» De troost die je nodig hebt!

Wat is dit?

Foto ->DE TROOST DIE JE NODIG HEBT

Hieronder vind je twee preken waarin de weg gewezen wordt naar de Persoon die ieder in zijn leven nodig heeft! Iedereen heeft houvast en troost nodig. Die vind je alleen echt in Christus. Deze preken willen je in een verwarrende wereld, ook een verwarrende kerkelijke wereld de weg wijzen die God ons zelf wijst.->


Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 25:1,7
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13-25
Psalm 105:3,5,6
Doop Janneke Marleen van der Weijde Formulier 3
Gezang 456
Tekst: Zondag 1
Verkondiging van het evangelie
Gez 179b
Dankgebed
Koor: Ps 145
Collecte
Psalm 16:1,4
Zegen

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Leanne is net gedoopt. Uit de doopvont is er water op haar hoofdje gekomen. Heel gewoon water. Water dat de koster in de doopvont gedaan heeft. Water uit de kraan. Geen water dat we bijvoorbeeld uit de Jordaan gehaald hebben. Heel gewoon water. Uit de kraan.
Toch is er iets heel bijzonders gebeurd. Iets dat eigenlijk met grote koppen morgen op de voorpagina van de krant moest staan.
Want wat heeft de HERE bij de doop van Leanne aan ons allemaal laten zien? Dat Leanne bij de HERE, bij de Here Jezus mag horen. Dat zij bij het volk van God hoort. God in de hemel heeft laten zien dit kind hoort niet gewoon bij alle mensen op aarde maar hoort speciaal bij Mijn volk. De HERE heeft haar apart gezet van heel veel andere mensen. Zij is apart gezet van de mensen die niet in Christus geloven, zij is apart gezet van mensen van andere godsdiensten. Zij is apart gezet om eigendom van God te zijn. Wie zonder Christus leeft, wie Christus en Zijn Woord niet wil volgen, wie de Here Jezus niet zoekt als de Redder van eigen schuld en zonden, hoort niet bij God. Wie gedoopt is heeft een teken gekregen dat laat zien: Jij hoort niet bij de ongelovige wereld. Jij hoort niet bij volgelingen van andere godsdiensten. Andere godsdiensten laten je niet de enige echte God zien. Andere godsdiensten zijn dingen die mensen bedacht hebben maar niet echt waar zijn. De HERE geeft je in de doop een soort onzichtbare tatoeage gegeven die laat zien: je hoort bij Mij. Ik laat je zien wie Ik ben, wie de Here Jezus is en als je bij Mij blijft heb je het voor altijd echt goed. Je ziet het niet als iemand op straat loopt of die gedoopt is of niet. Toch weet je dat je gedoopt bent, er waren getuigen bij die je gezegd hebben: Jij bent gedoopt. God, de enige God heeft jou belooft dat jij Zijn kind mag zijn. Jongens en meisjes het is echt geweldig dat je kind van God mag zijn. Dat je bij Christus mag horen. Dan heb je iets dat andere mensen niet hebben! Iets dat je ook echt nodig hebt. Als je het niet hebt ben en blijf je ongelukkig, dan ben en blijf je een verloren mens. Wat dat geweldige is horen we als ik jullie het evangelie vanuit Zondag 1 onder het volgende thema verkondig:


