» Geen restaurantkerk maar echt gemeente van Christus

Wat is dit?

Foto GEEN RESTAURANTKERK MAAR ECHT KERK VAN CHRISTUS

Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. (Efeze 4:32)


Votum
Vrede-Zegengroet
Lied 320:1,2 (Schakel)
Lezing van Gods wet
Psalm 112:1,3,5
Schriftlezing: Efeze 4:17-5:2
Gebed
Collecte
Psalm 25:3,4,5,6
Tekst: Efeze 4:32
Verkondiging van het evangelie
Psalm 133
Dankgebed
Gez 10 (Schakel)
Zegen


Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

Je loopt tegen dingen aan. Ook als dominee, ook als kerkenraad. Je ziet dingen gebeuren die je hart zeer doen. Je praat daar samen op brede en smalle kerkenraad over. Je ziet hoe in de kerken er veel verwarring heerst. Hoe er van tijd tot tijd ook zomaar een negatieve sfeer kan ontstaan, die lijkt het wel, niet te doorbreken is. Doordat er steeds weer op, voor de een dit en de ander dat, op negatieven punten gewezen wordt en daar alle aandacht naar lijkt uit te gaan. Dan maken we onszelf negatief. Omdat we voor onze eigen punt eigenlijk alle aandacht willen.
Hoe moeten we nu in onze tijd gemeente van de Here Jezus zijn? Daarover bestaat in onze tijd veel onzekerheid. Die onzekerheid heeft ook te maken met gevoelens van onveiligheid en onverbondenheid. We vinden het in onze tijd moeilijk om ons te binden. Dat voelt zo gebonden en we willen toch de mogelijkheid hebben om als het voor ons beter voelt en uitkomt weer een andere kant op te kunnen. Trouw zijn is in onze tijd zeker niet onze sterkste kant. Je ziet het heel schrijnend aan het aantal echtscheidingen, aan mensen die samenwonen en na een tijdje toch weer uit elkaar gaan. Ons binden en dan ook in slechte dagen trouw zijn, vinden we in onze tijd wel heel erg moeilijk.
Dat zie je ook als het om gemeente-zijn gaat. De dingen in de gemeente moeten voor ons aantrekkelijk zijn en als ze dat niet meer zo zijn dan gaan we eens kijken of het ergens anders niet beter voor ons voelt.
Het lijkt erop dat het niet genoeg is om een gemeente te willen zijn die steeds weer op zondag komt luisteren naar de verkondiging van het evangelie en die volgens dat evangelie wil leven. Samen leven volgens wat Christus ons leert en daarin met vallen en opstaan groeien lijkt niet genoeg te zijn. Daardoor maken we onszelf en anderen onzeker en angstig. Wat zouden we een rust en een bloei kennen als we samen op de plaats waar Christus ons geplaatst heeft heel eenvoudig een luisterend volk van Christus zouden zijn. Een volk dat in alle eenvoud vanuit dat evangelie wil leven en elkaar in goede en slechte tijden daarbij helpt. Niet de kerk als restaurant waar je je eigen smaak van dat ogenblik zoekt en dan graag ook nog van tijd tot tijd wat anders wilt proberen.
Om dat te kunnen, hebben we de HERE hebben we de heilige Geest zo nodig in ons leven. Hebben we nodig om vanuit Gods trouw er in diepe trouw voor elkaar in de gemeente te zijn en problemen in de gemeente met elkaar op te lossen. Daarbij is wat we in onze tekst lezen heel belangrijk. Dan komen we ook bij de vraag:Hoe kijken we naar elkaar? Hoe gaan we met elkaar om? Hoe zien we naar elkaar om?
Laten we samen luisteren naar Gods stem en laat die voor ons genoeg zijn als ik jullie het Woord van God verkondig onder het volgende thema:

ZIE IN VRIENDELIJKHEID EN VERGEVINGSGEZINDHEID NAAR ELKAAR OM

1. Vriendelijk
2. Vergevingsgezind

1. Vriendelijk


De HERE is in je leven gekomen. Bij de meeste van ons doordat we in een gezin geboren zijn waar vader en moeder ons van Christus verteld hebben. Die ons aan hun hand meenamen naar de kerk. Om ons vanuit de Bijbel te laten horen wie de HERE is en hoe nodig we Christus in ons leven hebben. De HERE roept ons allemaal zoals we hier zitten en dit horen tot Christus om samen Zijn gemeente te zijn. Heel concreet. Ook heel concreet naar elkaar toe. Je ziet dat bijvoorbeeld in het eerste vers dat we vanuit Efeze 4 net gelezen hebben:
“Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar; want wij zijn elkaars ledematen:. Vs 25 In de gemeente hoor je bijelkaar. Om elkaar op de weg van Christus te houden in de manier waarop je leeft en in wat je gelooft. Het gaat er om dat je als gemeente dat lichaam van Christus bent. Dat je er voor elkaar bent zolang het echte evangelie die richting geeft in de prediking en in het leven als gemeente. Jezelf wilt laten vormen en je laat helpen en terechtwijzen en bemoedigen door de anderen in de gemeente en dat je dat ook zelf wilt doen. Daarbij hebben we elkaar dan nodig! Christus heeft ons in Zijn wijsheid bij elkaar gebracht en dat is voor ons dan het beslissende. Zijn wijsheid is zoveel meer dan wat ik als wijsheid voor mezelf kan bedenken.
We praten nogal eens over het lichaam van Christus op een manier die juist voor verdeeldheid en een restaurantkerkmentaliteit zorgt. Dan gaat het mij er niet om dat er geen andere kerken of christenen zijn. Dat even voor de duidelijkheid vooraf. Die te makkelijke en verkeerde manier is als we zeggen: “Het lichaam van de Here Jezus is onzichtbaar en je kunt voor je geloof misschien beter naar een ander soort kerk. Daar pas ik beter, dat is beter voor mijn geloof.” Alles wat de Geest over de gemeente van Christus in het Nieuwe Testament zegt, staat tegenover deze mening! Juist in die gemeente die met gebrek leeft volgens het evangelie moeten we er vanuit Gods liefde voor elkaar willen zijn. We hebben ook elkaar nodig, ook als we elkaar niet zo liggen om samen het evangelie in zijn diepte te verstaan. Om juist te zien wat echt genade is en daaruit te leven. De Here heeft Zijn kerk niet over de hele wereld gegeven om maar te kunnen kiezen waar wij het het leukst vinden. Nee, om daar te zijn waar het echte evangelie verkondigd wordt en we daaruit samen willen leven om elkaar daarbij op te bouwen. Met het evangelie als de toets voor ons allemaal en in alle omstandigheden. Met Christus als de Koning van de kerk die Zijn volk in de eenheid van dat echte geloof wil zien leven. In echte diepe liefde voor elkaar!
Een van de dingen die mensen kan laten vervreemden van de gemeente is wrok of bitterheid waarvan we lezen in vers 31. Je ziet dat, je merkt dat ook in onze tijd. We zijn gauw op onze teentjes getrapt, we hebben snel kritiek op wat iemand zegt of doet of niet doet. Heel vaak zelfs zonder er eerst navraag naar te hebben gedaan. Dan merk je zonder dat je je dat bewust bent iemand afstand van je begint te nemen. Dat iemand met een ander over je spreekt alsof je zijn of haar tegenstander bent geworden terwijl je niet anders wilt dan volgens het evangelie leven en spreken. Mensen bouwen in zichzelf iets op wat vast gaat zitten, wat een muur opwerpt over dingen die vroeger gedaan of gezegd zijn. Die afstand kan leiden tot drift, ruzie en zelfs tot het de ander dwarszitten en pesten. Het kan er toe leiden dat je iemand bestookt met verwijten, dat het tot grof taalgebruik leid, tot geschreeuw en gevloek. Paulus noemt deze dingen in vers 31. Dat doet hij niet zomaar. Dat betekent dat er in de gemeente van Efeze en ook in andere gemeenten deze dingen speelden. Ze vormden een obstakels voor de eenheid van de gemeente die HERE zelf wil. Hoe moet je dit soort dingen nu in die ene gemeente van de Here Jezus op een goede manier bestrijden?
