» AANBIDDING

Wat is dit?

-> AANBIDDING
Wat is eigenlijk aanbidding? Is dat hetzelfde als uit je dak gaan voor Jezus? Is aanbidding hetzelfde als in een soort roes raken? Je krijgt in gesprekken tegenwoordig vaak het idee dat er zo over gedacht wordt. Hieronder vind je een preek waarin vanuit de Bijbel zelf aandacht voor echte aanbidding gevraagd wordt. ->


ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
NGK 171:1,2
Geloofsbelijdenis van Nicea
Psalm 22:12,13
Viering van het Heilig Avondmaal
Terwijl tafel in gereedheid gebracht wordt en we aan tafel gaan: Psalm 66:3,5
1. Lezen: Psalm 95 Zingen: Psalm 66:6
Terwijl we van tafel gaan Psalm 66:7
Slot formulier
Collecte
Psalm NGK 68 (GK 25)
Tekst: Psalm 95:6,7
Preek
Psalm 73:10,11
Dankgebed
NGK 109:1,4 (GK 19)
Zegen

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, jongens en meisjes, broeders en zusters

Het thema voor de huisbezoeken is dit jaar bidden. We willen samen in de gemeente het gesprek over de vertrouwelijke omgang met de HERE voeren. Een gesprek om elkaar op te bouwen, om samen te groeien in het leven met Christus. Daarom zal niet alleen op het huisbezoek maar ook in de preken veel aandacht aan het gebed gegeven worden. Aan allerlei elementen van het gebed. Dan zien we ook dat als we over het gesprek met de HERE praten ook meteen het hele leven aan bod komt. Jouw en mijn leven, de samenleving voor Gods ogen. Dan zullen we daarmee ook heel praktisch bezig zijn. Het gebed is iets wat ook heel duidelijk bij het avondmaal hoort zoals we dat vandaag gevierd hebben. Juist in het avondmaal gaat het erom dat we heel dicht bij de HERE leven. Dat we die liefde, die heilige en tere liefde van God, van Christus zo heerlijk voor ogen zien en proeven. De viering van het avondmaal is een heerlijke kroon van God op een leven in afhankelijkheid van Hem. Een heerlijke bemoediging voor wie van het wonder van de schuldvergeving die we allemaal zo nodig hebben leeft. Juist dat de Here God ons in het avondmaal Zijn liefde voor zondaren laat zien, moet ons juist weer drijven tot het gebed, tot dat vertrouwelijke gesprek van Hem. Laat dat een heerlijke vrucht aan de boom van je vieren van het avondmaal zijn. Laat het zo zijn dat als je het avondmaal gezien hebt maar nog niet meegevierd dat de boodschap van het avondmaal ook jou brengt tot het innige spreken met God in je gebed elke dag.
Dan beginnen de preken over het bidden met een preek die vooral aandacht vraagt voor aanbidding. Voor het aanbidden van de HERE in de hemel. We beginnen daarmee omdat er in onze tijd veel over aanbidding, aanbiddingsliederen en zelfs aanbiddingsleiders gesproken wordt. De tweede reden waarom we hiermee beginnen is dat het ons de goede grondhouding voor het gebed leert. De verwondering, de grootheid van God. De verwondering dat jij Zijn kind mag zijn.
In gesprekken komt aanbidding nogal eens terug. “Dominee we zouden meer aan aanbidding moeten doen! Dat ben ik helemaal met je eens zuster. Mag ik je vragen waarom jij meer aanbidding in je leven en ook in de kerkdiensten wilt zien? Natuurlijk. Het bezig zijn met aanbidding, het zingen van aanbiddingsliederen is zo heerlijk. Dan heb je het idee dat je even boven de wereld uitgetrokken wordt. Dan ga je voor een tijdje zo heerlijk uit je dak. Dat voelt zo goed. Dan lijkt het of je even alles vergeet en alles aan de kant kunt zetten.
Zuster ik ben het helemaal met je eens dat ons leven en ook onze kerkdiensten meer door aanbidding gestempeld zouden moeten worden. Maar ik houd wel een vraag over. Die vraag is, is dit wat jij nu zegt wel aanbidding. Is het doel van aanbidding dat ik boven de wereld uitgetrokken wordt, dat ik uit mijn dak ga? Dat ik in een soort van extase kom? Dan is het zo belangrijk om naar die heerlijke en machtige God te luisteren. Om als leerling van de Geest te willen leren van Hem wat aanbidding is. Laten we dat nu doen als ik jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema uit Psalm 95:6,7(a) verkondig:

GA TOT GOD IN AANBIDDING

1. Want Hij is groot
2. Want wij zijn Zijn volk

1. Want Hij is groot

Psalm 95 begint heerlijk. Wat een blijdschap in de eerste verzen van deze Psalm. De jubel op God klinkt er vanaf het eerste begin. We worden allemaal opgeroepen om samen mee te jubelen. Let er dan meteen op dat die jubel op de HERE gericht is. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om mij maar om Hem. Het gaat erom dat we op de HERE onze rots en redding gericht zijn. Dan worden we ook opgeroepen om de HERE te aanbidden. Daarop komt ik zo uitgebreid terug.
Daarbij blijft het niet. In deze zelfde korte Psalm klinkt ook de ernst. De diepe ernst om echt naar de HERE te luisteren. Een luisteren dat betekent dat je ook in je leven doet en gelooft wat Hij zegt. Er klinkt zelfs vanuit de geschiedenis de heel duidelijke en indringende waarschuwing. Als je de HERE laat praten en je eigen gang blijft gaan, ga je niet tot Gods rust in. Dan vind je uiteindelijk geen rust bij God in de hemel of op de nieuwe hemel en aarde. Heel indringende woorden. We lezen in een Psalm van jubelen in God, Hem aanbidden, met heel je hart naar Hem luisteren en doen wat Hij zegt. We lezen ook een heel indringende waarschuwing waarin duidelijk wordt wat er gebeurd als we geen daders van het Woord in ons leven zijn. Je ziet hier hoe al deze dingen bij het leven van Gods volk, bij het leven van een gelovige horen. We mogen deze dingen nooit van elkaar losmaken en zeggen: ik ben een gelovige die vooral bij dat element van dat leven met God aansluit. Of een kerk die zegt wij gaan vooral voor dat element. Nee, de Geest leert ons om juist steeds weer in dat volle leven met Christus te willen staan. Dan leren we echt leven met God. Zoals Hij dat wil, zoals het echt goed is.
We gaan weer terug naar onze Psalm. De dichter van deze Psalm heeft in vers 1-5 het volk, de gemeente opgeroepen om te jubel. Om heel groot te spreken van de HERE! Om de lof op Hem te zingen. Je moet je voorstellen dat hij dat doet terwijl de gemeente op het punt staat om de tempel in te gaan. Ze staan als het ware op de drempel van de kerk. Mensen we gaan met al onze zorgen, met al onze vragen, met al onze pijn maar ook met al die mooie dingen die we in het leven krijgen het huis van God binnen. Het huis waar alles van Hem spreekt. Het huis waar Hij op een bijzondere manier aanwezig is en ons wil ontmoeten. We gaan het huis van die God binnen van wie we alleen maar hoog kunnen opgeven. Ik weet heel goed dat we dat niet altijd doen, dat we daarmee soms ook heel veel moeite hebben. Juist vanuit wat er in ons eigen leven gebeurt. Toch is de werkelijkheid dat als we alles onder ogen zien dat de HERE alleen maar de lof uit ons leven verdiend. Ook als we juist worstelen met God om wat er jouw leven gebeurt of gebeurd is. We dragen allemaal veel dingen in ons leven mee. Dat pak wordt in de loop van je leven vaak groter. Het gaat door allerlei zorgen later ook vaak zwaarder voelen. Je maakt dingen mee die je alleen maar bij andere gezien hebt en waarvan je gehoopt en misschien ook wel gedacht hebt dat het jou en jouw gezin voorbij zou gaan.
Nu zegt de Heilige Geest tegen ons allemaal: Ga binnen! Ga het huis van de HERE in. Nader tot God. Je komt nu zo dicht bij Hem. Juist zo dicht bij Hem is het goed. Bij die ene grote en heerlijke God. Bij het komen zo dicht bij Hem hoort de houding van aanbidding. Wat is die houding van aanbidding nu? Dat is dat je je helemaal uitlevert aan God! Dat je zegt: HERE ik, wij hebben alles van U nodig. Dat we vanuit ons hart de woorden van de Here Jezus uit Johannes 15 overnemen: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in Hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen.” Vs 5
Je helemaal uitleveren aan Christus. Helemaal steunen op Hem en helemaal gericht willen zijn op Zijn wil al protesteert je hart en de mensen om je heen nog zo erg. Dat het bij aanbidding om die houding gaat zie je duidelijk in onze tekst. Het binnengaan in aanbidding in het huis van God betekende toen dat de mensen dat ook in hun houding lieten zien. Ze bogen in aanbidding. Wat voor buigen was dat? Dat was maar niet een klein vriendelijk knikje van: Ik ben er ook weer. Nee, dat was de houding dat je op je knieën ging en dan boog je met je hoofd tot aan de grond. Je maakte je voor de HERE zo klein als mogelijk. HERE U bent zo groot en ik ben zo klein. Wat een wonder, wat een heerlijke goedheid van U dat ik bij U in al mijn kleinheid mag horen. Dat wij bij U, in Uw huis thuis mogen zijn. Dat wij zo’n heerlijke en goede plaats bij U die onze Maker, onze Schepper bent mogen hebben. Aanbidding is dat je in diepe eerbied de HERE zoekt. Het gaat daarbij juist niet om een ogenblik dat jij of ik uit ons dak gaan maar dat we vanuit die diepe eerbiedige ontmoeting met onze God en Schepper steeds voor Hem in aanbidding willen leven. Steeds ons aan onze Maker uitleveren in ons leven. Dat valt vaak niet mee en daarop kom ik zo terug in het tweede punt. Toch ben je aan het enige goede adres als jij en ik ons leven als schepselen aan de HERE overgeven. Kijk alleen maar eens naar de verzen 3-5 van onze Psalm!
Wie is de HERE? Wie is de Schepper van hemel en aarde tot wie jij in diepe aanbidding, in grote nederigheid mag gaan? Hij is de Almachtige God. Hij is de enige God. Hij is boven alle machten die door mensen soms zelfs goden genoemd worden verheven. Hij is meer als de machten en krachten in de hele schepping samen! Dat geeft ook zoveel rust broeders en zusters, jongens en meisjes. Ook als je hoort en ziet wat de effecten van de opwarming van de aarde allemaal kunnen zijn. Wat er ook gebeurd er is er een die alles in Zijn Almachtige handen houdt. Van het hoogste puntje van de aarde tot de diepste plek onder de zee. Hij heeft alles gemaakt en Hij houdt alles in Zijn hand. Hemel en aarde zullen eens vergaan. Maar op Gods tijd. Maar Hij blijft en wie in diepe aanbidding tot Hem komt, wie zich aan Hem uitlevert, blijft in Zijn hand en zal in eeuwigheid niet vergaan maar heel dicht bij hem blijven leven. Want deze grote en aanbiddelijke God is ook de God van Zijn volk. We letten daarop in de tweede plaats.

