» PSALM 84, 82 en 88

Wat is dit?

-> THUIS BIJ DE HERE.
Er is bij de Bijbelstudies over de Psalm 82 en 88 nu een over Psalm 84 bijgevoegd.
Hier vindt u dus 3 Bijbelstudies. Over de Psalm 84,82 en 88.

THUIS BIJ DE HERE
Enkele aantekeningen bij Psalm 84.
Ook geschikt om op verenigingen als schets te bespreken. Aan het einde volgen besprekingsvragen.->


De Korachieten hebben deze Psalm geschreven. Zij waren nakomelingen van Korach. De Korach die samen met Dathan en Abiram in de woestijn een opstand tegen Mozes en Aaron organiseerde. De nakomelingen van Dathan en Abiram zijn toen door de HERE gedood. De oorzaak daarvan was dat de nakomelingen van deze twee mannen zich in deze opstand lieten meeslepen. De kinderen van Korach deden dat niet. Zij kozen uit liefde voor God tegen hun vader. Zij zijn daarom niet gestraft met de dood. Zie Numeri 16 en 29:9-11.
De Korachieten werden een belangrijke familie binnen de stam van Levi. Ze deden in de tempel dienst. Ze waren dan dicht bij de HERE. Toch was het niet zo dat ze altijd in en vlak bij de tempel waren. Het grootste deel van het jaar waren de priesters en de levieten niet bij de tempel in Jeruzalem. Vooral toen het aantal priesters en levieten heel groot geworden was. Toen zijn ze in 48 afdelingen verdeeld. Dat betekende dat gemiddeld elke afdeling een week per jaar dienst in de tempel deed.

-> Het verlangen naar Gods huis ->

Steeds weer is er in het hart van Gods kinderen het verlangen om naar het huis van God te gaan. Niet alleen in het hart van de gelovige priester en levieten maar in die tijd in het hart van elke gelovige Israëliet. Wat is er nu zo mooi aan om in het huis van de HERE, de tempel te zijn? Die tempel was toch niets anders dan een groot gebouw? Was het aantrekkelijke van de tempel en de kamers in de tempel de prachtige architectuur? Wilden Gods kinderen vooral naar de tempel omdat het van zo’n bijzonder schoonheid getuigde? Was het uiterlijke mooie het geheim van de tempel?
Het geheim van de tempel lag niet in de bouwkunst. Het prachtige geheim van de tempel was dat de HERE er op een bijzondere manier woonde. Dat je als gelovige Hem daar op een bijzondere manier kon ontmoeten. Het Heilige der heilige is de troonzaal van God op aarde in die tijd. Daar stond Zijn troon, de ark. Je ziet dat heel duidelijk als de tabernakel en later de tempel gebouwd zijn. Alles is gedaan zoals de HERE het voorgeschreven heeft. Dan komt er een wolk over de tabernakel en later over de tempel. Die wolk gaat dan naar binnen en vult het hele gebouw. Dat is Gods teken dat Hij in de tabernakel en later in de tempel als de Heilige God is gaan wonen. Zie Ex 40:34-38; 1 Kon 8:10,11.
Een keer per jaar kwam een mens in Gods troonzaal op aarde. Dat was de hogepriester op de Grote Verzoendag. Zie Lev 16:13-17.
Elke dag kwamen er priesters in het Heilige. Daar werden elke dag op vaste tijden offers gebracht.
De rest van Gods volk kwam nooit in het Heilige of in het Heilge der heilige. Zij kwamen niet verder dan de voorhof of de andere kamers die om en voor het heilige er waren. Ze kregen zelfs niet de kans om in het heilige te kijken. Er was namelijk een gordijn dat scheiding maakte tussen het Heilige en alles wat er voor lag.
Gods kind mag en kan niet in het heilige of het Heilige der heilige komen. Toch is het voor de kinderen van God heerlijk om in de “voorhoven van de HEER” te zijn. Om zo dicht mogelijk bij Hem te zijn. De HERE komt in de tempel dichterbij Zijn kind, bij Zijn volk dan op welke andere plaats dan ook. Het is de HERE die daar in de offers laat zien dat Hij voor vergeving wil zorgen. Dat Hij wil vergeven.
Het is de HERE die in de tempel Zijn zegen aan Zijn volk geeft. Door de zegen die de priester daar over het volk uitspreekt. De HERE is er zo dichtbij dat je zelfs Zijn stem in die zegen daar hoort.
Vandaag gaan wij niet meer naar de tempel. De tempel is er niet meer en al zou die er nog wel zijn zouden we er niet meer naar toe gaan om daar de HERE te ontmoeten. Het is voor een christen niet meer nodig om een pelgrimstocht te maken. Wij hoeven niet ver meer te reizen om de HERE op een bijzondere manier te ontmoeten. Dat heeft alles met het werk van de Here Jezus te maken. Toen de Here Jezus aan het kruis hing om daar in de plaats van de gelovige de eeuwige straf van God te dragen gebeurde er iets bijzonders. Toen de Here Jezus de hele beker van Gods toorn tegen onze zonden opgedronken had. Toen Hij kon zeggen: het is volbracht! Toen gebeurde wat we lezen in Matt 27:51: “Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten.”
De boodschap van dit teken is: Vanaf nu kun je de HERE als je Vader overal op deze wereld op een bijzondere manier ontmoeten. Het is niet meer nodig om daarvoor naar Jeruzalem te reizen. De Here Jezus heeft dat ook al duidelijk gemaakt aan de Samaritaanse vrouw in Joh 4: “Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie noch op deze berg (Gerizim RV), noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. …. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden”. Vs 21…23
We mogen en moeten na het lijden van Christus voor de gelovigen de HERE op een bijzondere manier ontmoeten in de kerkdiensten. Nergens kunnen we samen zo dicht bij de HERE op aarde zijn als in de kerkdienst waar echt het Woord van Christus verkondigd wordt. Dan is de HERE op gehoorsafstand van Zijn volk. We mogen dan samen onze troost in Zijn Woord, in Zijn aanwezigheid vinden. Samen zijn we dan rijk in Gods huis.


