» DE BERGREDE

Wat is dit?

Foto -> DE BERGREDE IN HET NEDERLAND VAN 2010 (I)
Inleiding gehouden voor toerusting van de kerkenraad van Dronten-Noord 3 september 2010
Hierop volgt een artikel dat 6 preken bevat vanuit de Bergrede die ik de laatste 5 jaar in Dronten-Noord gehouden heb.->

Ook diaconaal


We hebben gekozen voor het thema: De Bergrede. We gaan daarmee de gemeente in. Het zal in veel huisbezoeken de aanzet voor het gesprek zijn. Het kan ook in de huisbezoeken van de broeders diakenen een heel goede invalshoek zijn. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende woorden in de Bergrede:
“Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen” Matt 6:1-4
“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.” Matt 7:12

->Nederland van nu->

We doen dat in het Nederland van 2010. De tijd waarin er aan een nieuwe regering wordt gewerkt. Een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Een tijd waarin er in de samenleving veel ontevredenheid en onrust is. Een tijd waarin je mensen hoort zeggen geen geld voor de ramp in Pakistan te willen geven omdat dit het land van de Taliban en van terrorisme is. Een tijd waarin je hoort hoe christenen in Pakistan door de moslimmeerderheid worden overgeslagen bij het uitdelen van noodhulp.
Een tijd waarin mensen willen laten zien wat zij voor andere mensen doen en geven om zo door anderen geprezen te worden, om zo voor hun bedrijf reclame te maken. Een tijd waarin mensen vinden dat je allemaal je eigen mening moet kunnen hebben en uitleven. Een tijd waarin je vooral jezelf moet kunnen zijn, tijd voor jezelf moet kunnen hebben. Een tijd waarin je ziet dat vrijwilligers om andere mensen te helpen al moeilijker te krijgen zijn. Het gaat om mijn leven en je dan in dienst stellen van anderen is te moeilijk. Je moet er ook zelf wat aan hebben of zelf iets aan kunnen verdienen. Ook in die tijd klinkt de stem van de Here Jezus waarin Hij o.a. zegt:
“En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” 5:44,45
“Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” 6:33
Ook in onze tijd klinkt het onderwijs van de Here Jezus zo anders als wij het gewend zijn en graag willen. Niet als een discussiestuk, niet als een element om samen naar de waarheid te zoeken. Maar als de waarheid, als het gezaghebbende woord. “Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.” 7:28,29

Laten we samen op wat meer elementen van de Bergrede letten.

-> Geen discussiestuk->

De Here Jezus is Zijn publieke optreden als de Messias begonnen. Hij is bezig om de mensen als de grote Leraar goddelijk onderwijs te geven. Het onderwijs van het Koninkrijk van de hemel. Dat koninkrijk dat in Hem op de wereld gekomen is.
Dat dit Zijn optreden in deze periode kenmerkt zie je in 4:17,23: “Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij! …….. Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.”

Er zijn grote groepen mensen die Jezus gaan volgen. Ze komen van verschillende kanten.
Galilea, Dekapolis, Jeruzalem en Judea. Je kunt zeggen uit het hele land.

