» KERK IN CRISISTIJD - HAGGAI

Wat is dit?

Foto KERK-ZIJN IN CRISISTIJD
Voorbereiding op de Startzondag (23 September) in Dronten-Noord 2012

Dit is een schets voor de startzondag 23 september. Deze schets bestaat uit 3 gedeelten.:
• Voor de jeugd van 12-16 Schets 1
• Voor de jeugd van 16 en ouder Schets 2
• Voor het oudere deel van de gemeente. Schets 3

Belangrijk hierbij is wel dat het goed zal zijn om in de gezinnen zoveel mogelijk met deze hele schets te werken als voorbereiding op de avond waarop we het met andere gemeenteleden bespreken.
Bij deze schets zullen in de drie afdelingen bepaalde vragen terugkomen en ook afzonderlijk aparte vragen of stellingen voorkomen.

Schets 1: 12-16 JAAR


We gaan het hebben over een profeet en hoe het volk van God in Zijn tijd leefde. Hieronder vind je het verhaal over Haggai en een paar vragen om over na te denken.

Al meer dan 15 jaar wordt er niet aan de herbouw van de tempel gebouwd. Het altaar staat er maar daarom heen is het een puinhoop. Echt een ruïne. Door het hele land hebben de vroegere ballingen hun huizen gebouwd. De steden en dorpen opgeknapt. Er zijn er die heel mooie huizen voor zichzelf gebouwd hebben. Vaak zijn de mensen nog bezig om hun eigen huizen mooier te maken.
Maar nooit zie je ze meer bezig met het herbouwen van de tempel. Het fundament ligt er. Het brandofferaltaar staat er en daarop worden offers gebracht. Maar het komt niet verder. Het lijkt wel of het volk er niet meer aan denkt om het huis van de HERE weer verder op te bouwen.
Dat is ook niet zo heel raar. Want waaraan ze eerst heel enthousiast begonnen zijn echt al moeilijker. Want wat is er gebeurd?
• Toen het fundament van de tempel gelegd was hadden de teruggekeerde Joden feestgevierd. Daarna waren de Samaritanen gekomen. Die hadden gezegd: ‘laten we jullie meehelpen met het bouwen van de tempel. Want wij dienen toch dezelfde God. Dat is al zo vanaf dat de Assyriers ons naar dit land gebracht hebben.
Wat moesten de leiders van het volk hierop als antwoord geven? Ze hadden door de leiding van God gezegd dat ze dat niet wilden. Waarom niet? Omdat de Samaritanen de HERE toch niet dienden zoals de HERE zelf dat wilde. Als de Samaritanen zouden meehelpen was de kans groot dat ook de Joden de HERE op een andere manier zouden gaan dienen. Daarop hadden de leiders van het volk gezegd dat ze het alleen zouden doen.
De Samaritanen waren toen heel boos geworden. Ze gingen de joden nu bij het bouwen aan de tempel dwarszitten in plaats van te helpen. Ze zorgden ervoor dat er al meer mensen in verzet kwamen tegen de herbouw van de tempel in Jeruzalem. Ze kochten zelfs mensen om.
• Er was ook nog iets anders. Er kwam een crisis. De oogsten mislukten. De mensen in het land hadden heel weinig. Ze hadden al meer moeite om nog genoeg voor ziczelf te hebben. Er was geen geld over om nog verder te bouwen aan de tempel.
Je zou zeggen dat het heel logisch was dat ze nu niet verder werkte aan de tempel. Veel tegenstand en dan ook nog weinig geld en tijd. Dan zal God het toch niet erg vinden als er niet verder aan de tempel gewerkt wordt? Ze kunnen toch de nodige offers aan de HERE brengen op het brandofferaltaar!

