» Meditaties Lukas 1 Afrikaans - Nederlands

Wat is dit?

Foto MEDITATIES LUKAS 1
De meditaties hieronder hebben de afgelopen maanden dagelijks op mijn facebook gestaan. Ik hoop na Nieuwjaar weer met een ander hoofdstuk dagelijks op mijn facebook verder te gaan.
Ik ben gekomen tot Luka 1:63 en er zijn er nog een paar over Lukas 2 in verband met de kerstdagen. De ene dag zijn ze in het Nederlands en de andere dag in het Afrikaans.


Meditaties Lukas 1

Lucas 1:1-4 De komende tijd wil ik in alle rust Lucas 1 lezen en overdenken. De eerste paar dagen over de eerste 4 verzen. Lucas schrijft hier over zekerheid. Hij weet dat zekerheid iets heel belangrijks voor ons als mensen is. Echte zekerheid heeft namelijk ook alles met rust en vrede te maken. Ik heb het hier niet over zelfverzekerdheid. Dat is vaak het overschreeuwen van eigen onzekerheid.
Toch zijn er dingen waarvan we zeker mogen zijn. Dingen die we ook steeds weer moeten horen. Uit de mond van betrouwbare getuigen die het zelf gezien en gehoord hebben. Omdat wij zo gauw twijfelen. Omdat wat andere mensen ons zeggen ons zo makkelijk onzeker maakt. De HERE kent onze zwakheid. Daarom laat de Heilige Geest Lucas de dingen opschrijven die echt zeker zijn. De dingen die de Here Jezus gedaan en en gezegd heeft. De Geest geeft in het Lucas-evangelie ook voor mensen die dat in onzekerheid weer nodig hebben te horen of te lezen hoe het echt is. Vast en zeker.

Lukas 1:1-4 Lukas skryf wat anderes met hul eie o gesien en met hul eie ore gehoor het. Daarvan het sommiges ook iets opgeskryf. Dikwels net enkele verhale. Dikwels nie in n goeie orde nie. Die Heilige Gees weet hoe belangrik dit is dat die verhaal van die Here Jesus in n goeie orde opgeskryf word. Dis belangrik dat ons weet wat na mekaar gebeur het en ges is. Dan kan mense later die regte verbande sien en l.
Dis die Gees wat daarvoor sorg dat Lukas op hierdie manier sy evangelie gaan skryf. Die man vir wie Lukas hierdie evangelie in die eerste plek skryf het dit ook nodig. Dis Theofilus. Hy het n belangrike posisie in die Romeinse Ryk Hy moet kan weet wat die omstandighede was waarin Jesus geleef en gewerk het. Lukas vertel byvoorbeeld wanneer die Here Jesus gebore is. Dit was in die dae dat Cirinius goewerneur in Siri was. Die HERE wys deur Lukas baie duidelik dat die Here Jesus as die Verlosser geleef het in die egte wreld van daardie dae. Die verhaal van Jesus is nie iets wat mense bedink het nie maar is die werklikheid.

Lukas 1:1-4 Lukas gaat op onderzoek uit. Hij was er tijdens het leven van de Here Jezus zelf niet bij. Hij is zelf geen oor en ooggetuige. Hij gaat als een goede onderzoeker naar de mensen toe die het uit de eerste hand kunnen vertellen. De Heilige Geest zorgt ervoor dat dit bronnenonderzoek goed gebeurd is. De Geest zorgt er ook voor dat wat volledig betrouwbaar is vanuit de bronnen in dit evangelie komt te staan. Vanuit die bronnen is Lukas zelf overtuigt van Christus als de enige Verlosser die je nodig hebt om vrede met God te hebben. Lukas stuurt dit evangelie aan Theofilus om ook hem hiervan te overtuigen. De HERE heeft er voor gezorgd dat dit evangelie in de Bijbel is gekomen om ook ons tot Christus te brengen. Om ons te leren onze zekerheid in Christus te hebben. Je ziet zo gebeuren wat we lezen in 1 Joh 1:2,3 want het leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard - wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. Van de apostelen naar ons en zo verbonden met de apostelen en samen met de Drie-enige God!

Lukas 1:5-38 Algemeen. Ek maak vandaag net n algemene opmerking voordat ons vers vir vers na hierdie gedeelte begin kyk. Dit is opvallend dat die evangelie van Lukas eintlik begin met Johannes die Doper. Nie met die Here Jesus nie. Dit het niks daarmee te doen dat Johannes belangriker as Jesus is nie. Juis omdat Jesus Christus ver bo Johannes uitstyg is dit so.
Wat gebeur wanneer n baie belangrike persoon iewers verskyn? Dan is wanneer dit amptelik gebeur daar iemand wat hierdie persoon aankondig. Met die bedoeling dat alles reg is as hierdie belangrike persoon aankom.
Daarom hoor ons in die evangelie van Lukas eers oor Johannes die Doper. Eerst word ons vertel hoe spesiaal Sy koms was. Om so te wys dat die Persoon wat hy gaan aankondig nog baie groter is. Johannes is die herout, die amptelike aankondiger van Christus. Die koms van die herout wys dat nou n baie belangrike tyd aanbreek. Staan klaar om Christus as jou Verlosser en Here te ontmoet. Dis vandag en tot Christus se terugkeer op die wolke nie anders nie.

Lukas 1:5,6 Herodes is koning over Judea. Herodes is een vreemde koning. Hij is een Edomiet. Dat deze man nu koning is en geen nakomeling van David zegt iets over het geestelijke peil van het verbondsvolk. Van de kerk in die tijd. Er zou geen vreemde koning over Israel regeren als ze in liefde en gehoorzaamheid aan de HERE leefden. Hierbij is ook belangrijk wat we lezen in Psalm 132: De HEERE heeft David in waarheid gezworen,
en Hij zal daar niet van afwijken: En van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon zetten.
Als uw zonen Mijn verbond in acht zullen nemen en Mijn getuigenissen, die Ik hun leren zal,
zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Vs 11,12
Ondanks deze koning is het niet zo dat Gods volk , Zijn kerk verdwenen is. De HERE blijft zorgen voor mensen die echt voor Hem leven. Zo zijn er ook Zacharias en Elisabeth. De HERE zorgt dat er die rest van Zijn volk overblijft waaruit de voorloper van de Verlosser en de Verlosser zelf volgens Zijn belofte voortkomen. De HERE is trouw op Hem kun je aan.

Lukas 1:6 Sagaria en Elisabet kom altwee uit n priesterfamilie. Die diens vir die HERE in die tempel was vir hulle altyd naby. Sagaria is nou self n priester. Die belangrikste in hulle lewe is dat hulle regverdig voor God is. Dit beteken dat hulle vanuit die vertroue, vanuit die geloof in de HERE leef. Hulle leef in liefde vir God wat die verbond met hulle en Sy hele volk gesluit het.
Somtyds s mensen dat lewe met Christus beteken dat jy so in die vryheid staan dat rels nie meer bestaan nie. Die Gees sal jou lei en ook rels vanuit die Bybel is nie meer belangrik nie. Dis wat in die tyd van die Reformasie die Dopers ook ges het: Die Gees moet ons lei, die Bybel is maarn papiere pous. Ons sien by Sagaria en Elisabet dat dit n groot dwaling is. Wat doen n mens as hy of sy regtig in liefde vir Christus lewe? Die antwoord lees ons in die tweede deel van vers 6: en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel.
Ek kom more, so die Here wil, terug op die woord onberispelik.

Lukas 1:6 We lezen van Zacharias en Elisabeth dat ze onberispelijk leefden. Het is jammer dat dit woord uit de NBV verdwenen is. Bij ons roept het woord onberispelijk gauw de gedachte van volmaakt, perfect, zondeloos op. Dat dit zeker niet de betekenis van dit woord is,zie je ook later in dit hoofdstuk. Zacharias is niet de volmaakte gelovige. Ook bij hem is er de zwakheid in vertrouwen op de HERE. Hij kan niet geloven wat de engel Gabril tegen hem zegt in het heilige in de tempel.
Wat is onberispelijk dan wel? Dat is dat je met je zwakheid in je geloof echt uit liefde voor God wilt leven. Dat er bij jou die liefde voor Christus is dat jij jouw leven steeds weer wilt toetsen aan Zijn wil. Steeds weer naar Hem terugkeert en je voelen, spreken en doen steeds weer in overeenstemming met Zijn wilt brengen. De HERE wil jou en mij daarvoor de kracht en liefde door Zijn Geest geven. Hij wil je geven wat we in Zondag 44 zo over de gelovigen belijden: maar wel zo, dat zij met een ernstig voornemen niet slechts naar sommige, maar naar alle geboden van God beginnen te leven. Dat is leven uit dankbaarheid!


Lukas 1:5,6 Laat ons vandag op die name let wat in hierdie verse genoem word. Die name wat mense in die Bijbel dra, het n betekenis. By ons is dit dikwels so dat ouers hulle kinders n naam gee sonder om oor die betekenis van die naam na te dink. n Naam is nie meer as n naam nie. Dit was nie so in die bybelse tyd nie.
Die naam van die vader van Christus se herout is: Sagaria. Hierdie naam beteken: Die HERE het gedenk, Hij het Hom herinner. Hierdie naam wys op die trou van God. Hy doen wat Hy beloof het.
As n mens dan let op die naam van Sagaria se vrou, sien jy hoe die HERE hier n sekere ding beklemtoon. Die naam Elisabet beteken naamlik: Die HERE het gesweer. Die HERE het beloof dat die voorloper van die Verlosser kom, Hij het gesweer deur Sy belofte dat die Verlosser self kom. Hy sal dit doen! Hy wat wonders werk. Hy laat in hulle huwelik sien dat Hy regtig doen wat Hy gesweer het. Hy bly dink aan Sy beloftes en sorg dat hulle vervul word. So is en bly die HERE. Hij is die ewige God wat altyd dieselfde bly. Gelukkig! Op Hom kan jy bou.

Lukas 1:7 Zacharias en Elisabeth hebben geen kinderen. In de ogen van de mensen zijn ze ook te oud geworden om nog kinderen te krijgen. Ze zullen ook het verdriet gekend hebben dat kinderloze echtparen ook in onze tijd kennen. In dat verdriet en gemis bleef er bij hen het gewijd zijn aan de HERE als hun God. Hij was de vreugde van hun leven door alles heen.
Je ziet hoe de HERE naar het wonder van de geboorte van de Verlosser toewerkt. Hij laat door de geschiedenis heen zien dat we de komst van Christus alleen aan Hem te danken hebben. Elke geboorte is een geschenk dat de Here God ons geeft. Maar de HERE laat juist op weg naar de Verlosser zien dat Hij de God is die wonderen doet.
Abraham en Sara konden geen kinderen krijgen. Als Sara oud is geeft de HERE uit Abraham en Sara Isaak. Wanneer Isaak met Rebekka getrouwd is, blijkt Rebekka onvruchtbaar. De HERE opent voor een keer haar lichaam om toch in verwachting te raken. Daaruit worden Ezau en Jakob geboren. Nu in Lukas 1 Zacharia en Elisabeth. Dan nog dit: de Here Jezus wordt uit de maagd Maria geboren! De komst van onze Redder: Gods bijzondere werk! Niet ons, HEERE, niet ons, maar geef Uw Naam eer Ps 115:1

Lukas 1:8,9 Sagaria is in Jerusalem. Hy is een of twee weke in die jaar by en in die tempel. Ons dink dikwels dat al die priesters steeds by die tempel was. Dit was nie so nie. Omdat die aantal priesters baie geword het, het hulle beurte moet maak. Dawid het onder die priesters afdelings gemaak. Dit was nou die beurt vir die afdeling van Sagaria. Ons het al eerder gelees dat hy nie jong meer was nie. Nogtans het hy nog nooit self die reukoffer in die Heilige gebring nie.
Ook dit was omdat daar so baie priesters was. Die lot het iemand aangewys. Net op die priesters wat nog nooit die reukoffer gebring het kon die lot val. Hierdie keer het die HERE deur die lot Sagaria uitgekies om hierdie offer te bring. Die HERE wil juis nou Sagaria in die Heilige h. Hy wil juis nou daar met hom praat. Juis as hy die offer bring wat wys op die gebede van God se volk wil die HERE met Sagaria alleen wees om met hom te praat oor die verhoring van die gebede. Waar dit oor gaan sien ons mre. Nogtans is een ding duidelik: Die HERE is die hoorder van die gebed. Hy hoor ook as niemand jou hoor of niemand na jou wil luister nie. Sien Psalm 65:3

Lukas 1:9 Zacharias is aangewezen om het reukoffer in het Heilige te brengen. In het gouden wierookvat wordt een mengsel van 225 gram kruiden gedaan. Warme kolen van het brandofferaltaar worden naar het reukofferaltaar gebracht. Daarop worden de kruiden gelegd en je ruikt dat het offer wordt gebracht. De reuk en de rook dringen ook door tot in het Heilige der heilige. De reuk waarvan de HERE houdt komt in Zijn troonzaal. De mensen buiten de tempel zien de rook omhoog gaan naar de hemel.
Daarin laat de HERE zien dat de gebeden van Zijn volk en van Zijn kind echt naar Hem toegaan. Echt bidden is maar geen spreken dat wegwaait in de wind. Dat het bij het reukoffer om de gebeden van Gods volk gaat lezen we bijvoorbeeld ook in Openbaring 8:4: En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vr God. Zie ook Openb 8:4
Wie met een gelovig hart tot de HERE bidt, mag weten dat je gebed echt bij Vader in de hemel komt. Dan zijn zelfs onze gebeden schoongemaakt door het bloed van Christus en daarom een lieflijke geur voor de HERE. Hij luistert om Christus zo graag naar de gebeden van Zijn kinderen.

