» BIJBELBOEK HAGGAI

Wat is dit?

Foto CRISISTIJD: RICHT JE HART OP GOD
VERKLARING VAN HET BIJBELBOEK HAGGAI

Ik heb net de verklaring van Haggai naar de corrector gestuurd. Ik hoop dat die in 2013 kan verschijnen. Hieronder vind je het nog niet gecorrigeerde hoofdstuk 1.

HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE ACHTERGROND BIJBELBOEK HAGGAI

Wie was Haggai?


We weten heel weinig van Haggai. Eigenlijk zijn de enige dingen die ons over hem in de Bijbel verteld worden dat hij de profeet is, dat hij samen met Zacharia heeft opgetreden en wat zijn naam is. Buiten het boek Haggai om wordt hij genoemd in Ezra 5:1 en 6:14.
Het is duidelijk dat bij Haggai alle nadruk valt op zijn ambt. Op wat hij in opdracht van de HERE moet doen. Hij is niet als persoon zo belangrijk. Het gaat er om dat hij het Woord van God brengt. Als persoon verdwijnt hij achter het Woord dat hij moet brengen. Dat wordt nog eens onderstreept doordat hij meerdere keren de profeet genoemd wordt. Zie Ezra 5:1; 6:14; Haggai 1;1.3,12; 2:1. Ik kom daarop terug bij de verklaring van hoofdstuk 1:1-11.
Het is goed om ook nog even aandacht aan de naam Haggai te geven. Die naam betekent namelijk: ‘geboren op een feestdag’. Hij is een ‘feestkind’. We zouden dat als een leuk weetje kunnen beschouwen. Toch gaan we er dan te snel aan voorbij.
Het is opvallend dat dit feestkind vooral op feestdagen als profeet optreedt. De eerste profetie die hij uitspreekt is op een nieuwemaanddag. Zo’n dag had onder Israël een bijzonder betekenis. We lezen daarvan in Numeri 28:11: “Ook aan het begin van elke maand moet u de HEERE een brandoffer aanbieden: twee jonge stieren – de jongen van een rund- een ram en zeven lammeren van een jaar oud, zonder gebrek.”
Zijn derde optreden vindt plaats op het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest werd namelijk gehouden vanaf de 15e tot en met de 21e van de zevende maand. Haggai profeteert dus op de laatste dag van dit feest.
Zijn vierde en vijfde optreden is op de dag dat het volk feestelijk terugdenkt aan het leggen van het fundament voor de nieuwe tempel. We lezen dat in 2:19: “Let toch aandachtig op, vanaf deze dag en daarna, vanaf de vierentwintigste dag van de negende maand, vanaf de dag dat de tempel van de HERE gegrondvest is”. Zie voor de vreugde die er was toen dit gebeurde Ezra 3:10,11.
De naam van de profeet past bij de dagen waarop hij tot profeteren geroepen wordt. Het zijn profetieën die alles te maken hebben met de feestelijke ontmoeting van de HERE met Zijn volk.


Hoe is het zover gekomen?