De Here Jezus besluit hen als heel grote groep samen Zijn onderwijs te geven in een grote rede. Ze komen samen bij een berg. Als ze op die berg zijn gaan ze een stukje naar onderen om op een meer vlak gedeelte van de berg bij elkaar te kunnen gaan zitten. (Lukas 6:17,18)
Zodat Jezus hen in alle rust Zijn grondleggende onderwijs kan geven. Het gaat hier niet om onderwijs dat Jezus alleen aan een aantal ingewijden geeft. Het is niet maar extra onderwijs voor gevorderden. Nee, het is het onderwijs dat je nodig hebt om echt een christen te zijn. Je kunt niet zeggen: dit is het onderwijs is voor mensen die meer dan gewone gelovigen zijn.
Het gaat hier om het onderwijs van de Zoon van God dat voor ieder mens van beslissend belang is. Wil je burger van het Koninkrijk van God zijn dan is leven volgens dit onderwijs noodzakelijk. Daar kun je niet onderuit.
De Here Jezus geeft dan ook echt onderwijs. Hij leert de mensen iets. Niet als een mogelijkheid. Niet als iets waarover je eens zou kunnen praten of discussiëren. Niet als een praatstuk. Nee, als het evangelie, de goede boodschap van Gods Koninkrijk. Zo is het en niet anders. Ook in 2010. Ook in onze tijd waarin velen het ergerlijk vinden als iets ons als waarheid wordt voorgehouden. De Here Jezus leert de mensen in zijn eigen tijd ook zo anders dan ze gewend zijn. Zij zijn gewend dat veel hen werd voorgehouden als iets waarover gediscussieerd kan worden. Dat Jezus onderwijs zo anders was zie je in 7:28,29: “Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.”. Hier leert Christus ons dat we de woorden van God en het evangelie niet als een discussiestuk op tafel moeten leggen. We moeten elkaar juist leiden met dat evangelie want het evangelie leert ons wat echt is en wat de weg is die we hebben te gaan.


->Jezus vraagt geloofsgehoorzaamheid->

De Bergrede was in de geschiedenis vaak geliefd bij veel mensen. Het zou in de Bergrede om de liefde gaan en niet om gehoorzaamheid. Het zou in de Bergrede om iets gaan dat mensen van goede wil aanspreekt en een boodschap bevat waarvoor je geen christen hoeft te zijn. De Bergrede zou mensen van allerlei richting kunnen verenigen zonder moeilijk te doen. Dan spreken mensen met een bepaalde passie over Bergredechristendom. Geen gehoorzaamheid maar liefde. Geen regels maar spontaniteit. Geen geboden maar het hart.
Ik wil jullie niet onthouden wat Prof J. van Bruggen daarover schrijft in zijn boekje de Bergrede: “Geloven mag nog steeds, maar waarom zou het geloof iets voor hebben op het ongeloof? Christelijk leven is toegestaan, maar als privézaak: het publieke leven wordt geneutraliseerd, ontkerstend.
Velen gaan het geloof nu ook beleven als een vrijblijvende zaak. Binnen het christendom komt het accent steeds meer te liggen op geloofservaring. Wanneer de ervaring die men als gelovige heeft, echt is en persoonlijk, mag men verder geloven wat men wil. In het christelijke leven verschuift de aandacht van de normen naar de persoonlijke keuze en eigen verantwoordelijkheid. De vraag hoe men iets ziet of beleefd wordt belangrijker dan de vraag hoe het is en moet zijn. …..
Samen geloven betekent in de twintigste eeuw voor velen: samen geloofservaringen uitwisselen. Geloven is toch vrij zijn? Geloof wordt dan vrijblijvend. De enige ketterij die overblijft, is de gedachte dat men van anderen zou mogen vragen zich te onderwerpen aan een bepaalde leer of belijdenis en zich te voegen naar een omschreven levensstijl. Verbiedt de aard van het geloof niet elk gezag, of het nu gezag van een kerk, een belijdenis of een bijbel is? Bij alle onduidelijkheid en vaagheid lijkt dit het enige duidelijke dat in onze tijd is overgebleven: geloven staat vrij!” p. 9
Juist als je let op het onderwijs van de Here Jezus in de Bergrede zie je dat Hij er veel nadruk op legt dat geloven juist gehoorzamen uit liefde is. Dat geloven is Hem volgen volgens Gods geboden. Dat het juist is dat jij jouw hart laat vormen en veranderen volgens Gods geboden, volgens de geboden van Christus. Hij laat juist in de Bergrede zien hoe diep die gehoorzaamheid heeft te gaan: tot diep in je hart. Hij laat juist zien dat er geen ruimte is voor een gedeeld hart. “Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon”. 6:24
Leven met Christus is niet dat je op bepaalde momenten van je leven spontaan en enthousiast Christus als je Heer aanbidt maar in je gewone leven toch je eigen gang gaat. Ik kom op veel van deze punten later nog terug. Nu alleen de woorden van de Here Jezus in Matt 7:21-23
“ Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

