» De Bergrede2

Wat is dit?

Foto ->DE BERGREDE IN HET NEDERLAND VAN 2010 (II)
Hieronder vind je preken vanuit de Bergrede die ik de afgelopen 5 jaar in Dronten-Noord gehouden heb. Dit is een bijlage bij het eerste artikel over de Bergrede.

Tekst: Lukas 24:51/Matt 5:13.->Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Wie ben je als christen. Mensen zeggen vandaag wat is jouw profiel. Je kunt veel profielen lezen op hyves. Sommige profielen zijn voor iedereen te lezen, bij anderen kunnen je het alleen lezen als je toestemming gekregen hebt.
De Here Jezus heeft een duidelijk profiel van een christen gegeven. Een profiel dat niets dat geheim is kent. Een profiel dat voor iedereen toegankelijk is. Een profiel waarin we ook steeds weer als een spiegel kunnen kijken. Om te zien waarin je hebt te groeien. Waarin je niet volgens dat profiel leeft. Dat profiel vind je in Mattheus 5:1-12. Als je dat leest zie je dat het profiel van een christen niet die is van de krachtpatser, van de populaire jongen of het populaire meisje in deze wereld. Het is het beeld van de mens die niet zichzelf zoekt. De mens die zich door Christus wil laten vormen, al meer wil laten vormen tot een nederig mens. Een mens die de vrede zoekt en wil leven volgens wat de HERE vanuit de hemel ons leert als wat goed en rechtvaardig is. Een mens die niet voor zichzelf leeft en voor eigen ideeën maar voor Christus en volgens de wil van God. Dat maakt mensen die volgens dat profiel leven in de geschiedenis vaak niet geliefd. Dat is iets waar je je als christen juist ook op moet voorbereiden. Daarin komt de Here Jezus dan ook met een bemoediging luister maar: “Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten, Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten.” Matt 5:12,13.
Het gaat er om dat jij en ik in ons leven naar Christus smaken. Dat we zijn smaak en geur in deze wereld naar buiten brengen. Dat kunnen we alleen onder en door Zijn zegen. Daarvoor was Jezus hemelvaart nodig. Dan zie je ook dat Zijn gaan naar de hemel een geweldige dag was. Ook een dag die heel veel voor ons leven elke dag nu op aarde betekent. Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

KONING JEZUS BLIJFT ZIJN KERK ZEGENEN ALS HET ZOUT VAN DE AARDE

1. Daarvoor is Jezus hemelvaart nodig
2. Daardoor kunnen wij het zout van de aarde zijn

1. Daarvoor is Jezus’ hemelvaart nodig

Tot verrassing van Zijn eigen leerlingen is Jezus op de derde dag na Zijn dood opgestaan. Ze moesten er echt aan wennen dat Jezus weer leefde. In hun verwachting was dat helemaal niet mogelijk. Dan staat de Here Jezus ineens weer als de Levende voor hen. Jezus neemt bij hen door verschillende verschijningen alle twijfel weg.
Je zou kunnen denken dat de Here Jezus na een aantal verschijningen wel meteen naar de hemel kon gaan. Hij heeft dat niet gedaan. Hij is nog 40 dagen als de Opgestane op aarde gebleven. Die 40 dagen heeft Christus als de koning van de kerk ook intensief gebruikt. Ook in die dagen was Hij toen voor ons aan het werk. Hij heeft toen Zijn leerlingen nog onderwijs gegeven. De leerlingen hebben aan Zijn voeten gezeten. De Here Jezus sprak met ze over het Koninkrijk van God. Zij moesten nadat de Here Jezus weg was de boodschap van Hem en van Gods Koninkrijk op een goede manier de wereld kunnen inbrengen. Daarvoor was nog 40 dagen onderwijs van de grote Leermeester nodig. Toegerust met het onderwijs van de beste Leraar kunnen ze de wereld ingaan. Kunnen ze het zout van de aarde zijn. Niet alleen het zout van Israel. Nee, het zout van de hele aarde.
Dat het laatste onderwijs van de Here Jezus juist ook gericht was op het uitdragen van het evangelie. Het roepen op de hele wereld om tot Christus te komen als de enige Verlosser van de schuld die wij om onze zonden hebben, zien we ook in Lukas 24. Niet lang voor de hemelvaart horen we de Here Jezus tegen Zijn leerlingen zeggen: “Er staat geschreven …. Dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.” Vs 47,48
De tijd van het laatste onderwijs wordt dan afgesloten op de dag dat de Here Jezus vanaf de Olijfberg naar de hemel gaat. Dat is maar niet ergens in het verborgene gebeurd. Het is ook niet zo dat de Here Jezus zomaar ineens weg was en alleen engelen later kwamen vertellen dat Hij naar de hemel was gegaan. Nee, terwijl de leerlingen erbij staan, zien ze met eigen ogen de Here Jezus loskomen van de aarde. Ze zien Hem omhoog gaan naar de hemel. Zoals wij met eigen ogen een vliegtuig zien loskomen van de startbaan en dan de lucht in zien gaan op weg naar zijn bestemming. Zo echt als je dat kunt zien, zo echt zagen de leerlingen van de Here Jezus Hem omhoog gaan. De Here Jezus kwam al verder bij hen weg, Hij steeg al hoger. Dat echt, zichtbaar de Here Jezus omhoog zien gaan, hoort heel echt bij het evangelie van hemelvaart. De engelen die later met de discipelen praten laten dan ook horen dat het weten dat Jezus echt met Zijn lichaam naar de aarde gegaan is belangrijk is. Ook belangrijk is als wij aan de toekomst denken. Hoor maar: “Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.” Hand 1:11
Als de leerlingen de Here Jezus naar de hemel zien gaan, zien ze nog iets bijzonders. De Here Jezus maakt terwijl Hij naar de hemel gaat een bijzonder gebaar. Hij heeft Zijn handen omhoog geheven zoals de priester dat deed als Hij Gods zegen over het volk gaf. Daarmee laat de Here Jezus zien dat Hij niet maar alleen weggat. Dat Hij de kerk die Hij geroepen heeft om het evangelie uit te dragen maar niet alleen achter. De Here Jezus zegt nu niet: Ik heb Mijn werk voor jullie gedaan en nu zoeken jullie het zelf allemaal maar uit. Nee, de Here Jezus gaat wel weg. Hij is op weg om in de troon in de hemel te gaan zitten. Als de Koning van de koningen. Maar Hij laat de gelovigen, Hij laat jou en mij niet zonder Zijn zegen achter. Hij laat de hele tijd dat de leerlingen Hem zien dat Hij zegent. Je ziet Hem tijdens Zijn hemelvaart zegenen totdat die wolk voor Hem schuift en je Hem niet meer kunt zien. Zijn zegen over wie echt Zijn leerlingen in alles willen zijn, houdt niet op. Daarom stuurt de Here Jezus 10 dagen later ook nog de Heilige Geest. Zo laat de Here Jezus terwijl Hij naar de hemel gaat zien: Ik ben met jullie. Ik zorg er echt voor dat jullie tot het moment dat Ik op de wolken terugkom dat profiel als christen op deze aarde kunnen vertonen. Dat jullie het kunnen volhouden om Gods volk op aarde te zijn. Om op deze wereld apart te kunnen staan en de moed toch niet te verliezen. Om niet te verliezen de blijdschap van het geloof. Dat jullie zelf nog blij kunnen zijn als je om het leven met de Here beroerd behandeld wordt door de samenleving. Ik zorg daarvoor. Ik blijf zegenen in alle omstandigheden. Dat is ook de enige manier waarop wij die taak als volk van God kunnen blijven doen. De enige manier om het zout van de aarde te zijn en te blijven. Niet bouwen op eigen kracht en overtuiging maar het verwachten van Christus die als Koning in de hemel regeert. In Zijn dienst zout op deze aarde zijn. We letten daarop in de tweede plaats

2. Daardoor kunnen wij het zout van de aarde zijn.

De Here Jezus is niet alleen gekomen voor het volk Israel. Dat maakt Hij ook al tijdens Zijn leven op aarde duidelijk. Bijvoorbeeld als Hij tegen Zijn leerlingen zegt dat zij het zout van de aarde zijn. Dat zijn ze als ze in hun leven het profiel van een christen vertonen. Zout was in de tijd van de Here Jezus kostbaar. Zout had meerdere positieve functies. Ik ga met jullie nu de drie belangrijkste na. Dan zie je wat het betekent om in dienst van Koning Christus het zout van de aarde te zijn.
Over bepaalde offers moest zout gestrooid worden. Lev 2:13; Ez 43:24/Fil 4:18, 1 Tim 2:3. Het zout zorgt ervoor dat die offers, dat het leven van de mensen die deze offers brengen voor God goed, aangenaam zijn. Dat de HERE daarna kijkt als een leven waarin Hij plezier heeft en waarover Hij Zijn zegen geeft. Dat het een leven is waarin Hij als je Vader en Redder met je meegaat en je draagt. Het zout dat ervoor zorgt dat de HERE zou naar je kijkt. Dat ervoor zorgt dat de HERE jou als Zijn kind aan Zijn hart drukt is het bloed van de Here Jezus. Het zout dat jou en mijn leven in Gods ogen goed maakt is het leven van Christus in onze plaats. Is dat Hij voor wie bij hem zijn leven zoekt de zonden in je leven bedekt. De HERE ziet in jou dan het leven van Christus, je smaakt naar Christus, de Zondeloze. Hier zie je hoe je dan van de rest van wereld, van de mensen apart gezet bent. Het is ook daarom dat op deze wereld niet alleen de ellende vanwege Gods straf er is. God laat de wereld nog bestaan en gaat met de aarde op weg naar de nieuwe hemel en aarde omdat op deze aarde het zout van de aarde leeft. Als wij bij Christus ons leven zoeken. Als we Hem ook vragen om door de Geest een ander leven te gaan leiden, is dat in Gods ogen echt goed. Dan is jouw leven om het bloed van de Here Jezus kostbaar in Zijn ogen. Zo gaat Hij dan ook met jou om als iemand die voor Hem veel betekent, van wie Hij de enige God als Zijn kind zielsveel houdt.
Vanuit die liefde en verbondenheid aan God, ben je dan ook zout dat op deze wereld laat zien wat echt goed en smakelijk is. Die laat zien dat je leven niet goed wordt als jij voor jezelf leeft. Dat je leven en het leven niet goed wordt als je het recht van de sterkste of de rijkste of van de mooiste laat gelden. Leven wordt echt goed en smakelijk als het leven met Christus en in dienst van Christus is. Als wij met anderen mensen praten en omgaan moet dat niet zo zijn dat het een flauw leven is. Wat bedoel ik daarmee? Niet een leven waarin je steeds denkt ik wil dat doen en dat zeggen wat die ander graag wil horen. Wat de meeste mensen in mijn omgeving willen horen. Dan ontbreekt het zout in je leven. Dan ga je al meer over God en over de Here Jezus stil blijven. Dan is de kans groot dat het lijkt alsof Christus en de Bijbel eigenlijk geen belangrijk deel van je leven uitmaken. Dan schaam je je in je gewone leven eigenlijk voor de Here Jezus die in werkelijkheid de Koning van de koningen is. Dan draag je in je leven eigenlijk de werkelijkheid niet uit. Dan laat je andere mensen niet zien en weten wat een goed leven is. Een leven met hoop op de toekomst. Een leven waardoor je uit het voor altijd verloren zijn gered kan worden. Laat ons spreken en leven echt smaak hebben de smaak van Christus. Laten we in ons leven in praktijk brengen wat we lezen in Kol 4:6: “Laat te allen tijde aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u mag weten hoe u ieder moet antwoorden.” (HSV)
Het zout had in de tijd van de Here Jezus en nog heel lang daarna de functie van een koelkast. Als je iets langer wilde bewaren. Als je wilde zorgen dat groenten en vlees niet zouden bederven gebruikte je zout. Zetten je het in het zout. Dan at je bijvoorbeeld zoute boontjes en vlees dat ingezouten was. Het zout hield het bederf en het verrotten tegen. Soms wordt het verbond dat de HERE met Zijn volk sluit ook het zoutverbond genoemd: Num 18:19. Zie ook in een ander verband 2 Kron 13:5
Zout zorgt ervoor dat het bederf dat de zonde, het niet leven volgens de wil van God gestuit wordt. Dat we weer gezond kunnen worden. Dat de wereld gaat zien wat een gezond leven is. Een leven dat uiteindelijk niet vergaat maar voor altijd blijft bestaan. Een leven waarop de eeuwige dood geen vat heeft. Een leven dat echt goed voor de wereld en goed voor de mensen om ons heen is. Dat leven wil de Heilige Geest ons geven. Hij wil leren zo te leven. Zodat we ook anderen kunnen roepen tot dat leven. Hun kunnen laten zien hoe goed zo’n leven is.
Het is belangrijk dat er met dat zout gewerkt wordt. Het is niet de bedoeling dat we een soort zoutklomp worden die zich in de wereld achter dikke muren opsluit en waarvan heel weinig mensen weten. Nee, de Here Jezus zegt: Jullie zijn het zout van de wereld. Ga dus met het evangelie en een leven volgens dat evangelie de wereld in.
Over de manier waarop wij dat hebben te doen zegt de Here Jezus ook iets belangrijks. Dat zie je vooral als je erop let wat Hij letterlijk zegt. Dan zegt de Here Jezus: “Als het zout dwaas geworden is hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.”
Zout van de wereld zijn betekent niet dat we de boodschap van Christus, van Zijn Woord moeten aanpassen aan de cultuur en de smaak van eigen tijd. Dan ben je bezig om de dwaasheid van de wereld de kerk binnen te halen. Dan verspeel je Gods wijsheid en dan beteken je als kerk, als volk van God niets meer. Dan laat je ook jezelf bederven al loop je misschien 20 of 30 jaar bij de samenleving achter. Zout van de aarde zijn is dat we vanuit de liefde en verbondenheid aan Christus het beeld van God op deze wereld laten zien en horen. Dat we echt leven als mensen die Christus als de Koning die in hemel regeert en kennen en volgen. Dat we echte Koningskinderen willen zijn. Dat kun je zijn omdat Christus de koning is. Omdat Hij naar de hemel gegaan is. Omdat Hij alle macht op de hemel en de aarde heeft. Bij hem de kracht en de wijsheid is om zout te zijn. Om een leven te hebben dat door Hem voor altijd bewaard wordt om eeuwig te leven! Laat Christus die naar de hemel gegaan is ons de moed geven om zo te leven! Eeuwig onder Koning Christus onder Zijn zegenende handen. Leef met Hem dan heb je leven, dan ben je zout. Zonder hem wordt je weggegooid en vertrapt. Met Hem ben je op aarde een zegen en het je door de vergeving door hem verdiend leven. Leven dat aangenaam is in Gods ogen.