-> GEWELDIG: IK BEN VAN CHRISTUS

1. In deze wereld
2. Helemaal en voor altijd


1. In deze wereld->


Je leeft in de 21e eeuw. Je leeft in Nederland. De wereld om je heen is een omgeving die niet door het geloof in Christus beheerst wordt. Het is belangrijk om dat te zien. Om dat ook te erkennen. Het is niet zo dat je overal om je heen geluiden hoort waarop je makkelijk kunt vertrouwen. Je zult met de Bijbel in je hand in deze wereld je weg moeten gaan. Eigenlijk is de kerk en zijn de kerkdiensten en zijn het samen leren vanuit de Bijbel nog belangrijker geworden dan vroeger. Juist omdat je omgeving, juist omdat wat om je heen gezegd, gedacht en gedaan wordt al minder een vertrouwde omgeving geworden is. Al minder een omgeving van waaruit de goede richting voor je leven gewezen wordt. We gaan al meer terug naar een tijd zoals die er was in de tijd van de eerste christenen. Een tijd waarin je als christen bij een kleine minderheid hoorde. Een tijd waarin je ook vreemd werd aangekeken om de gedachten en de manier van leven die je als christen hebt. Juist in zo’n tijd wordt zo duidelijk dat je als een vreemdeling in de wereld staat. We hebben dat ook gelezen in 1 Petrus 1: “En aangezien u Hem die iedereen beoordeelt naar Zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor Hem hebben.” Vs 17 Juist dat ontzag voor God, juist die diepe liefde en eerbied voor Jezus Christus maakt je leven als christen zo anders. Omdat wat God in de Bijbel zegt voor jou dan beslissend is. Hem gehoorzamen in liefde gaat je dan boven alles. Daarmee ben je dan anders dan anderen.
Je leeft in de wereld van vandaag. Je kunt dat niet ontkennen. Je leeft in een wereld waarin mensen voor zichzelf gaan. Waarbij mensen het genot voor zichzelf zoeken en dan anderen vaak in de kilte van het leven laten staan.
Dan zie je dat jonge mensen door die kou die er in de lucht zit de warmte zoeken op plaatsen die hun leven juist al dieper in de ellende brengt en dat ze daar toch zo moeilijk uitkomen. Dan denk ik aan wat je leest van jonge meisjes die door loverboys versierd worden. Deze meisjes worden misbruikt en zijn vaak ook nog slachtoffer van geweld. Toch lees je ook meerdere keren dat nadat ze uit die omgeving gered zijn ze nog vaak verlangen naar die loverboy. Vanwege de aandacht en een bepaalde warmte die hij hun gaf. Zo gaat het in een koude samenleving waarin mensen vooral voor hun eigen ontplooiing en genot leven.
Dit soort dingen zijn gevolgen van de keuze die we als mensen in het begin van de geschiedenis gemaakt hebben. We hebben er toen voor gekozen om niet in dienst van God te willen leven. Niet als Zijn kinderen die in liefde Hem in alles willen volgen. Het gevolg van die keuze bij de zondeval was dat de kilte van liefdeloosheid, dat de ellende van ziekte, dat het gemis en het lijden door de dood de wereld is binnengekomen. Het gevolg van de zondeval is ook dat de wereld die met deze keuze erfelijk belast is niet staat te juichen als je als echte volgeling van Christus in deze wereld wilt staan.
