» Christenvervolging in Nederland?

Wat is dit?

Foto CHRISTENVERVOLGING IN NEDERLAND?

De preek die je hier vindt is gehouden op 4 juli 2010 in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord. Als je goed naar de geluiden in de samenleving en de politiek luistert, hoor je hoe de weerstand tegen een christelijk leven volgens de Bijbel toeneemt. Daarom deze preek waarin ingegaan wordt op de actuele omstandigheden.

ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Gez 158
Lezing van de wet
Lied 440:1,2,4
Schriftlezing: 1 Petrus 4:7-19
2 Timotheus 3
Gebed
Psalm 74:2,12,13,14
Tekst: 2 Timotheus 3:12
Verkondiging van het evangelie
Psalm 140:4,9,10 (Schakel)
Dankgebed
Collecte
Psalm 119:51,53
Zegen

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

De uitslag van de verkiezingen ligt nu een maand achter ons. Er waren grote verschuivingen. Je kunt daar zo je mening over hebben. Je ziet dat veel mensen die zich christen nomen niet meer op een christelijke partij stemmen. Je ziet hoe ook in de politiek een leven zonder God en Christus doorzet.
Is dat nou allemaal zo erg zeg je misschien. Het gaat toch om politiek en over economie. Moet je je daar nu zo druk om maken? Als je goed luistert gaat een groot deel van de niet christelijke partijen een weg waarbij vervolging van christenen heel dichtbij komt. We weten al een hele tijd dat een groot deel van de Kamer eigenlijk wil verbieden dat een christelijke of gereformeerde school van het personeel een leven volgens de wil van God vraagt. Een leven ook buiten de school in overeenstemming met de grondslag van de school. In de praktijk spitst zich dan vaak toe om een leerkracht die een seksuele verhouding heeft met iemand van hetzelfde geslacht. Maar het gaat net zo goed om ongehuwd samenwonen en andere zaken die strijden met wat de Heilige Geest ons in de Bijbel leert over een leven volgens de wil van God.
Toch wil een groot deel en zoals het nu lijkt een meerderheid in de huidige Kamer zelfs verder gaan dan dit. Ik haal een stukje aan uit het verslag van het vragenuurtje in de Tweede Kamer in het reformatorisch Dagblad van 26 juni: “Ronduit onthullend was de inbreng van VVD-Kamerlid Dezentje Hamming. Zij greep de gelegenheid aan om haar “grote zorgen”te uiten over iets anders, namelijk “dat leerlingen op die school aangeleerd krijgen dat homoseksualiteit onacceptabel is.”Vreselijke zaak, vindt Dezentje. Dat islamitische en christelijke scholen homoseksuele docenten weigeren is heel erg, maar nog zorgwekkender is welke ideeën ze op die scholen aan de leerlingen overdragen. De uitlatingen van Dezentje werden op dit punt gesteund door PvdA Kamerlid Klijnsma.”
We kunnen er wel bij zeggen dat de kans heel groot is dat ook D66 en GroenLinks zulke geluiden ondersteunen. Dat is een flinke meerderheid in de Kamer. Echt leven uit de Bijbel waarbij de liefde voor Christus boven alles gaat, komt in ons land niet alleen onder kritiek te staan. Eigenlijk mag je zo niet meer denken en dat vooral niet aan de volgende generatie overdragen. Hoe moeten we daarop reageren?
Moeten we maar stil blijven, ons maar zoveel mogelijk aanpassen om toch nog geaccepteerd te worden en een eigen plaats in de samenleving te kunnen hebben? Je hoort tot in eigen kring een pleidooi daarvoor. Moeten we maar niet zo staan op een levenstijl die zo botst met de samenleving van onze tijd? Want het is toch niet goed om bekend te staan als een kerk die tegen abortus, euthanasie en het uitleven van homoseksualiteit is. Dan ben je toch niet meer aantrekkelijk voor de mensen in onze tijd. Moeten we niet veel meer aan het geweten van iedereen overlaten en niet zo moeilijk doen? Dat is de weg die ons door ds H de Jong vanuit een bespreking van een boek van hem in een ND van de afgelopen week wordt aanbevolen.
Je ziet hoe actueel deze vragen zijn. Juist dan is het zo belangrijk om bij die Goddelijk ontnuchterende woorden van onze tekst stil te staan. Ik verkondig jullie de blijde boodschap van Jezus Christus onder het volgende thema:

IEDER DIE ECHT MET CHRISTUS LEEFT WORDT VERVOLGD

1. Die kiest voor Christus
2. Die voelt de haat van de wereld

1. Die kiest voor Christus

Het is belangrijk om ook aandacht te geven aan het begin van hoofdstuk 3. De Heilige Geest typeert daarin de tijd waarin we leven. De tijd vanaf de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest is uitgestort in de “laatste dagen”. Hand 2:17.
Je kunt door de NBV op het verkeerde been gezet worden. Je leest daar namelijk over de tijd van de uitstorting van de heilige Geest: “Aan het einde der tijden”. Je leest in 2 Tim 3:1: “Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn.” Bij die beide tijdsaanduidingen gaat het in het Grieks op precies dezelfde woorden. Bij de uitstorting van de Heilige Geest is het einde van de tijden, zijn de laatste dagen aangebroken. Dat is een tijd die voor de gelovigen zwaar zal zijn. Zwaar zal zijn voor die een vroom leven willen leiden op deze wereld.
Broeders en zusters, jongens en meisjes let op dat woord vroom in onze tekst. Vroom zijn wordt hier door de Heilige Geest aan jong en oud aanbevolen! Wat is het goed als je vroom leeft, ook als je jong bent. Als iemand echt vroom leeft, verdiend hij van ons geen meewaardige blik. Dan past het ons niet om met een soort medelijden in onze stem te zeggen: Hij is nog zo jong en dan al zo vroom? Is dat niet overdreven.
Wat is het om vroom te zijn, om een vroom leven te leiden? Andere vertalingen spreken over een godzalig, een godvruchtig leven. Het gaat om een leven waarin jouw leven door God bepaald wordt. Het gaat om Hem in je leven en daarom ga je in je leven voor Hem.
Wat is nu het geheim van dat vrome, dat gelovige leven? Dat je in de “eenheid met Christus Jezus wilt leven”.
Je wilt aan Christus met al de vezels van je bestaan verbonden zijn. Omdat je hem kent als je Redder en je God. Je kent Hem als de man die onder de geweldige boosheid en straf van God door moest voor jouw leven tegen de goede wil van God in. Je hebt in de nood van je eigen schuld en zonden bij Christus de echte uitkomst gezocht. Je kent het wonder dat Zijn liefde je leven is binnengekomen. Hij heeft voor jou alles overgehad. Zelfs de ellende van de hel heeft Hij voor jou op Zich genomen. Wat een liefde! Zo ongelooflijk.
Daarom wil je in eenheid met Hem leven! Christus gaat je boven alles. Leven in eenheid met Christus is dan uit liefde leven volgens de wil van God als onze hemelse Vader. Je wilt niet dat er iets tussen die eenheid, die gemeenschap, die band met Christus en jou komt. De Geest leert je dan om echt vroom te willen leven omdat Christus je alles is. Je wilt als een rank aan de wijnstok blijven. Je wilt dat het leven voluit vanuit de wijnstok naar je toe blijft stromen. Je wilt de verbinding met Christus als de wijnstok niet verminderen of stoppen. Denk hier ook aan de woorden van de Here Jezus zelf: “Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn ranken.” Joh 15:4,5
Wie met Christus verbonden is als zijn of haar Redder, wil Hem ook volgen als zijn of haar Heer. Hij is de Heer van alle Heren. De liefde en daarom ook de gehoorzaamheid aan Hem gaat je dan boven alles. Zijn stem is en blijft dan altijd de beslissende stem.
Juist dat betekent dat als Christus stem, Gods Woord botst op wat de samenleving of een groep bekenden tegen je zegt je de stem laat klinken van Hem die jou met Zijn bloed, met Zijn leven heeft willen kopen. Hem volgen is dan het doel van je leven.