2. Want wij zijn Zijn volk

Broeders en zusters, jongens en meisjes het is een heerlijk voorrecht als je de Bijbel kunt lezen in het Hebreeuws en het Grieks. En dan zie je in vers 7 een vertaling die beter dan de vertaling van 1951 duidelijk maakt dat vers 7 het verwonderde antwoordt op vers 6 is. Het eerste woordje van vers 7 betekent in het Hebreeuws oorspronkelijk: Zo is het! Dat drukt hier het woordje ja uit. De dichter juicht het uit dat die aanbiddelijke God onze God is. Dat betekent niet dat dat de God is die tot onze beschikking staat, niet de God die zal doen wat wij willen. Nee, Hij is de aanbiddelijke God en wat een wonder wij mogen bij Hem horen! Hij heeft in Zijn grootheid ons tot Zijn volk gemaakt waarvoor Hij zorgt, Zijn kudde die Hij als de onverbeterlijke Herder leidt en verzorgt.
Dat is op de wereld na de zondeval op geen enkele manier vanzelfsprekend. Dat is een wonder van de goedheid van God. Dat is Goddelijke liefde. Dat zien we ook in deze Psalm. In de voorbeelden van Meriba en Massa die de dichter in de laatste verzen van Psalm 95 noemt. Daar zie je ook hoe moeilijk het voor ons als zondige mensen vaak is om echt in aanbidding voor de HERE te leven, om je helemaal aan Christus uit te leveren. Laten we er even op letten wat er bij Meriba en Massa gebeurde. Het gaat hier om twee gebeurtenissen toen het volk in de woestijn was en de HERE hen uit Egypte verlost had en ze op weg naar het beloofde land waren. Het ene verhaal dat we in Exodus 17 vinden geeft weer wat er gebeurde in het tweede jaar van de woestijnreis. Het tweede dat we in Numeri 20 vinden als het volk bijna 40 jaar in de woestijn is en voor het land Kanaan staat. Het volk heeft geweldige dingen van God gezien. Moet je eens denken aan die plagen in Egypte! Denk er eens aan dat je voor een groot water staat en je ziet voor je ogen dat ineens het water aan de kant gaat en je over een droog pad naar de overkant kunt. Datzelfde water laat de HERE teruggaan als de vijanden over dat pad komen en zo neemt God het gevaar weg. Denk er eens aan dat je in de woestijn leeft met 2 tot 3 miljoen mensen en in die woestijn is geen eten. Elke dag heb je toch te eten omdat de HERE het manna laat regenen. Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. De HERE laat Zijn grootheid, Zijn Almacht zien. Hij laat zien dat Hij dat in liefde tot redding en verzorging van Zijn volk op deze wereld gebruikt. Dan komt het moment dat het water opraakt. Er dreigt een watertekort. Wat zijn wij als mensen dan gauw kortzichtig, wat is ons geloof dan gauw afwezig. Dan maken de Israëlieten Mozes en daarmee de HERE scherpe verwijten. Dan leveren ze zich niet uit aan de HERE. Dan gaan ze niet in diepe afhankelijkheid in gebed tot de HERE. HERE, wij kunnen niet zonder U, wilt U ons toch in Uw grootheid water geven. Laat ons nu niet sterven want U hebt toch beloofd dat Uw volk het door U beloofde land zou binnengaan. Nee, geen nederigheid, alle jubel op God verdwijnt als de HERE Zijn volk op de proef stelt. Wat zijn wij als mensen vaak dwaze mensen. Terwijl dat niet nodig is want de HERE is God en houdt Zijn belofte!