Lukas 1:10 Die volk bid terwyl Sagaria in de Heilige is. Die volk staan in die voorhof van die tempel. Hulle kan Sagaria nie sien nie. Hulle sien die brandofferaltaar waarvan die kole kom wat op die reukofferaltaar gel is.
As n mens nou let op die brandofferaltaar en die reukofferaltaar sien jy dat dit die HERE self is wat al die belemmerings wat daar kan wees vir Sy gelovige kind wegneem. Die brandofferaltaar wys daarop dat die HERE die Verlosser gaan gee wat Homself sal opoffer as die Lam wat die sondes van die wreld wegneem. Dit is die groot rede hoekom God se volk met die priester in die Heilige kan saambid. Christus het Sy lewe vir die gelowiges gegee en daarom kan hulle met die voorganger saambid wat die nood van die gemeente by Vader in de hemel bring. Wie met Christus in liefde en gehoorsaamheid verbonde is, mag weet dat Hy wat uit die dood opgestaan het selfs vir jou bid in die hemel! Ons lees dit o.a. in Hebr 7:25: Daarom kan Jesus ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree.

Lukas 1:11 Zacharias is nu alleen in het Heilige. Hij doet er zijn heilig werk. Het werk waartoe God hem geroepen heeft. Dan ineens is er toch iemand bij hem. Niemand op aarde mag nu hier binnen komen. De persoon die hier nu is, is dan ook iemand die door de HERE vanuit de hemel gestuurd is. Een engel.
Niet zomaar een engel. Een van de belangrijkste engelen. De engel Gabril. We zien hem later ook aan Maria vertellen dat zij de moeder van de Here Jezus gaat worden. De HERE laat door Gabril zien dat er echt contact tussen de hemel een de aarde is. De hemel laat de aarde maar niet de aarde. De HERE is bewogen met wat er op deze wereld, die Zijn wereld is, gebeurt.
De HERE stuurt vanuit de hemel Zijn engelen om juist ook voor Zijn volk te zorgen. Om ze te beschermen en ze te bemoedigen. De hemel komt naar de aarde. Het Woord van Gods belofte is zo zeker omdat het vanuit de hemel komt. Dat Woord gaat Gabril nu spreken.

Lukas 1:12 Sagaria sien skielik die engel. Hy skrik groot. Ons lees dat vrees hom oorval. Hoekom die skrik en vrees. n Mens skrik as jy dink dat jy iewers alleen is en plotseling is daar tog nog n ander. Nogtans is dit nie die grootste rede vir die vrees by Sagaria. Die engel kom van die hemel en straal die hemelse heerlikheid uit. Sagarias herken Gabril meteens as n engel.
Kan n sondige mens bly staan as die hemelse heerlikheid na jou toekom? Kan jy bly staan sonder om bang te moet wees as die HERE self na jou toe sou kom? Wie n lewe lei waarin jy vir jouself leef moet baie bang wees. Wie met alle gebrek vir die HERE wil leef en by Christus vergewing en nuwe lewe soek, mag in diepe eerbied maar met blydskap by Vader in die hemel tuis gaan. Kan hom vir altyd veilig by de HERE weet. Daarin deel Sagaria al. Die gelowiges in die Ou Testament word al toegreken wat Christus later verdien het. Van die heerlijke Verlosser mag die seun van Sagaria die herout wees.

Lukas 1:13 Gabril neemt het woord. Het eerste dat hij zegt is: Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. De bange Zacharias krijgt te horen dat hij niet bang hoeft te zijn. Het bezoek van de hemel aan de aarde is voor hem geen bedreiging. Dat kan hij uit zijn hoofd zetten. Dat gevoel mag hij uit zijn hart laten gaan. Waarom? Omdat de HERE naar hem luistert als een geliefd kind.
Het offer dat Zacharias nu brengt, is maar niet een of andere vorm. Het is maar geen ritueel wat jou een goed gevoel geeft maar waarvan je niet zeker weet of het echt iets betekent. Het brengen van het reukoffer is een bevestiging van de werkelijkheid. Zoals dat ook zo is bij de doop en het avondmaal vandaag. Van de werkelijkheid van Gods belofte dat Hij om Christus offer jou als Zijn kind wil redden en beschermen. Dat Hij naar jou luistert als je bidt, dat Hij je in alle omstandigheden ziet en voor je wil zorgen. Gabril is hier de hemelse bevestiger dat de HERE Zijn Woord houdt. Wie met een oprecht hart tot Hem bidt hoeft niet bang te zijn. Die is thuis bij God als zijn of haar eeuwige liefdevolle Vader.

Lukas 1:13 Die rede hoekom Sagaria nie bang hoef te wees nie is die verhoring van die gebed. Hierdie woorde maak duidelik dat ons by die verhoring van die gebed nie net aan die geboorte van Johannes die Doper moet dink nie. Die gebed wat by die reukoffer na die HERE opgaan is die gebed vir die hele volk van God. Dit is die gebed dat die volk deur die vergewing van die sondes in vrede met die HERE kan leef. Sagaria kan in vrede met God na Gabril luister omdat die HERE Sy vrede op die gebed wil gee.
Die volk van God vra in die reukoffer om die kom van die Verlosser wat vir ewige vrede met God gaan sorg. n Onderdeel daarvan is dat ook die aankondiger van die groot Redder kom. Die HERE verhoor in hierdie kader ook die ou gebed dat Elisabet n kind kan kry. Sy mag op haar ho leeftyd selfs die moeder word van hom wat Maleagi aangekondig het: Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle n begeerte het. Kyk, Hy kom, s die HERE van die lerskare. 3:1

Lukas 1:14 Gabril komt echt met een blijde boodschap. Hij zet tegenover de schrik en angst van Zacharias de blijdschap die over hem zal komen. Let erop dat die blijdschap en vreugde er nog niet is. De boodschapper uit de hemel geeft in de belofte de zekerheid dat die vreugde er zal komen in het leven van Zacharias en veel anderen.
Die blijdschap komt er omdat de HERE reddend ingrijpt in de wereld. Die blijdschap heeft alles te maken met de geboorte en het werk van Johannes Doper. De heraut van Christus wordt in zijn werk later getypeerd als een tweede Elia. Een man die bron van vreugde is voor Gods gelovige kinderen. Niet omdat hij zo lieflijk is. Niet omdat hij zo spreekt dat iedereen zich daarbij goed in zijn vel voelt zitten. Niet omdat hij stroop om de monden van alle mensen smeert. Nee, uit de mond van voorloper van Christus komen ook veel vermaningen en waarschuwingen. We lezen in Lukas 3:18: met nog vele andere vermaningen, bracht hij aan het volk het evangelie.
Voor het kind van God zijn zulke vermaningen aansporingen om tot Christus te gaan. De Christus waarvan Johannes tot onze vreugde de heraut was.

Lukas 1:13,14 Die seun wat ondanks die ho leeftijd van Sagaria en Elisabet uit hulle gebore sal word, moet die naam Johannes kry. Sy ouers mag nie kies nie. Die HERE skryf hierdie naam voor. Hierdie naam is nie die naam wat die mense vanuit die familiegeskiedenis verwag het nie. Wanneer die kind later ook regtig hierdie naam kry, is die mense verbaas en kan dit eers nie glo nie.
Die HERE wys ook in die naam dat hierdie kind nie vanuit die mense self verklaar kan word nie. Hierdie kind met sy spesiale taak, kry in hierdie familie n onverwagte naam. Nogtans n pragtige naam. Sy naam beteken: Die HERE is genadig.
Johannes is die laaste profeet van die ou verbond. Die laaste profeet wat leef voor die verlossende dood van Christus. Hij mag die Here Jesus as die groot Verlosser aanwys waarvan ons lees: En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van de Vader kom vol genade en waarheid. Joh 1:14. Sien ook 1:18
Johannes sal in sy werk aanwys hoe naby God se groot genade gekom het. Hy het met sy eie vinger Hom wat die genade is aangeraak. Daarom mag jy vandag met hoop lewe. As jy verbonde is met Christus.

Lukas 1:15 Johannes zal groot zijn in de ogen van de Here. Hij zal meer gaan betekenen dan je op grond van zijn afkomst zou denken. Als je naar het gezin kijkt waar hij uit komt dan verwacht je niet anders dan dat hij priester zal worden. Dat is al iets heel moois. Toch zal de zoon die geboren wordt meer zijn. Hij wordt een heel belangrijke profeet. Hij wordt maar niet een gewone priester maar iemand die op een heel bijzondere manier door God apart gezet wordt.
Hij moet als een soort nazireer (zie hiervoor Num 6:1-4) gaan leven. Net als een nazireer mag Johannes geen wijn en sterke drank drinken. Bewust moet Johannes zich hier zijn leven lang van onthouden. Niet omdat wijn en sterke drank drinken op zichzelf zondig is maar om te laten zien dat de HERE hem tot een bijzondere taak geroepen heeft. Een priester mocht in diensttijd geen wijn en sterke drank drinken. Hij moest helemaal helder zijn werk voor de HERE doen. Johannes de Doper mag zijn hele leven geen wijn en sterke drank drinken. De HERE maakt Johannes zo in heel zijn hele leven een teken waarop mensen heel goed moeten letten. Hij moet steeds weer bewust de voorloper van de Verlosser zijn. Let op Johannes dan zie je ook Hem die nog groter is dan hij.

Lukas 1:15 Johannes sal groot wees vir die HERE. Dis die HERE self wat daarvoor gaan sorg. Dis naamlik die Heilige Gees wat van die staanspoor Johannes se lewe sal vul. Dis die Gees wat selfs wanneer Johannes nog in die buik van Sy moeder is in Hom woon. Dis baie spesiaal. Wat daarvan die gevolg is, sien ons as Maria by Elisabet kom wanneer die ses maande swanger is. Ons hoor Elisabet dan s: En wat het my oorgekom dat die moeder van my Here na my toekom? Want kyk, toe de geluid van jou in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring. Vs 43,44
Die Gees het selfs in Johannes, wat nog in die buik van sy moeder is, die liefde vir Christus gewerk. Hy is dan al bly met die Here Jesus. Dat die Gees al vanaf die eerste begin oor en in Johannes is, wys ook dat die HERE hom gesalf het tot n spesiale taak. Die Gees gee die krag en die geloof om daardie taak te kan vervul. Die HERE sorg dat Sy kinders kan doen wat Hy van hulle vra. Hy gee die Gees om in liefde vir Christus te kan leef. Om bly te wees met die enigste Redder van sonde en skuld.

Lukas 1:16 Zacharias krijgt nog meer mooi nieuws. De zoon die hij krijgt zal veel van zijn volksgenoten tot de HERE, hun God brengen. Als je over deze woorden nadenkt, zie je meteen dat echt geloven geen automatisme is. Het was dus in de tijd van het Oude Testament niet zo dat als je als Israliet in het verbond geboren werd je dus automatisch een echte gelovige was. Het gaat erom dat je wat de HERE bij de besnijdenis in het Oude Testament en bij de doop nu beloofd heeft in diepe liefde en eerbied aanneemt in geloof.
Nog niet zo lang geleden gebeurde het dat iemand in de gemeente tegen mij zei: Dominee u moet ervan uitgaan dat iedereen in de gemeente echt gelooft. U moet daarom alleen bemoedigen en niet oproepen tot bekering. Wie in de kerk zit is een echte gelovige.
In onze tekst vandaag zien we hoe anders het is. Johannes zal juist uit het verbondsvolk velen tot dat echte geloof in de HERE brengen. Ook in de kerk hebben we nodig om opnieuw geboren te worden. Om steeds weer op onze zonden gewezen te worden met de oproep om daarmee te breken. Om bij Christus het nieuwe leven te zoeken. Dat is het evangelie! Door Christus offer is er vergeving en de Geest die ons dat nieuwe leven wil geven.