Dan eerst even de combinatie van vers 31,32. Je moet die wrok, die bitterheid laten varen en juist goed, vriendelijk voor elkaar zijn! Let erop dat de Heilige Geest ons hier opdrachten geeft om zelf aan te werken. De Geest geeft ons hier niet de ruimte om te zeggen: Kijk eens hoe die ander, misschien wel onbedoeld, voor die wrok en bitterheid in mij gezorgd heeft. Nee, de Geest zegt begin bij jezelf. Begin niet bij jouw kritiek op de ander maar doe die wrok, die bitterheid uit je leven weg. Vraag de Heilige Geest in je gebed om je daarvoor de kracht, de liefde te geven. De Geest wil ook in jouw leven dingen doen waarvan je uit jezelf zegt dat je het niet kunt. Jij kunt het niet, dat is waar, maar de Geest kan en wil het wel in jouw leven doen!
Dan gaan we dat ook positief invullen. Tegenover het negatieve het positieve dat we goed, vriendelijk voor elkaar willen zijn en met elkaar willen meeleven.
Wat is dat nu om vol goedheid, letterlijk: vriendelijk voor elkaar te zijn. Als het goed is zijn we in de gemeente elkaars vrienden! Omdat we samen vrienden van God zijn. Ja, maar dominee nu wordt het toch wel wat te gek. Even nuchter graag: het gaat in de kerk toch niet om de mensen en we kunnen toch niet allemaal elkaars vrienden zijn? Natuurlijk is het zo dat we met de een in de gemeente makkelijker omgaan dan met de ander. Dat je met de een meer optrekt dan de ander. Dat is waar maar door het geloof, door de band met Christus die we als het goed hebben, zijn we elkaars vrienden. Gaan we samen als gemeente voor Christus. Hij is onze Geliefde waarin we onze band met elkaar vinden. Een band van liefde als vrienden, als broers en zusters die bij elkaar horen.
De mensen die Christus het dichtst bij je gezet heeft zijn je broeders en zusters in de gemeente om samen als een volk voor Hem te leven. Om samen als een volk in onze eigen omgeving de liefde van Christus uit te stralen. Daarom wil Christus ons leren om positief naar elkaar te kijken. Met een open hart naar de ander om muren in onszelf tegenover de ander af te breken. Dat betekent ook dat we positief over de ander denken. Dat als iemand een kaart naar ons stuurt, als iemand met een bemoedigend woord aanspreekt of bemoedigend zijn of haar hand op de schouder legt we niet meteen denken: dat doet hij nu wel maar dat meent hij vast niet echt want een tijd geleden heeft hij nog dat of dat gezegd of gedaan. Dan breken we namelijk zelf niet op maar af. Dan staan we zelf de verbondenheid in liefde in de gemeente in de weg. Laten we niet eerst iets van anderen verwachten maar zelf vanuit de liefde van God voor de anderen goed en vriendelijk willen zijn. En daarom ook met anderen van wie we weten dat er moeite en zorg is meeleven. Laat dat meeleven er voor al zijn in onze gebed en ook waar mensen hulp nodig hebben, waar de diakenen om die hulp vragen graag klaar staan voor de ander. Dat is heel belangrijk in het praktische maar ook in het geestelijke. Laten we openstaan voor de twijfels, de moeite, de vragen van anderen. Ook van onze jeugd en kinderen. Als zij met bepaalde vragen of opmerkingen komen, kunnen we schrikken. Misschien slaat bij jou de angst je wel om het hart. Wees er ook bij heel kritische vragen voor hen. Wees hun vriend in Christus. De vriend die wil peilen waarom iemand zo voelt en denkt en die als vriend van Christus samen met die ander naar de HERE wil gaan. Die vanuit de Bijbel zoekt naar een echt antwoord om dat antwoord met de ander ook echt uit te leven in je leven van elke dag.
Als we er voor elkaar willen zijn in woord en daad. Altijd met gebrek maar toch. Dan zul je zien dat we ook iets uitstralen naar de buurt om ons heen. Dan zien mensen hoe er onderlinge liefde en hulp is. Dan straalt er iets naar buiten wat bijzonder is. Dan helpt dat je ook zelf om door Gods kracht zo te leven als we dat in Filippenzen 4 lezen: “laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.” Vs 4,5
Mooi gezegd denk je nu misschien. Maar daar is het nu juist waar het vaak aan schort. Wij zijn geen volmaakte gemeente. De ouderlingen en diakenen zijn geen volmaakte ambtsdragers. Ik ben geen volmaakte dominee, bij lange na niet. Hoe ik ook met God als getuige kan zeggen dat ik probeer al mijn krachten te geven aan de gemeente van Christus, aan de gemeente van Dronten-Noord. Maar toch kun je best kritiekpunten bedenken. Juist daarom is het tweede deel van onze tekst zo belangrijk.