Als we vandaag leven mogen we nog veel rijker zijn. Vader in de hemel heeft Zijn eigen Zoon gegeven. Hij heeft echt voor altijd voor wie zich aan Christus uitlevert het leven verdiend. Heeft voor wie deel van Gods volk wil zijn en tot Christus komt verdiend dat Gods oordeel dat wij voor de zonden in ons leven verdiend hebben door Jezus Christus betaald is. Ik en jij hebben dat niet verdiend en wij kunnen dat ook niet. Daarvoor moeten we bij Christus zijn. Zonder Hem kunnen we niets. Dat leert je bidden, dat leert je God aanbidden. Dan weet ik mij als schepsel en als zonder zo klein tegenover de HERE. Daarom kom ik tot Hem in diepe eerbied en met diep berouw over mijn zonden. Juist daarom is het voor mij zo’n heerlijk wonder dat ik tot Hem mag gaan. Elke dag weer persoonlijk, elke week twee keer samen met Zijn gemeente hier. Ik mag door het bloed van Christus bij hem horen. Dan breekt de jubel ook door, steeds weer vanuit die diepe eerbied en verwondering. Dan komt de lof en de dankbaarheid in mijn bidden tot God. Dan wil ik dat door de kracht van de Geest in het dagelijkse leven uitleven. Een leven dat gericht is niet op mijzelf maar op de eer van God. Niet erop gericht is dat ik uit mijn dak ga maar dat mijn leven een leven is waarin de eer op God steeds doorklinkt. Dat is vaak niet makkelijk voor ons. Allerlei gevoelens kunnen daarop botsen in mijn leven. Dingen die ik niet begrijp. Dan wil de Heilige Geest je overwinnen en door al die gevoelens en gedachten heen weer brengen bij de HERE zelf. Denk maar eens aan Psalm 73. Wat heeft de dichter van de Psalm met God gevochten. Hij krijgt niet op al zijn vragen antwoord. En toch vindt hij rust doordat de Geest hem de grootheid van de HERE laat zien. In het huis van de HERE. Daar waar Gods Woord gehoord en gezien (avondmaal –doop) wordt.
“Maar zou ik spreken als zij, ik pleegde verraad aan Gods kinderen! Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten waarom – het was een vraag die mij kwelde tot ik Gods heiligdom binnenging en mij hun einde voor ogen bracht.” Vs 15-17
Als ik Gods heiligdom binnenga. Als ik nu hier in de kerk zit heb ik het bloed van de Here Jezus gezien! Heb ik de grootheid van God gezien. Heb ik gezien hoe Zijn liefde in Christus naar mij uitgaat. Heb ik gezien hoe de HERE onze God wil zijn. Dat Zijn volk uit genade alleen het eeuwig verloste leven ontvangt. Dan heb ik nog mijn vragen maar wat zou ik klein schepseltje, wat zou ik van mijzelf zondaar die de dingen daardoor zo vaak verkeerd bekijkt. Wat zou ik het dan beter weten en de aanbidding voor mijzelf zoeken. Nee, dan weet ik het weer door de Geest geleerd: ik zal in mijn gebeden mijn God en Heiland zoeken in diepe eerbied en daarop wil ik in alle gebrek en stijd mijn leven richten. Laat mijn leven om Christus en laat de kerkdiensten tot Gods eer door de Geest bewogen dan al voller zijn van aanbidding als de grondhouding van ons leven, van onze gebeden.
Dan vindt ik mijn rust in God, in Christus: “Wie ver van u blijven, komen om, wie U ontrouw zijn, verdelgt U. Bij God te zijn is mijn enig verlangen, mijn toevlucht vind ik bij God, de HEER. Van al Uw daden zal ik verhalen.” Ps 73:27,28

AMEN

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019