->Gelukkig verklaard->

Het onderwijs van de Here Jezus begint met de zaligsprekingen. Hij begint ermee om te zeggen wanneer je gelukkig bent! Leven in het Koninkrijk van de hemel zorgt voor een echt gelukkig leven. Je ziet in de gelukkigverklaringen die de Here Jezus uitspreekt wat het voor het leven op deze aarde betekent. Je ziet in de zaligsprekingen heel duidelijk wat het leven als burger van het Koninkrijk nu is en wat het je uiteindelijk voor altijd oplevert. Het hemels geluk dat je dan voor altijd krijgt.
Het is dan opvallend dat burgers van Gods Koninkrijk nu op aarde in de ogen van mensen juist zwak zijn. Het gaat erom dat wij op deze wereld juist als burgers van Gods Koninkrijk, als gelovigen zwak willen zijn. Dat strijdt met de neiging in onze cultuur om iemand te willen zijn, om iets te bereiken, om vooral er voor jezelf en je eigen geluk te willen zijn. Als het om de zaligsprekingen gaat is hier ook van toepassing wat Paulus zegt in 2 Korinthe 12:9,10: “maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. ”
Ik ga niet alle zaligsprekingen bespreken. Ik wil nu aandacht geven aan de eerste die ook de toon aangeeft voor wat volgt.
Een burger van het Koninkrijk van God is “arm van geest”. Het woord dat hier in het Grieks voor arm gebruikt wordt, wijst op de ergste armoede die er is. Het gaat om de arme die elke dag moet bedelen om in leven te blijven. Let erop dat het hier gaat bedelaar zijn met je geest. Het gaat er hier dus niet om of je arm of rijk in materiële zin bent. Wie burger van het hemelrijk wil zijn moet of hij nu arm of rijk is bedelaar met zijn geest willen zijn.
Dat betekent dat je elke dag beseft dat je vanuit jezelf straatarm bent. Dat je een schuldige bent die elke dag nodig heeft om eerbiedig te vragen om vergeving. Die elke dag nodig heeft om vanuit je hart te vragen om de leiding van de Heilige Geest. Een burger van Gods Koninkrijk zegt niet: moet je eens kijken hoe goed ik het al in geloof doe. Hoe sterk ik al in mijn geloof ben. Een burger van Gods Koninkrijk zegt niet: Ik ben zo gevorderd dat ik eigenlijk geen of weinig vergeving meer nodig heb.
Zelfverzekerdheid brengt niet het echte geluk. Dat echte geluk is er voor wie elke dag bedelt bij de Bron, bij de HERE! Voor wie zich klein weet en elke dag van Gods genade wil leven is er het Koninkrijk van de hemel.
Dan is het heel treffend dat je in Jesaja 66:2 leest: “Dit alles heb ik met eigen handen gemaakt, zo is dit alles ontstaan – spreekt de HEER. Toch sla ik acht op wie verdrukt wordt, op mensen met een gebroken geest, op ieder die huivert voor mijn woorden.”. Daar hoor je bij als gelovige. Dat kan niemand je dan afnemen hoe sterk de mensen op deze wereld ook zijn.
Het belangrijkste in je leven is niet om sterk te zijn, niet om jezelf te ontplooien zoals jij dat gedacht had. Het belangrijkste is dat je burger van Christus Koninkrijk bent. In diepe afhankelijkheid van je hemelse Vader.
Dan ben je gelukkig en wordt je in de toekomst voor altijd alleen maar gelukkiger.

Leven als burger van Gods Koninkrijk is niet alleen leven in eigen kring. Het leven volgens de leer van Christus heeft juist uitstraling naar buiten toe. De Here Jezus spreekt daarover heel duidelijk in de verzen 13-16. “Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.”