a. 721 voor Christus het 10 Stammenrijk in ballingschap

Wat is er veel gebeurd de afgelopen 200 jaar! Het volk Israel heeft heel veel meegemaakt. Juist in wat er allemaal gebeurd is, wordt duidelijk dat het volk Israel het verbondsvolk is. Het volk dat in die tijd als enige volk op een bijzondere manier met de enige God, de HERE verbonden was.
Het jaar waarin Haggai als profeet optreedt is 520 voor Christus. Dan is het 200 jaar geleden dat de ballingschap voor het volk Israël begon. Het was 721 voor Christus dat het 10 Stammenrijk zich definitief aan de Assyrische koning Sargon moest overgeven. Koning Hosea van Israël was tegen de Assyrische koning Salmanesar in opstand gekomen door de hem opgelegde belasting niet te betalen. Hij had bij Egypte steun gezocht om onder het juk van Assyrië uit te komen. Dat lukt niet. De koning van Assyrië kwam met zijn leger. Hij belegerde de hoofdstad Samaria 3 jaar en toen moest koning Hosea zich wel overgeven. Inmiddels was er een andere koning in Assyrië gekomen. Salmanesar was opgevolgd door Sargon.
Deze nederlaag betekende ook meteen het einde van het 10 Stemmenrijk dat begonnen was met koning Jerobeam. Na Salomo als koning over alle stammen van Gods volk kwam er de scheiding tussen het 2 Stammenrijk en het 10 Stammenrijk. De 2 stammen gingen verder onder een koning uit het huis van David: Rehabeam. De 10 stammen kregen Jerobeam als koning. Dit was rond het jaar 931 voor Christus.
Dus iets meer dan 200 jaar heeft het 10 Stammenrijk bestaan. Wat is nu de rede waarom dit rijk vergaan is en de 10 stammen in grote meerderheid in ballingschap moesten gaan? Daarachter zit een duidelijk geestelijke reden. Die alles te maken heeft met het verbond tussen de HERE en Zijn volk. Dat verbond heeft de HERE gesloten met het hele volk Israel. Met al de twaalf stammen.
Bij het verbond hoort dat als het volk tegen de wil van God in leeft God met Zijn waarschuwingen komt. Waarschuwingen die er op gericht zijn om het volk, ook in haar volksbestaan, terug te roepen naar een leven in liefdevolle gehoorzaamheid aan de HERE. Je leest dat heel duidelijk in Leviticus 26. Je leest daar dat de HERE steeds met indringender waarschuwingen zal komen als Zijn volk niet in liefde naar een leven met Hem terugkeert. Het begint met vermaningen door Gods profeten. Wat is de uiteindelijke straf als het volk ondanks zoveel bewijzen van Gods liefde door vermaningen en straffen niet echt met de HERE als hun God en Koning gaat leven? Daarover lezen we in Leviticus 26 o.a. het volgende: “Ik zal u dan onder de heidenvolken verstrooien en Ik zal achter u een zwaard trekken. Uw land zal een woestenij worden en uw steden een puinhoop. Dan zal het land behagen scheppen in zijn sabbatsjaren, alle dagen dat het verwoest ligt en u in het land van uw vijanden bent. Dan zal het land rusten en zal het behagen scheppen in zijn sabbatsjaren. Alle dagen dat het verwoest ligt, zal het rusten, omdat het niet rustte gedurende uw sabbatten, toen u het bewoonde. En wie van u overgebleven zijn, zal Ik in de landen van hun vijanden angst inboezemen, zodat het geritsel van een opdwarrelend blaadje hen opjagen zal. Zij zullen op de vlucht slaan alsof ze voor een zwaard op de vlucht slaan, en neervallen, terwijl niemand hen opjaagt.” Vs 33-36
Je ziet hier dat de HERE heel duidelijk gezegd heeft dat als na zoveel vermaningen en straf uit liefde er niet geluisterd wordt er de ballingschap komt. Dat was in 721 voor Christus zo ver voor het 10 Stammenrijk. Dat zegt iets over de zondige hardnekkigheid van het volk. Dat zegt veel over de menselijk kortzichtigheid die er bij dit volk was. Je ziet dat ook als de Heilige Geest zelf aangeeft wat de reden was voor de ballingschap door de Assyriërs. Het zijn de Assyriërs die door de HERE gebruikt wordt om Zijn verbondsstraf uit te voeren. Over de echte reden lezen we in 2 Koningen 17:7-23. Enkele kernverzen hieruit geef ik nu weer:
“Dit gebeurde omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de HEERE, hun God, Die hen uit het land Egypte geleid had, onder de hand van farao vandaan, de koning van Egypte. Zij hadden andere goden vereerd, en hadden gewandeld overeenkomstig de verordeningen van de heidenvolken die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had; de koningen van Israëlieten hadden die uitgevaardigd. ……………….. Ja, zij verlieten al de geboden van de HEERE, hun God, en maakten gegoten beelden voor zich: twee kalveren. Ze maakten gewijde palen, bogen zich voor heel het leger aan de hemel neer en dienden de Baäl. Ook deden zij hun zonen door het vuur gaan, pleegden waarzeggerijen en deden aan wichelarij, en verkochten zich om te doen wat slecht was in de ogen van de HEERE en Hem tot toorn te verwekken. De HEERE was zeer toornig op Israël, zodat Hij hen wegdeed van Zijn aangezicht. Er bleef niets over dan alleen de stam Juda.” Vs 7,8 …….16-18
Het is duidelijk dat Israël vooral tegen het eerste gebod gezondigd heeft. Ze willen er niet aan om alleen de HERE met hun hele hart als de enige God te dienen. Daaruit komen dan ook allerlei zonden tegen de andere geboden voort. Daarom zijn de zwakke naasten onder het volk ook niet meer veilig. Mensen, ook in de kerk leven voor zichzelf. Voor eigen welvaart en macht ook als dat ten koste van anderen gaat. Juist door de straf van de ballingschap laat de HERE zien dat een volk dat zo leeft en blijft leven niet bij Hem kan horen. Je zou zeggen dat wanneer dit met het 10 Stammenrijk gebeurt het 2 Stammenrijk Juda extra gewaarschuwd is. Ze zien met eigen ogen waar zo’n leven tegen Gods geboden op uitloopt. Toch geldt hier niet het spreekwoord dat een gewaarschuwd man voor twee telt.