Dan na meer dan 15 jaar reageert de HERE. Hij roept Haggai als profeet. Hij moet vertellen hoe de HERE naar deze situatie kijkt. Haggai gaat. Hij brengt op een moment dat de leiders en een heel deel van het volk bij elkaar zijn Gods boodschap. Hij zegt: ‘De HERE zegt dat het volgens het volk niet de tijd is om aan de tempel te bouwen. Om bezig te zijn met het huis van de HERE. Maar ze hebben wel tijd en geld om aan hun eigen huizen verder te bouwen.” De mensen luisteren. Ze zijn heel stil.
Dan zegt Haggai: “Sta er eens bij stil hoe het nu met jullie gaat. Jullie zaaien veel maar jullie oogsten heel weinig. Jullie hebben de laatste jaren weinig te eten. Dat is met het drinken net zo. Ook hebben jullie niet de kleren die jullie genoeg tegen de kou kunnen beschermen en ook wordt het geld al minder”
De mensen knikken. Ja zo is het! Het lijkt wel alsof ze al armer worden. Ze hadden er zoveel van verwacht maar de crisis wordt al groter.
Dan horen ze Haggai in Gods naam zeggen: “Weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten naar de bergen gaan. Daar moeten jullie hout gaan halen. Niet voor jullie eigen huizen maar om verder te gaan bouwen aan de tempel. Weten jullie waarom jullie oggsten mislukt zijn en jullie al minder zijn gaan verdienen? Weten jullie waarom er te weinig regen is gekomen om de gewassen te laten groeien? Omdat jullie Mijn huis dat er nog steeds als een puinhoop bij ligt niet herbouwen. Jullie zijn wel bezig met jullie eigen huizen en niet met Mijn huis!”
De leiders van het volk en de mensen die er staan, zijn diep getroffen door deze woorden van God. Ze schamen zich. Ze zijn nu bang voor de straf van God.
Dan komt de HERE met dit antwoord: “Ik ben met jullie.” Het gaat erom dat ze nu in crisistijd op God vertrouwen. Dat ze in vertrouwen op de HERE eerst gaan doen wat Zijn wil is. Hem dienen dan zal Hij voor ze zorgen. De HERE is de enige God en Hij zal alles geven wat nodig is om de tempel te herbouwen en te kunnen leven in het land.


Vragen en stellingen:

1. Was het niet beter geweest dat Joden en Samaritanen samen aan de tempel waren gaan bouwen? Is het echt zo erg als mensen de HERE op een andere manier dienen?

2. Een mooi huis en een goed inkomen is heel belangrijk.

3. Wat je hieronder leest is iets wat heel echt gebeurd is. Iemand heeft een HBO-opleiding ICT gedaan. Hij heeft een baan gekregen. Omdat het crisis is moet hij zelf bij zijn bedrijf proberen werk binnen te halen. Hij is getrouwd. Hij haalt zoveel werk binnen dat hij een aanbod krijgt om in vaste dienst te komen met een salaris van 200.000 tot 250.000 per jaar. Met de kans dat dit in de komende jaren nog meer zal worden. Hij is dan 23 jaar. De contracten zijn al opgesteld.
Dan komt er heel sterk op deze jongeman af dat de HERE hem roept om predikant te worden. Dat betekent dat hij moet stoppen met werken en ze zeker 6 jaar moeten leven van het kleine salaris van zijn vrouw. Wat zou jij doen? Wat moet deze man gaan doen? En waarom moet hij dat doen?
Hoe het echt afgelopen is zal ik jullie later nog vertellen.

4. Het is goed als je met een vakantiebaantje of een bijbaantje geld verdient om daarvan 10% voor de kerk te geven.

5. Lees Mattheus 6:25-34 Wat betekent dat voor jouw geld en tijdsbesteding? Let daarbij dan ook vooral op vers 33.Schets 2: JEUGD 16 JAAR EN OUDER

Je leest in de schets voor de 12-16 jarige wat er globaal in Haggai 1 staat. De vragen en stellingen die daarbij horen, kunnen jullie ook heel goed gebruiken. Wij gaan nu wat beter kijken naar Haggai 2:1-9. De vragen en stellingen staan dikgedrukt door de hele schets.

Pak je Bijbel. Lees steeds 1 vers en lees dan de korte aantekeningen daarbij.


Vs 1: De 21e dag van de zevende maand is het feest in Israel. Dat is de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Bij dat feest dachten de joden aan de tijd dat ze 40 jaar in de woestijn in tenten gewoond hadden. Ook dat was een crisistijd. Leven in de woestijn met tussen 2 en 3 miljoen mensen. Probeer dat maar eens.
Waarom was er in die tijd groot vertrouwen op de HERE nodig?

Vs 2,3 De Joden zijn aan het werk gegaan om de tempel te kunnen herbouwen. Ze zijn een tijdje weer enthousiast geworden. Maar van dat enthousiasme is niet veel meer over. Want als ze kijken naar de bouwmaterialen die ze bij elkaar gebracht hebben, gaat de nieuwe tempel nogal tegenvallen. Dan moet de vorige tempel veel mooier geweest zijn. Ze hebben nu niet veel geld om het allemaal zo mooi te maken.
Wat vind je van de uitspraak: Alleen het beste is goed genoeg voor God.

