» Meditaties op weg naar Goede Vrijdag en Pasen

Wat is dit?

Foto ->DANK MIJN HEILAND VOOR UW LIJDEN!

14 korte meditaties over Christus lijden en opstaan

Hieronder vind je 14 dagstukjes voor de laatste twee weken van de lijdenstijd. De tijd die wordt afgesloten door die machtige overwinning van Christus over de dood. Ik hoop dat deze korte overdenkingen ons weer helpen om dicht bij de HERE te leven.
Deze dagstukjes zijn geschreven voor de gemeente van Dronten-Noord. Er zijn ook drie gedichten bij het geheel opgenomen.


Zondag 10 April
Lezen: Joh 18:1-->


De Here Jezus heeft met Zijn leerlingen het Paasfeest gevierd. Bij dat feest werd er gedacht dat de HERE het volk Israel uit de onderdrukking in Egypte gered had. Dat was echt een geweldige daad van God voor Zijn volk. De 10 plagen in Egypte lieten zien dat de HERE God is en niemand anders. Dat het volk dat bij Hem hoort door niemand blijvend geknecht kan worden. De HERE is God en niemand anders.
Toen Jezus het Paasfeest met Zijn leerlingen vierden, is Judas weggegaan. Om Jezus te verraden. Om de Joodse leiders te vertellen waar ze Jezus straks in de nacht gevangen konden nemen. Judas komt met de soldaten. Dat lijkt heel anders dan vroeger in Egypte. Het lijkt erop dat er geen hoop meer voor de Here Jezus is. Een overmacht van soldaten staat klaar om Hem gevangen te nemen.

Vragen om te bespreken:
1. Bij welke geschiedenis rond de uittocht in Egypte lijkt het ook dat de farao gaat winnen? Wat doet de HERE dan?
2. Waarom zou Judas de Here Jezus willen verraden?


Maandag 11 April
Lezen: Joh 18:4-7


De soldaten staan klaar om Jezus gevangen te nemen. Ze hebben hun wapens bij zich. Het lijkt wel alsof de Here Jezus een of andere gewelddadige misdadiger is. Je ziet hier hoe de Here Jezus lijdt door onze schuld op zich te nemen. Wij zijn eigenlijk misdadigers. Wij zouden eigenlijk om onze verkeerde dingen gevangengenomen moeten worden. Door God. Maar wat gebeurt er? De Here Jezus laat zich als misdadiger behandelen. Om er zo voor te zorgen dat wij door God juist vrijgesproken worden van de straf.
Weet je wat in de verzen die we gelezen hebben ook zo mooi is? Dat de Here Jezus even heel duidelijk laat zien dat Hij veel sterker is dan al die soldaten. Hij is de Zoon van God. Toen de Here Jezus zei dat Hij de man was die ze zochten, vielen ze zomaar op de grond. Ze konden tegen Jezus geen standhouden.

Vragen om te bespreken
1. Waarom wilden de Joodse leiders Jezus eigenlijk gevangen nemen?
2. Waaraan kun je in onze verzen zien dat de Here Jezus uit vrije wil voor ons heeft willen lijden?

Dinsdag 12 April
Lezen: Joh 18:8,9


Jezus is daar in Getsemane samen met Zijn leerlingen. Zijn leerlingen moeten we heel erg geschrokken zijn van die soldaten. Vooral ook daarvan dat ze hun vriend Judas bij die soldaten zien staan. Hij heeft Jezus aangewezen om die gevangen te nemen. Deze soldaten zijn niet alleen een bedreiging voor Jezus maar ook voor Zijn volgelingen. Hoe vaak zie je het in de wereld niet dat iemand samen met zijn medewerkers gevangen genomen wordt of zelfs doodgemaakt!
Je ziet hier ook de liefde van de Here Jezus. Hij is gekomen om mensen te redden. De mensen die bij Hem horen. De Here Jezus zegt: “Mij moeten jullie hebben. Laat die anderen die hier bij me staan gaan”. De Here Jezus laat zien dat Hij alleen moet lijden. Dat Zijn lijden echt heel bijzonder is. Hij doet het voor anderen om anderen daarmee voor altijd een echt goed leven te geven. Hij doet dat zelfs terwijl Hij geen straf verdiend heeft.