Lukas 1:17 Johannes die Doper is die herout wat in de gees van Elia gaan werk. Die manier waarop hierdie seun van Sagaria sal gaan optree doen aan Elia dink. Dit is selfs so in die klere wat hy dra. Ons lees oor die klere waardeur Elia opgeval het in sy tyd in 1 Konings 1:8: n Man met n harige mantel en omgord met n leergord om sy heupe. Toe s hy: Dit is Elia, die Tisbiet! Ons lees van Johannes die Doper in Matt 3:4: En hy, Johannes, het n kleed gedra van kameelhare en n leergord om sy heupe.
By die gees van Elia behoort ook dat Johannes n profeet is wat juis tot bekering oproep. Nie sommer nie. Nie om s dat hy die dinge almal so goed weet en self so goed is nie. Nee! Hy doen dit om mense weer terug by die HERE te bring. Hy doen dit om mense te leer om so te lewe dat hulle in vrede en met blydskap Christus as hulle Redder kan ontmoet. De gees van Elia is dat duidelik en sonder ompaaie die sonde by die naam genoem word en die boodskap klink om jou sondes te bely. Dis die boodskap wat seermaak maar ook die enigste boodskap wat jou die regte medisyn wys: Christus. Die enigste boodskap wat ewige vreugde en lewe gee.

Lukas 1:17 Zacharias krijgt te horen dat zijn zoon ook in de kracht van Elia zijn werk zal gaan doen. Dat wijst op de durf die we bij Elia zien. Elia durft alleen te staan met het Woord van zijn God. Er zijn momenten dat het lijkt alsof hij helemaal alleen staat. Dan kan de moed je in de schoenen zinken. Dan kan de gedachte opkomen: Ben ik gek geworden? Waar doe ik het allemaal nog voor? Ik krijg het allemaal veel makkelijker als ik mijn mond houd en alleen achter mijn voordeur over Christus als de koning van mijn leven spreek.
Elia had ook zijn heel moeilijke momenten. Toch kwam hij met het Woord van zijn Zender tot koning Achab, tot een afvallig kerkvolk, tot honderden Baalpriesters. De kracht van Gods Geest maakt Elia Gods getuige tegen de meerderheid in. Zo zal het ook gaan met Johannes de Doper. Hij ziet de afval in de kerk. Hij roept met ronde woorden op tot bekering. Hij weet zich gezonden door de HERE. Hij doet het in de kracht van de Geest. Gabril laat aan Zacharias weten dat zijn zoon deze geloofsdurf zal krijgen. De HERE gaat verder met Zijn werk en waar nodig geeft Hij ook vandaag die durf, die moed die geen arrogant zelfvertrouwen is. Maar je geroepen weten door Christus in diepe liefde.

Lukas 1:17 Johannes die Doper gaan mense saam bring. Mense wat eers teenoor mekaar gestaan het. Hy gaan ouers en kinders in vrede saambring, hy gaan ongehoorsames bring tot gehoorsaamheid. Om saam volgens die HERE se reg te lewe.
n Mens sien hier dat iemand wat baie duidelik spreek en wat die sondes aanwys nie altyd skeiding bring nie. As dit om die kinders van God gaan wat in diepe eerbied vir Christus leef, bring dit mense regtig saam. Omdat ouers en kinders dan juis saam Christus volgens Sy Woord wil volg. Sowel ouers as kinders het nodig dat hulle duidelik die pad van God gewys wordt. Die smal pad!
As ouers en kinders hulle saam bekeer is daar die regte eenheid. Dit wys ook vir ons hoe belangrik dit in Christus se kerk is dat oueres en jongeres saam praat. Saam in geloof en met gebed die Bybel lees. Dan is daar nie n generasiekloof maar die saam dien van die HERE. Dan wil ons mekaar verstaan en mekaar opbou in die allerheiligste geloof. Saam gehoorsaam aan ons Here: Jesus Christus. Dit is lewe in die verbond.

Lukas 1:17 Toch nog een keer over de ouders en de kinderen die door het evangelie tot elkaar komen. Er wordt gesproken over het hart van ouderen en jongeren dat bij elkaar zal uitkomen. Het gaat hier om wezenlijk contact dat mensen van de jongere en oudere generatie krijgen wanneer ze samen aan Christus verbonden zijn. Die hartsverbondenheid is er als je samen met je hart aan de HERE verbonden bent. Wanneer Hij de grond en vreugde van je leven is.
Waarom valt dan de generatiekloof weg? Omdat je dan de ander niet jouw weg en jouw gewoonten wil leren. Dan doet de ene generatie sommige dingen anders dan de andere generatie. Dan zie je ook een verschillend gebruik van de taal. Toch ben je aan elkaar verbonden omdat je samen vraagt: Hoe kan ik het beste voor Christus leven. Je doet samen de Bijbel open en je wilt niet anders dan samen volgens de wil en de leer van Christus leven. Die wil en leer blijft altijd hetzelfde. De rijkdom daarvan is zo groot dat je samen altijd weer nieuwe dingen ontdekt. Je luistert dan graag naar de ervaring in het geloof van de ouderen, je luistert dan graag naar de frisse woorden en ook de vragen die er bij jongeren leven. Samen je dan in liefde keren tot wat de Geest ons in het Woord leert, geeft vreugde en vrede. Ook tussen de generaties.

Lukas 1:18 Gabril het n heerlike boodskap vir Sagaria en Elisabet gebring. n Wonderlike boodskap vir die hele volk van God. Nogtans kan Sagaria dit nie glo nie. Selfs nie nou daar n engel staan wat dit vir hom vertel nie. Dit is tog onmoontlik! Mense wat so oud soos hulle is, kry tog nie meer kinders nie?
Hier sien ons hoe ons as mense altyd God weer wil meet aan wat volgens ons gedagtes, volgens die wetenskap van ons tyd moontlik is. Ons sien steeds weer in die geskiedenis dat ons God wil meet volgens ons moontlikhede of die moontlikhede wat in die skepping l. As n mens let op die gode wat ons voorouers gedien het, is dit gode wat soos magtige mense is. Die enigste verskil tussen gode en mense is dat die gode niet sterf nie.
Dit is so belangrik dat ons op die HERE as die enigste egte God vertrou. Die God wat waar maak wat Hy s in Gen 18:14: Sou iets vir die HERE te wonderlik wees? Nee, niks is vir Hom te wonderlik nie. Hy het selfs uit die maagd Maria die Verlosser laat kom! Ons kan altyd op God se woorde vertrou.

Lukas 1:19 Zacharias twijfelt. Wij als mensen hebben gauw last van twijfel. De ene twijfel is nog niet de andere. Je kunt twijfelen omdat je eigenlijk niet wilt geloven. Je kunt twijfelen omdat je gewoon je eigen gang wilt gaan en niet wilt breken met wat verkeerd in je leven is. Zo is het bij Zacharias niet. Zijn twijfel is dat hij zich niet kan voorstellen wat de HERE hier belooft. Dan zie je hier hoe de HERE als de liefdevolle Vader naar Zijn kind komt. Hij laat zien dat Hij het is die dit belooft en laat dat Zacharias ook voelen om hem van zijn twijfel af te helpen.
De man die met Zacharias spreekt, maakt zichzelf nu bekend. Hij laat horen dat hij Gabril is. Die machtige engel waarvan we o.a. lezen in Danil 10. Deze bijzondere man van God (dat betekent zijn naam) is een garantie dat de belofte door hem gesproken echt van de HERE komt. Dat is ook een garantie dat de komst van Christus boven alle twijfel verheven is. Van Zijn komst lezen we in 1 Kor 2: Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft. Vs 9
Onvoorstelbaar maar toch want Hij komt van God!.

Lukas 1:20 Sagaria wys sy twyfel oor die goeie boodskap wat Gabril gebring het. Die HERE wys nou daarop dat twyfel ongeloof is. Sagaria het nie die evangelie geglo nie. Dit is wat ons ook steeds weer vir onsself en vir anderes moet s: Twyfel is ongeloof, twyfel is kleingeloof. Nogtans ken die HERE ons swakheid en wil Hy ons weer tot geloof bring. Tot die sekerheid van die geloof.
Dit doen Hy by Sagaria deur te wys hoe magtig Hy is. Hy sorg daarvoor dat Sagaria nie kan praat tot die dag wat alles gebeur het wat Gabril in God se naam vir hom en Elisabet beloof het nie. As Sagaria wil praat en nie kan nie s die HERE vir Hom: wat Ek beloof het gaan regtig gebeur. Soos Jakob vanaf Pnil mank gestap het en die HERE by elke tree ges het: Jakob jy moet nie op jouself nie maar op My vertrou. Soos Paulus vanaf n bepaalde oomblik n doring in sy liggaam gehad het en die HERE steeds laat voel: Paulus jy moet nie op jou eie krag bou nie maar dit net van My verwag. n Mens sien hoe die HERE Sy kinders ook in twyfel of as jy verkeerde paaie wil gaan, laat voel en sien: gaan op Christus se pad. Hy luister ook na jou en my as ons bid: Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp! Marc 9:24

Lukas 1:21 Zo rond 9 uur in de ochtend staan de mensen te wachten. Ze hebben gebeden. De rook van het reukofferaltaar hebben ze naar boven zien gaan. Hun gebed om Gods hulp voor vandaag is bij de HERE aangekomen. Ook hun gebed om de komst van de beloofde Verlosser.
Maar de priester blijft langer binnen dan normaal. Er moet iets bijzonders gebeurd zijn. Bij het volk komen in hun hart de vragen en misschien ook wel de ongerustheid al op. Dit is de manier waarop de HERE ze voorbereidt. Het is goed dat er een uitzien naar Zacharias is. Wat zal de priester nadat hij de zegen heeft uitgesproken te vertellen hebben? De HEREzorgt voor extra aandacht om het volk te laten letten op Zacharias. Om straks ook het verhaal over deze priester aan anderen te vertellen. Om deze priester en zijn vrouw met meer aandacht te gaan volgen. Het is toch wel heel opvallend wat er met deze oudere priester in de tempel gebeurt en dat zonder dat je het kon verwachten zijn vrouw hierna in verwachting raakt. Wat is hier aan de hand? De HERE zorgt in het leven van Zijn volk steeds weer voor dingen waarin je Zijn bijzondere hand kan zien. Die zijn er voor iedereen die met geloofsogen, ogen geopend door de Heilige Geest kijkt.

Lukas 1:22 Die priester wat die sen vir die volk moet gee kom nou uit die tempel. Die mense het lang moet wag. Nou word duidelik dat Sagaria niet kan praat nie. Hy kon nog praat toe hy die tempel ingegaan het. Dit is ook nie so dat hy nie meer so goed kan praat nie. Nee, hy kan regtig glad nie meer praat nie.
Die mense verstaan dat Sagaria n gesig in die tempel gesien het. Die HERE het op n besondere manier na hom toegekom. Hy is nou stom as gevolg van die ontmoeting met die HERE. Dit is weer son aanwysing van die HERE self dat hulle nou baie mooi op Sagaria moet gaan let. Wat met hom gebeur, het groot betekenis vir die hele volk. Ook vir ons vandag is dit baie belangrik om op die geskiedenis van Sagaria te let. Dit is ook in ons tyd baie belangrik om op die geskiedenis te let wat die Gees in die Bybel skryf. In ons tyd hoor jy baie mense s: Die geskiedenis het nie my belangstelling nie. Wie die HERE wil ken en met Hom leef, wil juis die geskiedenis ken om so te sien wie Hy en wie Christus is. Ook vir ons vandag en in die toekoms.

Lukas 1:23 Zacharia gaat nog niet meteen naar huis. Hij gaat naar huis als zijn tempeldienst voorbij is. Dat betekent wanneer ze als afdeling klaar zijn met al het werk dat ze in die bepaalde periode als afdeling van de priesters in Jeruzalem moeten doen. Zacharias blijft ondanks de bijzondere dingen die hij meegemaakt heeft zijn werk in dienst van de HERE trouw doen.
Dan gaat hij naar huis. Naar zijn vrouw Elisabet naar een stad in het bergland van Juda. (Zie vs 39) Op deze manier laat de Geest zien dat je nu het spoor van Zacharias moet volgen. Daar in dat huis van Zacharias en Elisabet gaat de HERE iets bijzonders doen. Daar wordt wat de HERE Zacharias verteld heeft werkelijkheid. De HERE doet niet alleen wonderen op heel bijzondere plaatsen. De HERE is niet alleen daar waar mensen groot en invloedrijk zijn. Hij laat de Verlosser ter wereld komen onder armelijke omstandigheden en in een gezin van arme mensen. Ook de heraut van Christus komt in een heel gewoon gezin ter wereld.
Dat doet de HERE om ons juist te leren niet in mensen ons geluk en onze redding te zoeken maar bij Hem alleen. Dan denk ik ook aan 1 Korinthe 1:28,29: En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen.

