gele kaart zoals wij die uit het voetbal kennen betekent: denk eraan nog een zo’n overtreding en je ligt er de hele wedstrijd uit. Een tweede gele kaart is rood. Een gele kaart is niets anders dan een waarschuwing. Bij zo’n gele kaart zit er geen liefde voor de persoon die de gele kaart krijgt bij. Dat is zo anders bij de Here Jezus die het verhaal van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes vertelt ook om te waarschuwen. Maar dan juist te waarschuwen met zoveel liefde in Zijn hart. Hij wil vanuit liefde jou op de weg brengen en houden die er voor zorgt dat je niet bang hoeft te zijn als de Here Jezus terugkomt. Hij wil er voor zorgen dat je er vandaag en morgen en elke dag van je leven klaar voor bent om Christus te ontmoeten.
Dat het verhaal van die 10 meisjes alles met de terugkeer van de Here Jezus te maken heeft. zie je aan dat eerste woordje van onze tekst: dan.
De Here Jezus heeft in het hoofdstuk ervoor over Zijn terugkeer gesproken en wat er dan gaat gebeuren. Juist met het oog op die terugkeer vertelt Hij nu de gelijkenis de 5 wijze en de vijf dwaze meisjes. Het is een groep van 10 meisjes die met samen wachten op de komst van de bruidegom. Ze zijn er om hem met hun lampen te verwelkomen zodat bruidegom en bruid samen naar de bruiloftszaal zullen gaan. Daar wordt dan samen feest gevierd en is voor iedereen duidelijk dat deze twee voor altijd bij elkaar horen als man en vrouw.
Juist om te verwelkomen hebben de 10 meisjes allemaal een soort fakkel bij zich. Als je naar deze 10 kijkt, lijkt het erop dat ze alle 10 klaar zijn voor de verwelkoming, voor het feest. Het lijkt erop dat ze alle 10 klaar staan voor de ontmoeting met Jezus Christus bij zijn terugkeer. Het lijken dus alle 10 gelovige mensen. Als je beter kijkt zie je een verschil. Er zijn er vijf die alleen die brandende fakkel bij zich hebben die op olie brandt. Maar de andere vijf hebben ook nog een kruikje met reserveolie bij zich.
De Here Jezus noemt de meisjes met alleen een lamp:dwaas. De andere vijf noemt Hij wijs. Weet je waar je dezelfde woorden voor wijs en dwaas ook tegenkomt? Aan het einde van de Bergrede. Als het gaat om de man die zijn huis op de rots bouwt en de man die zijn huis op het zand bouwt. Wie bouwt er op de rots? De man die naar het onderwijs van de Here Jezus, die naar het onderwijs van God luistert en dat onderwijs in zijn leven ook uitleeft. Die dat onderwijs in zijn of haar leven ook hoorbaar en zichtbaar ter harte neemt. Die zijn of haar leven ook volgens dat onderwijs inricht.
Het gaat er om dat je in je leven er steeds weer klaar voor bent om de Here Jezus te ontmoeten. Dat jou en mijn leven echt leven, elke dag weer, met de HERE is. Het gaat er niet om dat je af en toe een kick voelt en Jezus dan wel mag komen. Het gaat er wel om dat jij, jong of oud leeft volgens de wil van God. Dat jouw hart bij de HERE is. Je moet kunnen wachten, je moet kunnen volhouden. Daarop legt de Here Jezus de nadruk als Hij zegt dat de bruidegom op zich laat wachten. Als Hij vertelt dat de 10 meisjes bij het wachten in slaap sukkelen. Let erop dat Hij daarover geen kwaad woord zegt. Het slapen is geen probleem. Je mag slapen, je mag moe zijn maar het leven met Christus mag niet inzakken. Het gaat erom dat of je nu wakker bent of dat je slaapt je met je hart bij de HERE bent.
Juist om je steeds weer dicht bij Christus te zijn, om vol te houden tot het einde is er vandaag het avondmaal. Waar de Here Jezus laat zien: Zo echt ben Ik er, zo echt wil Ik jou vergeven, zo zeker wil Ik jou Mijn Geest blijven geven om Mij eens in vrede te ontmoeten bij Mijn terugkeer op de wolken.