-> Je bent gelukkig als je naar het huis van de HERE gaat->

Het gaat in vers 6 en in het vervolg om het gaan naar Gods huis. Wat is de toevlucht waarover we in vers 6 lezen? Dat is de kracht die je nodig hebt. Het gaat erom waar jij de bron voor je kracht zoekt. We zien dat duidelijk als we op de omstandigheden letten waarin de Israëlieten de weg naar de tempel moesten gaan.
De HERE verwachtte ieder Israëlitische man als die enigszins kon drie keer per jaar in de tempel. We lezen dat in Exodus 34:23: “Driemaal per jaar moeten alle mannen voor de Machtige, de HEER, de God van Israel, verschijnen.”
Dat was bij de grote feesten die de HERE in het Oude Testament had voorgeschreven. Dan moesten de mannen die daartoe lichamelijk in staat waren naar Jeruzalem, naar Sion komen. De dorpen bestonden dan alleen uit vrouwen die niet mee waren gegaan en kinderen en mensen die ziek waren. Een menselijk gezien heel gevaarlijke situatie. Vijanden konden zomaar binnenvallen. Ze konden zonder veel tegenstand hele delen van het land Israel plunderen.
Je ziet dat er echt vertrouwen op de HERE nodig was om zo massaal naar de tempel te gaan. Het was nodig om op de kracht en de trouw van God te vertrouwen. Het was nodig om echt op de belofte te bouwen die de HERE als vervolg op Ex 34:23 gegeven had: “Ik zal de andere volken voor jullie verdrijven en je een uitgestrekt gebied geven; niemand zal dan je akkers in bezit durven nemen wanneer je driemaal per jaar op reis gaat om voor de HEER, je God, te verschijnen.”
Het was nodig om echt je toevlucht tot de HERE te nemen om je dorp en je familie met een gerust hart achter te laten. Het is dat vertrouwen op de HERE dat we steeds in ons leven nodig hebben. Om echt voor het Koninkrijk van Christus te leven.

-> Tradities?->

Wie echt gemeend en met liefde naar de HERE luistert, heeft de wegen naar God in zijn hart. Wat betekent het nu dat die wegen in je hart zijn? In de vertaling van 1951 is de vertaling dat het de gebaande wegen zijn. Dan denken mensen vaak dat het de weg van de gewoonten, van de traditie zijn. De weg die onze voorouders ook altijd al gegaan zijn.
Het gaat hier in onze Psalm zeker niet om de menselijke traditie.
Wie in die tijd van liefde voor de HERE brandde en God in de tempel wilde ontmoeten, zag voor zich de weg die hij moest gaan. Moest gaan naar Gods huis. Hij kon de weg naar de tempel niet vergeten. Hij onthield die weg, hij borg die zorgvuldig op in zijn hart. Omdat de liefde voor de HERE en Zijn huis in hem leefde. De weg naar de tempel was voor hem heel belangrijk. Hij wil bij de HERE in Zijn huis zijn. Hij wil op Gods weg leven. Hij wil de HERE in vrede kunnen ontmoeten. Dat zijn de wegen naar U in vers 6.
Het gaat bij deze wegen over het volgen van de HERE volgens Zijn wil. Het gaat niet om een of andere menselijke traditie. Het gaat erom dat we ons zelf aan de HERE en Zijn Woord alleen binden. Alles wat daarmee in strijd is, willen we tegengaan in ons leven. De binding aan de Here gaat ons dan boven alles. Zijn weg gaan is het doel van je leven geworden. Het gaat erom dat we Christus in liefde in alles willen volgen. Dan ga je op de weg van de levende God.
Dan ben je iemand van de Weg. De eerste christenen werden de mensen van de Weg genoemd. Als Paulus op weg gaat om de gemeente van Christus in Damascus te vernietigen vraagt hij aanbevelingsbrieven van de hogepriester. We lezen daarvan in Handelingen 9:2: “Hij ging naar de hogepriester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem.”
Wanneer Apollos, die heel veel van Gods Woord weet, tot bekering komt lezen we in Hand 18:26: “Toen Priscilla en Aquilla hem hoorden, namen ze hem terzijde en legden hem uit wat de Weg van God precies inhield.”
Christenen zijn mensen die Christus als de weg, de waarheid en het leven in alles willen volgen. Hij is hun weg. Geen andere weg is voor hen de goede weg. Hij is de weg waarlangs zij als kinderen van God bij God als hun Vader komen. Dan kom je echt thuis.

