» Zes korte artikelen

Wat is dit?

Foto ->VERNIEUWD: IS JEZUS ONZE VRIEND? - MOEST JEZUS GEHOORZAAMHEID LEREN? - HERZIENE STATENVERTALING – PREDIKING IN DEZE TIJD – ALCOHOL EN VROLIJK ZIJN – ALTIJD IN DE HEL

Hieronder vind je 6 korte artikelen. Ze zijn geschreven voor ons plaatselijke kerkblad. De laatste 4 stonden al langer op deze site. De eerste 2 zijn nu (12-12-2012) toegevoegd. Deze artikelen zijn ontstaan door vragen vanuit de gemeente.

JEZUS ONZE VRIEND?


De vraag die nu binnen kwam was of het wel goed is om over Christus als Vriend of Broer te spraken. Dit vooral naar aanleiding van de preek van zondagmorgen 18 november.
In de preek zelf staan er deze zinnen over:
“Wat is dat nu om vol goedheid, letterlijk: vriendelijk voor elkaar te zijn. Als het goed is zijn we in de gemeente elkaars vrienden! Omdat we samen vrienden van God zijn. Ja, maar dominee nu wordt het toch wel wat te gek. Even nuchter graag: het gaat in de kerk toch niet om de mensen en we kunnen toch niet allemaal elkaars vrienden zijn? Natuurlijk is het zo dat we met de een in de gemeente makkelijker omgaan dan met de ander. Dat je met de een meer optrekt dan de ander. Dat is waar maar door het geloof, door de band met Christus die we als het goed is hebben, zijn we elkaars vrienden. Gaan we samen als gemeente voor Christus. Hij is onze Geliefde waarin we onze band met elkaar vinden. Een band van liefde als vrienden, als broers en zusters die bij elkaar horen.”
In de samenvatting stond dit: “Waarom zijn we vriendelijk naar elkaar? Omdat we samen als gemeente voor Christus gaan, Hij is onze gemeenschappelijk Vriend, Broer.”
We zingen ook van Christus als vriend in Gezang 115: “Nooit kan het geloof te veel verwachten des heilands woorden zijn gewis. ’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten maar nooit een vriend als Jezus is.”

Jezus niet ons vriendje!

Moeten wij als we ons leven in alle gebrekkigheid en gebrokenheid aan God toevertrouwen toch flink op afstand blijven?
Het geweldige antwoord daarop is: Nee! De HERE wil ook jouw vriend zijn! Jij mag door het offer van de Here Jezus vriend van God zijn! Dat is zo bijzonder! Dat is ook maar niet iets van de tijd van het Nieuwe Testament en daarna. Nee, je leest dat ook al in bijvoorbeeld Psalm 25: “De HEER is een vriend van wie Hem vrezen, Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.” Vs 14
Wat betekent dat dat je vriend van God mag zijn? Dat Hij heel dicht bij je komt. Dat Hij Zijn liefde, Zijn hart aan je wil geven. Wie niet op een afstand blijft staan maar echt de HERE wil leren kennen, krijgt ook Zijn hart te zien. Zijn liefde! Zijn liefde voor zondaren! Dat doet Hij op een heel bijzondere manier door de Here Jezus. Zijn Zoon die naar de wereld komt. Kijk maar eens in Joh 1:18: “Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.” De Zoon van God kent het hart van Zijn Vader. Hij is zelfs zelf God. Hij laat zien hoe de HERE hart voor mensen heeft. Hoe Hij ons echt een geweldige toekomst wil geven, echt een doel om voor te leven. Je ziet later ook dat de Here Jezus dan ook juist Zijn hart wil openleggen voor de mensen die Hem blijven volgen, die in liefde met alle gebrek bij Hem zijn en blijven. We lezen daarover in Joh 15: “Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.” Vs 13-15
Waarom zijn wie dicht bij God leven Gods vrienden? Waarom delen ze in de liefde van Christus? Omdat Christus je alles vertelt wat Vader in de hemel gezegd heeft. Hij laat je zien en horen hoe je voor altijd een geweldig gered leven hebt. Hij wijst je de weg naar een geweldig gelukkig leven waarnaar je mag uitzien en verlangen. Dat wil de HERE ons geven.
Die vertrouwelijkheid mag er juist met de HERE Zijn door Christus offer. Dat is altijd een vertrouwelijkheid, een vriendschap in diepe eerbied en met groot ontzag. Het is niet zo dat de HERE je vriendje geworden is die met jou op gelijke hoogte staat. Het bijzondere is dat wij door Christus Gods kinderen, Zijn vrienden in diepe eerbied mogen zijn. Wie die eerbied niet kent, kent Christus niet echt. Wie Christus als Vriend kent, kent Hem ook als Heer en ook als de Zoon van God voor wie je in diepe eerbied buigt met liefde.MOEST JEZUS GEHOORZAAMHEID LEREN?

