» Jezus pastor van hoeren en tollenaars 1

Wat is dit?

JEZUS PASTOR VAN HOEREN EN TOLLENAARS

Hoe was de Here Jezus pastor? Hij krijgt tijdens zijn leven op aarde veel kritiek. Een deel van de kritiek is dat Hij een vriend van hoeren en tollenaars was. Wat dat ook zo? Was Jezus de grote herder die tegen hoeren, tollenaars en zondaars zei dat Hij hun Verlosser is ondanks hun leven in zonden? Dat zij ondanks een leven tegen de wil van Vader in de hemel beste, brave broeders zijn die ondanks alles in de vergeving van de zonden zullen delen.
Was Jezus in die zin hun vriend dat Hij van hen geen bekering van hun zondig leven vroeg? Als dat niet zo is, hoe is dan te verklaren dat de Here Jezus zoveel bij hen was? Samen met hun at en dronk? Wat zegt Jezus omgang met hoeren en tollenaars ons vandaag voor onze omgang met hen. Voor pastoraat ook aan mensen in de gemeente die in een diep zondig leven verstrikt zijn geraakt.


Hij zoekt wie verloren is

Laten we ons eens voorstellen dat in de pastorie steeds weer mensen te vinden zijn die in de samenleving niet best bekend staan. Vrouwen waarvan bekend is dat ze met het verkopen van hun lichaam voor seksuele handelingen met anderen hun geld verdienen. Prostituees, hoeren. Dan zie je daar ook geregeld mensen die hun geld op een in ogen van mensen heel oneerlijke manier verdienen. Steeds weer zie je er mensen die zich met bedenkelijke praktijken in de samenleving bezighouden. Verder zie je bij de pastorie ook geregeld een stel drugs en alcoholverslaafden. Mensen die aan aids lijden, mensen die er om bekend staan dat ze er een homofiele levensstijl op na houden.
Juist deze mensen worden in de pastorie ontvangen. De predikant eet geregeld met deze mensen. Hij heeft met hen een intensief contact. Zouden velen in de gemeente daarover niet praten en klagen dat de dominee hierdoor minder tijd aan hen geeft? Dat zijn dingen die heel makkelijke kunnen gebeuren. Het is goed om samen aandacht te geven aan de eerste 10 verzen van Lukas 10.

Jezus anders dan de Joodse leiders

Het is de Farizeeën en de wetgeleerden opgevallen dat rondom Jezus steeds tollenaars en andere zondaren te vinden zijn. Tollenaars zijn de mensen die in dienst van de Romeinse bezetter voor het innen van de belasting zorgen. Tollenaars werden door de Joden veracht. Ook omdat ze vaak heel veel voor zichzelf namen. Zij verrijken zich vaak ten koste van anderen.
Dan zijn er ook nog de andere zondaren. Het woord zondaren wijst hier op mensen die een opvallend zondig leven leiden. Mensen die zo in de samenleving bekend staan.
Juist van dat soort mensen vind je steeds weer in de omgeving van de Here Jezus. Zij komen steeds weer naar hem luisteren. De Here Jezus reageert namelijk anders op hen dan de leiders van het volk. Toch is het niet zo dat de Here Jezus hun zonden goedpraat. Het is niet zo dat de Here Jezus tegen hen zegt: Ga maar gewoon met je leven door zoals je het nu leidt. Het maakt niet zoveel uit hoe je leeft. Het is in het evangelie duidelijk dat de Here de zondaars op hun zonden aanspreekt en ze tot bekering oproept. Toch is er een duidelijk verschil tussen Jezus en de leiders van het Joodse volk.
Bij de leiders van het volk hebben de tollenaars en de zondaars afgedaan. Met die mensen bemoeien ze zich niet. Die mensen zijn daarvoor te slecht. De tollenaars en zondaars ontmoeten bij de leiders van het volk alleen maar een muur van afwijzing. Er is geen liefde en ontferming die tot hen spreekt. Er is alleen afwijzing en uitstoting. Onder de Farizeeën in die tijd was er zelfs de regel dat als iemand die een zondig leven leidt om onderwijs vanuit de Bijbel vroeg, dat onderwijs aan hem of haar geweigerd werd. Zelfs voor onderwijs vanuit Gods Woord wilde een Farizeeër niet in het huis of in het gezelschap van een zondaar verkeren.
De Here Jezus reageert zo anders. Hij blijft ook de zondaars zien als mensen die je in liefde de weg naar de verlossing moet wijzen. De weg naar de vrede met God. Met liefde en bewogenheid zoekt de Here Jezus de mensen die driegen verloren te gaan op.
De tollenaars en zondaars merken dat Jezus hen iets te zeggen heeft. Dat in wat Hij zegt liefde tot hen spreekt. Jezus wijst niet alleen af maar vertelt hen hoe er voor hen hoop is. Hoe er voor hen bevrijding, eeuwige verlossing is. Daarom komen tollenaren, hoeren en zondaren naar Hem luisteren. De Here Jezus praat niet alleen met hen maar eet ook met deze mensen. We vinden de Here Jezus o.a. in Lukas 5 in het huis van de tollenaar Levi. Ook dan is er de kritiek van de Joodse leiders die ze tegenover Jezus’ leerlingen uiten: “Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars.” Lukas 5:30
Dat veel Joden de Here Jezus om Zijn omgang met deze mensen verwerpt maakt Hij zelf duidelijk wanneer Hij in Lukas 7 zegt: “De Zoon des mensen is gekomen, wel etende en drinkende, en u zegt: Zie, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars!” vs 34
Dit zijn de omstandigheden waarin de Here Jezus de gelijkenissen in Lukas 15 gaat vertellen. De verwijten aan zijn adres zijn alleen maar meer geworden. Omdat de here Jezus na vroegere verwijten is blijven doorgaan met het spreken en eten met hoeren, tollenaars en zondaars. Het kwaadspreken daarover door en onder de leiders van het volk wordt al erger. Jezus spreekt de mensen die in Lukas 15 naar hem luisteren heel direct op dit verwijt aan.