-> Op weg naar Gods huis->

De pelgrims gaan uit hun dorpen en huizen op weg naar Jeruzalem. Ze gaan in vertrouwen en liefde voor de HERE op weg. Gods kinderen kennen vaak de weg. God heeft die weg duidelijk aangewezen. Toch kan het in ons leven moeilijk zijn om die weg te gaan. Ook de weg naar Jeruzalem was geen makkelijke weg. Het waren geen brede asfaltwegen. Er waren stukken bij die moeilijk begaanbaar waren. Waar je de weg zelfs moeilijk kon zien. Soms was alles het door de temperatuur en het stof moeilijk om je reis voort te zetten.
Soms waren de hindernissen op de weg groot.
Het dal van de dorheid (vs 7) is zo’n moeilijke plaats. Als je een excuus gezocht hebt om niet naar Jeruzalem te gaan, kon het dal van dorheid daar zeker voor dienen.
Ook in ons leven vandaag kunnen we allerlei goed klinkende excuses bedenken om niet trouw elke week naar de kerk te gaan. Om zo niet elke dag in geloof naar het eeuwige huis van God op weg te gaan. Je kunt voor jezelf heel grote hindernissen en problemen op weg naar Gods huis zien. Ze kunnen als heel grote belemmeringen voelen. Toch kun je ze als kind van God overwinnen. Zelfs zo dat het Dal van de droogte voor je in een oase verandert. Hoe kan dat nu?
Doordat de Heilige Geest je altijd weer leert om verder dan de problemen en de moeilijke omstandigheden in je leven te kijken. Om dan juist te geloven dat de HERE voor je zorgt en je door alles heen draagt. Dat Hij jou kracht geeft om Sion te bereiken. Wie als kind van God naar Zijn huis op weg is, krijgt op weg de kracht op te getuigen. De kracht om met liefde en moed Jezus Christus als de Verlosser te verkondigen. Door de kracht van de Heilige Geest.
Een deel van Gods belofte is o.a. wat we in vers 7b lezen: “rijke zegen daalt als regen neer.” Het kan in je leven zo zijn dat geen mens je kan bemoedigen om verder op Gods weg te gaan. Waar komt de bemoediging, de verfrissing dan vandaan? Vanuit de hemel. Van de HERE die in de hemel troont en met de regen van Zijn zegen over je komt. Zijn Woord geeft troost, bemoediging en kracht om op de weg van de HERE te blijven gaan.
Wie in geloof en liefde en liefde voor de HERE steeds weer op weg gaat, wordt door de problemen in zijn leven op weg juist steeds sterker. Ik weet dat het vreemd klinkt. Hoe kan dat dan?
Door de hulp van God. Doordat je als kind van God in moeilijke omstandigheden ziet hoe de HERE, de Almachtige God helpt. Juist dan zie je, dan ervaar je dat de HERE de God is die “een betrouwbare hulp in nood is.” Ps 46:2. Dan zie je hoe Hij blijft zorgen. Dat Hij met jou toch weer een weg gaat en jou ondanks alles in liefde draagt.
Wat hebben we het nodig dat we in dorre en moeilijke omstandigheden tot de HERE bidden. Dat Hij je ogen openmaakt en je laat zien dat Hij je door alles heen draagt. Dan wordt je geloof al meer een ervaren, een beproefd, een gelouterd geloof. Dan kom je sterker uit het Dal van de droogte. Dan leer je zien dat niemand en niets jou op de weg naar Gods huis kan stoppen. Omdat de HERE bij je is. De zegen van de HERE betekent dan dat je zeker voor God in Sion zult verschijnen. Vs 8
Ieder die met de HERE leeft, ieder die in zijn leven steeds weer naar Gods huis op weg is zal daar komen. Wie zijn geloof belijdt en daaruit leeft, hoeft niet te twijfelen. De HERE zegt dan tegen jou dat jij Hem, Zijn huis voor eeuwig zult bereiken. Hij zorgt ervoor dat je Hem in vrede kent en ontmoet. Daarvoor is het kerst geworden. Daarvoor heeft Hij Zijn eigen Zoon gegeven. Daarvoor heeft Christus Zijn leven gegeven om het aan Gods kinderen voor eeuwig te geven.

-> De HERE is met Zijn Gezalfde->

We hebben al eerder gezien wie de Korachieten zijn. Belangrijk is nu om er op te letten dat zij onder de Levieten vooral als wachters bij de ingang van de tempel dienst deden. Verder waren ze vooral betrokken bij de muzikale begeleiding in de tempel. Zie; 1 Kron 6:33; Psalm 42-49. 84,85,87,88l 1 Kron 9:19; 26:19. We zullen zo zien hoe belangrijk het is om te weten dat de Korachieten ook de wachters bij de drempel van de tempel waren.
Wie naar Gods heiligdom gaat, bidt. Hij wil naar de HERE, naar de plaats waar Hij op een bijzondere manier woont. De mens die zo op reis is, beseft ook dat hij er zonder Gods hulp niet komt. Daarom zien we in vers 9 en verder hoe de dichter van onze psalm bidt.
Hij roept de HERE als zijn God aan. Hij noemt de HERE in vers 10 dan ons schild. HERE luister toch naar mij want ik vertrouw op U. Het is belangrijk om steeds weer vanuit dat vertrouwen te leven. Wie bij de HERE hoort, door Hem gezalfd is mag steeds weer de hulp en bescherming van God inroepen.
Bepaalde mensen werden in het Oude Testament gezalfd om een bepaalde taak in dienst van de HERE te doen. Het zalven liet zien dat de HERE iemand aanwees en ook de kracht en wijsheid beloofde om die taak te kunnen uitvoeren. Iedereen die in de Naam van de Drie-enige God gedoopt is, heeft Gods belofte gekregen. De belofte dat Hij aan jou Zijn Geest wil geven en aan jou de kracht en de wijsheid wil geven om als christen, als Gods kind in deze wereld te leven. De Geest wil zo in jou werken en wonen dat jij jouw leven in dienst van de Gezalfde Jezus Christus stelt.
Het kind van God dat in onze psalm aan het woord is, is iemand die dicht bij de HERE leeft. Hij is gelukkig als hij in het huis van de HERE is. Dat is voor hem veel beter dan dat hij ergens is waar mensen vrolijk zijn en lol maken los van God. Dan waar mensen los van God en Zijn goede geboden leven.
Hij wil liever het werk doen dat in de ogen van mensen maar heel eenvoudig werk is. Hij wil liever wachter bij de drempel van de tempel zijn dan dat hij in deze wereld geëerd wordt omdat hij een werelds leven leidt. Hij wil liever in de ogen van mensen heel eenvoudig zijn dan dat hij zou schitteren in een wereld vol zondig vermaak.
Dan komt de vraag op waarom een kind van God het vermaak en de eer van de wereld niet zoekt? Omdat hij de HERE echt heeft leren kennen. We lezen daar iets van ion vers 12. Hij wil niet wonen in de tenten van de goddelozen “want God de HEER is een zon en schild.”
De HERE is een zon. De HERE verspreidt licht dat echt goed voor ons is. Dat hebben we vooral zo nodig omdat wij door de zonde het donker in ons leven gehaald hebben. Omdat we uit onszelf niet meer goed kunnen onderscheiden waarop het in ons leven aankomt. Juist daarom hebben we Gods licht dat de duisternis opklaart zo nodig. Zie: Psalm 119:105; 2 Petr 1;19. Als wij Gods licht niet gebruiken, gaan we op wegen die ons op verkeerde plaatsen en in verkeerde gelegenheden brengen. Dan zien we op alle terreinen van het leven niet meer werkelijkheid en hoe we op een goede manier verder moeten. Als we God niet als ’n zon kennen en onze eigen weg gaan, kennen we Jezus ook niet echt als onze Verlosser.
We lezen in Malechi 3:20 (NBG 4:2): “Maar voor jullie die ontzag voor Mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.”
Het Nieuwe testament laat ons zien dat de zon waarvan in Maleachi gesproken wordt de Here Jezus Christus is. Zie Lucas 1:78.
De HERE is ook een schild. Hij is het enige schild dat bij moeite en problemen standhoudt. Zelfs bij de dood!: “Onze God is een reddende God. Bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood.” Psalm 68:21. Het is echt goed om de HERE te kennen. Hij geeft aan Zijn kinderen genade, glorie, eer. Zelfs de eer dat je als gelovige eens samen met Christus als koning mag regeren.
Psalm 84 eindigt met een felicitatie. Wie is er echt gelukkig op deze wereld? De mens die op de HERE vertrouwt. Zonder hem, zonder Christus kun je je een poosje gelukkig voelen. Maar zonder Christus in je leven zal het echte geluk eens voor altijd uit je leven verdwijnen. Echt blijvend geluk ligt vast in Christus de Verlosser.

