» Echte liefde! 1 Korinthe 13

Wat is dit?

Foto ->WAT IS ECHTE LIEFDE?

Deze vraag is altijd weer actueel. Zeker ook in onze tijd als er bijvoorbeeld in de zaak rond de gereformeerde school in Oegstgeest gezegd wordt dat het niet op Gods geboden aankomt maar om de liefde. Als je ziet wat echte liefde is, kun je zo'n redenering niet staande houden. De afgelopen weken heb ik in drie preken uit 1 Korinthe 13 proberen te laten zien wat echte liefde is! Liefde die liefde is en die we juist van God moeten leren.->


10 oktober 2011

ds Rob Visser


Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 138:1,4
Lezing van de wet
Psalm 145:3,4,5
Schriftlezing: Exodus 34:1-9
1 Korinthe 13
Gebed
Collecte
Gez 32
Tekst: 1 Kor 13:4a
Verkondiging van het evangelie
Psalm 133
Dankgebed
Collecte
Psalm 63:2,3
Zegen

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Liefde . Een prachtig woord. Een woord dat we veel gebruiken. Het gaat in het leven toch om liefde. Zonder de liefde is het zo koud en kil. De wereld zingt zijn loflied op de liefde en treurt wanneer mensen de liefde niet kunnen vinden. We praten graag en veel over Gods liefde. Daar moet het toch om gaan in de kerk. Daar moet het om gaan in de verkondiging van het evangelie. We zoeken een warme prediking, we zoeken een warme gemeente. Die warmte is er toch als het om Gods liefde gaat?
Ons leven als gelovigen in de gemeente en ook naar buiten toe moet toch door de liefde gedragen worden. Ik denk dan aan wat we in Rom 13:8,9 lezen: “Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, wantwie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. Want: Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ - deze en alle andere geboden worden samengevat in deze een uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.”
Als je dat leest wordt je hart warm. Toch voel ik dan ook veel pijn. Want hoeveel overspel, hoeveel huwelijken die stuklopen zie ik wel niet om mij heen? Vinden we het verbreken van de band van liefde en trouw in huwelijken niet al meer als iets dan bij dit leven hoort?
Wat is liefde eigenlijk? Is liefde een gevoel dat je nu eenmaal hebt of niet hebt? Is liefde het gevoel van verliefdheid en als dat er niet meer is dat het dan over is? Of is liefde iets anders, iets dat meer dan dat is? Dit zijn heel belangrijke vragen voor ons vandaag. Voor ons leven met de HERE, voor ons leven met elkaar als gemeente, voor ons leven als man en vrouw in het huwelijk, voor ons leven in onze eigen omgeving.
De komende tijd hoop ik 3 keer vanuit 1 Korinthe 13 het evangelie te verkondigen. Om samen te zien wat de echte liefde is. Om dat dan ook samen heel praktisch in te vullen. Het overkoepelende thema in die drie preken is dan:

->ZONDER DE ECHTE LIEFDE IS ER GEEN ECHT LEVEN

1. Wat de echte liefde is (Preek 1) vs 4a->

2. Wat de echte liefde niet is (Preek 2) vs 4b-5b
3. Wat de echte liefde in de praktijk betekent (Preek 3) vs 5b-7->1. Wat de echte liefde is->

De apostel Paulus heeft het moeilijk met de gemeente van Korinthe. Hij maakt zich om deze gemeente grote zorgen. Het is een gemeente die zichzelf heel goed vindt. Een gemeente die vind dat ze het missionair ook heel goed doen. Als ze dan naar Paulus kijken, hebben ze met hem niet zoveel op. Het is prachtig dat hij vroeger in Korinthe het evangelie verkondigd heeft. Dat hij daardoor aan de wieg van deze gemeente gestaan heeft. Maar nu past hij niet meer in hun profiel. Daarvoor is hij niet aansprekend genoeg. Hij heeft niet genoeg uitstraling. Hij is in zijn optreden en preken echt te saai. Hij past niet genoeg bij een gemeente die midden in de wereld wil staan en mensen wil trekken.
De gemeente van Korinthe is niet zo gericht op het anders zijn dan de wereld. Ze laten wat de Here zonden noemt op veel punten in de gemeente gaan. Daar maken ze zich niet zo druk over. Vooral op seksueel gebied kijken ze niet zo nauw. 1 Kor 6 Ook als het om het avondmaal gaat zijn er mensen die dronken zijn of niet delen met de armen in de gemeente. 1 Kor 11.
De gemeente van Korinthe voelt zich toch erg goed. Ze voelen zich beter en meer dan andere gemeenten. Als je op hun kerkdiensten let dan zijn die heel bijzonder. Daar gebeurd iets. Daar wordt in tongen gesproken, daar worden veel mensen betrokken. Als je mensen wilt trekken moet je het zo doen zoals zij het doen. Dat is heel iets anders dan die Paulus die lang preekt. Die zo preekt dat mensen daarbij ook in slaap vallen. Denk aan die jongen die onder een preek van Paulus in slaap viel en toen uit het venster viel. Nee, de diensten in Korinthe zijn bijzonder. Je beleeft er wat zoals je ook van alles beleeft als je naar de tempels in de stad gaat. De kerkdiensten in Korinthe kunnen zich meten met entertainment dat ook op andere plekken te beleven is.
Als je aan deze dingen denkt is het eerste wat opvalt dat Christus die saaie Paulus gebruikt om Zijn boodschap aan deze gemeente over te brengen. Dan is het Christus zelf die laat zien dat wij als gelovigen en als gemeente het niet in het bijzondere, in het spectaculaire moeten zoeken. Ook niet in onze kerkdiensten. We moeten het niet zoeken in dat wat onze gevoelens door het bijzondere even raakt en erg goed laat voelen. Niet in wat in deze wereld als heel bijzonder gezien en gevoeld wordt. Je kunt daardoor heel erg opgewonden en geraakt worden maar dat betekent nog niet dat dat het echte, het ware, het blijvende is.
Dat maakt God zelf, dat maakt de heilige Geest duidelijk in die eerste verzen van 1 Kor 13.
Daarin spreekt de HERE ons als gemeente en ook persoonlijk aan.
De heilige Geest geeft ons hier 4 voorbeelden van mensen die iets heel bijzonders laten zien. Mensen die in de ogen van anderen iets heel bijzonders laten zien. Laten we samen even naar deze voorbeelden kijken.
a. Iemand die in staat is om in de talen van alle mensen te praten. Geweldig zou je zeggen. Iets heel heel bijzonders.
b. Iemand die mensen in Gods naam zou kunnen vertellen wat er in de geschiedenis gaat gebeuren. Iemand die daarbij eigenlijk doorziet wat achter alles wat er gebeurt zit en die daarbij eigenlijk geweldig kan preken. Iemand die vanuit wat hij allemaal gelooft de kracht heeft om wonderen te doen. Wat zouden we zo iemand geweldig vinden
c. Iemand die alles over heeft om armen iets te kunnen geven. Hij geeft al zijn bezittingen daarvoor op.
d. Iemand die voor zijn overtuiging, geloof bereid is te sterven. Dat is allemaal heel bijzonder.
Let erop dat Paulus hier niet zegt dat de dingen die hiervoor genoemd zijn als ze in iemand leven er zijn, verkeerd zijn. Juist niet. Hij noemt dingen op die bijzonder en op zichzelf heel goed zijn. Maar wat betekenen deze dingen als de echte liefde er niet bij inzit. Wat betekenen deze dingen als je jezelf daarop gaat beroemen. Als je jezelf daardoor geweldig vindt dan ben je bezig jezelf op te blazen. Dan ontbreekt bij je als mens de echte liefde. Dan betekenen zelfs al die bijzondere dingen in de ogen van God niets! Dan heb je tegenover God in het oordeel er echt helemaal niets aan. Het is niets meer dan een geluid dat wegsterft en niets betekent.
Zo laat de HERE zien dat de echte liefde, de liefde die van God komt als vrucht van de Heilige Geest beslissend is. Als die echte liefde er is en er mensen brengen al is het allemaal niet flitsend en heel opvallend het evangelie, als de echte liefde er is en mensen leven in alle eenvoud en misschien voor anderen wel saai in tere liefde voor Christus dan is dat allemaal veel meer waard dan al dat opvallende. Dan betekent dat in Gods ogen door Christus offer voor de gelovigen echt iets. Dan komt over je waarvan we in Psalm 90 lezen: “Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat.” Vs 17
Wat is het eerste wat we hiervan leren als gemeente en persoonlijk?
Dat wij niet gericht moeten zijn op het bijzondere. Dat dit voor ons in de omgang met elkaar en in het samen gemeente zijn en naar buiten toe niet beslissend moet zijn. Dat we ons ook niet in ons denken laten meenemen in een soort concurrentie-denken. Waarbij de ene gemeente probeert aansprekender te zijn dan de ander en dat we zoeken naar de gemeente die voor ons het meest aansprekend is. Dat is een denken dat bij een echte christen en bij een echte christelijke gemeente niet past. Dat laat de Heilige Geest in deze brief aan de gemeente van Korinthe heel duidelijk zien. Het gaat er om om zelf, om als gemeente en als gemeente naar de wereld toe in eenvoudige liefde te leven. In liefde voor de HERE, in liefde voor Zijn Woord, in liefde voor elkaar, in liefde voor je naaste. Om daarin te willen groeien en trouw te willen zijn.

