» PRAAT DE HERE NOG RECHTSTREEKS MET ONS?

Wat is dit?

Foto VERNIIEUWD(TWEEDE ARTIKEL TOEGEVOEGD 18-12-2012): DOMINEE, PRAAT DE HERE NOG RECHTSTREEKS MET ONS? Geschreven voor het kerkblad van onze gemeente: De Nieuwsbrief.

Deze vraag werd mij op catechisatie de laatste week meerdere keren gesteld. Het, was een vraag die de jongelui bezig hield. Een vraag ook waar je zomaar mee te maken kunt krijgen. Zeker nu we al meer met gedachten die er in charismatische kerken, zoals Shekina, te maken krijgen. Het is juist in evangelisch-charismatische kringen dat er nogal eens gesproken wordt over de Here die rechtstreeks met iemand gesproken heeft en aan die persoon bepaalde opdrachten of ideeën gegeven heeft. Daaraan wordt dan bijzondere waarde gehecht.
Zelfs wel zo dat we eigenlijk om dat directe contact met God moeten vragen in ons gebed. De Geest zou dat dan willen geven. Er wordt dan gesproken over het zogenaamde ‘ministrygebed’.
Hoe moeten we daarover nu denken als we daarmee in aanraking komen?
Om dit artikel niet te lang te laten worden, geef ik een paar korte aantekeningen. Als het nodig is en er toch nog veel vragen blijven, kunnen we altijd nog op een avond dit verder en dieper bespreken.

De HERE spreekt met ons in de Bijbel.

Op deze vragen is het antwoord een volmondig ja. We hebben namelijk de Bijbel als het Woord van God. Als wij de Bijbel lezen, is het de HERE die we horen spreken. Dan spreekt Hij ons ook aan. Hij vertelt ons wat Hij gedaan heeft, Hij vertelt ons wat Zijn wil is, Hij vertelt ons wat Hij gaat doen. Met de bedoeling dat wij daarop in ons leven antwoorden. De sprekende God vanuit Zijn Woord, en zo ook in de verkondiging van het Woord vraagt om ons antwoord in liefde, gehoorzaamheid en dankbaarheid aan Hem.
In het met je hart lezen van de Bijbel en het luisteren naar de verkondiging daarvan horen we Gods levende stem. Zo spreekt onze God en Vader met ons. Wij mogen daarop ook antwoorden door in het gebed met Hem te spreken.
Het is ook duidelijk dat de HERE ons alles heeft laten horen wat we nodig hebben om als kind en kerk van Christus te kunnen leven. Het is niet zo dat er nu nog dingen bij de Bijbel komen omdat er van God nog nieuwe openbaringen tot mensen moeten komen.
Belangrijk daarbij zijn o.a: Joh 16, Hebreeën 1 en Openbaring 22.
• Joh 16:13,14: “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.”
De Geest komt niet met nieuwe dingen maar zal juist wat Christus gedaan heeft en gezegd heeft en wat er met Hem gaat gebeuren voor de apostelen in herinnering brengen. Ze zullen het straks door de Geest weten en de verbanden kunnen leggen en het op de wereld verkondigen. Ook wat Christus over die toekomst gezegd heeft.
• We lezen in Hebreeën 1 o.a. dit: “ Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie Hij de wereld heeft geschapen. In Hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met Zijn machtig woord; “ vs 1-3. Door Christus is ons alles geopenbaard wat we weten moeten.
Openbaring 22: “Ik verklaar tegenover een ieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.” Vs 18,19
We hebben het hele Woord gekregen waaraan we genoeg hebben om als persoon en als gemeente echt verder te kunnen. De Bijbel is het Woord van de Geest. Door en met dat Woord horen we Gods stem en leidt Hij ons.
De Geest is niet in die zin aan de Bijbel gebonden dat waar geen Bijbel is Hij niet op een bijzondere manier de inhoud van de Bijbel bekend kan maken. Daarvan kennen we ook mooie voorbeelden in bijvoorbeeld Moslimlanden.