Er is zoveel dat aan je leven als kind van God trekt en schuurt. Er is zoveel ellende en de angst en het onzekere van de dood dat je als mens houvast in je leven nodig hebt. Die houvast is er in je leven op deze aarde niet. Zelfs niet als je gezond bent en je heel veel geld hebt. Want ook dan wacht eens de dood die je met je gezondheid nu en met al je geld niet kunt tegenhouden. Je hebt een houvast, je hebt een troost nodig die boven deze wereld en dit leven uitgaat. Je leest dat bijvoorbeeld in Psalm 146 zo: “Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.” Vs 3,4
Hoe jij ook in deze wereld zoekt je vind geen houvast voor na je dood. Er is niets en niemand op de aarde die jou een geweldig bestaan na je dood op aarde kan geven. Er is niemand die je een troost kan geven die er voor zorgt dat je leven op aarde altijd zin heeft. Hoe beschadigd, hoe vol van verdriet en ellende je leven op deze wereld ook is. Niemand in deze schepping kan jou boven de dood uittillen.
Je leest het in 1 Petrus 1 zo: “U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver en goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd”. Vs 18 De zinloosheid, de sterfelijkheid van je leven heb je niet van God geërfd maar van je voorouders. Onze voorouders hebben zichzelf door hun en onze opstand tegen God sterfelijk gemaakt. Daar ligt het grote probleem voor ieder mens op aarde. Wij hebben doordat we niet steeds naar die ene goede God luisteren ons schuldig tegenover hem gemaakt. Tegenover Hem die ons eens eerlijk, rechtvaardig zal beoordelen als we na ons sterven voor Hem komen te staan. Dat oordeel valt negatief uit. Dat oordeel zal zijn: Jij hebt de straf verdiend om altijd te bestaan terwijl de ellende en het verdriet niet van je wijken. Dat is wat in de Bijbel de eeuwige dood genoemd wordt. Een bestaan waarin Gods liefde en zorg er niet voor je is. Een bestaan waarin je geen houvast en geen troost hebt. Daar zie jij toch niet naar uit lijkt me? Het zou zo kortzichtig zijn als we niet verder kijken dan ons leven op deze wereld.
Dat is ook niet nodig. Want er is een houvast, er is een troost die alle deuken van ons bestaan en zelfs onze schuld tegenover God weerstaat. Een troost die door niets en niemand kapot te krijgen is. Dat is dat je het eigendom bent, dat je je uitgeleverd hebt aan Jezus Christus. Dat je erkent: ik red het echt niet zelf. Ik ontkom in eigen kracht nooit aan de zinloosheid, de sterfelijkheid.
Niet door beroemd te worden, niet door voor mezelf zoveel mogelijk te genieten, niet door heel rijk te worden. Er is maar een echte troost en houvast en dat is dat ik het eigendom ben niet van mijzelf maar van Jezus Christus! De enige die je uit een zinloos bestaan kan vrijkopen is Christus! Luister maar naar 1 Petrus 1:19: “Maar u bent vrijgekocht met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.”
De grote vraag in jouw en mijn leven is of dat bloed van Christus voor jou kostbaar is! Gaat Hij, gaat Zijn bloed voor jou overal bovenuit? Is de Here Jezus voor jou in jouw leven al je lieve Heiland geworden. Niet je lievige Heiland maar je Redder aan wie je al je liefde in gehoorzaamheid geeft! Daarover nu verder in het tweede punt.