Dan is de vraag wat is die echte liefde en hoe leer ik, hoe leren wij in echte liefde trouw te leven.
Het eerste wat dan gezegd moet worden is dat we die liefde niet in onszelf hebben. Die liefde moeten we van de HERE leren en bij Hem halen. Je ziet dat bijvoorbeeld heel duidelijk als het gaat om de vrucht van de Geest in Gal 5. Het eerste element van de vrucht van de Geest is de liefde. Echte liefde krijgen we op het gebed van de Heilige Geest. Het is dus van het grootste belang om voor die echte liefde met een biddend hart op de HERE te letten. Bij Hem is die echte liefde. Hij is zelfs een en al liefde. Hij is de bron van die echte liefde.
Dan worden in onze tekst 2 dingen genoemd die bij de echte liefde horen. Als die er niet zijn, is er geen sprake van echte liefde. Het is eerste is dat de liefde geduldig, lankmoedig is. Wat is dat nu dat je vanuit die band met liefde aan Christus als de Verlosser van je zonden geduldig bent. Om echt te zien wat dit is moeten we bij de HERE zelf zijn. Dat is ook de reden waarom we in deze dienst het eerste deel van Exodus 34 gelezen hebben. De HERE is met al Zijn liefde en macht naar Zijn volk gekomen. Hij heeft het slavenvolk Israel uit de hand van de wereldmacht gered volgens Zijn belofte. Hij heeft ze in de vrijheid gezet. Hij heeft ze ook Zijn wet gegeven. Die wet die niet kan redden maar wel laat zien wat een leven in echte vrijheid is. Gods wet stroomt voor ons als mensen over van Zijn liefde. In die 10 geboden heeft de HERE ook gezegd dat Hij niet door beelden gediend wil worden. Toch maakt het volk niet lang daarna een gouden kalf om daardoor de HERE te dienen. Dan is de HERE juist in Zijn liefde diep geraakt en kondigt Hij Zijn straf aan. Dan is het Mozes die voor het volk gaat bidden. Op het gebed van Mozes laat de HERE dan zien hoe geduldig, hoe lankmoedig Hij is! Als de HERE dan toch nog met dat hardnekkige volk van hem verder wil gaan, geeft Hij voor de tweede keer de 10 geboden op stenen platen. Als de HERE die geboden op die stenen platen gaat schrijven, laat de HERE horen dat Hij er is en hoe Hij is. Dan lezen we in vers 6: “De HEER ging voor hem langs en riep: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig.”
Dat de HERE geduldig is, dat Hij lang van moed is, komt hier zo duidelijk uit. Zijn liefde betekent dat Hij het volk dat terwijl het pas uit Gods eigen mond gehoord had dat Hij niet door beelden gediend wil worden en het dan toch doet niet meteen doodmaakt of voor altijd aan hun eigen lot overlaat. Dat hadden ze wel verdiend. Dat hebben wij als mensen trouwens na de zondeval allemaal verdiend.
Wat doet de HERE in Zijn geweldige liefde? Hij houdt de definitieve, eeuwige straf terug. Hij geeft in Zijn liefde voor Zijn volk toch nog weer tijd voor bekering. Tijd om vergeving te vragen en opnieuw te beginnen. Zo is het ook als we aan de Here Jezus denken. Na de zondeval komt de HERE niet meteen met Zijn definitieve straf. Nee, Hij belooft de Verlosser. Hij geeft tijd voor bekering, om je liefde en vergeving bij de HERE te zoeken. Hij geeft ons vandaag na Christus komst in ons leven een tijd van genade om ons tot Christus te keren. Om vergeving te krijgen.
Wat is de HERE uit geweldige liefde geduldig met ons! Dat is echte liefde! Die liefde hebben jij en ik nodig. Wat betekent dat dan vanuit een leven in tere liefde met de HERE voor onze omgang met elkaar?
a. Dat we niet willen leven op ons eigen gevoel. Maar dat we vanuit Gods liefde ons willen laten vormen. Dat we erom bidden dat de Geest juist vanuit Gods liefde onze gevoelens en onze gedachten en hoe we ons gedragen vormt.
b. Dat betekent als het om dat geduld vanuit Gods liefde gaat dat we de ander in de gemeente, dat we de ander in ons gezin, dat we onze man of vrouw, dat we mensen in onze omgeving niet laten vallen of met ze afrekenen als de ander iets doet waar wij niet van houden. Dat we dan zeggen we hebben geen boodschap meer aan jou. Dat geldt ook voor het samen gemeente zijn. Het mag vanuit Gods liefde niet zo zijn dat we van elkaar afscheid nemen om dingen die wij anders zouden zien zonder dat we kunnen zeggen dat we daarmee tegen de duidelijk wil van God in de Bijbel ingaan. Echte liefde verdraagt heel veel van elkaar omdat je allemaal beseft dat je van Gods liefde en genade moet leven elke dag. Daarom zoek je elkaar nadat dingen gezegd of gebeurd zijn die je moeilijk vond of waar je het niet eens bent weer op. Je houdt het lang met elkaar uit en je wilt als er vergeving nodig is die ook graag geven om samen weer in liefde verder te kunnen.
c. Wat is dit geduld vanuit Gods liefde in onze tijd ook belangrijk. In een tijd dat we zoveel op ons gevoel varen. Wat gaan er in onze tijd een verhoudingen, een huwelijken stuk omdat we dat geduld vanuit Gods trouw en liefde zo moeilijk met elkaar opbrengen. Omdat we ons gevoel niet meer echt door Gods liefde laten vormen. Als je ziet hoe geduldig de HERE is in trouw aan Zijn belofte dan zie hoe we daarin ook beeld van hem hebben te zijn. Christus heeft voor ons verdiend dat de Heilige Geest ons ook dat leert. Vanuit dat samen als gemeente, samen als man en vrouw, samen als gezin in liefde leven voor de HERE. Om te leren om als de ander je misschien pijn gedaan heeft met wat hij of zij deed of zei daarop met liefde te antwoorden. Door daarop te reageren door in liefde daarover verder te praten. Om juist dan de ander te zoeken. We leven in een tijd waar de neiging is om niet meer te praten maar na een tijdje te zeggen: het gevoel is weg en daarom neem ik afscheid.
Gelukkig is de HERE veel meer trouw aan wat Hij beloofd heeft. Gelukkig is Zijn liefde veel groter anders konden we het hier allemaal wel vergeten. Broeders en zusters, jongelui laten we ons erin oefenen om vanuit Gods geweldige liefde altijd weer samen verder te willen. Om dingen die niet duidelijk tegen de wil van god ingaan ook niet als punten te nemen die ons uit elkaar laten groeien. Als er bij de ander wel een duidelijk leven tegen Gods wil of onderwijs is, spreek de ander daarop in liefde aan. Steeds weer met de wil om te vergeven. Om weer samen verder te kunnen. Laat dat geduld vanuit Gods liefde ons samenbinden en zo samen volk van God laten zijn. Laten zo ons huwelijke opbloeien in echte liefde. Laten zo onze gezinnen haarden van liefde zijn die dat ook uitstralen in de omgeving.
Dat gaat dan ook gebeuren want die echte liefde zorgt dan ook voor vriendelijkheid. Het geduld vanuit Gods liefde zorgt ervoor dat we leren om bereid te zijn om te wachten. Om de ander de kans te geven. Om de ander niet meteen los te laten maar de ander in liefde op te zoeken. Om samen een weg te gaan. Dat leren we door de Geest dan te doen in vriendelijkheid, in goedheid. Je kunt met iemand een weg gaan maar uitstralen dat je dat alleen maar doen omdat dat de regel is. Je straalt uit dat je dat eigenlijk niet wil.
Wie de liefde van God kent. Wie die liefde voor jou persoonlijk en voor Zijn gemeente kent, wil zo niet reageren. Wil dat niet uitstralen. Dat kan in de praktijk heel moeilijk zijn. Juist dan is het nodig om op Gods liefde te letten. Te letten op God die Zijn vriendelijk aangezicht juist wanneer Christus aan het kruis hangt zo geweldig en groots laat zien. Onnavolgbaar groots voor schuldige mensen die naar Christus vluchten om vergeving en om de kracht van de Geest om eigen leven te veranderen.
Als je let op de Here Jezus, als je ziet hoe Hij ook voor jou aan het kruis moest hangen, leer je om juist voor de ander vriendelijk te zijn. Om juist ook in een tijd van geduld de ander met vriendelijkheid en goedheid te benaderen. Om voor de ander het goede te zoeken. Dan leer je ook de mensen waar je het moeilijk mee hebt liefde te willen bewijzen. Door niet te varen op eigen gevoelens maar je eigen gevoel en worden te laten vormen door Gods liefde. Dan leren we in onze huwelijken, in de gemeente, in onze gezinnen en in de samenleving trouw volgens onze beloften te zijn. Om elkaar echt vanuit ons hart vriendelijk te behandelen. Als we dan iets met iemand hebben, veroordelen we de ander niet zonder met hem of haar zelf echt vanuit Gods liefde gesproken te hebben. Dan willen we bezig zijn om met een hart dat juist de ander goed wil doen elkaar op te bouwen.
De vriendelijkheid zoekt steeds weer de toenadering. Wil steeds weer vervreemding voorkomen of wegdoen. Door samen volgens Gods woorden, volgens het evangelie met ons hart te willen leven. Dan gaat de Geest zelfs zover in ons leven dat Hij mij in alle worsteling leert om zelfs mijn vijanden te willen liefhebben. Hen de zorg die nodig is te willen geven. Gods liefde gaat wat wij verwachten te boven. Laten we samen daarom steeds weer bidden en er aan werken om echt vanuit Gods liefde samen te leven. Want zonder die liefde kom je om, komen we ook om als gemeente. Allen met de liefde die God ons wil geven om Christus offer kunnen we voor de HERE verschijnen.
Laten we daarmee aan de gang gaan en zo Gods liefde in deze wereld uitstralen. Dan zijn er veel obstakels. Dat zien we de volgende keer maar dan zien we daarbovenuit hoe Gods liefde en genade juist ook dat overwint.