Jezus zoekende liefde

De Here Jezus spreekt de omstanders heel direct aan. Hij betrekt hen in wat Hij vertelt. Hij zegt als het ware: jullie zouden toch allemaal het volgende doen. Als jullie honderd schapen zouden hebben en er was een weg zouden jullie die ene toch allemaal gaan zoeken?!
Het beeld van een boer met zo’n 100 schapen bepaald de hoorders bij een boer die in die tijd bepaald niet arm was. Hij had voor die tijd een middelgroot bedrijf. Hij is op een bepaald moment een van zijn schapen kwijt. Er zijn er nog 99. Deze man zou met 99 schapen nog altijd een welvarend man zijn. Hij verliest aan dat ene schaap maar 1% van zijn bezit. Het zou voor deze herder veel makkelijker zijn om niet naar dat ene schaap te zoeken. Dat gaat veel moeite en inspanning vragen. Toch doet hij het. Hij laat de 99 achter en richt zijn aandacht, zijn zoekende liefde vooral op het afgedwaalde schaap. Dat ene schaap is voor hem geen nummer. Ook dat schaap heeft hij lief. Hij geeft ook om dat schaap, het lot van dat schaap gaat hem ook ter harte.
Dat wordt ook duidelijk als hij na veel zoeken dat ene schaap gevonden heeft. De herder zegt dan niet: Ik heb je gevonden en dus moet je nu zelf meelopen. Nee, de herder pakt het gevonden schaap op en draagt het naar huis op zijn beide schouders. Al deze moeite heeft de herder voor dat ene schaap over. Daarin zie je de liefde van de herder.
De Here Jezus laat met dit beeld zien hoe de HERE in de hemel is. We lezen meerdere keren in de Bijbel hoe de HERE als een herder voor Zijn volk zorgt. Zijn zorg gaat dan op een bijzondere manier uit naar de zwakke en naar de afgedwaalde schapen. We lezen dat o.a. in Ezechiel 34. In het begin van dit hoofstuk wordt duidelijk dat de mensen die in Gods opdracht het volk moeten leiden geen aandacht aan de zwakke schapen geven. Met dat deel van Gods volk bemoeien ze zich niet. Die worden door hen aan hun eigen lot overgelaten. Ze worden al meer bij de kudde weggestoten. Daartegenover zegt de HERE dan o.a: “Ik zelf zal Mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze doen neerliggen, luidt het woord van de Here HERE; de verlorene zal Ik zoeken en de afgedwaalde terughalen de gewonde zal Ik verbinden en de zieke versterken, maar de vette en krachtige zal Ik verdelgen. Ik zal ze wijden zoals het behoort.”
De HERE bedoelt met de vette en krachtige de leiders die alleen maar zichzelf zoeken. Alleen over zichzelf en hun positie bezorgd zijn. Zij verzorgen zichzelf zo goed dat het ten koste van de zwakken en afgedwaalden gaat.
De Vader in de hemel zoekt steeds weer het verlorene. De negenennegentig die door het geloof rechtvaardig zijn. Door Christus in de verlossing delen hebben die speciale aandacht die de ene verlorene gekregen heeft nu niet nodig. Gods speciale zorg blijft uitgaan naar de nog verlorene om Zijn kudde compleet te maken.
De Here Jezus laat zo zien dat Zijn omgang met hoeren en tollenaars niet vreemd is. Hij vertoont daarin juist het beeld van Zijn Vader. Het gaat erom om de afgedwaalden, om de verlorenen te zoeken om hen door bekering heen weer bij het eeuwige leven te brengen.
De Here Jezus geeft in deze manier van doen belangrijke aanwijzingen. Heel belangrijk ook voor hen die Christus als herders over Zijn kudde aangesteld heeft. Hij leert ons om onze aandacht in de eerste plaats te richten op de schapen die van de kudde dreigen weg te dwalen. Die op een verkeerde weg dreigen terecht te komen waardoor ze bij Christus als de goede Herder wegdwalen. Waardoor ze de vrede met God verliezen. Ook wanneer mensen buiten de gemeente hulp zoeken, graag willen luisteren, met hun nood bij ons komen, zullen we die mensen met de liefde van Christus de weg hebben te wijzen. Daar de tijd en aandacht voor moeten geven. Dan kan het zijn dat een gemeentelid die in vrede met God leeft langer op het bezoek van diaken, ouderling of dominee moet wachten. Dat wachten mag nooit aan de luiheid van de ambtsdrager liggen. Luiheid valt onder Gods oordeel. Als mensen afdwalen, wanneer afgedwaalden of mensen van buiten veel zorg nodig hebben om tot Christus geleid te worden, komt hun verzorging eerst. Dan zal voor de schapen die ondanks verdriet en gemis de troost in Christus kennen er minder aandacht zijn.
Christus laat hier ook zien dat het niet goed is als leden van Christus` gemeente mopperen als ze minder persoonlijke aandacht van ambtsdragers krijgen omdat afgedwaalden, mensen van buiten en zondige verhoudingen heel veel tijd van de ambtsdragers vragen. Dan is niet mopperen maar gebed voor de ambtsdragers vanuit de gemeente zo nodig. We leren ook om Christus ook hierin te volgen door juist het verlorene te zoeken. Het verlorene is kostbaar in de ogen van God. Je ziet dat in de tweede gelijkenis die de Here Jezus hier vertelt. De gelijkenis van de vrouw die een van haar 10 schellingen verliest.
Een op de tien is veel meer dan een op honderd. Deze vrouw had maar 10 schellingen. Dat hield in dat ze goed moest uitkijken om te kunnen rondkomen. De ene schelling vertegenwoordigt voor haar een grote waarde. Daarom keert ze het hele huis om om die ene schelling terug te krijgen.
Vader in de hemel en Zijn Zoon Jezus Christus zoeken het verlorene. De afgedwaalde, de mens die de weg tot God kwijt is, is van waarde. We horen dat de HERE o.a. in Ezechiel 18 zeggen: “Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze luidt het woord van de Here HERE. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve.