AMEN

->Tekst: Mattheus 6:5-8.->


Geliefde gemeente van onze Here: Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Jan is tien jaar. Hij krijgt zakgeld. Hij heeft 50 euro gespaard. Daar kun je iets heel moois voor jezelf mee kopen. Er gebeurt iets heel ergs. Er is in een land een heel erge hongersnood. Dat zie je op de televisie. Er wordt een actie gehouden om voor die mensen geld te krijgen. Om er eten voor te kunnen kopen. Jan ziet dat veel mensen geld geven.
Jan vind het wel erg dat die mensen geen eten hebben. Hij zou het ook heel leuk vinden als andere mensen, andere kinderen horen dat hij veel geld gegeven hebben. Dan vinden andere mensen hem heel goed. Hij geeft de helft van zijn geld: 25 Euro.
Jan gaat de volgende dag naar school. Meester vraagt: hebben jullie nog iets meegemaakt. Jan steekt zijn vinger op en zegt dat hij de helft van zijn zakgeld: 25 Euro voor die mensen in hongersnood gegeven heeft. Veel kinderen zeggen: Heb jij zoveel gegeven. Goed van je joh. Jan voelt zich nu heel goed.
Jan voelt zich goed maar is het eigenlijk wel goed wat hij deed?.
Broeders en zuster wat ik net gezegd heb, zie je op een andere manier in de samenleving terugkomen. Bij acties of bij advertenties zie je mensen en bedrijven naar voren komen die vertellen hoeveel ze voor het goede doel gegeven hebben. Ze lopen te koop met het geld dat zij voor de goede doelen geven. Dat is geen nieuw verschijnsel. Dat was er ook al in de tijd van de Here Jezus in Israel. Je vond in die tijd in Israel inscripties op straat of in een synagoge waarop stond welke weldoener bepaalde dingen die gebouwd waren of die gebeuren mogelijk gemaakt had. De weldoener had veel geld gegeven met de voorwaarde dat zijn naam daarbij vastgelegd en bekendgemaakt zou worden.
Jongens en meisjes wat Jan deed. Wat veel mensen en ook bedrijven of organisaties doen. Jezelf even in de belangstelling zetten omdat je voor een goed doel gegeven hebt, is in de ogen van de Here Jezus niet goed. Luister nog maar eens naar wat de Here Jezus zegt. Als je dan luistert moet er bedenken dat een aalmoes geld is dat je voor een goed doel geeft. De Here Jezus zegt: “Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichlaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden, ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet.” Vs 3,4.
Ook als we bidden is het heel belangrijk dat je dat niet doet om door anderen goed gevonden te worden. Daarover gaat het nu vooral in de preek. Ik verkondig jullie het Woord van God vanuit Matt 6:5-8 onder het thema:

CHRISTUS LEERT ONS BIDDEN

1.Niet om op te vallen
2. In een afgesloten plek
3. In eenvoud

1. Niet om op te vallen

Jezus heeft het over huichelaars. Wat is nu eigenlijk een huichelaar. Iemand die zich anders voordoet dan hij is. Hij doet dingen om in een goed blaadje bij anderen te komen. Maar als je in zijn hart kijkt, meent hij dat niet. Hij doet het alleen maar om er zelf beter van te worden. Om zelf een makkelijker leven te hebben. Het is dus niet echt wat hij doet. Het is zelfs niet zo dat hij dingen doet die hij moeilijk vindt, waarvan hij voelt hoe er in zijn hart ook tegenstand is. Het is zelfs niet zo dat er in zijn hart een echte strijd is. Als er strijd in je hart is, juist omdat je toch wilt doen wat de HERE graag ziet, ben je geen huichelaar. Een huichelaar speelt echt toneel om er zelf beter van te worden. Hij doet dingen anders als hij eigenlijk wil om door anderen geëerd te worden.
Zo is het ook met het bidden. Met dat komen tot de HERE met je leven. Het spreken met Hem. De Here Jezus maakt heel duidelijk dat het gebed er niet is om jou vroomheid, jouw geloof aan anderen te showen. Om te laten zien: moet je eens kijken hoe gelovig ik ben. Moet je eens kijken: hoe goed ik kan bidden.
In Jezus tijd waren er mensen die midden op straat stonden te bidden. Steeds weer zag je ze ergens in het straatbeeld staan. Steeds dezelfde mensen. Die mensen bidden nog eens! Die mensen schamen zich niet voor hun geloof. Die mensen schamen zich niet voor hun geloof. Dat zijn nog eens vrome mensen! Als deze mensen hoorden dat er zo over hen gesproken werd groeiden ze. Dat was ook de reden waarom ze zo nadrukkelijk biddend op de hoeken van de straten stonden. De Here Jezus heeft anders dan veel mensen niet veel goede woorden voor deze vrome mensen over. Dit is in de ogen van de Here Jezus niet de goede vroomheid, niet gewoon vroom, gewoon gelovig zoals de HERE in de hemel dat zo graag in ons leven ziet. De Here Jezus komt met een heel duidelijke veroordeling van mensen die zo leven. Hij zegt: “Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.”
Wat betekent dat nu? De Here Jezus maakt duidelijk dat mensen die bidden om door mensen geprezen te worden. Dat mensen die hun geloof showen om daar anderen in een goed blaadje te komen hun loon al hebben. Meer loon als het loon dat ze al gekregen hebben, krijgen ze niet. Dat loon is dat ze in dit leven door mensen geprezen worden. Verder komt het in hun leven niet. De Here Jezus en Vader in de hemel zullen hen niet prijzen. Bidden om op te vallen, gelovig praten en veel geven voor goede doelen om in een goed blaadje bij mensen te komen is in Gods ogen zonde. Zonde die juist Gods oordeel verdient. Waarvoor je vergeving nodig hebt. Daarom kom je als je zo leeft en dat niet met verdriet in je hart verandert niets meer over de lof van mensen. Je ziet hoe belangrijk het is dat we leren om niet te bidden, te geloven, te geven voor de mensen, voor je eigen eer. Je ziet weer hoe belangrijk het is dat we in alles voor de HERE en Zijn eer leven.
Als we dit gezegd hebben zijn we nog niet klaar. Juist als je aan de praktijk van je leven denkt komen er wel vragen op. Hoe zit het dan met de gebeden die een dominee in de kerk doet? Hoe zit het dan met de gebeden die bij het eten thuis uitgesproken worden? Hoe zit het dan met gebeden als we samen Bijbelstudie doen? Is bidden in een kantine of in een restaurant dan verkeerd?
Heel praktische vragen die voor ons leven toch heel belangrijk zijn. Het is dan belangrijk om te zien dat de Here Jezus hier niet het openbare, het publieke gebed negatief beoordeelt. Je ziet in de Bijbel zelf ook heel regelmatig dat openbare gebed. Een paar voorbeelden: Salomo bij de inwijding van de tempel: 2 Kron 6:14-42; Een aantal levieten in Neh 9; Petrus in Handelingen 4. Denk ook aan de Here Jezus als Hij het Hogepriesterlijke gebed in Joh 17 bidt. Als we samen tot de HERE komen om samen onze hulp bij de HERE te zoeken en Hem de lof van ons leven te geven is er niets mis mee dat iemand voorgaat in een openbaar gebed. Het is dan voor de een die voorgaat belangrijk dat hij dat niet doet om door andere geprezen te worden.
Wat als je gaat eten en je zit in een kantine of bij mensen die zelf niet bidden. Is het dan verkeerd om in de kantine in stilte te bidden. Om aan andere mensen te vragen om de gelegenheid te krijgen om zelf te mogen bidden. Ik denk dat we gauw geneigd zijn om dat maar te laten. Om ons geloof wat weg te stoppen. We voelen ons dan gauw wat verlegen met ons geloven in de Here Jezus Christus. Dan is de tekst van vanmorgen een heel mooie tekst om te zeggen dat dat ook helemaal niet goed zou zijn. Toch gebruiken we deze tekst dan verkeerd. Het gaat de Here Jezus erom dat je niet in het openbaar bidt om jezelf te zoeken. Als jij in een kantine je even afzondert om te bidden. Als jij stilte vraagt om te kunnen bidden omdat Gods zegen wil vragen is dat zeker niet verkeerd. Daarin ligt ook iets van het getuigen van Christus als je Heer en Redder. Als je het doet om bij mensen op te vallen is het verkeerd. Maar is het niets meer en minder omdat je juist God wil danken voor je eten en kracht vragen voor de rest van de dag is dat goed. Dan mag je weten dat Vader in de hemel je dat graag ziet doen. Juist omdat de HERE het gebed niet gegeven heeft om bij de mensen op te vallen, zegt de Here Jezus dat het goed is om te bidden in je berging. We letten daarop in de tweede plaats