AMEN

ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede-zegengroet
Psalm 52:5,6 (Schakel)
Lezing van de wet
Psalm 4:1,2
Schriftlezing: 1 Korinthe 13
Johannes 13:1-20
Gez 124
Doop Luuk van der Weijde Formulier 3
Lied 456
Tekst: 1 Korinthe 13:4b-5a
Verkondiging van het evangelie
Psalm 37:1,2,3
Dankgebed
Collecte
Psalm 150
Zegen


Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Liefde is een woord dat een heel bijzondere kracht heeft. Een woord aan aantrekt. Liefde is wat we allemaal willen. Het lijkt bijna wel een toverwoord. Het is dan ook niet voor niets dat 1 Korinthe 13 een van de meest bekende gedeelten uit de Bijbel is. Ook een van de meest geliefden. Ook voor mensen niet in Christus geloven als hun Redder en Koning. Dat spreken over de liefde hier lijkt iets voor alle mensen.
Woorden zo algemeen dat je daarvoor geloven in Christus niet nodig hebt. Zo lijkt het en toch is het niet zo. Want wat hier liefde genoemd wordt en wat die liefde niet is, heeft juist alles te maken met die ene God die liefde is. Die ene God die er echt is en die mij en jou als enige kan vertellen wat echte liefde is. Het is erg om te zien hoe mensen die juist in kerken belangrijke plaatsen hebben ingenomen door het seksueel misbruik de naam van God van de enige God die echt liefde is belasteren.
Dan zie je weer dat je niet op mensen moet letten maar op die ene God alleen. Op de Vader van de Here Jezus. Echte liefde leer je van Hem. Wat echte liefde is en wat het daarom ook niet is, leer je van Hem. De warmte van de echte liefde die meer is dan een gevoel voor een bepaalde tijd leer je als je Gods hart ziet en bij Hem je leven, je liefde zoekt. Dan leer je God en jezelf kennen en dat zie je juist in de Here Jezus een liefde zo groot, zo zuiver, zo goed!
We willen daarvan vanmorgen weer iets zien om samen bij de HERE die liefde is gebracht te worden.
Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