-> Vragen die bij een bespreking gebruikt kunnen worden:->

1. Welke offers laten zien hoe de HERE wil vergeven? Welke offers laten zien dat God wil vergeven?
2. Wat leert de heilige Geest ons in Hebreen 10:25 over het belang van de kerkdiensten? Hoe functioneert dat in je leven? Wat betekent dit voor onze omgang met mensen buiten de gemeente?
3. Hoe moeten we met gewoonten en tradities omgaan? Wanneer is het goed om gewoonten en tradities door andere dingen of vormen te vervangen?
4. Functioneert wat we in vers 11 lezen echt in ons leven? Als dat niet zo is wat zijn daarvan dan de oorzaken? Hoe kun je daaraan werken in je leven?

Ds Rob Visser-> PSALM 82

HOOP IN BANGE DAGEN->


Meditatie uitgesproken 30 september 2006 op een zangavond in de Rehobothkerk op Urk. Deze avond was belegd ter ondersteuning van het werk van de Urker Stichting 'Hulp aan verdrukte en vervolgde Christenen in Oost-Europa'

-> Inleiding->

De HERE is rechtvaardig. Hij bezit de volken. Hij is almachtig. Ja, dat zeg ik nu. Maar als ik in deze wereld rondkijk. Als ik in ons eigen land kijk. Als je rondkijkt in Oost-Europa. Als je rondkijkt in Rusland nu of 20 jaar geleden. Als je rondkijkt, kun je zomaar denken: Ik kan me niet voorstellen dat de HERE de Almachtige is. Moet je eens kijken wat een onrecht!
Dan ontmoet je jaren geleden een broeder in de Here die een mond vol ijzeren tanden heeft. Een broeder die jarenlang in de concentratiekampen zat, jarenlang daar gemarteld is. Al zijn tanden uit zijn mond geslagen zijn omdat in dienst van Christus als Zijn Koning en Verlosser wou leven. Omdat hij de liefde van Christus in de samenleving wou uitdragen.
Dan zie je ook na de val van het communisme hoe oude mensen bijna van honger omkomen, hoe kinderen als straatkinderen bedelen en vaak leven van de prostitutie. Dan zie je na de bevrijding van de onvrijheid van het communisme hoe mensen zich verrijken en anderen laten creperen en niets om die ander geven. Hoe de corruptie er nog altijd is.
Dan kijken we in ons eigen land. Dan zien we hoe het doodmaken van een ongeboren baby heel gewoon geworden is. Hoe het op verzoek doden van mensen die ziek zijn, die het niet meer zien zitten voor de regeerders van ons land geen groot kwaad meer is. Het moet net goed en zorgvuldig in de wetgeving geregeld zijn. Je ziet in deze wereld hoe regeerders, hoe rechters heel veel kwaad, heel veel schrijnende ellende, heel veel onrecht ze toelaten en zelfs bevorderen. Het zijn heel vaak juist de zwakken in de samenleving die daar de dupe van worden. Het is niet voor niets dat de HERE in Psalm 82 “de geringe, de wees, de ellendige, de behoeftige noemt”. Als deze mensen de dupe worden van anderen die zichzelf verantwoordelijke mensen noemen, noemt de HERE de mensen die dat doen en als verantwoordelijken toelaten goddeloos!
Let erop dat het hier in de eerste plaats gezegd wordt tegen mensen die besneden waren, die Gods belofte gekregen hadden, die deel van Gods volk waren. Het wordt niet alleen tegen hen gezegd want ook regeerders die over alle volken regeren zijn tegenover God verantwoordelijk. Als je naar de wereld kijkt, als je ziet hoe in veel landen de kinderen van God heel speciaal mishandelt en verdrukt worden, vraag je je af: Is de HERE de almachtige rechtvaardige God. Is het zo dat Hij die zo is alle volken bezit?

