» GELOOF- WERELD- VRIJHEID

Wat is dit?

-> GELOOF –WERELD-VRIJHEID->

Heb ik als gelovige wel vrijheid? Moeten we nu echt als gelovigen tegenover de wereld staan? Is het niet beter om wat meer aan te passen, wat meer acceptabel voor de mensen van onze tijd te worden?
Heel actuele vragen. Die in veel discussies een rol spelen. Hieronder twee preken die het thema van gelovigen en de wereld en geloof en vrijheid vanuit de Bijbel belichten. Het zijn twee preken van ds JR Visser te Dronten.
De Psalmen komen uit het Gereformeerde kerkboek. De nummers van de gezangen zijn die van het Nieuwe Gereformeerde Kerkboek.


ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 101:1,2,3
Geloofsbelijdenis
Lied 78
Schriftlezing: Johannes 15:1-27
Gebed
Collecte
Psalm 125
Tekst: Johannes 15:18,19
Preek
Psalm 1
Dankgebed
Psalm 119:3,5
Zegen

Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van onze Redder Jezus Christus

We leven in de wereld van 2006. We leven in Nederland, in een deel van de westerse, moderne wereld. Het is heel belangrijk dat we dat zien. Dat we dat ook erkennen en niet doen alsof we nog 50 jaar geleden leven. We leven echt in deze wereld. We zijn mensen van deze tijd. We leven in de wereld waarin God ons een plaats gegeven heeft. We zijn niet een stel achterlijke, ouderwetse mensen. We dragen geen kleren van 50 of 100 jaar geleden. We zijn geen mensen die zich zoals de Amish in Amerika eigenlijk uit de samenleving terugtrekken en nu nog met paard en wagen en kleren uit de 18e eeuw in onze omgeving rondrijden.
Ook als het om onze taal gaat, spreken we niet meer op de manier van 100 of meer jaar terug. We spreken op onze eigen manier het Nederlands zoals dat in onze tijd gesproken wordt. Dat is ook de taal waarin we over de HERE willen spreken. Dat is ook de taal waarin we willen preken zodat duidelijk is dat we geloven in het jaar 2007 en mensen en een gemeente van Christus in 2006 zijn.
Omdat het zo is, is het dan ook belangrijk om te zien wat er in onze tijd speelt en te zien hoe we daar als gemeente van Christus, als kinderen van God mee om hebben te gaan. Wat ons plaats aan het begin van de 21 eeuw moet zijn. Om dat altijd weer aan Gods eigen Woord te toetsen. Om in alle tijden dat Woord en het leven volgens dat Woord heel eerbiedig en liefdevol te bewaren in je leven. Laten we dat ook doen als voor de vraag staan of we kind van God willen zijn of kind van onze tijd. Laten we samen luisteren naar het evangelie zoals we dat lezen in Joh 15:18,19. Ik verkondig jullie dat evangelie onder het volgende thema:

-> DE WERELD STAAT TEGENOVER GODS VOLK

1. Omdat Gods volk niet van de wereld is
2. Omdat Christus Gods volk uitgekozen heeft.

1. Omdat Gods volk niet van de wereld is->


Het is nog niet zo lang geleden dat ik een vraaggesprek in de krant met iemand las. In dat vraaggesprek kwam van de kant van de man aan wie dingen gevraagd werden heel duidelijk naar voren dat hij ook kind van zijn eigen tijd wilde zijn. Hij zei heel duidelijk dat hij kind van God was maar dat moest je niet vervreemden van de wereld waarin je leeft. Hij vond het heel belangrijk om ook kind van je tijd te zijn. Ook als dat spanningen opriep met je kind van God zijn. Dat moest je er maar voor over hebben want als jij je voor het gevoel van de wereld teveel van hen afzondert en tegenover die wereld gaan staan luistert bijna niemand meer naar je. Dan sta je veel te veel in et isolement. Hij had daarvoor ook redenen die heel erg lijken aan te spreken:
• God is de Schepper en dat betekent dat je toch ook deel van de hele schepping bent. Je hoort toch bij de hele wereld
• God regeert toch ook vandaag en Hij heeft je toch niet voor niets in deze tijd en in deze omgeving op de wereld gezet.
Je ziet dat dit een heel andere redenering is als dat je als gelovige tegenover de wereld staat. Dat er een tegenstelling tussen Gods volk en de rest van de mensen bestaat. Dat die tegenstelling, die antithese ook in jou leven, in ons leven samen vorm moet krijgen.
De Here Jezus weet heel goed dat we met dit soort vragen in de geschiedenis te maken krijgen. Hij geeft ons daarom ook op dit punt onderwijs.
Laten we voordat we nu bij de tekst uitkomen, eerst even teruggaan naar het begin van Joh 15. We lezen daar de bekende woorden van de Here Jezus over de Vader als de wijnbouwer en Zichzelf als de ware wijnstok. De Here Jezus laat daar zien dat als je leven wilt je bij Hem moet zijn. Als je op Hem aangesloten bent, leef je. Dan ben je gered. Dan stroomt het verloste leven vanuit Christus je leven binnen. Dan is de dorheid, de doodsheid, dan is een leven onder het oordeel van God uit je leven verdwenen. Dan is er de blijdschap dat je met je Verlosser leeft en zo het echte leven gekregen hebt.
Dat heeft dan heel concrete gevolgen voor je leven op en in deze wereld. Dan blijf je namelijk in de liefde van Christus. Vs 9. Dat is dan ook zichtbaar in je leven. Hoor maar wat de Here Jezus daarvan in vers 10 zegt: “je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van Mijn Vader gehouden heb en in Zijn liefde blijf.” Dan laat je dus in deze wereld concreet zien dat je bij Christus, dat je bij de Vader hoort. Dat blijkt dan ook vooral daarin dat we elkaar liefhebben en dat ook in de praktijk brengen.
Dat leven vanuit Christus als je Redder en Koning heeft ook gevolgen voor de plaats die jij in de wereld, ook in de wereld van 2006 inneemt. De Here Jezus zegt hier dat wie aan Hem in geloof, in liefde verbonden is “niet bij de wereld hoort”. Vs 19. Dat heeft ook gevolgen. Daarvan zegt de Here Jezus in vers 18: “Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie.” Het woordje wanneer dat hier gebruikt wordt betekent niet: Het zou kunnen gebeuren dat de wereld jullie haat. Het woord wanneer zoals het hier in het Grieks gebruikt is, wijst er juist op dat dat de situatie is als jij bij Christus hoort. Het volk dat bij Hem hoort, dat vol liefde heel intens naar Hem luistert, wordt door de wereld gehaat.
Wat is dan de wereld. De wereld waarbij je door het verbonden zijn aan Christus niet meer bij hoort, waar je uitgestapt bent? Dat is je hele omgeving die Christus niet in alles wil volgen. Dat is jouw omgeving die niet volgens het Woord van Christus, de Bijbel wil leven en Christus niet als de enige Verlosser erkent en de HERE niet als de enige God. Bij die wereld horen dus ook mensen die heel godsdienstig zijn. De wereld zoals de Here Jezus daarover spreekt is niet alleen de wereld van losbandigheid, van seks, drugs en drank. Bij die wereld hoort iedereen die Christus niet volgt zoals Hij zichzelf in de Bijbel aan ons bekendgemaakt heeft. Bij die wereld hoorden ook al die Joden die diep godsdienstig waren, die veel over God spraken maar de Here Jezus aan het kruis brachten. Als je uit de wereld stapt omdat je je aan Christus verbonden weet, betekent dat ook dat jij jouw leven door de Geest van Christus wilt laten regeren en niet door de geest van de tijd. De Geest van Christus staat voor jou dan altijd boven wat in jou tijd goed en populair is. Je zoekt ook als kerk dan altijd om door de Heilige Geest gevormd te worden en de moed te vinden om tegenover de geest van de tijd te gaan staan waar dat met Gods wil strijdt.
Als we dat doen, moeten we er niet raar van opkijken dat mensen dat heel vreemd vinden. Dat de omgeving daarop negatief reageert. Dat de omgeving daarom ook negatief op de kerk reageert. Die lui die het altijd weer anders willen doen, die lui die zo erg op zichzelf zijn en met allerlei dingen niet meedoen omdat ze weer hun bezwaren hebben. Die lui die in allerlei dingen die wij leuk vinden geen plezier willen hebben. Ik kom hier zo nog op terug. Maar waarom staat de kerk, staat het volk dat met al zijn vezels aan de HERE verbonden wil zijn tegenover de wereld. Tegenover hen die willen leven volgens de wereld en de geest van de 21e eeuw? Omdat zij het volk zijn dat niet in de eerste plaats naar mensen luistert en niet in de eerste plaats de goedkeuring en liefde van de omgeving zoekt. Omdat dat volk niet in de eerste plaats vraagt: hoe zouden de mensen in mijn omgeving graag zien dat wij leven. Nee, Gods volk zoekt geen leven volgens de tijdgeest, volgens de gevoelens en de mening van eigen tijd, of eigen menselijk verstand. Nee, Gods volk neemt steeds weer als eerste ter harte wat de Geest in Kol 3:1,2 schrijft: “Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op de aarde is.”