->Maar geen theorie->

Wat de Here Jezus ons leert in de Bergrede is maar geen theorie. Het gaat er juist om dat je die leer als het levenswoord hoort. Dat het je ertoe aanzet om echt zo met Christus te leven. Je wilt echt burger van Gods Koninkrijk zijn. Je leeft voor dat koninkrijk. Burger zijn van dat Koninkrijk is in je hele leven beslissend. Dan ga je leven op een manier die niet verborgen blijft. Dan leef je anders dan mensen die voor zichzelf en voor deze wereld gaan.
Het is belangrijk om hiervoor echt aandacht te hebben. Juist ook als we het met elkaar er over hebben dat we missionair moeten zijn. Ik krijg de laatste tijd wel eens de indruk dat missionair zijn meer aanpassing aan de wereld betekent dan werkelijk voluit als christen, als burger van Gods Koninkrijk leven. Als ik rond het wereldkampioenschap voetbal het voorstel van een collega lees om als Nederland de finale haalt en de kerkdienst op de tijd van de finale is de kerkdienst te verschuiven. Om dan met de anderen een café op te zoeken waar we dan op een groot scherm naar de finale kijken. De hele gemeente zou daar dan moeten zijn. Voor de hele gemeente zouden dan alvast muntjes gekocht moeten worden om daar je drinken te kunnen kopen. Dan kun je de mensen die daar zitten en niet bij de gemeente horen uitnodigen om op een ander tijdstip die dag naar de kerk te komen en wat na te praten.
Ik kan dit niet zien als leven als burger van Gods Koninkrijk. Je ziet ook in de eerste christelijke gemeenten in het Romeinse rijk dat juist de spelen en de arena gemeden werden als werelds vermaak. Juist leven vol liefde volgens Gods geboden en laten zien dat dat een heel goed leven is, is je lamp laten schijnen in deze wereld.
Het gaat bij de goede werken in vers 16 om een leven volgens de zaligsprekingen in vers 3-12.->Vervullen en ontbinden ->Wat betekenen de woorden ontbinden en vervullen?

Een heel belangrijk gedeelte voor het verstaan van de Bergrede zijn de verzen 17-20. Heel kort gezegd maakt de Here Jezus hier duidelijk dat Hij niet de persoon is die komt om op een of andere manier Gods geboden af te schaffen. Hij is niet de persoon die zegt: het gaat om de liefde en daarom zijn de geboden niet zo belangrijk meer.
De Here Jezus wordt wel van dit soort dingen beschuldigd. Hij maakt duidelijk dat Hij dit niet leert en ook nooit zal doen. Hij ontbindt Gods geboden niet maar komt ze vervullen. Hij komt o.a. om de diepte van die geboden te laten zien. Hij laat in Zijn eigen leven als nooit te voren zien hoe diep dat gaat. Dat het betekent dat je Gods geboden niet maar uiterlijk wil houden maar met je hele hart, met je hele leven. Dat je vanuit de liefde van Christus juist niets in je leven buiten die geboden van God wilt houden. Je wilt je er in alles aan onderwerpen. Je wilt ze ook al meer uit liefde gaan doen. Juist vanuit de liefde die Christus door Zijn dragen van de straf voor onze ongehoorzaamheid verdiend heeft.
De Farizeeën beschuldigen de Here Jezus ervan dat Hij aan Gods geboden zit te morrelen. Dan maakt Jezus duidelijk dat de volgelingen van Hem juist een “overvloediger gerechtigheid” dan de Farizeeën moeten hebben. Waarin ligt dat meer? Dat meer ligt in het leven met je hart volgens Gods goede geboden. Het gaat er maar niet om dat je uiterlijk allerlei regeltjes die door mensen gemaakt zijn, houdt. Het gaat er ook niet om dat je Gods geboden alleen houdt volgens de letter van de wet. Het gaat erom dat je zo in liefde met de HERE verbonden bent dat je Zijn geboden, Zijn wil in alles wilt doen volgens de diepte, de geest van Zijn wet. De Here Jezus maakt dat in het vervolg van de Bergrede met een aantal voorbeelden duidelijk. Dat lezen we in de verzen 21-47. Vers 48 sluit dan af met een duidelijk conclusie en oproep.
Volgende keer bekijken we een van deze voorbeelden om te zie hoe Jezus ons leert om met Gods geboden om te gaan.


Ontbinden: Laten we nu vooral naar vers 17 kijken.