->ZONDER DE ECHTE LIEFDE IS ER GEEN ECHT LEVEN->

1. Wat de echte liefde is (Preek 1) vs 4a
->2. Wat de echte liefde niet is (Preek 2) vs 4b-5a->We leven in een tijd waarin er veel nadruk gelegd wordt op je eigen waarde. Je moet voor jezelf opkomen, je moet assertief zijn, je moet tijd voor jezelf nemen. Onze tijd is ook een tijd waarin er al meer nadruk komt te liggen op jouw presteren. Je moet presteren om iemand te zijn. Een tweede of derde plaats in de sport is eigenlijk niet zoveel waard. Je moet winnen dat is het enige dat telt. Je moet in de maatschappij eigenlijk steeds weer nieuwe uitdagingen hebben om te presteren. Dan tel je mee. Als je die instelling niet heb, ben je in de ogen van velen een loser. Je moet voor dingen gaan om zoveel mogelijk voor jezelf te hebben. Als een ander meer heeft dan moet je je er voor inzetten om te ander in te halen of te passeren.
Je ziet dit ook in ons praten over welvaart in deze tijden van economische crises. Als je mensen dan hoort zeggen dat we in er de komende jaren wel eens 5% achteruit kunnen gaan en dat ons terugbrengt naar het welvaartsniveau van 1998, kan dit heel erg lijken. Want we moeten toch vooruit, we moeten het alleen maar beter krijgen. Meer als veel anderen op deze wereld. We moeten toch klimmen op de ranglijst van landen als het om welvaart en onderwijs gaat. Meer en beter als anderen. Komt dit voort uit echte liefde? Laten we samen nu weer kijken naar het onderwijs dat de enige die die echte liefde van Zichzelf heeft en die liefde wil uitdelen en in je hart wil planten ons over deze liefde leert.
• “De liefde kent geen afgunst/De liefde is niet jaloers”. Wat is het dat je jaloers bent, dat je afgunstig bent? Als je daar goed over nadenkt, staat dat tegenover tevreden zijn. Als je jaloers bent kijk je naar een ander en je ziet dat die ander dingen heeft die jij niet hebt. Jij baalt daarvan. Want jij wilt meer hebben, jij wilt het beter hebben dan de ander. Als jij niet meer kan krijgen dan hoop je eigenlijk dat die ander dat wat jij zo mooi vind kwijt raakt. Het kan lijken dat zoiets ver van je afstaat. Maar als je om je heen kijkt is er toch veel ellende die voortkomt uit al meer willen hebben, uit niet tevreden zijn.
Als je er aan denkt dat wij in grote welvaart leven en veel van ons eten goedkoop willen hebben en dat daardoor boeren in arme landen die producten moeten verkopen voor prijzen waardoor ze wel straatarm moeten blijven. Als je daarop let zie je hoe groot de gevolgen kunnen zijn van zelf al meer willen hebben.
Ook als het gaat om huwelijken of om andere verhoudingen waarin mensen samenleven zoals in een gezin zie je deze dingen gebeuren. Komen veel verbroken verhoudingen niet voort uit ontevreden zijn en het dan bij een ander of bij iets anders het zoeken? Doordat we met verkeerde ogen naar een ander kijken. Doordat het gras bij een ander groener lijkt en wij vanuit ontevredenheid die ander of dat andere willen hebben? Echte liefde die geneest, echte liefde wil juist er zijn voor de ander. Je wilt dan vanuit tevredenheid werken aan relaties en verhoudingen in je leven. Je wilt werken uit liefde aan wat de HERE je gegeven heeft. Dan leer je ook bidden om tevreden te zijn. Dan leer je ook om in deze wereld niet voor de prestaties te leven die jou dan schouderklopjes van anderen moeten opleveren. Je bent niet pas iets als jij bijzondere prestaties levert. Jij hoeft niet ergens bovenaan te staan om echt iemand te zijn. De HERE neemt je niet als Zijn kind aan en geeft je niet pas Zijn liefde als jij een of andere bijzondere prestatie levert. Nee, Hij heeft Zijn eigen Zoon eerste zelf gegeven om de straf te dragen voor mensen die van zichzelf alleen maar wanprestaties leveren. Hij zegt tegen jou kom naar Mij als je Vader. Kom met verdriet over je zonden en bij Mij is er voor jou eeuwige liefde als Mijn kind. Kom met al je gebrokenheid en verdriet naar Mij en Ik wil je Mijn liefde geven die niemand en zelfs de dood niet kan stukbreken.
De echte liefde is niet afgunstig maar wil juist ook in gebrokenheid, in moeilijke omstandigheden liefde geven, er zijn voor de ander. Je wilt dan niet bij de ander weggetrokken worden aan wie je je trouw en liefde beloofd hebt omdat iets of iemand anders nu beter en makkelijker voor je lijkt. Je wilt er juist voor die ander zijn al moet je daarvoor in de ogen van anderen zoveel opgeven. Je leert bidden om die liefde in je leven te ontvangen en uit te delen.
• De liefde “kent geen ijdel vertoon/pronkt niet”. Hier raakt Paulus ook heel duidelijk de manier van denken zoals die er in Korinthe was. We hebben het daar de vorige keer uitgebreid over gehad. Ze denken in Korinthe dat ze het als gemeente heel goed doen. Dat hun kerkdiensten nog eens aansprekend zijn. Veel beter dan dat die saaie Paulus bij hen zou preken.
Ik ga daar nu niet verder op in en verwijs daarvoor naar de vorige preek. De Heilige Geest maakt duidelijk dat het pronken, het trots zijn op jezelf en dat uitstallen om op te vallen niet bij de echte liefde hoort. Het gaat er in het leven in echte liefde niet om om op te vallen. Het gaat er niet om dat anderen jou zien en eren. Bij die echte liefde hoort geen pronken, hoort niet dat je wilt opvallen maar dat je dient. Dat je jezelf wegcijfert om anderen te kunnen helpen in hun moeite en nood. Dat je juist wilt dienen in plaats van vertoon om jezelf te laten zien.
We hebben dat ook in deze dienst heel duidelijk gezien toen we Joh 13 lazen. De Here Jezus geeft daarin ons het voorbeeld. Hij doet het werk van een slaaf. Hij voelt zich daarvoor niet te belangrijk en te groot. Hij wast de voeten van Zijn leerlingen. Hij is echt gekomen, Hij die God is, is mens geworden om te dienen! Om zelfs aan het kruis te hangen om zo te dienen! Om zo te verdienen een leven altijd in de warmte van Gods liefde verlost van de straf omdat Hij die gedragen heeft. Wie in liefde aan die Christus verbonden is wil juist zijn of haar leven zo inrichten zoals de Here Jezus daarvan spreekt na de voetwassing: “Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. ….. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.” Vs 14,15,17
Wat is het goed om door Gods liefde te leren om te dienen. Om er juist voor anderen te willen zijn en daarin echt vervulling van je leven te vinden. Dat kun je als je aan God verbonden bent en weet dat Hij jou Zijn liefde geeft uit genade, gratis en niet omdat jij een of andere prestatie moest leveren.
Het volgende dat de Heilige Geest noemt, hangt hier heel sterk mee samen:
• “De liefde kent geen zelfgenoegzaamheid/zij doet niet gewichtig”. Je leert vanuit Gods onverdiende liefde om niet groot van jezelf te denken. Om jezelf en je eigen belang niet voorop te stellen. Om geen standbeeld voor jezelf op te richten.
Ik las deze week deze prachtige zinnen van Blaise Pascal: “God kennen, en niet je eigen ellende, maakt hoogmoedig. Je eigen ellende kennen en God niet leidt tot wanhoop. Christus kennen is de weg, want daarin vinden we zowel God als onze ellende.”