Lukas 1:24 Sagaria het by sy vrou terug gekom. Hulle leef ook al is hulle nie meer jonk nie as man en vrou. Die HERE sen die seksuele gemeenskap wat Sagaria en Elisabet het soos Hy dit in die tempel beloof het. Na n rukkie sien Elisabet dat die HERE Sy woord waargemaak het. Sy is swanger. Sy mag as vrou van wie n mens dit nie meer verwag nie nogtans verwag. n Heerlike wonder van die HERE.
Hoe is dit dan moontlik dat ons lees dat Elisabet haar vyf maande lank verberg het? Ons moet mooi bedink dat die omgewing dink dat Elisabet op haar leeftyd geen kind meer kan kry nie. Dis die smaad wat sy moet dra. As Elisabet nou vol blydskap sou vertel dat sy swanger is, sou hulle om haar lag. Dan sou hulle s dat Elisabet op haar leeftyd nie meer kan dink dat sy verwagtend is nie. Hierdie reaksies wat sy kan verwag sou baie seer maak. Elisabet gaan weer na die ander mense toe wanneer jy goed aan haar kan sien dat sy regtig n kind in haar dra. Dan kan sy sonder spot getuig van die HERE se werk aan haar. n Man wat stom by die huis gekom het en n ou vrou wat toe verwagtend geword het, is n teken van die HERE se spesiale werk vir Sy volk.Lukas 1:25 Elisabet spreekt over smaad. Omdat ze geen kinderen heeft en kon krijgen, werd Elisabet niet voor vol aangezien door veel mensen om haar heen. Ze telde niet mee zoals de vrouwen die wel kinderen hadden. Dat voelde ze, dat merkte ze. Misschien waren er ook wel die zoals vrienden van Job dachten dat dit een straf op een eigen zonde van Elisabet was. Let er op dat het smaad onder de mensen is. Let erop dat mensen zo spreken.
Het is niet wat de HERE zegt. Bij de HERE telt ook elke kinderloze en onvruchtbare mee. Bij Hem telt ook elke alleenstaande, elke single mee. Wie getrouwd of ongetrouwd, wie met of zonder kinderen haar of zijn vertrouwen op Christus stelt, is door de HERE als Zijn kind aangenomen. Deelt in Zijn volle liefde. Je hoort er helemaal bij. Door Christus werk en offer. Daarvan is Elisabet een teken als ze na vijf maanden met een dikke buik weer buiten komt. Maar ook als je nooit in verwachting raakt is er dit geweldige woord van de HERE als je Vader in Jesaja 56: Laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben maar een dorre boom.
Want zo zegt de HEERE over de ontmanden die Mijn sabbatten in acht nemen,
verkiezen wat Mij behaagt, en vasthouden aan Mijn verbond: Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan die van zonen en dan die van dochters; een eeuwige naam zal Ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden. Vs 3-5

Lukas 1:26 Elisabet is nou ses maande swanger. God se werk gaan verder. Die herout van die beloofde Verlosser groei in Elisabet se buik. Die herout se koms het geen betekenis as die Verlosser van sonde en skuld nie kom nie.
Die engel Gabril wat by Sagaria in die tempel gekom het, gaan nou na Nasaret. Om die koms van Jesus Christus aan te kondig. Die groot Verlosser gaan rerig kom!
God se boodskapper gaan na die noorde van Israel. Hy gaan na daardie gedeelte wat deur die mense in in ander streke van die land verag word. Die noorde is die deel waar ook baie nie-Jode woon. Dit is die gedeelte van die land waarin baie Jode ook rof en onverskillig leef. Hoe die meeste mense oor Nasaret dink hoor ons uit Natanal se mond: Kan daar uit Nasaret iets goeds wees? Joh 1:46
Die HERE soek juis hulle op wat in duisternis woon. Hy wys ook so dat die verlossing op geen enkele manier by iets wat goed is in ons aansluit nie. Ons sien hier hoe die HERE Sy ou Woord oor die noorde van Israel werkelikheid maak: Die volk wat in duisternis wandel, het n groot lig gesien; die wat woon in die land van doodskaduwee, oor hulle het n lig geskyn. Jes 9:1

Lukas 1:27 De HERE stuurt Gabril naar het verachtte Nazareth. Naar het Galilea van de heidenen. Hij gaat op bezoek bij de maagd Maria. Een heel gewone jonge vrouw. Een jonge vrouw die nog nooit seksuele gemeenschap heeft gehad. Ze is wel op weg naar het huwelijk met haar geliefde Jozef. Ze leeft in de voorbereiding op haar huwelijk volgens Gods goede wil door de seksuele gemeenschap voor het huwelijk te willen bewaren. Het huwelijk is de veilige plek waar de HERE dit prachtige geschenk tussen man en vrouw in tere liefde wil laten beleven.
Gabril zoekt de maagd Maria op in verband met de aankondiging van de geboorte van de Verlosser. Gods grootste geschenk aan de wereld moet op een heel bijzondere manier in de wereld komen. Op een echt Goddelijke manier. Zoals de HERE het alleen kan. Op een manier die volgens ons onmogelijk is. Die boven ons denken en ervaren uitgaat. Die manier past bij de enige Verlosser, bij God die daarom mens wordt uit de maagd Maria. Let op wat er met Maria gaat gebeuren.

Lukas 1:27 Maria is verloof aan Josef. Josef is n timmerman. Hy staan in Israel nie in aansien nie. n Gewone man. Hierdie Josef moet volgens die wet, nie volgens die bloed nie, die vader van die Here Jesus word.
Nogtans lees ons iets spesiaals oor Josef. Hy is n nakomeling van Dawid. Hy kom uit die koninklike familie. Ons sien hier hoe hierdie familie verarm het. Ons sien hier dat hulle nie meer die mag het nie. Die HERE wil nogtans dat die beloofde Verlosser uit hierdie huis gebore word. Hy wil dat Christus in die lyn van Dawid staan. Ons sien hier hoe die HERE altyd Sy beloftes vervul. Ook hierdie belofte: In die dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd. Amos 9:11
Die HERE wys hier dat Hy uit wat niks meer lyk nie iets groots gaan bou. In Christus kom God se koninkryk wat niemand stukkend kan kry nie!

Lukas 1:28 Gabril komt bij Maria. In het afgelegen Nazareth wordt wereldgeschiedenis geschreven. De engel uit de hemel noemt de maagd Maria: begenadigde. Ze is gezegend onder de vrouwen. Dus ze krijgt meer genade van God dan alle vrouwen op deze aarde krijgen. Maria stijgt boven de andere vrouwen uit.
Maar nu moeten we goed opletten. Het is niet de bedoeling om Maria nu op een voetstuk te zetten. De Geest zegt hier niet dat Maria zonder zonde is of dat zij beter is dan welke vrouw op aarde ook maar. De Geest zegt niet dat Maria zelf een bron voor vergeving is. Nee, Gods onverdiende liefde vindt in het leven van zondige mensen zijn hoogtepunt in Maria. De HERE, de heilige God komt zelfs zo naar haar toe om in haar het heilige Kind Jezus in haar te verwekken. De HERE komt met zoveel liefde tot haar dat zij niet bang voor de engel en voor de verwekking van Jezus door Gods Geest te zijn. Gods liefde is groot en gaat zo diep voor zondige mensen. Maria mag dat als groot voorrecht aan de lijve ondervinden. Gods liefde voor zondaren kun je straks zelfs aan Marias lichaam zien.

Lukas 1:29 Maria sien skielik die engel. Sy hoor n boodskap wat sy nooit in haar eie lewe verwag het nie. Wat moet sy nou doen? Sy is in verwarring. Dit kan ook in jou of my lewe gebeur. Jy lees die Bybel, jy hoor die verkondiging van die evangelie. Wanneer jy mooi lees en luister skrik jy. Die HERE kom na jou toe met n boodskap wat jou ontstel.
Dalk n boodskap waardeur jy sien dat jy op die verkeerde pad is. Dalk ontdek jy dat jy iets in jou lewe moet loslaat omdat dit jou lewe met Christus in die pad staan. Jy moet iets loslaat waarvan jy baie hou.
Dit kan ook wees dat jy jou minderwaardig voel. Jy dink dat niemand of baie min mense van jou hou. Dan dring eensklaps tot jou deur dat die HERE met Sy groot liefde na jou toekom. Dat jy Sy geliefde kind mag wees om Christus se werk. Jy is in verwarring. Dan wys die HERE ons die pad na Hom toe. As jy moet breek wat nie goed in jou lewe is nie, as jy sien dat jy kan skuil by God se liefde. Dan hoef jy nie bang te wees nie maar mag jy jou aan die HERE als jou Vader toevertrou. Verwarring word dan diepe, diepe blydskap.

Lukas 1:29 Maria hoort de woorden van Gabril. Ze vraagt zich af wat die woorden te betekenen hebben. Je ziet ook later in het leven van Maria dat ze woorden van God in haar hart bewaart. Om er over na te denken, om ze bij je te houden en al meer de betekenis daarvan te zien.
Als ik deze woorden lees en er over nadenk dan zie ik hoe anders we in onze tijd vaak reageren. We horen iets en vragen ons direct af of dit wel goed voelt. Als de boodschap niet goed voelt, hoe grondig ook gebracht, leggen we het naast ons neer en hebben er kritiek op. We vervreemden ons er van.
Maar als het woorden van God zijn, in overeenstemming met Zijn Woord is het onmisbaar om er over na te denken wat die woorden betekenen. God spreekt mij daarin aan. Niet om het naast me neer te leggen maar om me de weg te wijzen. Om me zo door de Geest te vormen. Ook in mijn gevoel, in heel mijn leven. Gods woorden overwegen, aannemen, in je leven de beslissende plaats geven, je afvragen wat heeft Christus mij hiermee te zeggen is het leven van een echte christen. Ook in de belevingscultuur van 2012.

Lukas 1:30 Die engel Gabril s vir Maria dat sy nie bang hoef te wees nie. Hoekom is dit vir haar nie nodig om bang vir die hemelse glans van die engel te wees nie? Hoekom is dit nie nodig vir Maria om bang te wees vir die besoek van die Heilige Gees wat in haar die kind Jesus sal verwek nie?
Die rede daarvoor is dat sy genade in God se o gevind het. Dit beteken dat die HERE in al Sy grootheid en heiligheid vriendelik na haar kyk. Wie vol eerbied in liefde vir Hom wil lewe mag weet dat die HERE as die liefdevolle Vader omgee vir jou. Die woord genade wys dat dit nie is omdat ons dit self verdien het of omdat jy son goeie mens is nie. Nee, die wonder van God is nog groter: Maria hoef nie bang te wees en jy hoef nie bang te wees nie as jy by Christus jou lewe zoek. Dan mag jy die sekerheid h dat die HERE jou genadig is! Hy wil jou jou skuld die daar is, jou sondes die daar is vergewe. God se genade skitter juis daarin dat die HERE in Maria die Verlosser van die wreld laat groei. God se genade is die enigste egte medisyn vir angs. God se genade neem die rede vir die diepste angs weg.

Lukas 1:31 De genade van God komt in Maria zo bijzonder naar voren. Zij wordt als maagd zwanger. Die zwangerschap komt over haar. De HERE komt altijd eerst met Zijn reddingswerk. Het is het werk van Zijn genadige verkiezing. Het is het werk van Zijn onverdiende liefde alleen. Juist dan komt er ook een opdracht voor Maria. Ze moet er voor zorgen dat het kind dat in haar zal groeien na de geboorte de naam Jezus krijgt. Het gaat hierbij om iets dat voor de HERE belangrijk is want ook Jozef krijgt bij het bezoek dat Gabril later aan hem brengt ook de opdracht om het kind uit Maria geboren de naam Jezus te geven. Het is in die tijd onder de Joden een gewone naam. Die naam wordt nu juist bij de geboorte van de Verlosser zo bijzonder. Het wordt bij Hem het program voor Zijn leven! Die naam die helemaal bij Hem en Zijn werk past. Deze naam betekent: De HERE verlost.
Het is de Griekse vorm van de naam Jozua. De bekendste Jozua in de Bijbel bracht het volk vanuit de woestijn in het beloofde land. Het was heerlijk om daar als vrij volk van God te leven maar de invloed van de zonde was er nog steeds zichtbaar en voelbaar. De Jezus uit Maria geboren is de Verlosser die de gelovigen zelf van hun zonden verlost en ze brengt in het leven waar alle invloed van de zonden verdwenen is. Wat een Verlosser!

Lukas 1:32 Die Jesus wat uit Maria gebore gaan word, sal groot wees. Hy sal belangrik wees. Hij sal die belangrikste wees. Die groot wees van die Seun van die Allerhoogste pas by die HERE as die enigste God. As ons daarop let hoe die Vader Sy Seun na die wreld laat kom en mens laat word pas dit by die werk van die een groot God.
Dan dink ek aan Psalm 92: Want U het my bly gemaak, HERE, deur u dade; ek jubel oor die werke van u hande. Hoe groot is u werke, o HERE; baie diep is u gedagtes! vs 5,6
Uit die gedagtes van die groot God kom die verlossingsplan van Hom. Daarom kom Christus na die wreld. Wie nie groot van homself dink nie maar as n hulpelose kind by Christus skuil, sal deur die groot God n mooi plek in Sy Koninkryk kry. Die Here Jesus s dit later so: en elkeen wat My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het; want wie die kleinste onder julle almal is, hy sal groot wees. Luk 9:48 Jou lewe soek by die een groot Verlosser maak jou lewe sinvol.