Blijdschap in de hemel

Wanneer het ene schaap teruggevonden is, wanneer na het vegen in huis bij het licht van een lamp de ene schelling gevonden is, komt de grote blijdschap. Een blijdschap die je niet voor jezelf houdt. Een blijdschap die je met de mensen om je heen wilt delen. In de twee gelijkenissen worden de buren en vrienden en vriendinnen dan ook bijelkaar gehaald om samen blij te zijn. De Here Jezus maakt duidelijk dat Hij daarmee wijst op de blijdschap die er in de hemel zal zijn wanneer een zondaar zich bekeert.
De Here Jezus zegt van deze blijdschap in de hemel dat die meer is als over die van negenennegentig rechtvaardigen. Er zijn uitleggers die menen dat de Here Jezus met de 99 de Farizeeën bedoelt. De Here Jezus zou ze hier rechtvaardig noemen omdat ze zichzelf rechtvaardig vinden. Toch lijkt dat vreemd omdat er in de hemel wel vreugde over de 99 is. Dat kun je je niet voorstellen over mensen die zichzelf rechtvaardig vinden. Daarom is een meer natuurlijke verklaring dat het bij de 99 gaat om het volk van God dat Christus in liefde volgt. Zij die rechtvaardig zijn in het bloed van Christus. Over hen is er constante blijdschap in de hemel. Maar wanneer iemand die zonder Christus leeft, wanneer iemand die afgedwaald was weer de weg terugvindt en zijn leven op Christus richt is er een bijzondere blijdschap bij de HERE en Zijn engelen.
Die blijdschap laat zien hoeveel de HERE er aan gelegen is dat het verlorene tot Hem komt. Werken onder afgedwaalden, optrekken met mensen die slecht in de samenleving bekend staan met het doel hen het evangelie te brengen is geen verdachte zaak. De Farizeeën die mopperen, die er niet blij mee zijn dat dat Jezus juist deze mensen Gods liefde wil laten zien, dreigen zelf de hemelse blijdschap te missen. Dat wordt vooral duidelijk in de gelijkenis die in Lukas 15 volgt. Vooral in wat daar over de oudste zoon gezegd wordt.


JR Visser
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019