» Kind van onze tijd of Gods kind in onze tijd: over prediking en bekering

Wat is dit?

Foto ->KIND VAN ONZE TIJD OF KIND VAN GOD IN ONZE TIJD:OVER PREDIKING EN BEKERING

Hieronder vind je twee preken. Over Zondag 31 en 33. Ze gaan over prediking en bekering. Kun je in onze postmoderne tijd Christus nog volgen? Kan er nog van je gevraagd worden om geen kind van eigen tijd te zijn maar met je hele hart tegenover de geest van de tijd te staan omdat je echt kind van God wilt zijn? De ontwikkelingen in kerk en samenleving anno 2010 klinken in deze preken duidelijk door.->


ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Lied 328
Lezing van de wet
Mattheus 5:13-17
Psalm 19:3,4
Schriftlezing: Psalm 1
1 Petrus 2:1-10
Gebed
Collecte
Gez 177
Teks: Zondag 31
Verkondiging
Psalm 119:1,40
Dankgebed
Psalm 56:3,4
Zegen

Geliefde gemeente van onze here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Jongens en meisjes ik denk dat jullie bijna allemaal het liedje kennen: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag’. Als je dat zingt maak je er vaak ook nog gebaren bij. Als je dan zingt: ‘dat je groeien mag’ ga je met je hand al hoger in de lucht.
Wat is dat groeien eigenlijk? Het gaat er niet om dat jij langer wordt. Het is niet zo dat als jij in de Bijbel leest en je bidt dat je dan vanzelf langer wordt. Toch zing je: ‘dat je groeien mag’. Het gaat er om dat je groeit in je geloof. Het gaat erom dat je al meer van de HERE leert. Dat je al meer leert wat de HERE gedaan heeft en doet. Dat je al meer leert hoe de Here Jezus wil dat je leeft. Dat je al meer leert hoe geweldig het is dat de Here Jezus jouw Redder wil zijn. Om te groeien als kind van God. Om de HERE als jouw God en jouw Vader echt al beter te leren kennen is het heel belangrijk om steeds weer in je Bijbel te lezen. Om in de kerk steeds weer te horen vertellen uit de Bijbel. Om te weten wie de Here Jezus is. Om te weten hoe Hij graag wil dat jij leeft. Weet je dan raak je in je leven nooit uitgegroeid. Ook je vader en je moeder, ook je opa en oma, ook een dominee heeft altijd weer nodig om in de Bijbel te lezen. Om te luisteren naar de preken in de kerk. Om te blijven groeien in je geloof. Om echt al meer van de HERE te leren houden. Want het belangrijkste in je leven is dat je heel dicht bij de HERE leeft. Dat trof mij toen we afgelopen week bij het eten Maleachi 1 lazen. Moet je eens naar deze woorden luisteren: “Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer. Als Ik jullie Vader ben, waar is dan je eerbied voor Mij; als Ik jullie heer ben – zegt de HEER van de hemelse machten-, waar is dan je ontzag voor Mij?” vs 6
Jongens en meisjes wat leer je daar nu van als je dit in de Bijbel leest? Dat de HERE zo belangrijk en zo geweldig is dat als Hij praat jij heel eerbiedig moet luisteren. Dat het dan tijd is om heel stil te zijn en heel goed te luisteren. Dan wordt het belangrijkste gezegd wat er in de wereld is. Als je thuis zit of op school of bij de overblijfmoeder en er wordt gezegd nu eerbiedig want we gaan uit de Bijbel lezen en we gaan bidden. Dan wil de HERE dat je heel stil bent en heel eerbiedig luister. Dat wil maar niet je vader of moeder of de overblijf moeder nee dat wil de HERE. Denk daar altijd aan als er uit de Bijbel gelezen wordt en wees dan heel stil en eerbiedig
Jongelui, jullie hebben misschien wel eens meegemaakt dat ouders of anderen tegen je zeiden: Als je bij de koningin was zou je het wel anders doen. Om te laten zien hoe belangrijk het is dat je vol eerbied volgens de wil van God leeft. Dan denk je misschien dat zo iemand zeurt maar toch is het de HERE zelf die ons ook met zo’n voorbeeld leert om echt met eerbied en met heel ons hart Hem te dienen. Ook dat lees je in Maleachi 1. Kijk maar eens in vers 8: “Als jullie met een blind offerdier aankomen, zeggen jullie: ‘Wat geeft dat nu?’En ook als jullie met een kreupel of ziek dier aankomen, zeggen jullie: ‘Dat geeft toch niets?’Bied de gouverneur zo’n dier maar eens aan en zie of hij er tevreden mee is en jullie goedgezind zal blijven – zegt de HEER van de hemelse machten.”
Laten we samen vol eerbied zien hoe de HERE juist door de verkondiging van Zijn Woord en de kerkelijke tucht ons geloof wil laten groeien. Ik verkondig jullie het evangelie onder het volgende thema:

->GELOOFSGROEI EN DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE ALS SLEUTEL VAN GODS KONINKRIJK->

We weten wat een sleutel is en waar we een sleutel voor gebruiken. We doen onze deuren dicht als we uit ons huis gaan. We doen de deuren als er niemand meer is op slot. We doen dat omdat we er voor willen zorgen dat anderen niet zomaar ons huis in kunnen. We hebben de sleutel nodig om weer in ons eigen huis of onze eigen kamer te kunnen komen.
Als het om het komen bij God, als het gaat om het komen in het koninkrijk van de hemel zijn er ook sleutels. Dat zijn de verkondiging van het evangelie en de kerkelijke tucht. Eeerst over de verkondiging van het evangelie. Daarbij gaat het om de Bijbel als het Woord van God en de verkondiging daarvan in de kerkdiensten. Je kunt als gelovige niet zonder de Bijbel en zonder de verkondiging daarvan. Want in de Bijbel en in de prediking van het Woord komt de HERE zelf naar ons toe. Daarin horen we dan dat machtige evangelie van de Verlosser Jezus Christus.
Als we de Bijbel, als we de verkondiging van het evangelie in ons leven niet op de eerste plaats stellen zijn we bezig om de sleutel die God geeft in ons leven weg te leggen. Dan leef je volgens je eigen ideeën. Dan zit de deur naar het koninkrijk van de hemel, dan zit de deur naar de vergeving van je zonden door de Here Jezus op slot. Die deur gaat open als je vol eerbied aan de voeten van God gaat zitten. Aan de voeten van de heilige Geest die door de Bijbel en de verkondiging van het Woord je aanspreekt. Je Leraar wil zijn. Een heel bijzondere Leraar want als de verkondiging van het evangelie de Bijbel naspreekt dan is dat het onderwijs dat echt goed is en ook echt goed voor jou is.
Je ziet dat bijvoorbeeld in Psalm 1. Laten we samen naar een paar dingen in deze psalm kijken. Je ziet dat deze psalm begint met het woord: gelukkig. Wanneer ben je gelukkig? Als de deur naar Gods Koninkrijk voor je open staat. Als je weet dat er voor jou toekomst is, als je weet dat Gods oordeel niet meer op je rust maar door de Here Jezus van je weggenomen is. Je ziet dat ook steeds weer in de Bergrede als de Here Jezus ons vertelt wie er gelukkig zijn. Dan volgt er meerdere keren: “want voor hen is het Koninkrijk van de hemel.”
Wanneer ben je echt gelukkig? Als de woorden van God, als de wet van Christus dat is wat je steeds in je hart meedraagt. Als je leven juist op de HERE en Zijn woorden gericht zijn dag en nacht. Steeds weer staat boven alles dat je juist de HERE en Zijn wil meer wilt verstaan. Je verdiept je daarin steeds weer met het doel om echt in alles met Christus te willen leven. Dan is het lezen van de Bijbel, je echt verdiepen in wat de HERE zegt al de dagen van je leven geen vraag meer. Want juist omdat je gezien hebt dat de HERE uit liefde Zijn Zoon voor zondaren gegeven hebt wil je juist groeien in dat leven met de HERE. Daarom wil jezelf al minder worden en wil je al meer die andere mens worden die in alles in liefde volgens de wil van je God en verlosser wilt leven. Je wilt daarin groeien “als een boom, geplant aan stromend water”. Vs 3
Als je wilt groeien dan heb je gezond en voedzaam eten nodig. Dan moet je de woorden van God als het beste voedsel dat er is naar je toe laten komen. Over het eten en drinken van de woorden van God lezen we meerdere keren in de Bijbel. Ik haal een paar elementen daarvan nu naar voren.
Een baby heeft om te leven de moedermelk nodig. Zo hebben wij het Woord van God in ons leven nodig om echt in leven te blijven. Luister maar naar wat we lezen in 1 Petrus 2: “Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.” Vers 1,2