Lukas 1:32 Maria krijgt te horen dat het kind dat uit haar geboren zal worden op de troon van David zal zitten. Dit kind zal de grote Koning zijn die God beloofd heeft. Het kind waarvan de Geest al honderden jaren daarvoor beloofde: Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. Jes 9:56
Een van de bijzonderheden van Christus die uit Maria geboren zal worden is dat Hij voor altijd zal regeren. Er komt na Hem geen andere Koning. De regering komt in Zijn handen te liggen om er nooit meer uit gaan. Dat is de garantie dat het voor altijd goed komt. Dat laat zien dat wie op Hem bouwt voor altijd toekomst heeft.

Lukas 1:33 Die Here Jezus sal vir altyd Koning wees. Dit lyk so vreemd want wanneer hy gebore word wys niks op die koning wees van Hom nie. Hy gaan woon in die klein dorpie Nasaret. Sy ouers is nie magtig en ryk nie. Dit laat ons dink aan die droom van koning Nebukadnesar. Hy sien n groot beeld. n Beeld wat wys wat die wreldmagte in die geskiedenis sal wees. Dan sien hy hoe n klip op n berg n klip losraak en ondertoe rol en die groot beeld heeltemal vernietig. Ons lees dan in Dan 2:44 dat die klip wat al die wreldmagte vernietig sonder toedoen van mensehande losraak. Dit is dus heeltamal God se werk. As ons dan dink aan Maria sien ons die vervulling van hierdie woorde van God. Sonder toedoen van mensehande raak Maria swanger. Uit haar word die Here Jezus gebore. Dit lyk asof Hy baie min beteken. Maar Hy sterf as die Verlosser, staan op as die heerlike Seun van God en vaar na die hemel as die groot Koning en keer op die wolke terug as die Koning waarvoor die hele wreld moet buig.
Lukas 1:34 Wij lopen nogal eens vast op het punt dat iets volgens ons niet kan. Je hoort dat argument vaak in de discussie over de schepping. Het zou onmogelijk zijn dat de HERE in 6 dagen de hele aarde ingericht heeft met alles wat er bij komt om op aarde te kunnen leven.
Je ziet hier ook bij Maria die vraag. Ik kan toch helemaal niet in verwachting raken zonder seksuele omgang met een man. Dit kan toch helemaal niet?!
Het is die vraag die meerdere keren onder een mening ligt waardoor wonderen, grote daden van God worden betwijfeld. Zoals de schepping, de dag die langer duurt in Jozua 10, Jona in de vis, de opstanding uit de doden.
Het waren in Jezus tijd de Sadduceen die o.a. de opstanding uit de dood ontkenden. Dat zou niet mogelijk zijn. Als wij als mensen dingen in de Bijbel lezen die volgens ons denken en onze wetenschap onmogelijk zijn is het antwoord dat de Here Jezus aan de Sadduceen geeft zo belangrijk. We lezen dat antwoord in Mattheus 22:29: U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God.
Gelukkig kunnen we aan op Gods Woord omdat we aan kunnen op God die alles kan en doet wat Hij gezegd heft. Die alles doet wat Hij wil zonder de beperking van ons denken en wat volgens de natuurwetten mogelijk is. Hij is God en daarom wordt uit de maagd Maria de Verlosser geboren.

Lukas 1:34 Maria vra hoe dit moontlik is dat sy swanger sou raak. Dit is by Maria nie n vraag uit ongeloof nie. Sy vra vol van eerbied hoe dit moontlik is. Dit is nie n vraag vanuit twyfel of opstand nie. Nee, Maria vra dit as kind van God wat vol van eerbied wil weet hoe die HERE dit gaan doen. n Kind dat vra vir Vader: Hoe kan u dit doen?
Ons kan daarvan vandag baie leer. Wat is ons houding wanneer ons sien dat die HERE dinge doen wat ons nie kan verstaan nie? Dan is die regte houding om te wil leer. Om vanuit God se eie Woord verryk te wil word. Om te sien hoe geweldig groot die werke van God is. Om dan juis tot die lof op die HERE se groot werke te kom. Om te kom tot die aanbidding van Hom. Dan dink ek nou aan wat ons in Sondag 47 bely: Laat u naam geheilig word. Dit is: Gee allereers dat ons U reg ken en dat ons U heilig, roem en prys in al u werke, waarin u almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter.
Hierdie regte houding wil die Gees ons op die gebed gee en dit maak regtig gelukkig.

Lukas 1:35 Maria krijgt antwoord op de vraag hoe zij als maagd nu zwanger kan worden. Het is de Geest die haar zal overschaduwen. De Geest zal er voor zorgen dat er in haar een kind zal groeien. Dat de Geest, dat God overschaduwt, zien we vaker in de Bijbel. Ik noem nu en morgen daarvan een paar voorbeelden.
Dan denk ik aan de schepping. Bij het zorgen voor leven op deze wereld speelt de Geest een bijzondere rol. We lezen daarvan in Gen1: De aarde nu was woest en leeg; en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde over het water. Vs 2. Wat dan volgt in de zes scheppingsdagen is het gevolg van het levendwekkende werk van de Geest die daar werkt.
De tabernakel is gebouwd volgens Gods plan. Dan laat de HERE zien dat Hij als de Levende God daar ook echt gaat wonen. Dat Zijn volk Hem daar ook echt ontmoet. Van die lege tabernakel lezen we dan: Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel. Ex 40:34. Je ziet hoe de HERE hier de tabernakel overschaduwt om er te gaan wonen. Zo overschaduwt de Geest Maria om in haar de Verlosser de mens Jezus Christus tot leven te wekken. Machtig evangelie!

Lukas 1:35 Nog n keer oor die oorskadu van die Gees. Wanneer die Gees oor iemand kom, gaan hy spesiale dinge doen. Dinge waarvan ons s: Hoe is dit moontlik! Dit gee vir God se kinders vertroue. Ons hoor dat die Here Jezus, wanneer Hy hemel toegaan, s: maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hand 1:8. Die volk van God moet dit sonder Christus op aarde doen. Nogtans kan die kerk funksioneer omdat die Gees op die Pinksterdag oor die kerk kom. Ons kry die krag en die geloof om die evangelie oor die hele wreld te verkondig. Wat ons nie het nie kry ons van die Gees van God!
Christus self is die voorbeeld daarvan dat die Gees n mens kragte gee wat jou in staat stel om te doen wat die HERE jou opdra. Hoe swaar en moeilik was dit vir die Here Jesus om onder God se toorn aan die kruis te ly. Ons lees daarvan in Hebr 9:14: hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien.
Die Gees het so oor die Here Jesus gekom dat Hy selfs vir sondaars die offer van Sy lewe gegee het! Heerlik die werk van die Gees in Maria, in die Here Jesus. Deur Christus se offer ook in elke gelowige! So kan ons deur die Gees met moed en vertroue in hierdie wreld staan.

Lukas 1:35 We gaan naar het tweede deel van dit vers: Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Dat de Heilige Geest in Maria de Verlosser verwekt, is echt heel bijzonder. Het is Goddelijk. Het is iets dat wij niet konden bedenken. We kunnen er achteraf alleen maar met verwondering en tere liefde voor de HERE over spreken.
Zonder de verwekking door de Heilige Geest zou er in Maria een kind groeien die niet meer dan een mens was en die zelf wilde zondigen. Een mens die niet los kwam van en niet boven de zondige mensen zou uitkomen. Doordat de Geest Christus in Maria verwekt, komt uit Maria een mens zonder in zich de wil om te zondigen. Komt uit haar een mens die heilig is. Zonder zonde. Zon Verlosser hebben we nodig. Doordat de Geest in Maria de Verlosser verwekt, wordt duidelijk dat Hij meer is dan zelfs een zondeloos mens. Hij gaat boven de mensen uit. Hij zal terecht Zoon van God genoemd worden. Hij is God die mens geworden is. Zo lief heeft God de wereld dat Hij Zijn Zoon mens liet worden om de voor mensen hun menselijk ondraaglijke schuld te dragen. HERE, Uw liefde is het hoogste goed! Zo kan ik weer verder.

Lukas 1:36 Maria kry n teken van God. n Teken wat wys dat dit regtig so is soos die engel Gabril dit vir haar ges het. Sagaria het n teken gekry omdat hy nie geglo het wat Gabril vertel het nie. Die teken wat oor hom gekom het, het met straf te doen gehad. Hy het n ruk stom geword.
So is dit nie met Maria nie. Sy glo wat Gabril in God se naam vir haar s. Nogtans wil die HERE vir haar graag n bevestiging gee. Dit is dat haar familielid Elisabet swanger is. Al ses maande. Dit is n wonder want Elisabet is al oud en elkeen het tot die gevolgtrekking gekom dat sy onvrugbaar is. Maria gaan dit selfs sien. Ons lees dit in vers 39 e.v. Sy sien die wonder by Elisabet met die doel om bevestig te word in haar geloof aan wat die HERE vir haar beloof het. n Mens sien hier hoe goed die HERE vir ons is. Ons sien hier dat die Vader in die hemel ons ken en ons graag wil help om te glo en te bly glo. Ons het n Vader wat omgee en ons so graag in ons lewe met Hom wil laat groei.

Lukas 1:37 Er gebeuren in het leven van Maria en Elisabeth onvoorstelbare dingen. Daarin laat de HERE zien wie Hij is. Hij is de God die nooit te grote dingen spreekt en belooft. Hij is God en daarom is er voor Hem niets te groot, niets te wonderlijk. Maar Hij is niet grillig, niet onbetrouwbaar. Dat kan Hij niet zijn omdat Hij die in en in Betrouwbare is. Hij doet wat Hij belooft heeft. Doet dus ook wat Hij tegen Maria en Zacharia gezegd heeft.
Dat voor Hem niets te groot is laat de HERE ook in levens van mensen zien. Gelukkig kan de HERE een mens ook zo veranderen dat die niet meer zichzelf in het middelpunt stelt. Gelukkig kan en wil de HERE mensen zo veranderen dat ze niet meer zichzelf willen blijven en voor zichzelf leven. Op het gebed wil deze God jou en mij veranderen tot mensen die tot hun doel komen en dat is voor Christus leven. Dat is een Goddelijk wonder. Ik denk nu ook aan de geschiedenis van de rijke jongeling. De Here Jezus zegt dan dat het moeilijk is voor een rijke om het Koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Daarna lezen we dit:
En zij die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden? Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. Luk 18:26,27. In God ligt onze hoop en verwachting.

Lukas 1:38 Maria noem haar diensmaagd van die Here. As ek hierdie woorde lees, moet ek dink aan Psalm 116: Ag, HERE, sekerlik, ek is u kneg, ek is u kneg, die seun van u diensmaagd; U het my bande losgemaak. Vs 16 Dit is vir die digter van hierdie Psalm die mooiste om die HERE se kneg te wees. Om Hom te kan dien. Hy is n kneg wat van die HERE hou. Hy sien hoe in al die probleme wat daar in sy lewe is, die HERE net uit liefde vir hom sorg en vir hom toekoms gee.
Maria verstaan nie hoe die HERE met en in haar sal werk nie. As sy let op wat hierdie dinge vir haar gaan beteken, kan sy baie probleme verwag. Wat gaan Josef dink as sy swanger raak sonder dat hulle seksuele gemeenskap gehad het? Wat gaan die dorp van haar dink? Gaan hulle haar uitstoot? Nogtans weet en glo Maria dat dit goed is. In diens van die HERE staan, is goed. Wat ander mense daarvan ook gaan s. Die Kind wat uit Maria gebore gaan word, wat ons Verlosser en ook ons voorbeeld is, het ges: Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as n losprys vir baie. Markus 10:45

Lukas 1:38 Maria geeft hier het antwoord van het geloof. In antwoord op wat de HERE gezegd heeft, zegt zij: laat met mij gebeuren wat U gezegd hebt. Zij vertrouwt haar toe aan de HERE en wat Hij gezegd heeft.
Hierin zien wij de houding die ook voor ons zo belangrijk is. Maria kon nog niet overzien wat dit allemaal betekende en toch gaf ze zich er aan over. Omdat zij geloofde dat wat de HERE zegt goed en belangrijk is. We lezen later ook dat Maria de woorden die ze hoorde in haar hart bewaarde. Zie o.a.: Lukas 2:19,51. Bewaren om later te zien wat die woorden betekenen. Bewaren om later daar je houvast en je richting in te vinden. Wij zijn in onze tijd geneigd om alleen dat in ons hart toe te laten wat volgens ons nu voor ons van waarde is. De rest is ballast. Dan ben je heel kortzichtig. Dan ontneem je jezelf heel veel. Het is nodig om de woorden van God in je hart te bewaren. Dan zie je nu en later hoe geweldig groot wat de troost en de goede weg is. Het is de Here Jezus zelf die in Lukas 11 zegt: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren. Het is beter om het in je hart te bewaren dan buiten je op je computer.