-> 2. Helemaal en voor altijd->

Van wie ben je? Dat is nogal een vraag! Want daarmee bedoel ik niet dat je je voor een deel van je leven aan iemand toevertrouwt. Niet dat je bepaalde dingen die je moet doen aan andere overlaat. Nee, dat je je hele ziel en zaligheid aan die ander overgeeft. Dat je zegt: Ik lever me helemaal aan u uit. U kunt met mij doen wat u wilt. Ik wil zonder voorwaarden in alles doen wat u wilt.
Dat botst op de neiging van ons om eigen baas te willen zijn. Dat botst op ons zondige hart. Maar toch is dat de enige uitweg, de enige manier om het verloren geluk weer terug te krijgen als mens. Dat is ook precies wat je hebt zien gebeuren bij de doop. De naam van de Drie-enige God is aan de kleine Leanne verbonden. Jij bent van Mij mijn kind zegt de HERE dan. Ik omring je met Mijn liefde en woorden. Ik wil zo met de heilige Geest in je werken dat je leert om je helemaal aan Mij uit te leveren. Grijp de belofte die ik je bij de doop gegeven heb vast! Dat is het heerlijke van het verbond dat God met ons sluit.
Dan weet ik dat het in het leven op deze wereld altijd een strijd blijft om je zo helemaal aan de HERE over te leveren. Dat je daarvoor steeds weer op de knieën moet in gebed. Dat ik daarin altijd weer tekort schiet en ook dat als zonde aan God heb te belijden. Toch mag ik steeds weer zien hoe geweldig het is om me zo aan Christus uit te leveren. Daardoor hoor ik steeds weer die liefdesroep van de HERE: Kom toch mijn kind! Wees toch echt Mijn kind!
Het geweldig is dat als ik in geloof mij aan Christus overlever: “Hij heeft met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost.”
Wie niet zijn eigen gang wil gaan maar vergeving voor zijn verkeerde leven, verkeerde gevoelens bij Christus zoekt mag weten: Christus heeft voor mij betaald! Ik heb een toekomst verdiend zonder hoop en Christus heeft voor mij, in mijn plaats de straf gedragen die ik verdiend heb. Zo heeft Hij voor mij bij God betaald. Zo heeft Hij mij vrijgekocht uit de greep van de duivel. De tijd komt dan voor jou dat je niets meer merkt van de macht van de duivel. Dat je voor altijd bij Christus bent en werkelijk alles wat moeilijk en negatief is helemaal verdwenen is. Geweldig!
Ja, maar hoe kan ik het in dit leven volhouden om Christus te volgen als mijn God en Redder? Dat is zo moeilijk! Weet je met die diepe vraag mag je weer naar Christus gaan! Want wat doet Hij uit geweldige liefde voor Gods kinderen? Dit: “Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs zo, dat alles moet dienen tot mijn heil.” Ik kan maar ik hoef ook niet in eigen kracht vol te houden in geloven, in leven met God. Elke dag weer wil Christus jou de kracht geven om vol te houden. Elke dag weer wil Vader in de hemel om dat werk van Christus aan het kruis jou in Zijn zorg bewaren. Wat er ook in je leven gebeurd altijd wil de HERE er voor je zijn als je Vader. Je Vader die je ook in de moeilijkste dingen erdoor heen wil en kan helpen. Die je altijd weer op de weg naar de toekomst, naar dat geweldige leven met Hem wil houden. Dat leven dat nooit meer ophoudt en dat nooit door iets aangetast wordt. Dat wil Christus jou geven zo zeker als jij dat nu hoort!
Ja, maar ik vind het zo moeilijk! Ik weet nu wat ik heb maar de toekomst daar weet ik niets zeker over. Ook hierin wil Christus je helpen, je houvast geven! “Daarom geeft Hij mij door Zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven.” Steeds weer wil de Geest jou en mij om het werk van Christus overtuigen van wat de HERE, de enige God ons in de Bijbel vertelt. Ook over die geweldige toekomst die je hebt als Christus als je Verlosser en God je teveel geworden is. Als Hij je zo overwonnen heeft dat je niet meer je eigen baas wilt zijn maar bij hem wilt horen. Dan kan de twijfel opkomen, dan kan er aan je getrokken worden, dan kan een werelds leven zo aantrekkelijk lijken. Als je dan op je knieën gaat dan krijg je steeds weer geloof, steeds weer dat wat je nodig hebt om te blijven geloven! Dat is dan maar niet een algemeen gevoel. Dat is dan maar geen godsdienstigheid. Nee, dat wordt dan heel concreet! Dat wordt dan ook echt een leven met een Persoon voor wie je leeft, die je met een hart van liefde wilt volgen. Wie zijn of haar knieën buigt, wie zich wil vasthouden aan Christus die “maakt Hij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven.”
Wat is het geweldig dat de Heilige Geest jouw en mijn leraar wil zijn. Die mij diep in mijn hart wil leren wat het echte goede leven is. Een leven volgens de wil van God al roept de hele wereld: Niet doen. Geweldig om zo bij Christus te mogen horen. Om dan echt toekomst te hebben. Om dan te weten dat je leven niet zinloos is! Dan mag je in het geloof weten wat de Heilige Geest zegt in 1 Kor 15:58: “Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.”
We hebben gehoord hoe geweldig het is als je bij Christus hoort. Dat je leven dan niet doodloopt. Dat je dan vrijgekocht bent uit dood en oordeel. Dat betekent voor ons dat we heel indringend geconfronteerd worden met de vraag: Wil ik het eigendom zijn niet van mijzelf maar van Jezus Christus. Het evangelie, de werkelijkheid is rijk voor je uitgestald. Nu zegt de HERE tegen ons: Kies vandaag wie je dienen wilt: jezelf of Christus.
Weet wat je doet want zonder Christus loopt je leven dood. Met Christus heb je het leven! Het leven van God dat zelfs de dood en de zonden niet dood kunnen maken. Grijp die troost vast dan heb je leven, dan heb je toekomst!