Een baby wil als die net geboren wordt al heel snel drinken. Hij weet dat hij daarvoor bij moeders borst moet zijn. Zonder dat zuiver Woord zul je niet groeien. Zonder steeds weer de zuivere verkondiging van het Woord in te drinken, blijf je zelfs niet leven. Dan wordt je zwakker en zwakker. Dan ga je uiteindelijk dood. Dan is er niet meer die open deur naar Gods Koninkrijk voor je. Die is dan dichtgegaan omdat je dat zuivere Woord niet op waarde geschat hebt. Je ziet hier hoe belangrijk de zuivere verkondiging van het Woord is en dat je daarnaar luistert en het echt tot je neemt. Dat je daarin groeit en daaruit leeft. Dan zie je ook dat het echt geweldig is dat je elke zondag twee keer samen naar die verkondiging te luisteren. Wat is het dan eigenlijk erg als er soms zo minachtend over kerkdiensten gedaan wordt waarin dat zuivere Woord naar ons toekomt. Als je dan hoort dat mensen dat niet zo belangrijk vinden, dat ze het eigenlijk vaak maar saai vinden. dan besef je niet wat er hier in de kerkdiensten gebeurd. De HERE die geweldige God komt naar ons toe. Het is werkelijk elke week de grootste gebeurtenis die er elke week in je leven is! Je hoort dan als er gepreekt wordt volgens Gods Woord, als Christus ons verkondigd wordt de levende stem van God. Ga daarmee nooit slordig en minachtend om. Want dat kost je je leven.
Eerbiedig en vol liefde luisteren naar de woorden van de HERE. Zo luisteren naar de prediking van het evangelie elke week betekent ook dat je wilt groeien. Daarover zijn bij ons nogal eens wat vragen. In onze tijd is er een neiging om alles simpel te willen houden. Een nieging om te zeggen het gaat alleen om de kern. Het is voor ons niet nodig en daar houden we ook niet zo van om precies te willen weten wat God in bepaalde gedeelten van de Bijbel zegt. Houd het simpel en eenvoudig meer hoeven we niet. Dat klinkt goed en toch zijn we dan verkeerd bezig. Dan houden we onszelf zwak en arm terwijl de HERE zelf het graag zo anders bij ons wil zien. De heilige Geest wil dat we verder komen dan de melk. Hij wil dat we ook vast voedsel gaan eten. Ook een goede warme maaltijd.
Ik wil daarvoor met jullie naar 1 Korinthe 3 en Hebreeen 5/6.
Eerst naar 1 Korinthe 3. Paulus schrijft een brief aan een gemeente waar veel verkeerd gaat. Waar ook veel zonden in de gemeente toegelaten worden en er niet duidelijk vanuit de Bijbel onderscheid gemaakt wordt. In die omstandigheden lezen we dan in de eerste verzen van 1 Korinthe 3: “Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog gebonden aan de wereld.” Vs 1-3a.
Je ziet dat veel onzekerheid, dat veel slapheid in het leven als christen, veel slordigheid in het leven als kind van god voortkomt uit het niet verder dan de melk willen gaan. Mensen willen dan niet dieper in het Woord van God gaan en niet al meer en al duidelijker de wil van god leren kennen. Dan zeggen we: ik houdt van de HERE en ik kan mijn gedrag verantwoorden en verder moet je niet gaan. Dan houden we onszelf voor de gek. Het gaat er juist om dat we al meer Christus en Zijn duidelijke wil willen kennen. Al dieper om al meer ons hart en onze manier van leven aan Hem aan hem te geven. Om al meer de rijkdom van Zijn Woord en daardoor al meer de HERE te kennen. Zo zul je je leven lang met een o0ntdekkingstocht bezig zijn. Waardoor je al meer de HERE leert kennen en daardoor al meer leert zien hoe nodig je Christus hebt en de vergeving en de geest die je het nieuwe leven leert. Dan leer je al meer hoog opgeven van de HERE en ga je al minder op jezelf steunen. Dat is de echte groei in geloof.
Dat we juist daarop gericht moeten zijn om echt te groeien, zie je ook in Hebreeën 5 en 6. de heilige Geest maakt daar duidelijk dat het goed is om diep door te dringen in wat Hij in de Bijbel ons vertelt. Hij geeft als voorbeelden de vergelijking tussen de hogepriester in het Oude Testament en Christus als Hogepriester. Hij wijst ook op de diepe betekenis van het priesterschap van Melchizedek in Genesis 14. Als de Geest ons dat verteld heeft, lezen we in vers 11-13: “Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid.”
Je ziet hier hoe belangrijk het is dat we groeien in geloof en dat dat ook alles te maken heeft met een groeien in kennis en inzicht in het Woord van God. het is dus belangrijk dat de prediking van het evangelie ook daarop gericht is. Om ons als gemeente mee te nemen in het al meer inzicht krijgen en kunnen onderscheiden vanuit wat de HERE in Zijn Woord ons leert.