Lukas 1:39 Maria het gehoor dat sy swanger gaan raak. Sy is nog jonk en dit is die Gees wat in haar die Verlosser verwek. Die jonge vrou wat nog maar kort swanger is, val in die pad. Sy dra n wonderlik groot geheim saam. Die engel het vir haar ges dat haar familielid Elisabet al 6 maande swanger is. Sy is oud en niemand het verwag dat sy nog n kind in de wreld sou bring. Elisabet het tot nog toe nie uit die huis gekom nie omdat mense die kan glo dat sy n kind in haar buik dra.
Die Gees laat die jong Maria na Elisabet gaan. Elisabet het gesien en gevoel hoe die HERE op n spesiale manier in haar gewerk het. Die jong gelowige Maria kan gaan skuil bij Elisabet. Om so bevestig te word in haar geloof, in haar vertroue op de HERE. Hoe goed is dit as die HERE mense rondom ons gee wat vanuit die al langer ken van die HERE jou kan help om op God se pad te gaan en daarin te groei.

Lukas 1:39-41 Maria gaat naar de stad in het bergland van Juda waar Zacharias en Elisabet wonen. Er gebeurt iets bijzonders als de jonge Maria daar aankomt. Twee vrouwen van verschillende generaties ontmoeten elkaar. Samen een in het vertrouwen op de HERE. Toch is dat niet het meest bijzondere hoe goed en mooi ook.
Hier zien we de eerste ontmoeting tussen Johannes de Doper en de Here Jezus. De Here Jezus is nog maar kort geleden door de Geest in Maria verwekt. Johannes is n baby van 6 maanden in de buik van Elisabet. Dan zien we weer het bijzondere werk van Gods Geest. De Geest woont op een bijzondere manier in de heraut van de Verlosser. Dat heeft Gabril al aan Zacharias in de tempel aangekondigd: en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. Luk 1:15. Het is de Geest die er voor zorgt dat die 6 maanden oude Johannes in de buik van zijn moeder ziet dat de Here Jezus, hoe klein ook, bij hun in huis gekomen is. Hij is zo blij dat hij zo dicht bij de Verlosser, die ook zijn Verlosser is, mag zijn. Hij laat dat blijken. Hij springt in de buik van moeder Elisabet op van blijdschap. Jezus kennen als de beloofde Redder geeft de blijdschap die niet stuk kan. Die echt is. Die inhoud heeft.

Lukas 1:41 Dit is nie net Johannes wat deur die Gees sien wat de werklikheid in die huis van Sagaria en Elisabet is nie. De Gees kom nou ook oor Elisabet. Hy gaan haar op n spesiale manier gebruik. Hy vervul Elisabet. Dit wil s dat sy heeltemal vol van die Gees raak. Die woorde wat sy nou gaan praat, is die woorde van die Gees. Elisabet word met haar stem n vrou wat die woorde van God laat hoor.
n Mens sien hier die groot geheim van al die Bybelskrywers. Hulle is mense. Nogtans mense wat as hulle deur die HERE gebruik word die woorde van God in de Bybel skryf. Soos die HERE dit self wil. Daarom goed en suiwer. n Mens sien hier gebeur wat ons later in 2 Petrus 1 lees: terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die Skrif n saak van eie uitlegging is nie; want geen profesie is ooit deur die wil van n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Vs 20,21
Ons kan op God se Woord bou! Ook op die woorde wat Elisabet nou gaan s.

Lukas 1:42-45 Algemeen Als je let op wat Elisabeth hier zegt, zie je heel veel overeenkomst met wat de engel Gabril al eerder tegen Maria gezegd heeft. Toch is het niet alleen herhaling. Als je goed oplet, zie je hier iets gebeuren dat bijzonder is. Zie je ook dat de HERE als een liefdevolle Vader Maria bemoedigt en in haar geloof bevestigt.
De engel Gabril heeft namelijk aangekondigd dat Maria als maagd zwanger zal worden. Daarvoor zal de Geest zorgen. Dan gaat Maria naar Elisabeth op weg die al 6 maanden zwanger is. Wat zegt de Geest nu door Elisabeth? Dat Maria zwanger is! Elisabeth vertelt nu dat de Geest gedaan heeft wat Gabril aangekondigd heeft. De vrucht van haar schoot, een heel klein kindje is er nu in Maria. Al voelt en ziet ze het nog niet toch laat de HERE nu weten dat Hij gedaan heeft wat Hij beloofd heeft.
Dit is echt een zegen voor Maria. Een zegen waarin wij mogen delen. Dat lees je in Lukas 11 waar een vrouw tegen de Here Jezus zegt: Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan U gedronken hebt! Maar Jezus zei: Gelukkig zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven. Vs 27,28

Lukas 1:42-45,56 Maria gaan omtrent 3 maande tuis by Sagaria en Elisabet. Die eerste maande van haar swangerskap. Die HERE sorg in die eerste maande vir n veilige omgewing. Die eerste maande wat sy merk dat sy swanger is met al die vrae wat dit saambring, mag sy daar wees waar mense verstaan wat met haar gebeur. Kan sy daar wees waar nie kritiese vrae vir haar gevra word nie maar waar sy bemoedig word. Maria gaan tuis by mense waarmee sy vanuit die geloof kan praat. Praat oor die dade van de HERE wat hulle in hul eie lewe raaksien.
Hoe goed is dit as jy met ander saam oor die lewe met die HERE kan praat. As ons saam ook raaksien hoe die HERE in diepe trou en liefde in ons lewens werk. Dit is in die gemeente van Christus so nodig om die geloofsgesprek te voer. Dan bou ons mekaar op. Dan bly die geloof nie een of ander teorie buitekant ons lewe nie. Mekaar bemoedig as kinders van die HERE het ons sonodig en dit is so wonderlik. Die HERE gee dit vir Maria by Sagaria en Elisabet.

Lukas 1:46 Elisabet heeft gesproken. Zij was de stem van God die bevestigde wat Gabril al eerder gezegd had. Nu is echt gebeurd wat de engel beloofde. Maria is in verwachting van de Verlosser. Die mededeling van de HERE door Elisabet maakt wat los in Maria. We horen dat in het loflied op God dat ze nu gaat zingen.
De daden van God maken als het goed is echt iets los in de levens van de kinderen van God. Wie de HERE ziet werken tot redding van Zijn volk, komt tot de lof op Hem als het goed is. Waarom? Omdat het werk van God tot redding uit oordeel en dood een wonder is! Een wonder omdat geen mens op aarde het verdiend om gered te worden. Toch zie je hoe de HERE met heel Zijn hart daarmee bezig is. Hoe Hij door het wonder van de maagdelijke geboorte de Verlosser in de wereld stuurt. Maria kan dan ook niet anders dan hoog opgeven van de Here. Vanuit haar binnenste, vanuit haar ziel komt de lof op Gods grote daad die zelfs in haar eigen lichaam vorm krijgt. De lof op de HERE en al Zijn werk geeft weer een goed begin van deze nieuwe dag.

Lukas 1:47 Elisabet het vir Maria ges: En salig is sy wat geglo het. Dit is Maria wat sien hoe bevoorreg sy is dat sy die moeder van die Verlosser is. Sy wys meteens dat sy nie self n bron is waaruit die saligheid kom nie. Dan moet n mens by die HERE wees. Dan moet jy wees by die een wat uit Maria gebore gaan word: die Here Jesus Christus.
Maria is so bly. Die HERE is dit wat haar so bly maak. Hoekom? Omdat sy Hem my Saligmaker kan noem. Maria is jonk en ken die HERE. Hy is vir haar die een wat sy nodig het om regtig ewig gelukkig te kan wees. Om salig te word. Om vir altyd die vrede met God te ken. Die wonder dat God vir sondige mense vergewing en n heerlike lewe wil gee, is vir Maria n wonderlike wonder. Dat sy selfs die menslike moeder van die Verlosser is, is so goed. Daarin l so baie genade van die HERE vir haar. Daarom is sy so bly in die HERE. Wie nou sy of haar lewe aan Christus toevertrou, hoor met blydskap hierdie woorde van die Gees: Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle! Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Fil 4:4,5

Lukas 1:48 De HERE heeft omgezien naar Maria. Naar die heel eenvoudige vrouw uit Nazareth. Er was niets aan haar wat er voor zorgde dat de HERE haar in het oog moest hebben voor iets speciaals. Ze was een jonge vrouw. Ze had geen hoge positie, ze was niet rijk. Ze had geen bijzondere begaafdheid waar iedereen vol verwondering naar keek. Ze was een doodgewone gelovige jonge vrouw. n Vrouw die niet hoog van zichzelf opgaf. Een jonge vrouw die haar zonden kende en aan de HERE beleed.
De HERE ziet haar! Met Zijn hart. Met het hart van Vader die haar graag wil vergeven, die haar graag wil redden en dat heerlijke leven met Hem wil geven. Uit genade alleen. De HERE ziet in liefde naar haar om. Zij mag de moeder van de beloofde Verlosser worden. In haar ziet de HERE om naar al die doodgewone gelovigen die niet hoog van zichzelf opgeven maar het van God verwachten. Het is die innige onverdiende liefde waarmee de HERE naar Zijn volk heeft omgezien: door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons heeft omgezien. Luk 1:78.

Lukas 1:48,49 Die geslagte sal Maria gelukkig prys. Hulle sal haar salig noem. Hoekom? Nie om wat sy self is nie. Omdat die almagtige God aan haar groot dinge doen. Maria wys hier van haar af en wys na die HERE. Dit gaan nie om ons nie. Ek moet nou dink aan Psalm 115: Nie aan ons, o HERE, nie aan ons nie, maar aan u Naam gee eer, om u goedertierenheid, om u trou ontwil. Vs 1
Maria wys op die HERE se groot dade. Dit is die regte nederigheid wat by die ware gelowige behoort. Dit is nie om aandag vir jouself te vra nie. Nee, dis die diepe dankbaarheid waarby n mens s: Julle moet my nie op n voetstuk plaas nie maar julle moet die HERE om Sy groot dade loof en prys. Elkeen wat so in liefde vir Christus nederig leef, ontvang God se genade. Hierdie genade: Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog. Jakobus 4:10 Wie raaksien wat dit beteken het vandaag nog meer rede om God se Naam te heilig, om Hom te roem en prys in al Sy werke.

Lukas 1:49 Wanneer je het loflied van Maria leest, hoor je allerlei woorden en zinnen uit het Oude Testament meespreken. Maria is jong en toch woont ze als het ware in de Bijbel, in het Oude Testament. De woorden van God die vanuit de Bijbel tot haar zijn gekomen, zijn in haar hart gekomen. Ze kan daarom zingen van die grote daden van God. Die ze kent en die ze nu ook in haar eigen leven meemaakt.
Wat is het goed ook voor ons vandaag om de grote daden van God te kennen. Om je er echt voor in te zetten om ze te kennen. Daarop raak je dan je leven lang niet uitgekeken. Steeds zie je dan weer nieuwe dingen in wat de HERE heeft gezegd en gedaan. De Schrift is die bron waaruit je steeds weer oude en nieuwe schatten put. Dan zie je hoe heilig, hoe groot, hoe geweldig die ene God is. Dan zie je hoe bijvoorbeeld ook Psalm 103 in het loflied van Maria meeklinkt. De Psalm die zo begint: Loof de HERE, mijn ziel en al wat in mij is, Zijn heilige naam. Loof de HERE, mijn ziel en vergeet niet een van Zijn weldaden. Vs 1,2

Lukas 1:50 Die HERE se barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat Hom vrees. Maria sing heerlike woorde. Die warmte van God se liefde kom daarin na ons toe. n Mens hoor weer die klank van Psalm 103: Maar die goedertierenheid van die HERE is van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom vrees. Vs 17
Die barmhartigheid wil s dat dit uit die binneste van die HERE kom. Dit is regtig net onverdiende liefde van God dat Hy na Maria en na ons omsien. Dit is Sy onverdiende genade dat in die hele geskiedenis, in al die geslagte daar mense is wat vergewing ontvang. Ons lees in Psalm 103 dat dit van ewigheid tot ewigheid is. Dit hou deur God se trou nooit op nie. Sy goedheid sal altyd daar wees. Die woord goedertierenheid in Psalm 103 wys ook op die goedheid wat die HERE in Sy verbond belowe het. Hy is in die verbond daaraan ewig trou.
Wie deel, vir wie verdien die Kind wat in Maria groei hierdie wonderlike ewige liefde? Vir wie in diepe eerbied en met liefdevol ontsag die HERE wil dien. Wie daarom vra, kry om Christus die Gees wat ons hierdie diepe eerbied leer.