2. Ben je er klaar voor om de Here Jezus in al Zijn glorie als de Zoon van God te ontmoeten? Zie je ernaar uit dat Hij komt. Het liefst nog vandaag?
Die dag komt er eens. Heel plotseling. Terwijl je het niet verwacht. Misschien lig je wel lekker te slapen. Misschien zit je op school of ben je aan het werk. Of we zitten samen aan tafel. Ineens is er een heel bijzonder geluid. Het geluid van een bazuin. Je hoort het overal. Er is geen plaats op de wereld waar mensen het niet horen.
Ineens is voor iedereen duidelijk: de bruidegom komt eraan. Ineens schrikken de 10 meisjes wakker. De fakkels branden nog maar je ziet ook dat het niet lang meer zal duren en dan is de olie op. De vijf wijze meisjes zijn nu in paniek: Hoe moet het verder. Want ze zijn er nu niet klaar voor. Ze kunnen de bruidegom niet gaan verwelkomen want als de lampen uitgaan, kunnen ze niet met de stoet mee maar het huis van het feest.
De vijf wijze meisjes zijn rustig want ze hebben nog een kruikje met olie meegenomen. Ze gieten dat bij hun lamp en nu weten ze dat hun lampen nog uren kunnen branden. Ze hebben meer als genoeg om samen met de bruidegom in de feestzaal te komen.
De vijf dwaze meisjes vragen aan de vijf wijze of ze iets van hun reserve olie kunnen krijgen. Je denkt misschien wat egoïstisch van de vijf wijze meisjes dat ze niets aan die andere geven.
Maar daar heeft dit niets mee te maken. Het gaat er in deze gelijkenis om dat je zelf in geloof steeds aan Christus verbonden bent. Dat je altijd vanuit dat echte geloof leeft. Dat geloof kun je aan andere mensen door Gods kracht voorleven maar je kunt het mensen niet geven.
Dat geloof moet er in je leven zijn op het moment dat je sterft, dat geloof, die liefdevolle verbondenheid aan God moet er zijn als Christus terugkomt op de wolken. Als het geluid van de bazuin over de wereld gaat als teken dat de Here Jezus komt, kun je niet meer even gauw tot geloof komen. dan moet je er echt klaar voor zijn.
Dat maakt de Here Jezus hier duidelijk. Dat is voor ons vandaag heel leerzaam. Daar mee ontmaskert Hij de gedachte dat ernstig vanuit je geloof leven eigenlijk bij ouderen hoort. Daarmee laat Hij zien dat het niet zo is dat je kunt zeggen: Ik leef nu lekker raak en later zie ik nog wel eens of geloven iets voor mij is. Dat echte leven met Christus heb jij nodig als 10 jaar bent, als je 18 bent als je 30 bent en als je 88 bent. Zonder Christus is er geen vergeving en geen goed leven. Het is nodig dat je op elke leeftijd klaar bent om de HERE in vrede en met blijdschap te kunnen begroeten. Laten we dan ook samen jong en oud uit die liefde van God leven. Laten we nooit tegen onze jonge mensen zeggen: Ach toen ik jong was leefde ik me ook lekker uit dat is niet zo erg. Later komt het wel goed. Dan slaan we Christus met al Zijn geweldige liefde in Zijn gezicht. Laten we Hem vandaag jong en oud in geloof zoeken en met Hem leven. Wees wijs!

