» VERGEVING EN VERGEVEN

Wat is dit?

Foto VERGEVING EN VERGEVEN
In onze tijd is het dagelijks om vergeving vragen iets dat weerstand oproept. Als je gelooft zijn al je zonden toch vergeven en dan hoef je toch niet meer elke dag over je zonden en vergeving ervoor na te denken. Dat wordt ervaren als zwaar. Dat het zo niet is, dat het echte goede nieuws heel anders is en ons ook leert om anderen te vergeven, heb ik stem gegeven in twee preken over Zondag 51. Over de vijfde bede in het Onze Vader. Dan zie je wat de echte blijdschap van het evangelie is.Votum
Vrede/zegengroet
Psalm 86:2,4
Lezing van Gods wet
Psalm 51:2,4
Schriftlezing: 1 Johannes 1-2:11
Gebed
Collecte
Psalm 130
Tekst: Zondag 51
Verkondiging van het evangelie
Psalm 32:1,2
Dankgebed
Collecte
Gez 155:3,4,5
Zegen

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

De Here Jezus leert ons elke dag om vergeving te bidden. Dat klinkt zo bekend. Misschien wel overbekend, als een cliche. Dat weet je wel maar hoeveel betekent dat nog voor jou en mij?
Wat is eigenlijk vergeving? Als ik dat nu aan jou vraag wat zou daarop jou antwoord zijn? Denk daar eens even over na.
Jij hebt nu een antwoord voor jezelf. Doet dat antwoord je ook iets?
Als je over vergeving praat, roept dat in onze tijd vaak heel verschillende reacties op.
De een voelt dan bij zichzelf: zwakte. Veel van mensen vinden dat geen prettig gevoel. Je wilt niet zwak zijn want dat betekent dat je van anderen of van een ander afhankelijk bent en dat wil je eigenlijk niet. Jezelf redden, op jezelf vertrouwen is iets dat zeker in onze tijd sterk aanbevolen wordt.
De ander voelt bij het woord vergeving: schaamte. Vergeving betekent ook dat je iets gedaan hebt waarvan je beseft dat het niet goed was en dat je je er voor schaamt tegenover iemand. Wij gebruiken dan het woord berouw. Je hebt er echt spijt van. Tegenover God. Ook dat vinden veel mensen geen fijn gevoel. Past dat wel bij de blijdschap van het evangelie?
Weer een ander denkt bij het woord vergeving vooral aan: Schuld. Je doet dingen, je voelt en denkt dingen die er voor zorgen dat je schuld opbouwt. Die er voor zorgt dat je straf verdiend hebt. Zeker in onze tijd houden we daar niet van. Je doet het op je eigen manier in het leven en daar hoef je je tegenover anderen niet schuldig over te voelen. Het evangelie is toch juist dat je niet meer over schuld hoeft na te denken? Die is door Jezus toch gewoon weg?
Zwakte, schaamte, schuld als dat gevoelens en gedachten zijn die bij het woord vergeving naar boven komen waar is dan de blijdschap van het geloof? Is de boodschap die naar ons toekomt dan nog wel evangelie, goede boodschap?
Het zijn vragen die in onze tijd heel sterk gesteld worden. Het zijn misschien wel de vragen die er bij jou leven. Je wilt kind van God zijn, je wilt Christus volgen en toch heb je het er moeilijk mee om elke dag echt met je hart om vergeving te bidden. Dat roept gevoelens op die je niet blij maken. Het is in deze wereld dat Christus ons leert om elke dag om vergeving te bidden. Als het goed is komt daarin juist de diepe blijdschap van je leven als kind van God mee. Daarover heb je vragen, daar kun je nu eigenlijk niet bij komen. Juist dan is het zo goed om nu aan de hand van Christus ons door hem te laten leren. Daarom verkondig ik jullie het evangelie van de vergeving van de zonden onder het volgende thema:

VADER VERGEEF ONS ONZE ZONDEN

1 . Dat is nodig
2. Dat geeft leven

1. Dat is nodig


Laten we eens heel eenvoudig kijken wat de Here Jezus in het Onze Vader ons in de mond legt: “En vergeef ons onze schulden”.
Hoe je het nu wendt of keert de Here Jezus die een en al echte liefde is, die in en in goed is en het goed met ons voor heeft, vertelt ons hier dat we elke dag nodig hebben om dit te bidden. Dit hoort bij het dagelijkse gebed van een kind van God. Elke dag hebben jij en ik vergeving nodig. Het is daarom ook dat de uitleg in de catechismus begint met de woorden: “Wil ons, arme zondaren”.
Ja maar dominee we zijn toch verlost? We zijn toch Gods verloste kinderen en geen arme zondaren? Het is een vraag of zelfs een overtuiging die je bij veel mensen om je heen hoort en voelt. Het maakt me zo bedroefd, verdrietig, depressief als er over mij als arme zondaar gesproken wordt. Alsof ik niets ben. Alsof ik zo schuldig sta en er niet uit kan komen. Nu kunnen we ons aan onze gevoelens en gedachten overgeven en daarom een hekel krijgen aan het echt vragen om vergeving en jezelf ook zien als een arme zondaar. Juist dan gaan we het echte evangelie en ook de echte blijdschap verliezen.
Daarom is het belangrijk en onmisbaar om te zien hoe het er met ons voorstaat. Wat de HERE onze Schepper ons daarover leert. Dan kun je ook je gedachten en je gevoelens weer een goede plaats geven die bij de werkelijkheid past.
Laten we eerst eens kijken waarvoor de HERE ons als Zijn kinderen gemaakt heeft?
Heel kort gezegd om Hem te eren, om volgens Zijn wil te leven en daar elke dag ook zelf ontzettend blij mee te zijn. Om blij gehoor te geven aan Zijn stem. Dat is gehoorzaamheid. Zie je dat gehoorzaamheid geen bedreiging is? Niet iets wat je in een gevangenis brengt. Nee, de HERE leert ons wat een leven is waarin je helemaal tot je doel komt, waarin je de ruimte voelt waarin je leeft als iets moois. Waarin je ook de behoefte niet hebt om de grenzen van die ruimte op te zoeken en zeker er niet over heen te gaan. Want het is zo goed om in die ruimte te leven die God je als je Schepper gegeven heeft. Dat is de ruimte waar je binnen de grenzen van Zijn wet, Zijn wil blijft. De grenzen ook waarin je ook je naaste niet dwarszit en beschadigt. De HERE heeft ons ook gemaakt als mensen die zo konden leven en blijven leven.
Toch hebben we er zelf voor gezorgd dat het misging. Wij hebben ons zelf verandert in mensen die zichzelf zoeken en zoeken wat niet goed voor ons is. Wat tegen de goede wil van God ingaat. Dat is zonde. Dat echte goede heeft de Here Jezus zelf zo onder woorden gebracht :
“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ Matt 22:37-40
Daaraan mankeert het in het leven van alle mensen! Er is geen mens die op deze wereld tijdens zijn leven zo in liefde gehoorzaam aan God is geweest behalve de Here Jezus. Als je kijkt naar hoe de HERE ons leven bedoeld heeft en wat wij er van maken dan zie je dat er geen mens is die leeft zoals Vader in de hemel dat wil. Dan zie je dat het leven van alle mensen een leven is waarin je zonden vindt. We horen de Heilige Geest dan ook in Romeinen 3 zeggen: “Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.” Vs 19,20
Nou zeg jij misschien: Ja dat is allemaal zo maar ik ben nu tot Christus gekomen in mijn leven. Dan ben ik toch geen arme zondaar meer die nog vergeving nodig heeft? Ik ben toch verlost en hoef me over zonden in mijn leven toch niet meer druk te maken?
Een belangrijke vraag waar we nu echt even over door moeten spreken. Van hart tot hart uit het hart van het evangelie.