Dat is maar geen theoretische zaak. Hoe meer je de HERE kent, hoe meer je leert bouwen op wat Hij zegt en belooft hoe meer je echt uitzicht en blijdschap in je leven kent. Hoe meer je ziet dat er in alle omstandigheden die open deur naar Gods Koninkrijk is als de troost, als het houvast van je leven. Hoe meer je aan Christus verbonden wordt door het kennen van Hem volgens Zijn Woord hoe meer je sterk in deze wereld kunt staan. Als je dat groeien in het kennen van de HERE en Zijn wil maar overdreven vindt en je daar je niet voor wilt inzetten, zorg je zelf ervoor dat je zwak staat in geloof. Zorg je er zelf voor dat je jezelf in de gevarenzone gaat begeven. Dat je makkelijk aan verleidingen toegeeft om tegen Gods wil in te leven. Dan vindt je leven met Christus saai, dan vind je kerkdiensten saai en ga je makkelijk op een weg waarbij het zo eindgt dat aan het einde van je leven die deur naar Gods Koninkrijk gesloten blijft. Dat je nog steeds onder het oordeel van God ligt.
Wanneer je je steeds weer door de prediking dicht bij de HERE laat brengen, steeds weer je laat aanspreken en daardoor vergeving vraagt en breekt met dat in je leven dat in strijd is met Gods wil, staat de deur naar Gods Koninkrijk, naar het eeuwige leven door Christus bloed heerlijk voor je open.
Dan zie je steeds, zonder dat je jezelf bedriegt, die heerlijke belofte van het evangelie. Die belofte dat God je om Christus offer echt vergeving van la je zonden geeft. Elke keer wanneer je die belofte in liefde voor de HERE aanneemt.
Jongens en meisjes het gaat er in ons leven om dat we wat de HERE ons belooft heeft vast houden, echt blijven geloven. Ik zal het met een voorbeeld proberen duidelijk te maken. Je kunt wat de HERE jou en mij beloofd heeft verglijken met een papier waarop die belofte staat. De belofte dat Hij jou wil geven dat de deur naar het koninkrijk van God, naar het eeuwige leven voor je open staat. Het papier waarop die belofte staat moet je bij je hebben als je bij de poort staat. Dat is de sleutel, dat is het wachtwoord waardoor de deur opengaat.
Je hebt dat papier gekregen. Als je in de Bijbel leest of als je echt luistert naar de preek dan zie je dat papier met die belofte weer zo duidelijk! Wat gebeurd er als je de Bijbel niet meer zo belangrijk vind, als je kerkdiensten niet meer zo belangrijk vindt. Wat gebeurd er als je wel weet dat God het in je leven anders wil maar je gaat je eigen weg? Dan laat je het papier met de belofte daarop eigenlijk ergens slingeren. Dan houd je het niet meer vast in je hand. Als je dat papier ergens hebt laten liggen omdat je die dingen gedaan hebt waarvan de HERE zegt dat wil ik niet zo. Dan moet teruggaan. Dan moet je dat papier weer gaan ophalen. Dan kom je weer terug bij God en zeg je: HERE dat was verkeerd van mij. Ik heb er verdriet over. Ik pak de belofte weer vast. Wilt u mij vergeven en dan vergeeft God je als de Vader die zoveel van je houdt.
Het kan zo zijn dat er heel veel moeilijke en verdrietige dingen in je leven gebeuren. Het is zo moeilijk. Je weet niet wat je moet doen. Je bent eigenlijk wanhopig. Misschien denk je wel dat je maar beter dood kunt zijn. Misschien is het wel zo dat je ziet dat je echt heel slechte dingen gedaan hebt in de ogen van God. Zou er voor mij ooit nog wel vergeving zijn? Dan kun je als mens echt wanhopig en depressief worden. Het lijkt alsof niets je meer echt kan helpen. Weet je dat er dan een ding is dat je nog echte hoop kan geven en dat is dat papier met daarop de belofte van God. Die belofte van vergeving en eeuwig leven alleen omdat Christus voor wie zich aan die belofte vastgrijpen de verdiende straf op onze zonden heeft gedragen. Als je in het huis van de wanhoop gevangen zit. Als dat je leven martelt is er die ene uitweg en dat is dat je Gods belofte vastgrijpt. HERE ik redt het niet, wilt u me toch redden. Dan zul je zien dat het de sleutel is om uit het huis van wanhoop te komen en om in alle moeite te zien, te bevinden dat Christus je vraagt en je erdoor heen helpt. Dan mag je weten vanuit de verkondiging van Gods Woord: de deur naar Gods Koninkrijk staat open. Dat kan niemand mij afnemen. Dat is het werk van de heilige Geest in mij.
Wees dan ook vanuit liefde, al biddend steeds weer bezig met Gods Woord, kom steeds weer luisteren naar de trouwe verkondiging van dat Woord. Wie dat niet doet, komt voor een dichte deur. Wie zo leeft, zal merken dat uit genade de deur naar een leven met Christus voor eeuwig, met grote blijdschap voor je open staat. Koester het Woord van god en de wekelijkse verkondiging daarvan dan ook als een geweldige schat in je leven.