AMEN


Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 118:7,8 (Schakel)
Geloofsbelijdenis
Gez 79:1,2
Schriftlezing: Psalm 119: 1-16
Jacobus 1: 19-27
Gez 79:4,5
Tekst: Zondag 2
Verkondiging van het evangelie
Psalm 130:2,4
Dankgebed
Collecte
Psalm 119:2,4
Zegen

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

Zondag 2 is vaak populair bij de jeugd. Ze willen heel graag dat je ze opgeeft om vraag en antwoord 3 te leren. “Waaruit ken je jouw ellende: Uit de wet van God.” Dat leer je zo uit je hoofd. Daar hoef je geen moeite voor te doen.
Toch is zondag 2 bij velen juist niet populair. Ze vinden het maar een negatieve zondag. Het is allemaal ellende en hel en verdoemenis. Het is een zware zondag waarin je het evangelie niet meer ziet. Ik blijf liever een keer thuis als deze zondag aan de beurt is. Dat hoeft van mij allemaal niet.
Ook als mensen niet zo uitgesproken zijn, hoor en voel je wel de moeite die mensen met deze zondag hebben. Deze zondag zet God en de wil van God zo radicaal tegenover ons neer. Daarmee bereik je mensen en vooral mensen in onze cultuur bijna niet. Je voelt dat misschien wel aan je eigen leven. Als mensen dan weer beginnen te zeggen hoe het is en hoe je het moet doen beginnen je haren al recht overeind te staan. Je bereikt mensen van onze tijd niet door ze normen en waarden voor te houden en te zeggen hoe het moet. Je kunt veel beter vertellen hoe je dingen persoonlijk ervaart dan bereik je ze misschien nog. Je kunt beter met allebei je benen in de cultuur en de gedachten van de wereld van nu gaan staan. Laat het over je heenkomen. Drink het in en kijk dan nog eens wat voor mensen van vandaag echt waardevol is, wat echt de kern van het evangelie is. Probeer dan dat voor jezelf vorm te geven en dat aan mensen te vertellen en ze daarin mee te krijgen. Mensen Gods wet voorhouden werkt als een rode lap op een stier.
Zo wordt er gedacht en gevoeld. Zo wordt er geredeneerd. Zo wordt er gewerkt als er aan evangelisatie, aan het missionair zijn van de gemeente wordt gedacht. Is dat nu de wijsheid van God om zo te denken, te voelen en te werk te gaan of niet. Ook dat zien we als ik jullie het evangelie van Jezus Christus vanuit zondag 2 onder het volgende thema verkondig:

-> EEN CHRISTEN ONTDEKT GODS WET

1. Als cadeau van de Vader
2. Door Christus als Leraar

1. Als cadeau van de Vader->


We hebben het vorige week over de troost gehad. Niet zomaar een troost maar de enige die je echt verder brengt. De enige troost, het enige houvast dat ieder mens nodig heeft om echt en gelukkig te overleven. Die enige troost is dat je het eigendom van Jezus Christus bent. Wie niet bij Christus wil horen, sluit voor zichzelf de deur naar een echt gered en gelukkig leven voor altijd.
Dat leven met Christus komt niet zomaar je leven binnen waaien. Het is belangrijk dat je weet hoe het er met je voorstaat. Daarom moet je dingen weten. Daarom hebben jij en ik onderwijs nodig. Je ziet dat in vraag en antwoord 2 in Zondag 1. De vraag is dan: Wat moet u weten om door deze troost gelukkig te leven en te sterven? Let er op dat hier ook gesproken wordt van een gelukkig sterven!
Om echt gelukkig te zijn moet je in de eerste plaats weten hoe groot je zonden en ellende zijn. Daarover gaat het nu juist in Zondag 2. Let erop dat deze zondag dus geen zondag is die vol hel en verdoemenis is. Het gaat erom dat je leert hoe je van jezelf bent om van de ellende en zonden die je bij jezelf ziet verlost te worden. Dat kan niet zonder de kennis van je eigen schuld en zonden. Als je die niet ziet kun je ook niet naar Christus als de Verlosser van je leven. Dan zie je ook niet in dat je Hem als de echte troost elke dag nodig hebt. Als je niet beseft waarvoor je hem elke dag nodig hebt, kom je ook niet tot een echt leven met Christus.
Als je je dat goed bedenkt, zie je dat het echt een geweldig cadeau is dat Vader in de hemel ons Zijn wet gegeven heeft.
We zouden zonder de wet van God, we zouden zonder die spiegel in ons leven, niet ontdekken wat er in ons leven fout zit. We zouden niet beseffen dat we schuld tegenover God hebben. We zouden denken dat er niets aan de hand was en zonder het te beseffen zouden we bij ons sterven alleen maar een grotere ellende binnengaan. Wij hebben de wet van God echt nodig om onszelf te kennen, om te zien dat wij uit onszelf zondaren zijn die vergeving en verlossing nodig hebben.
Laat ik een deel uit de Bijbel noemen waar de heilige Geest ons dit heel duidelijk leert:
“Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.” Jac 1:22-25
Je ziet hier met wat voor doel Vader in de hemel ons Zijn wet gegeven heeft. Het doel is o.a. dat je echt de wil van God zoals we die in de Bijbel lezen tot ons door laten dringen. Dat we dan ook echt ons eigen leven daaraan spiegelen. Dan zie je het verschil tussen wat jij doet, jij denkt, jij voelt en zoals de HERE het wil. Dan zie je je eigen zondige wil, dan zie je je schuld en ongehoorzaamheid tegenover de HERE. Wij als mensen hebben de neiging om dan gauw te vergeten. Vooral als wat we zien niet erg leuk is. Dan hebben we de neiging om voorlopig maar niet in de spiegel te kijken. Nu zegt de HERE: Kijk toch steeds weer in de spiegel van Mijn wet. Ik heb je de wet als cadeau gegeven. Je hebt het voor je eeuwige geluk nodig om steeds weer in deze spiegel te kijken.
Dat klinkt op zichzelf goed en aannemelijk dominee. Maar dat bezig zijn met de wet maakt vaak bange mensen. Christus is toch niet gekomen om ons bang te maken? Dat laatste is helemaal waar. Christus is gekomen om te redden, is gekomen om juist de angst je leven uit te halen. Hoe vaak zegt de HERE zelf niet als Hij op een bijzondere manier aan Zijn kinderen verschijnt: Wees niet bang, wees niet bevreesd.
Toch noemt de Heilige Geest de wet van God in Jacobus een de wet van de vrijheid, de wet die vrijheid brengt. Het is heel opvallend dat wanneer de HERE op een heel bijzondere manier de 10 geboden aan Zijn volk geeft we eerst dit horen: “Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.” Ex 20:2