3. De bruidegom is gekomen. Wel voor het gevoel van de meisjes heel laat. Ze hebben lang moeten wachten. Het gaat er bij het leven met Christus om dat je volhoudt. Dat je kunt wachten omdat je weet dat de Here echt doet wat Hij gezegd heeft. Dat je echt op Zijn beloften vertrouwt. Ook als het er op lijkt dat de Here Jezus nooit komt. Ook als het er op lijkt dat jouw bidden zo weinig helpt. De omstandigheden in je leven blijven zo moeilijk. Juist in de moeite wil de HERE er dan voor jou als je hemelse Vader zijn. Die jou op het gebed tegen alle ellende in vasthoudt in het leven met Christus. Zodat er toch uit zicht is.
Dan komt die geweldige dag van Jezus terugkeer. Dan wordt je wachten uit genade alleen beloond. Dan mag je mee die grote feestzaal in. De zaal van het feestmaal van het Lam van God Jezus Christus. Wie op dat feest aanwezig is, wacht een oneindige toekomst die altijd elk moment feestelijk is. Dat is zeker, zo zeker als we het avondmaal hebben gevierd.
Dan komen die vijf dwaze meisjes nog naar de feestzaal. Met hun lampen. Maar nu is het te laat. Zoals het bij de zondvloed te laat was toen noach en zijn gezin in de ark waren en God zelf de deur van de ark dichtgedaan had.
De vraag ben je er klaar voor is een heel indringende de vraag. Want als je er nu niet klaar voor bent om de Here Jezus te ontmoeten omdat je toch aan bepaalde zonden in je leven wilt vasthouden. Omdat je wilt blijven genieten van dingen waarvan de HERE zegt dat is slecht, dat is zondig. Als je zo leeft en de Here Jezus komt plotseling is het te laat. Daarom roept de Here Jezus je met liefde op: Kom toch echt tot mij. Ik zie niet liever. Want anders kom je voor een dichte deur. Die gaat dan niet meer open, voor altijd gevangen in de hel.
Kom tot Mij zegt Christus, belijdt je eigen zonden en zwakheid. Dan kun je zwak lijken maar dan ben je sterk. Dan is het het bloed van de Here Jezus dat voor jou de poort naar de hemel en de nieuwe aarde heeft opengezet. Wees wijs! Jong en oud.

AMEN

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 2:1,4
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing (gemeentelid): Mattheus 24:29-35
Gez 114:5,6,7
Viering van het Heilig Avondmaal (Formulier 3)
Tafel gereed – aan tafel gaan: Gez 139:4
1. Lezen: Mattheus 24:36-44 Zingen: Gez 139:5
Terwijl we van tafel gaan: Gez 139:6
Slot formulier
Lied 300: 1,2,3,6
Tekst: Mattheus 24:29-31
Verkondiging van het evangelie
Psalm 96:6,7,8
Geloofsbelijdenis van Nicea
Gez 123:3,4
Dankgebed
Collecte
Onze Vader Witness
Psalm 68:8,13
Zegen

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Misschien vind je het een rare vraag op deze Startzondag. Op deze zondag waarop we het vooral over de terugkeer van de Here Jezus op de wolken. Toch stel ik deze vraag juist nu: Wie is God eigenlijk?
Waarom juist nu die vraag? Omdat vanuit de reacties op de dagstukjes in de wijken meerdere keren de opmerking kwam: Het is allemaal zo vreemd wat er gaat gebeuren. Eigenlijk kan dat toch niet. Hoe kunnen doden die al duizenden jaren waarvan niets meer over is nog met hun lichaam opstaan. Hoe kan de aarde blijven bestaan en kan er leven zijn als de zon niet meer schijnt? Daarmee hangt ook samen een reactie waarbij gezegd werd: Waarom wordt de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem zo beschreven dat je je er eigenlijk zo weinig bij kunt voorstellen? Dat geeft geen duidelijkheid en ook geen zekerheid. Dat zorgt ervoor dat je je ook afvraagt: Kan het allemaal wel?
Als je rustig over dit soort vragen en opmerkingen nadenkt, zie je hoe belangrijk de vraag is: Wie is God eigenlijk? Wat doen wij als mensen vaak? Wij willen alles begrijpen en verklaren volgens ons verstand en volgens wat wij nu in de schepping zien. Dat zie je als het over de schepping gaat. Wij komen tot een evolutietheorie, wij komen er toe te zeggen dat het DNA van chimpansees toch wel zoveel op dat van mensen lijkt dat het eigenlijk wel moet dat de mens uit een bepaald soort apen ontwikkeld is. Dat past in wat wij ons vandaag kunnen voorstellen.
Je ziet dat ook als het gaat over de toekomst. Dan willen we het werk van God vaak meten aan wat volgens ons en wat volgens wat wij nu meemaken kan. Als we over God als Schepper, als Verlosser en als de God nadenken die voor een nieuwe schepping gaat zorgen, moeten we bedenken dat Hij God is. Hij is God en geen mens! Hij is God en geen schepsel. Hij is God en niet gebonden aan de natuurwetten zoals wij die kennen. Ik kan jullie en mijzelf niet genoeg herinneren aan wat we lezen in Efeze 3:20,21: “Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.”
Juist als we de HERE als die geweldige God zien en erkennen. Als de enige God die dingen doet en geeft die zo geweldig zijn. Die gelukkig zoveel meer kan dan wij kunnen verklaren. Als je zo de HERE kent en met Hem leeft, leer je uit te zien naar al dat geweldige, onvoorstelbare dat op de dag van Jezus terugkeer gaat gebeuren. We zien daar iets van als ik jullie het evangelie onder het volgende thema verkondig vanuit Mattheus 24:29-31:

->CHRISTUS KOMT MET GROTE GLORIE TERUG

1. Het heelal buigt voor Hem
2. Hij verschijnt voor iedereen zichtbaar aan de hemel.
3. Hij brengt Zijn volk bij elkaar

1. Het heelal buigt voor Hem->


Als je heel Mattheus 24 leest, zie je dat in de tijd voor de terugkeer van de Here Jezus er veel ellende op aarde is. Dat het vaak moeilijk op de aarde is voor de gelovigen, voor Christus trouwe kerk.
Er is in de tijd voor de wederkomst ook veel verleiding. Er zullen mensen en groepen zijn die zich voordoen als de Verlosser, als de Messias. Mensen en groepen die indrukwekkende dingen doen. Dingen waarvan we de indruk hebben dat God alleen dat kan doen. Als je die dingen ziet, moet het wel van God komen zeggen we dan. De Here Jezus zegt hier als mensen zeggen dat je ergens heen moet gaan omdat je daar de Verlosser in levende lijve kunt ontmoeten, is dat een leugen. Wat voor een geweldige wonderen zo iemand ook in onze ogen doet. Je moet alles en iedereen steeds weer toetsen aan wat de HERE ons in Zijn Woord geleerd heeft. Wie niet volgens die hemelse leer leeft en leert, moet je niet volgen en geloven. Heel kort gezegd is dat de manier waarop je kunt herkennen wie valse profeten zijn. Daarover zijn vanuit de dagstukjes nogal wat vragen gekomen. Juist omdat het zo vaak terugkwam hoop ik daaraan in de komende maanden nog een aparte preek te wijden vanuit Mattheus 7.
Als het moeilijk wordt in je leven, ben je geneigd om je aan anderen vast te houden. Dan lijken mensen door hun aandacht en hele mooie dingen die ze tegen je zeggen: de reddende engel. Je bent dan geneigd om die mensen in alles te geloven. Zo kun je zomaar ergens terechtkomen waarvan je later moet zeggen maar daar kreeg ik niet de echte troost die ik nodig had.
Daartegenover laat de Here Jezus zien hoe je weet dat echt Hij, die de enige echte Verlosser is er is. Terugkomt naar de aarde. Als Hij terugkomt op de aarde, gebeurd dat niet stilletjes. Dan is het niet nodig dat mensen tegen je zeggen: Weet je, Jezus is teruggekomen, ik zal je vertellen waar je hem kunt vinden.
Nee, als Hij terugkomt dan ziet iedereen dat! Dan is er geen twijfel meer mogelijk. Dan ziet iedereen: Jezus komt terug. Dan ziet de hele wereld in een keer dat er geweldige dingen gebeuren. Dan ziet iedereen dat de HERE God is en niemand anders. Als je dan naar boven kijkt, gebeuren er onvoorstelbare dingen. Ineens geeft de zon geen licht meer. De zon is uitgedoofd. Ook de maan kun je niet meer zien als een licht. Je ziet hoe de sterren niet op hun plaats blijven staan. Ook op de aarde zal de plotselinge verandering voelbaar zijn. Nog duidelijker als bij de aardbeving de afgelopen week in Christchurch Nieuw-Zeeland. Heel tekenend lezen we daar ook van in Openbaring 6: “Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats.” Vs 12-14
Hier zie je hoe de hele schepping maar aan een Persoon onderworpen is en dat is de HERE de Drie-enige God. Als de Mensen, als de Zoon van God die mens geworden is om de gelovigen te verlossen terugkomt naar de aarde dan moet ook de hele schepping voor Hem buigen. Dan moet de hele schepping dat doen wat Hij wil. Zo laat de schepping zien onze Heer en Meester komt van de hemel naar de aarde. Zelfs wij maan, zon en sterren moet doen wat Hij zegt. Moeten zelfs verdwijnen als Hij het zegt. Als je dat ziet: wie zal er dan nog aan twijfelen dat er echt iets met de zon, maan en de aarde gebeurde toen Jozua in Jozua 10 zei: Zon sta stil!
Je ziet hier dat de hele schepping, het hele heelal niets betekenen als de HERE er niet voor zorgt dat alles blijft bestaan. Als Hij zegt dat alles moet veranderen omdat Christus komt, valt alles wat Hij wil als een kaartenhuis in elkaar. Al kunnen wij dat niet verklaren, al hebben wij dat op geen enkele manier kunnen voorzien of berekenen.
Op de dag dat de Here Jezus komt, zie je ineens dat alles om je heen verandert en beeft als nooit tevoren. Iedereen voelt het en ziet het: Er gaat iets heel bijzonders gebeuren! Wat er dan in werkelijkheid gebeurt, ziet ook iedereen. Als je omhoog kijkt zie je het. We zien dat in het tweede punt.