Vragen om te bespreken:
1. Wie zijn de mensen die God aan Jezus gegeven heeft?
2. Zou jij voor iemand een boete betalen als je weet dat hij iets gedaan hebt en jij niet?

Woensdag 13 April
Lezen: Joh 18:10,11


Petrus kan het niet verdragen dat ze de Here Jezus willen pakken. Dat is zo oneerlijk. Als er iemand is die dat niet verdiend heeft is het Jezus. Hij zal de Here Jezus verdedigen. Hij pakt zijn zwaard en slaat een van de mannen het oor af! Ze moeten van Jezus afblijven! Ik denk dat je allemaal denkt: Goed zo Petrus!
En toch zegt de Here Jezus: Petrus hou op! Waarom moet Petrus ophouden? Omdat de Here Jezus gekomen is om Gods plan uit te voeren. Om dat helemaal te doen om de gelovigen echt te kunnen redden. Om dat helemaal te doen. De Here Jezus vergelijkt dat met een beker. Een beker die vol is. Hij moet die hele beker leegdrinken. Tot de laatste druppel. Hij moet de straf op de zonden echt helemaal dragen. Daarbij hoort ook dat Hij gevangen genomen wordt en aan het kruis zal sterven.

Vraag om te bespreken
1. wat doet de Here Jezus met Malchus? Zie Lukas 22:51 Wat leren wij daar van?
Donderdag 14 April
Lezen: Joh 18: 12-14


De handen van de Here Jezus worden geboeid. Het lijkt erop dat Hij niets meer kan doen. Zo lijkt het! Toch moet je bedenken dat Hij als de Zoon van God nog veel sterker was dan Simson. Simson die toen hij met de sterkste touwen gebonden was zich heel makkelijk kon bevrijden. Omdat God hem daarvoor de kracht gegeven had.
De Here Jezus kan dat nu ook. Maar Hij doet het niet omdat Hij ons wil redden!
Dan komt Hij bij Annas. Annas is een heel belangrijke en machtige priester. Hij is ook hogepriester geweest. Hij is de schoonvader van de hogepriester op dat moment: Kajafas.
Deze Kajafas is een felle vijand van de Here Jezus. Toch heeft de HERE hem woorden in de mond gelegd waardoor hij Gods boodschap heeft uitgesproken. Zonder dat hij het zo bedoelde. Hij wilde zeggen dat ze beter Jezus konden doodmaken want dan kwam er rust en dat was beter voor het volk. Maar in die woorden legt de Here God de diepere betekenis dat Jezus sterven voor al de gelovigen als Zijn volk vergeving van zonden brengt.

Vragen voor de bespreking:
1. Kun je een voorbeeld noemen van een tegenstander van Gods volk in het Oude testament die tegen wil en dank als profeet moest optreden? Als je er niet zo op kunt komen kijk dan naar Numeri 22-24
2. Hoe heeft de HERE in het leven van die man laten zien dat Hij machtiger dan hem is?

Vrijdag 15 April
Lezen: Joh 18:15-17


Petrus wil zo dicht mogelijk bij de Here Jezus blijven. Hij volgt zijn meester op een afstand. Dan komt hij met hulp bij het paleis van de hogepriester. Om echt binnen te komen heeft hij de hulp van een bekende nodig. Hij moet langs de portierster. Op een of andere manier herkent ze hem als een van de leerlingen van de Here Jezus. Dan vraagt ze hem of hij ook bij Jezus hoort. Deze vraag maakt Petrus heel bang.
Petrus heeft nog niet zo lang geleden het volgende gezegd: “Here, waarom kan ik U niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven.” Joh 13:37
Die stoere Petrus, staat hier nu als een mens die zo bang is. Hij heeft niet de moed om eerlijk te zeggen: ja, ik hoor bij de Here Jezus! Ik wil ook altijd bij Hem horen. Hij is zo bang dat hij met een leugen wil voorkomen dat ook hij gevangen genomen zal worden. Hij komt niet op voor de Here Jezus maar verloochend Hem.
Ook dat moet de Here Jezus hier meemaken. Ook dat doet Hem tot in het diepst van Zijn hart verdriet. Om voor ons vergeving te verdienen.