AMEN

ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Gez 158
Geloofsbelijdenis van Nicea
Psalm 86:2,3,4
Schriftlezing: Mattheus 5:27-30
Kolossenzen 2:1-15
Gebed
Psalm 15
Tekst: Zondag 33
Verkondiging van het evangelie
Psalm 143:9,10
Dankgebed
Collecte
Psalm 125:1,4
Zegen

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

Ik maak me zorgen. Zorgen over een manier van denken die je al meer hoort. Een manier van denken die ook in onze kerken en in gesprekken met mensen die heel dicht bij je staan kunt horen. Ik maak me zorgen over de toekomst en over onze jonge mensen die ook deze manier van denken inademen.
Waar heb ik het over? Over die manier van denken waarbij gezegd wordt: Zo zijn de mensen van onze tijd en daarom kun je met bepaalde dingen gewoon niet meer aankomen. Je moet je er nu eenmaal bij neerleggen dat mensen in onze tijd en cultuur zich niet binden. Niet binden aan een bepaalde gemeente, niet binden aan een bepaalde manier van geloven. Je kunt mensen in onze tijd dingen niet meer bindend opleggen want dan verlies je ze.
Mensen van onze tijd laten zich niet meer binden en daarom werkt het onderscheid tussen homofilie en homoseksualiteit niet meer. Als we daar wel aan vasthouden en zeggen dat mensen die gevoelens voor een ander van hetzelfde geslacht hebben daaraan seksueel geen vorm mogen geven dan zullen we deze mensen alleen maar verliezen. Dan lopen ze uit onze kerken weg.
Je kunt het niet meer maken zeggen mensen in onze kerken dat je die eerste doopvraag uit het formulier nog stelt. Mensen van onze tijd laten zich niet zeggen dat ze vanaf het begin van hun leven slecht zijn. Dan schrik je mensen alleen maar. Deze dingen worden ook in de praktijk gebracht.
Waarom maak ik me zorgen? Omdat het er op lijkt dat we van ons geloof in de HERE een bepaald sausje willen maken dat de wereld van nu aanspreekt. Een sausje waarbij we ons goed voelen zonder dat de echte bekering tot Christus nodig wordt gevonden. Een bekering die diep gaat. Heel diep. Daarover spreekt de Here Jezus in de Bergrede. Daarover laat de Heilige Geest ook Paulus schrijven in Kolossenzen 2. Laten we samen luisteren naar de stem van de enige god die boven alle tijden staat als ik jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema verkondig.:


->BEKERING TOT GOD IS NODIG

1. omdat het oude teleurstelt
2. omdat het nieuwe leven geeft.->


1. Jongens en meisjes het is belangrijk dat jij en ik doodgaan voordat we sterven. Dat lijkt gek he. Hoe kun je nu doodgaan voordat je in je graf ligt? We hebben daarover ook iets gelezen in de Bijbel net. Luister maar: “Toen u gedoopt werd bent u immers met Christus begraven”. Kol 2:12.
Wat is het dat je bij je doop met Christus begraven bent? Jullie weten heel goed dat de Here Jezus naar het kruis gebracht is. Hij is aan het kruis gespijkerd en is op het kruis dood gegaan. De vrienden van de Here Jezus vragen aan Pilatus of ze het lichaam van de Here Jezus van het kruis mogen halen om Hem te begraven. Ze krijgen daarvoor de toestemming van de stadhouder. Wat heeft de Here Jezus aan het kruis gedaan. Wat maakt Zijn sterven aan het kruis zo bijzonder?
Hij had de zonden, al die verkeerde dingen van de gelovigen, van Gods uitgekozen kinderen, op zich genomen. Hij zei tegen Zijn Vader in de hemel: Ik wil gestraft worden voor de zonden van de gelovigen vanaf Adam tot de laatste gelovige die geboren wordt voordat Ik weer terugkom op de wolken. De Here Jezus kreeg de doodstraf, de Here Jezus moest zelfs de hel meemaken om de mensen die van de HERE gaan houden in hun leven te redden van de hel. Toen werd de Here Jezus begraven. Hij nam die zonden waarvoor Hij de straf gedragen toen mee in het graf. Daar moesten ze voor altijd verdwijnen. Toen je gedoopt werd liet de HERE zien dat Hij dat ook aan jou wil geven. Dat die verkeerde dingen die om Gods straf vragen begraven zijn en dat God in de hemel daarop nooit meer hoeft terug te komen.
Als je van de HERE houdt wil je alles in je wat niet is zoals de HERE dat wil verdwijnen gaat. Je hebt dan een hekel aan alles wat bij jou anders is dan zoals Vader in de hemel het wil. Je ziet hoe ontzettend veel de Here Jezus voor je heeft willen doen! Je wilt juist omdat je bij Hem wil horen zo leven zoals Hij dat graag wil. Dat is pas echt goed. Over dat sterven terwijl je nog leeft staat in Zondag 33 o.a. dit: “Wat is het afsterven van de oude mens? Oprechte droefheid, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, En ook dat wij deze zonden hoe langer hoe meer haten en ontvluchten.”
Wat is zo erg aan zonde? Dat we daarmee God, die liefde is!, tot diep in Zijn hart raken. Zonde betekent dat wij ondankbaar zijn, dat wij tegen God opstaan. Zonde, leven tegen de wil van God in, denken en leren tegen wat God ons in de Bijbel leert, roept de boosheid, de toorn van God op. Dat is wel het laatste wat je wil als je bij de HERE als je Vader wilt horen. Juist omdat je weet dat Hij zelfs Zijn eigen Zoon gestuurd heeft om uit liefde alleen mensen, zondaren te redden.
Als je de HERE door de Here Jezus zo in Zijn hart kijkt, heb je een hekel aan jezelf als je jouw eigen zonden ziet. Dat leert de Heilige Geest je dan. Dan komt er in je leven dat verdriet, die droefheid over de zonden in je leven. Je kunt het daarbij niet uithouden. Je wilt dat met Christus begraven zijn om nooit meer uit dat graf te komen. Juist daarom wil je al meer doodgaan aan de zonden. Je wilt door met de Here Jezus verbonden te zijn leven uit de vergeving die Hij verdiend heeft.
De ellende is dat een leven waarin de zonde je vriend is vaak zo goed voelt. Het lijkt vaak ook veel op te leveren in deze wereld. Het niet praten over de zonden en over het slecht zijn van ons, vanaf onze geboorte lijkt vaak veel meer mensen aan te trekken. De mens van onze tijd zit niet te wachten op de boodschap dat ze vanuit zichzelf verkeerd zijn en dat ze hun leven radicaal moeten veranderen, dat ze andere mensen moeten worden. Mensen van onze tijd voelen zich daar niet goed bij. Toch is dan de weg niet om het evangelie aan te passen. Want dan zijn we bezig om onszelf te bedriegen.