Spreekt de HERE toch ook niet rechtstreeks met ons?

Met deze vraag werd bedoeld of de HERE niet naar ons toekomt en in een gewoon gesprek met ons vertelt wat we moeten doen en zo ook de gemeente door enkele personen kan leiden. Kunnen mensen met een beroep op zo’n openbaring van God zeggen dat zij de gemeente moeten leiden en dat het volgens hun mening moet gaan omdat ze het zo van de HERE gehoord hebben?
Het antwoord daarop is nee! Dat strijdt met alles wat de HERE in de Bijbel zegt. Hij wijst ons steeds weer terug naar wat Hij gezegd heeft. We moeten volgens wat Hij gezegd heeft onze besluiten nemen ook in de gemeente. Als Paulus Timoteus de opdracht geeft om ambtsdragers aan te stellen, zegt hij niet dat Timotheus om een stem van God moet bidden wie er aangesteld moeten worden. Nee, dan hij schrijft dat Timotheus en ook Titus betrouwbare mannen moeten aanstellen. Hij laat zien waaraan deze mannen moeten voldoen. Zie 1 Timotheus 3 en Titus 2. Steeds komt weer terug dat het mannen moeten zijn die zich moeten houden aan de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met de leer. Zie vooral Titus 2:9.
De beoordeling van ambtsdragers en van de prediking moet er een zijn volgens het Woord dat de HERE al gegeven heeft. Dat zie je ook als Paulus het evangelie brengt in Berea. We zien dat Paulus vanuit de Bijbel preekt: “Aan de hand van teksten uit de Schrift toonde hij aan dat de messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan.” De goede reactie zien we dan daar in Berea: “Ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was werd gezegd.” Hand 17:2,3 ….11.
Beslissend in de gemeente is niet of iemand iets buiten de Schrift om gehoord heeft maar wat de Geest ons in de Schrift vertelt. Daaraan moeten we ook alles toetsen. Gelukkig hoeven we niet te bouwen op subjectieve ervaringen van mensen maar op het in en in betrouwbare Woord van God.
Het is niet zo dat iemand die een bijzondere ervaring heeft gehad daarom dichter bij God staat en daarom een positie boven anderen in de gemeente heeft. We zien deze dingen in sektarische bewegingen vroeger en nu. We hebben daarvan ook de ellende gezien. De Geest wijst ons in het Woord een heel andere weg!
Hierin ligt een van de heel zwakke punten van charismatische kerken. De bekende JI Packer schrijft daarover terecht: “Door dwalende christenen in de gemeente van Colosse en door gnostici, waarover in de eerste brief van Johannes wordt gesproken, werd al serieus, maar ten onrechte, beweerd dat ze directe goddelijke openbaring ontvingen……. Op dit punt is de charismatische beweging met zijn nadruk op de persoonlijke leiding van de Geest en het weer opnieuw tot leven komen van openbaring via de profetie, bijzonder kwetsbaar. Voor iemand die graag godsdienstig leider wil worden en een groep mensen overheerst door ze de indruk te geven dat hij dichter bij God leeft dan zij, is het heel gemakkelijk een aantal goedgelovige emotioneel afhankelijke mensen om zich heen te verzamelen, die van hem onder de indruk zijn.” Wandelen door de Geest p. 188
Bijzondere ervaringen gaan ons niet helpen. Het gaat om diepe trouw en liefde voor Christus en daarom diepe liefde voor Zijn Woord waarmee Hij ons de weg wijst. De Here Jezus maakt dat zo duidelijk in Lukas 16. Hij vertelt de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. De grote boodschap daarvan is als de rijke man om een bijzonder teken vraagt: “Als ze niet naar Mozes en de profeten (de Bijbel!) luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.” Vs 31
Maarten Luther kreeg te maken met mensen die zich op allerlei bijzondere ervaringen en openbaringen beriepen. O.a. zijn vriend en medewerker Karlstadt. Dan beriepen ze zich tegenover hem steeds op de Geest. Luther’s antwoord was toen: “het Woord, het Woord, het Woord! “
Waarom? Omdat het Woord het Woord van de Geest is! De Geest handelt nooit anders en spreekt nooit anders dan Hij in dat Woord gesproken heeft. Laten we zo bouwen op het werk van de Geest.
Het is Heilige Geest die juist tegenover de gemeente van Corinthe waar ze zo gevoelig zijn voor het bijzondere en voor mensen die volgens hen iets bijzonders hebben het volgende zegt:
“U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren: houd u aan wat geschreven staat. U mag uzelf niet belangrijk maken door de een te verheerlijken boven de ander. Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom schept u dan op alsof u het zelf verworven hebt?” 1 Kor 4:7,8
Ik weet dat er nog veel meer over te zeggen is. Als daaraan behoefte is, hoor ik het graag.