Als we zo leven, als we vanuit het verbonden zijn met Christus die in de hemel is leven, staan we tegenover de wereld. Dan willen we geen vrienden van een werelds leven zijn, dan willen we ook niet van een werelds leven, een leven volgens de geest van de wereld genieten. Dan staat het in ons leven echt op scherp. Dan willen we de tegenstelling tussen een leven met Christus en een leven volgens de geest van de wereld ook niet met elkaar verzoenen. Dan willen de die tegenstelling ook niet wegpoetsen. Luister maar naar wat Jacobus schrijft: “Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.” 4:4
Hoe kan dat nu eigenlijk? Hoe is het mogelijk dat de wereld, ook heel veel mensen die het Oude Testament kenden Christus hebben gehaat? Omdat mensen zichzelf willen blijven, omdat mensen zichzelf willen handhaven. Omdat mensen niet willen toegeven hoe slecht ze van zichzelf zijn en Christus alleen hen kan redden. Omdat mensen veel dingen waar ze als zondige mensen plezier in hebben niet willen opgeven. Het evangelie staat tegenover het zondige menselijke hart. Uit jezelf wil je nooit uit de wereld stappen daarvoor heb je nodig dat de Heilige Geest in je woont en je door te geloven aan Christus verbindt. (1 Kor 2:11-14)
Wij zeggen en denken nogal eens dat als wij nu maar goed genoeg de liefde van God in deze wereld uitstralen en op de goede manier het evangelie verkondigen de kerk dan dus vol zal zitten. Dat is niet zo. Natuurlijk moeten we in diepe afhankelijkheid de liefde van God in ons leven vorm geven en daaraan biddend vol overgave werken. Maar dat en zogenaamde deskundigheid zorgt op zichzelf niet voor volle kerken. Denk maar eens aan de Here Jezus. Er was geen mens die op zo’n volmaakte manier Gods liefde in Zijn leven heeft laten zien en op zo’n volmaakte manier het evangelie verkondigd heeft. Ondanks dat zie je de haat van de wereld. Ondanks dat verwerpt de meerderheid van de hoorders, van zijn volksgenoten Hem.
Het roept bij mensen verzet op dat de Here Jezus zegt: Alleen bij Mij is het leven. Ik wijs jullie ook aan wat verkeerd in jullie leven is en waarvan jullie vergeving moeten vragen en waar jullie je leven in moeten veranderen. Wij willen zo graag onze eigen baas zijn en zelf uitmaken wat wij doen. Juist omdat de Here Jezus het licht is en daardoor juist liet zien wat donker, wat verkeerd in ons leven is, wilden en willen velen niet naar Hem luisteren. Ergeren mensen zich aan Hem en aan Zijn evangelie en ergeren zich ook aan dat volk dat wil leven zoals Hij dat zegt. De Here Jezus wijst zelf daarop als Hij in Joh 3 van Zijn komst zegt: “Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.” Vs 19.
De haat die Christus trof omdat Hij Zichzelf als de enige Verlosser presenteren, treft ook het volk dat hem volgt en Zijn evangelie met diepe liefde en bewogenheid als de waarheid aan mensen voorhoudt en hen oproept met een werelds leven te breken.
Je ziet dat ook in de geschiedenis. Denk maar eens aan de christenen die in de eerste eeuwen na Christus op aarde leefden. De meerderheid van de mensen hield niet van de christenen. Ze werden door hen zelfs vijanden van de mensheid genoemd. Ze waren echte spelbedervers. Aan allerlei dingen waar ze vroeger samen heel veel plezier beleefden deden ze niet meer mee. Vroeger gingen ze heerlijk samen naar de arena. Wat genoten ze dan samen van de gladiatoren die elkaar naar het leven stonden. Wat genoten ze dan van mensen die voor de wilde dieren gegooid werden en dan door die wilde dieren verorberd werden. Wat genoten na zo’n middag of avond uit dan samen van het overvloedig drinken van wijn en sterke drank. Wat hadden ze dan samen ook een dronkkenmansplezier. Heerlijk toch. Wat genoten ze in de afgodstempels samen van de priesteressen die veel van hun lichaam lieten zien en met wie je zelfs van tijd tot tijd gemeenschap kon hebben. Wat genoten mensen buiten hun huwelijk van verschillende losse seksuele kontakten. En nu? Die christenen doen nergens meer aan mee. Wat een saaie lui. Alles is verkeerd en overal onttrekken ze zich aan. Ze komen je zelfs vertellen dat zo’n leven verkeerd is en dat je je leven moet veranderen en naar Jezus moet luisteren als je Heer. Hij zou de Verlosser zijn. Wat een pretenties!
Broeders en zusters, jongens en meisjes het is zo belangrijk dat de Here Jezus voor ons de belangrijkste is. Dat we Hem volgen in de wereld van 2006. Dan willen we kind van God zijn en daarmee staan dan op veel punten tegenover de geest van de tijd. Het is zo belangrijk dat we daarin in ons eigen leven duidelijk zijn zodat we zelf ook niet langzaam maar zeker Christus in ons leven kwijtraken. Dat betekent dan ook dat we de wereld in ons eigen hart bestrijden. Ons eigen hart wordt zo gauw ook door de geest van de tijd in beslag genomen. Dan gaan we zo makkelijk genieten en onze tijd vullen met dingen waar we eigenlijk van moeten zeggen zo wil de HERE het niet. Dan zitten we uren te kijken naar films en programma’s waarin juist dingen die God zondig noemt als heel gewoon naar voren komen. Wisselende seksuele contacten, materialisme, leven voor jezelf, veel gebruik van drank je aandacht trekken. Dat wordt als iets gewoons of iets waarnaar je kunt streven en waarin je plezier vindt naar voren gebracht. Als we ons daardoor laten vermaken, vertroebelt dat ook ons hart en ons leven. Dan brengt dat je toch weer dichter bij de wereld en voel je die tegenstelling tussen Christus en de wereld niet meer zo zoals Christus dat wil. Gods volk is niet van deze wereld en het is zelfs zo dat de wereld Gods volk haat, tegenover dat volk staat omdat zij Christus volgt. Wat is nu de oorzaak van dat apart staan van Gods volk, van Christus kerk? We letten daarop in het tweede punt