De Here Jezus is God en mens. Hij is God die mens geworden is. Hij is God de Zoon. Iedereen moet Hem gehoorzamen. Je zou niet verwachten dat Hij aan iemand gehoorzaam hoeft te zijn. Daarom lees je in Hebreeën 5 ook: “Hoewel Hij de Zoon was”. Er is hier iets heel bijzonders aan de hand.
Je ziet hier hoe Christus als de Zoon zich heel klein gemaakt heeft om de Verlosser te zijn. Om zondige mensen weer tot kinderen van God te maken. Om voor hen vergeving te verdienen. De Here Jezus komt als een echt en zondeloos mens in deze wereld. Bij dat echte mens zijn hoort ook dat Hij dingen moet leren. De Here Jezus is als mens niet meteen een volwassen man. Hij is als baby’tje ook niet meteen de mens die alles weet. Hij is zo echt mens dat de Here Jezus echt een kind was die dingen moest leren. Ik denk nu o.a. aan Lukas 2:52: “Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.” Let er op dat Hij in zijn jeugd in wijsheid toenam. Als mens heeft de Here Jezus dingen geleerd. Leren betekent niet altijd dat je het eerder verkeerd gedaan hebt.
Zo is het ook wanneer we lezen dat de Here Jezus gehoorzaamheid geleerd heeft. Dat wil niet zeggen dat Hij ooit ongehoorzaam was. Het was voor Hem op deze wereld wel nieuw dat Hij onder mensen stond. Dat Hij zich onder andere mensen moest stellen. Dat Hij de Zoon aan Jozef en Maria als Zijn menselijke ouders gehoorzaam moest zijn. Ook als Hij het beter wist dan zijn ouders. Denk aan Jezus als 12 jarige in de tempel.
De gehoorzaamheid om in de plaats van de gelovige te lijden en de straf te ondergaan, moest de Here Jezus ook leren. Niet omdat Hij ongehoorzaam was maar omdat Hij zich moest schikken in wat over Hem kwam. Dat schikken deed Hij vrijwillig en uit liefde voor Zijn Vader in de hemel en Gods uitverkoren kinderen.
Hij liet zich sturen door de Vader tot redding van zondaren. Dat lees je de hele Bijbel door. Heel duidelijk lees je het in Joh 3:16,17: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.” De Zoon heeft zich laten sturen om Gods wil uit te voeren tot redding van mensen. Tot redding van Gods wereld. Daarvoor was nodig dat Hij moest lijden, veel moest verdragen. Dat Hij zich in het nauw liet brengen tot in de hel om Gods gelovige kinderen daaruit te redden.
Dat Hij zo dat lijden moest leren, dat Hij die gehoorzaamheid moest leren, zie je ook heel duidelijk in Getsemane. Als de Here Jezus het lijden zo fel op zich af voelt komen. Hij wordt doodsbang en vraagt aan Zijn Vader of het niet anders kan. Maar met de woorden: “Niet mijn wil maar uw wil geschiede”. De Here Jezus schikt zich naar de wil van God. Hij is er nooit ongehoorzaam aan geweest. Hij heeft ook als het Hem heel zwaar viel om de kracht gevraagd om gehoorzaam te zijn en te blijven. Daarin is Hij voor ons het volmaakte voorbeeld.
De Here Jezus is ook in wat over hem als lijden gekomen is zondeloos gebleven doordat Hij gehoorzaamheid leerde en gehoorzaam bleef. Je ziet hier het wonder van Gods liefde. Je ziet hier hoe diep die liefde bij Christus zit!