Vraag om te bespreken
1. Wat betekent dit gedeelte voor jou als mensen aan je vragen of je een christen bent?

Genade

Als ik het woord 'genade' hoor,
dan stel ik me mijn Heiland voor,
die als mens onder de mensen kwam
en mijn zee van zonden op zich nam.

Hij stierf onschuldig als een offerlam
en dronk mijn beker, overvol met gram.
Zijn leven gaf Hij, Zijn kostbaar bloed.
Ik zie Hem gaan, Zijn sterven tegemoet.

Ik zie Hem, in Zijn eenzaam lijden.
gehoorzaam, om mij te bevrijden.
Hij bad, Vader vergeef haar maar,
Ik draag die schuld immers voor haar.

Nu kniel ik neer bij 't kruis van Hem
en snikkend roep ik met gebroken stem,
'Heer bent U die weg voor mij gegaan?
mijn Heiland, dat dit zo moest gaan'

Ontferm U Heer, ontferm U over mij,
maakt dus Uw lijden mij weer vrij?
Doe weg mijn schulden en hun schade,
laat mij toch leven dankzij Uw Genade!

Truus Bijzet-Pullen


Zaterdag 16 April
Lezen: Joh 18:18-21


Petrus staat zich te warmen bij het vuur. Het vuur voelt lekker warm maar in zijn binnenste voelt het heel anders. Hoe kon hij nu zeggen dat hij niet bij Jezus hoort?
Terwijl Petrus daar zo staat, wordt de Here Jezus ondervraagd. De vragen gaan over Jezus’ leerlingen en over wat Hij de mensen geleerd heeft. Dan maakt de Here Jezus duidelijk dat Hij niets te verbergen heeft. Zijn leer is niet een of andere geheime leer. Dat is niet iets wat verborgen moet blijven.
Dat kunnen Zijn ondervragers ook heel goed weten. Als ze hem en Zijn leerlingen ondervragen zullen ze geen andere dingen horen dan wat Jezus altijd weer openlijk aan de mensen verteld heeft. Hij heeft niets te verbergen. Hij heeft steeds laten zien dat Hij de Zoon van God de Verlosser is. Hij heeft steeds de mensen geleerd wat ze allemaal ook kunnen lezen in het Oude Testament. De hogepriester en de andere leden van de Joodse Raad hebben echt in Gods ogen geen enkele reden om Jezus in staat van beschuldiging te stellen.

Vragen om te bespreken?
1. Wat betekent Jezus onschuld voor jouw leven?
2. Wat voor waarde heeft de leer van Christus voor jou?Zondag 17 april
Lezen: Joh 18:22-24


De Here Jezus krijgt een klap in Zijn gezicht. Een mens geeft de Zoon van God een klap! Dat zijn de feiten hier. Als de Here Jezus het wilde zou de man die het deed in een keer dood neervallen. De Here Jezus doet dat niet omdat Hij uit liefde voor de gelovigen tot het einde toe wil lijden. De straf in onze plaats wil dragen.
De Here Jezus maakt duidelijk dat het er op aankomt dat als er geoordeeld wordt dit niet uit emotie moet gebeuren. Het gaat om de inhoud! De man die Jezus klapt moet zich eerst eens afvragen of wat Jezus zei en of wat Hij leert verkeerd is. Dit toetsen aan het Woord van God, de Bijbel. Het antwoord van de Here Jezus leert ook ons vandaag om niet op gevoel te veroordelen en te beoordelen. Vraag je altijd af of wat iemand je vertelt of leert volgens het Woord van God is. Als dat zo is, is het goed! Dan verdiend iemand die dat zegt geen kritiek, geen klap in zijn gezicht maar juist waardering.

Vragen om te bespreken:
1. Hoe beoordeel jij mensen om je heen?
2. Als je kerkdiensten meemaakt beoordeel je dan vanuit je gevoel of op de inhoud? Waarom?