1. De Here Jezus zegt dat Hij niet gekomen is om te ontbinden. Hij komt niet naar het volk om ze te leren dat de tijd van de wet of de profeten voorbij is. Hij zal in Zijn eigen leven de liefde voor en gehoorzaamheid aan Gods wet laten zien. De krijgt in Hem juist haar volle betekenis. Ook de geschiedenis die in de wet verteld wordt, krijgt in hem haar volle betekenis. Het is niet zo dat alleen de wet belangrijk is. De rabbijnen hadden de neiging om de eerste vijf boeken van het Oude Testament boven de rest van de Bijbel te verheffen. Veel van de rabbijnen leerde het volk dat de wet en profeten het Woord van God is maar dat alleen de eerste vijf boeken van het Oude Testament eeuwig geldig blijven. De Sadduceeën verhieven de eerste vijf boeken van het Oude testament zelfs zo dat ze de rest van het Oude Testament verwaarloosden. De Samaritanen hadden zelfs alleen de eerste vijf boeken. Dat was hun hele Bijbel. De Here Jezus maakt met het woordje of duidelijk dat de boeken na Deuteronomium niet minder gezag als de eerste vijf boeken hebben. Hij is ook niet gekomen om wat daarin staat te ontbinden. De here Jezus laat in het woordje of duidelijk zijn positie in de godsdienstige wereld van Israel zien.
2. Waarop wijst het woord ontbinden? De Joden hebben dit woord in hun onderwijs gebruikt om aan te duiden dat iets niet meer geldig is. De Here Jezus gebruikt de woorden binden en ontbinden later in Matt 16:19 ook in de betekenis van gledig en niet geldig.
De Here Jezus zorgt door het gebruik van het woord ontbinden ervoor dat er geen misverstand kan zijn. De mensen praten over Zijn onderwijs juist omdat het zo anders is als wat de rabbijnen hun hebben geleerd. Omdat de Here Jezus zo anders over de wet als de rabbijnen spreekt is de kans groot dat Hij het verwijt krijgt dat Hij bezig is om de wet aan de kant te schuiven. Zo willen de Joodse leiders de Here Jezus later ook verdacht bij het volk maken. De Here zegt hier met nadruk dat Hij niets in het Oude Testament ongeldig verklaart. Hij beklemtoont dit in vers 19 met kracht. Let ook daarop dat vers 18 vooral bij de profeten aansluit en vers 19 vooral bij de wet.

De Here Jezus verklaart een deel van het onderwijs van de rabbijnen ongeldig omdat het niet echt in overeenstemming met Gods wet is. Terwijl het in de ogen van de mensen met goddelijk gezag bekleed was.

Vervullen

Het woord vervullen kan meerdere betekenissen hebben. Als je naar de betekenis van een woord zoekt, is het verband waarin het staat heel erg belangrijk. De betekenissen die in verband met Matt 5:17 het meest genoemd worden, zijn de volgende:
a. Jezus is gekomen om de openbaring te voltooien of om de diepste bedoeling van de wet aan te wijzen.
b. Jezus is gekomen om de wet uit te voeren en te houden.
c. Jezus is gekomen om wet en profeten te handhaven
d. Jezus is gekomen om wet en profeten vol te maken.
De eerste drie betekenissen zeggen te weinig in het verband waarin de Here Jezus hier het woord vervullen gebruikt.
Als we naar het woord vervullen kijken, is het belangrijk dat in de hoofdstukken voor Matt 5 hetzelfde woord gebruikt is om op de vervulling van de profetieën in Jezus leven te wijzen. De Here Jezus noemt zelf in vers 17 de profeten. Hij heeft de profeten niet ongeldig verklaard. Hij laat in Zijn leven, in de dingen die Hij doet en leert aan dat Hij uitvoert wat de profeten van hem gezegd hebben. Hij laat ook zien dat er nog dingen zijn die Hij nog in overeenstemming met de profetieën moet gaan doen. Hij zal in zijn hele optreden de profeten vol maken. Hij doet dat niet alleen tijdens Zijn leven op aarde. Hij gaat daarmee verder tot de dag dat Hij op de wolken naar de aarde terugkeert. Na Zijn hemelvaart is Hij nog de Verlosser die bezig is om tot het laatste titteltje de wet en de profeten te vervullen.