2. Vergevingsgezind

Hoe kunnen we nu met elkaar meeleven en echt vriendelijk voor elkaar zijn? Door in de gemeente elkaar juist niet op gebreken en fouten te blijven aankijken. Door elkaar fouten en gebreken uit het verleden niet te blijven toerekenen wanneer we bij elkaar zien dat we voor Christus willen leven en dat ook steeds weer willen doen vanuit het Woord van God zelf. Daarin is de Here God dan ook ons grote voorbeeld waarop wij ons hart richten. Je ziet ook met hoeveel nadruk Paulus ons wat de HERE met ons gedaan heeft als voorbeeld voorhoudt. Door op vers 32 nog dit te laten volgen: “Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als geurige gave voor God.” 5:1,2
Dit is de grond om elkaar te vergeven in de gemeente. Om elkaar niet los te laten maar te vergeven en zo in liefde voor de HERE en Zijn Woord in liefde verder te gaan. Om te leren elkaar niet kritisch te beoordelen maar van elkaar te willen leren uit het Woord van God door het verleden achter je laten en in liefde samen naar de stem van Christus te luisteren. Te luisteren naar wat Christus ons zelf te zeggen heeft. Door op de inhoud daarvan je hart te richten.
Door samen te drinken uit Christus als de bron van vergeving en uit God als de bron van genade. Hoe doe je dat, hoe doen we dat samen? Het gaat hier om de praktijk van je leven als gelovige. Dat doe je door op God te letten. Hoe heeft Hij ons nu vergeven?
Dan zeg je waarschijnlijk: door Christus. Dat staat hier toch ook in onze tekst! Dat is waar. Maar het gaat nu niet alleen om namen. Hoe deed en voor wie deed de HERE het. Zonder vergeving is ieder mens reddeloos verloren. Het gaat hier dus om iets levensbelangrijks. Iets waartoe God niet verplicht was. Hij was echt na de zondeval en na wat wij van ons leven gemaakt hebben niet verplicht om Zijn Zoon naar de wereld te sturen om vergeving en redding van Gods oordeel voor de gelovigen te verdienen.
Maar toch komt uit het hart van God een liefde, zo teer, zo mooi, zo onbeschrijflijk groot. De reden voor die liefde ligt niet in mij en jou, die komt Goddelijk uit Zijn Vaderhart. De vergeving is voor ons niet verdiend toen wij zo goed ons best gedaan hebben dat de HERE kan zeggen maar jij hebt het nu wel verdiend. Nee, laat eens woord voor woord tot je doordringen wat de Heilige Geest in Romeinen 5 heeft laten opschrijven:
“ Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.” Vs 8-11
Wat heeft de vergeving van de zonde God ontzettend veel gekost voor uit zichzelf slechte mensen die dit niet verdiend hebben. Als je dat tot je door laat dringen zie je de liefde van God zo groot en goed. Dan zegt Vader in de hemel tegen ons: Mijn kind, Mijn volk vergeef elkaar zoals Ik het in en door Christus Mijn Zoon gedaan heb.
In het licht van Gods warme liefde wil ik dan mijn bitterheid en verwijten laten wegsmelten. Wil ik de ander positief tegemoet treden. Wil ik de dingen die volgens mij gebreken waren in het verleden waren achter me laten. Wil ik bij de echte zonden die mij zijn aangedaan mij uitnodigend en vergevingsgezind opstellen. Wil ik ook luisteren naar de ander die misschien helemaal niet bedoeld heeft wat ik er bij dacht of voelde. Dan gaan we echt met ons hart naar elkaar luisteren om samen een volk te zijn dat in liefde de HERE volgens Zijn Woord wil dienen. Dat geeft de echte diepe blijdschap in je leven, ook in het leven als gemeente.
Ik las bij het voorbereiden van deze zin een prachtige zin die ons probleem kernachtig onder woorden brengt: “Wij taxeren onze schuld tegenover God vaak te klein en die van onze medegelovigen tegenover ons vaak te groot.” Wie naar de ander kijkt door Christus, door wat Christus voor jou heeft moeten lijden, leert om graag de ander te willen vergeven. Dan denk ik aan die gelijkenis die Jezus vertelt over die knecht die bij de koning een grote schuld heeft, zo groot dat die niet terug te betalen is, en toch wordt die schuld hem door de koning kwijtgescholden. Zo is het met ons, met jou en mij persoonlijk tegenover de HERE. Daarin schittert Gods liefde.
Maar er is ook nog iemand die een kleine schuld heeft bij die knecht. Die kan op dat moment nog niet terugbetalen maar die knecht laat die man in de gevangenis zetten. Hij zoekt zijn recht terwijl de HERE hem zo onnoemlijk veel genade gegeven heeft. Wie dan zo op zijn eigen recht staat heeft niet begrepen wat Gods liefde en genade is en staat nog steeds buiten de vergeving die je zo nodig hebt.
Sta niet op jouw zogenaamde recht maar wil vergeven, wil liefde geven, wil er voor elkaar zijn, elkaar opbouwen in liefde en geloof. In die diepe verbondenheid aan God, in diepe tere liefde voor Christus en Zijn Woord. Dan gaan we omzien naar elkaar. Dan zijn we er ook in slechte tijden voor elkaar om weer samen tot bloei te komen als gemeente in dienst van Christus. Niet verdeeld maar samen in de eenheid van dat echte geloof.

AMEN


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019