Als je denkt dat jij God kent en dat Hij het goed met je getroffen heeft en er dus altijd voor je is dan voel je je boven anderen verheven. Als je alleen je fouten, je verkeerde dingen, je zonden ziet en je weet dat je daarvoor Gods straf verdiend heb wordt je moedeloos, wanhopig, depressief. Wie Christus kent en met Hem leeft in liefde als zijn of haar Verlosser brengt juist eigen ellende bij Hem en vraagt om vergeving. Dan denk je groot van God en van Christus en van Zijn liefde. Dan denk je klein van jezelf maar weet je je in liefde helemaal aangenomen door God als je Vader en leer je om te dienen. Om tot eer van God te leven en daarom wil je liefde aan je naaste geven.
In deze brief spreekt Paulus ook over deze dingen heel praktisch in de gemeente. We zien dat o.a. in hoofdstuk 4. In de gemeente staan mensen tegenover elkaar. De een voelt zich verbonden met Paulus, de ander met Apollos, anderen weer met nog anderen. De ander weer met een ander als een veel betere verkondiger en leraar van het evangelie. Daarbij komt dat mensen die zo praten zich heel belangrijk voelen. Dan schrijft Paulus door de leiding van de Geest, dus hoor je dan Gods eigen stem!, o.a. dit: “Broeders en zusters, ik heb hier over Apollos en mijzelf gesproken. Dat heb ik gedaan omwille van u. U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren: houd u aan wat geschreven staat. U mag uzelf niet belangrijk maken door de een te verheerlijken boven de ander. Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom schept u dan op alsof u het zelf verworven hebt?” vs 6,7
De liefde zorgt ervoor dat je jezelf niet belangrijk gaat vinden. De liefde heeft dan ook grote betekenis voor je omgang met de ander. Je omgang met de ander in je gezin, op je werk, in de gemeente, in de buurt. Daarover lezen we dan:
• “De liefde is niet grof/ de liefde is niet ongepast”. De liefde die we van God als echte liefde krijgen op het gebed, door de Heilige Geest is tere liefde! Is liefde die ons leert om voorzichtig met elkaar om te gaan. Ook in de woorden die we spreken en de besluiten die we nemen.
Mensen kunnen lacherig doen om de grove woorden die bijvoorbeeld in de Kamer bij de algemene beschouwingen gebruikt zijn. Dat zouden de woorden zijn die op straat gebruikt worden, dat zou bij de politiek horen. Dat zulke woorden op straat gebruikt worden en dat de politiek dingen nu maar eens duidelijk moet zeggen rechtvaardigt niet zo’n omgang met elkaar. Ook als je met elkaar in debat gaat moet dat zijn vanuit liefde voor de ander waarbij je de ander nooit onnodig beschadigt. Dat geldt met nog meer klem in de gemeente van de Here Jezus. Je praat daar niet achter de rug van de ander om, je neemt niet achter de rug van de ander om besluiten over iemand. Je zoekt elkaar juist in de gemeente om samen juist door de liefde van God samen te groeien. Dat kenmerkt dan ook onze manier waarop we dingen noemen die we missen of waar we moeite mee hebben. De liefde leert teer met elkaar om te gaan en leert om vanuit die teerheid elkaar te zoeken, te dienen en op te bouwen. De toon van het gesprek doet er juist voor Gods kinderen heel veel toe!
• Waarom doet dat er nu juist wel veel toe. Omdat: “De liefde is niet zelfzuchtig/de liefde zoekt niet haar eigen belang”. Die HERE draagt zondige mensen zo op Zijn hart dat Hij om ze te redden Zijn Zoon naar de wereld heeft gestuurd. Om zo te dienen dat
De smerigste ellende moest ondergaan om wie in geloof tot de HERE komt te redden. Juist daarin zien wij het hart van God. Juist daarom verdient Hij al onze lof, eer en verheerlijking. Wie dit leert zien met de ogen van het geloof en zo God liefde leert kennen wil niet meer voor zichzelf leven. Dan geloof je niet in jezelf. Nee, dan geloof je in God van wie je liefde en genade nodig hebt om juist voor hem te leven en daarom voor je naaste. De Here Jezus heeft ons daarvan het geweldige voorbeeld gegeven door voor Gods uitverkoren kinderen aan het kruis te hangen. Je leert zo te leven als je op de Here Jezus let. Ook als je denkt: Ik heb er nu geen zin in, ik wil nu een tijd voor mezelf leven. Dan leer je om daarvan af te stappen als je let op de Here Jezus. Dat Hij dat voor jou heeft willen doen! Daarom zegt de HERE heel stimulerend tegen ons in Fil 2: “Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.” Vs 3-5. Als je zo leert door de liefde gericht te zijn op wat de ander nodig heeft, leer je ook om met je hart Gods liefde te laten werken. Een heel belangrijk effect daarvan zie je in het volgende dat de Heilige Geest noemt.
• “De liefde laat zich niet boos maken/De liefde wordt niet verbitterd”. Verbittering is iets wat je leven zomaar binnen kan komen. Je kunt niet meer ophouden om je boos te maken.
Je ziet dat ook in het leven van mensen binnenkomen die Christus willen dienen. Er is ooit iets in de gemeente of met iemand in de gemeente gebeurd. Het kan zijn dat het nooit echt uitgesproken is maar langzaam maar zeker is het wat naar de achtergrond verdwenen. Of misschien is het zelfs wel uitgesproken. Je hebt de ander weer de hand van verzoening gegeven. En toch is er in je gevoel veel blijven hangen. Je kunt nog zo moeilijk positief zijn in de gemeente of naar die persoon staan. Steeds weer komt na dat voorval of die gebeurtenis er iets heel kritisch over je. Het is toch eigenlijk niets met die man of vrouw of met de gemeente. De verbittering heeft je dan te pakken. Het maakt eigenlijk je leven stuk en je doet er waarschijnlijk ook veel mensen om je heen veel pijn en verdriet mee.
Hoe overwin je die verbittering? Niet door weg te gaan. Niet door op jezelf te blijven. Waar vind je het medicijn dat je dan nodig hebt? Bij de HERE, bij Zijn liefde. Een bijzonder voorbeeld daarvan vinden we bij Paulus als hij in de Griekse hoofdstad Athene is. Hij loopt daar rond en maakt zich boos. Boos om al die beelden, al die tempels, al die afgoden terwijl de HERE niet gediend en geëerd wordt. Dan is er zelfs nog het altaar voor de onbekende god. Paulus is boos maar blijft niet in zijn boosheid! Hij houdt die boosheid in bedwang. Hij ziet hoe erg het is dat de mensen in Athene Christus niet kennen. Dat ze zonder Christus verloren zijn. Hij gaat dan juist daar aan die mensen het evangelie van Christus als de enige Verlosser verkondigen.
Het is zo goed als je ziet dat de HERE jou Zijn liefde en vergeving wil geven die je zo nodig heeft. Jij die steeds weer vergeving nodig hebt en de HERE raakt niet verbitterd maar wil steeds weer om Christus offer jou Zijn liefde geven. Let steeds weer op het hart van God, op Christus om verbittering, boos worden om wat vroeger gebeurd is weg te doen uit je hart. Om vanuit Gods liefde weer samen verder te gaan. Om niet kritiek op wat gebeurd is je leven te laten vergallen en je leven met de HERE en in Zijn gemeente in de weg te staan. Laten we elkaar daarbij helpen en zo in liefde gemeente zijn. Zo een haard van liefde zijn hier in Dronten en dat mensen in en buiten de gemeente dat zien. Om mensen juist tot Christus, tot Vader in de hemel te trekken. Wat is die echte liefde goed, genezend, ontdekkend, bemoedigend. Ga tot de HERE om liefde te ontvangen en die liefde te kunnen uitdragen. Volgende keer verder over deze geweldige liefde!