-> Rechters en regeerders in vergadering bij elkaar->

Als je met zulke vragen zit, geeft de Heilige Geest ons in Psalm 82 antwoord. Hij laat dan zien hoe de echte verhoudingen in de schepping liggen. De HERE zelf spreekt in deze psalm de rechters en de regeerders aan.
Let op het beeld dat de HERE ons hier voor ogen tekent. Dat is het beeld van een vergadering. Zij die regeren, zij de rechtspreken zijn bij elkaar. In een grote vergadering. De HERE God verschijnt daar. Hij staat in deze vergadering. In die tijd was het een aanklager die in een vergadering stond. De rest zat. Het is de HERE die nu als aanklager verschijnt in een vergadering van mensen die onder Zijn regering een bijzondere verantwoordelijkheid als regeerder en rechter gekregen hebben. Hier wordt heel duidelijk wat we later in Romeinen 13 lezen van hen die God over ons gesteld heeft: “Zij staan immers in dienst van God, u ten goede.” Vs 4
Nu blijkt ook dat de HERE echt boven al die regeerders en rechters staat. Zij hebben een hoog ambt onder de mensen ontvangen. Zelfs zo hoog dat ze in deze psalm goden genoemd worden. Er is een God en dat is de HERE. Er zijn wel mensen die in de schepping een hoge positie boven anderen gekregen hebben. Zij worden daarom in de Bijbel ook wel goden met een kleine letter genoemd. Een ander voorbeeld daarvan vind je in Exodus 21:5,6.
We lezen in deze teksten dat mensen vanwege een bepaalde overtreding bij de goden gebracht moeten worden. Dat zijn dan de mensen die als rechters daarover aangesteld zijn.
We lezen daar het volgende:
Ex 21: 5,6: “Maar indien de slaaf nadrukkelijk zegt: Ik heb mijn heer, mijn vrouw en kinderen lief, ik wil niet als vrij man weggaan, dan zal zijn heer hem bij de goden brengen, hij zal hem bij de deur of de deurpost brengen, en zijn heer zal zijn oor met een priem doorboren en hij zal hem voor altijd dienen.”
De Nieuwe Bijbelvertaling heeft goden hier met heiligdom vertaald en het zo onmogelijk gemaakt om het verband dat er met Psalm 82 is te kunnen zien.
Dat het hier echt om bepaalde mensen gaat die hier goden genoemd wordt, is ook duidelijk als de Here Jezus Psalm 82 aanhaalt. De Here Jezus maakt daar duidelijk dat Hij boven alle mensen ver uitstijgt en dat Hij God is. Hoe kunnen de Joodse leiders Hem dan van Godslastering beschuldigen als Hij Zich als God presenteert terwijl in Psalm 82 zelfs mensen goden genoemd worden. De Here Jezus zegt het zo:
“Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent goden? (citaat Ps 82:6 JRV) Als Hij hen goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is, en de Schrift niet kan gebroken worden, zegt u dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?” Joh 10:34-36

-> De Allerhoogste roept tot verantwoording->

De HERE in wie ze dienst ze moeten staan, van wie ze het beeld in hun regeren en rechtspreken, moeten laten zien, roept ze hier scherp tot verantwoording.
Ze maken er een potje van. Zij die het recht moeten bewaken, zorgen in hun regeren en rechtspreken juist voor onrecht. Zij beschermen die kinderen die op straat zwerven niet, zij vervolgen niet de mensen die deze kinderen zelfs seksueel misbruiken. Zij beschermen een leven dat door goddeloosheid en onrecht gekenmerkt wordt. Denk hierbij ook aan de vervolging van die broeders en zusters op de wereld die in eenvoudige en hartelijke liefde de Here Jezus liefhebben en voor Hem willen leven. Hoe zien we ook in ons eigen land hoe een goddeloos leven bevorderd wordt, in bescherming genomen wordt. Een optreden van Madonna waarbij de Here Jezus en Zijn lijden aan het kruis uit goddelijke liefde voor Gods uitverkoren kinderen kan zonder dat haar iets in de weg gelegd wordt doorgaan.
Het recht, het recht dat je alleen vanuit het luisteren naar God en Zijn woorden goed in beeld kunt krijgen wordt door regeerders en rechters vertreden. Omdat deze rechters en regeerders niet bij het licht van Gods Woorden willen leven en werken blijft het allemaal zo donker. De eigen menselijke wijsheid, de eigen menselijke gevoelens regeren. Ze staan onder het gezag van het eigen zondige menselijke hart.
Als je dat ziet, zie je ook waarom het goed is om in deze wereld de wijsheid van God, het evangelie uit te dragen. Dan zie je ook dat het goed was en is om naar Oost-Europa, naar Rusland te gaan om er Bijbels te brengen, om er literatuur te brengen die Gods wijsheid uitdraagt. Om er met de mensen te praten en hen vanuit het evangelie te bemoedigen en door hen bemoedigd te worden. Zo sta je in dienst van Christus die Zijn wijsheid in deze wereld wil laten stralen. Laten we dat ver weg doen maar ook met veel kracht en liefde in ons eigen land en in onze eigen omgeving.
De HERE wijst de regeerders en rechters op hun grote verantwoordelijkheid. Hij zegt in de vergadering van regeerders en rechters die er een zondige puinhoop van maken: “U bent goden, ja allen zonen van de Allerhoogste.” Vs 6 Hij wijst hen in diepe ernst op hun positie en verantwoordelijkheid. Hij heeft ze die hoge positie gegeven. Zoals een koning in Israel. Toen Israel nog geen koning had, zei de HERE al hoe zo’n koning moest regeren. Wat daarin het belangrijkste was. Luister maar: “Wanneer hij nu op de Koninklijke troon gezeten is, dan zal hij voor zich een afschrift laten maken van deze wet, welke bij de levitische priesters berust. Dat zal hij bij zich hebben en daarin zal hij lezen gedurende heel zijn leven om te leren de HERE zijn God te vrezendoor al de woorden van deze weten al deze inzettingen naarstig te onderhouden, opdat zijn hart zich niet verheffe boven zijn broeders, en van het gebod niet afwijke naar rechts of naar links, opdat hij lange tijd koning moge blijve, hijzelf en zijn zonen, te midden van Israel.” Deut 17:18-20

