» CUfundering

Wat is dit?

-> (Dis-)Functie van de Uniefundering bij de ChristenUnie oorzaak van de moeite.->

We worden geconfronteerd met commotie nu blijkt dat rooms-katholieken op de kieslijst van de ChristenUnie voor de Provinciale staten van de provincie Limburg staan. De kranten noteren dat het voor het eerst in de geschiedenis van een protestantse partij is, dat ‘katholieken’ op een protestantse kieslijst staan. Hoe kan dat? Vervult de Uniefundering wel de functie, die zij behoort te vervullen?

Laat ik vooraf stellen dat ik iedereen respecteer van welk geloof hij of zij ook is. Ik ben opgegroeid in het enige dorp boven de grote rivieren, waar een processie was toegestaan, de St.-Jansprocessie. Onze overburen hadden een beeld in de tuin staan, ik dacht van de heilige Anna. In ons gezin werd ons geleerd de ander te respecteren, dus ook onze overburen.
Maar daarnaast vertelden onze ouders ons wel om principieel uit te komen voor het gereformeerde geloof dat leert, dat Gods Woord, zoals dat nagesproken wordt in de gereformeerde belijdenissen (zes stuks in totaal) ons voorhoudt, dat Jezus Christus de enige weg tot behoud is. Dat is de boodschap voor elke dag: voor thuis, op school, in de kerk en ook in de politiek. Naast Jezus Christus is er niemand (hoe voorbeeldig hij of zij misschien geleefd heeft, bv. Maria, Johannes de Doper) of iets anders dat aan die verlossing kan bijdragen. Het is de Drieënige God met Zijn verbondsbelofte van vergeving en eeuwig leven. Soli Deo Gloria. Ik ben mijn ouders, mijn catecheten en leermeesters (m/v) dankbaar dat ze mij dat bijgebracht hebben. Waarom deze uitweiding? Omdat ik geen mensen wil veroordelen. Het is mooi dat mensen door de politiek van de ChristenUnie aangesproken worden, maar die politiek komt wel ergens vandaan, is ergens op gebaseerd. En om die verbinding en dat principiële kader gaat het en hoe we dat kader behoren te hanteren.

Wat heeft de ChristenUnie, die uit GPV en RPF ontstaan is, van dat gereformeerde, respectievelijk reformatorisch karakter als erfenis meegenomen? Staat zij in dezelfde traditie?
Ik vrees dat we steeds meer door het pragmatisme van deze tijd en een zeker machtsdenken de antenne voor principiële stellingname uit het oog dreigen te verliezen. Dat blijkt bijvoorbeeld al uit de naamgeving van de partij. Kwam in de naam van de oorspronkelijke partijen tot uitdrukking dat ons ijkpunt in de norm (van buiten de mens) lag, nl. gereformeerd en reformatorisch gedachtegoed, nu schijnen we ons ijkpunt te moeten nemen in de mens zelf, in dit geval de christen, vandaar ChristenUnie. “Het gaat om betrokken christenen, om wat ze geloven”, lees je steeds. Maar het is maar net wat die christen gelooft. Wat hanteren we als norm? Waaraan is die christen dan gebonden?