b. 587 voor Christus 2 Stammenrijk in ballingschap.

De HERE heeft ook het 2 stammenrijk zo vaak laten horen dat ze anders moeten leven. Dat ze weer in het spoor van de gelovige koningen zoals David, Josafat en Hiskia moeten gaan. Hoe de HERE ook in liefde aanspreekt, hoe de HERE ook in liefde straft toch komt er niet het in liefde volgen van Hem. Steeds is er weer het vertrouwen op anderen. Steeds weer het zoeken van een eigen weg tegen Gods woorden in.
Dan komt er ook een einde aan het volksbestaan van het koninkrijk Juda. De laatste koning is Zedekia. Het is de Babylonische koning Nebukadnezar die Jeruzalem in 587 voor Christus inneemt. Dan gaat ook Juda definitief in ballingschap. Nadat een groep van hen al 10 jaar eerder in ballingschap is gevoerd. De tempel wordt nu ook helemaal verwoest.
Weer geeft de HERE zelf aan wat hiervan de oorzaak is. We lezen dat in 2 Kronieken 36: “Verder pleegden alle leiders van de priesters en het volk op grote schaal trouwbreuk, overeenkomstig alle gruweldaden van de heidenvolken. Zij verontreinigden het huis van de HEERE, dat Hij geheiligd had in Jeruzalem. De HEERE, de God van hun vaderen, zond hun vroeg en laat waarschuwende woorden door de hand van Zijn boden, want Hij wilde Zijn volk en Zijn woning sparen. Maar zij spotten met de boden van God, verachtten Zijn woorden en maakten Zijn profeten belachelijk, tot de grimmigheid van de HEERE tegen Zijn volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was.” Vs 14-16
Je ziet hier weer hoe de HERE zich houdt aan Zijn woorden in Leviticus 26.Wanneer Zijn verbondsvolk niet luistert komt Zijn straf. Juist omdat Hij Zijn liefde zo heerlijk aan dit volk gegeven heeft. Niet omdat dit volk van zichzelf beter is dan andere volken maar uit genade alleen.
Ook als Gods volk door eigen schuld in ballingschap gaat. Ook als ze het zo bont gemaakt hebben. Zelfs dan is er nog door Gods onpeilbare goedheid hoop. Ook dat lees je al in Leviticus 26:”Maar bovendien: wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, dan zal Ik hen niet verwerpen en niet van hen walgen door hen te vernietigen en Mijn verbond met hen verbreken, want Ik ben de HEERE hun God. Ik zal ter wille van hen denken aan het verbond met de voorouders, die Ik voor de ogen van de heidenvolken uit het land Egypte geleid heb om hun tot een God te zijn. Ik ben de HEERE.” Vs 44,45

c. 538 Cyrus geeft toestemming om terug te gaan.