->2. Hij verschijnt voor iedereen zichtbaar aan de hemel->

We lezen in vers 30 dat er op de dag van de terugkeer van de Here Jezus een teken te zien zal zijn. Wat is dat teken? Daarbij moeten we denken aan de Here Jezus zelf! Als het hele heelal door elkaar geschud is, dan ziet iedereen op aarde ineens de Here Jezus. Hij is niet zomaar op de aarde. Nee, je zult Hem zien komen. Iedereen zal Hem met Zijn engelen op de wolken zien komen. Dat het daarom gaat bij dit teken zie je heel duidelijk als je in de andere evangeliën het verslag van deze woorden van de Here Jezus leest. Lees maar eens mee met Marcus 13:26: “Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister.”
Dan wordt in een keer duidelijk wie de Mensenzoon is: Jezus Christus. Dan wordt in een keer duidelijk wie de Koning van de koningen is: Jezus Christus. Dan wordt ook voor mensen die Christus’ kerk in de geschiedenis vervolgd hebben duidelijk wie zij vervolgd hebben: Jezus Christus!
Iedereen ziet Hem dan met eigen ogen. Je ziet dan ook dat Hij echt de Zoon van God is met wie niet te spotten valt. Hij verschijnt in majesteit. De glorie straalt van Hem af.
Hij is de Man van wie Daniel al sprak. Daniel vertelt in Daniel 7 dat hij ziet hoe de zoon van de mens naar God in de hemel gaat. Dat Hij dan vanuit de hemel over alles gaat regeren. Als de Here Jezus voor het Sanhedrin staat wordt Hij om ons, om onze schuld en zonden daar vernederd. Geslagen, bespuugd ter dood veroordeeld. Waarom? Omdat Hij daar zo duidelijk laat horen wie Hij is! Juist dan wijst de Here Jezus naar Dan 7 en zegt: Ik ben de Mensenzoon die naar God in de hemel gaat om vanuit de hemel te regeren. Dan voegt de Here Jezus er in de rechtszaal ook nog iets aan toe. Luister maar: “Maar Jezus bleef zwijgen. De hogepriester zei: ‘Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de messias bent, de Zoon van God.’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en Hem zien komen op de wolken van de hemel.’” vs 63,64
De Here Jezus laat op de dag dat Hij terugkomt zien: Ik heb woorden gesproken die echt waar zijn. Mijn woorden zijn in die zin altijd zwaar dat er inhoud in zit en dat ze de waarheid zijn voor verleden, heden en toekomst. De woorden die bij het Avondmaal klonken: zijn de woorden die de werkelijkheid laten zien. Alleen bij Christus is er vergeving en toekomst en bij Hem dan ook heel zeker.
Dan komt de Here Jezus op de wolken. Iedereen ziet Hem. Iedereen zal dan beseffen wat er aan het gebeuren is. Toch is het dan niet zo dat iedereen staat te juichen op aarde. Alle mensen die in de geschiedenis op aarde geleefd hebben, zijn er dan bij. Dan zie je dat er mensen uit alle volken zijn die met angst en beven de Here Jezus zien komen. Ze slaan zich op de borst. Dat was in Israel toen een teken van rouw. Ze vinden het verschrikkelijk dat de Here Jezus terugkomt. Ze zijn er niet klaar voor. Ze hebben niet echt met de HERE geleefd. Ze hebben op aarde tijdens hun leven niet vanuit een innige liefdesband met Christus geleefd. Ze zijn niet als mensen die wete dat ze alles verzondigd hebben en naar de Here Jezus gegaan zijn om vergeving te vragen. Ze hebben met vallen en opstand en met alle vergeving die nodig was niet de wil van Vader in de hemel boven alles gesteld. Daarom zijn ze op de dag dat de Here Jezus aan de hemel verschijnt zo in en in bang. Zo bang zullen wij zijn als we nu op aarde niet door gebed om de heilige Geest met Christus leven.
Je ziet hier hoe de Here Jezus door de waarheid nu al te vertellen met een hart vol liefde je waarschuwt. Juist om je tot hem te trekken. Juist om er voor te zorgen dat jij en ik op die dag niet vol angst de Here Jezus zien komen. Hij is het die tegen je zegt: Zorg ervoor dat je er klaar voor bent om Mij, om God te ontmoeten. Als je plotseling sterft of als Ik zomaar van het ene op het andere moment aan de hemel te zien ben.
Wat is het voor jou geweldig als je zo als Gods kind op aarde bent als Jezus terugkomt. Dan is er geen angst, dan komt er een onbeschrijfelijke blijdschap in je leven. Dan ga je met zoveel vreugde samen met de kerk van alle tijden de Here Jezus tegemoet in de lucht. Dan wil je Hem verwelkomen en verheerlijken. Dan ga we niet eerst naar de hemel maar ontmoeten we de Here Jezus in de lucht. Om samen met Hem naar de in een ogenblik vernieuwde aarde te gaan. Dat kunnen we dan samen doen omdat de engelen Gods volk dan bij elkaar gehaald hebben. We letten daarop in de derde plaats