Want het is toch echt de Here Jezus die ons elke dag leert om vergeving van onze zonden te bidden. Dat doet zeker de Here Jezus niet zomaar.
Want waar gaat het om in je leven? Dat je echt met de HERE leeft. Dat Christus niet iemand op een afstand is die ooit iets heel belangrijks voor je gedaan heeft en dat het eigenlijk verder weinig invloed op je leven heeft. Zo werkt het als je denkt dat Christus met Zijn lijden tot aan het kruis een streep door jouw schuld gehaald heeft en je verder niet over je leven met de HERE hoeft na te denken. Dan wordt de Here Jezus eigenlijk iemand op afstand, iemand die verder niet veel invloed op je leven van elke dag heeft. Dan wordt praten over het vechten tegen verkeerde dingen in je leven alleen maar iets zwaar, iets bedreigends, iets dat jouw vrijheid in de wielen rijdt.
Waarom leert juist de Here Jezus je nu om elke dag om vergeving van je zonden te bidden? Omdat je dat elke dag nodig hebt. Omdat de HERE de door Christus verdiende vergeving geeft op het gebed. Hij geeft het aan wie in liefde voor Hem leeft.
Daar ligt dat grote geheim. Het gaat om echt leven met de HERE als je God en Verlosser. Met Hem als je grote Geliefde. Dan baal je van de dingen die tussen jou en Hem komen te staan. Dan vind je het erg als je Hem, die zelfs Zijn Zoon voor je gegeven heeft, met jouw leven verdriet doet. Dan wil je graag zo leven zoals die Vader, die zo ontzettend veel van je houdt, dat graag wil. Dan is het hoogste doel van je leven om de HERE met je leven plezier te willen doen. Dat is leven tot eer van God. Dan weet je ook dat je daarvoor de kracht bij God vandaan moet krijgen. Dat je nodig hebt dat de Heilige Geest je hart steeds weer verandert en de goede richting op leidt. Dat je je leven uit handen geeft zodat je op de weg gaat waarop je je leven voor de HERE wilt heiligen. Het gaat om echt leven met de HERE waarin je je je steeds weer en al meer wilt laten veranderen. Dat is dat je elke dag je bekeert, dat je vanuit de dagelijkse vergeving wilt werken aan verbetering van je leven voor God. Omdat Christus de liefde van je hart geworden is. Dan zoek je dat tere leven in liefde. Dan zeg je niet: “Christus heeft toch voor mij vergeving verdiend en daarom hoef ik er eigenlijk niet erg over na te denken.” Als je echt van iemand houdt wil je dichtbij de ander zijn. Dan wil je de dingen elke keer weer uit de weg ruimen die tussen jou en de ander komen staan. Dat is leven in liefde en daar gaat het om in dit gebed om de vergeving van je zonden elke dag van je leven op aarde.
Dat gebed hebben we ook nodig omdat het niet zo is dat je als het ware een berg zonden hebt en dat je die door goede dingen te doen kunt wegwerken. Het is niet zo dat je als het ware de verkeerde dingen in je leven met goede dingen in je leven kunt wegstrepen. Kijk maar eens samen met mij naar wat de Here Jezus in Lukas 17 zegt: “Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen: “Ga maar meteen aan tafel”? Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken”? Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen? Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.”’ Vs 7-10
Het gaat er hier om dat de HERE ons zo gemaakt heeft dat we alles konden doen volgens Zijn wil. Als we dingen volgens Zijn wil doen, is het goed maar dat is juist waarvoor Hij ons gemaakt heeft. Dat is in die zin niet bijzonder. Dan doen we niets meer dan de bedoeling was. Als we dan toch nog dingen doen die niet goed zijn vallen die op en blijven die staan. Die kunnen alleen weggedaan worden door vergeving. Die is gelukkig door de Here Jezus verdiend. Als je met je hart om Jezus wil om vergeving vraagt, krijg je het leven. Daarover nu in het tweede punt.