EEN MOOI KERSTGESCHENK->

De meeste van ons zullen niet gewend zijn om elkaar met kerst een cadeau geven. Ik ga hier ook echt niet pleiten voor pakjesavond met kerst. Dat zou de aandacht toch gauw van dat ene geweldige cadeau van God: de komst van Zijn eigen zoon als de Redder van de wereld afleiden.
Toch is er in de tijd voor kerst iets op de markt gekomen wat echt een prachtig cadeau is. Dat is de Herziene Statenvertaling. Een vertaling van de Bijbel waarmee we allemaal onze winst kunnen doen. Een paar opmerkingen over deze vertaling volgen hieronder.->Waarom een Herziene Statenvertaling?->

De Reformatie was een geweldige stimulans om de Bijbel in de eigen taal te vertalen. Zodat wie kan lezen, zelf het Woord van God in Zijn eigen taal kan lezen. Wat is dat geweldig dat je zelf elke dag de woorden van God kunt lezen. De eerste tijd na de Reformatie waren er wel Nederlandse vertalingen van de bijbel. Het nadeel van die vertalingen was dat het weer vertalingen waren van andere vertalingen. Het gevolg was dat die vertalingen soms wel heel vreemd en onbetrouwbaar waren. Er was toen dus geen Nederlandse vertaling rechtstreeks vanuit het Hebreeuws en het Grieks.
Een eigen vertaling die ook echt betrouwbaar weergaf wat er in de grondtekst van de Bijbel staat, hadden we niet in het Nederlands. Dan is het de synode van Dordtrecht 1618/1619 die de opdracht geeft om tot zo’n vertaling te komen. er worden vertalers benoemd en ook mensen die die vertaling weer moeten nakijken. Het zijn de Staten, dus de overheid, die er voor zorgen dat er genoeg geld voor dit project is. In 1637 ligt deze vertaling klaar en wordt uitgegeven onder de naam de Statenvertaling. Een vertaling die in de hele wereld als bijzonder goed en betrouwbaar geprezen wordt. Zo was het ook meer dan 400 jaar later toen ik mijn opleiding in Kampen kreeg. Juist de docenten die ons het Grieks en het hebreeuws leerden wezen steeds weer op de Statenvertaling als een heel goede en betrouwbare vertaling. Een van de regels bij de Statenvertaling is dat de vertaling zo dicht mogelijk bij de Hebreeuwse of Griekse tekst moest blijven maar dan wel in goed leesbaar nederlands.
Wie nu de Statenvertaling leest, merkt dat de taal van bijna 500 jaar geleden nogal wat verandering ondergaan heeft. Voor de meeste van ons is het moeilijk om dit te lezen. Daarom kwam er in 1951 de vertaling die we tot een aantal jaren geleden in de kerk gebruikte. Dat was een heel bruikbare vertaling. Toch stond die al weer wat verder van de oorspronkelijke tekst van de Bijbel af.
Juist in kerken waarin tot nu toe de Statenvertaling nog in de kerk en thuis gebruikt werd, kwam het plan op om de Statenvertaling te herzien. Om die aan te passen aan de taal van onze tijd en aan de toegenomen kennis van het Hebreeuws en het Grieks in de tijd van de Bijbel.
In de afgelopen jaren zijn van bepaalde boeken al proefvertalingen gepubliceerd. Bij het lezen daarvan is bij mij het enthousiasme voor deze vertaling gegroeid. Een vertaling die als het gaat om wat staat er nu precies in de grondtekst betrouwbaarder is dan de Nieuwe Bijbelvertaling. De Nieuwe Bijbelvertaling sluit nog wel meer aan bij de taal van onze tijd en is daarom voor velen makkelijker te lezen.