Ds Rob Visser

ZIE IK DE HERE ALLEEN ALS IK IN DE BIJBEL LEES?

In het vorige artikel hebben we gezien dat de HERE niet met nieuwe openbaringen komt. Het is niet zo dat iemand vandaag kan zeggen dat naar hem of haar geluisterd moet worden omdat de HERE een nieuwe openbaring aan deze persoon gegeven heeft.
De vraag die nu naar mij toekwam was: Betekent dat, dat je God alleen in je leven merkt en hoort als je de Bijbel leest? Hoor je de stem van Christus alleen als de Bijbel uitgelegd en toegepast wordt in de verkondiging van het evangelie?
Goede vragen. Het is ook belangrijk om op deze vragen antwoord te krijgen. Heel belangrijk voor ons leven vandaag met de HERE. Het gaat daarbij namelijk ook heel echt om leven met de HERE. Heel dicht bij Hem. Ook nu geldt dat er nog veel meer te zeggen is en dat het goed zou zijn om hier nog eens over door te praten. Ik geef net als vorige keer een paar belangrijke lijnen.

De HERE is er!

Wat merk je in je leven van Christus? Heeft de HERE de Bijbel als Zijn boek aan ons gegeven en merken we verder niets van Hem. Is Hij iemand van het verleden die we in de toekomst weer tegenkomen maar nu niet van zich laat merken?
Nee, zo is het zeker niet. Gelukkig maar. De HERE is de God die zelf zegt: “Genade zij u en vrde van hem die is, die was en die komt”. Openbaring 1:4
De HERE is er en ook vandaag handelt Hij zoals Hij in Zijn Woord het ons vertelt. Dat betekent dat Hij vandaag het leven van deze wereld regeert. Dat betekent dat Hij ook jou en mijn leven leidt. Dat is het ook wat we samen belijden. Dan denk ik o.a. aan zondag 10 van de heidelbergse Catechismus. Let er dan op dat wat we daar belijden in de tegenwoordige tijd staat. Dat is wat er nu gebeurt. Dan belijden we: “Wat verstaat u onder Gods voorzienigheid? De almachtige en tegenwoordige kracht van God, waardoor Hij hemel en aarde, met alle schepselen, als met Zijn hand in stand houdt en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij toeval, maar uit Zijn vaderhand ons ten deel vallen.”
De HERE is er! Hij regeert, Hij geeft Zijn liefde, Hij troost, Hij laat zien hoe nodig we Christus hebben, Hij straft, Hij leidt de geschiedenis naar het grote doel waardoor de nieuwe hemel en aarde er komen. Wat betekent dat nu voor ons dagelijkse leven?

Bevindelijk leven.