2. In een afgesloten plek

De Here Jezus heeft heel duidelijk gemaakt dat je niet moet bidden voor de mensen. Het is daarom ook belangrijk om voor je persoonlijke gebed een plaats op te zoeken waar je je helemaal op Hem kunt concentreren. Mensen hoeven dat niet te zien en het is ook goed dat ze je niet storen in dat innige gesprek met Vader in de hemel.
De Here Jezus maakt duidelijk dat je daarvoor niet op straat moet blijven maar ga naar je eigen huis. Zoek daar de plaats op waar je het meest privé, zonder dat iemand je ziet en jij iemand ziet de tijd voor het gesprek met je Vader in de hemel kunt nemen. Het is dan goed om er op te letten wat de Here Jezus precies zegt. Dat raakt bij de NBV een beetje buiten zicht. We lezen daar alleen dat je de deur van je huis moet dichttrekken. De Here Jezus zegt het in werkelijkheid nog veel sterker. In de vertaling van 1951 lezen we dat je je in je binnenkamer moet terugtrekken. Het woord dat daar voor binnenkamer gebruikt wordt is echt het kleinste en meest afgesloten vertrek in een Israëlitisch huis van toen. Het gaat om de voorraadkast of berging. Dat was een heel klein vertrek waarin je net kon staan en waarin ook geen enkel raampje was. Als je de deur achter je dichttrok kon niemand je zien. Dan was je echt alleen met de HERE je God. Je was echt in het verborgene.
De Here Jezus wijst ons hier de weg om ook elke dag weer persoonlijk tot Vader in de hemel te komen. Om elke dag weer persoonlijk dat gesprek met de hemelse Vader te zoeken. Om daarin niet te verflauwen. Om als dat in je leven langzaam maar zeker verdwenen is weer op te pakken. Omdat je zonder persoonlijk gebed niet bij de HERE als je God, je Vader en Verlosser kunt horen. Om in concentratie zonder al de afleiding van mensen, van televisie, internet of wat ook maar in alle stilte en afzondering met de eeuwige God te spreken die om Christus offer voor de zonden jouw Vader wil zijn. Dat is de God die op het moment dat Jezus deze woorden uitsprak op aarde in het verborgene woonde. De HERE woonde op deze aarde in een vertrek waarin geen enkel raam was. Waar maar een keer per jaar een mens, de hogepriester binnenkwam. De HERE woonde in het Heilige der heilige in de tempel. Die God die in de hemel woont en op aarde in de tempel op een bijzondere manier aanwezig was, is niet beperkt tot de hemel of het Heilige der heilige. Nee, Hij is de God die alwetend is. Hij is God en verliest je nooit uit Zijn oog of oor. Hij ziet en hoort je als jij jou helemaal hebt afgezonderd voor het gesprek met Hem als de God en Redder van je leven.
Je mag er helemaal alleen met Hem zijn. Jij mag dan jouw hele leven, heel vertrouwelijk aan Hem voor leggen. Als de Vader die zelfs Zijn Zoon voor je gegeven heeft om jou van het door jouw verdiende eeuwige oordeel te verlossen. Jij mag vertrouwelijk en persoonlijk bij Vader komen omdat de Here Jezus voor jouw zonden betaald heeft.
Betekent dat nu dat we dus ook heel egoďstisch kunnen en mogen bidden? Dat we allemaal maar onze wensen op tafel kunnen leggen om het zelf maar goed te hebben? Omdat het om mij gaat? Als we alleen al letten op wat we in deze dienst uit de Bijbel gelezen hebben, zien we dat dat niet zo is. Dat de HERE dat juist haat. De Here Jezus laat juist in wat we gelezen hebben zien dat het niet om ons gaat. Het gaat niet om mijn eer en om wat ik denk dat goed is. Je ziet dat ook in het Onze Vader dat de Here Jezus ons als het volmaakte gebed leert. Het gaat nooit alleen om mij en mijn leventje alleen. Dat leert de Here Jezus door ons te leren bidden: Onze Vader in de hemel. Dat ons komt ook verder in het Onze Vader terug. Dan zijn er de eerste drie beden van het onze Vader die juist erom gaan dat wij ons helemaal in dienst van Hem en Zijn Koninkrijk leren stellen. Onszelf verloochenen en voor Christus leven!
De Here Jezus roept ons op om heel vertrouwelijk en persoonlijk met Vader in de hemel te spreken zonder egoďstisch te worden. Egoďsme is iets dat in het woordenboek van Gods Koninkrijk geen plaats heeft.
Al die nadruk op dat persoonlijke gebed. Betekent dat niet dat gebedsgroepen verkeerd zijn? Laat ik eerst zeggen dat samen bidden niet verkeerd is. Om samen de HERE te zoeken en dingen die je samen om je heen ziet bij de HERE te brengen is iets heel moois en kostbaars. Dat doen we samen in de kerkdiensten, dat doen we samen in de gezinnen en dat mogen we ook in andere verbanden doen. Toch heeft wat de Here Jezus ons hier zegt ons wel iets te zeggen en moet het ons ook heel nuchter maken. Niet menselijk nuchter maar juist nuchter in geloof. Een gebedsgroep is goed maar je moet wel erop letten dat daarbij geen verkeerde gedachten gaan ontstaan. Ik noem twee van de verkeerde gedachten:
Je bent niet zo gelovig als je thuis in je gebed de dingen aan de HERE voorlegt en niet naar een gebedsgroep gaat. Wie op een gebedsgroep komt is geloviger.
Als we de dingen in een groep bidden heeft het meer kracht en is er meer kans dat God ons gebed verhoort. Ik denk hier ook aan die bekende tekst over de kracht van het gebed in Jakobus 5. Als het over de kracht van het gebed gaat, wordt er niet op gewezen dat die kracht toeneemt als we met meerdere bidden. Dan lezen we daar in vers 16: “Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.” Samen bidden is goed maar we moeten niet denken dat het krachtiger is dan het persoonlijke gebed van Gods kind. Als we elkaar oproepen om voor iets in onze huizen persoonlijk te bidden is dat niet minder dan samen komen en samen bidden.
Het is echt goed om persoonlijk de HERE elke dag weer als je Vader in het gebed te zoeken en te vinden. Als je dat oprecht doet. Juist omdat je zonder Gods hulp, zonder Zijn vergeving niet kunt leven mag je weten dat Vader ieder die zo tot Hem komt ervoor zal belonen! Geen beloning die ik verdiend heb maar die ik uit genade krijg.
Die beloning is veel meer dan de eer van mensen op deze aarde. Misschien krijg je nooit de eer van mensen in je leven. Als je in diepe afhankelijkheid en liefde tot God komt elke dag dan krijg je een beloning zo geweldig groot. Die beloning krijg je niet omdat jij het zo goed gedaan hebt en zo mooi gebeden hebt. Die beloning is de beloning die Christus met Zijn lijden en Zijn gehoorzaamheid in onze plaats verdiend heeft. Die geeft Hij, al heb je het niet verdiend, aan ieder die zichzelf verloochent en de HERE zoekt in zijn leven. Wie zo in diepe afhankelijkheid in gebed tot God komt, krijgt God als Vader die je het leven geeft dat nooit eindigt en dat na de dood alleen maar beter wordt. Dat mag eindigen in een leven zonder einde op de nieuwe hemel en aarde waar alles goed is.
Wie zo leeft, kent God en dat komt uit in een eenvoudig gebed. Daarover nu in de derde plaats.

3. In eenvoud

De Joden in Jezus tijd kenden de wereld om hen heen. Om hen heen en in hun midden woonden mensen die andere goden dienden. Mensen die ook in gebed gingen. Zoals wij dat vandaag bij moslims en mensen met andere geloven zien. Wij zijn soms geneigd om dan van andersgelovigen te spreken. Dan hoor je ook wel zeggen dat christenen en andersgelovigen samen de geloofsgemeenschap van een bepaalde plaats vormen. Zonder om op enige manier mensen te discrimineren is het toch niet goed om zo te spreken. De Here Jezus doet dat ook niet. Hij noemt de mensen die wel bidden maar niet tot de HERE: heidenen. Mensen die niet het echte geloof hebben. Zij kennen Vader in de hemel niet. Zij moeten juist met liefde het evangelie horen en tot het ware geloof opgeroepen worden. Zonder dat geloof zijn zij ook voor eeuwig verloren. Ook zij hebben Christus nodig om de ware God en Vader te leren kennen.
Als je de HERE echt leert kennen zoals Hij is dan blijf je maar niet praten in je gebed. Dan denk je niet dat jij door bepaalde formules, dat jij door veel woorden te gebruiken en lang te bidden God kunt overhalen om te doen wat jij zegt. Het is niet zo dat jij door de manier waarop jij bidt de HERE kunt overwinnen en laten doen wat Hij eigenlijk niet van plan was. Wat een ellende als je denkt dat het van jou afhangt en als je denkt dat God iemand is die er is om jouw wensen te vervullen. Hoe ellendig kan dat voor een ander zijn. Hoe ellendig kan dat voor jezelf zijn. Denk maar eens aan de Baalpriesters op de berg Karmel. Ze bleven maar praten, al harder, begonnen zichzelf te snijden want ze dachten dat ze de aandacht van Baal moesten trekken. Ze verminkten zichzelf omdat ze zo’n verminkt beeld van een god hadden.
Als je bidt met een hart dat op de HERE gericht is, hoef je nooit onrustig te zijn, nooit te denken luistert Vader in de hemel wel naar mij? Hoort Hij mij wel?
Je hebt een Vader die de enige echte God is. Niets in jouw leven ontgaat Hem. Hij kent zelfs al de dingen die jij in het gebed wil brengen al. Je gebed is niet nodig om Vader in de hemel over jouw leven in te lichten. Het is dus ook niet zo dat als jij de HERE gebrekkig informeert in je gebed Hij je niet goed kan helpen. Hij kent je hart en leven en als jij als Zijn diep afhankelijke kind naar Hem toekomt, kan geen gebrekkige formulering er voor zorgen dat Hij je niet geeft wat jij als Zijn kind nodig hebt. Wat een God en wat een Vader. Bij hem mag je echt rust vinden!
Als je zo in alle eenvoud je leven bij Vader brengt hoe eenvoudig moet je gebed dan zijn? Is het altijd bidden van het onze Vader dan genoeg? Je hoeft niet lang en met moeilijke woorden te bidden. Je gebed mag wel lang zijn als je veel zaken op je hart hebt mag je die bij de HERE brengen. Vader staat altijd voor Zijn kind open. Het is goed om het onze Vader te bidden. Het is ook goed om in eigen woorden te bidden. Ook als we als gezinnen aan tafel zitten. Wat is het goed als de kinderen in het gebed horen dat de dingen die ze meemaken bij de HERE in het gebed gebracht worden. Dat de kinderen ook persoonlijk waar ze bij zijn in het gebed aan Vader in de hemel opgedragen worden. Dat ze zo horen en voelen dat hun leven alles met de HERE, met Christus te maken heeft. Dan zie je dat het zo goed is om ons leven aan Vader toe te vertrouwen. De HERE is geen obstakel tussen ons en onze verlangens. Nee, Hij is het die ons juist op het gebed geeft wat we echt nodig hebben om vrucht te dragen voor Hem en om als Zijn kind aan Christus ons leven lang te kunnen vasthouden. Dan is bidden ook niet het wegvluchten voor mijn verantwoordelijkheid. O, nee. Juist om in diepe verantwoordelijkheid te werken met vrucht voor Christus leer ik dan bidden. Leer ik om het van de hemelse Vader te verwachten. Om bij Hem te schuilen en op het gebed weer nieuwe geloofskracht te vinden. Ik hoef niet moeilijk te doen. Ik mag om Christus lijden, om Zijn dragen vaan Gods toorn tegen mijn zonden eenvoudig Gods kind zijn en zo leren bidden.
Dank u Vader om Jezus wil

AMEN

->Tekst: Mattheus 6:9-11.->


Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van de Here Jezus Christus

Het huisbezoek thema was het afgelopen seizoen: de vrucht van de Geest. Tot nu toe hebben we samen ook naar 6 preken daarover geluisterd. Zo de Here wil zullen er nog meerdere volgen. Het is prachtig om over die heerlijke vrucht van de Geest samen te spreken. Om dan samen te zien wat de Geest in ons leven wil bewerken. En dat om het offer dat Christus voor Gods kinderen gebracht heeft.
Het is heel mooi om erover te praten. Toch is dat niet genoeg. Het komt erop aan dat we vanuit die vrucht van de Geest leven. Het komt aan op je hart. Dan komen de vragen als je in de gemeente ondanks het intensieve gesprek over de vrucht van de Geest aanloopt tegen negativiteit. Paulus weet in de brief waar hij over de vrucht van de Geest schrijft daar ook alles van. Ook hij liep daar keihard tegenaan. Het is niet voor niets dat hij aan de galaten net voordat hij over de vrucht van Geest spreekt het volgende uit zijn pen laat komen: “Misbruik de vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in een uitspraak: Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden.” Gal 5 13b-15
Leven in de gemeente van Christus is elkaar in liefde dienen volgens wat Christus ons in Zijn Woord geleerd heeft. Elkaar dienen en stimuleren volgens de leer van Christus. Ook daarvan is de brief aan de Galaten vol. Dan zoeken we geen partijschap en dan willen we dat ook niet bevorderen. Dan willen we ook onrecht lijden en als het niet gaat om het wel of niet gehoorzamen van Christus vallen we daar anderen ook niet mee lastig. Dan wil ik met vreugde mijn plaats om te dienen en te stimuleren in de gemeente innemen. Dan leer ik ook vanuit de liefde van Christus om positief over de gemeente te spreken omdat het Christus gemeente is. Waarin ook ik van vergeving heb te leven. Dan wil ik in mijn leven geen giftige kiem laten opschieten van negativiteit. Dan denk ik aan de preek van een paar weken terug over Zondag 40. ook toen zagen we dat het erom gaat dat we ons hart kennen en ons hart bewaren. Ons hart juist door de juist mest laten bemesten: door de liefde van God en zo met elkaar omgaan. Laten we met ons hart aan Christus verbonden zijn. Een hart dat weet dat je zelf zoveel onverdiende liefde en vergeving nodig hebt en dat je ook daarom vol liefde met en over de ander en de gemeente spreekt. Laten we allemaal persoonlijk vanochtend ons hart onderzoeken als we luisteren naar wat de Here Jezus zelf tegen ons zegt in Mattheus 6:19-21.
Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het thema:

HECHT JE HART AAN DE GOEDE SCHAT

1. Niet die op de aarde
2. Maar die in de hemel

1. Niet die op de aarde

Leven betekent dat je keuzes moet maken. Niet kiezen in je leven en alles maar laten gaan is ook een keuze. Je ontkomt er niet aan om te kiezen in je leven. Als je niet kiest. Als je gewoon jezelf blijft, is en blijft wat hier op aarde gebeurd voor jou het belangrijkste. Als je moet kiezen in je leven, speelt een heel grote rol hoe je zaken waardeert. Wat is voor jou van grote waarde? Wat is voor jou in je leven het belangrijkste. Je maakt in je leven altijd een bepaalde volgorde. Mensen spreken dan vaak met een moeilijk woord over prioriteiten. Wat voor jou het belangrijkste is daaraan maak je andere dingen ondergeschikt. Laat ik daarvan een voorbeeld noemen dat in ons leven als gemeente heel sprekend is.
Hoe belangrijk is voor jou dat je op de zondag de HERE samen met de gemeente 2 keer ontmoet? Dat je graag bij de HERE in Zijn huis bent? Is dat voor jou het belangrijkste in je leven? Om in alle rust de zondag uit te buiten door veel van Christus te leren, om ook echt de tijd te gebruiken op de zondag om door bij Hem te zijn en Hem samen te loven en te prijzen zoveel mogelijk trouw de 2 kerkdiensten te bezoeken. Beheerst dat je leven op zondag of hoort het er wel bij maar beheerst het onze zondag niet? Als ik op een zondag maar een keer kom en dat mijn kinderen ook voorleef en ze rustig thuislaat. Als ik zo af en toe in de kerk kom, zegt dat iets van ons hart. Dan zijn er andere dingen die we meer waarderen en daarom andere keuzes maken. Dat hoor je dan ook op school. Dan zeggen kinderen tegen anderen die met hun ouders wel 2 keer op een zondag komen: ik hoef gelukkig geen twee keer naar de kerk. Dan kunnen wij andere leuke dingen doen als jij in de kerk zit. Let erop hoe ook hier keuzes gemaakt worden. Hoe ook de kinderen die wel twee keer met hun ouders komen in die keuze van hun ouders aangevochten worden. Dat vraagt steeds weer om een nieuwe keuze. Wat heeft voor ons de meeste waarde en wat maken we daaraan in ons leven ondergeschikt.
Dan is het ons leven lang geweldig belangrijk om te kiezen. Om steeds in het oog te houden wat echt het belangrijkste in je leven is. Om daarop je hart steeds weer te richten. Ook als je voelt en merkt dat je eigenlijk een andere kant bent opgegaan of wilt gaan.
Juist om de goede keuze steeds weer in je leven te maken is het nodig om het onderwijs te volgen van die Leraar die het beste onderwijs gegeven heeft. Het onderwijs van die Leraar dat door niemand ooit verbeterd kan worden. Dat is het onder wijs van Jezus Christus. Het onderwijs van de man die in zijn spreken, voelen en doen volmaakt was en is en die ook God zelf was en is. Uit Zijn mond horen we in de Bergrede deze woorden komen: “Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om te stelen.”
Wat is een schat? Een schat is iets van heel grote waarde. Iets waar je voor je leven op kunt bouwen. Waaruit je als mens leeft. Je leeft voor en je leeft uit die schat.
Wat zijn nu de schatten die op de aarde zijn? De schatten waar je leven zegt de Here Jezus niet op gericht moet zijn. Wat zijn die schatten die je leven niet moeten beheersen, waar je je hart niet op moet zetten? Dat zijn al die dingen die je hier op aarde vindt en die je niet kunt meenemen je graf in. Dat betekent dat jij en ik niet moeten leven voor deze wereld. Niet moeten leven alsof ons leven afhangt van de dingen die hier op aarde hebben. Als ik op iets mijn hele hart zet buiten Christus om ben ik verkeerd bezig. Dan kies als de schat van mijn leven iemand anders als de enige echte schat Christus. Dan kies ik iemand of iets als mijn heer anders dan de HERE. Het is ook daarom dat de Here Jezus een paar verzen verder zegt: “Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en mammon.”
Dat merk je ook in je eigen leven. Ook als Christus de Redder en God van je leven is. Dan zijn er van die momenten dat je heel goed weet dat Christus van jou een bepaalde manier van leven wil. Dan komt heel sterk op je af dat je een kans krijgt om iets te doen waar je hart ja tegen zegt, zelfs naar verlangt maar waarvan je weet dat de HERE het nu anders in je leven wil. Dan voel je die strijd. Dan voel je ook hoe de liefde van je zondige hart de andere kant op gaat. Juist dan is het zo belangrijk dat je de Here Jezus voor je ziet, dat je Zijn offer en liefde ziet en tegen je eigen zondige hart kiest. Dan je weer door de kracht van de Geest brengt bij de gehoorzaamheid en liefde aan Christus.
Als het over de schatten van deze wereld gaat, is een van de belangrijkste dingen waarvoor we graag leven als mensen: geld en bezit. De mammon was dan ook vooral de god van het geld. Leven voor welvaart en genot. Leven voor succes en een goede baan. Leven om een mooie man en vrouw aan de haak te slaan. Leven om door andere mensen geprezen te worden. Als dat ons leven beheerst dan gaat God en de wil van God er een beetje bij hangen. Wel belangrijk maar niet zo dat ik mijn hele leven daaraan wijdt en mijn keuzes daardoor steeds laat bepalen. De Heilige Geest laat ons steeds weer zien wat er gebeurt als we ons hart zetten, als we leven voor wat we op aarde zien. Als ons hart niet echt verder kijkt dan het tijdelijke leven op deze aarde. Heel duidelijk lezen we dat als het over een leven voor welvaart en rijkdom gaat in 1 Tim 6. Dan lezen we daar o.a: “Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. ….. Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet op zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draagt hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.” Vs 9,17-19.
Rijk zijn is niet verkeerd. Maar leven voor het rijk zijn en voor de dingen van deze wereld en daardoor je leven laten beheersen maakt je straatarm. Rijk zijn en dan je rijkdom gebruiken om juist Christus Koninkrijk op aarde te bevorderen en je naaste te helpen vanuit Gods liefde is goed. Dan leef je met wat je hebt voor Christus en Zijn Koninkrijk. Dan wil je Hem daarmee dienen. Dan kijk je ook zo naar de collecten en het betalen van de VVB
Waarom ben je nu eigenlijk straatarm als je voor de schatten van deze wereld leeft. Hoe kun je nu straatarm zijn als je kunt kopen wat je hart je begeert? Wat maakt de waarde van een leven voor genot, voor uitgaan, voor zolang mogelijk jong lijken en gezond zijn, voor alles uit je leven halen wat er nu inzit eigenlijk zo klein? Wat maakt het leven voor een geweldige carričre, voor allerlei ambities en promoties eigenlijk zo arm?
Dat het allemaal tijdelijk is! Dat het geen dingen die de langste tijd van je leven meegaan. Want wat is de langste tijd van je leven? De tijd na je sterven! Dan komt het bestaan waaraan geen einde komt. Het grote probleem is dat als jij of ik vandaag voor de schatten op deze wereld leven we de echte schat voor het eeuwige leven mislopen.
Geld, genot, succes, vrij zijn om te doen wat je zelf wilt kan op deze aarde voor ons zondige hart zo lekker en goed voelen. Maar we zijn dan wel bezig om onszelf te bedriegen. Want aan al die voor jou misschien mooie dingen op aarde komt een einde. Of op de dag van je sterven of al veel eerder. Geld kun je niet meenemen in je graf, je bankrekening heeft aan de andere kant van het graf geen waarde meer. Je kunt gezond en sterk zijn maar de dag komt dat jij de aftakeling niet kunt tegenhouden. De Here Jezus maakt deze dingen duidelijk door er op te wijzen dat alles op deze aarde niet blijvend is. Het bederf en de roest zorgen ervoor dat een aardse schat niet voor altijd blijft. Het kan ook zomaar van je gestolen worden dan ben je in een keer dat of op wie het leven gebouwd had weg. Daar sta je dan zo arm als een kerkrat. Je hebt niets meer over. Geld en bezit, gezondheid en succes nu kunnen jou en mij het eeuwige geluk niet geven. Als we daarop ons leven nu bouwen lopen we het juist mis. Als je hart op deze aarde gericht is, als je in de schepping je schat heb, komt de dag dat je alles kwijt bent. Je bent dom als je daarvoor kiest. Als je op de aarde gericht bent, loop je ook niet warm voor Gods Koninkrijk. Terwijl het juist daarover gaat vandaag en al de dagen die er zonder einde komen. Het is niet voor niets dat de Here Jezus in vers 33 ons op het hart bindt: “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al de andere dingen je erbij gegeven worden.” Dat zien we duidelijk in het tweede punt.

2. Maar die in de hemel.

Het is belangrijk dat je schatten verzamelt. Dat je je daarvoor inspant. Je moet daarbij dan niet op de aarde maar op de hemel gericht zijn. De hemel als de woonplaats van God. De hemel als het paleis waarin Koning Christus op de troon zit. De hemel als de plaats waar er geen plaats voor gebrokenheid en zonde is. De hemel als de plaats waar niets wegrot en waar niets gestolen wordt. Als je in de hemel een schat hebt is die voor altijd veilig. Als je daar je schat hebt dan geniet je daarvan voor altijd! Dan komt er aan het genieten van die schat nooit een einde. Wat of wie is die schat dan?
Die schat is in een woord samengevat Christus! Dat is Hij die voor wie gelooft, wie zijn of haar leven niet in het aardse zoekt maar in Hem vrede, eeuwige vrede met God gemaakt heeft. het leven in die vrede, het ingaan en wonen voor altijd in Gods koninkrijk is de schat die Christus dan voor je is. Hij heeft voor jou dan de vrede, de vergeving van je zonden verdiend. Om eens zo bij God te leven dat je geen zonde meer wilt en geen zonde meer kunt doen. Hoe verzamel je nu die schatten in de hemel? Door het koninkrijk van God te zoeken!
Dat klinkt jou afgezaagd en erg algemeen in de oren? Jij denkt misschien wel: wat moet ik daar mee. Dat is zo algemeen, het is als een vliegtuig dat over vliegt, dat ik zie maar niet echt in mijn leven landt. Als je zo denkt, is er iets heel concreets in je leven dat ontbreekt. Dat is de verbinding, de echte liefdesrelatie met Christus als de schat van je leven.
Als jij namelijk echt met je hart ziet wie Christus is, wie Hij voor jou wil zijn, is het zoeken van het Koninkrijk, het leven in het verbond, het leven in Christus kerk geen vaag iets meer. Dan zie je voor je de Here Jezus. Dan zie je Hem voor je als je Redder en als je Koning. Naar hem gaat je liefde uit en daarom gaat je liefde naar god uit. Met de HERE te leven, met Christus te leven dat is dan je leven. Als er een is die je geen verdriet wilt doen dan is het de HERE! Hij is er dan heel concreet als de belangrijkste persoon in je leven. Zijn wil is dan voor jou Vaders wil. De wil van je hemelse Vader die echt weet wat goed voor je is. Zijn koninkrijk zoeken is dan ook leven in de kerk samen met hen die het samen met jou van de HERE verwachten en voor hem willen leven. Dan weet je ook dat die hemelse Vader graag wil dat je elke zondag in alle rust naar Hem komt luisteren en Hem komt aanbidden. Als je daar dan in alle rust twee keer op een zondag er de gelegenheid voor krijgt waarom zou je dan je plaats leeg laten. Terwijl je weet dat je God en Redder je zo graag ziet om daar weer toegerust te worden als burger van Zijn Koninkrijk.
Dan is de HERE, dan is Christus, dan is het Woord van God voor je alles. Dan raak je op hem, dan raak je je leven lang niet op Hem en Zijn Woord uitgekeken. Want de HERE gaat je als mens zover te boven. Hij wil je brengen in dat heerlijke leven waar alle ruzie, alle gemopper, alle afbraak van de gemeenschap van de heiligen waar wij ons zo makkelijk aan schuldig maken verdwenen. Daar is een vrede die ons verstand echt te boven gaat. Waar we alleen maar naar kunnen verlangen. Mooier en beter dan ooit bedacht.
Als je dat geweldige in de toekomst niet ziet hou je het op je levensreis op deze aarde niet vol. Dan ga je toch voor de aarde leven. Maar zie je hoe nodig je Gods vergeving om Christus hebt om een leven tegemoet gaan zo waanzinnig goed, leer je vandaag op deze wereld te leven en werken in dienst van Christus en daardoor in strijd met je eigen zondige hart. Dan moet je niet zeggen dat je dat niet kunt als excuus. Nee, dat wil de HERE ook jou op het gebed geven om zo al op deze aarde de vrede en de ontplooiing van Christus kerk op aarde te zoeken en je daarvoor te geven. Om daarvoor in diepe afhankelijkheid van Christus te gaan.
Dan heb je toch zoiets geweldigs van God in je leven gekregen. Iets dat niets en niemand je meer kan afnemen. Van dat geweldige lezen we in Rom 8: “Zal Hij, die Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? …… Wat zal ons scheiden van liefde van Christus? …. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer.” Vs 32,35, 38,39
Hier zie je wie die hemelse schat is: Jezus Christus onze Here! Als je ziet hoe geweldig Hij is. Als je ziet dat het leven dat Hij geeft voor wie hem als de Here van hun leven in alles willen volgen, leer je uitkijken naar dat leven. Leer je om uit te kijken en echt te hopen dat Hij gauw terugkomt op de wolken. Dan wil je met je hart bij Christus zijn. Bij hem zijn is je dan zoveel waard. Dat stijgt oven alles uit. Als je Hem niet als de schat van je leven kent wacht er eeuwig ellende. Al heb je het in mensenogen dan erg goed gehad 100 jaar op deze aarde. Maar dan heb je oneindigheid van ellende voor je.
Wees dus verstandig! Laat Christus niet alleen in woorden de schat van je leven zijn. Wees met je hart bij Christus, bij Zijn Woord. Wees met je hart burger van het Koninkrijk van de hemel. Als je hart daar is heb je een schat die nooit vergaat. Laat vanmiddag ook zien dat Christus, dat God de schat van je leven is. Dat we hartverwarmend het ook vanmiddag in Zijn huis zoeken heel dicht bij Hem als onze lieve Heiland die niet schattig is maar de schat van ons hart.