Lukas 1:51-55 Algemeen. In de meeste vertalingen lezen we over dingen die de HERE gedaan heeft. Maria zegt bijvoorbeeld in vers 51: De Here heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Een ander voorbeeld vs 52: Hij heeft machtigen van de troon gestoten. In de nieuwste nederlandse vertaling de NBV wordt er vertaald alsof de HERE bezig is om dit te doen. Toch staat er in het Grieks echt dat de HERE deze dingen gedaan heeft. Toch lijkt dat vreemd want Maria zingt over de Verlosser die in haar buik groeit en nog ter wereld moet komen. Het is ook zo dat die machtige en trotse mensen, die zich weinig van de HERE aantrekken, nog altijd aan de touwtjes trekken.
Waarom spreekt Maria dan toch zo? Omdat zij weet in het geloof dat de HERE doet wat Hij belooft heeft. Dat de Here Jezus die in haar groeit de garantie is dat het voorbij is met de macht van de trotsen en de rijken die zichzelf verrijken. Die kunnen het vergeten. De komst van Christus is de garantie dat juist niet de trotsen en de zichzelf verrijkende mensen toekomst hebben maar de nederigen en de hongerenden die bij Christus hun leven zoeken.

Lukas 1:51 As n mens oor hierdie woorde nadink, kom die verwondering. Maria kan nou al s dat die HERE kragtige dinge gedoen het. Dat Hy hoogmoediges verstrooi het. Dit het die HERE in die verlede gedoen. Jy kan dink aan die groot Nebukadnesar wat in hoogmoed ges het: Is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het. .... en tot verheerliking van my majesteit nie? Dan 3:30
Ons kan dink aan dinge wat later gebeur het. n Voorbeeld daarvan is koning Herodes wat dit heerlik vind as die volk roep: n Stem van n god en nie van n mens nie! Hand 12: 22
Die HERE wys dat Hy God is en niemand anders nie. Nebukadnesar word tydelik kranksinnig, Herodes sterf. Die HERE wys dat mense wat eie mag soek en daarby anderes onregverdig behandel nie die laaste woord het nie. Maria mag dit bely omdat in haar die Kind groei wat die ewige Koning van die konings is. Hy is die waarborg dat die verlossing van die hoogmoediges wat hulleself soek sekerlik en vir ewig kom. Die HERE is die groot Staatmaker. Hy regeer. Hy is die Almagtige. Ook vandag. As Christus terugkom sal almal vir Hom buig!

Lukas 1:51 Hoogmoedig zijn in de gedachten van je hart. Heel goed en hoog van jezelf denken. Dat zit ons na de zondeval in ons bloed. Dat wordt in onze tijd ook heel erg bevorderd. Je moet vooral assertief zijn en vooral veel vertrouwen in jezelf hebben. Het gevolg van het steeds maar weer benadrukken van deze dingen is dat het egoisme sterk bevorderd wordt. Je moet vooral leven voor jezelf, vooral aan jezelf denken. Je moet vooral tijd voor jezelf hebben.
Hoe anders is de weg die Christus ons wijst. Zijn volmaakte voorbeeld is ook zo anders. Hij was er met alles wat in Hem was voor Zijn Vader in de hemel en voor Gods uitverkoren kinderen. Zijn leven was helemaal gevuld met de liefde voor God en de naaste. Hij zegt dan ook dat Hij gekomen is om te dienen. Mark 10:45.
Hoog van jezelf denken wordt door Christus woorden en leven verstoord. Maria wijst met haar woorden ons de weg naar Psalm 131: HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Rust vinden in Gods weg met je leven is meer dan goed genoeg. Beter is er niet. Rust vinden bij het Kind dat in Maria groeide en Zijn verlossend werk gedaan heeft.

Lukas 1:52 Ons ken die maghebbers. Ons weet hoe dikwels dit gebeur dat mense wat mag het hulle mag misbruik. Korrupsie, geld vir jouself gebruik wat nie van jou is nie, land in besit neem wat nie van jou is nie, mense wat niks verkeerd gedoen het nogtans gevangeneem en dalk laat doodmaak. Baie maghebbers het die mag en gebruik dit net vir hulleself. Hulle dink dat dit hulle gelukkig maak. Dan wys die Gees deur Maria dat dit nie so is nie. Die Kind wat in Maria groei sal daarvoor sorg dat hierdie soort maghebbers verdwyn en hul verdiende straf kry.
God se kinders wat deur ander mense verneder is. Wat gesug het onder mense wat hulle mag misbruik het, mag weet dat Jesus Christus juis hulle n wonderlike toekoms gee. Juis die nederiges, hulle wat dit in ellende en hartseer van die HERE verwag sal deur Christus verhoog word. Christus wat nou die Koning van die Konings is. Dis regte troos. Ook vandag. Gryp jou vas aan wat Christus self ons beloof. Hy beloof ons deur die gelowiges wat in die hemel sing: en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op de aarde heers. Openb 5:10.

Lukas 1:53 Gisteren was er het nieuws dat 1 op de 13 Nederlanders onder de armoedegrens zou leven. Dat was sinds 1994 niet zo hoog geweest. Hoe je daar ook over denkt als we naar de rest van de wereld kijken, zien we veel mensen in honger leven. Het meeleven met deze mensen wordt wel al minder in een samenleving waarin we het zelf in ieder geval heel goed willen hebben. Daarom toch maar 1 miljard minder voor de armen op deze wereld op onze begroting bezuinigen.
Maria zingt dat de HERE omziet naar de mensen die honger hebben, die zwak zijn. Je kunt veel hebben, je leven lang. Het kan zijn dat je nooit onder de armoedegrens komt maar eigenlijk niets hebt. Zonder Christus ben je en heb je niets. Dan is het allemaal zinloos. Je kunt arm zijn en honger hebben maar als je Christus hebt als je Verlosser kan niemand je de echte rijkdom, die dan na misschien je hongerdood komt, nooit meer afnemen. Dan krijg je dat rijke leven met de HERE voor altijd. De arme Lazarus die met de HERE leefde, kwam voor altijd bij de HERE. De rijke man die voor zichzelf leefde, kwam in de altijddurende ellende. Zie Lukas 16:19-31 Leven voor God en je naaste is echt goed voor altijd door Christus.

Lukas 1:54 Moet jy vir jouself sorg? Staan jy vingeralleen in die lewe? Somtyds lyk of voel dit so. Dit is de Gees wat vir ons deur Maria s: Die Here het Sy kneg Israel bygestaan. Wie kind van God is, wie by God se volk behoort, is nooit sonder die HERE se hulp nie.
Die HERE wys dit in die lewe van Maria. Dit lyk asof Maria stoksielalleen staan. Wat moet sy doen as sy in verwagting raak? Wie gaan haar glo dat dit die HERE is wat sonder n man hierdie kind in haar verwek het? Maria staan alleen en sal deur niemand verstaan word nie.
Nogtans is dit die HERE wat rondom haar mense gee wat haar verstaan en weet wat aangaan. Hy sorg dat sy by Sagaria en Elisabet tuisgaan. Hy laat die engel Gabril na Josef gaan om te vertel wat gebeur het. De HERE wys in die Kind wat in Maria groei dat wie op Hom vertrou nooit alleen hoef te staan nie. Die sondes wat jou van God vervreem en jou so eensaam maak, gaan die Here Jesus op Hom neem. Om te sorg dat God se volk nooit alleen is nie. Die Kind wat in Maria groei, sal aan die kruis heeltemal alleen wees en so vir God se volk verdien dat hulle nooit deur God verlaat sal word nie.

Lukas 1:54 Waarom staat de HERE Zijn volk bij? Waarom neemt Hij het voor Zijn volk op? Het antwoord dat de Heilige Geest door Maria geeft is: door aan Zijn barmhartigheid te denken.
Die liefde waardoor de HERE de Verlosser naar de wereld stuurt, vindt zijn oorzaak niet in ons goede gedrag. Als de HERE op ons zou letten en ons zou behandelen zoals wij dat verdiend hebben, kwam er geen Verlosser. Nooit en te nimmer. Het wonder is dat de HERE niet zo rekent maar vanuit Zijn binnenste in ontferming over Zijn volk bewogen is. De verlossing, de liefde en bescherming van God voor Zijn kinderen komt voor 100% uit Zijn hart. Zijn warme ontferming komt uit Zijn warme hart. Door Christus kunnen wij met onze schuld, met ons beschadigde leven naar Hem vluchten en dan vinden we dat warme hart van God dat klopt voor wie zo tot Hem komt. Onverdiend en juist daarom zo bijzonder warm. Hier zie je wat de Here Jezus later zegt in Johannes 15: Wie in Mij blijft, en Ik in Hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Vs 5

Lukas 1:51-54 Algemeen Wanneer ek hierdie verse weer lees, moet ek daaraan dink hoe sleg dit vir n gemeente is om jou beter dan ander gemeentes te voel. Om hoogmoedig te wees. Dit is ook vir n mens se eie geloofslewe die doodsteek.
Hoekom? Omdat n mens dan persoonlik of as gemeente op jouself gaan bou en vertrou. Dan sien jy nie meer dat lewe in vrede met die HERE net genade is nie. Wie homself geestelik verhef kom later as hy voor God se troon staan, bedro uit.
Die eerste wat gaan gebeur is dat jy nie meer regtig in die lewe met Christus groei nie. Jy neem nie toe in die verwondering oor God se genade in jou lewe nie. Jy dink dat jy net beter word en al minder die HERE se genade nodig het. Regte geloofsgroei is dat ek al meer gaan sien dat ek die vergewing en genade, deur Christus verdien, nodig het.
Tweedens: wie as dit om die geloof gaan op homself gaan bou, verspeel daarmee sy verlossing. Ons sien dit so duidelik in die gelykenis wat de Here Jesus in Lukas 18 vertel. Die gelykenis van die Fariser en die tollenaar. Die uiterlik vrome Fariser gaan ongeregverdig huis toe. Die tollenaar wat sien hoe nodig hy die vergewing en genade het en smeek om dit te kry, gaan geregverdig huis toe. Sien Lukas 18:9-14 Hoogmoed kom ook as dit om die geestelike lewe gaan voor die val.

Lukas 1:55 De HERE laat Zijn onverdiende liefde aan Zijn volk zien. Hij geeft die onverdiende liefde en verlossing op een geweldige manier in het Kind dat in Marias buik groeit. Het is een onverdiend geschenk maar geen verrassing.
De HERE heeft namelijk op allerlei manieren beloofd dat Hij voor de Redder van de wereld zal zorgen. Hier zien we bij Maria dat de HERE ook echt doet wat Hij beloofd heeft. Hij is de trouwe God. Zo trouw dat je Hem nooit op een klein beetje ontrouw kunt betrappen. Je kunt op Hem helemaal aan. Wie tot de Verlosser komt, die Hij gestuurd heeft, mag weten dat zijn of haar leven gered is. Dat heeft Vader in de hemel beloofd en daarom kun je daarop aan. Daarom hoef je niet te twijfelen. Bij ons kan er zo makkelijk twijfel en onzekerheid zijn. Dan ligt dat wel aan ons. De HERE is nooit een bron van twijfel. Hij doet wat Hij gezegd heeft. Wie met eigen twijfel, kleingeloof, zonden, schuld en allerlei beschadigingen in het leven naar Hem gaat mag weten: Ik heb om Christus een Vader die mijn leven redt en geneest. Die Gods gelovig volk ondanks alles thuisbrengt in de hemel en op de nieuwe aarde. Want dat heeft Hij beloofd!

Lukas 1:55 Die HERE is barmhartig. Sy warm hart klop. Dit is die klop van die genade, wat red en genees, wat uit Sy binneste kom. Die Kind wat in Maria groei, is daarvan die grootste bewys. Die HERE het die kom van Hom al aan Abraham beloof. Abraham is nie net die voorouer van Maria en van die Here Jesus nie. Abraham is die vader van al die gelowiges. Elkeen wat vergifnis en lewe by Christus soek, is deur die geloof nageslag van Abraham. Sien Gal 3:29.
Dit laat ons gedagtes na Genesis 12 terug gaan waar die HERE vir Abraham o.a. s: En Ek sal sen diegene wat jou sen, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde gesen word. Dit is heerlike woorde. Die HERE wys hier dat Hy deur Christus mense uit alle volke gaan red. Dat Hy in barmhartigheid na die wreld omsien. Dat dit so is sien ons raak in Gal 3:8,9 waar de Gees ons die regte verklaring van Gen 12:3 gee: En die Skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: In jou sal al die volke gesen word. Sodat die wat uit die geloof is, gesen word saam met de gelowige Abraham. Gal 3:8,9.