Leven volgens je eigen wil en gevoelens lijkt vaak zo mooi maar uiteindelijk is een leven waarin je jou niet echt tot God bekeert een leven dat in teleurstelling eindigt. Kijk maar eens met mij naar het gedeelte dat we uit de Bergrede gelezen hebben. De Here Jezus wijst daar aan dat het om ons hart gaat. Het gaat erom wat er in je hart speelt en waardoor jij jou hart laat bezetten. De Joden in de tijd van de Here Jezus wisten heel goed dat de HERE geen overspel wil. Dat de HERE wil dat je niet naast je eigen man of vrouw met een ander naar bed gaat. Dat haat de HERE. Als je dat doet roept dat Gods boosheid over je leven op. Betekent dat nu dat als je nooit met een ander naar bed bent geweest het allemaal goed in je leven zit op dit punt? Maakt het dan niet uit hoe je denkt, wat er in je hart door jou verlangt en gevoeld wordt. Als de Here Jezus hierop wijst, is dat een voorbeeld ook voor al de andere geboden van God. Het gaat niet alleen wat je doet maar ook om wat je voelt en denkt en zegt. De bekering tot God gaat diep, tot in je hart. Dat zie je ook zo duidelijk als de Here Jezus de samenvatting van de Gods goede wet geeft. Kijk maar mee: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.” Bekering is dat je met heel je leven, echt met heel je leven in dienst, in liefdesdienst aan de HERE staat. Je wil je leven, je denken, je voelen, je meningen en wat je andere mensen vertelt helemaal laten beheersen door wat de HERE zegt. Je gebed is dat de Heilige Geest je dat al meer leert en je zo leert al meer te haten in je eigen leven en in de wereld wat je van die goede weg van God afbrengt.
Nu weer terug naar Mattheus 5. Je ziet hoe belangrijk het is dat ook je hart door de Heilige Geest in diepe liefde voor Christus geregeerd wordt. Want als jij in je hart naar een andere vrouw of man verlangt, als jij in je hart met een ander bezig bent. Als jij jou ogen en je hart laat voeden met allerlei seksuele beelden en verlangens naar andere vrouwen of mannen is dat in Gods ogen zonde! Dat stuurt je leven de verkeerde kant op. Het is levensbelangrijk om daar tegen te vechten! Kijk maar eens in vers 29: “Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt.”
De Here Jezus spreekt hier heel radicale woorden. Woorden die voor ons zo belangrijk, zo leerzaam en goed zijn. De Here Jezus weet dat wij als zwakke mensen het er vaak moeilijk mee hebben om op de weg van Hem te blijven. De wereld en de tijdgeest trekken zo aan ons. Hij weet ook dat de duivel zo slim is en allerlei dingen gebruikt om ons op een weg te laten gaan waarbij dat leven met de HERE al meer op de achtergrond komt. Een leven waarin we eigen zonden niet zo erg meer vinden. Een leven waarin we zelfs eigen zonden gaan goedpraten. Dan zeg je bijvoorbeeld als iemand je ergens op aanspreekt: Ja, ik weet dat wat ik doe tegen Gods wil is maar ik kan niet anders en dat weet de HERE ook. Wat zijn we vaak slim om voor onszelf zo te praten dat bekering, echte bekering in ons eigen leven niet nodig is.
De duivel kent de zwakke plekken in jou leven. Dat kunnen bepaalde vrienden zijn, dat kunnen bepaalde gelegenheden zijn waar je soms komt. Dat kunnen bepaalde sites op het internet zijn, bepaalde programma’s die er op de tv zijn. Zo zou er nog veel meer te noemen zijn. De Here Jezus zegt nu: als jij die zwakke plekken in je leven kent, neem dan uit liefde voor Mij echt maatregelen in je leven. Denk niet dat jezelf sterk genoeg bent om niet meer zwak te zijn. Laat je leven ook op dit punt bidden en werken zijn. Hoe erg je het ook vind toch kan het nodig zijn om de vriendschap met bepaalde mensen niet meer te zoeken. Het kan nodig zijn om de tv de deur uit te doen, om een goed filter op je computer te hebben voor het internet. De heilige Geest wil jou uit liefde voor Christus leren om dingen uit je leven weg te doen waarvan je zoveel hield maar die je steeds weer op de verkeerde weg brengen. Dat is het als de Here Jezus zegt dat als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt dat je die dan uitrukt. Ga weg bij die dingen waarvan je weet dat ze je steeds weer naar dat verkeerde met je hart brengen! Bid ook dat de HERE je daarvoor de kracht geeft. Want als je dat niet doet, is de kans groot dat je al meer op de verkeerde weg gaat. Dat je hart al meer bezet word door dingen, gevoelens, gedachten die je al meer van de HERE en Zijn Woord vervreemden.
Zo’n leven loopt op de grootste teleurstelling uit die er is. Al lijkt je leven dan nog zo goed dan eindigt het bij je dood in de Gehenna, in de hel. Dan heb je je leven voor eeuwig verprutst. Wat is bekering nodig en goed. Want bekering brengt je in het echte leven. We zien dat in de tweede plaats.