2. Dat geeft leven.

Laten we onze Bijbel openmaken bij 1 Johannes 1
“Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.” 1 Joh 1:5-10
Je ziet ook hier hoe echt leven met God alles te maken heeft met de vergeving die je steeds nodig hebt in je leven. Dan leer je om je zonden te belijden, eerlijk te erkennen. Dan zie je het hart van Gods liefde in het bloed van de Here Jezus. Dan ga je ook zien dat die vergeving door Christus in je leven echt een bron van blijdschap is. Wie zich klein maakt voor God en om vergeving vraagt, krijgt die vergeving en kent dat leven met God dat zo goed is. Want wat laat de HERE je dan weten? Dat de wet die jou steeds weer beschuldigt en steeds weer het verkeerde in je leven laat zien je niet dood kan krijgen. Waarom niet?
Daarvoor gaan we samen naar Col 2 :
“U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.” 2:13-15
Wanneer je bidt om vergeving dan komt er het wonder dat je van de dood in het leven staat. Dan is ook echt alles weg waardoor je schuldig staat! Dat is dan bedekt door het bloed van de Here Jezus. Het is nergens meer te vinden. Je staat dan door Gods eigen werk vrij voor God en je mag leven bij Hem. Voor altijd. Jij mag elke dag het leven ontvangen door dat je biddend om vergeving put uit de bron van vergeving die Christus aan het kruis verdiend heeft.
Dat is echt iets waar over je nooit in je leven uitgepraat en gedacht raakt. Zo groot, zo mooi, zo bijzonder. Ik ben van mezelf geen parel in Gods hand. Van mezelf ben ik een vies en zwart mannetje. Ik heb Gods liefde op geen manier verdiend. Ik wordt een parel in Gods hand als Christus mijn vuilheid op zich neemt, als ik naar Hem ga om vergeving en zo schoongewassen wordt en zo Gods geliefde kind wordt. Een wonder van onvoorstelbare liefde van de HERE in mijn leven. Dat ik Gods kind mag zijn, dat er voor mij vergeving is. Een geweldig wonder. Als je dat ziet, voel je je niet te groot om een ander te willen vergeven. Je kunt het er best moeilijk mee hebben. Juist dan is het zo goed en nodig dat je naar de HERE kijkt. Dat je er op let hoe geweldig Zijn liefde voor jou is in de vergeving van jouw zonden. Dan leer je ook bidden: HERE me om anderen te willen vergeven. Als je die wil, al wordt die bestreden, dan bij jezelf merkt dan zie je hoe de HERE, hoe de Heilige Geest in jou aan het werk is. Over het vergeven van anderen in de volgende preek meer. Ga zo steeds weer tot God dan wordt de vergeving in een leven steeds weer dicht bij de HERE een dagelijkse bron van blijdschap, van dankbaarheid in je leven.

AMEN

ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 103;1,3
Lezing van de wet
Psalm 119:24,31,33
Schriftlezing: Mattheus 18:21-35
Gebed
Collecte
Lied 285
Tekst: Zondag 51b
Verkondiging van het evangelie
Gez 37:1,6,8
Dankgebed
Psalm 133
Zegen


Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig zijn’. Zo leert de Here Jezus ons bidden. Dan herhaal ik nog eens het tweede deel: ‘zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig zijn.’ Die woorden worden nog eens heel sterk door de Here Jezus zelf benadrukt net nadat Hij het Onze Vader ons geleerd heeft. Dan zegt onze Redder: “Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.’ (Matt 6:14,15)
Indringende woorden, mooie woorden. Genezende woorden. Toch zijn het ook woorden waarmee we het knap lastig kunnen hebben. Vragen om vergeving voor jezelf is nog een ding maar een ander vergeven valt ons vaak nog moeilijker. Er zijn gevallen waarin dit voor ons razend moeilijk voelt en is. Heeft een ander je niet teveel aangedaan om te kunnen vergeven? Het kan in je eigen leven een grote rol spelen en veel verdriet en spanning geven. Juist omdat we hier mee worstelen in ons leven heb ik er voor gekozen om over dit tweede deel van de vijfde bede een aparte preek te maken.
Hoe moeilijk het kan zijn om te vergeven, wil ik laten zien vanuit 2 waar gebeurde verhalen. Eerst het verhaal van de Jood Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal is als jongeman opgesloten geweest in een concentratiekamp van de Duitsers in Polen. Hij had daar gezien hoe gruwelijk mensen en vooral de Joden behandeld en vermoord werden. Hij wordt dan naar een ziekenhuis gestuurd om er schoon te maken. Het is een ziekenhuis waarin gewonde Duitse soldaten worden verzorgd. Er is een jonge SS officier die op sterven ligt en Wiesenthal bij zich roept. Deze officier kan zelfs bijna niet praten zo dicht is hij bij de dood.
Hij wil juist aan de Jood Wiesenthal vertellen hoeveel spijt en berouw hij heeft over wat hij in de oorlog gedaan heeft. Hij vertelt met veel bewogenheid hoe hij het vuur geopend heeft op een huis waar 100 Joden in zaten. Toen die probeerden te vluchten heeft hij ze allemaal neergeschoten en gedood. Deze jongeman zit er vreselijk mee. Hij vraagt Wiesenthal om vergeving. Die ziet dat deze man het echt meent. Wanneer de schuldbelijdenis klaar is en om vergeving gevraagd is, verlaat Wiesenthal bewogen de kamer. Hij gaat niet terug. Hij kan niet vergeven hoe hij ook voelt dat dit hem raakt.
Het tweede verhaal. Het is 1947. Corrie ten Boom heeft in Munchen gesproken over de vergeving van de zonden. Zij herkent tot haar schrik in de zaal een man. Die man was enkele jaren geleden de wreedste bewaker van concentratiekamp Ravensbruck. Het kamp waarin Corrie een aantal maanden gevangene was en waar haar zus door toedoen van de wreedheden van de Duitser toen gestorven was. Deze man komt nog naar haar toe en zegt: “U noemde Ravensbruck, ik ben er bewaker geweest. Maar na de oorlog ben ik christen geworden. Ik weet dat God me al mijn wreedheden vergeven heeft, maar dat zou ik ook uit uw mond willen horen. Juffrouw wilt u mij vergeven?”
Nu komt het er op aan! Kan en wil zij in praktijk brengen wat ze net zelf verteld heeft? Wat er uiteindelijk gebeurd is, horen we aan het einde van de preek.
Ik verkondig jullie het evangelie van de vergeving van de zonden door Jezus Christus onder het volgende thema:

VADER LEER ONS ANDEREN VERGEVEN

1 . Dat is zo moeilijk
2. Dat is zo mooi

1. Dat is zo moeilijk


God is liefde. Het zijn woorden die we graag horen. Het zijn woorden die ons de warmte van God om ons leven laten voelen. Juist die warmte, juist die liefde, juist de arm van de HERE om ons leven hebben we zo nodig. Dat warme bad dat ons bij veel kou, hardheid, verdriet en teleurstelling laat voelen dat er gelukkig nog iets anders is. Nog die ene die in zo’n wereld laat zien dat er echte liefde en warmte is die niemand van je kan wegnemen.
God is liefde we kunnen het niet genoeg tegen elkaar zeggen! Nu wilde ik eigenlijk het woordje maar opschrijven en toch doe ik het niet. Want dan zou het lijken of ik iets van die liefde van God zou afdoen. Dat doe ik niet. Ik ga nu wel vertellen wat die liefde van God ook inhoudt. Dat God liefde is, betekent dat Hij alle liefdeloosheid haat. Dat is een haat, een met heel Zijn hart afstand nemen van liefdeloosheid. Daarover ben ik als het ware weer opnieuw gaan nadenken toen in een gesprek iemand tegen mij zei: het is toch opvallend dat de Here Jezus nooit iemand veroordeelt. Ik moet zeggen dat zo’n zin, zo’n bewering aantrekkingskracht heeft. En het is natuurlijk ook zo dat de Here Jezus niet met veroordeling begint maar ook de grootste zondaars met bewogenheid opzoekt en met liefde oproept om hun leven te veranderen en tot Hem te komen als hun Verlosser. De Here Jezus komt zo tot de grootste zondaar. Tot de vrouw die haar lichaam al zo vaak aan andere mannen gegeven heeft, tot de man die vandaag buiten zijn eigen huwelijk om het bij een andere vrouw zoekt, tot de man die diep in de criminele wereld zit en er van alles verkeerds gedaan heeft. Tot de vrouw die andere opgelicht heeft en veel geld van anderen achterover gedrukt heeft. Tot de man of vrouw die een of meer moorden op hun geweten hebben. Tot de mens die ziet dat hij of zij van hun leven echt een puinhoop gemaakt hebben. De Here Jezus begint niet met verwijten waardoor Hij niet met Zijn aanbod van liefde en vergeving meer komt. Het wonder van Gods liefde is juist dat Hij dat wel doet!
Er zijn ook momenten dat de HERE heel duidelijk aanwijst wat het verkeerde in ons leven is. Dat Hij ook laat merken dat Hij boos is over de zonden in het leven van Gods volk. Dat is ook niet alleen iets van de HERE in het Oude Testament. Dat vinden we ook bij de Here Jezus. Wanneer de Here Jezus ziet dat mensen voor zichzelf leven en tegen Gods wil ingaan en ook de naaste in hun leven aantasten dan is er wel degelijk de veroordeling van de Here Jezus. Ik kom daar zo op terug. Maar het is altijd een veroordeling waarin de bewogen oproep klinkt om je leven toch te veranderen en tot Christus als je Verlosser en Heer te komen.
Ik noem nu een paar van de vele voorbeelden in het leven en spreken van de Here Jezus zelf.
Ik begin bij een heel bekende en geliefde tekst in de Bijbel: Joh 3:16-18
“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.”