->Koop een HSV!->

Persoonlijk vind ik het jammer dat we als kerken niet het geduld gehad hebben om te wachten op de Herziene Statenvertaling en dan een besluit te nemen over welke vertaling we in de kerken gaan gebruiken. Officieel is het in onze kerken nu zo dat in kerkdiensten het toegestaan is om de volgende vertalingen te gebruiken: Statenvertaling; Nieuwe Vertaling 1951 en de Nieuwe Bijbelvertaling.
Bijna alle kerken in ons kerkverband zijn in de kerkdiensten overgegaan naar het gebruik van de NBV. Bij het voordeel van de taal is het nadeel dat je toch meerdere keren vanaf de preekstoel moet zeggen dat er niet staat wat er in de grondtekst staat. Het zou daarom heel goed zijn om in onze gezinnen ook de Herziene Statenvertaling te gebruiken. Die kan bij persoonlijke en gezamenlijke Bijbelstudie heel goed dienst doen. Als je in begrijpelijk Nederlands zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk tekst van de Bijbel wilt komen, is de herziene Statenvertaling een must!
Ik heb voor mezelf besloten om in publicaties die vooral voor Bijbelstudie bedoeld zijn, dan ook de Herziene Statenvertaling te gaan gebruiken.


->PREEKT U UIT ZORG?

Uit zorg?->


De laatste maand is mij een paar keer gevraagd of ik de laatste tijd uit zorg preek. Als zo’n vraag aan je gesteld wordt, moet je daar ook serieus over nadenken. Bij het verder praten over deze vraag kwam naar voren dat ik in de laatste maanden van 2010 nogal eens gevaren genoemd had die ons vanuit de wereld bedriegen. Maar ook zaken die in de kerken spelen en die in de preek kritisch werden beoordeeld. Een keer ben ik de preek begonnen met de woorden dat ik me zorgen maak. Het ging toen om een bepaalde manier van denken die steeds meer invloed lijkt te krijgen. Ook in de kerken.
Het gaat me nu even niet om deze voorbeelden. Is het zo dat ik vanuit zorg preek? Is dat de drijfveer van mijn preekwerk? Het is goed om dan eerlijk naar jezelf te kijken. Als ik dat doe, maak ik me echt zorgen. Dan zie ik ontwikkelingen van buiten en van binnenuit die een bedreiging vormen voor een leven met de HERE volgens wat Hij ons zelf in liefde in Zijn Woord leert. Toch kan ik zeggen dat die zorgen niet de drijfveer voor mijn preken zijn. Het is zelfs niet zo dat ik bewust teksten kies om een bepaalde zorg aan de orde te kunnen stellen. Het is zo dat ik niets anders wil dan het blijde nieuws van de redding die er alleen in Christus ligt, wil verkondigen. Zo verkondigen zoals de Heilige Geest ons dat leert in de tekst voor de verkondiging van het evangelie. Ik wil Christus verkondigen. Ik wil je in de prediking steeds bij Christus brengen. Wel zo dat het evangelie je steeds weer voor de keuze stelt: voor of tegen Christus. Steeds weer voor de keuze: ga ik op de smalle of de brede weg. Steeds weer met de oproep tot geloof en bekering.
Dan weet ik ook dat ik niet in die zin bezorgd ben dat ik er niet op vertrouw dat Christus zelf er voor zorgt dat Zijn kerk blijft bestaan. Hij zorgt voor Zijn kerk tot de dag dat Hij terugkomt. Dat geeft me ook de kracht om steeds weer met blijdschap de preekstoel op te gaan. Het is heerlijk om dat elke week te mogen doen. Dat zijn voor mij de hoogtepunten van mijn werk, elke zondag weer. Om elkaar samen bij de HERE te brengen.
Dat brengt ook een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee.