Het woord vervullen wijst niet alleen op de vervulling van profetieën. De Here Jezus is ook gekomen om de wet te vervullen. Hierbij mogen we niets van de eerste vijf boeken van het Oude Testament uitsluiten. Weer is het belangrijk om te zien dat vervullen tegenover ontbinden staat. Belangrijk is ook om te zien wanneer de Here Jezus dit zegt. Voordat Hij tot de dood toe lijdt, voordat Hij als vervulling van de offerdienst in de tempel aan het kruis het offer als het Lam van God brengt. De Here Jezus bindt het volk dan ook nog aan alle ceremoniële wetten in het Oude Testament. Hij verklaart die wetten op dat ogenblik niet ongeldig. Hij handhaaft ook die wetten dan nog en laat in Zijn leven zien dat Hij zich daaraan houdt.
Toch zeggen we te weinig als we zeggen dat de Here Jezus de wet en de profeten alleen handhaaft. Wij mogen niet bij het ogenblik blijven staan waarop de Here Jezus deze woorden uitgesproken heeft. De Here Jezus is namelijk gekomen om iets te doen en terwijl Hij in Matt 5 spreekt is Hij bezig om dat uit te voeren. De vervulling van de wet door de Here Jezus moeten we dan ook in het licht van die heilsgeschiedenis zien. We moeten dat zien in het licht van het werk dat de Here Jezus ook verder gedaan heeft


->De diepte van Gods geboden->

De Here Jezus maakt dus in de voorbeelden duidelijk dat Gods geboden diep gaan. Het gaat er niet om dat je alleen formeel je houdt aan wat er letterlijk in de geboden staat. Als het bijvoorbeeld om het gebod: “Pleeg geen overspel” gaat, is het niet zo dat als je nooit met iemand anders als mijn eigen vrouw naar bed ben gegaan je dus dit gebod altijd gehouden hebt. Dan is het niet zo dat je dus nooit tegen het zevende gebod gezondigd hebt.
De HERE vraagt in dit gebod dat ik met heel mijn hart vol liefde aan mijn eigen vrouw ben toegewijd. Dat ik niet naar een andere vrouw kijk om met haar te doen wat de HERE alleen voor het huwelijk bedoeld heeft. Dat je samen je hele leven deelt en dat dit ook uitkomt in een seksueel leven waarin je van elkaar mag genieten. Waarin je elkaar in tere liefde ook naar hoogtepunten mag leiden.
Wanneer de HERE jou en mij die ene vrouw of man gegeven heeft, vraagt dit om levenslange liefdevolle toewijding aan elkaar. Daarover gaat het in het zevende gebod. Dat maakt de Here Jezus duidelijk door te spreken over het kijken naar een andere vrouw dan je eigen vrouw.