Wij lijden als mensen aan gezichtsbedrog. Ons eigen hart bedriegt ons na de zondeval. Wat wij als vrijheid voelen is geen vrijheid. Het is het gebonden zijn aan de wil van de duivel. Hij is echt een slavendrijver. Een slavendrijver zoekt alleen zijn eigen belang en maakt het niet uit hoe jouw toekomst is. De duivel heeft er plezier in als jij in je leven voor menselijke vrijheid gaat en daarom rustig doet wat de HERE als zonden heeft aangewezen. De duivel heeft er plezier in als jij zo je schuld tegenover God opbouwt. Hij vindt het prachtig als de dingen die volgens Gods wil zonden zijn voor jou heel goed voelen. Ga maar lekker daarmee door. Al brengt jou dat al meer onder het oordeel van God hij vindt het heerlijk. Laat mensen maar geloven dat het om het leven op aarde gaat en dat ze daar uit moeten halen wat ze kunnen. Laten ze er maar niet over nadenken wat er na de dood gebeurt want dan gaan ze makkelijker de weg die zondig is.
Weet je dat het Vader in de hemel aan het hart gaat als mensen zo verloren gaan! Daarom heeft Hij ons maar niet laten leven volgens onze vrijheid. Daarom heeft Hij niet gezegd: Ik trek me terug en ze moeten het daar op aarde zelf maar uitzoeken. Nee, Hij gaf aan ons steeds weer Zijn wet, Hij liet steeds weer horen wat Zijn wil is.
Hij klopt ook met Zijn wet steeds weer op de deur van je hart. Maar dominee dat werkt toch niet want je bereikt toch niets met alleen maar regeltjes? Als je zo denkt of praat, laat je zien dat je verkeerd naar God kijkt en naar Zijn wet. Denk eraan dat God liefde is! Hij komt nooit naar ons toe met regeltjes om ons daarmee tot slaven te maken. Als de HERE met Zijn wil komt, met Zijn wet komt dan druipt dat van Zijn liefde. Gods wet is echt door en door goed. Dat horen we bijvoorbeeld in Rom 7:12,14: “Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed. ….. Wij weten dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn natuur ben ik uit geleverd aan de zonde.”
Als Gods wil jou of mij bang maakt, als Gods geboden voor jou of mij beklemmend voelen, ligt dat niet aan Gods wet. Want wie die wet in liefde volgt komt juist in de echte vrijheid te staan. In een leven dat echt goed is. Als het beklemmend voelt wat de HERE als Zijn wil aan ons gegeven heeft, moeten we kritisch naar onszelf kijken. Dan is het niet Gods wet die jouw of mijn probleem is maar dan is dat mijn eigen hart, mijn eigen gevoel, mijn eigen denken. Dan klopt het in mijn eigen leven niet. Als Gods wet mij bang maakt dan moet ik kritisch naar mijzelf kijken.
Daar wil ik nu toch nog iets meer van zeggen. Juist omdat in onze tijd om ons heen en soms heel dichtbij gezegd wordt: de HERE is liefde en als dan geboden en regels in de Bijbel jou bang maken, jou een beknellend gevoel geven mag je weten dat het om Jezus gaat en niet om de wet. Zulk soort voorlichting is je reinste kolder en past in de kraam van de duivel.
Vader in de hemel laat in Zijn geboden zien wat Zijn goede en heilige wil is. Hij laat zien hoe we echt een leven kunnen leiden dat gestempeld wordt door Zijn liefde. Waar Zijn liefde door ons leven ook door andere gezien en ervaren wordt. Wanneer je de liefde van een ander ziet en je weet dat het echte en zuivere liefde is, vind je het echt erg om het anders te doen dan zoals die ander het wil. Er is niets erger dan om de ander die vol van liefde voor je is verdriet te doen. Als je Gods wet hoort en leest, lees je de wil van de Vader die in echte zuivere liefde naar je toekomt. Dan zie je echt je schuld en zonden.
Zie je wel dominee dat je dan weer alleen gelaten wordt met je schuld en je zonden! Dat is niet waar! Want Vader in de hemel die jou laat zien hoe het er in je leven voorstaat. Die in jouw en mijn leven onze schuld aanwijst. Die laat zien dat ik redding, hulp, verlossing nodig heb. Die heeft zelf in Zijn geweldige liefde Zijn Zoon als de Verlosser gegeven. Hij verlost ons niet van dat wat goed is! Hij schuift dus Gods geboden niet aan de kant. Hij wil jou en mij verlossen van de vloek van de wet! Hij zegt juist tegen je: Wanneer jij in de spiegel van Mijn wet kijkt, zie je je schuld, zie je je zonden. Dan hoef je niet moedeloos en radeloos en bang voor straf en oordeel op deze wereld rond te lopen. Nee, dan mag je met je schuld naar de Here Jezus gaan. Dan mag je om Zijn lijden in de plaats van de gelovigen om vergeving vragen en dan krijg je die uit Gods diepe liefde. Dan zie je hoe juist die enige Verlosser Jezus Christus ons Gods wet leert. We letten daarop in het tweede punt.