Lukas 1:55 Maria zingt de lof op de HERE. De lof op Zijn grote daden. De HERE maakt waar wat Hij aan Abraham en Zijn nakomelingen beloofd heeft. Maria zegt het in een paar woorden maar die woorden zijn zo vol van wat de HERE gesproken en gedaan heeft!
De HERE is steeds verder gegaan met het beloven van die geweldige Verlosser. Steeds ging de knop van Gods belofte verder open. Hij belooft dat de Redder komt uit de stam van Juda, dat Hij de grote Heerser zal zijn, dat Hij komt uit de familie van David. Dat Hij in Bethlehem geboren zal worden. Dat Hij op een ezel Jeruzalem zal binnenrijden.
Dat de Verlosser die komt Zijn leven zal geven, dat Zijn handen en benen doorboord zullen worden. Dat zo die Verlosser de schuld voor de gelovigen zal wegdragen. Dat Hij zo voor Gods volk een geweldig leven verdiend en zal geven. Het Oude Testament staat er vol van. Je ziet hoe die trouwe God naar het ogenblik van de komst van deze Verlosser toewerkt. Hij is er nu in Marias buik. Wie kijkt met ogen die door de Geest opengemaakt zijn, kan alleen maar hoog opgeven van de HERE! Die God wil vandaag ook onze God zijn. Dan kun je de dag weer aan met in je hart: Laat alles wat adem heft de HERE loven. Halleluja! Psalm 150:6

Lukas 1:56 Maria gaan terug huis toe. Die tyd om Sagaria en Elisabet te verlaat, het gekom. Die HERE het haar n tyd van bemoediging by hierdie 2 familielede gegee. Vader in die hemel sorg dat Maria in die geloof gesterk na Nasaret kan gaan. Sy kan Josef en haar familie daar ontmoet. Sy kan deur God se genade daarvan getuig dat die kind wat sy verwag die Redder van die wreld is. Die Kind wat de Gees in haar verwek het.
Die Verlosser wat in Maria gegroei het, het deur Sy werk verdien dat die Gees op die Pinksterdag oor Sy kerk is uitgestort. Die Gees wat aan die gelowiges die moed gee om in die wreld van Christus te getuig. Christus wat die Gees uitgestort het, gee dan vir Sy leerlinge die moed om oor die groot dade van God te spreek. Hand 2:11. Petrus verklaar dit later vanuit die profesie van Jol. Hy wys dan dat die Gees nou gekom het om jong en oud die geloofsmoed te gee om te profiteer. Om die evangelie in die wreld orals stem te gee. Ek het self nie die moed om dit te doen nie. Op die gebed gee die Gees, om Christus se werk, die moed. Ook vandag en more. Ons kan deur God se werk in ons daar waar ons woon en werk van ons God en Redder getuig.

Lukas 1:57 Elisabet dra n pragtige naam. Haar naam beteken: Die HERE het gesweer. Dit wat die HERE s is n eed. n Eed wat Hy by Homself as getuie afl. Hy kan nie hor sweer as by Homself nie. Hy is die in en in Betroubare. Hy het beloof dat Elisabet op haar ho leeftyd nog n seun in wreld sal bring. Die dag dat God se belofte in die lewe van Elisabet werklikheid word, het gekom. Sy baar n seun.
Die seun wat wys dat ook die koms van die Verlosser baie naby is. Johannes wat opgespring het in Elisabet se buik is gebore. Die HERE gaan Hom voorberei om oor 30 jaar sy werk te gaan doen. Om te wys op die Here Jesus as die Christus. Die kans is groot dat Elisabet toe nie meer geleef het nie. Nogtans was sy bly. Sy het geweet dat die Verlosser kom wat ook haar lewe gaan red. Sy kan in haar ouderdom rustig wees. Rus vind in Christus. Hy het gesweer dat elkeen wat sy of haar lewe by Hom soek regtig vir ewig die wonderlike lewe in vrede by God kry. Die geboorte van Johannes is ook n bewys daarvan dat die HERE altyd Sy Woord hou!

Lukas 1:58 De oude Elisabet heeft negen maanden haar kind gedragen. In die tijd zijn er veel moeders die in het kraambed sterven. Ook veel babys die maar een paar uur of een paar dagen leven. Zeker voor een vrouw op leeftijd als Elisabet is de geboorte van een kind een gevaarlijke zaak. Zal het wel goed gaan?
Dan komt het bericht dat ze een zoon gekregen heeft. Dat alles goed is met moeder en kind. Wat een opluchting voor de omgeving. Voor de buren en de familie. Het mooie is hier dat er maar niet alleen over opluchting gesproken wordt. De Heilige Geest wijst aan wat de oorzaak is van deze voorspoedige geboorte. Het is de HERE die in liefdevolle trouw naar Elisabet heeft omgezien. Hij is het die hier doet wat Hij al aan Zacharias in de tempel beloofd had: vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 1:14
Bij elke geboorte waarbij alles goed is, hebben we dat te danken aan Gods onverdiende barmhartigheid.

Lukas 1:59 Die seuntjie van Sagaria en Elisabet is nou 8 dae oud. Sy ouers is mense wat in liefde vir die HERE leef. Hulle wil in liefde volgens God se wil leef. Dit is daarom nou die dag dat hierdie seuntjie besny gaan word. Die HERE het voorgeskryf dat dit op die agtste dag moes gebeur. Sien Gen 17:12.
Dit was regtig n dag om fees te vier. Dit was die HERE wat laat sien dat Hy met Sy belofte na hierdie kind gekom het. Dit was die teken van God se verbond met Sy volk. By elke besnydidenis sien almal wat daarby aanwesig is dat die HERE regtig die God van sy hele volk wil wees. Manne en vroue, seuns en dogters. Ons het al eerder gesien dat die HERE in en in goed en trou is. As Hy iets vir jou belowe, kan jy daarop bou. Hy beloof by die besnydenis en later by die doop dat Hy jou God en Vader wil wees. Dat Hy jou wil vergewe en die ewige lewe wil gee. Wie die belofte aanneem en daarom Christus volg, is so baie ryk.
Hierdie seuntie word besny en hy mag selfs die herout van Christus wees in wie al God se beloftes tot vervulling kom. Ons lees daarvan in 2 Kor 1: Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Jesus Christus is hulle ja en in Hem amen, tot heerlikheid van God deur ons. Vs 20

Lukas 1:59,60 De buren en bekenden zijn bij het feest van de besnijdenis en naamgeving van de zoon van Zacharias en Elisabet. Het is voor hen geen vraag wat de naam van deze jongen gaat worden. Zacharias natuurlijk! Het is de goede gewoonte in die tijd en omgeving om de oudste zoon dezelfde naam als zijn vader te geven. Zo blijft de familielijn ook voor iedereen duidelijk. We hebben hier te maken met een menselijke gewoonte. Niet meer dan dat. Dus niet iets waarbij het om gehoorzaamheid aan de HERE gaat. Dan is het ook duidelijk dat we elkaar niet meer en hoger mogen binden dan de HERE doet.
Het gaat in deze naamgeving wel om gehoorzaamheid aan God. De HERE heeft door Gabril aan Zacharias duidelijk gemaakt dat bij dit kind de gewoonte niet gevolgd mag worden. Dit kind moet niet Zacharias genoemd worden maar Johannes. Zie 1:13.
Zo laat de HERE zien dat we in Johannes met een bijzonder kind te maken hebben. Dat is straks bij de Here Jezus net zo. Hij mag niet Jozef genoemd worden maar moet de naam Jezus krijgen. De HERE laat zien dat een nieuwe periode in de geschiedenis aangebroken is. De HERE gaat er mee verder om de geschiedenis tot Zijn doel te brengen.

Lukas 1:60 Sagaria het die hele verhaal van wat in die tempel gebeur het vir sy vrou Elisabet vertel. Ook dat die HERE wil dat die seuntjie, wat gebore gaan word, die naam Johannes moet kry. Elisabet en Sagaria is mense wat in liefdevolle eerbied vir die HERE lewe. Dit is die rede hoekom Elisabet s dat die seuntjie die naam Johannes gaan dra. Hierdie naam beteken: Die HERE is genadig.
n Mens sien hier wat die egte lewe met die HERE is. Jy doen en s dinge omdat jy vir die HERE gehoorsaam wil wees. Nog nie so lank gelede s iemand in n gesprek met my dat dit net gaan om God se liefde en nie om gehoorsaamheid aan die HERE nie. Jy sien hoe in ons tyd dinge uitmekaar getrek word wat die HERE aan mekaar verbind het. Hiervan geld ook: Wat die HERE verbind het, mag die mens nie skei nie. Ek kan baie Bybelgedeeltes noem waar die HERE wys dat vir Hom liefh juis ook beteken dat jy Christus gehoorsaam. Ek noem nou net hierdie een: Diensknegte, julle moet jul here na die vlees in alles gehoorsaam wees, nie met odiens soos mensebehaers nie maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Kol 3;22,23

Lukas 1:61-63 De mensen om Zacharias en Elisabet kunnen het niet geloven. Elisabet moet het echt verkeerd hebben. Daarom gaan ze naar Zacharias om te vragen wat de naam van de kleine jongen is. Zacharias kan nog niet praten. Hij pakt zijn leitje en schrijft: Johannes is zijn naam.
Je ziet hier hoe liefde en gehoorzaamheid aan de HERE voor echte eenheid zorgt. Juist ook in het huwelijk. Wanneer we samen in liefde luisteren naar de HERE en samen Hem willen volgen, kunnen er geen andere mensen tussen je komen. Dan wil je samen vanuit de liefde van Christus voor de HERE en Zijn Koninkrijk leven. Zo is het met Zacharias en Elisabet. Daarom geven ze afzonderlijk hetzelfde antwoord. Ze leven samen om samen de HERE te dienen. Dat is het doel en de zin van hun leven. Wie zo als man en vrouw in hun huwelijk leven, leren te leven zoals voor een echt goed huwelijk nodig en goed is: Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Efeze 5:21
Daarvoor wil de Gees ons de liefde geven vanuit Gods liefde.

Lukas 1:63 Sagaria skryf: Johannes is sy naam. Die mense moet weet dat dit nou die oomblik is om te bely dat die HERE genadig is. Dit is naamlik die betekenis van die naam Johannes. Hierdie kind moet aankondig dat die groot Verlosser aan die kom is. Baie naby. Dit wys dat die HERE genadig is. Dit wys die baie diep en onverdiende liefde van God vir sondige mense.
Die wonder van God se liefde skyn juis in die koms van die Verlosser se herout. Dit wys ook die bedoeling van die koms van Christus. Dit is om vir mense die deur na God se troon oop te maak. Om daarvoor te sorg dat ek en jy die HERE sonder vrees, sonder angs kan ontmoet. Vader Sagaria sing n rukkie later daaroor: dat ons, verlos uit die hand van ons vyande, Hom sonder vrees kan dien, in heiligheid en geregtigheid voor Hom, al die dae van ons lewe. Vs 73,74.
Dit is die doel van Christus se koms na die wreld.. Wie by Hom sy of haar lewe soek mag met n bly gemoed die HERE ontmoet as jou genadige Vader. Dit dank jy dan net aan Christus en aan niemand anders nie! Wonder van God se liefde.

Lukas 2:21 Maria is bevallen. De beloofde Zoon is geboren. Hij krijgt de naam: Jezus. Jezus is geboren. Hij ligt heel echt in de voerbak in Bethlehem. Jezus is niet een of ander idee en bedenksel van mensen. Hij is er zoals God beloofd had. Geloven in de Here Jezus is niet een of ander idee. Nee, het is geloven in de echte Jezus zoals Hij in de wereld gekomen is. Zoals Hij in de wereld gesproken en gehandeld heeft. Om die Jezus en geen ander gaat het.
Die Jezus maakt Zijn naam waar. Zijn naam betekent: De HERE redt. Hij is de Verlosser die de gelovigen verlost van de oorzaak van alle ellende op aarde. Hij draagt de straf op de zonden en overwint de dood. Hij maakt de duivel voor de toekomst helemaal machteloos. Bevrijd ben je als kind van God van zonde, straf, dood en de duivel. Niemand anders kan je daarvan redden. De Here Jezus maakt Zijn naam waar. Hij doet wat ons o.a. al in Psalm 130 beloofd is: Ja, Hij zal Israel verlossen van al zijn ongerechtigheden. Zie hierbij: Matt 1:21
De Here Jezus redt uit de diepte van de ellende en brengt je thuis bij de HERE! Dat is echt kerstfeest.

Lukas 2:1 Die keiser in Rome regeer. Hy is die groot wreldheerser. n Groot deel van die wreld moet na hom luister. Sy wil is wet. Augustus laat niet met hom spot nie. Die Here Jesus word gebore. God word mens en l in n krip in Bethlehem. Sy lewe begin met vernedering. Hy moet Hom skik onder die regering van n mens terwyl Hy die Seun van God is. Meteens begin ie lyding van ons Saligmaker. Die lyding waarvan die resultaat o.a. sal wees dat God se kinders eendag as konings sal heers. Die ongelowiges soos keiser Augustus bestaan dan vir ewig sonder God se sorg en liefde. Hulle is ewig brandarm.
n Mens sien hier ook dat dit nie regtig Augustus is wat die laaste woord het nie. Die HERE gebruik hom so dat die Here Jesus volgens God se plan in Bethlehem gebore word! Die HERE regeer deur alles heen. Dit is vandag nog steeds so. Christus regeer vanuit die hemel. Die sogenaamde wreldmagte kan niks doen sonder Hom nie. Christus regeer so dat al God se kinders tot geloof kom en op God se tyd vir ewig op die nuwe hemel en aarde sal leef. Wat is dit goed om jou aan Koning Christus toe te vertrou.
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 paginas Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 paginas 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 paginas - 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 paginas - 12,95 nu voor 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019