De HERE is die ene geweldige God. Hij is het die in Zijn heel bijzondere trouw aan Zijn verbond ook in de ballingschap naar Zijn ontrouwe volk omziet. Je ziet hier al iets van die ongelooflijke liefde en trouw aan Zijn belofte waardoor Hij Zijn Zoon gegeven heeft om de straf op de zonden voor Zijn uitverkoren kinderen te dragen. Zo is onze God. Hij ziet in Christus naar Zijn volk om. Om goddelozen te rechtvaardigen. Het wonder van Gods genade zien we ook als de HERE omkijkt naar Zijn volk in ballingschap. Om zo de weg naar de Verlosser Jezus Christus open te houden, naar Hem op weg te gaan.
De ballingschap is voor het volk van God niet blijvend. Er zal een moment komen dat het volk dat verstrooid is terug kan gaan naar het beloofde land. Naar Kanaän. De profeet Jeremia heeft dat in de naam van de HERE duidelijk gezegd. We lezen dat in Jeremia 25:12 en 29:10-14. Ik geef nu Jeremia 29:10,11 weer: “Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.”
Het volk Israël gaat dus niet zonder hoop in ballingschap. Het gelovige deel gaat naar vreemde landen met deze belofte van God in het beloofde land gegeven. Daniël leest in Babel bij de profeet Jeremia over deze 70 jaren. We lezen dat in Daniël 9:2: “In het eerste jaar van de regering van Darius, merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen was: zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan.”
Dan volgt het gebed van Daniël waarin hij met het hele volk schuld belijdt en zo een beroep op de HERE doet om Zijn volk ook na de 70 jaar naar het beloofde land te laten terugkeren. Volgens Zijn belofte.
De HERE houdt zoals altijd Zijn belofte. Hij gebruikt daarvoor als de Koning van de koningen Cyrus. Deze Cyrus wordt in de Bijbel ook Kores genoemd. Hij is de leider van de Perzen en de Meden die in 539 het Babylonische rijk definitief verslaat. Babel wordt tot in het paleizencomplex waarin de feitelijk regerende Belsassar nog een feest geeft ingenomen. Zie hiervoor Daniël 5. Dat gebeurde 12 oktober 539 voor Christus. De officiële intocht van Cyrus als de koning van het Persich-Medische rijk waartoe dan ook Babel behoort vindt plaats op 29 oktober 539.
De HERE is het die Cyrus gebruikt om Zijn plan met deze wereld te verwezenlijken. Cyrus gaat een heel andere politiek voeren dan zijn Babylonische voorgangers. Zijn politiek is er op gericht om volken de mogelijkheid te geven weer naar hun vaderland terug te keren. Om daar ook op hun eigen manier hun eigen goden te dienen. Hij verwacht dat deze volken dan meer tevreden zijn en zich makkelijker aan zijn gezag zullen onderwerpen. Over deze politiek lezen we ook in de Cyrus-cilinder.
Al in het eerste jaar van zijn regering komt Cyrus met deze maatregelen. Hier zien we wat we lezen in Spreuken 21:”Het hart van een koning is in de hand van de HEERE als waterbeken, Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt.” Vs 1
Cyrus politiek staat in dienst van de HERE. Staat in dienst van het plan dat hij met Zijn volk Israël heeft. Dat is ook de mededeling waarmee het boek Ezra begint. We lezen daar in vers 1-4: “In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de HEERE, dat Hij bij monde van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte: Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al Zijn volk behoort – zijn God zij met hem – laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij het huis van de HEERE, de God van Israël, bouwen; Hij is de God Die in Jeruzalem woont. En ieder die achtergebleven is, uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft, laten zijn plaatsgenoten hem helpen met zilver, met goud, met allerlei bezittingen en met vee, naast vrijwillige gave voor het huis van God, Die in Jeruzalem woont.”
In Ezra 6 lezen we nog enkele aanvullingen op deze proclamatie van koning Cyrus. We lezen daar dat er zelfs in aangegeven is hoe de tempel in Jeruzalem herbouwd moest worden. We lezen daar ook nog in het archiefstuk dat opgezocht is: “Bovendien moet men ook de gouden en zilveren voorwerpen van het huis van God, die Nebukadnezar uit de tempel in Jeruzalem had weggehaald en naar Babel had gebracht, teruggeven om naar de tempel in Jeruzalm gebracht te worden, op hun plaats; u moet ze terugzetten in het huis van God.” Vs 5
De HERE zorgt ervoor dat Zijn volk volgens Zijn belofte terug kan gaan naar Israël en de HERE weer kan dienen in een herbouwde tempel.Het is aan het volk om op deze daad van God in geloof te reageren.