Vs 4 De tempel wordt voorlopig niet zo mooi als veel mensen gedacht hadden. Je kunt in je leven en ook in de kerk met dingen bezig zijn die niet zo worden als je graag zou willen. Je bent zelf eerst enthousiast maar er doen lang zoveel mensen niet mee als je eerst dacht. Of je denkt: het heeft geen zin om in de kerk actief te zijn want er doen toch maar weinig mensen mee. Dan zegt de HERE hier tegen de leiders van het volk dat ze vol moeten houden, dat ze sterk moeten zijn. Gewoon doen waar de HERE ze toe roept.
Wat leer je daar vandaag van?

Vs 5 Je kunt van de geschiedenis leren. Dat is geen onzin. Het is niet zo dat je zomaar kunt zeggen dat geschiedenis je niet interesseert. Als je wilt weten hoe iemand is, wat hij kan en wil is het vaak heel belangrijk om te weten wat hij vroeger gedaan en gezegd heeft. Als jij over andere mensen praat en hoe je ze waardeert en wat je van ze verwacht heeft heel veel te maken van wat je al met ze meegemaakt hebt.
De HERE herinnert hier aan wat Hij gedaan heeft toen het volk in Egypte was en wat Hij toen beloofd heeft. Dan is het belangrijk dat je ook echt weet wat de HERE toen gedaan heeft. Dat je ziet wie en hoe Hij is.
Wat doe jij er aan om de HERE te kennen vanuit wat Hij gedaan heeft in de geschiedenis?

Vs 6-9 Het beven van de aarde is in de Bijbel een manier om te zeggen dat de HERE op een bijzondere manier gaat ingrijpen. Hij gaat de volken om Israel heen wakker schudden. Zo wakker schudden dat ze zullen gaan meewerken aan de herbouw van de tempel. Dat ze er voor gaan zorgen dat deze tempel juist in de loop van de tijd zal schitteren. De HERE laat zien dat je voor de toekomst moed mag hebben omdat Hij regeert.
Je ziet dit later ook gebeuren. Hieronder vind je 2 teksten waarin je ziet hoe hierna de volken gaan meebetalen en dingen geven voor de nieuwe tempel:
1. Koning Darius komt met het bevel dat we lezen in Ezra 6:8-10: “En ik heb bevel gegeven dat u de oudsten van de Judeeërs moet steunen bij de bouw van de tempel van God: zij moeten de kosten steeds volledig vergoed krijgen uit de koninklijke schatkist, uit de belastingopbrengst van de provincie Trans-Eufraat, zolang als nodig is. Alles wat de priesters in Jeruzalem nodig hebben, moet hun dagelijks, zonder enige terughoudendheid, gegeven worden: jonge stieren en rammen en lammeren om te offeren aan de God van de hemel, en tarwe, zout, wijn en olie, zodat zij offergaven aan de God van de hemel kunnen brengen, en zullen bidden voor het leven van de koning en zijn zonen.

2. Koning Artaxerxes komt later met nog een heel opmerkelijk bevel. We lezen dat in Ezra 7:15-20: “Ook moet u er het zilver en goud brengen dat de koning en zijn raadgevers vrijwillig hebben geschonken aan de God van Israël die in Jeruzalem woont, evenals het zilver en goud dat u zult ontvangen in de hele provincie Babylonië, en verder de vrijwillige gaven die het volk en de priesters zullen schenken voor de tempel van hun God in Jeruzalem. Vervolgens moet u dat geld zorgvuldig besteden om stieren, rammen en lammeren te kopen, en de daarbij voorgeschreven hoeveelheden graan en wijn, die u als offer moet opdragen op het altaar in de tempel van uw God in Jeruzalem. De rest van het zilver en het goud kunnen u en uw broeders naar eigen inzicht besteden, mits dat overeenkomt met de wil van uw God. Lever ook het tempelgerei af dat u ontvangen hebt voor de dienst in de tempel van uw God. Wat er verder nodig is voor de tempel van uw God en voor uw rekening zou komen, kunt u bekostigen uit de koninklijke schatkist.”