->2. Omdat het nieuwe leven geeft->

Bekering betekent dat je je omkeert. We hebben al gezien dat die echte bekering heel diep gaat. Die is verbonden met het echte geloof in God, met het leven, denken, voelen, praten en doen volgens de wil van God. Die echte bekering is gericht op de eer van God. je ziet dat allemaal in vraag en antwoord 91. Bekering wil radicaal en ook totaal zijn. Het gaat over je hele leven. Als je dat gaat zien, zet dat je anders in deze wereld. Dan wordt het voor je onmogelijk om te zeggen dat je met bepaalde dingen vanuit het Woord van God niet meer bij de mensen van onze tijd kunt aankomen. Dan wordt het voor je onmogelijk om te zeggen dat mensen van onze tijd bepaalde dingen die de Heilige Geest ons in de Bijbel ons leert niet meer kunnen en dat we ons daarbij ook als kerk moeten neerleggen.
Uiteindelijk is er bij de echte bekering maar een waarop we ons hart willen richten en dat is de HERE. Dat is Christus als onze God en Koning. Juist in Zijn licht willen we dan alles in ons eigen leven en in deze wereld bekijken. Wij willen dan geen kinderen van onze tijd zijn maar kinderen van God in onze eigen tijd. Die in die tijd het echte licht van het evangelie uitdragen en daarmee eigen hart en de tijdgeest ontmaskeren om vanuit de liefde tot God echt volgens Zijn wil te leven. Je leest dit steeds weer in de Bijbel. Je leest het ook in Kolossenzen 2. Ik geef twee voorbeelden:
“Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus.” Vs 8
“Als u met Christus dood bent voor de wereld, waarom laat u zich dan geboden op leggen alsof u nog in de wereld leeft?” vs 20
Leven dat door het werk van de Geest op de HERE gericht is, is het echte nieuwe leven. Is het leven waarin de HERE en Zijn wil je blij maakt. Is het leven waarbij je door strijd heen gaat zien dat de geboden van God echt goed zijn. Hier ligt voor ons in onze tijd een heel belangrijk punt. Wij verbinden blijdschap heel snel met praise, met het zingen van aanbiddingliederen, met het gevoel dat we daarbij krijgen. Als dat gevoel van blijdschap er niet is, is er geen blijdschap in een kerkdienst of in ons leven. Als je dan gaat praten over het doen van Gods geboden, als je dan gaat spreken over het toetsen van je eigen leven en van wat er in de wereld gebeurt, wordt dat ervaren als iets dat de blijdschap wegneemt. Het samen een gevoel van blijdschap hebben en eenheid ervaren, wordt voor het gevoel van meerderen weggenomen als je gaat praten over Gods geboden en over wat de Heilige Geest ons leert.
Bij echte blijdschap hoort dat je de HERE in Zijn grootheid prijst en aanbidt. Dat mag in jouw leven niet gemist worden. Maar dat moet dan helemaal samengaan met de liefde en het graag willen doen van Gods geboden en elkaar daarop in liefde aanspreken. We kunnen geweldige avonden houden waarin we met liederen en psalmen God prijzen maar als we niet samen echt voluit volgens Gods willen leven, komt er eens het moment dat met jou gebeurt wat we ook in de Bergrede lezen: “Niet iedereen die “Heer, Heer”tegen mij zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.”
Dan kun je dan zeggen maar Heer wij hebben u toch geprezen en we waren toen heel erg blij. Maar als je ondanks dat niet echt met je hele hart op die wil van de HERE gericht was en dat maar moeilijk gedoe vond zegt de Here Jezus: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters.”
Die heerlijke blijdschap in de HERE en in Zijn geboden hoort bij dat nieuwe leven. Dan loop je meerdere keren tegen je eigen gevoelens en verlangens op. Dan is het zo belangrijk om weer naar de HERE zelf te gaan. Om weer te vragen: Vader wilt u mij door de Heilige Geest leren om die verlangens, gedachten en gevoelens die toch weer tegen u geboden in willen gaan tegen te staan. Wilt u mij leren om al meer echt blij te zijn met de weg die U mij wijst in Uw Woord. Wie zo biddend door het leven gaat aan de hand van zijn of haar lieve Heiland is op weg naar het grote feest. Het feest waar het doen van de wil van God voor jou zo geweldig is. Op weg naar het feest in de hemel, het feestelijke leven op de nieuwe aarde. De strijd is dan voorbij. De blijdschap kent dan geen grenzen omdat Christus dat verdiend heeft voor wie echt in alles Zijn volgeling op aarde wil zijn. Voor hem of haar die vergeving zoekt elke dag en die elke dag zoekt een tot God bekeerd leven.

AMEN
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019