->3. Hij brengt Zijn volk bij elkaar->

De Here Jezus komt met geweldige glorie naar de wereld. Zijn majesteit, Zijn goddelijke glorie ook als de Verlosser, als de Mensenzoon straalt van hem af. Hij is ook de mens die volledig en zonder enig gebrek met zijn hele hart voor de HERE geleefd heeft. De mens is door de HERE als Zijn kind geschapen. Het enige schepsel dat kind van God is, dat beeld van God is. Daarin staat de mens ook boven de engelen. Wie in geloof met Christus leeft, mag daarom later , ook met Christus te regeren. Dan neem je een positie boven de engelen en al de andere schepselen in.
De Mensenzoon die ook over de engelen regeert, geeft die engelen op de dag van Zijn terugkeer de opdracht om de gelovigen over de hele aarde bij elkaar te brengen. Daarbij klinkt het bazuingeschal over de hele aarde. Als overwinningsteken, ook als teken dat Gods volk over de hele aarde zich moet verzamelen. Dat zijn de gelovigen. Zij worden door de Here Jezus hier de uitverkorenen genoemd. De Here Jezus laat daarmee zien wie je hebt te danken als je op de dag van Zijn terugkeer bij Gods volk hoort. Dan heb je de HERE te danken, je hebt het geloof in je leven aan Hem alleen te danken, aan Zijn Geest alleen.
Dat wijst jou en mij vandaag in 2010 de weg naar Christus. Komt tot Christus, leeft met Hem. Laat de HERE in je leven overal bovenuit gaan. Dan mag je weten: Ik ben een uitverkoren kind van God. Wonder van Zijn genade in mijn leven.
Dat volk van Gods uitverkorenen, Zijn uitverkoren kerk is dan zo gelukkig. De wereld die op afstand van Christus bleef, de mensen die in naam wel christen wilden zijn maar het overdreven vonden om helemaal volgens Gods wil te leven, de mensen die vonden dat ze zelf nog niet zo slecht waren en heel veel zelf kunnen doen, de mensen die Christus en Zijn evangelie actief hebben tegengestaan komen dan voor eeuwig in de ellende. Dan zie je hoe nodig je de Here Jezus hebt. Stel daarom het niet uit om met de HERE echt te leven. Dan moet je niet zeggen: dat kan nog wel als ik ouder ben of als ik oud geworden ben. Denk eraan dat de Here Jezus nu kan komen. Plotseling. Dat leert je ook om er steeds aan te denken in je leven: kan de Here Jezus nu terugkomen met wat ik nu doe en wat ik nu zeg. Kan ik de Here Jezus daarmee rustig onder ogen komen. Laat Christus je leven zijn. Dan kun je om Zijn bloed, Zijn offer ook voor jou met een gerust en blij hart de Here Jezus vanuit de hemel verwachten.

AMEN

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019