d. 537 voor Christus een klein deel van Gods volk keert terug

We komen nu al een heel stuk dichter bij het optreden van Haggai als profeet. Het is 17 jaar voor zijn spreken als profeet in Jeruzalem. Gods volk leeft nog in ballingschap maar ze mogen terug. Met de opdracht om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. Die herbouw hoeven ze zelfs niet zelf te betalen. Dit mag op kosten van de kas van het Persisch-Medische rijk. Zie Ezra 6:4.
Toch is het maar een kleine minderheid van Gods volk dat echt teruggaat naar het beloofde land. De meeste zijn te gehecht aan hun plaats die ze in de samenleving in ballingschap hebben. Voor de meeste is het leven in vertrouwen op de HERE niet het belangrijkste in hun leven. In die zin is er niet zoveel veranderd met de situatie zoals die was toen Gods volk nog in het beloofde land leefde.
Onder leiding van Sesbazar, Zerubbabel en Jozua keren 42360 Israëlieten in 537 voor Christus terug naar Kanaän. De koning van Babel heeft Sesbazar als landvoogd aangewezen. Het is dus niet zo dat het volk Israël nu weer een zelfstandig vrij land is. Nee, ze blijven deel van het Persisch-Medische rijk. Het zijn later vooral Zerubbabel, als nakomeling van David, en Jozua, als hogepriester, die leiding geven aan het volk.
De HERE zorgt voor een voorspoedige reis. Als ze in het beloofde land terug zijn, is er groot enthousiasme. Ze gaan aan het werk. Er wordt voor gezorgd dat in ieder geval het altaar waarop de offers gebracht moeten worden in Jeruzalem weer hersteld is. De Israëlieten hebben zich over het land verspreid maar aan het begin van de zevende maand komen ze als een man naar Jeruzalem. Deze maand is voor Gods volk een belangrijke maand. Het is de maand waarin de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest op de agenda staan. Wat hebben ze veel te vieren en te danken nu ze volgens Gods belofte terug zijn in het beloofde land. Jozua en Zerubbabel zorgen er voor dat het altaar weer op zijn oude plaats staat. De teruggekeerde ballingen brengen er eensgezind de brandoffers. Ze zien ook dat er nog zoveel van de tempel niet herbouwd is. De dankbaarheid aan de HERE uit zich ook daarin dat ze geld geven om nu verder aan de fundering van de nieuwe tempel te kunnen werken. Dan lezen we in Ezra 3: “Daarom gaven zij geld voor de steenhouwers en voor de ambachtslieden, en eten en drinken en olie voor de Sidoniërs en de Tyriërs, om cederhout te laten komen van de Libanon, over zee naar Jafo, overeenkomstig de vergunning hun verleend door Kores, de koning van Perzië.” Vs 7
In het tweede jaar na de terugkeer wordt het fundament voor de nieuwe tempel gelegd. Er is grote dankbaarheid en vreugde. Maar dan komt de tegenstand. Dan komen de problemen. Het zijn de mensen die in het land woonden toen de ballingen terugkwamen die voor problemen zorgen. Dat zijn de mensen die we later onder de naam Samaritanen kennen.
Eerst komen ze met het voorstel om met de teruggekeerden samen te werken. Om zo invloed te kunnen uitoefenen. Jozua en Zerubbabel besluiten om dit te doen. Ze beseffen dat bij deze mensen er niet alleen het geloof in de HERE is. Zij dienen de HERE als een van de goden, naast andere goden. De geest van dit syncretisme mag geen invloed op het volk van God krijgen. Ook in onze tijd, in de tijd van het postmodernisme is de verleiding groot om geloven in Christus als een van de mogelijkheden te zien. Dat zou je best kunnen combineren met andere religies of mystieke gevoelens. Het komt hier aan op gehoorzaamheid aan het eerste gebod: “Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben”. Exodus 20:2,3
Na deze weigering gaat het verzet tegen het bouwen van de tempel verder. Op verschillende manieren. Samenvattend lezen we daarover in Ezra 4:4,5: “Het volk van het land ontmoedigde het volk van Juda en zij joegen hun schrik aan bij het bouwen. En zij huurden raadslieden tegen hen om hun plan te verijdelen, al de dagen van Kores, de koning van Perzië, tot aan het koningschap van Darius, de koning van Perzië.”
Met omkoperij en dreiging van geweld wordt Gods volk ontmoedigd. Zelfs zo dat we in vers 24 lezen: “Toen hield het werk aan het huis van God in Jeruzalem op, ja, het hield op tot het tweede jaar van Darius, de koning van Perzië.”
Het werk aan de tempel ligt dus van 535 tot 520 voor Christus stil. Er is alleen het altaar en de fundamenten maar verder blijft het een ruïne. Het volk is ontmoedigd. Toch is de oorzaak daarvan niet alleen de tegenstand die van buiten komt. Het heeft ook te maken met te weinig vertrouwen op de HERE. Met het inzakken van het geloof. Dat zie je ook als je verder leest in Ezra 5: “De profeten Haggai, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en Jeruzalem waren; in de Naam van de God van Israël profeteerden zij tegen hen.” Vs 1. Er was dus zeker schuld bij het teruggekeerde volk. Juist daarover spreekt Haggai en wijst Hij Gods volk de weg van de HERE.