Maandag 18 April
Lezen: Joh 18:25-27


Petrus wordt weer met de vraag geconfronteerd of hij een leerling van de Here Jezus is. Hij ontkent weer. Dan komt er nog iemand bij die hem net nog bij Jezus in Getsemane gezien heeft. Die zegt dat ook. Nog blijft Petrus ontkennen dat hij een leerling van de Here Jezus is. Die stoere Petrus met zijn grote woorden, kan de moed niet opbrengen om eerlijk te zeggen dat Hij bij Jezus hoort.
Je ziet hier hoe zwak wij als mensen zijn. Denk niet dat jij het natuurlijk beter dan Petrus zou doen. Ben jij jezelf ook al niet meerdere keren erg tegengevallen? Dat je baalt van jezelf wat je gedaan en gezegd heb. Terwijl je eerder heel anders gepraat en gedacht hebt? Ook als kind van God wil je meerdere keren wat in Gods ogen goed is en toch doe je weer dat andere. Dan zie je hoe nodig je de vergeving hebt. Die de Here Jezus verdiend heeft.

Vragen om te bespreken:
1. Waarin val je jezelf tegen als het om je leven met God gaat? Wat doe je daaraan?
2. Waarin val je jezelf tegen als het om het liefhebben van je naaste gaat? Wat doe je daaraan?


Dinsdag 19 April
Lezen: Joh 18:28


De Here Jezus is door de Joodse Raad veroordeeld. Tot de dood! Hij de rechtvaardige, zonder ook maar een zonde is als een grote misdadiger weggezet. Uiteindelijk is de Zoon van God door de leiders van de kerk veroordeeld als godslasteraar. Je ziet hier hoe de kerk valse kerk wordt! In een kerk waar de Here Jezus niet meer als de Zoon van God en de Verlosser van zonden en schuld geëerd wordt, is de duivel de baas. Zo’n kerk is geen kerk meer.
In zo’n gemeenschap kan er nog wel veel godsdienstigheid zijn maar het echte geloof is verdwenen. Dat zie je ook bij de Joodse leiders. Ze verwerpen de Here Jezus. Ze brengen Hem naar het paleis van de Romein Pilatus. Ze willen dat hij er voor zorgt dat Jezus ook echt de doodstraf krijgt. Maar in hun verkeerde vroomheid willen ze geen stap zetten in het paleis van deze heiden. Ze denken dat dit hen onrein maakt en ze dan het Paasfeest niet kunnen vieren. De grote schuld en onreinheid die ze op zich geladen hebben is de veroordeling van de Here Jezus!

Vragen om te bespreken:
1. Heeft geloven in de Here Jezus ook te maken met het je houden aan regels? Waarom wel of waarom niet?
2. Lees eens Psalm 119:9-16. kijk dan nog eens naar je antwoord op vraag 1.

Woensdag 20 April
Lezen: Joh 18:29-32


Als je aandachtig leest, zie je dat emotie de drijfveer is om Jezus te willen doden. Want als Pilatus vraagt waarvan ze Jezus beschuldigen, is het enige antwoord eigenlijk dat hij hun moet vertrouwen. Ze brengen toch niet zomaar iemand bij de stadhouder om tot de dood veroordeeld te worden?!
Ze beseffen heel goed dat de beschuldiging Godslastering bij Pilatus geen indruk zal maken. Dan krijgen ze Jezus nooit ter dood veroordeeld. Je ziet hier een geweldig stuk oneerlijkheid. Om de enige rechtvaardige mens die ooit op aarde geleefd heeft, veroordeeld te krijgen moet je oneerlijk en onrechtvaardig bezig zijn. De Here Jezus lijdt hier onder onze oneerlijkheid! Ook dat is een zonde die Hij moet dragen! Oneerlijk iemand veroordelen. Zonder om de ander te horen toch slecht over die ander praten! Dat zie je en hoor je ook in de gemeente van Christus gebeuren. Dat is erg. Dat is niet iets om je schouders over op te halen! Dat is niet iets om van te zeggen: zo is het leven nu eenmaal. Juist de oneerlijke veroordeling van de Here Jezus moet ons gevoelig maken om juist oneerlijkheid en onwaarachtigheid uit ons leven weg te doen.