-> 2. Omdat Christus de kerk uitgekozen heeft->

Als je zou zeggen: Ik geloof in Christus, ik ga naar de kerk maar dat is mijn privezaak en ik val jou daarmee niet lastig. Als wij het geloof voor onszelf hielden en verder gewoon op dezelfde manier als de mensen om ons heen zouden leven en praten, zou de wereld ons liefhebben. Dan zou je niet uit de toon vallen. Dan zou je niemand lastigvallen en kan iedereen zijn eigen gang gaan. Dan leef je ten diepste zoals de wereld leeft. Dan is Christus voor jou niet de Heer over je hele leven. Dan voel jij je niet door Hem in de wereld gestuurd om door je leven en je woorden van hem te getuigen en mensen tot Hem te roepen.
Zo kan Gods volk niet leven. Dat is voor wie echt aan Christus verbonden is onmogelijk. Waarom? Om wat de Here Jezus in vers 19 zegt: “want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen”. Zo lezen we het in de NBV. Toch moet ik daarbij wel een opmerking maken. Wie de vertaling van 1951 bij zich heeft, leest daar: “maar omdat Ik uit de wereld uitgekozen heb.” Dat woord uitgekozen is toch echt het woord dat er letterlijk staat. De Here Jezus heeft de gelovigen niet alleen uit de wereld weggeroepen. Het is niet zo dat de Here Jezus alleen maar zegt dat we uit de wereld moeten gaan. Nee, het is nog veel sterker! Hij heeft de gelovigen uitgekozen. Omdat Hij ons uitgekozen heeft, zijn we tot geloof gekomen en krijgen we de kracht om met de wereld, met ons eigen zondige hart te breken. Dat is het uitverkiezende werk van Christus. Zijn werk van uitverkiezing dat zo geweldig van Gods liefde getuigt zoals we dat ook in Efeze 1 lezen. Juist in dat uitkiezen van Christus mogen wij de kracht vinden om in deze wereld alleen te staan. Dan sta je namelijk nooit alleen, dan kan het zijn dat je helemaal tegenover de geest van de tijd staat. Maar dan is Christus bij je, dan geeft Hij je kracht en moed. Kijk maar eens hoe dat uitkiezen van Christus en dat leven uit geloof in deze wereld en ook tegenover de wereld om de wereld juist te roepen tot Christus met elkaar samenhangen. Dat zie je als je luistert naar wat de Here Jezus in vers 16 zegt: “Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in Mijn naam vraagt, zal Hij je geven.”
De wereld haat Gods volk. Staat tegenover Gods volk. Die haat hoeft geen geweld te betekenen. Het kan ook onverschilligheid of het ophalen van de schouders zijn. Dan kan er de neiging zijn dat we ons bij de wereld willen aanpassen, dat we kind van God en kind van onze tijd willen zijn. Dan mogen we op onze knieën en in de naam van de Here Jezus aan de Vader vragen: Geef ons de liefde tot U en de Here Christus om kinderen van U voluit in deze wereld te zijn. Om in de taal van vandaag dappere kinderen van u tegenover de wereld te zijn, die de wereld Uw liefde en Uw grootheid laten zien. Die de wereld met passie naar Christus roepen. Als we zo onze knieën buigen geeft de Vader dat zonder twijfel om Christus werk. Wees zo volk van God in het jaar 2006 in Dronten.

AMENORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 68:2,3
Lezing van de wet
Psalm 19:5,6
Doop
Psalm 90:1
Bevestiging van ambtsdragers
Gez 131:6,9
Schriftlezing: Galaten 5
Psalm 102:8,9,10
Tekst: Gal 5:13,14
Preek
Gezang 91
Dankgebed
Collecte
Gez 141:1,2
Zegen

Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van onze Here: Jezus Christus

Vrij zijn. Vrijheid. Heel belangrijke woorden voor mensen van onze tijd. Mensen die veel vrije tijd hebben en ook veel vrije tijd willen hebben. Wij zijn er aan gewend dat we naast ons werk veel tijd hebben die we zelf kunnen invullen. Dat we naast een druk bestaan ook een heel aantal weken vakantie hebben. Die tijd willen we dan invullen zoals we dat zelf willen.
Vrijheid is voor ons een heel belangrijk begrip. Je moet niet het gevoel hebben dat je niet jezelf kunt zijn. Dat je in een geheel zit waar je jezelf niet helemaal kwijt kunt. Vrij-zijn betekent voor ons nog niet dat we alleen willen zijn. We willen wel in een groep, in een omgeving opgenomen zijn. We willen ook nog wel dingen met andere samen doen en ook wel ons door andere laten vormen maar dan zo dat ik het gevoel blijf houden mezelf te kunnen zijn. Het gevoel houden dat ik me hier kwijt kan met de gaven en de ideeën die ik heb. Je moet vooral niet vooraf gebonden zijn. Het moet een reis met anderen zijn waarin ik steeds voel dat ik mijn eigen koers en leven kan bepalen. Waarin mensen mij niet inperken. Waarin mensen niet heel indringend tot verantwoording roepen. Waarin ik binnen heel brede kaders mijn eigen leven kan leiden.
Als je dat levensgevoel nu eens legt naast wat de broeders die tot ambtsdragers bevestigd zijn ondertekend hebben. Zij hebben o.a. hun handtekening gezet onder deze woorden: “Wij ondergetekenden, ouderlingen en diakenen van de Gereformeerde Kerk te ……, verklaren hierbij voor het aangezicht van de Here, oprecht en met een goed geweten dat wij er hartelijk van overtuigd zijn dat de leer van de drie formulieren van eenheid - de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels - in alle delen geheel met Gods Woord overeenstemt.
Wij beloven daarom dat wij ieder naar eigen ambt deze leer met toewijding zullen onderwijzen en trouw verdedigen en elke dwaling, die daarmee in strijd is, zullen afwijzen.”
Als je dat belooft, sta je dan nog wel in de vrijheid? Is het juist niet als gelovige je opdracht om je vrijheid in deze wereld te bewaren en zijn we daar niet te weinig mee bezig. Vervreemden we ons daardoor niet te veel en onnodig van onze samenleving? Juist in onze tekst roept de Here ons op om de vrijheid te bewaren in ons leven. Laten we erop letten wat dat betekent als ik jullie het evangelie onder het volgende thema breng:

-> LEEF IN DE VRIJHEID VAN CHRISTUS

Dat is

1. vrij van een menselijk juk
2. dat is vrij in dienstbaarheid


1. Vrij van een menselijk juk->


Paulus schrijft een brief die voor meerdere kerken in dezelfde omgeving bestemd is. Het zijn kerken die juist omdat ze allemaal in de streek die Galatië genoemd wordt liggen contact met elkaar hebben. Je ziet hier hoe verschillende kerken niet los van elkaar staan maar met elkaar samenleven. Het gevolg is dat ze elkaar kunnen helpen en bijstaan. Zoals dat ook bij ons de bedoeling is met de classes waarin kerken uit de omgeving bij elkaar komen om samen dingen te bespreken en zo elkaar te helpen. Als kerken dicht bij elkaar zijn betekent dat vaak ook dat ze met dezelfde invloeden te maken hebben. Ook met dezelfde verkeerde invloeden. Het is juist daarom dat Paulus een brief naar de gemeente in Galatië stuurt.
Het evangelie is aan deze gemeente echt goed verkondigd. Heel duidelijk is aan de mensen daar verteld dat ze niet door zelf zo hun best te doen, door zich aan allerlei gewoonten te houden hun plaats bij God konden verdienen. Heel duidelijk is aan hen verteld dat Christus echt alles is. Hij is de Verlosser en zonder Hem heb je niets. Je kunt je plaats bij God ook niet verdienen door je te laten besnijden, door je aan al de wetten te houden die God voor het volk Israel gegeven had. En toch zijn velen in deze gemeente in de greep gekomen van mensen die zeggen: Je hebt de Here Jezus als je Verlosser nodig. Hij is de Verlosser maar dan moet je je wel laten besnijden en je houden aan al de wetten voor het volk Israel. Je moet wel een Israeliet worden als je van Gods oordeel over je leven verlost wilt zijn. Dat moet je wel toevoegen aan het werk van de Here Jezus. Als Paulus hierover hoort laat de heilige Geest hem heel duidelijk en scherp schrijven. Als je iets aan het werk van Christus zelf wil toevoegen, als je mensen meer gaat binden dan Christus ons bindt, tast je de eer van God aan. Daarom horen we dan in het eerste hoofdstuk deze scherpe woorden: “Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij! Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen –vervloekt is hij!” 1:6-9
Paulus roept in Gods naam de gemeenten op om weer naar het ene oorspronkelijke evangelie terug te keren. Dat is het evangelie van echte vrijheid! Dat is het evangelie dat jou niet bindt aan regels die alleen maar menselijk zijn of die alleen voor het verleden bedoeld waren. Zo was het besnijdenis. De besnijdenis had als teken van Gods verbond zijn tijd gehad en de doop was daarvoor in de plaats gekomen. Als mensen dan zeggen: jij kunt alleen maar een christen, een kind van God zijn als je je laat besnijden en als je je houdt aan de regels die voor het volk Israel bedoeld zijn dat menselijke regels die je in een gevangenis zetten. Daartegenover zegt de Heilige Geest dan heel indringend in Gal 5:1: “Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.”
Paulus gaat dan in de verzen 1-12 verder om te laten zien wat de vrijheid in Christus niet is. Paulus maakt duidelijk dat besnijdenis niet meer op Christus gericht is. Als je toch de besnijdenis zoekt dan zoek je iets naast Christus waarop je je hoop stelt. Dan ben je je echte vrijheid kwijt. Daarom kan Paulus vanaf vers 13 zich ook vooral het positieve belichten. Hij begint vers 13 dan ook met de woorden: “Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.” Vrij zijn, vrijheid is echt iets dat bij het leven met Christus hoort. Christus is voor de gelovigen ook hun Bevrijder. Christus maakt de gelovige tot vrij mensen. Dat was ook voor de gelovigen in Galatië die uit de heidenen kwamen heel bijzonder. Waarom zo bijzonder? Natuurlijk in de eerste plaats omdat deze mensen voor het eerst echt hadden leren zien wat zonde was, dat ze schuld tegenover God hadden en dat ze daardoor een eeuwige straf verdiend hadden. Juist omdat ze dat gezien hadden, omdat ze zagen dat ze tot nu toe aan de leiband van de slavendrijver de duivel gelopen hadden, waren ze in geloof naar Christus als hun Bevrijder gegaan. Ze hadden leren zien dat alleen Christus hen van de straf en van de slavendrijver de duivel kon bevrijden. Dat betekende voor deze gelovige uit de heidenen voor hun gewone leven ook heel veel. Tot dan toe hadden ze vaak in angst voor de goden, voor allerlei magische krachten geleefd. Bepaalde plaatsen, bepaalde dieren of voorwerpen boezemde hen angst in want die waren op een bijzondere manier met grillige goden en demonen verbonden. Daar moest je wegblijven, daarvoor moest je heel erg oppassen. Nu weten ze dat demonen, bepaalde plaatsen en voorwerpen hen echt niets kunnen doen omdat Christus hun Bevrijder en Koning is. Ze staan in de vrijheid van Koning Christus. Wat ook een bevrijdend gevoel in het leven van elke dag op deze aarde. Paulus herinnert aan dat oude leven o.a. in Gal 4:8,9: “Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt?”