AMEN

->Tekst: Mattheus 7:1-5.->
Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes.

Een paar weken geleden vroeg een catechisant: dominee hebt u het boek De uitnodiging van Paul Young gelezen. Ik moest zeggen dat ik wel van het boek gehoord had. Dat het in Amerika erg veel verkocht is en ook nu in Nederland door veel mensen gelezen wordt. Ik had op internet ook een enthousiaste aanbeveling van een collega gezien.
De catechisant zei dat ze het wel een vreemd boek vond. Ze wist eigenlijk niet wat ze er van denken moest. Ik beloofde het boek te lezen en er een avond voor de gemeente over te verzorgen.
Dis las ik de afgelopen week in mijn vakantie dit boek. Ik moet zeggen dat dit boek mij onthutst en geschikt heeft. Ik hoop daarop uitgebreid in te gaan op 18 februari. Maar wat ik nu al wil zeggen is dat in dit boek de suggestie gewekt wordt dat God niet oordeelt. Dat het uiteindelijk met iedereen goed komt. Als je dan de Bijbel leest zie je hoe dit boek ons niet de echte God die leeft voor ogen stelt. Je krijgt hier met een verkeerd beeld, met een andere God te maken dan met de HERE die de enige God is.
Dat het gewoon niet waar is dat God niet oordeelt zie je al in onze tekst. De Here Jezus waarschuwt ons daar tegen het verkeerd beoordelen van elkaar. Juist vanuit ons thema Onderling verbonden is het belangrijk om te zien hoe we tegenover elkaar hebben te staan en over elkaar hebben te spreken. Wie dat verkeerd doet zal geoordeeld worden. Dan gaat het om het oordeel dat God eens uitspreekt, dat Christus zelf dan uitspreekt. Hier zie je al dat het boek De Uitnodiging voor ons niet het boek moet zijn dat ons laat zien hoe en wie de HERE is. Laten we samen luisteren naar het evangelie van Mattheus 7:1-5 om vanuit die echte onderlinge verbondenheid te leven.
Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

GOD BEOORDEELT ONS IN HET OORDELEN OVER ANDEREN

Om ons af te houden:

1. van een liefdeloos oordeel
2. van een hoogmoedig oordeel

1. Van een liefdeloos oordeel

De Here Jezus is Zijn werk als de Verlosser openlijk begonnen. Johannes de Doper heeft hem gedoopt en de stem van vader in de hemel heeft geklonken. Hij heeft de Here Jezus aangewezen als Zijn Zoon. De duivel is er dan als de kippen bij om de Here Jezus los te weken van Vader in de hemel. Dan komen de verzoekingen in de woestijn waarvan we in Mattheus 4 en Lukas 4 lezen. Dan laat de Here Jezus zien dat Hij alleen maar gehoorzaam aan Vader in de hemel wil zijn. Dat Hij als de Verlosser Zijn werk gaat doen volgens de opdracht van Vader.
De Here Jezus gaat dan onderwijs aan de mensen geven. Hij doet dat ook in de grote toespraak die we in Mattheus 5-7 lezen. De Bergrede. Dan Joren we Hem aan het begin van hoofdstuk 7 zeggen: “Oordeelt niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.”
Dit zijn woorden van de Here Jezus die vaak gebruikt worden. Om te laten zien dat ook Jezus vond dat ieder zijn eigen leven mag leiden. Dat je er niet moeilijk over moet doen als de ander zo heel anders leeft. Heel andere normen heeft. Het wordt ook gebruikt om te zeggen dat je in de kerk niemand onder de tucht mag zetten.
Is het echt de bedoeling van de Here Jezus om te zeggen: Let alleen op jezelf en je mag nooit een oordeel over een ander hebben? Moet je altijd je mond houden? Moet je ieder altijd zijn eigen mening laten?
Wie de hele Bijbel leest, merkt al gauw dat het zo niet is. Je ziet dat al in hetzelfde hoofdstuk waarin onze tekst staat. We lezen in vers 6 dat je aan bepaalde mensen het evangelie in zekere omstandigheden niet meer hoeft voor te houden. Om dat te kunnen doen zul je deze mensen toch kunnen en moeten beoordelen. In het vervolg wordt dit nog duidelijker. Kijk maar eens in de verzen 15,19,20: “Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. ….. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.”
Om te zien wie die valse profeten zijn moet je ze kunnen beoordelen. De Here Jezus verwerpt in onze tekst dis niet dat je een ander beoordeelt. Niet elke beoordeling is zonde. Het is zelfs zo dat de Here ons de taak geeft om alles te toetsen. We lezen dat o.a. in 1 Thessalonicensen 5: “Doof de Geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.” Vs 19-21
De vraag is dan wel waar de Here in onze tekst dan wel tegen waarschuwt. Tegen een hard en liefdeloos oordeel over allerlei mensen.
Wat is een liefdeloos oordeel? Dat is als je graag en snel over een ander een negatief oordeel velt. Je doet dat zonder om uit liefde die ander te willen gaan helpen.
Laten we allemaal de hand in eigen boezem steken. We zijn vaak geneigd om dit heel makkelijk te doen. Hoe vaak praat je negatief over een ander zonder er met die persoon eerst zelf over gesproken te hebben? Dat kan op verschillende manier gebeuren. Ook naar de kerkenraad toe.
Het gebeurt dat iemand tegen een ambtsdrager zegt: Ik snap niet dat de kerkenraad niet optreedt tegen die man of vrouw. Of je spreekt tegenover een ambtsdrager een negatief oordeel over een ander uit en zegt erbij: Jullie moet er eens achteraan. Wat moet het antwoord op zo’n opmerking zijn? Moet de kerkenraad er dan meteen aan de gang?
Nee! Het antwoord zal de tegenvraag moeten zijn: Heb jij zelf al met die ander gesproken? Heb jezelf al nagegaan of de verhalen die je gehoord hebt ook echt zo zijn? Heeft die border of zuster zijn of haar leven niet veranderd doordat anderen hem of haar aangesproken heeft?
Als je jouw licht nog niet bij die ander opgestoken hebt. Wanneer je nog niet met een of twee anderen bij de ander was, moet de ambtsdrager zeggen dat hij niet naar jouw liefdeloze praatjes wil luisteren. Als het goed is komt hij na een paar weken weer terug om te vragen of je jouw liefdesplicht a; gedaan hebt door met die ander zelf te spreken. Als je dat niet gedaan hebt, verdien je zelf vermaan.
Het vloekt in de gemeenschap van Christus. Het vloekt met de onderlinge verbondenheid vanuit de liefde van Christus wanneer we negatief over elkaar spreken. Wanneer we niet alleen de goede naam van de ander uitdragen. Als we elkaar niet uit liefde waarschuwen om op de weg van Christus te blijven.
Het is liefdeloos wanneer we in ons denken en spreken over de ander uitgaan van wat anderen vertellen. Het lan zijn dat uiterlijke dingen de geruchten lijken te bevestigen. Toch mag het ook dan niet zo zijn dat wij tegen anderen ons negatief over de ander uitlaten. We mogen niet op het uiterlijke alleen afgaan. We zullen naar die ander moeten toegaan en eerlijk met die ander praten. De Here Jezus zegt in Johannes 7: “Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn.” Vs 24
Liefdevol beoordelen houdt in dat je het goede voor de ander zoekt. Fat je er niet op uit bent om het negatieve van de ander door te vertellen. Wanneer we daar echt ernst mee maken worden veel gesprekken anders. Dan gaan we elkaar ook aanspreken als onder de koffie of tijdens een telefoongesprek er onnodig en ongegrond negatief over een ander gesproken wordt. Ook dan heeft de liefde van Christus de boventoon te voeren en onze mond te beheersen.
Wie toch liefdeloos blijft oordelen moet zich goed bedenken dat de Here Jezus heeft gezegd: “want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.”vs 2
De Here Jezus heeft dan het oog op het oordeel van God over ons leven. Het is de HERE die jouw en mijn leven beoordeeld. Bij die beoordeling kunnen wij ons zelf niet mooier en beter voordoen dan wij zijn. Hij ziet alles, Hem ontgaat niets. We lezen in 2 Kor 5:10: “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.”
Als je in je leven steeds weer liefdeloos oordeelt. Als je niet de goede naam van de ander wilt bevorderen. Als je anderen niet op het goede spoor wilt helpen. Als je niet met een ander eerst zelf wilt spreken. Dan moet je geen liefdevol oordeel van Christus over je leven verwachten. Als jij en ik liefdeloos oordelen over medemensen moet je niet verwachten dat Christus liefde onze liefdeloosheid in het oordeel zal bedekken.
Wanneer je door Christus liefde al meer leert de naam van de ander hoog te houden. Dat je de ander echt wilt helpen. Wanneer dat de weg is die je in je leven wilt gaan zal Christus liefde en offer voor de zonden al die keren bedekken dat jouw oordeel over een ander zoveel tekort schoot. Wie zo vanuit de liefde van Christus leeft, wil ook geen hoogmoedig oordeel uitspreken. We zien dat in de tweede plaats.

2. Van een hoogmoedig oordeel

De Here Jezus begint in vers 3 te spreken over een balk en een splinter. Wat bedoelt Hij daarmee?
Het gaat hier om zonden die er in jouw leven en het leven van een ander te zien zijn. Het gebeurt dat mensen zich opwinden over verkeerde dingen bij een ander. Daarover wordt heel streng gesproken en geoordeeld. Zo wordt de ander ook heel streng aangesproken. Hoe is het mogelijk dat jij zoiets doet wordt er dan gezegd. Mensen zeggen het zo terwijl hun eigen leven vol van zonden zit. Ze doen er niets aan in hun eigen leven. Ze erkennen ook niet dat het fout in hun leven zit. Zr belijden zelf hun zonden niet. Ze zijn daarvoor blind. Ze toetsen zichzelf niet.
Wie zo bezig is, is verkeerd bezig. Die is hoogmoedig. Dan ben je door je spreken een aanfluiting voor de HERE en het leven met Hem. Zoals veel Joden dat waren in de tijd van Paulus. Paulus zegt van hen: “u die anderen onderwijst, onderwijst u uzelf eigenlijk wel? U zegt dat men niet stelen mag, maar steelt u niet zelf? U zegt dat men geen overspel mag plegen, maar pleegt u zelf geen overspel? U verafschuwt afgodsbeelden, maar pleegt u zelf geen heiligschennis? U laat u voorstaan op de wet, maar onteert God door de wet te overtreden, want er staat geschreven: ‘Door uw toedoen wordt de naam van God onder de volken gelasterd.’ Rom 2:19-24
Wie eigen zonden en schuld tegenover God niet kent en erkent, moet zijn mond tegenover anderen houden. Wie denkt dat hij het er in het leven met de HERE wel goed van afbrengt. Wie denkt dat hij door eigen werk en leven wel in een goed blaadje bij God staat, hoort bij de Farizeeen en Schriftgeleerden zoals die in Johannes 8 bezig zijn. Zij brengen daar een overspelige vrouw bij de Here Jezus. Dat doen ze niet uit goede motieven. Ze voelen zich hoogverheven boven deze vrouw. De Here Jezus zet hun daarom op hun nummer. Want wie vanuit de gedachte dat hij zoveel beter dan de ander is die ander wil veroordelen, krijgt van de Here Jezus te horen: “Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Joh 8:7
Als de Here Jezus dat zegt druipen de hoogmoedigen af.
Als je deze dingen hoort wil dat niet zeggen dat we allemaal altijd stil moeten blijven. Dan zou de gemeente geen kerk van Christus meer zijn. Want bij het echte kerk van Christus zijn hoort dat we elkaar uit liefde aanspreken. Vanuit die echte onderlinge verbondenheid. Om samen op de weg van Christus te gaan en te blijven gaan. Om echt samen te leven in het Koninkrijk van God.
Christus spreken over de balk en de spijker heeft ons aan te sporen om in de eerste plaats naar onszelf te kijken. Heel eerlijk. Jezelf te willen zien zoals de Here ons ziet. Zoals Hij ons volgens de norm van Zijn wil zou beoordelen. Zo jezelf beproeven.
Dan zie je bij jezelf veel zonden en tekortkomingen. Dan zie je bij jezelf die balk. Dan wil je er steeds mee bezig zijn om die balk uit je eigen leven weg te halen. Je bent daar dan je hele leven mee bezig. Wie zichzelf kent, voelt zich dan ook niet hoogverheven boven andere zondaars. Dan spreek je de ander bij wie je een duidelijke zonde ziet niet uit de hoogte aan.
Je praat dan met de ander vanuit het besef dat je van jezelf niet beter dan die ander bent. Dat ook jij jet in alles van de door Christus verdiende genade moet hebben. Dat je samen met die ander de kracht van de Heilige Geest nodig hebt om in de strijd tegen de zonden overwinningen te behalen.
Je vecht dan tegen je eigen zonden vanuit het besef dat je klein en zondig bent. Dan ziek je juist uit liefde je broeder of zuster in het geloof op waar je dat zondige leven ziet. Een zonde die zijn of haar leven bedreigd.
Dan ga je in liefde, dan ga je vol geduld met die ander spreken om zo de splinter die jij bij die ander ziet er uit te willen halen. Omdat je niet wilt dat die ander eens door God veroordeeld wordt maar juist gered, verlost wordt.
Dan wil je doen wat de Geest ons zegt in Galaten 6:1: “Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.”
Op deze punten komen we vaak veel tekort. Het gebeurt zo gauw dat we ons eigenlijk beter dan anderen voelen. Zonder dat we dat openlijk zeggen. Dan oordelen we zo makkelijk en gauw over anderen in onze gesprekken.
Moet je niet eerlijk zeggen dat op dit punt er veel mankeert in ons leven?! Dan zie je dat er veel mankeert aan jouw liefde voor Christus. Je ziet dan de balk van het veel hoogmoedig oordelen over anderen in je leven. Hoe hebben we onszelf op dit punt te toetsen!
De HERE kent je leven. Hij kent al je gevoelens. Hij hoort al onze gesprekken. Hij ziet ze ook op msn en hyves. Al je gesprekken thuis, op school, op je werk, op vergaderingen.
Het is belangrijk om je daarvan bewust te zijn. Laat dat ons leren om op onze woorden te letten. Ook onze woorden over anderen. Laat Gods wijsheid en liefde in Christus echte onderlinge verbondenheid geven. Laat dat je aanzetten tot liefde tot de ander waardoor we ook leren elkaar onze zonden te belijden. Om samen ons in te zetten voor een leven in dienst van de Verlosser Jezus Christus. Een leven waarin je steeds weer echt tegen de zonden in je leven wilt strijden.
Dan kun je door Christus werk Gods oordeel met een gerust hart tegemoet zien. Gerust in Christus de drager van Gods oordeel over jouw zonden. Wie hard, liefdeloos en hoogmoedig blijft oordelen zal geen genade en liefde in Gods oordeel bewezen worden. Laten samen verbonden zijn in de liefde van God en daarom in echte liefde voor elkaar.