e. 520 voor Christus de politieke omstandigheden.

Het was een roerige en onrustige tijd in het Persische-Medische rijk geweest. In 530 voor Christus was koning Cyrus overleden. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Cambyses. Deze Cambyses heeft Egypte veroverd. Maar op weg naar huis vond hij de dood. Er zijn belangrijke aanwijzingen dat hij zelfmoord gepleegd heeft. Na het sterven van deze koning in 522 volgde er een strijd om de macht. Een periode waarin er veel instabiliteit was. Er zijn veel opstanden. Velen proberen macht te grijpen of weer hun eigen baas te worden.
Terwijl Cambyses nog leeft en hij in Egypte is, begint de onrust al. Een man met de naam Gaumata is dan de leider van een succesvolle revolutie tegen Cambyses in zijn eigen land. In de strijd die na de dood van Cambyses volgt, komt generaal Darius als overwinnaar naar voren. Hij weet Gaumata te doden en de troon stevig in handen te nemen. Na ongeveer twee jaar van strijd keert de rust weer. Dan heeft Darius ook andere opstanden in het rijk neergeslagen. Hij is dan de onbetwiste koning. Dat is hij een lange tijd want deze Darius I regeert van 522 tot 486 voor Christus.
Er is dus rust in het rijk. Als we dan weer naar Jeruzalem gaan, zien we dat de tempel nog steeds een ruïne is. Alleen het altaar en de fundering zijn er. Het zijn ook economisch gezien geen makkelijke tijden voor het volk in het beloofde land. Weinig opbrengst. Toch zie je de mensen wel aan hun eigen huizen werken en die huizen beter en mooier maken. Er wordt niet aan het huis van God gewerkt.
Dat zijn de omstandigheden waarin Haggai als profeet optreedt.

De indeling van het boek

Het boek Haggai laat zich heel natuurlijk en gemakkelijk indelen. Er wordt namelijk precies verteld wanneer Haggai bepaalde woorden heeft uitgesproken. De datums die genoemd worden, heb ik vertaald naar onze kalender. Dan komen we tot de volgende indeling:

1:1-11 29 augustus 520 voor Christus 1e dag van de zesde maand in het tweede jaar van
1:12-15 21 september 520 voor Christus 24e dag van de zesde maand in het tweede jaar van Darius
2:1-9 17 oktober 520 voor Christus 21e dag van de zevende maand in het tweede jaar van Darius
2:10-19 18 december 520 voor Christus 24e dag van de negende maand in het tweede jaar van Darius
2:20-23 18 december 520 voor Christus 24e dag van de negende maand in het tweede jaar van Darius

We volgen deze indeling ook bij de opeenvolgende hoofdstukken in dit boek.

Verschil in nummering

Er is een klein verschil in nummering van de verzen in de verschillende vertalingen. De Statenvertaling, de NGB 1951 en de Herziene Statenvertaling hebben dezelfde nummering. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft een afwijking daarvan vanaf het laatste vers van hoofdstuk 1 en het eerste vers van hoofdstuk 2. In de Nieuwe Bijbelvertaling is 2:1 geworden tot 1:15. Vanuit het verband is daar zeker iets voor te zeggen. Dit betekent dat de Nieuwe Bijbelvertaling in hoofdstuk 2 altijd een vers achterloopt. Hoofdstuk 2:2 is in de Nieuwe Bijbelvertaling dus 2:1. We houden in dit boek de nummering aan zoals we die in de Herziene Statenvertaling vinden. Tussen haken vind je de andere nummering.[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019