De HERE belooft in crisistijd dat Hij bij Zijn volk zal zijn. Dat betekent o.a. dat leven voor Christus en actief zijn in Zijn kerk altijd goed en nodig is. Wie zo leeft krijgt Gods zegen. Ook als het lijkt dat de kerk in onze tijd niet zoveel voorstelt. Ook als de kerk al kleiner lijkt te worden. Je bent dan geen deel van iets dat niets voorstelt en toch verloren gaat.
Geloven in Christus en leven met Hem. Daarom ook is bij Zijn gemeente horen echt geweldig. Ook voor de toekomst.
Want wat je leest in Haggai 2:6-9 heeft ook grote betekenis voor de toekomst.
Kijk maar eens in Hebreeën 12:25-29. In vers 26 wijst de Heilige Geest daar terug naar Haggai 2:6. God brengt nog een keer de hele schepping in beweging. Dan schudt Hij de hele wereld wakker en ziet iedereen de Here Jezus terugkomen!
Dat is voor wie gelooft iets heel moois. Dan zul je niet bang zijn. Dan kom je ook als je hier op aarde heel arm was of vervolgd bent om je geloof juist in een heerlijke wereld. Dan leef je juist bij al het mooie van Gods schepping. Kijk maar eens in Openbaring 21:21-27. Al het mooie van de schepping en de cultuur is daar te vinden!
Stelling: Het is juist voor een gelovige niet erg als hij veel dingen op aarde niet gezien heeft want op de nieuwe aarde krijg je al het mooie toch te zien!
Wat betekent deze stelling voor je leven op aarde?Schets 3: OUDER DEEL VAN DE GEMEENTE

Het is crisistijd in Israel. Een klein deel van de ballingen is uit de ballingschap teruggekeerd. Dat moet voor de Israelieten die teruggekeerd zijn een grote teleurstelling geweest zijn. Zo weinig die uit Babel en omstreken echt teruggingen.
Dan is er na een tijdje steeds weer de tegenwerking in het land waar ze naar teruggegaan zijn. Het gaat zeker niet van een leien dakje. Na een paar jaar valt ook de oogst steeds weer tegen. Weinig te eten. Weinig geld. Ze hadden het zich zo anders voorgesteld. Juist ook omdat zij toch gehoorzaam aan het bevel van de HERE naar het beloofde land zijn teruggegaan. Teleurstelling en moedeloosheid komt er over het volk. Daarom ligt de bouw, de herbouw van de tempel ook stil.
Het is in crisistijd toch logisch dat je de moed verliest? Het is toch logisch dat dan als het ware het leven in de gemeente inzakt. Dat er veel gemopperd wordt en er nog weinig geloofsblijdschap is. Dat het allemaal minder logisch is en dat het nodig is om juist dan ook naar jezelf moet kijken zie je in het boek Haggai. Het is goed om het hele boek door te lezen. Hieronder vind je aantekeningen bij Haggai 2:10-19.

Haggai 2:10-14 Twee belangrijke vragen

De HERE geeft Haggai opdracht om twee vragen aan de priesters te stellen. De eerste vraag is of als je met offervlees iets anders aanraakt dat andere ook heilig wordt.
Wat heilig is maakt niet automatisch door aanraking wat niet heilig is of wat onheilig is heilig. Zonder echte liefde en gehoorzaamheid aan de HERE kan ook het offeren van een mens en een volk niet heilig in Gods ogen maken. Heel duidelijk en scherp horen we dit in Amos 5: “Ik haat, Ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan Ik niet luchten, want al brengt u Mij brandoffers, en uw graanoffers, Ik schep er geen behagen in, en het dankoffer van uw gemest vee wil ik niet aanzien. Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg, en het getokkel van uw luiten kan Ik niet aanhoren!” vs 21-23.
Het is duidelijk dat aanraking met het heilige of het brengen van offers volgens de uiterlijke regels er nog niet voor zorgt dat je leven heilig wordt.
Haggai is nog niet klaar met zijn vragen. Hij komt met nog een vraag naar de priesters. Hoe zit het nu met het omgekeerde? Wat gebeurt er als iemand die onrein geworden is door een lijk aan te raken al die dingen aanraakt die bij de voedselvoorziening nodig zijn? Het korte en besliste antwoord van de priesters is dat dit dan zeker onrein wordt. Zie hiervoor ook: Levitcus 11:28; 22:4-7 Dat voedsel mag dan niet meer gegeten worden. Dit antwoord vind je ook op andere plaatsen in het Oude Testament terug. Zie o.a.: Leviticus 21:11; 22;4; Numeri 5:2-7; 9:6; 19:22)
Wat wordt hier nu in het algemeen duidelijk?
Dat het heilige niet zomaar, niet automatisch andere dingen heilig, goed maakt voor de HERE. Wat onrein, wat niet goed is in je leven maakt wel je hele leven onheilig voor God. Je ziet deze lijn ook heel duidelijk terug in het Nieuwe Testament. Leven met Christus is niet dat je bepaalde plichten uitvoert, zoals bidden en naar de kerk gaan en dat dan dus je leven in de ogen van God schoon is. Het is niet zo dat als je gedoopt bent en trouw naar de kerk gaat het dus wel goed zit met je leven. Hoe goed en belangrijk deze dingen ook zijn en blijven. Je ziet dit bijvoorbeeld in de volgende dingen:
• Het is niet zo dat als je bijvoorbeeld zegt God lief te hebben maar je naaste niet met liefde behandeld het dan wel goed met je zit. Het liefhebben van God kan niet zonder het in liefde en met bewogenheid omgaan met je naaste. Heel duidelijk lezen we dat in de eerste brief van Johannes: “Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben”. …….Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie god liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.” 3:10,11; 4:20,21
• Als we bewust bepaalde verkeerde zaken in ons leven laten bestaan. Als we niet strijden en willen breken met bepaalde zonden in ons leven moeten we goed beseffen wat we lezen in Jakobus 2:10,11: “Want wie de hele wet in acht neemt; maar op een punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers, Hij die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen; heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden.” Vs 6-8
Hier wordt heel duidelijk dat we de HERE niet kunnen dienen met iets wat in onze ogen nog net genoeg is. De teruggekeerde ballingen konden heel goed zo denken: Het altaar staat er en wordt gebruikt. We brengen de offers die nodig zijn. We hebben het zeker niet breed en niet makkelijk in ons leven dus is dit echt wel genoeg voor de HERE. Dan wil je met een soort minimum de HERE dienen. Dat is geen leven met de HERE want Hij vraagt ons hele leven, ons hele hart. Leven met Christus als het middelpunt van je leven. Dat is een leven waarin je voluit volgens de wil van God wilt leven. Dan weet je dat je daarin elke dag tekort komt en dat je elke dag vergeving nodig hebt. Maar dat ontmoedigt dan niet omdat je Christus in Zijn heerlijke liefde ziet en elke dag opnieuw voor Hem wil leven, voor Hem en Zijn Koninkrijk wilt gaan. Leven door de Geest en daarom juist leven volgens de wil van Vader in de hemel.
De HERE past wat de priesters in Zijn naam over heilig en onrein gezegd hebben nu toe op de situatie van Zijn volk in Kanaän in die tijd.