AMEN
ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Ps 65:1,2,3
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Matteus 7:1-6
Ps 141:1,2,3,4
Schriftlezing: Matteus 7:7-12
Lied 78
Tekst: Matt 7:11
Preek
Gez 5:1,4,5,10
Geloofsbelijdenis (Nicea)
Gebed voor gewas en arbeid
Collecte
Ps 66:5,6,7
Zegen

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

We zien de laatste jaren dat er onder ons meer over bidden gepraat word. Velen hebben ook weer geleerd om in eigen woorden, om persoonlijk te bidden. We zien ook dat mensen samen bidden. Samen de nood en de blijdschap van het leven bij Vader in de hemel brengen. Dat is een positieve ontwikkeling. Het gebed, die vertrouwelijke omgang met de HERE is levensbelangrijk. Het is terecht wel de adem van het leven met de HERE genoemd. Zonder het ware gebed is er geen leven. Dan is jouw bestaan dor en doods.
De toenemende aandacht voor het intense en intieme gesprek met die Here God is prachtig. Als de aandacht toeneemt is het ook belangrijk dat die aandacht steeds de goede plek in het Koninkrijk van Christus blijft innemen. Dat het bidden ook haar door God zelf gegeven plek in ons leven blijft innemen. Een van de vragen die dan een belangrijke rol speelt, ook in deze bidstond, is: Krijgen we altijd wat we bidden als we als kinders van God die Christus liefhebben bidden? Krijgen we eerder wat wij in het gebed vragen als we samen, of vaak als een groep samenkomen om te bidden? Een aantal jaren geleden waren boeken van een zekere Peretti heel populair. Een van de opvallende dingen in zijn boeken was dat hij in de verhalen die hij schrijft aandacht vraagt voor de strijdt achter wat je met je ogen op deze wereld ziet. Hij vraagt aandacht voor de strijdt tussen Christus en de duivel. Dat op zichzelf is heel positief. Een van de dingen die in deze boeken ook steeds weer naar voren komt is dat als er veel gebedsbijeenkomsten belegd worden God en de engelen dingen kunnen doen die ze anders niet kunnen doen. Als er minder gebeden word verliezen Christus en Zijn engelen terrein aan de duivel en zijn engelen. Is dat de waarheid, is dat het idee waarmee wij in deze dienst bidden voor wat gezaaid word of is, voor het werk dat we doen of mogen gaan doen? Wij krijgen o.a. op deze vragen antwoord als ik jullie het evangelie onder het volgende thema verkondig:

DE HEMELSE VADER GEEFT OP HET GEBED AAN ZIJN KINDEREN HET GOEDE
1. Hij geeft op het gebed
2. Hij geeft het goede

1. Hij geeft op het gebed

De Here Jezus heeft in de Bergrede opmerkelijke dingen gezegd. Hij heeft Gods volk laten zien wat het dienen van de HERE betekent. De HERE heeft ongeveer 1500 jaar eerder de 10 Geboden met Zijn eigen stem vanaf de berg Sinai in het bijzijn van Zijn hele volk uitgesproken. Mozes moest daarna de berg opgaan om nog allerlei uitwerkingen van de 10 Geboden voor Israel van de HERE te krijgen. De Here Jezus laat zien dat Hij de Zoon van God is. Hij is het die hier aan Gods volk laat zien wat de diepte van Gods wet is. Hij wijst als niemand anders aan wat Gods diepste bedoeling met Zijn geboden is. Hij maakt het voor de mensen die naar Hem luisteren onmogelijk om te denken dat het er alleen om gaat dat je in jouw leven nooit iemand doodgeslaan hebt, nooit met een ander als je eigen man of vrouw in bed gelegen hebt enz. Het gaat om het werkelijk liefhebben van de HERE. Dat liefhebben gaat echt diep, dat verandert jouw leven. Dan komt er echte, diepe liefde voor Christus en voor Gods wil in de diepste zin van het woord. Die liefde word dan ook concreet in het doen van de wil van de hemelse Vader. 7:21-23. Dan komen er juist in het doen van Gods wil de vruchten van het leven met Christus. 7:13-20.
Hierin ligt nu ook vaak een probleem voor ons. We vinden het doen van Gods wil een probleem. Over de liefde van God praten en de vergeving door het werk van de Here Jezus maakt ons vaak blij maar al dat gepraat over het doen van Gods wil. Bederft dat vaak niet je stemming, erger je daar vaak niet aan. Want als je daaraan denkt dat misluk te zo vaak, dan laat dat jou en mij schuldig voelen, dan lijkt het leven met God zo’n zware last. Vragen we dan niet teveel. Een voorbeeld daarvan is wat we in Matt 7:1-6 gelezen hebben. Hoe moeilijk zijn de dingen die Here Jezus daar als de wil van de hemelse Vader noemt. Hoe vaak veroordelen wij mensen, ook broeders en zusters in de kerk niet makkelijk in onze gedachten, in onze gesprekken. Hoe vaak zit daarachter bij ons geen wantrouwen, het onverhoord veroordelen van de ander zonder dat wij weten waarom iemand dingen zegt of doet. Vaak een veroordelen zonder dat we met de persoon zelf gesproken hebben. Hoe makkelijk blazen we de gebreken van een ander op terwijl we niet werken aan de zonden in ons eigen leven. We gebruiken soms zelfs het praten over een ander z’n gebreken om eigen zonden voor mensen te verbergen. Ik zou nog veel meer kunnen noemen. Alleen dit maakt al duidelijk hoe moeilijk het voor ons vaak is om Gods wil te doen. We zien dat ook bij de discipelen van de Here Jezus als Hij hen onderwijs over huwelijk en eventuele echtscheiding geeft. Als de Here Jezus dan heel duidelijk zegt dat overspel eigenlijk de enige rede tot echtscheiding mag zijn, is de reactie van Zijn leerlingen: “Indien voor een man de zaak met zijn vrouw zo staat, is het niet raadzaam om te trouwen.” Matt 19:10. Een zelfde soort reactie komen we tegen als de Here Jezus zegt dat je een persoon die zeven keer op een dag tegen jou zondigt en om vergeving vraagt nog moet vergeven. Dan zeggen de leerlingen: “Geef ons meer geloof.” Luk 17:6
Het is opvallend dat de Here Jezus nadat Hij Gods wil zo diep en scherp aangewezen heeft in de bergrede over het gebed begint te praten: “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en u zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt zal opengedaan worden.” Vs 7,8
De Here Jezus weet dat wij ons zo voelen alsof we dit wat Hij gezegd heeft nooit kunnen doen. Gods wil is voor ons teveel. En dat is ook zo. We krijgen het met de beste wil van de wereld niet voor elkaar. Dan zie je weer het heerlijke van het evangelie, de diepte van Gods liefde. Dan zien we hoe Gods Vaderliefde in Christus naar ons toegekomen is. Christus wijst ons in deze situatie de weg: de weg van een diep afhankelijk kind willen zijn die alleen van God de kracht verwacht om verder te kunnen. Om op het pad van God wil te kunnen gaan en jezelf te leren verloochenen. Dat is de weg van het gebed.
“Bid en u zal gegeven worden”. In onze tekst lezen we: “In dan u, hoewel u slecht bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.”
Als wij zonder gebed naar het leven met de HERE kijken zou je moedeloos worden. Dan word het leven van het geloof een leven van regels die je zwaar op je voelt drukken. Dan zie je niet meer dat jij Gods kind mag zijn die bij Vader mag aankloppen en bij Hem kracht mag vinden om in liefde zo te leven dat jij eigen zondige zelf begint te verloochenen. Begint te leven op een manier die zo anders is als wat jij met jou karakter, met jou zondige karakter zou doen. Dan leer je om afskeid van jou zondige zelf te nemen en niet jouzelf maar de HERE in liefde op de eerste plaats van jou leven te stellen. Dan ken jij door Christus de HERE werkelijk als God, als jou Goddelijke Vader.
Dat is dan belangrijk voor jou hele leven. Ook belangrijk als we denken aan ons eten, onze gezondheid, ons werk, het geld dat we verdienen. De Here Jezus trekt juist in het menselijke voorbeeld dat Hij geeft ook heel duidelijk dat gewone leven van elke dag onze tekst binnen. Wat doe jij als jou kind bij jou aanklopt en hij of zij is in nood of heeft honger? Dan is het toch werkelijk zo dat de meeste onder de mensen willen helpen. Onder de mensen staat dat toch als goed en fatsoenlijk bekend. Dat is wat mensen over het algemeen voor hun kinderen doen. Ze willen zorgen en helpen. Dat is wat mensen doen die slecht zijn. (vs 11) Mensen die van zichzelf zondig zijn en voor zichzelf willen leven. Als je dat weet hoeft er bij jou geen enkele twijfel te bestaan over wat de HERE wil doen, wat er in Zijn hart is.
Hij wil werkelijk aan jou alles geven wat jij nodig hebt! Hij heeft dat nooit helderder en dieper en groter laten zien als in het sturen van Zijn eigen Zoon om jou en mij van de dood, de eeuwige honger en ellende te redden. De HERE wil jou alles geven wat je nodig hebt als jij Hem daarom vraagt. Als jij jou als een afhankelijk kind van Hem in jou leven opstelt. Als je zo leeft. Dan is het gebed, dan is het zoeken van de HERE, dan is het kloppen aan Zijn hart om hulp de adem van je leven. Het bij Hem jou hele leven zoeken is dan jouw leven. Te willen leven van de adem van Zijn stem.
Dan kan jij niet zonder het gebed in jou leven, dan kan jij geen dag zonder de vertrouwelijke omgang met Hem. Vader help mij om uw kind te zijn, help mij om te kunnen leven want ik kan niet zonder U, geen seconde. Dan verdroogt mijn leven, dan ga ik dood.
Betekent dat intensieve gebed, een leven van gebed dan dat we denken dat als wij met meer mensen bidden, als wij het maar zo lang mogelijk doen de HERE ons meer zal geven? Dat is geen gedachte die met Gods eigen woorden overeenkomen. Het is heerlijk om te weten dat de kracht van het gebed groot is. We lezen dat heel duidelijk in onze tekst wat op het gebed geeft de HERE het goede. We lezen dat bijvoorbeeld ook in Jakobus 5:16: “Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend word.” Let erop dat onze gebeden van zichzelf geen kracht hebben. Het is dan ook niet zo dat de HERE bepaalde dingen niet kan doen, de duivel de HERE zou kon tegenhouden als wij minder bidden. De HERE is gelukkig niet van onze gebeden afhankelijk. Het gebed is de weg waarin de HERE volgens wat Hij beloofd heeft, geeft wat Zijn kinderen nodig hebben. Dan is Hij het zelf die aan onze gebeden kracht verleend, geeft waarom wij volgens Zijn Woord gevraagd hebben. Dat wij God met onze gebeden niet kunnen dwingen en dat het gelukkig ook helemaal niet nodig is, heeft de Here Jezus al eerder in de Bergrede aangewezen: “Maar u wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door de veelheid van woorden verhoord te worden. Word hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat u van node hebt, eer u Hem bidt.” 6:6-8
Als ons nu aan onze bidstond voor gewas en arbeid denken, is het heel duidelijk dat Christus ons de weg van het gebed leert. In alle omstandigheden. Zo wil jou hemelse Vader jou leren om in alle omstandigheden te beseffen dat jy als mens van Hem afhankelijk bent. Jouw welvaart, jouw baan, jouw inkomsten zijn echt geen dag vanzelfsprekend. De HERE hoeft om in een menselijk beeld te praten met Zijn vingers te knippen en we zijn net zo arm als de armen in Afrika. Laten we dat beseffen! Laten we ook werkelijk met ons hart bidden om ook in dit jaar weer te kunnen leven. Om ondanks onze schuld en zonden die goedheid van de hemelse Vader onverdiend te ontvangen. De Vader wil om Christus werk op het gebed jou en mij zoveel geven! Hij wil ons het goede geven. We letten daarop in de tweede plaats