Je ziet hier die geweldige liefde van God. Hij komt met Zijn liefde naar deze wereld. Juist door Christus. Juist om te redden maar wie dan in de duisternis blijft, wie dan tegen de wil en de liefde van God blijft in leven op die mens blijft het oordeel liggen. Christus komt juist om voor vergeving te zorgen, om juist je van dat oordeel dat op je ligt je te redden. Als je dat niet aanneemt, blijft dat oordeel op je liggen. Juist omdat God in Zijn liefde de zonde haat. Zo klinkt het ook aan het begin van het doopsformulier : “Ten eerste: wij en onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren. Daarom rust Gods toorn op ons, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, of wij moeten opnieuw geboren worden.”
Hierin klinkt die geweldige liefde van God door! Hij komt naar een wereld die zichzelf onder Zijn oordeel gesteld heeft en toch komt Hij met Zijn liefde, door Christus naar de wereld zodat wie gelooft van dat oordeel verlost is. Vergeving ontvangt. Juist vanwege de liefde van en voor God wordt Jezus dan ook heel scherp tegen mensen die aan een leven tegen Gods wil in vasthouden. Denk aan de handelaars bij de tempel. Denk aan de Farizeeen en de Schriftgeleerden tegen wie Hij o.a. dit zegt: “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bouwen grafmonumenten voor de profeten en versieren de graven van de rechtvaardigen, en jullie zeggen: “Als wij geleefd hadden in de tijd van onze voorouders, zouden wij ons niet zoals zij schuldig hebben gemaakt aan de moord op de profeten.” Daarmee erkennen jullie zelf dat jullie kinderen zijn van hen die de profeten vermoord hebben. Maak de maat van jullie voorouders dan maar vol! Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna?” vs 29-33
Wat is nu het bijzondere van de HERE, van de Here Jezus? Dat ook zulke scherpe vermaningen klinken om mensen ertoe te brengen om vanuit het zien van jezelf tot Christus te komen. Hoe diep je dan ook gevallen bent dan is er ook voor jou vergeving. Dan heeft Christus ook voor jou Gods oordeel gedragen. Wat een evangelie! Het evangelie van Gods liefde niet voor rechtvaardigen of half goede mensen maar voor zondaars. Ongelooflijk zo goed.
Juist dan komt de vraag om het vergeven van onze naaste zo duidelijk ons leven binnen. Nu komt er iemand naar je toe die jou in je leven veel heeft aangedaan en hij komt met de vraag om vergeving. Ik weet dat jij niet in het hart van die ander kunt kijken. Ik weet dat er soms ook best wel redenen zijn om je af te vragen of die ander het wel echt meent. Dat je je ook kunt afvragen of de ander wel genoeg door heeft wat hij jou in je leven heeft aangedaan. Daar zijn heel moeilijke situaties bij. Toch blijft dan de vraag of er bij jou in je hart de bereidheid is om ook die mens te vergeven. Hierbij moeten we ook bedenken dat wij de schuld die de ander heeft niet kunnen wegdoen. Dat kan alleen de HERE. Dat gebeurt alleen en dan ook zeker als iemand met een eerlijk hart de HERE om vergeving vraagt. Wij kunnen alleen zeggen dat wij loslaten wat er vroeger gebeurd is en dat wat de ander ons heeft aangedaan niet meer tussen ons staat. Dat we de ander daarop niet meer zullen beoordelen. Dat kan heel moeilijk zijn maar het is ook heel mooi en daarover in het tweede punt.