AMEN


ORDE VAN DIENST

Eerst iets uitleggen over de kerkdienst .
Votum
Zegen
Psalm 18:1,8
Lezing van de wet
Gez 23 (Schakel)
Schriftlezing: 1 Petrus 4:1-11
Gebed
Psalm 8:3,4
Collecte
Lied 92
Tekst: 1 Kor 13:5b-7
Verkondiging van het evangelie
Psalm 119:60,63
Dankgebed
Psalm 25:2,4
Zegen

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

De liefde. De liefde die de Here Jezus heeft uitgestraald. De liefde van God daar gaat het toch om?! Op die liefde wordt ook meerdere keren een beroep gedaan om te zeggen dat het er niet om gaat om je aan bepaalde geboden en regels van God in de Bijbel te houden.
De liefde van de Here Jezus zou dan bepaalde concrete geboden van God minder belangrijk maken. God neemt je aan zoals je bent en als jij van God, als jij van Jezus houdt moeten mensen niet zeuren over bepaalde geboden van God. Je ziet zo’n soort redenering nu ook weer in de zaak rond de school in Oegstgeest.
Het is ook zo dat het om de liefde van God gaat. Het is dan wel heel belangrijk dat we blijven zien dat het de liefde van God is. Wij hebben in ons tijd de neiging om te denken: de liefde is God in plaats van God is liefde.
Wat is het verschil tussen deze twee?
De liefde is God: Je zegt eerst zelf wat liefde is en wat volgens jouw gevoel en idee liefde is en zo is God dan volgens jou. Dan heb je niet meer met de HERE als de echte God te maken. Dan heb je eigen idee van liefde je god gemaakt. Als je zo de Bijbel leest, maak je ook je eigen Bi9jbel en schrap je daaruit wat niet overeenkomt met jouw idee van liefde.
God is liefde: Dan zie je dat de HERE voorop gaat. Dat alles wat Hij doet en zegt echt vanuit Zijn liefde voortkomt. Dan leer je vanuit wat de HERE zegt, wat Hij doet en wat Hij ons als Zijn wil voorhoudt zien wat die echte liefde is. Wat daarvan de inhoud is. Om daar je eigen gedachten en gevoelens door te laten vormen. Om te vragen dat de Geest zo in jou wil werken.
Dan ga je zien dat de echte liefde ook niet blij is met onrecht. Met wat in Gods ogen onrecht, zonde is. Laten we samen weer zien wat die echte liefde is en wat die betekent voor ons leven als kinderen van God.
Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

->ZONDER DE ECHTE LIEFDE IS ER GEEN ECHT LEVEN->

1. Wat de echte liefde is (Preek 1) vs 4a
2. Wat de echte liefde niet is (Preek 2) vs 4b-5b
->3. Wat de echte liefde in de praktijk betekent (Preek 3) vs 5b-7->