-> God is de Allerhoogste->

Het begin van ware wijsheid ook voor regeerders en rechters is de wijsheid en het Woord van God! Wat een onrecht en ellende doordat velen het niet doen! De HERE laat het niet bij deze constatering. Hij laat alles maar niet gebeuren. Hij is de Koning en de Almachtige. Vandaag na Christus werk moeten we zeggen dat de Verlosser Jezus Christus vanuit de hemel regeert. De Koning laat zien dat mensen wat voor hoge positie ze in deze wereld ook hebben ze nooit echt God worden. Ze kunnen niet voorkomen dat de dag komt dat ze niets meer kunnen, dat ze heel zwak geworden zijn, dat andere hen moeten helpen. Dat ze hulpeloos sterven. Dan is er voor de regeerder en rechter die niet naar Christus geluisterd heeft en niet in Zijn dienst gestaan heeft het ogenblik gekomen dat hij of zij voor de Rechter Jezus Christus komt te staan. Dat hij of zij dan veroordeeld wordt voor al het onrecht en ellende dat hij of zij bevorderd en toegelaten heeft. Dan wordt duidelijk wie de echte God en Koning is. Dan klinkt in deze Psalm ook de oproep aan de HERE om actief die regeerders en rechters die het onrecht bevorderen weg te nemen en andere regeerders en rechters te geven. Bidden wij zo ook elke dag weer tot de HERE? Of vinden zo eigenlijk wel goed? Het gaat in jouw leven toch ook wel om de eer van God, de eer van Jezus Christus?
Dan weten we dat het tot de terugkeer van Christus nog zo vaak een jammerdal op aarde zal zijn. Vanwege onze zonden. Wij hebben daarom ook geen betere regeerders en rechters verdiend. Hoe we ook in ellende zitten toch zijn Gods kinderen actief en hebben we hoop. Omdat we Christus als de Koning van de koningen en de Verlosser kennen. Dan weten we zeker dat de geschiedenis en ook ons leven, als we dat echt bij Christus zoeken, in Zijn goede verlossende handen is. Daarom is in het hart van Gods kind er de zekerheid dat ondanks de ellende die je ziet de HERE de Almachtige is. Is in zijn of haar hart er het gebed: Sta op, o God, richt de aarde, want U bezit alle volken.” Dat gebed is ook de bede: “Kom Here Jezus, kom spoedig” Laat zo voor alle volken zien dat U de Drie-enige de enige God en Koning bent!
Alle volken zullen dat zien want dan gebeurt wat we lezen in Fil 2: “Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de Naam boven alle naam gegeven, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden; Jezus Christus is Here, tot eer van God de Vader.” Fil 2:9-11.


-> EEN PSALM VOL VERDRIET: PSALM 88->

Het doel van deze Psalm

De Heilige Geest typeert deze Psalm als een leerdicht. Ook andere Psalmen worden zo genoemd: Ps 32,42,44,45,52,53,54,74,78, 89, 142.
Het laat zien dat deze Psalmen voor verder onderwijs bedoeld zijn. Deze Psalmen heeft de HERE vooral gegeven om ons dingen te leren.
Als we de Bijbel lezen, zijn er allerlei elementen waar Gods Woord ons opvoed om als mens van God te leren leven. De Geest noemt in 2 Tim 3:16,17 verschillende van deze elementen: “Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.”
Ook wat in een Psalm een leerdicht genoemd wordt een concrete gebeurtenis of ervaring beschrijft is het doel daarmee om andere in soortgelijke omstandigheden de goede weg te wijzen. Het zijn dan voorbeelden die ons laten zien hoe we in zulke omstandigheden de HERE mogen kennen en met Hem omgaan. Zo zijn ook gebeurtenissen in de geschiedenis van Israel die de Geest in de Bijbel heeft laten opschrijven voor ons gegeven om er van te leren. We lezen dat o.a. in 1 Kor 10:6,11: “Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden ……. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.” Vs 6,11
Psalm 88 is een stuk onderwijs vanuit Heman’s ervaring in zijn leven. Een stuk onderwijs dat door de Geest geheiligd is. Het is juist een stuk onderwijs voor ons als wij als kinderen van God door heel veel ellende moeten. Als we er echt geen gat meer in zien. Ook als je als gelovig kind van God heel erg ziek bent en je ziekbed je sterfbed wordt. Ook dan heeft deze Psalm je veel te zeggen. Dan herkennen mensen hun nood in de omstandigheden die Heman hier beschrijft.

De ellendige situatie van Heman

De omstandigheden van Heman zijn echt heel erg. Kijk maar naar een paar dingen in deze Psalm. Het is niet zo dat Hemen maar eventjes in de problemen zit. Ellende, spanning, verdriet, ziekte zijn vaak in zijn leven gekomen. Het lijkt erop dat het ongeluk zijn leven steeds weer treft. Zelfs zo dat we in vers 4 lezen: “want mijn ziel is verzadigd van rampen, mijn leven is het dodenrijk nabij.” Ook in ons leven kan het gebeuren dat alles zo donker lijkt en er geen enkel uitzicht lijkt te zijn.
Het is in het leven van Heman zo erg dat hij meer dood dan levend lijkt. Hij leeft nog maar toch lijkt het alsof er een verschrikkelijke verdoving over zijn leven ligt. Het lijkt erop dat deze omstandigheden Heman heel depressief gemaakt hebben. Alles zo donker. Hoe kan een mens zo leven?! Elke dag bidt Heman. Zowel overdag als ’s nachts. Kijk maar in vers 2. Toch lijkt het erop dat bidden in zijn omstandigheden geen enkele zin heeft. Er verandert niets. Wij horen Heman in vers 10 zeggen: “Mijn oog kwijnt van ellende; dagelijks roep ik U aan, o Here, ik breid mijn handen naar U uit.”
Als we nog wat meer op de omstandigheden van Heman letten lijken de dingen in de richting van een ernstige ziekte te wijzen. De afbraak van zijn lichaam is al vroeg in zijn leven begonnen. We lezen daarvan in vers 16: “Ik ben ellendig en wegstervend van mijn jeugd aan; ik draag uw verschrikkingen, ik ben radeloos.”