2. Dat is heel mooi

Misschien hik je nog heel erg tegen dat vergeven van de ander aan. Dan ben je niet de enige. Zeker niet als het gaat om het meerdere keren vergeven van dezelfde persoon. Na een paar keer vraag je je af of die ander het nog wel meent als hij of zij om vergeving vraagt. Dat jij niet de enige bent die daarmee kan worstelen of daar tegenop loopt hebben we gelezen in Matt 18: “ Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren.” Vs 21-23
Hier zie je hoe de Here Jezus antwoord geeft op de vraag en de moeite die Petrus heeft met het vergeven van een ander en zeker het vaak weer vergeven van de ander. Hoe leer je dat? Het antwoord daarop geeft de Here Jezus in de gelijkenis die dan volgt.
Als ik dat nu heel kort moet samenvatten is het antwoord dat de Here Jezus geeft: Let op je hemelse Vader! Let op Mij!
Let niet op die man of vrouw die jou iets aangedaan heeft, let ook niet op jezelf maar let op God. Hoe de HERE jou behandeld heeft. Hoe Hij in gewoon niet te volgen liefde naar jou toegekomen is. Hij heeft tegen jou gezegd dat Hij niet let op jou zonden maar ondanks jouw eigen zonden naar je toekomt en jou Zijn liefde aanbiedt. Hij zegt: Ik geef Christus voor jou, voor jou bied ik de vergeving van al jou zonden aan. Kom tot Christus en al jouw schuld is weg, echt weg. Het oordeel van Mij is van je leven af.
Dat is nog niet alles! Wanneer de HERE zo in liefde naar je toegekomen is, is het niet zo dat jij zonder verkeerde dingen bent gaan leven. Dan zie je wat er mankeert in je leven, dan ben je misschien wel op een bepaald moment teruggevallen. Was er een tijd dat het verkeerde er weer heel nadrukkelijk in je leven was. We zien in het Onze Vader dat de Here Jezus onze elke dag leert bidden om vergeving en dat hebben we dus ook elke dag nodig!
Jij en ik komen elke dag bij Vader aankloppen om vergeving! Er gaat geen dag voorbij dat het niet nodig is. En wat doet Vader in de hemel dan? Zegt Hij dan dat het nu wel eens genoeg is? Zegt Hij dan dat de 7 keer nu wel eens voorbij zijn en onze schuld bij Hem alleen nog maar zal groeien en Christus geen vergeving meer voor ons verdiend heeft?
Nee, nee en nog eens nee! Dan zie je daar die Koning die jou zo onnoemlijk veel vergeeft! Zijn liefde is voor wie met verdriet over eigen zonden tot Hem komt elke dag van je leven zo groot!
Zie je dat? Dat vergeet je zo gauw als vergeving van God in jouw leven voor jou niet elke dag weer een wonder is. Het is zo belangrijk om dat elke dag weer te zien, om er om te bidden dat elke dag weer te zien. Om daarop met je hart zicht te krijgen en dat niet meer kwijt te raken.
Dan komt in mijn leven die persoon naar me toe die me heel veel aangedaan heeft. Die voor mijn gevoel een groot deel van mijn leven op deze wereld verwoest heeft. Hij of zij vraagt om vergeving. Hij of zij erkent dat hij of zij tegen jou dingen gedaan heeft die echt niet konden. De ander vraagt om hem of haar daarop niet altijd in het leven te blijven aankijken zonder dat dit betekent dat je nu op aarde de beste vrienden wordt. Er zijn wonden en die kunnen zo diep zitten. De ander vraagt vergeving en belooft daarmee dat hij of zij ook wil meewerken om die wonden in je leven weer zoveel mogelijk te helen.
Vergeving kan dan gevoelsmatig heel moeilijk en zwaar zijn. Je zou kunnen zeggen na de zondeval: Fouten maken, zondigen is menselijk maar vergeven is Goddelijk. Echt vergeven daarbij heb je Gods liefde en kracht nodig. Daarbij heb je Christus nodig om naar op te zien. Hij die aan het kruis hing. Hij die zoveel meer aan lijden over zich gekregen heeft dan jij en ik. Hij die de volle toorn van God over zich heeft laten en voelen komen. En dat nog wel terwijl Hij voor 100% onschuldig was. Dan hoor ik mijn Heiland en Redder aan het kruis zeggen van de mensen die Hem verworpen en aan het kruis gebracht hebben : “Vader vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen”. Hij bidt Vader om deze mensen nog niet voor altijd te veroordelen maar met Zijn liefde tot ze te komen en ze met liefde te roepen tot Christus als hun Redder.
Als ik dan naar Christus opkijk en mijn hart op Vader in de hemel richt. Als ik vol verwondering zie hoe Hij mij behandelt dan leer ik die ander vergeven. Die ander aan te bevelen in Gods liefde. Dan leer ik terwijl ik andere gevoelens in mijn hart voel opkomen om te bidden voor mijn tegenstanders, voor mijn vijanden.
Als je dat doet dan zie je dat de Geest in je werkt. Dan zie je hoe Gods genade in je werkt en je eigen hardkoppigheid breekt door Zijn genade. Dan bid je ook steeds weer: HERE leer me om anderen te willen vergeven. Geef me daarvoor de kracht en liefde. Geef zo dat bitterheid mijn liefde niet stukmaakt maar Uw liefde mijn wonden heelt.
Dan is het niet alleen voor bijzondere mensen in onze ogen weggelegd om te kunnen vergeven. Nee dat is ook voor jezelf een bevrijding. Dat wil Vader in de hemel op het gebed ook jou geven. Hij wil zo ook in jou met Zijn Geest werken. Daarom liep het verhaal van Corrie ten Boom zo af: “Daar stond ik dan, mijn eigen zonden moesten steeds vergeven worden en ik kon hem niet vergeven. Betsie was daar gestorven. Kon hij haar langzame vreselijke dood zomaar uitvlakken door alleen maar om vergeving te vragen? Jezus help! Bad ik in stilte. Ik krijg mijn hand wel omhoog, zorgt U voor de liefde.’ Zo legde ik mechanisch mijn hand in de hand die naar mij uitgestoken was. Een genzende warmte vulde mijn hele wezen. ‘Ik vergeef u, broeder, van ganser harte! Ik had Gods liefde nog nooit zo intensief ervaren als op dat ogenblik.”

AMEN
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019