2:16 De Heilige Geest neemt ons nog even mee naar het verleden. Nog niet zo lang geleden was er als het om de oogst ging de ene teleurstelling na de andere. Dat komt heel duidelijk naar voren in dit vers. Als ze dachten van een korenhoop twintig maten te kunnen scheppen was het na tien maten al helemaal op. Als ze dachten vijftig maten wijn uit de perskuip te halen was het na twintig maten al voorbij. Vooral als we denken aan de perskuip is dat een heel aansprekend beeld. Waar je al het waren de teleurgestelde gezichten voor je ziet.
Want hoe zag zo’n perskuip er in die tijd uit? Dat waren twee holten in een rots. Deze twee holten lagen boven elkaar. Ze waren met elkaar verbonden door een geultje dat van de bovenste naar de onderste holten liep. Als je keek naar de hoeveelheid druiven die naar de bovenste holte werd gebracht mocht je vanuit ervaring verwachten dat er ongeveer 50 maten druivensap uit zouden komen dat tot wijn verwerkt kon worden. Dat was de verwachting. Maar het was zo anders. Na het persen van de druiven bleek er maar 20 maten sap uit te zijn gekomen. De druiven bevatten die keer dus veel minder sap dan andere keren. Het gaat juist om dat sap. Al leek de oogst uiterlijk nog redelijk het resultaat was ronduit teleurstellend geweest.
We weten uit het geheel van het boek Haggai dat het volk niet ongodsdienstig was. Er werd geofferd. Er werd gebeden. Er was geen openlijke tegenstand tegen de HERE. Hun levensrichting was vooral op zichzelf en hun belangen op deze wereld gericht. De HERE kwam op de tweede plaats. Als we zo bidden, kunnen we geen echte verhoring verwachten. We lezen dat later in Jakobus 4 zo: “En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.” Vs 3.

Vragen/stellingen

1. Wat leer je voor vandaag als je het hele boek Haggai leest? Wat leer je hier in het algemeen en hoe vertaal je dat concreet in onze tijd?

2. Niet de omstandigheden maar Christus is onze hoop en blijdschap. Hoe vertalen we dat in ons persoonlijke en kerkelijke leven?

3. De oproep om ons te bekeren en ons hart op Christus te richten hebben we steeds in ons leven weer nodig. Wat is daarbij in jouw leven de plaats van de zelfbeproeving?

4. Een moeilijke tijd is beter voor de kerk dan een tijd van voorspoed en waarin je niet wordt aangevallen op je geloof.
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019