» HEILIG LEVEN WAAROM?

Wat is dit?

Foto HEILIG LEVEN WAAROM?

Dit artikel is geschreven voor het blad STIMULANS. Dat is het blad van de Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen.

“Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’” 1 Petrus 1:16

Vrij zonder grenzen?


Op wie wil jij lijken? Wie is jouw grote voorbeeld? Dat zijn heel persoonlijke vragen. Misschien is jouw antwoord dat je op niemand wilt lijken. Je wilt gewoon jezelf zijn. Dat moet toch ook kunnen? Echt jezelf zijn. Echt je eigen mening hebben. Wilders en anderen zeggen dat je altijd moet kunnen zeggen wat je wilt. Ook als je daarmee iemand anders beledigt. Eigenlijk moet je vrij kunnen zijn zonder grenzen. Boven alles lijkt te staan: We zijn vrij en moeten kunnen doen wat wij willen. Zo denken en voelen veel mensen in onze tijd. Het is een virus dat steeds weer een aanval op ons hart doet. Het klinkt zo goed. Zo aantrekkelijk.

Gods is heilig

Is het goed om als mens zo te denken en te leven? Ik schrijf expres als mens en niet als gelovige. Want de HERE is de Schepper van alle schepselen. Wie Hij is en wat Hij zegt heeft betekenis voor iedereen. Wat Hij zegt is ook belangrijk en goed voor alle mensen. Hij is goed en Hij is God. Als de enige God is Hij de bron van alle leven. Als God stijgt Hij boven alles en iedereen uit.
Dat maakt het woord heilig juist duidelijk. De HERE is de heilige God. Hij zegt: Ik ben heilig.
Het heilig zijn van God betekent o.a. de volgende dingen:
Hij is goed en zuiver. Hij heeft niets dat verkeerd, zondig of gebrekkig is in Zich. Hij haat wat slecht is, wat zondig is vanuit Zijn hart. Juist daarom is het de Here God die tegen ons zegt: “U die de HEER bemint: haat het kwade.” Psalm 97:10
Dat God heilig is, is meer dan dat Hij goed en zonder enige zonde is. Het betekent ook dat Hij ver boven Zijn hele schepping uitstijgt. Hij is meer dan alles wat wij kunnen voorstellen en verklaren. Ik geef je daarvan 2 voorbeelden uit de Bijbel en kom hier iets verder in het artikel nog terug.
a. Het volk Israel staat voor de Rietzee. De Farao komt met zijn elitetroepen aangestormd. Ze kunnen nergens naartoe vluchten. Ze zitten als ratten in de val. Dan is de HERE er voor Zijn volk op zo’n geweldige manier. Wat niemand kan, doet Hij. Hij zorgt ervoor dat er plotseling een pad in de Rietzee komt en Gods volk veilig naar de andere kant kan komen. de heilige God zorgt er ook nog voor dat de vijanden van Zijn volk worden uitgeschakeld door in de Rietzee te verdrinken. Als ze dan veilig aan de overkant zijn, zingt Mozes het volk o.a. dit voor: “Wie onder de goden is Uw gelijke, HEER? Wie is Uw gelijke, zo ontzagwekkend en heilg, wie dwingt zo veel eerbied af met roemrijke daden, wie anders verricht zulke wonderen?” Ex 15:11
b. Als je buiten staat en je kijkt bij een heldere nacht naar boven zie je de sterren. Ook die sterren die zover staan zijn door die ene God gemaakt. Dat hele geweldige heelal is Zijn werk en Hij zorgt ervoor dat het ook nu bestaat. Wat ben je als mens klein als je dat geweldige werk van God ziet. Daarover lees je in Jesaja 40: “met wie wil je Mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben Ik gelijk te stellen? Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, Hij roept ze bij hun namen, een voor een; door Zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet een.” Vers 25,26
Je ziet dus dat de heilige God echt goed is en dat hij altijd meer is dan Zijn schepping. Dan Zijn hele schepping.

Als Gods beeld geschapen

Wat moeten we hier nu mee? Heeft dat nu betekenis voor ons dagelijkse leven? Of is dit alleen maar een mooie theorie die ergens boven ons leven zweeft?
Om te zien dat deze dingen juist heel belangrijk voor je leven zijn, is het goed om terug te gaan naar de schepping. Naar de zesde scheppingsdag. De dag waarop de mens geschapen wordt. De mens is iets bijzonders. Iets dat van geen enkel anders schepsel gezegd wordt. Dat de mens naar het beeld van God gemaakt wordt. Voor ons als mensen ligt er de opdracht om op deze wereld beeld van God te zijn. Die opdracht is er ook na de zondeval. Dat zie je bijvoorbeeld in Jakobus 3:9,10: “Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?”
Het is onze opdracht om juist op deze wereld te laten zie hoe God is. Dat we als mensen op deze aarde laten zien hoe geweldig de ene God is. Om zo de hele schepping tot aanbidding van God te brengen. Daarbij past geen zonde, daarbij past niet wat slecht is.