Ik heb hier boven gezet “bevindelijk leven” Dat woord bevindelijk zal niet voor ieder even bekend zijn. In een deel van de gereformeerde wereld van ons land is het een heel bekend woord. Bevindelijk betekent dat je dingen merkt. Je bevindt, je merkt dat God ook echt doet wat Hij in de Bijbel zegt. Je ziet de levende God in je eigen leven werken! Ik noem daarvan een paar voorbeelden. Het zijn niet meer dan voorbeelden die laten zien hoe je met door de Geest geopende ogen Christus in je leven kunt zien.
• Je hebt het heel druk in de week die komt. Je weet eigenlijk niet hoe je het allemaal voor elkaar moet krijgen. Je ziet vooral tegen de donderdag op. Dit is woensdagochtend en iemand belt jou om te zeggen dat hij de afspraak voor donderdag graag naar de volgende week wil verzetten.
Is dat toeval? Nee, als je met de ogen van geloof daarnaar kijkt, zie je hoe Vader in de hemel voor je zorgt. Dan leer je Hem danken en zeggen: Dank u Here dat u dit zo voor mij geregeld hebt.
• Het kan natuurlijk ook dat dat telefoontje niet komt. Je weet niet hoe je alles voor elkaar moet krijgen. Het is zaterdagavond en je ziet dat al zag je er erg tegenop alles toch weer klaar is. Eigenlijk toch nog makkelijker dan je eerst dacht. Ook dan zie je hoe Vader in de hemel er voor gezorgd heeft dat je het zo kon doen. Alle reden om te zien hoe de HERE er in jouw leven die week was met Zijn zorg.
• Je wordt door vrienden meegenomen. Je bent ook graag bij je vrienden. Maar het is wel een groep die niet dicht bij Christus leeft. Het is moeilijk om met deze vrienden echt over Christus te spreken en over hoe Hij graag ziet dat je leeft. Je wordt meegenomen in een leven al meer bij de HERE weg. Het plan is dat je het volgende weekend met de vrienden groep op een vakantiepark doorbrengt. Vrijdag wordt je ziek. Je kunt echt niet mee. Je hoort later wat er dat weekend gebeurd is.
De week erna kom je een meisje tegen met wie je verkering krijgt en met wie je wel samen over dat leven met Christus kunt praten en bidden. Je contact met die oude vriendengroep wordt minder. Je ziet hoe je leven met de HERE weer inhoud krijgt. Dan zie je in je ziek zijn die vrijdag de goede hand van je hemelse Vader.
• Nog een laatste voorbeeld uit een preek van een paar weken geleden. De preek over 1 Samuel 4:1-11. “Dan komt er bij deze oudsten een belangrijke vraag op. Kijk maar in vers 3: “ Hoe komt het dat de HEER ons vandaag tegen de Filistijnen een nederlaag heeft laten lijden?”
Het is een goede vraag. Ook een vraag die in ons leven vandaag een plaats moet hebben. Het positieve aan deze vraag is dat de oudste aangeven dat wat er in je leven gebeurd als volk van God, als kind van God echt met de HERE te maken heeft. Christus regeert vandaag vanuit de hemel. Het is niet zo dat Hij af en toe even niet regeert. Nee, Hij regeert altijd en overal. Ook als er in ons eigen leven mooie of moeilijke dingen gebeuren is het goed en nodig om te vragen: wat zegt of leert de HERE me hierdoor? Je kunt op die vraag heel snel en volgens je eigen gedachten antwoord geven. Er niet echt over nadenken. Dan schuif je wat God je te zeggen heeft bij je weg. Ook gebeurtenissen in je eigen leven moeten ons leren om echt in de spiegel van Gods evangelie naar onszelf te kijken. Is het soms zo dat de HERE ons laat zien dat er dingen in ons, in jou, in mijn leven moeten veranderen? Kijk daar echt naar vanuit de band met de HERE in je leven.

Wie met ogen van geloof kijkt ziet Vader in de hemel voor jou zorgen in het leven van vandaag. Hij leeft. Juist daarom ga je dan steeds weer terug naar de Bijbel. Om al meer jouw God en Verlosser te leren kennen. Om al meer te kunnen zien hoe de HERE in jouw leven werkt.

Ds Rob Visser


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019