Vragen om te bespreken:
1. Hoe kun je er wat aan doen om echt teer met elkaar om te gaan?
2. Hoe kunnen we elkaar helpen om niet over elkaar maar met elkaar te praten?

Donderdag 21 April
Lezen: Joh 18: 38-40


Wat is waarheid? Een heel belangrijke en actuele vraag? Een vraag waar ook veel van afhangt. Pilatus zou iemand uit onze tijd kunnen zijn. Wij zijn in onze tijd geneigd om te zeggen: iedereen heeft zijn eigen waarheid. We vinden het dan niet zo interessant om uit te gaan zoeken wat de waarheid is.
Toch komt het aan op die waarheid. Op wat echt zo is! Wat de werkelijkheid is. De werkelijkheid is tijdens het proces tegen de Here Jezus dat Hij echt zonder enige schuld is! De Here Jezus is zo schoon als wat!
Pilatus kan daar ook niet om heen. Als rechter spreekt hij officieel uit dat hij in Jezus geen schuld kan vinden. Je ziet dan ook de ernst van wat hier gebeurd. Pilatus stelt voor om de onschuldige Jezus vrij te laten. Dan nog kiest het volk voor de misdadiger Barabbas. Ze willen niet aan eigen zonden herinnerd worden door de zondeloze Jezus.

Vragen om te bespreken:
1. Hoe leren we in ons leven om ons aan de zondeloze Jezus niet te ergeren?
2. Vind je het moeilijk om steeds weer vanuit de Bijbel opgeroepen te worden om helemaal volgens de wil van de Vader in de hemel te leven? Waarom of waarom niet?

Vrijdag 22 April
Lezen: Joh 19:17,18


Goede Vrijdag! Wat was die Goede Vrijdag zwaar voor de Here Jezus. Hij draagt Zijn zware kruis. Hij draagt de zware last van onze zonden. Daaronder gaat de schuldeloze Jezus gebukt. Hij wordt aan een kruis gehangen. Het symbool van de totale verwerping. Hij hangt er tussen hemel en aarde. De mensen willen niets met hem te maken hebben. De aarde wil Hem niet meer. Hij hangt tussen hemel en aarde: de hemel wil Hem ook niet. Door God vervloekt. Door God verlaten.
Dat zware wordt nog versterkt doordat de Here Jezus tussen twee misdadigers aan het kruis hangt. Alles spreekt er op Golgotha van dat Jezus een smerige misdadiger is.
Op deze Goede Vrijdag zien we hier wat wij verdiend hebben. Je ziet hier ook waarvan je gered bent als je door het geloof in liefde aan Christus als je Verlosser verbonden bent. Dan wordt door al het zware voor de Here Jezus deze vrijdag voor je goed. Dan leert dit jou om echt van de Here Jezus te houden. Om over je lieve Here Jezus te spreken. Wie in liefdevol ontzag naar Christus als zijn of haar lieve Redder komt, is door Hem gered. Deelt in Zijn zorg en liefde. Dat wil de heilige Geest in je hart werken.

Vragen om te bespreken
1. Vind je het gek om over Christus als je lieve Heiland te spreken? Waarom wel of waarom niet?
2. Waarom moet je niet spreken over een lievige Christus?


Zie, de mens

Zie toch de mens
die uit de stad gedreven
bespot, gehavend en bebloed,
zich voortsleept met zijn kruis.

Angstwekkend is zijn leed.
De hamer en de spijkers
liggen klaar om wreed
handen en voeten te doorboren.

Daar hangt Hij, uitgeput.
De uren rijgen zich aaneen
de zon verschroeiend heet
en het ergste moet nog komen.

De hel komt op hem af,
zijn Vader trekt zich terug
zijn vrienden allen weggevlucht
en duisternis legt alles lam.

Dan eindelijk.......eindelijk
als het uur gekomen is
spreekt hij zijn laatste woord
en geeft zich over aan de dood.

"Het is volbracht"
Het afgematte lichaam kan
gebalsemd worden en begraven,
wachtend op de Nieuwe Dag.