Je ziet altijd weer in de geschiedenis dat zo willen leven persoonlijk en als gemeente aangevallen wordt. Ook doordat het je in de samenleving moeilijk wordt gemaakt om echt christelijk te leven. Dat wordt je dan kwalijk genomen. Dan kan de neiging op komen om dan toch maar aan te passen. Natuurlijk ben je christen maar het is toch beter om geen aanstoot te geven? Je moet als kerk toch vooral niet bekend staan als mensen die buiten en zelfs tegenover de tijd staan. Onze tijd legt nu eenmaal meer nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid als iemand die toch serieus christen wil zijn dan volgens haar geweten toch abortus laat plegen moeten we in onze tijd daarover nog moeilijk doen?
Dan is de verleiding groot om toch aan te passen, om te conformeren.
Je hebt gezien hoe kerken dat deden in landen die communistisch waren. Ze gaven een groot deel van echt christelijk leven en getuigen in de samenleving op om maar te kunnen blijven bestaan. Je zag het in de Tweede Wereldoorlog wanneer tegen dominees die voor de koningin bleven bidden in kerkdiensten en lieten horen dat vervolging van joden en anderen antichristelijk is, gezegd werd: “U moet dat niet meer doen want u brengt Uzelf en de gemeente onnodig in gevaar.”
In onze tijd dreigt met alle zogenaamde vrijheid in onze samenleving dat bepaalde zaken die heel gewoon christelijk leven zijn als misdadige meningen worden gezien. Een kerk die geen vrouw toelaat in het ambt verdrukt vrouwen, een school die de kinderen voor houdt om op seksueel gebied schoon in Gods ogen te leven en de seksuele gemeenschap voor het huwelijk tussen man en vrouw te bewaren doet inbreuk op de vrijheid van het genieten van een mens. Een kerk die blijft uitdragen dat je zelf het recht van leven niet in je hand mag nemen, ook niet van het ongeboren leven moet ophouden dit te zeggen. Vooral mag niet gezegd worden dat zo’n leven zonder God en tegen Zijn wil in om Zijn straf roept. Wie zegt dat Nederland zich heeft te bekeren, roept veel haat en tegenstand op.
Moeten we dus maar stil blijven en dan hopen dat er toch nog een gedoogplekje voor ons overblijft?
Broeders en zusters, jongens en meisjes dan nog een keer terug naar het begin van 1 Tim 3. Kijk alleen eens naar vers 2. Hebben we daar geen tekening van de samenleving hoe die al meer wordt? Je ziet het voor je ogen al meer: “De mensen zullen egoistisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten.” Je moet de vrijheid hebben om God en gelovigen op de korrel te nemen. Er is toch vrijheid van meningsuiting maar je kinderen voluit volgens Gods Woord opvoeden mag eigenlijk niet. Dat is gevaarlijk voor een leven waar het om mijn genot moet gaan. Vrijheid van meningsuiting voor de toleranten maar wee je gebeente als je aan de tolerantie van de toleranten bent overgeleverd. Dan is er voor jou als christen geen plaats meer. Dan is de tolerantie verdwenen.
Moeten we dan maar stil blijven? Nee! Ook hierin gaat de Heilige Geest ons voor. Wat zegt Hij tegen Timotheus die in deze laatste dagen net als wij als getuige van Christus moet optreden: “Ik bezweer je bij Christus komst en heerschappij: Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. ….. Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen.”
Wie vroom leeft, wie dat doet in diepe verbondenheid aan Christus, loopt tegen de haat van de wereld aan. We zien dat in de tweede plaats.