Je ziet hier hoe het Christus is die de gelovigen, ook jou en mij in de vrijheid zet. Dan is het heel belangrijk om te zien dat vrijheid niet is: ik kan maar doen wat ik wil. Vrij zijn betekent niet een soort lege ruimte die ik dan maar kan vullen zoals ik wil en waarin ik dan maar de kant op kan gaan wat ik op dat moment leuk vindt. Dat heeft niets met vrijheid te maken maar alles met losbandigheid. Losbandigheid kan voor ons op vrijheid lijken en het lijkt zo aantrekkelijk en het spreekt ons zo aan maar het is eigenlijk niets anders dan slavernij. Losbandigheid betekent dat je je aan niets en niemand bindt. Je doet zelf of met een groep wat jij leuk vindt. Dat betekent dat je je eigen gevoelens, je eigen verstand, je eigen hart volgt. En dat betekent dat je slaaf van je zondige hart bent, van de duivel hoe vrij je je ook voelt. Dan kan je daarin zelfs op dat moment nog plezier hebben maar dat is wel het plezier in de zonde, het plezier aan de leiband van de duivel wat je alleen maar onder Gods oordeel brengt en in de gevangenis van de hel. Schijnvrijheid. Dat is de schijnvrijheid die Paulus in het tweede deel van vers 13 beschrijft: “Misbruik die vrijheid niet om eigen verlangens te bevredigen.”
Juist tegenover de verlangens van je eigen hart roept God je op om die niet voorop in je leven te stellen, om die niet over je laten heersen. Echt vrij ben je als je je door de Geest laat beheersen, als de woorden van de Heilige Geest de dienst in je leven uitmaken. Dat wordt ook heel duidelijk in het vervolg van Gal 5: “Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.” Vs 16,17
Jij staat in de vrijheid van Christus als je leert om niet naar jezelf te luisteren maar naar Christus. Als Zijn stem voor jou en voor je hele leven beslissend is. Dan weet je dat Christus voor jou aan het kruis verdiend heeft dat al je zonde en schuld door Hem gedragen is. Dat de duivel jou niet meer in zijn hand kan houden. Dat de dood jou niet meer kan vasthouden maar dat jij door de dood heen het leven, het heerlijke eeuwige leven krijgt. Met die vrijheid in en door Christus heeft ook de belofte van de ambtsdragers bij de ondertekening van het ondertekeningsformulier alles te maken. Beloven de ambtsdragers daarin trouw aan een menselijke regel, aan iets dat boven Christus’ Woord uitgaat? Nee! Luister maar: “wij verklaren dat wij er hartelijk van overtuigd zijn dat de leer van de drie formulieren van eenheid - de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels - in alle delen geheel met Gods Woord overeenstemt.
Wij beloven daarom dat wij ieder naar eigen ambt deze leer met toewijding zullen onderwijzen en trouw verdedigen en elke dwaling, die daarmee in strijd is, zullen afwijzen.”
De reden waarom je belooft met overtuiging te leren wat in de Belijdenisgeschriften staat is dat dit helemaal met Gods Woord overeenstemt.” Jij wilt juist de gemeente zo leiden en leren zoals God ons dat zelf in Zijn eigen Woord van vrijheid leert. Zo worden we beschermt tegen een leven en een leer die ons weer slaaf van ons eigen beperkte en zondige verstand of gevoel maakt. Stel bijvoorbeeld het geval dat er hier op de preekstoel een dominee staat die beweert dat als een gelovige sterft hij of zij niet dadelijk naar de hemel gaat. Een gelovige zou tot de dag van Christus terugkeer gewoon dood zijn en niet meer. Dan heeft zo’n ambtsdrager zijn belofte verbroken dat hij trouw zal leren wat we in Zondag 22 belijden: “Wat troost geeft u de opstanding van het vlees? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot haar Hoofd Christus opgenomen zal worden”. Als een ambtsdrager deze belijdenis niet voor zijn rekening neemt, gaat hij namelijk ook tegen Gods eigen Woord in! O.a. tegen wat Christus tegen de moordenaar aan het kruis als gelovige zegt: “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.” Luc 23:43
Hier zie je een voorbeeld hoe de belofte om als ambtsdrager te leren wat we in de belijdenisgeschriften belijden en te bestrijden wat daarmee strijdt ons juist in de vrijheid van Christus laat staan. Dat is een binding aan Gods eigen Woord en daarom een staan in de vrijheid van Christus. Die vrijheid is dan ook een vrijheid in dienstbaarheid en dat zien we in de tweede plaats.