Wat is Hij geweldig!

God is geweldig! Zo geweldig dat Hij zelfs in de maagd Maria de Verlosser verwekt. Dat kan helemaal niet volgens onze wetenschappelijke bevindingen. Een kind zonder het sperma van een man. De HERE doet een geweldige wonder. Want Hij is heilig! Je kunt God niet vangen in wat volgens onze menselijke gedachten mogelijk is. Hij is zoveel meer! Dat lees je op zo’n prachtige manier in Efeze 3;20.21: “Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.”
Wie verstandig is, wil daarom luisteren naar wat de heilige God te zeggen heeft. Dan besef je dat onze wijsheid zoveel kleiner is als die van God. Daarbij komt nog dat wij na de zondeval echt onverstandig geworden zijn. Ons denken wordt vaak beheerst door wat we zelf willen. We willen eigenlijk niet verder denken dan wat wij er van vinden en wat wij ontdekken. Ook ons denken is door de zonde aangetast.
Als de heilige Geest dat je tot in je hart heeft laten zien, ga je beseffen dat je het van Gods wijsheid moet hebben. Dan wil je op God lijken, dan wil je Zijn beeld zijn op aarde. Dat betekent dat je naar hem wilt luisteren om zo te leven als Hij het wil. Dat is echt goed voor ieder mens.

Echt luisteren

Wat is dan echt luisteren? Dat we dat doen met een hart dat wil ontvangen. Dat je zo naar de HERE opkijkt dat je in je hart zegt: HERE wilt U mij leren om Uw wijsheid in mijn hart op te nemen. Om dat onderwijs door Uw Geest zo in mijn hart te laten komen dat ik alleen maar leerling wil zijn. Dat ik alleen maar mijn leven volgens Uw geboden wil veranderen. Dat U en Uw wil mij boven alles gaan.
Dan zoek je niet meer de grenzeloze vrijheid volgens je eigen gevoelens. Dan is de vrijheid van je leven dat je leert om Gods wil te doen die goed en heilig is. Daarvoor leef je dan vanuit de verbondenheid aan Christus je Verlosser. Die je elke dag ook nog nodig hebt voor de vergeving van je zonden.
Luisteren naar de stem van de Geest is luisteren naar het Woord van God, de Bijbel. Omdat God zelf je aanspreekt als je de Bijbel leest. Heilig leven voor Gods ogen is dan elke dag het doel van je leven.
Dan wil je je leven richten op wat de Here Jezus in de Bergrede zegt: “Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.” Matt 5:48

Waarom heilig leven?

We vinden het in onze tijd erg moeilijk om voor een heilig leven te gaan. Dat beperkt je vrijheid. Dat maakt je in de samenleving op meerdere punten een vreemde. Dat wil je vaak niet zijn. Waarom moet ik nu weer anders zijn dan anderen?
Er is meer over te zeggen als wat ik nu kan schrijven. Drie belangrijke punten hierbij zijn:
1. Het is goed voor je! Mensen in onze tijd verafgoden hun eigen vrijheid. Dat is niet de echte vrijheid. Wie de vrijheid zoekt die je als zondig mens zoekt, gaat je leven kapot. Dan moet je eens je hoofd voor de heilige God buigen en kom je voor altijd in een gevangenis vol ellende. Het leven is vol vrijheid en juist goed als je niet op je eigen verlangens gericht bent. Heel scherp en duidelijk lees je dat in Galaten 5:17: “Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.”
2. Het is goed voor anderen. Mensen in onze tijd verafgoden hun eigen vrijheid. Ze gaan voor zichzelf. Wat brengt dat een ellende voor andere mensen. Want iemand die gaat voor de bevrediging van eigen verlangens gaat vaak over lijken. Als ik het maar goed heb en dat daardoor een ander aan de kant geschoven wordt, vinden we dan niet zo erg. Denk er goed aan dat bij een heilig leven ook hoort wat de Here Jezus in Mattheus 7:12 zegt: “Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.”
3. Echt leven is leven waarin het er om gaat dat onze God en Verlosser alle eer krijgt. Dat ons leven aanbidding van Hem is. Daarom wil je heilig leven. Leven volgens Gods wil als Zijn beeld.

Vragen voor bespreking

1. God is heilig. Wij bidden in het Onze Vader er o.a. om dat Gods Naam geheiligd wordt. Wat is heiligen dan?
2. Wat zegt de Bijbel over vreemdeling zijn? Willen we nog wel vreemdelingen op aarde zijn?
3. Wat is eerbied voor God hebben? Hoe laat jij dat concreet in je leven zien?
4. Lees 2 Korinthe 6:14-7:4. Hoe zorgen we ervoor om niet in hetzelfde span met ongelovigen te lopen?

Ds Rob Visser


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019