->Niet uit zorg maar uit verantwoordelijkheid->

Bijzondere woorden in de Bijbel zijn voor mij altijd geweest wat we in Ezechiel 3 en 33 lezen. In mijn intrededienst als predikant heb ik de HERE ook gevraagd om mij altijd de liefde tot Hem te geven zodat ik mij zal gedragen naar die woorden. Dat ik in dienst van Christus en Zijn gemeente een wachter op de muren van Sion zal zijn. Daarbij hoort ook dat je juist uit liefde tot de gemeente de gevaren aanwijst die je ziet aankomen. Als ik dat niet zou doen, zou dat mij schuldig stellen tegenover de HERE. Ik haal hier het eerste gedeelte uit Ezechiel 33 aan: “De HEER richtte zich tot mij: ‘Spreek, mensenkind, zeg tegen je volksgenoten: “Als ik het zwaard op een land afstuur, en het volk dat daar woont heeft iemand als wachter aangesteld, en die wachter ziet het zwaard op het land afkomen en blaast op de ramshoorn om het volk te waarschuwen, en als dan iemand het geluid van de ramshoorn hoort maar er zich niets van aantrekt, en het zwaard komt en doodt hem, dan heeft hij zijn dood aan zichzelf te wijten. Hij heeft het geluid van de ramshoorn wel gehoord maar zich er niet door laten waarschuwen, en dus heeft hij zelf de dood over zich afgeroepen. Had hij zich laten waarschuwen, dan had hij zijn leven gered. Wat de wachter betreft: als hij het zwaard ziet komen maar niet op de ramshoorn blaast om het volk te waarschuwen, en als het zwaard dan komt en iemand doodt, dan sterft die mens doordat hij zelf schuld heeft, maar de wachter zal ik voor zijn dood ter verantwoording roepen.” Vs 1-6
Het zal mij toegerekend worden als ik een gevaar zie aankomen voor ons leven met de HERE en ik zou dat niet noemen en de gemeente er niet voor waarschuwen. Dat is niet om negatief te maken maar om samen op de weg van Christus te gaan en te blijven. Alle ambtsdragers hebben op dat punt een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij moeten eens verantwoording afleggen over hun zorg voor de gemeente aan de Here. We lezen dat ook in het Nieuwe Testament: “Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben: dat zou u zeker niet ten goede komen.” Hebr 13:17
Ik hoop u nog een hele tijd te dienen met een prediking niet uit zorg maar wel vanuit de liefde voor de HERE en u als gemeente. Ik bid de HERE dat hij mij de geloofskracht geeft om dan vol liefde wachter te zijn en te blijven in het belang van Zijn gemeente. Laten we samen leven van het blijde evangelie van onze Here en God.


->ALCOHOL EN VROLIJK ZIJN.

Inleiding->


We zijn met een groep catechisanten bezig om een kerkdienst voor te bereiden. De dienst van 27 maart ’s middags. Ik heb ze gevraagd waarover ze graag zouden willen dat de preek dan gaat. Ze mochten allemaal 3 onderwerpen of gedeelten uit de Bijbel opschrijven. Het was heel opvallend dat de overgrote meerderheid als eerste had staan verslaving. Bij het doorpraten daarover kwam naar voren dat ze graag willen dat het over verslaving in de breedste zin van het woord gaat. Drank, drugs, game, seksverslaving. De vragen die leven zijn o.a. wat is verslaving eigenlijk. Als alcoholverslaving verkeerd is, mag je dan nog wel alcohol drinken? En hoeveel dan? Is dronken zijn eigenlijk wel zonde? Als je dan in gesprek bent, komen er nog veel meer dingen naar boven. Dit artikeltje is een soort voorbereiding op de dienst van 27 maart. Het gaat over Prediker 2:3 en er volgen nog enkele opmerkingen over alcohol en wat we daar verder in de Bijbel over lezen.

Prediker 2:3: “Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn, en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik mijn wijsheid –want die behield altijd de overhand – kon ontdekken wat een mens het beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel.”

->Genieten van wijn->

2:3 Prediker begint zijn onderzoek naar hoe je echt blij kunt zijn bij de wijn. Blijdschap en wijn hebben namelijk met elkaar te maken. We lezen dat ook in de Bijbel. In Psalm 104:15 lezen we dat wijn het mensenhart verheugt. Prediker onderzoekt of wijn aan een mens blijvende blijdschap kan geven. Het is goed om te bedenken dat Salomo bij zijn onderzoek niet maar een glas wijn gedronken heeft. Hij dompelt zich onder in de vrolijkheid van de wijn. De wijn begint echt invloed op hem te krijgen. Toch drinkt hij niet zoveel dat hij dronken wordt. We lezen namelijk dat de wijsheid altijd de overhand hield. Prediker drinkt zoveel dat het wel losser maakt. Het verruimt zijn geest. Hij onderzoekt of dit het leven echt zin geeft. We zien dat Prediker naar de zin van het bestaan van de mens zoekt: om te onderzoeken of ik met mijn wijsheid kon ontdekken wat een mens het beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel.”