->Hoe kijk je naar een ander?->

Hoe kijk je naar andere vrouwen en mannen? Kijk je naar de ander om er aan te denken hoe goed en opwindend het zou zijn om met haar eens avond alleen door te brengen? Kijk je naar hem om te denken dat je eigenlijk wel eens een tijdje met hem zou willen doorbrengen zonder dat je eigen man erbij is? Laten we ook heel nuchter en eerlijk zijn. De maatschappij waar wij in leven is juist op het punt van de seksualiteit zo losgeslagen.
Wat komen er een prikkels op ons af om juist op zo’n manier naar anderen dan eigen man of vrouw te kijken. Overal zijn beelden te zien waar mannen en vrouwen gekleed of ongekleed uitstralen dat ze wel wat willen. Er worden programma’s gemaakt om ons te vermaken waarin gekeken wordt of mensen trouw kunnen blijven als andere hen verleiden. Dan is er nog de hele erotiekindustrie die zich op tv en op internet aan ons wil opdringen. Wij als gereformeerd-vrijgemaakten hebben de neiging om als zulke gevaren op ons af komen daarover niet zoveel te praten. Het is wel fout maar moet je er nu zo moeilijk over doen? Je kunt je toch niet aan de wereld onttrekken. Dat laatste is natuurlijk waar. Toch wijst de Here Jezus in de Bergrede wel een duidelijke weg.
Hij laat zien dat een bepaalde manier van kijken waarbij je gevoelens voor de ander voelt opkomen, moet bestrijden. Want het zo kijken en voelen is echtbreuk zegt de Here Jezus. Hij zegt niet dat het reden tot echtscheiding is! Hij zegt wel dat je dus daarmee echt gezondigd hebt en er overspel in je leven was. Jij hebt vergeving nodig. Daaronder valt dus ook allerlei stoere en schuine praat die je vooral onder mannen en jongens op dit punt tegenkomt.
Als je dat ziet, is het belangrijk om er op te letten dat de Here Jezus een duidelijke remedie geeft. Dat is om dan een oog of hand weg te doen. De bedoeling daarvan is dat je wegblijft bij die gelegenheden waarbij je merkt dat jouw gevoelens en gedachten die verkeerde kant opgaan. Als mensen daarom besluiten om de tv de deur uit te doen en een heel streng filter op het internet te zetten, moeten we niet meewaardig doen. Wie staat moet er voor uitkijken niet te vallen! Ken jezelf en doe weg uit je leven wat jou makkelijk tot zonde brengt.
De Here Jezus maakt duidelijk dat het om je hele hart gaat ook als het om het zevende gebod gaat.

->De scheidbrief dan?->

De Here Jezus noemt in vers 31 de scheidbrief. We vinden die in Deuteronomium 24:1-4 vermeld. Later maakt de Here Jezus duidelijk dat die scheidbrief er alleen maar was vanwege de hardheid van de harten onder het volk van God. Zie Matt 19:7,8. Daarbij komt nog dat in de tijd van de Here Jezus de gronden voor de echtscheiding heel ver waren opgerekt. Je kon om heel veel kleine dingen scheiden en je vrouw een scheidbrief meegeven. Dan lag volgens de mensen toen de weg voor allebei weer open voor een volgend huwelijk. Dan was er correct volgens Gods wet gehandeld dachten ze en was er geen sprake van zonden. Dan had je je formeel aan Gods wet gehouden.
De Here Jezus maakt duidelijk dat het niet zo is. Het gaat erom dat we vanuit ons hart juist alles doen om elkaar in het huwelijk vast te houden. Om juist de band die de HERE tussen ons gelegd heeft te bewaren. Om als er moeite zijn daaraan te werken. Om samen op de knieën om liefde voor elkaar te bidden. Om samen aan elkaar trouw te blijven ook als het moeilijk is. Om samen bij de HERE liefde en trouw voor elkaar te zoeken. Bij echt overspel is er zo’n breuk ontstaan dat je niet schuldig staat tegenover de HERE als je bij je man of vrouw weggaat. Ik heb het dan over een overspel waarbij de andere partij geen gegronde verwijten op dit punt te maken zijn. Dan staat, zonder dat het zonde is, voor de niet overspelige partij de weg naar een volgend huwelijk open.

->Een positief leven->

Let erop dat de bedoeling van de Here Jezus hier positief is. Hij wil de mensen die Zijn onderwijs ontvangen ertoe te bewegen om zo vanuit de liefde van God te leven dat ze met hun hele hart aan Hem gewijd voor hun huwelijk gaan.
Dit gedeelte van de Bergrede sluit de Here Jezus af met vers 48: “Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.”.
Hierbij wil ik nog een opmerking maken. Je ziet hier hoe de HERE van ons een positieve instelling vraag. De instelling: hoe kan ik het meest leven zoals Vader in de hemel dat graag wil. Hoe kan ik met mijn leven de HERE het meest eren en het duidelijkst Zijn beeld in deze wereld laten zien. Dat is heel anders dan wanneer je denkt: “Wat kan ik nog net doen waardoor ik de HERE niet zo boos maakt dat Hij met Zijn straf komt.”
Dat is heel iets anders dan je afvragen hoe je nog net aan de goede kant kunt blijven en nog net op het randje blijft leven. Jezus’ onderwijs in de Bergrede zet ons juist aan tot een zo positief mogelijk christelijke leven. Om je daarvoor niet te schamen. Om dat samen als gemeente uit te leven naar elkaar en de wereld om ons heen.