We waren gebleven bij het laatste gedeelte van vers 5: “De liefde rekent het kwaad niet aan – De liefde denkt geen kwaad.”
Het woord dat hier gebruikt wordt voor “niet aanrekenen” is een term die met de boekhouding te maken heeft. Het gaat erom dat je zo naar anderen kijkt dat je goed bijhoudt wat die ander aan verkeerde dingen doet en gedaan hebt. Je maakt daarvan in je hoofd en hart als het ware een lijst. Als je aan de ander denkt, weet je ook meteen zijn negatieve dingen en als je met hem of haar te maken krijgt draag je dat ook steeds bij je. Het gevolg is dat jij vaak met een negatieve kijk de ander benadert. Je bent wantrouwend, je denkt van de ander negatief. Hij vroeger eens dit gezegd of dat gedaan dus hij zal ook nu wel ….
Nu zegt de HERE tegen ons zo is de liefde niet! De HERE zelf laat dat zien. Als de HERE zo met ons zou doen dan was er voor ons geen redding, geen vergeving, geen warmte van Gods liefde, geen Redder voor ons. Dan zou de HERE aalleen maar die lijstjes van onze zonden zien en zou er voor ons alleen maar Zijn straf zijn.
De HERE heeft al die onfeilbare lange lijsten van schuld en zonden van hen die met verdriet over die zonden tot hem komen op de Here Jezus gelegd. Daar zien je Gods liefde voor arme zondaar zo bijzonder, zo heerlijk. Dan zie je voor het kind van God dat elke dag weer naar Christus het wonder gebeuren zoals we daarvan lezen o.a. in Jes 1: “De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper, ze worden wil als wol.” Vs 18.
Gewassen in het bloed van de Here Jezus. Dat bloed dat spreekt van de onbegrijpelijk grote liefde van God voor zondaren.
Wat leren wij van die liefde van God in ons leven? Om de Heilige Geest te vragen dat we in eigen leven zien en aangrijpen de liefde van God als een ongelooflijk wonder. Dat de HERE mij wil hebben als Zijn kind. Wat bijzonder, onverdiend! Dat je dan ook steeds weer vraagt om die liefde van God waardoor je geen lijstjes gaat aanleggen van wat bij de ander negatief is en zo hem of haar behandeld. Maar dat je juist met die liefde van God de ander weer wilt ontmoeten en juist die ander steeds weer die echte liefde wil geven om die ander juist weer bij Gods liefde te brengen. Dat leert ons ook heel anders over elkaar te praten. Dan kan echte liefde ook in de gemeente opbloeien. Dan zie je ook dat je door de echte liefde van God elkaar bij wat in Gods ogen goed is wilt brengen .
“De liefde verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid – De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid maar verheugt zich over de waarheid.”
Je ziet hier hoe de echte liefde je leven anders maakt. Hoe de Geest je door Gods liefde juist tot een ander mens wil maken. De Geest wil jou leren om graag te gaan doen wat echt recht, echt goed is. De enige die ons kan vertellen wat echt goed is en daarom ook echt goed voor onszelf en voor alle andere mensen dat is God! Dat is de Schepper van het leven die helemaal goed is. De zonde heeft veel gebrokenheid in de wereld gebracht. Veel waardoor wij verlangens hebben naar dingen die niet goed zijn. De echte liefde leert jou en mij om met die verlangens en gedachten niet blij te zijn. Niet bij onszelf, niet bij anderen. De Geest leert ons hier dat die dingen juist tussen ons en de HERE die liefde is staan.
Dat leert ons om onrecht in het algemeen tussen mensen, om wat in Gods ogen verkeerd is in de verhoudingen tussen mensen, om de zonden in je eigen leven niet goed te praten en er zeker niet blij mee te zijn. Dan wil ik iets noemen wat je nogal eens tegenkomt, vooral onder mannen. Het vertellen met trots wat je vroeger allemaal uitgevreten hebt. Mannen onder elkaar kunnen daarover in een bepaald sfeertje nogal opscheppen en zo erg flink lijken. Alsof het iets is om trots op te zijn terwijl je weet dat het niet zo is zoals de HERE het wil. Je kunt tegenover jongeren aangeven dat je hun strijd tegen bepaalde dingen begrijpt omdat je heel goed weet dat jij daarmee ook strijd gehad hebt. Maar dan praat je het niet goed of doe je daar flink over. Nee, dan help je de ander om die weg te gaan van echte bekering. Van blij te zijn met de waarheid. Met een leven waarin je je juist afkeert van wat in Gods ogen niet goed is. Dan ga je ook niet zeggen van verkeerde seksuele verhoudingen: dat is nu eenmaal de gebrokenheid en als mensen elkaar liefhebben dan is het goed. Nee, het gaat er juist om dat we in alles ons willen laten vormen door wat God die liefde is zegt dat echt goed is.
Dan leren we samen om blij te zijn met de waarheid. Dat is niet alleen de waarheid in woorden. Dat is ook juist een leven volgens de waarheid. Volgens de wil van God zoals Hij die ons juist in Zijn Woord geeft. Dan wil je ook je eigen verlangens en gedachten al meer zo veranderen dat je zo wilt gaan denken en voelen zoals de HERE dat doet, volgens zijn wil. De echte liefde werkt op het gebed zo in je leven. De Geest wil zo in je leven werken. Christus wil dat we zo in ons leven elkaar helpen om zo te leven. Als je dat ziet, is het ook niet vreemd dat de Here Jezus zegt dat wie tot God komt zichzelf gaat verloochenen, zichzelf gaat haten. Gods liefde is de spiegel die jou en mij laat zien wat in mijn leven met Zijn liefde, met wat echt goed is in strijd is. Die liefde brengt mij dan met berouw over die zonden bij de Zoon van Gods liefde Jezus Christus als mijn Verlosser. Die liefde brengt me dan bij de Geest met de vraag om al meer te leren leven volgens Gods wil, volgens de waarheid, volgens wat echt goed is en dat ik daar ook al meer met mijn hart van leer houden. Dan zie je juist bij God dat waarheid en liefde bijelkaar horen en in werkelijkheid nooit tegenover elkaar staan.
Toch hebben we op deze aarde met de gebrokenheid te maken. In eigen leven en ook in het omgaan met anderen. In ons huwelijk, in ons eigen gezin, in de gemeente, in de omgeving waar je woont. Hoe we daar juist met echte liefde mee om hebben te gaan lezen we in vers 7.