De ellende maakt Heman eenzaam

De ellende die Heman treft, maakt hem eenzaam. Mensen komen vaak niet graag bij anderen die altijd problemen hebben en daardoor depressief zijn. Voor velen is dat een heel zware opgaven. Zij zien er erg tegenop. Veel mensen zitten niet graag aan een ziek of sterfbed. Ze blijven ook liever bij mensen met een besmettelijke ziekte weg. De ellende die de HERE over het leven van Heman gebracht heeft, heeft hem eenzaam gemaakt. We lezen daarvan o.a. Mijn bekenden hebt U van mij verwijderd, U hebt mij tot een gruwel voor hen gemaakt; ik ben ingesloten, ik kan niet ontkomen. ….. Vriend en metgezel hebt U van mij verwijderd; mijn bekenden zijn een en al duisternis.”
Hetzelfde zien we bij Job. De grote ellende en ook de ziekte die daarna nog komt, maakt hem eenzaam. Zelfs zo dat zijn vrouw haar van hem afkeert en Job oproept om de HERE vaarwel te zeggen. We lezen daarvan in Job 2:9,10: “Toen zei zijn vrouw tot hem: Volhardt u nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf! Maar hij zei tot haar: Zoals een zottin spreekt, spreekt ook u; zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.”
Bij Job neemt God later de ellende en ziekte van Job weg maar dat gebeurt niet bij Heman.


De HERE brengt het over het leven van Heman

Het lijkt voor Heman alsof hij met een been in het graf staat. Wat is de zin van zijn leven? God heeft de mens en ook hem toch niet voor de dood en de ellende geschapen? Het leven van een mens komt in de dood toch niet meer tot zijn doel? In het graf verstijft de kaak van een mens en hij de lof op God niet meer zingen. Het lichaam van een mens is toch ook gemaakt om God daarmee te eren en niet om in het graf te liggen? Heman brengt dat zo onder woorden: “Zult U aan de doden een wonder doen; zullen schimmen opstaan en U loven?”
Het woord “schimmen” wijst op de lichamen die in het graf liggen. Heman staat hier als kind van God tegen de dood op. Het is geen opstand tegen God. Heman weet dat de ellende die over zijn leven komt met Gods leiding van zijn leven te maken heeft. Het is opvallend dat hij steeds weer de HERE noemt als de persoon die de ellende over zijn leven brengt. Voorbeelden daarvan zijn vers 7 en 8: “U hebt mij in de diepste kuil gelegd, in duistere plaatsen, in diepten. Uw grimmigheid rust zwaar op mij, door als Uw baren drukt U mij neer.”
Het opvallende is nu dat Heman zijn toevlucht niet zoekt bij een god die alleen met hem meevoelt en met hem meelijdt. Hij zoekt niet een god volgens eigen gedachten en gevoelens. Hij blijft erkennen dat de HERE zijn leven leidt. Juist daarom komt hij elke dag bij de HERE met zijn klachten. Juist daarom blijft hij elke dag bidden. We lezen dat o.a. in vers 2,3: “HERE, God van mijn heil, des daags roep ik, ’s nachts ben ik voor Uw ogen. Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen, neig Uw oor tot mijn geroep.”
Juist omdat Heman gelooft en erkent dat de HERE de leiding van zijn leven in handen heeft, komt hij met de klacht van vers 11 tot God. De klacht die ook aansluit bij wat we in Psalm 115:17,18 lezen: “Niet de doden zullen de HERE loven, niemand van wie in de stilte zijn neergedaald, maar wij, wij zullen de HERE prijzen van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja.”

Heman schreeuwt om uitzicht en leven

De opstand van Heman tegen de dood schreeuwt om het wonder en om de opstanding uit de dood. Het is een schreeuw om leven. Wij hebben met onze opstand tegen God door onze zonde, de dood in het leven geroepen. Wij hebben dat over onszelf uitgeroepen. Toch de is dood onze vijand. De dood maakt het leven dat de HERE geschapen en gegeven heeft stuk. God heeft de mens gemaakt om te leven. Om Hem vol leven te eren en in Hem blij te zijn. Juist daarom mag het kind van God ook met de dood worstelen. Jij mag met de ellende, het verdriet, de afbraak en ziekte dat je leven inkomt worstelen. Dat zijn allemaal vijanden van het leven. Jij mag bij de HERE daarover klagen. Jij mag dat doen vanuit het geloof dat God jouw leven leidt en regeert. Als we dat doen, mogen we nooit vergeten dat wij als mensen de dood, depressie, ziekte en al de andere problemen in de wereld gebracht hebben. Omdat wij onze rug naar de HERE gekeerd hebben. Dat hebben niet enkele mensen gedaan, dat hebben wij gedaan. Ieder van ons heeft intense ellende meer als verdiend.
Een mens in de geschiedenis heeft de ellende nog veel dieper en erger als Heman gevoeld. Erger meegemaakt als wie ook in de geschiedenis. Dat was de Here Jezus. Die ellende is niet over hem gekomen omdat Hij gezondigd heeft. Hij heeft zelfs niet een keer in zijn leven iets tegen de wil van Vader gedaan, gevoeld, gezegd! Hij was en is de Zondeloze! Zijn leven was een en al liefde en gehoorzaamheid aan God. Toch is Hij totaal door God verlaten. Hij is eenzamer als wie dan ook maar geworden. Tijdens de drie uren duisternis aan het kruis heeft de Vader in de diepste nood zelfs niet naar de Here Jezus geluisterd. De hemel zat voor de Here Jezus toen potdicht. Volledig door God verlaten. Hij moest zo onnoemelijk diep lijden om de gelovigen in hun diepste ellende toch uitzicht te geven. Om voor hen verlossing van schuld, zonde en dood te verdienen. Om hen op het pad van het echte leven te kunnen laten leven. Voor eeuwig.