Truus Bijzet-Pullen

Zaterdag 23 April
Lezen: Joh 19:38-42


Het is stil. De Here Jezus spreekt deze zaterdag niet. Hij ligt in het graf. Hij is dood. Echt dood. De leerlingen van de Here Jezus en ook zijn vrienden zijn vol verdriet. Hun goede Meester en vriend is dood. Ze hebben hem in het graf gelegd en alles wat bij het rouwen over een dode hoort hebben zij gedaan.
Het is stil. Er is alleen maar verdriet. Er zijn alleen maar tranen. Er is geen verwachting meer bij Jezus volgelingen. Dat Jezus zou opstaan uit de dood, komt in hun gedachten helemaal niet op. Ze rusten op deze sabbat. Ze denken aan morgen als ze het lichaam van de dode Jezus verder kunnen verzorgen. Jezus ligt in ieder geval in een mooi graf. Dat heeft Hij wel verdiend. Als ze niks gedaan hadden, zou Jezus lichaam nu op de vuilstortplaats van Jeruzalem hebben gelegen. Arme, teleurgestelde volgelingen van de Here Jezus. Ze staan nu zonder moed en verwachting in de wereld.

Vragen om te bespreken:
1. Waarom moest de Here Jezus eigenlijk als Verlosser begraven worden?
2. Hoe helpt het letten op Christus jou om in moeilijke tijden hoop te houden?

Zondag 24 April
Lezen: Johannes 20:11-18


Geen verwachting. Alleen verdriet. Je ziet het bij Maria Magdalena. Haar verdriet is deze zondagmorgen alleen maar groter geworden. Want ze weet nu dat het lichaam van haar geliefde Meester niet meer in het graf ligt. Hij is dood en nu hebben ze Zijn lichaam ook nog weggehaald!
Dan zie je hoe de HERE, hoe de hemel er voor zorgt dat tegen alle mensen in Hij er voor zorgt dat het geloof in Christus die opgestaan is er komt! Dat de kerk niet sterft maar opstaat uit het ongeloof. Vanuit de hemel Zijn er de engelen bij het graf.
Maar er is nog meer. Christus die de Zoon van God is, komt zelf naar Maria toe. Nog zorgt het verdriet en het ongeloof er voor dat ze het niet ziet. Dan noemt de Here Jezus Maria bij de naam. Dan breekt de herkenning door! De heilige Geest zorgt voor de doorbraak. Maria ziet dat Jezus echt de dood heeft overwonnen. De Verlosser leeft! Hij is niet overwonnen. Hij heeft juist de zonden en de dood en de duivel overwonnen. Het leven heeft het door Christus van de dood gewonnen. Voor altijd. Ook voor wie in geloof bij Christus schuilt. Alle reden tot blijdschap!

Vragen om te bespreken:
1. Waarom wordt jij blij van Jezus opstanding?
2. Is het erg als mensen zeggen dat Jezus leven hun hoop geeft maar Jezus niet lichamelijk is opgestaan?

Paasmorgen

begrijp ik echt
de diepte van uw woorden
een rank te zijn
aan U

begrijp ik echt
de diepte van uw werk
het wassen
van mijn voeten

begrijp ik echt
de diepte van uw kruisdood
uitspraak
het is volbracht

begrijp ik echt
de diepte van uw opstanding
in elke vezel
van mijn eigen wezen

- - -

U geeft mij
door uw dood en opstanding
grensloos leven
dat mijn verstand te boven gaat

waar mijn begrip
uw liefde en rechtvaardigheid
niet vatten kan
daar komt U mij te hulp

want diep van binnen
zegt uw Geest
ja het is waar
Ik ben er het bewijs van

- - -

ik dank U Heer
voor 't wonder van genade
bewezen
in uw Zoon

ik dank U Heer
voor 't wonder van uw liefde
aanschouwelijk
in uw Zoon

ik dank U Heer
voor 't wonder van vergeving
ontvangen
in uw Zoon

ik dank U Heer
voor 't wonder van opstanding
gekregen
in uw Zoon

Nico Siebel[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019