2. Hij geeft het goede

Waarvoor bidden wij? Jij zegt misschien dat jij eigenlijk om een gelukkig leven bidt en dat ons gebed hier vanavond voor jou daarin ook een plaats heeft. Wat is voor jou dan een gelukkig leven? Een leven waarin je gezond bent, een goede baan hebt, gelukkig in je huwelijk bent, plezier aan je kinderen beleeft, lekker op vakantie kunt gaan en eigenlijk geen geldzorgen hebt. Dat je ook nog veel vrienden hebt en met hen veel plezier kunt maken. Is dat de inhoud van het leven waarvan de HERE belooft dat Hij dat op het gebed aan Zijn kinderen geeft? Is dat de inhoud van het goede dat Hij als verhoring op het gebed van Zijn gelovige kinderen belooft?
Een van de grote problemen en als een werkelijke ellende is dat voorgangers in kerken beweren dat Christus dit aan ons zou leren. Het zou zo zijn dat de HERE op het gebed aan Zijn kinderen een in ogen van mensen gelukkig, welvarend, makkelijk leven zou geven. Het zou zo zijn als jou leven moeilijk is, als er blijvende ziekte is het geloof van jou te klein is, onvoldoende is om een goed leven te krijgen. Als jou leven niet op rolletjes verloopt zou dat het bewijs zijn dat er van alles aan jouw geloof mankeert. De Here Jezus belooft toch in onze tekst dat de HERE op het gebed voor al Zijn kinderen het goede zal geven. Gemeente, dat Gods gelovige kinderen op het gebed een makkelijk en welvarend leven zullen krijgen en dat dat het evangelie is. Dat de Here Jezus dat beloofd heeft is niets anders als een leugen!
We zien dat heel duidelijk als we onze tekst vergelijken met wat in Lukas 11 lezen. Daar zien we wat de concrete invulling van het goede in onze tekst is. Kijk met mij mee in Lukas 11: “Indien dan u, hoewel u slecht bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? Wat of beter Wie is het goede dat de Vader op het oprechte gebed van Zijn kinderen geeft? De Heilige Geest!
Het kan zijn dat je dat als een teleurstelling ervaart. Is dat nu alles? Wat dan van mijn gelukkige welvarende leven op deze wereld? Wat dan van mijn gezondheid? Wat is het leven en het gebed op deze wereld dan nog waard? Als we zo zijn gaan denken, vervreemden we ons van Christus. Dan is ons menselijke geluk voor ons te belangrijk geworden en zijn we kortzichtig geworden. Dan zijn we heel kortademig geworden als het om onze geloofsconditie gaat. Dan dreigen we in de richting te gaan die Paulus aanwijst als hij schrijft: “Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.” 1 Kor 15:19. Nu zeg jij waarschijnlijk dat jij niet alleen voor dit leven op Christus vertrouwt maar ook voor het leven na de dood. Toch zoek jij Christus voor het leven hier op aarde vooral om het hier en nu goed te hebben en zonder zorgen te kunnen leven. Dat is wat Christus ons niet belooft heeft. Christus belooft ons in ons tekst iets, Iemand die daar zo ver boven uitgaat! Hij belooft ons gelukkig veel meer! Hij belooft ons op het gebed werkelijk het beste dat we kunnen krijgen. Het beste ook voor ons leven op deze wereld waarin ziekte, zorgen, moeiten ook in jou leven als kind van God kunnen binnenkomen. Zoals bij Paulus die zo’n intense last van iets in zijn leven had. Hij brengt dat ook in het gebed, hij klopt bij de hemelse Vader aan om hem van die last in zijn leven nu te bevrijden. Dan krijgt Paulus dit antwoord: “Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom het ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.” 2 Kor 12:9,10
Weet jij wat nu het heerlijke is dat de hemelse Vader jou in alle omstandigheden Zijn Geest, Zichzelf wil geven! Hij wil op het gebed in jou wonen! Bijvoorbeeld als jij door mensen beschuldigd word omdat jij van Christus getuigt. Jij word er van beschuldigd dat jij ander mensen discrimineert. Dat kan mensen zelfs voor de rechter brengen. Als die dingen gebeuren, belooft de Here Jezus op het gebed ook dit: “Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat u spreken zult; want het zal u in die ure gegeven worden wat u spreken moet; want u bent het niet, die spreekt, maar het is de Geest van uw Vader, die in u spreekt.” Matt 10:19,20
Op het gebed geeft de HERE Zichzelf aan Zijn kinderen. Dat heeft de Here Jezus met Zijn lijden tot in de diepste diepte van de hel voor de gelovigen verdiend. Het goede is niet hetzelfde als wat veel mensen op deze wereld het goede noemen. Het heerlijke is juist dat als wij de HERE om Zijn zegen bidden Hij altijd zichzelf geeft. Ook als jij dit jaar door moeilijke tijden zou moet gaan, als je werkloos bent of word, als jij het zakelijk niet meer kan bolwerken, als de oogst zou mislukken en dat jou in grote problemen brengt, als we door plotselinge oorzaken bijna allemaal heel veel stappen terug moeten doen. Staan we dan radeloos, kunnen we dan niet verder? Juist wel! Dan laat de HERE Zijn gelovige kind, die zich aan Hem toevertrouwt niet alleen! Hij woont dan in jou en draagt jou ook door de grootste moeiten. Hij zorgt dan dat dat dat jou niet overwint maar dat jij op het gebed ondanks alles op het pad naar het leven in volle heerlijkheid op de nieuwe hemel en aarde blijft lopen. Dat kan niemand jou dan afnemen omdat op het gebed de Geest jou bij het leven in de overvloed van Christus bewaard. De HERE zelf is dan ons ware geluk, Christus is de schat van je leven. Al komen er dan teleurstellingen toch is God dan de rots van jouw leven. Dat is het perspectief waarin wij vanavond ook voor ons voedsel en werk dit jaar mogen bidden. Bid steeds weer want de HERE luistert dan ook werkelijk naar jou. Als we het gebed beginnen te vergeten, het gebed voor ons al meer alleen een vorm wordt, verdwijnt het leven met de HERE uit ons leven. Dan verdwijnt Hijzelf uit ons leven. Dan word jou leven dor en doods. Als je dat herkent, zoek Vader in de hemel dan en klop dan dot Hij open, dan komt Zijn Geest in jou wonen en jou leiden. Dan ben je echt gelukkig, gelukkig in God. Dan zijn jou gebeden verhoord.

AMENORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 127:1,2
Lezing van de wet
Psalm 147:1,2
Schriftlezing: Mattheus 7: 13-29
Gebed
Psalm 89:1,3,7
Geloofsbelijdenis Lambert van de Put
Gez 163:1,2
Tekst: Mattheus 7:24-27
Preek
Gez 170
Dankgebed
Collecte
Psalm 19:6
Zegen


Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Ik denk dat veel van jullie wel eens op het strand bij de zee waren. Jongens en meisjes jullie vaders en moeders en opa’s en oma’s zijn waarschijnlijk op het strand geweest. Dan is een van de leukste dingen vaak om een kasteel te bouwen. Een kasteel van zand. Als je wilt dat het kasteel lang blijft staan doe je dat niet dicht bij de zee. Want als het hoog water wordt komt het water er aan en dan stort na een tijd je kasteel echt in.
Wil je de volgende dag nog bij je eigen kasteel op het strand spelen, doe je er verstandig aan om het ver van het water te bouwen. Zodat je er bijna zeker van bent dat het water er in de nacht niet overheen komt. Als je dat wil, moet je dus eerst goed nadenken. Als je zomaar bent gaan bouwen dicht bij het water is je kasteel de volgende dag gewoon weg.
Over dat goed nadenken wat je doet, gaat het vanochtend in de preek ook. De Here Jezus laat ons zien dat we echt goed moeten nadenken. We er heel goed over moeten nadenken hoe we gaan leven. Dat ook jullie jongens en meisjes er heel goed over moeten nadenken wat is voor jou het belangrijkste in je leven.
De Here Jezus laat dan zien dat het niet het belangrijkste is dat je een heel groot en een heel mooi huis hebt. Een klein huis, een huis dat in de ogen van andere mensen maar heel gewoon is kan ook een heel goed huis zijn. De Here Jezus laat ons zien dat het er om gaat dat jij in een veilig huis woont. Een huis dat blijft staan als de grootste stormen en overstromingen erover gaan. Dat heeft ook alles te maken met wat de Here Jezus de mensen bij de berg waar Hij staat vertelt heeft. De Here Jezus heeft de mensen bij de berg daar heel veel dingen geleerd. Zoals de meester en de juf jullie heel veel dingen leren. Als de meester of de juf jullie iets vertellen, iets uitleggen is het de bedoeling dat je heel goed luistert. Dat dan later het ook zo doet zoals ze je het verteld hebben. Als je dat niet doet is het fout. Het is nog veel belangrijker dat we naar de Here Jezus luisteren. Hij leert ons nog veel belangrijker dingen dan juffen en meesters op school. De Here Jezus is ook de Meester, de Leraar die ons nooit iets verkeerds leert. Wij moeten zo goed opletten en zo naar de Here Jezus luisteren dat we horen wat Hij zegt en dat ook gaan doen. Als je van de HERE houdt, als je Hem belijdt wil je zo leven. We zien dat als jullie het evangelie vanuit Matt 7:24-27 onder het volgende thema verkondig:

WIE CHRISTUS BELIJDT IS VEILIG IN HET OORDEEL

1. Die bouwt zijn huis niet op het zand
2. Wel op de rots

1. Die bouwt zijn huis niet op het zand

Broeders en zusters, jongelui ik hoorde deze week de partijleider van de VVD Mark Rutte zeggen dat zijn partij vooral de partij is die een ongelooflijk vertrouwen in mensen heeft. Mensen hebben het geluk in zichzelf zei hij. Het geluid wat je hier hoort is niet alleen het geluid van een politieke partij maar vind je bij veel mensen. We moeten vooral vertrouwen in ons als mensen hebben. Dan kunnen we iets heel moois met elkaar voor elkaar boksen.
Toen ik met de voorbereiding van deze preek bezig was, trof mij ook het volgende dat ik las: “Na een leven lang hard werken komt het Grote Genieten. Reizen, eten en drinken, uitgaan, jezelf verwennen – het pensioen wordt de babyboomgeneratie voorgespiegeld als een belevenisparadijs. In een tijd waarin steeds minder mensen in de hemel geloven, wensen we ons de eeuwige gelukzaligheid toe.” (Andries Knevel Is het Waar? Blz 94,95)
Bouwen op de mogelijkheden waarvoor we dan zelf hardwerkend hebben gezorgd. Het zijn dingen die ons in de wereld van vandaag aanspreken. Handen uit de mouwen en we maken wat van ons leven. Het moet hier en nu gebeuren.
Het wordt nu echt tijd om terug te gaan naar het onderwijs van de Here Jezus. Het onderwijs van God. De Here Jezus heeft uitgebreid onderwijs gegeven. Hij heeft laten zien hoe het leven als burger van het Koninkrijk van de hemel op dien. Hij heeft laten zien wat het betekent om christen te zijn, om Hem als de Christus, als de Zoon van god te volgen. Het valt dan op de de Here Jezus je dan steeds weer voor de keuze stelt. Het is niet zo dat hij allerlei nuances aanbrengt. Nee, Hij laat er twee wegen zijn. De ene is de goede weg, de weg van de verlossing en de andere de weg van het gericht, van het oordeel. Je gaat of op de brede weg of op de smalle. Je bent of een goede of een slechte boom. Het gaat er in het leven om of jij met je hart de Here Jezus volgens de wil van God wil volgen of niet. Daarin is geen tussenweg. Het is ook daarom dat mensen die naar de Here Jezus geluisterd hebben diep onder de indruk zijn. Het onderwijs van de Here Jezus is zo anders dan wat ze in die tijd gewend waren. Ze waren gewend aan allerlei schriftgeleerden die met elkaar discussieerden. Die van de wil van God op veel punten tot iets maakten waarover je op allerlei manieren kon denken en praten. Waarbij het allemaal niet zo duidelijk was. Dan komt de Here Jezus en Hij zegt: Dit is de wil van God voor je leven en zo wil de hemelse Vader dat jullie leven en niet anders. Mij volgen als de Verlosser die Zijn leven gegeven heeft voor wie met verdriet zijn of haar zonden, zijn of haar ongehoorzaamheid aan Gods wil belijdt, betekent om te willen leven volgens het onderwijs dat God, dat de Here Jezus ons in gegeven heeft. Het onderwijs dat we in Gods eigen Woord, de Bijbel kunnen lezen. Wat is dat ook belangrijk in onze tijd gemeente! Wat zie je het ook in onze tijd vaak dat we liever allerlei discussies houden, liever allerlei gedachten opperen om maar te ontkomen aan de gewone gehoorzaamheid aan de wil van god. Dan is het zo belangrijk om te luisteren naar Gods duidelijke wil en die te doen. Want daarom gaat het de Here Jezus hier. Dat we niet alleen horen wat Hij ons leert maar het ook doen.
Wat gebeurt er nu als jij of ik wel weten wat de Here Jezus ons leert. Als we weten wat God in de Bijbel zegt maar dat niet in praktijk brengen. Als we eigenlijk in ons leven niet verder kijken dan de dag van ons sterven en voor deze wereld leven? Dan bouwen we ons levenshuis op het zand.
Als de Here Jezus daarover spreekt, is het belangrijk om te zien of dat in die tijd nu zo vreemd was. Nee, het was in die tijd niet vreemd om je huis op zand te bouwen. Het gaat bij dit zand niet om stof dat zomaar wegwaait maar om stevige zandgrond. Wie op die grond zijn huis bouwde, had in Israel in gewone omstandigheden geen last. Er moesten echt heel extreme weersomstandigheden optreden, wilde je huis gevaar lopen als het stevig op het zand gebouwd was. Dan moest er wel iets gebeuren wat bijna niet voorstelbaar was, waarvan de kans echt heel, heel klein was. Dan moest er een geweldige overstroming komen vanuit de bergstromen. Dat betekent dat het heel land moest regenen en regenen en daarbij nog geweldige storm. Er zullen heel wat mensen daar naar Jezus geluisterd hebben van wie hun huis op het zand gebouwd was en zich daarover geen zorgen maakten.
Als je daarover nu eens nadenkt en dat doortrekt naar onze eigen tijd zie je dat veel mensen hun levenshuis op deze wereld bouwen zonder echt met Christus te leven. Zonder met de HERE te leven als de God, de Persoon die hun hele leven bepaalt. Mensen die niet zo met de Bijbel leven dat wat Christus ons daarin leert voor hen boven alles gaat en hun leven leidt. En toch als je naar veel van deze mensen kijkt en je praat met ze zijn ze gelukkig. Het lijkt er niet op dat ze dat leven met de Here Jezus missen. Meerderen van ons hebben ook periodes in hun leven gehad waarin dat leven met de HERE heel ver weg was en ze het gevoel hadden dat het leven lekker was. Veel plezier en je voelde je toen misschien wel bevrijdt van allerlei dingen die de Here Jezus nu juist niet in je leven wil zien. Misschien is het wel zo dat jij als je eerlijk bent zo voelt of eigenlijk ook wel zo leeft. Mensen leven in onze tijd vaak op deze manier omdat je eigenlijk niet verder kijkt dan deze wereld. Hier moet het gebeuren. Nu moeten we ervan genieten want na de dood is het toch voorbij. Bij het bouwen van je levenshuis gaat het er dan om dat je veel verdient zodat je nog een hele tijd van het Zwitserleven gevoel kan genieten. Bij het bouwen van je levenshuis gaat het er dan om dat je een ongelooflijk vertrouwen in jezelf en je eigen mogelijkheden hebt. Dat je een geweldig vertrouwen in mensen hebt en er dan op deze aarde nu en tot de dag van je sterven iets heel moois voor jezelf van kunt maken. Zonder daarop nu dieper in te gaan, dan sluiten we wel onze ogen voor al dat bedrog, voor al dat geweld, voor al de haat, voor al oorlogen die er ook vandaag op aarde zijn. Dan sluiten we onze ogen ervoor dat een groot deel van het vermaak voor mensen op tv en in film te maken heeft met misdaden die opgelost moeten worden.
Het is vaak ook nog zo dat het bouwen op jezelf en leven voor deze wereld heel goed lijkt te gaan. Het kan jou als kind van God zelfs in verwarring brengen. Jij zult ook de eerste niet zijn. Denk maar eens aan de dichter van Psalm 73 die dat ook zag en daarvan o.a. schreef: “Toch had ik bijna een misstap begaan, bijna waren mijn voeten uitgegleden, want ik keek met afgunst naar de dwazen, benijdde het geluk van wie kwaad doen.” Vs 2,3
Wat is nu de fout die je maakt als je je leven op deze wereld bouwt? Waarom wordt de man die zijn huis op het zand bouwt door de Here Jezus nu “onnadenkend/dwaas” genoemd? Juist omdat zijn blik zo kortzichtig is. Hij kijkt niet verder dan dit leven. Je kijkt dan niet verder dan het leven op aarde en dan vooral nog op die tijd van je leven hier dat je gezond bent en alles eigenlijk voorspoedig met je gaat. Als het zo “goed” in je leven gaat ben je als mens geneigd om te zeggen: dat gezeur over God, over Christus voor wie je eens als rechter moet verschijnen. Dat gezeur over een oordeel van God. Jij zegt dan waarschijnlijk ook nog: ja maar ik geloof ook nog maar waarom moet dat nu in mijn leven zo’n grote rol spelen, ik mag mezelf toch ook nog wel zijn.
Weet je wanneer er ook zo in geschiedenis gereageerd werd? In de tijd voor de zondvloed. Dan staat Noach daar onder die miljoenen mensen op aarde en zegt dat ze zich moeten bekeren tot God. Dat ze naar Zijn wil moeten gaan leven want dat Gods oordeel er aan komt. Ze spotten met Noach, ze blijven leven voor zichzelf, voor hun genot en vermaak op deze wereld. Ze weigeren om de HERE te belijden en hun zonden met verdriet aan Hem te belijden. En dan begint het terwijl die gekke grote boot, de ark ergens op het land ligt het te regenen. De regen barst los, de winden waaien, het stormt, de beken en rivieren bruisen van water. Gods oordeel komt. De miljoenen wilden niet luisteren, wilden hun leven niet bij de Verlosser Jezus Christus zoeken. Het oordeel van God komt over hun leven. Voor altijd ligt dat oordeel op hen en is alle geluk voor altijd uit hun bestaan verdwenen. Omdat ze niet wilden bouwen op wat God als de enige God en Schepper hen leerde. Laten wij dus niet zo leven want dat loopt op het verderf uit. Wees een echt nadenkend mens die door de Geest veranderd doordacht wil leven. Dan bouw je je huis op de rots. We letten daarop in de tweede plaats.

2. Wel op de rots

Het leek in Israel toen heel overdreven om te zeggen dat iemand pas wijs en verstandig was als hij de fundering van zijn huis op een rots bouwde. Dat was niet nodig. Het was toch heel vreemd om een huis op het droge zo te bouwen dat die bestand moet zijn tegen een tsunami die diep het land in komt?! De kans daarop is bijna nul.
Toch rekent wie verstandig is niet zo. Als je verstandig bent kijk je namelijk verder dan wat je op deze wereld ziet. Dan kijk je ook verder als wat mensen denken, leren en zeggen. Een verstandig mens is een mens die bij Christus zijn of haar leven zoekt. Is de mens die zichzelf kent in zijn kleinheid tegenover die geweldige Schepper. Die mens is de mens die heel goed weet dat het met zijn eigen hart niet goed zit. Dat je zo graag dat wil doen wat verkeerd is, wat niet goed voor de ander en ook niet goed voor jezelf is. Wat in Gods ogen ook echt zonde is. Daar staat ook je denken niet buiten. Ons denken heeft van de zonde in ons leven zo’n klap gekregen dat het ons ook vaak een kant op wijst die helemaal niet verstandig is.
Daarom heb je als mens nodig dat je juist geen ongelooflijk vertrouwen in mensen hebt. Dat je het juist buiten jezelf zoekt. Dat je jezelf en wijsheid van mensen niet op de troon zet. Dat je jezelf verloochend en als een arme bedelaar, als iemand die echt in alles leerling wil zijn naar de HERE vlucht. Om vergeving maar ook om wijsheid! Ook om te leren wat echt de goede weg door het leven is.
Wanneer je echt je leven aan Christus verloren hebt, als je door de heilige Geest geleerd hebt om niet op jezelf en op menselijke wijsheid je levenshuis te willen bouwen, leer je Christus als je Verlosser, Koning, God en Leraar te belijden.
Wat is dan bouwen op de rots? Dat is dat naar de woorden, naar het onderwijs van Christus luistert en ernaar handelt. Dat je niet alleen luistert naar de woorden van God maar dat je ze ook doet! Dat je leven ook een leven is waarin die woorden het einde van alle tegenspraak zijn. De woorden waarin je ook de blijdschap van je leven wilt vinden. Waar we elkaar ook mee willen leren steeds weer in alles voor Christus te willen leven. Dan zien we voor ons staan die ene man met gezag. De Here Jezus die ons met gezag heeft geleerd dat Hij de enige Verlosser van de zonden en schuld is. Die ons geleerd heeft wat een leven volgens Gods wil is. Die ons geleerd heeft dat het hele Woord van God, dat die hele Bijbel het gezaghebbende Woord is. Wat is dan bouwen op de rots?
Heel concreet dat ik zo graag die woorden van God in mijn leven wil indrinken. Dat ik daarvoor de tijd neem. Dat we ons ook graag laten leren vanuit dat Woord in de kerk, door de ambtsdragers, door samen ook Bijbelstudie te doen. Door die woorden van God mijn leven te willen laten binnenkomen. Daarbij steeds weer te bidden: Heilige Geest wilt u in mij geven dat ik Uw woorden niet wegstoot maar ze ook echt wil doen ook als dat pijn in mijn leven doet. Leer mij met heerlijke banden van liefde aan Christus en Zijn Woord verbonden te zijn en die te gehoorzamen. Dat is nodig. Want bij dat onderwijs van de Here Jezus hoort ook dat al denken mensen dat het niet zo is er wel degelijk het moment komt dat ieder mens voor God moet verschijnen. Dat gebeurt op het moment dat je sterft. Dat gebeurt als de Here Jezus terugkomt op de wolken. De Here Jezus heeft net voor onze tekst nog gezegd wat er gebeurt als je dan niet volgens het onderwijs van Hem, het onderwijs van God geleefd hebt. Dan wordt je weggestuurd door God het oordeel in.
Daarom is het van levensbelang dat je bouwt op God, dat je bouwt op Christus. Dat je jezelf verliest om voor altijd in liefde aan Christus verbonden te zijn die Gods liefde op onnavolgbare wijze heeft laten zien. Bouwen niet op mensen maar op de HERE en Zijn Woord. Dat is leven in het verbond. Dan ben je verstandig. Dan kan het stormen. Ook nu al in je leven. Dan kan het lijken dat je niet meer weet waar je heen moet. Dan sta je misschien wel in een strijd waarin velen je met de nek aankijken en je niet meer willen. Juist omdat je Christus en hem alleen wil volgen. Dan kan jou heel veel verdriet overkomen. Je weet het allemaal niet meer. Als je dan op Christus als de Rots van je behoud bouwt, als Rots waaraan jij je vasthoudt dan blijft er ook als het zo donker in je leven is uitzicht. Dab houdt Hij je vast. Dan kunnen al die moeilijke dingen je er uiteindelijk niet onder krijgen. Dan houdt de Geest je door alles heen verbonden met Christus als de Rots van je redding. Ook als dan het oordeel van God komt. Als jij nadenkend geleefd hebt en je hebt door de Geest geleid voor Christus en volgens Zijn wil geleefd met alle gebreken en zonden die je aan de HERE beleden hebt dan wordt je door het vuur van Gods oordeel heen gered! Dan is het Christus die in Zijn zondeloosheid over je gelegd is en die voor je gepleit heeft bij de Vader. Het bloed van Jezus is dan op jouw voorhoofd gesmeerd en het oordeel van raakt je niet maar brengt je juist in dat heerlijke eeuwige leven zonder weerga.
Wie echt verstand in deze wereld heeft belijdt Christus, wil Zijn wil leren en doen. Als je zo leeft mag je weten dat in jouw leven werkelijkheid is wat de Geest ons leert in Rom 8: “Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.” Vs 38,39.
Wees dan toch verstandig! Wees alsjeblieft niet eigenzinnig en dwaas.

AMEN[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019