2. Die voelt de haat van de wereld

Dat tweede deel van onze tekst maakt als je goed luistert nuchter. Het zorgt ervoor dat we als gemeente niet op een roze wolk gaan leven. Alsof de wereld op ons zit te wachten. Alsof de wereld als wij het maar goed naar voren brengen op het evangelie zit te wachten. Zo is het zeker niet. Wij moeten er niet vreemd van opkijken als wij met liefde voor onze naaste het echte evangelie van Christus uitdragen in woord en leven er tegenstand en vervolging komt.
We hebben dat gelezen in 1 Petrus 4: “Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt.”
Dat juist het volgen van Christus volgens Zijn woord en wil stuit op wat mensen vanuit hun eigen gevoelens en gedachten willen. Dat ontdekken we ook als we naar ons eigen hart, onze eigen gedachten en daden kijken. In het leven van een christen is er als het goed is altijd weer die strijd die ons op de knieën brengt en ons steeds weer laat vragen: Here laat mij Uw wil steeds weer leren liefhebben en uitdragen tegen al de tegenstand in.
Dan is het goed om te zien dat we staan in de lijn van Christus – Paulus - Timotheus.
Het is de Here Jezus zelf die ons duidelijk maakt dat als we Hem volgen de wereld, de samenleving ons dan vaak zal laten merken dat ze niet erg blij met ons zijn. Luister maar eens naar wat de Here Jezus in Johannes 15 zegt:
“Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden.” vs 18-20
Als de wereld zich houdt aan onze woorden betekent het dat ze ze niet zullen vergeten. Dat ze je om die woorden waarin je Christus volgt reden zien om je te beschuldigen van bijvoorbeeld discriminatie.
Paulus die de Here Jezus volgde en Zijn evangelie aan de mensen verkondigde met de oproep om je te bekeren, heeft in Zijn leven de haat van de samenleving tot aan zijn lichaam moeten voelen. Paulus herinnert Timotheus eraan net voor onze tekst: “en je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolgingen ondergaan die mij in Antiochie, Ikonium en lystra hebben getroffen. Ik heb ze allemaal doorstaan, de Heer heeft mij steeds weer gered.” Vs 11
De Heilige Geest maakt in onze tekst duidelijk dat wij in deze rij staan. Dat wie Christus als de Heer van zijn of haar leven wil volgen niet boven Hem staat en daarom ter wille van hem de haat van de wereld ook zal voelen en moeten verdragen. Niet door je aan te passen, niet door van Christus en van de wil van onze hemelse Vader te zwijgen. Maar door te weten dat Christus ook bij ons is als deze moeilijke dingen op ons afkomen. Ook als je voor de rechter moet verschijnen omdat we als kerk weigeren om te zwijgen van Gods goede wil, als we weigeren om ons aan de wereld aan te passen als Christus in Zijn Woord andere dingen van ons vraagt en leert. Die leer van Christus uitdragen en dat blijven doen geeft vrijheid ook als het betekent dat ik hier op aarde een tijd om Christus in de gevangenis moet doorbrengen. Ook als dat betekent dat zoals in de tijd van de Afscheiding er soldaten bij je in huis komen om te horen en te zien wat je doet en zegt.
Het is belangrijk dat we vanuit wat Christus ons leert voor onze overheid blijven bidden. Om niet revolutionair te worden. Niet in een hoekje kruipen en alles doen om maar gedoog te worden maar ook niet revolutionair. Laten we een biddende kerk van Christus zijn en blijven. Van Hem blijven getuigen, ons onderwijs aan onze kinderen blijven geven volgens de wil van onze hemelse Vader. Onze kinderen leren om te leven als echte kinderen van God. Bidden dat de Heilige Geest die opvoeding zal zegenen. De Geest bidden dat Hij ons een hart geeft dat zo aan de Here Jezus, aan God verbonden is dat we van Hem en Zijn wil die goed is voor alle mensen niet kunnen en willen zwijgen. Ook een kerk die blijft bidden voor de overheid die God ons geeft en dat ze het bij Christus als de Koning van alle koningen zoeken. Dan zijn we echt burgers van het Koninkrijk van Jezus Christus. Dan geeft de Geest je wat je van jezelf niet hebt dat ook als er vervolging komt je de kracht hebt om vol te houden als gelovige en als gemeente van Christus. Door steeds het onvervalste en duidelijk evangelie te laten horen en daarop elkaar en ook de samenleving te blijven aanspreken. Door te blijven oproepen tot bekering van een land en volk dat al meer van de enige God afvalt die alle eer en gehoorzaamheid verdiend.
Wees sterk en moedig in onze tijd! Verwacht die moed en het geloof op je knieën dan krijg je dat ook volgens Gods belofte. Dan kun je in de aanvallen die er op je afkomen zelfs nog blijdschap hebben. Als je om Christus vervolgd en achteruitgezet wordt, ben je gelukkig. Dan is het Christus die je voor eeuwig heeft gered, om door Zijn bloed verlost eeuwig in de warme liefde van God je leven te vinden.
Luister dan naar de stem van die ene Heer:
“Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.” Vs 12,13
Laten we als getuigen van Christus in deze wereld willen staan die weten dat vervolging ons zomaar kan treffen. Wees verbonden aan Christus dan kun je ook dan verder. Dan weet je dat het goed is als je Christus met een hart tot Hem bekeerd volgt en blijft volgen.

AMEN[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019