Maar gelukkig zijn er nog de Unieverklaring en de Uniefundering. Dat laatste is een document, waarop we ons (voort-)bestaan gronden. Vroeger noemde je zoiets ‘de grondslag’. Zo’n fundering geeft toch altijd de gezamenlijke norm aan. In de Uniefundering wordt erover gesproken dat het om de Bijbel gaat, die door de Drie Formulieren van Eenheid wordt nagesproken. Dat lijkt op het eerste gezicht normatieve, gereformeerde of reformatorische taal. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Je kunt nl. gewoon lid zijn, terwijl je de Uniefundering onderschrijft en het er toch niet mee eens bent. Of je neemt je toevlucht tot de Unieverklaring. Niet nodig zeggen anderen: in de Uniefundering staat nl. niet dat de ChristenUnie de Bijbel verstaat, zoals de Drie Formulieren van Enigheid die naspreekt, maar alleen dat ze daarin nagesproken wordt. En in de staart van de zin wordt genoemd, dat die Bijbel “ook voor het staatkundig leven wijsheid bevat”. Dat geeft volgens hen alle ruimte.
We moeten teleurgesteld constateren dat deze fundering niet die kracht heeft, die de funderingen bij haar voorgangers hadden. Zeker omdat deze fundering zo ruim wordt uitgelegd. Wie zich niet kan vinden bij de Drie Formulieren van Eenheid, kan evengoed lid worden en op de kieslijst staan: van gereformeerd-katholiek tot en met rooms-katholiek. Dat is nu wel gebleken. Hoewel we moeten nog wachten op een uitspraak, maar van wie? Het partijbestuur wijst naar het provinciebestuur en verklaart het als een typisch Limburgse zaak, alsof het een zaak van provinciale en praktische aard is.
Dat dit zou kunnen gebeuren, zat eigenlijk al in de Uniefundering ingebakken. Dus met die verbaasde reacties heb ik niet zo veel op. Ook het gemak, waarmee de directeur van het partijbureau ruimte ziet, kan mij niet overtuigen en versterkt m.i. niet de geloofwaardigheid van het principiële gehalte van de partij. Op het internetforum van de ChristenUnie werd het zelfs door een voorstander van het ruime standpunt zo naar voren gebracht: “….Dat betekent dat iedereen (RK, protestant, evangelisch) lid kan worden van de CU. Al zijn ze atheïst, als ze die verklaring ondertekenen lijkt me dat afdoende…”. Dit citaat gaat op het punt van de atheïst wel heel ver. Maar in principe is het vanuit het bovengenoemd interpretatiekader wel mogelijk. Daarom protesteer ik tegen het op deze wijze omgaan met de Uniefundering en Verklaring. Er wordt nl. in de eerste en belangrijkste plaats vergeten dat het juist ook in de politiek gaat om de volledige zeggenschap van Christus en van Zijn Woord. Het ruime standpunt ieder maar toe te laten, die wel het programma en de verklaring zegt te onderschrijven, terwijl hij/zij Gods Woord op essentiële punten anders of zelfs niet gelooft, zal op termijn schadelijk voor christelijke politiek zijn, die juist een zoutend zout moet zijn in de politiek. Het vertoont m.i. een begin van postmodern denken. Want het geeft aan dat hier in principe geloof en politiek min of meer gescheiden wordt (vgl.Jac.2:18 v.v.). Tegen die scheiding wilde de ChristenUnie nu juist een dam opwerpen. Deze niet te ontkennen inconsistentie zorgt ervoor dat het christelijk karakter van de partij niet gewaarborgd is. Als beginselen en uitgangspunten niet duidelijk zijn en het schijnbaar alleen om het programma gaat, welke kan moet het dan op? Is bv. Romeinen 13 met het natuur-en-genade-schema te verzoenen? We hebben gezien welke weg het CDA hierin is gegaan. Heeft dat ons wat te zeggen?

Het gaat hier dus over meer dan alleen het lidmaatschap of het staan op de kieslijst.
Het gaat erom of de ChristenUnie een partij is die haar bestaan en voeding zoekt in een vaste norm of fundering of dat zij gaat verder op de weg haar uitgangspunt in de christen te nemen om daarmee uit te komen op de grootste gemene deler van allerlei al dan niet behoudende meningen en opvattingen. In het laatste geval zal ze of vervallen tot het min of meer conserveren van bepaalde christelijke uitgangspunten, die na verloop van tijd door gewenning en aanpassing de kracht van het concreet christelijk handelen verzwakken door een zwakke principiële onderbouwing. De mens bepaalt nl. zelf (en natuurlijk wel vanuit zijn geloof) wat er wel of niet acceptabel dan wel haalbaar is. Hierdoor zal de partij mogelijk wel groeien in aantal maar niet in kracht. De schriftuurlijke stellingname zal verder afnemen. Dat betekent in dat geval dat de ChristenUnie geen ander lot staat te wachten als het CDA. Waar anti-revolutionair gedachtegoed wordt ingeruild voor ‘orthodox’ christendom (inclusief Rome), zal het getuigenis dat Jezus Christus , de enige weg ten leven is, ook voor de politiek overstemd worden door pragmatische oplossingen als gevolg van haalbaarheidspolitiek. De bijbel functioneert dan slechts als inspiratiebron en niet maar als norm. Eigenlijk zijn dan weer twee eeuwen terug, in de tijd voordat Groen van Prinsterer opriep: “In het isolement, nl. in onze vaste beginsel ligt onze kracht”, en “Tegen de revolutie, het Evangelie”. Vanuit dat beginsel, Gods Woord, mocht een anderhalve eeuw van antirevolutionaire politieke bedreven worden. Het bewaarde ons ervoor ten aanzien van de wezenlijke punten water in de wijn te doen en zorgde ervoor dat het gereformeerde of reformatorische beginsel een zoutend zout voor onze samenleving mocht zijn. Het is onopgeefbaar, want dat beginsel is het enige dat werft en appeleert aan Christus als enige Verlosser. Laten we elkaar daarop aanspreken. Samen terug naar de Schrift en buigen voor onze Koning.

mr. J.J. van der Tol, raadslid ChristenUnie Ferwerderadiel

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019