-> 2. Door Christus als Leraar->

De Here Jezus wordt geboren. De Zoon van God wordt mens. Hoe staat Hij tegenover de wet van Zijn Vader in de hemel? Ik kan dat zeggen met een paar woorden. Woorden die we lezen in Psalm 40. Het zijn adventswoorden. Ze wijzen op de Verlosser die komen gaat. Dat laat de heilige geest o.a. zien in Hebreeen 10:5-7.
We lezen in Psalm 40:9 van de Here Jezus die komen zal en gekomen is: “Uw wil te doen, mijn God, verlang Ik, diep in Mij koester Ik Uw wet.”
Het is de Zoon die gekomen is die het hart van Vader in de hemel kent. Die de wil van Vader helemaal kent. Van Christus lezen we namelijk in Joh 1:18: “Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.”
Het is die Christus die ons leert wat God van ons vraagt in Zijn wet. De Here Jezus is daarin onze leraar, onze docent. Dan zie je dat de Here Jezus dan niet zegt: Gods gebod doet er niet zo toe. Nee, Hij bindt ons in geweldige liefde de wet van God als Gods liefdeswet op ons hart.
Laten we eens kijken wat de Here Jezus ons dan leert.
“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod.” Matt 22:38,39.
Waar gaat het om in je leven als je op de HERE let? Dat je van Hem houdt en dat je vanuit die liefde volgens de wil van God leeft. Niet als een stel regels die je nu eenmaal moet doen maar als de woorden van de God die jou zijn liefde in Christus zo geweldig heeft laten zien.
Dan gaat het om mijn en jouw hart. Dan gaat het erom dat ik mij diep van binnen laat vullen met Gods liefde en daarom met Zijn wil. Dan gaat het erom dat ik mijn hart, mijn aandacht, mijn leven wil laten vullen niet door mijn eigen wil, niet door de liefde voor mijn eigen zondige hart, niet door liefde voor de wereld maar door de liefde van God. Hoe dat ook botst met het levensgevoel in eigen tijd en omgeving. Hoe dat ook botst op mijn eigen zondige hart. Wat ben ik dan blij als in mijn leven de Heilige Geest Zijn ontdekkende werk aan het doen is. Als ik door het werk van Geest zie dat ik het zelf niet redt. Dat als ik mijn eigen wil volg buiten de enige troost sta die er is. Dat je bij Christus als je God en Verlosser mag horen door het geloof. Ik kan en redt het zelf echt niet. Dat belijden we in die laatste vraag en antwoord van deze zondag: “Nee, naar mijn aard ben ik erop uit om God en mijn naaste te haten.” Wanneer het aan mijzelf ligt zal ik altijd weer uitvluchten zoeken om me niet aan Gods wet en geboden te hoeven houden. Dan zeg ik ook dat ik bij mensen niet met Gods wet hoef aankomen want dat roept alleen maar weerstand op. Dat is al zo vanaf de zondeval. Omdat wij als mensen niet naar de HERE willen luisteren. We willen onze eigen gang gaan. Juist in die wereld geeft de HERE in liefde Zijn wet. Juist in die wereld leert Christus ons Gods wet. Juist in die wereld leert de Geest ons bidden “Laten mijn lippen overvloeien van lof, want u onderwijst mij in uw wetten, laat mijn mond uw woord bezingen, want al uw geboden zijn rechtvaardig.” Ps 119:171,172
Maar dominee de jeugd bereik je niet met te wijzen op de geboden van God. Wij willen altijd weer wijzer zijn dan de HERE zelf die in Psalm 119 ook heeft laten opschrijven: “Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan Uw woord. Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.” Vs 9,10
De Here Jezus leert ons om God lief te hebben met onze ziel en met ons verstand. Dus ook als onze gevoelens een andere kant op willen, ook als we met ons verstand allerlei dingen kunnen beredeneren maar ze zijn anders dan wat God ons leert hebben we onze gevoelens en ons verstand een andere kant op te richten. Om ook onze gevoelens en verstand in lijn te brengen met de wil van God.
Dat is dan maar geen luchtfietserij. Dat zijn maar geen dingen die ergens boven het gewone leven zweven. Dat zie je ook heel duidelijk als de Here Jezus ons leert dat we onze naaste moeten lief hebben als onszelf. Juist er voor die ander zijn als kind van God, als beeld van God.
Als ik dan eerlijk in de spiegel van Gods liefdewet kijk, zie ik hoeveel er nog ontbreekt, zie ik misschien wel een brok verzet daartegen in mijn leven. Wat zou het erg zijn als God Zijn wet niet gegeven had. Als Hij ons zonder enige waarschuwing de hel laten inlopen. Dat doet Hij niet! Hij wijst me mijn ellende aan om me juist te wijzen op Christus als de enige Verlosser! Hij wijst me op de Heilige Geest. Om in gebed op de knieën te gaan en te vragen dat de Geest je leert om naar Christus te gaan om vergeving. Als je op je knieën gaat en vraagt: HERE wilt u door Uw Geest mij leren om juist in liefde volgens Uw wil al meer te gaan leven, om Uw wet al meer lief te krijgen. Dat wil Vader jou om het offer en de liefde van Christus dit geven. Vast en zeker!
Wat is zondag 2 een geweldige zondag. Wij danken de HERE voor zoveel liefde en genade.

AMEN

ds Rob Visser[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019