De HERE antwoord op Hemans schreeuw om leven

Heman schreeuwt om een wonder. Een wonder is nodig om de dode lichamen van gelovigen weer toekomst te geven. Een wonder is nodig om uit de lichamelijke monden van de gelovigen weer lof op de HERE te laten klinken.
Wat is een wonder? Een wonder is dat er iets gebeurt wat vanuit menselijk oogpunt onmogelijk is. De geschiedenis van Gods openbaring en van Zijn kerk is vol van wonderen. Ik noem nu twee voorbeelden in het Oude Testament:
• Het volk is uit Egypte getrokken. Zij zijn bij de Schelfzee. Plotseling zijn de Egyptenaren achter hen. Ze kunnen niet wegvluchten. Want de bergen zijn langs hen en de zee ligt voor hen. Achter hen is het machtige leger van de Farao. Er is geen weg om te ontsnappen. Ze lijken echt reddeloos verloren. Het lijkt erop dat hun vrijheid voor altijd voorbij is. Dood en ellende komen elke seconde dichterbij
Dan is er ineens het wonder dat van God komt. De HERE laat door een wonder zien dat Hij de Verlosser van Zijn volk is. Plotseling laat Hij het water van de Schelfzee wegwijken. Maakt Hij een droog pad in de zee. Een weg waarover Zijn volk naar de vrijheid kan lopen. Kijk: Ex 13:17-14:31. De daad van de HERE is voor Gods volk in de Bijbel heel belangrijk. Er wordt meerdere keren weer op gewezen als een heel belangrijk wonder van God. Kijk o.a: Joz 24:6; Richt 11:16; Neh 9:9; Ps 106:7 e.v., 114; 136:13-15.
• Het volk Israel komt na jaren in de woestijn in het land Kanaan. Ze komen bij de sterke stad Jericho. De stad lijkt voor de Israëlieten onoverwinnelijk. Als je dan let op wat de Israëlieten doen wanneer ze bij deze stad gekomen zijn, begin je bijna te lachen. Ze lopen zes dagen om de stad en verder doen ze niets. Zo bereik je toch nooit wat! Dan komt de zevende dag van de belegering van Jericho door de Israëlieten. Weer lopen ze om de stad. Dit keer niet een keer maar zeven keer. Na de zevende keer kan niemand meer met het volk van God spotten en om hen lachen. De HERE zorgt in Zijn almacht dat de muren van Jericho instorten. De HERE doet een wonder!
Het lijkt voor mensen onmogelijk dat mensen die gestorven zijn, weer levend worden. Iemand die gestorven is kan na zijn sterven toch nooit meer op zijn voeten staan? Hij kan toch nooit meer zijn tong gebruiken om de Schepper en Verlosser te loven? Dat is volgens mensenmaat, volgens menselijke ervaring onmogelijk.
Honderden jaren na Hemans schreeuw om leven, laat de HERE zien dat wij mensen er op dit punt naast zitten. Een wonder aan de doden is niet onmogelijk! Het is de derde dag geworden dat de Here Jezus in het graf ligt. Hij is echt gestorven. Wij mogen nu door de ogen van vrouwen, op de morgen van de derde dag, in het graf van de Here Jezus kijken. Dat graf is leeg! Het is niet leeg omdat iemand het lichaam van de Here Jezus gestolen heeft. Het wonder waarom Heman zo indringend in Psalm 88 roept is gekomen!
Jezus Christus de Verlosser staat weer op Zijn eigen voeten. Hij gebruikt weer Zijn handen. Zijn kaken die in de dood verstijfd waren, gebruikt Hij weer tot Gods eer.
Zijn opstanding uit de dood leidt bij Zijn volgelingen tot eerbiedige verwondering en blijdschap. Een verwonderong en blijdschap die een overtuigd moeten worden. Wanneer de Here Jezus die dag aan Zijn leerlingen verschijnt, lezen we: “En toen zij van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei Hij tot hen: Hebt u hier iets te eten?” Luk 24:41
Ze gaven de Here Jezus een stuk gebakken vis. De mond van de here Jezus die verstijfd was, at weer wat aan Hem gegeven werd om te eten. De Here Jezus eet weer. Hij praat. Jezus leeft! Dat is het wonder waarom Heman geroepen heeft. Dit wonder heeft een heerlijke en prachtige betekenis voor ieder die door echt geloof aan Christus verbonden is. Al voel je je nog zo ellendig. Al voel je je nog zo doods en lamlendig. Toch mag je in de zekerheid leven dat door Christus opstanding ook voor jou werkelijkheid wordt wat we in Jes 26 lezen: “Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk – opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, u, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven.” Vs 19 vgl ook vers 14.
Het vraagteken dat we achter Psalm 88:11 lezen is door Christus’ werk, door Zijn overwinning op de dood tot een uitroepteken geworden.
HERE, U hebt aan de doden een wonder gedaan! De schimmen zullen opstaan en u loven!

Wie de twee artikelen over deze Psalm als een schets voor Bijbelstudie wil gebruiken kan de volgende vragen bij een verdere bespreking gebruiken:

1. Waar lezen we dat de Here Jezus ook kwaad op de dood wordt? Wat is de betekenis daarvan voor ons?
2. Moet een christen altijd blij zijn? Wat is de betekenis van Fil 4:4 als je dat met Psalm 88 vergelijkt? Over welke blijdschap gaat het in Fil 4?
3. Wat leren we in Psalm 88 als we met iemand die heel depressief is te maken krijgen?
4. Wat leer je voor je eigen gebedsleven in Psalm 88?


JR Visser

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019