“Alles verdraagt se, alles gelooft ze, in alles volhardt ze – Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.”
We leven in een tijd waar alles openbaar moet zijn. Doorzichtigheid. Als mensen iets verkeerds gedaan hebben volgens de geest van onze tijd, lezen we dat in de krant, horen we dat op de radio, zien we dat op de televisie. Zelfs als het niet meer is als een gerucht komt het vaak met grote koppen in de krant. Om iets in kleine kring te houden, wordt al gauw gezien als achterkamertjesgedoe, als in de doofpot stoppen, als dingen achter houden.
Toch zoekt de echte liefde niet graag de openbaarheid. De echte liefde zoekt het niet om iemand openlijk aan de schandpaal te nagelen. Al heeft dat niets te maken met het goedpraten van verkeerde dingen.
Laten we eerst eens kijken wat de Geest hier zegt. Het eerste is: “Alles verdraagt zij – alles bedekt zij”. Letterlijk staat er echt alles bedekt zij. Dat komt ook overeen met wat we op andere plaatsen in de Bijbel lezen. Bijvoorbeeld : “haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten (overtredingen) toe.” Spr 10:12; “Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.” 1 Petr 4:8
Letter gaat het hier over een dak dat je ergens over zet. Laten we dat eens wat verder invullen. Je merkt, je ziet, je hoort van een ander in je omgeving dingen die echt niet kloppen. Die zo anders zijn dan de HERE het wil en die ook mensen om die ander heen schade doen. In bepaalde omstandigheden kan ik het heel goed begrijpen dat je het eigenlijk allerlei mensen wil vertellen. Ook als predikant weet je soms dingen van mensen waar velen tegenop kijken terwijl jij dingen van die persoon weet die zo anders zijn dan wat mensen van de buitenkant zien. Moet je dat nu gaan vertellen? Moet je gaan vertellen wat die ander toen hij bijvoorbeeld predikant,ouderling of diaken was achteraf in diepe zonde leefde?
Moet je er eens aan denken dat de HERE dat met jou zou doen. Dat Hij aan alle mensen bekend zou maken wat jouw verkeerde gedachten, daden en gevoelens in verleden en heden zijn. Zou je dat willen? Alleen de vraag stellen is die vraag al beantwoorden. We zouden ons schamen. Waarom moeten alle mensen jouw verkeerde dingen weten. Je ziet Gods bijzondere liefde doordat Hij dit niet doet. Als jij jouw verkeerde dingen met spijt daarover bij God brengt dan vergeeft Hij! Vergeven betekent bij Hem dan ook dat Hij er nooit meer op terugkomt.
Wie het wonder kent dat God je vergeeft, wil ook anderen vergeven. Die gaat dan ook niet met de zonden van anderen te koop lopen. Die wil juist die ander met zijn zonden bij de HERE brengen zodat die vergeving vraagt en met het verkeerde wil breken. Die wil die ander brengen bij de naaste die deze andere schade aangedaan heeft en hemof haar ertoe bewegen om die ander echt om vergeving te vragen. Dan hoeft het niet verder te komen. Dan kan het onder dat dak van Gods liefde blijven en kan er met een nieuw leven begonnen worden. Laten we zo met elkaar leven en zo een kracht van vergeving en genezing in de samenleving zijn. Dan is er onder ons, in de gemeente een sfeer van vrede, van weldadigheid om je heen. Dan komt er ook de openheid om in een veilige situatie elkaar onze zonden te belijden. Dan straalt er iets van je af. De zachtmoedigheid die er door Gods liefde in mensen kan komen. Dan verdwijnt die kritische, harde mentaliteit. Dan verdwijnt de ongenadigheid uit je leven. Dan wil je ook alles geloven.
“Alles gelooft zij” – zij gelooft alle dingen”. Dit betekent niet dat het er niet toe doet of je christen, moslim, hindoe, boeddist of wat ook maar bent. Het gaat er juist om dat je in Christus als de enige Verlosser die de weg, de waarheid en het leven is gelooft. Het gaat hier om het leven met elkaar. Hoe benader je vanuit de liefde van God je naaste? Hoe ga je om met je broeder en zuster in de gemeente? Je doet dat vanuit Gods liefde niet vanuit wantrouwen. Je geeft die ander vertrouwen, je gaat er vanuit dat de ander zegt wat hij ook echt meent en bedoelt. Je luistert vanuit liefde voor je naaste echt naar de ander. Je bent er op gericht om achter de woorden van de ander niet meer en andere dingen te zoeken dan hij zegt. Hoeveel gaat er tussen mensen niet fout doordat we zelf dingen aanvullen wat mensen zeggen! Door er zelf onze betekenis in te leggen terwijl het zo niet gezegd is. Tegen dit soort denken kun je jezelf niet verdedigen. Onze vooroordelen kunnen zoveel kapotmaken en dan horen we dingen die niet gezegd en ook niet bedoeld zijn. De echte liefde leert ons om echt naar elkaar te luisteren met een hart dat vanuit vertrouwen en liefde naar de ander luistert. Dan komt er een sfeer van vertrouwen en gemoedelijkheid. Dan hoef ik niet alles te controleren wat de ander doet. Liefde geeft de ander vanuit vertrouwen dan ook de ruimte. De ruimte binnen die goede muren van Gods wil. Dan hoeft de ander niet alles te doen op mijn manier. Dan willen samen de dingen doen volgens de wil van God. Dan kun je ook met vertrouwen naar de toekomst kijken.
“Alles hoopt ze” – zij hoopt alle dingen”. Wij schrijven mensen om ons heen soms heel makkelijk af. Hij heeft vroeger dat gedaan, zij heeft vandaag deze mening en als je een keer zo bent en zo denkt kan het in de toekomst niet meer goed komen. Als de HERE zo zou hebben gedacht was er voor ons geen toekomst. Dan zou Hij Zijn eigen Zoon niet gestuurd hebben om juist aan het kruis te sterven voor wie hun leven bij Hem zoeken. Om voor hen een toekomst te verdienen waardoor je weer hoop hebt. Waardoor er redding is uit de slavernij aan de zonden, bevrijding uit de ellende van deze wereld. Zelfs redding uit de dood. Die hoop heeft God gegeven voor wie bij Christus zijn leven zoekt. Door het werk van Gods Geest kunnen de in onze ogen slechtste mensen helemaal veranderen. Denk eens aan Paulus. Hij had de gelovigen vervolgd, hij had gezorgd voor de dood van mensen die Christus wilden volgen. Hij was vol haat tegen Christus en de christenen. Denk aan mensen die ook in de tijd van het Nieuwe testament pedofielen waren, die misdadigers en dieven waren en die toch toen ze het evangelie hoorden tot omkeer kwamen. De Geest werkte in hen een wonder van Gods liefde. Dat leert ons om steeds weer met hoop mensen op te zoeken. Om vanuit de liefde van God ze op te zoeken, ze te vertellen van de HERE die niets liever wil dan dat ze hun leven veranderen. Dan is een hoer of een misdadiger of iemand die al lang het leven met God vaarwel gezegd heeft voor ons niet te slecht om die op te zoeken en liefde te bewijzen. Dat is lang niet altijd makkelijk. Juist om het gebed krijg je daarvoor vanuit Gods liefde kracht. Dan kom ik bij dat laatste van vers 6.
“in alles volhardt zij” – “zij verdraagt alle dingen”. Het gaat hier om volhouden. Volhouden kan echt heel moeilijk zijn. Het kan in deze wereld en ook in relaties waarin je staat heel moeilijk zijn om het vol te houden. De gebrokenheid kan jou ook heel diep en scherp raken. Dat kan zijn in je huwelijk, in de gemeente, op je werk, in je gezin, in de omgeving waar je woont. Juist om dan vol te houden, om dan te verdragen is het zo belangrijk om Gods liefde te kennen. Om te zien hoe Hij het met jou volhoudt, hoe Hij jou verdraagt en zelfs Zijn liefde wil geven. Zelfs met een hart van liefde jouw wil vergeven en wil dragen door alles heen. Hoe Hij op onze ontrouw reageert met liefdevolle oproep om tot Christus te komen en zo vergeving te krijgen van onze ontrouw. In eigen liefde en kracht houd je het vaak niet vol. Juist dan is het zo belangrijk om vanuit het gebed om Gods liefde vol liefde weer in het leven te kunnen staan. Juist omdat je Gods bijzonder liefde kent. Laten we samen steeds weer om die liefde vragen. Ga niet in eigen kracht en liefde door het leven want dan loopt je leven stuk. Ook als je de gebrokenheid voelt en je kent Gods liefde dan is er hoop. Dan wil Vader in de hemel je leren volhouden en dragen. Dan sta je in deze wereld als iemand die de echte liefde uitstraalt in alle eenvoud van zorg voor de ander.
Laten we niet onszelf zoeken maar de Geest die ons wil leren leven uit die heerlijke liefde die er allen bij God is. Die we door Christus in ons leven mogen ontvangen. Leven vanuit die liefde maakt alleen en maakt echt gelukkig.

AMEN

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019