-> 2. dat is vrijheid in dienstbaarheid.->

Vrij zijn! Heerlijk vrij van het verdiende oordeel. Vrij van de slavernij van de duivel, vrij van de dood. Geweldig om zo’n vrij mens te mogen zijn. Door Christus lijden voor wie gelooft. Voor wie bij Christus met verdriet over zijn of haar zonden steeds weer die vergeving, die vrijheid bij Christus alleen zoekt.
Ik heb net al gezegd dat vrijheid dan geen soort lege ruimte is waarin je maar kunt rondbewegen zoals jij wilt. Dan gebruik je je vrijheid niet als een soort uitvalsbasis om je eigen zondige hart te kunnen volgen. Je wilt dan juist vanuit de vrijheid die je gekregen hebt om God te dienen elkaar dienen! Je bent vrij gemaakt om juist in dienst van Christus dienstbaar aan elkaar, aan je naaste te zijn. Dan heb je geleerd om jezelf te verloochenen om juist vanuit de liefde van Christus dienende slaven voor elkaar te willen zijn in de gemeente. Om een dienend leven te willen leiden voor de mensen die de HERE op je weg plaatst. De vrijheid die Christus ons geeft mogen we niet misbruiken maar moet juist leiden tot: “maar dien elkaar in liefde want de hele wet is vervuld in een uitspraak: Heb u naaste lief als uzelf.” Als we denken dat vrijheid is dat we kunnen leven volgens eigen verlangens en ook in de kerk alles moet gaan zoals ik dat volgens eigen gedachten wil dan wordt de gemeente een plaats van ruzie, dan zoeken we onszelf. Dan gebeurt er wat we in vers 15 lezen: “Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat niet door elkaar wordt verslonden.” Hier zie dat ons eigen hart, onze eigen verlangens agressief zijn, dat als we onszelf en onszelf voorop zetten we mensen zijn die dingen stuk maken. Dan staan we juist niet in de vrijheid. Dan gaan we weer aan de leiband van de slavendrijver de duivel.
Echt vrij zijn, echt elkaar opbouwen, echt opbouwen van de gemeente is er alleen als we in diepe eerbied en verwondering samen leerlingen van Christus zijn en dat we daarom en alleen daarom de naaste willen liefhebben. Dat we juist vanuit het wonder van de vergeving dienende slaven voor elkaar, voor de ander willen zijn. Dan volg je de Bevrijder Jezus Christus! Dan zijn we samen zijn vrije gemeente. Het is juist jouw Heer en Verlosser die leven in echte vrijheid typeert als een leven waar je juist niet jezelf en je eigen macht en invloed zoekt. Hij zegt dan in Marcus 10 het volgende: “Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen.” Vs 43-45
Dat is voor ons vaak niet makkelijk. We willen zo graag de vrijheid om onszelf te zoeken. Om te doen wat ik graag wil. Dienstbaar zijn geeft ons vaak het gevoel van onvrijheid. Dienstbaar zijn betekent vaak ook dat je leven een kant op gaat die je eigenlijk niet wilde. Want de liefde voor je naaste die God op je weg geplaatst heeft, geeft je een taak die je niet voorzien had. Je leven loopt daardoor zo anders als wat je gedacht en gepland had. Daarmee kun je het moeilijk hebben. Daarmee kun je worstelen. Laten we daarin ook eerlijk zijn. De slavendrijver de duivel trekt met dat valse vrijheidsbegrip nog zo vaak aan ons. Hij wil ons zo graag weer in de schijnvrijheid terugbrengen. Juist dan is het zo belangrijk om juist naar de HERE te gaan. Om juist te bidden om het werk van de Heilige Geest in ons leven. Om juist in ons leven zo te werken dat we al meer de vrucht van de Geest in ons leven willen laten zien. Dat ons hart daarop ook al meer ja begint te zeggen en daarin blijdschap vindt. Leven in liefde voor God en daarom dienstbaar aan je naaste is voor jezelf en voor anderen een genezend en samenbindend leven. Dat is leven in de echte vrijheid waardoor je leert te leven tot eer van God en tot dienst aan je naaste. Dan vind je het doel van je leven. Dan wordt je leven al meer vrij, al meer dienstbaar, al meer zinvol. Dan weet je het dat je eigen ik dat zichzelf voorop stelt met Christus je Verlosser aan het kruis gespijkerd is. Jij mag met Christus als een nieuw mens opstaan. Een mens die door de kracht van de Geest in liefde dienstbaar wil zijn aan God en aan je naaste. Dan ben je vrij! Vrij van de dood, vrij van God oordeel, vrij om God en je naaste te dienen. Heerlijk vrij!

AMEN[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019