->Mogen de kinderen van God wijn of sterke drank drinken?->

Je kunt je afvragen of het goed is dat Salomo wijn dronk. Is het niet zo dat voor christenen wijn en sterke drank verboden is? Was dat ook niet zo met de gelovigen in het Oude Testament? Wijst de Bijbel, wijst Christus ons niet de weg van onthouding op dit punt? Veel christenen zeggen dat je als gelovige geen alcohol mag drinken. Toch is dat niet de weg die het Woord van God ons wijst. We leggen elkaar dan een gebod op dat ons meer bindt dan wat de HERE zelf doet. Als iemand in zijn persoonlijke leven zegt dat hij geen alcohol zal drinken, is dat niet verkeerd. Maar het gaat te ver als je dat een ander in Christus naam wilt opleggen. Een voorbeeld van mensen die zichzelf de verplichting om geen alcohol te drinken opgelegd hebben zijn de Rechabieten. We lezen over hen in Jeremia 35.
Een opvallend voorbeeld van het genieten van wijn door Gods volk vinden we in Deuteronomium 14. De HERE geeft Zijn volk daar de opdracht om één keer per jaar een feestmaal bij de tempel te houden. We lezen van dat feestmaal in vers 26: “Daar mag u het uitgeven aan alles wat u maar wilt: runderen, schapen en geiten, wijn en andere drank en wat maar in u opkomt, en daarvan richt u dan, ten overstaan van de HEER, uw God, een feestmaal aan met uw hele familie.” De Israëlieten hadden Gods toestemming om zelfs vlak bij de tempel van wijn en sterke drank te genieten!
Dat is in de tijd van het Nieuwe Testament niet veranderd. Christus zelf zegt: “Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal Ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.” Matt 26:29
Prediker drinkt wijn en dat is niet verkeerd. Hij onderzoekt of het drinken van wijn en sterke drank de mens het levensgeluk brengt. Mensen die in lekker eten en drinken hun levensgeluk zoeken, krijgen van Prediker dit antwoord: “Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte.” vs 1. Prediker weet het uit eigen ervaring.

->Het verkeerde gebruik van wijn en sterke drank->

Je mag wijn en sterke drank zien als goede dingen die God ons gegeven heeft. Je mag daarvan ook genieten. Toch laat de Heilige Geest in de Bijbel zien wat de gevaren van de drank zijn. We zien in de Schrift wat het verkeerde gebruik van de drank is.
We lezen over het overmatige gebruik van wijn en sterke drank o.a. in Spreuken 23: “Wie ROEPT altijd ach en wee, wie maakt altijd ruzie? Wie heeft altijd wat te klagen, wie raakt altijd nodeloos gewond? Wie heeft altijd troebele ogen? Een dronkaard, die tot de vroege morgen drinkt, die blijft proeven van de wijn. Laat je niet verleiden door de glans van de wijn, wanneer hij fonkelt in de beker. Hij glijdt zo gemakkelijk over de tong, maar later bijt hij als een slang, spuit hij gif als een adder. Dan zie je vreemde dingen en begin je wartaal uit te slaan. Je voelt je heen en weer geslingerd door de golven, alsof je vastzit boven in het want. Ik ben geslagen, maar heb niets gevoeld, ik ben afgerost, maar heb niets gemerkt. Laat ik maar eens opstaan, eerst een beker wijn.” vs 29-36
Wanneer Christus over de dag van Gods oordeel spreekt, zegt Hij in Lukas 21: “Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijkse leven, zodat die dag jullie overvalt”. vs 34
Overmatig gebruik van wijn en drank brengt een scheiding tussen mens en God. De drank mag jou als mens niet gaan overheersen. Je niet gaan beheersen. Paulus zegt dat in Efeze 5:18 zo: “Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen”.
De zin van ons bestaan ligt niet in wijn en drank. Dat heeft Prediker ingezien nadat hij het hierin gezocht heeft.


->VOOR ALTIJD IN DE HEL?->

Een tijdje geleden kreeg ik vanuit een andere gemeente de vraag voorgelegd of er echt een eeuwige straf is. De broeder die met deze vraag kwam, kon het zich niet voorstellen dat de God die liefde is mensen voor altijd onder Zijn straf zou laten. Voor zijn gevoel is dat in strijd met het evangelie dat toch de goede boodschap naar alle mensen uit laat gaan.
Dat er een hel is die voor altijd de plaats van oordeel is voor wie niet met Christus heeft geleefd op aarde zou een menselijk bedenksel zijn. Het is goed om nog eens in de Bijbel te kijken wat de HERE zelf ons daarover leert.