->Niet het uiterlijke

Wanneer de Here Jezus verder gaat, legt Hij er veel nadruk op dat het maar niet om het uiterlijke gaat. Je doet dingen niet om zelf door mensen geëerd te worden. De voorbeelden die Jezus dan naar voren brengt zijn het geven van geld voor armen en hulpbehoevenden, bidden en vasten.
Als bijlage bij dit verhaal vindt je twee preken die in onze gemeente eerder gehouden zijn over 6:1-4; 5-8.
Leven met Christus is er niet om zelf schouderklopjes te krijgen over eigen vroomheid en gulheid. Een leven van gebed, graag geven aan anderen, je wijden en concentreren op de Here in de hemel(vasten) is er niet om door anderen zo goed gevonden te worden. Daarmee loop je ook niet te koop. Het is er om juist echt te leven met Christus en door de Heilige Geest weer te leren om voor de HERE en je naaste te leven. Vanuit dat leven vanuit je binnenkamer met je Vader in de hemel. Dan ben je weer terug bij het hart. Met je hart, je hele hart God dienen. Juist dat leidt tot gehoorzaamheid. Tot al meer gehoorzaam willen zijn.

->Met je hele hart

Als je verder luistert naar de Here Jezus komt juist in de rest van hoofdstuk 6 het met je hele hart aan de HERE verbonden zijn zo sterk aar voren.
Je zou kunnen zeggen dat in deze verzen steeds weer naar voren komt wat we lezen in 6:33: “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.”
Het Koninkrijk van God komt eerst. Dat is voor een volgeling van de Here Jezus de doodsteek voor alle materialisme. (vs19-21) Dat is de stimulans voor een heilig leven, voor waar ik wel en niet naar kijk. (vs 22,23)
De aantrekkingskracht van geld en goed op een mens heel groot. De Here Jezus noemt dat de Mammon. Mammon is een afgod. Een volgeling wil het leven niet delen met het in dienst staan van ook die afgod. Daarom graag geven voor Christus kerk en Koninkrijk. Daarom graag en gul geven voor onze naaste in nood. Ook als we vermoeden dat er daardoor sympathisanten van de Taliban geholpen worden: “En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Matt 5:44,45”
Je kunt je leven echt met alles wat je hebt aan de HERE en Zijn Koninkrijk wijden omdat Hij de zorg van je leven in handen heeft.

->Uit liefde

Ik kom nog weer terug op het begin van dit verhaal. De hele Bergrede wordt gedragen door de liefde van God. Door de liefde van de Zoon van God voor de mensen die Hij voor zich heeft. Christus zal zelf om mensen een plaats in het Koninkrijk van de hemel te geven Zijn leven geven. Hij zal de toorn van God die wij verdiend hebben tot in de hel ondergaan. In de plaats van Gods uitverkoren kinderen.
Die liefde vraagt om liefdevolle gehoorzaamheid. Dat vraagt om het streven naar een leven helemaal volgens Gods wil. Zonder gehoorzaamheid kom je niet door de nauwe poort. Zonder gehoorzaamheid ga je op de brede weg die zo mooi lijkt. Een prachtige snelweg waarop je je niet zo erg hoeft te verloochenen. Waar je over Christus kunt spreken als Verlosser maar ook zeggen dat het eigenlijk niet om gehoorzaamheid gaat maar om liefde. Dat juist dat het aantrekkelijke van het evangelie is. Waar de gehoorzaamheid in alle strijd en gebed tegen eigen gebrekkigheid ontbreekt, klinkt eens Jezus woord: “Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” 7:21-23.Aanbevolen voor verdere studie

J. van Bruggen De Bergrede
D.M. Lloyd-Jones De Bergrede
H.N. Ridderbos Mattheus Korte Verklaring

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019