->Christus spreekt over de eeuwige straf->

Het is heel opvallend dat juist de Here Jezus zelf zo vaak over het oordeel van God spreekt. Hij die zelf Gods liefde in eigen persoon is, spreekt de mensen aan op het eeuwig oordeel dat mensen zal treffen die in hun leven Hem niet volgen.
Een voorbeeld daarvan vinden we in Mattheus 11. De Here Jezus spreekt dan juist de inwoners van de steden aan waarin Hij het meest het evangelie verkondigd heeft en de meeste tekenen gedaan heeft. Dan maakt Hij duidelijk dat het voor mensen die meer van het evangelie gehoord en gezien en toch niet met Christus geleefd hebben het zwaarder in het oordeel zal zijn. Heel duidelijk lees je dat in de verzen 22,24: “Ik zeg jullie; op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. …. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou.”
Let er ook op dat er hier over de dag van het oordeel gesproken wordt en wat het gevolg van dat oordeel zal zijn! De Here Jezus maakt duidelijk dat als het oordeel uitgesproken wordt dat ook gevolgen voor de toekomst heeft. Voor de een dragelijker als de ander. Er is dus ook als Gods veroordeling uitgesproken wordt verschil onder de veroordeelden. De mate van straf is verschillend. Het definitieve oordeel van God wordt uitgesproken als de Here Jezus terugkomt. Dat lees je bijvoorbeeld heel duidelijk in Mattheus 25.
Daar maakt de Here Jezus ook heel duidelijk wat het gevolg van het uitspreken van Gods oordeel is. Voor de gelovigen van alle tijden is dat een bevrijdend oordeel. Voor wie zonder Christus heeft geleefd is het een oordeel dat straf inhoudt.
Daarover zegt de Here Jezus dan in Mattheus 25:46: “Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.”
Het is belangrijk om hier te zien dat hetzelfde woord eeuwig zowel bij bestraffing als bij het leven op de nieuwe aarde gebruikt wordt. De ene groep zal voor altijd zonder Gods liefde bestaan en de andere groep voor altijd in de warmte van Gods liefde.
Het eeuwige oordeel wordt in de Bijbel ook wel de tweede dood genoemd. Dan zie je dat het dodenrijk en de dood die tweede dood ingaan. In het dodenrijk komen de ongelovigen. We lezen daarover in Openbaring 20 o.a. dit: “Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.” Vs 14,15
Het is duidelijk dat er sprake is van een eeuwig oordeel. Op nog veel meer plaatsen in de Bijbel vind je dit. De Here Jezus laat dat ook in de evangeliën steeds weer zien.
Dan blijft er nog de vraag: hoe kan de Here Jezus die zo vol liefde is dat ons leren?

-> Christus is gekomen om te redden van het eeuwige oordeel.-

De Here Jezus is juist gekomen om mensen van dat eeuwige oordeel te redden. Om mensen die zichzelf door de zonden onder dat oordeel gebracht hebben daarvan te verlossen. Hier klinkt heel duidelijk Joh 3:16: “Want God heeft de wereld zo lief dat hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Wie niet in Christus gelooft, gaat verloren. Dat is de toestand waarin we onszelf gebracht hebben.
Als de Here Jezus dan het eeuwig oordeel ter sprake brengt is dat om juist te laten zien hoe nodig jij en alle mensen Hem als Verlosser hebben. Hoe nodig wij het geloof in Hem hebben. Als de Here Jezus over het eeuwig oordeel spreekt, en dat doet Hij vaak!, dan is dat om mensen te laten zien dat ze zonder Hem voor altijd in die ellende komen. Jezus spreekt juist over het eeuwige oordeel om mensen met diepe liefde tot Hem te trekken.
Het is bewijs van Gods liefde dat de Here Jezus zo vaak op dat eeuwige oordeel wijst. Dat hebben wij ook steeds weer nodig. Als het goed is, is dat voor ons ook een geweldige stimulans om anderen het evangelie te vertellen. Om mensen uit een leven zonder Christus voor Christus te willen winnen.

Ds Rob Visser[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019