» Preken Dordtse Leerregels

Wat is dit?

Foto ->GODS UITVERKIEZING VERKONDIGEN!->

Over Gods heerlijke uitverkiezing bestaan veel misverstanden. Er is vaak een soort huiver om over de uitverkiezing en over de Dordtse Leerregels waarin we die heerlijke liefdevolle verkiezing belijden te spreken. Juist daarom ben ik ermee begonnen om vanuit de Dordtse leerregels te preken. Ik heb nu heel hoofdstuk 1 bepreekt. vier van die preken vind je hieronder. De andere preken zijn verdeeld over 2 jaar te vinden op de site van de GKV Dronten-Noord.


ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Lied 95:1,3
Geloofsbelijdenis van Nicea
Psalm 80:1,10
Viering van het heilig Avondmaal (Formulier 5)
Terwijl de tafel gereedgemaakt wordt en we aan tafel gaan: Psalm 66:5
1. Lezen: Genesis 3:13-15; Handelingen 20:17-38 Psalm 66:6
Terwijl we van tafel gaan Psalm 66:7
Slot formulier
Psalm 19:3,4
Tekst: Dordtse Leerregels I,14
Verkondiging van het evangelie
Lied 436:1,5,7
Dankgebed
Collecte
Psalm 65:1,2
Zegen

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

Soms maak je dingen mee die je laten schrikken. Het is alsof je ineens iets helder ziet en je denkt hoe kan het. Zoiets overkwam mij een paar weken geleden. Ik had een vrije zondag en die vrijdag daarvoor kocht ik een boek over de Remonstanten. Een boek door de remonstanten zelf geschreven. Ook over wat er eeuwen geleden in het begin van 17e eeuw gebeurd is waardoor ze buiten de gereformeerde kerk kwamen te staan.
Dan lees je hoe de mensen toendachten die door de gereformeerde kerken om hun denken veroordeeld werden. Omdat wat zij leerden en zeiden o.a. over Gods uitverkiezing in strijd was en is met wat we in de Bijbel lezen. Ineens schiet dan door je heen maar moet je eens kijken hoeveel onder ons eigenlijk niet net zo denken en spreken. Moet je eens kijken dat we ons daarover helemaal niet meer druk lijken te maken. Dan ga je ook zien hoe ver we de deuren in de praktijk naar evangelische/remonstrantse gedachten hebben opengezet. Dan moeten we eigenlijk ook niet klagen als mensen in de kerk hun vragen bij bijvoorbeeld de kinderdoop zetten en zich aangetrokken voelen tot het verwerpen daarvan.
Juist dan ga je zien hoe goed het is om echt aandacht te geven aan wat de Heilige Geest ons zelf vertelt over de uitverkiezing. Dat het goed is om dan aandacht te geven aan de Dordtse Leerregels. Niet om de Dordtse leerregels zelf maar om het onderwijs van de Heilige Geest dat vanuit de Bijbel in die Leerregels gekomen is. Daarom ook in de preken over de Dordtse Leerregels altijd weer terug naar de Bijbel, het Woord van God zelf.
Dan zie je in Gods uitverkiezing Zijn geweldige liefde ook op deze avondmaalszondag. Daarom verkondig ik jullie het evangelie van Jezus Christus vanmiddag onder het volgende thema:

GODS UITVERKIEZING MOET VERKONDIGD WORDEN

1.Vanuit de Schrift
2.Met wijsheid
3.Tot eer van God

1.Vanuit de Schrift


Onze eigen belijdenis laat er geen enkele twijfel over bestaan dat over Gods uitverkiezing, Zijn liefdevol reddend uitkiezen van mensen die door eigen schuld een ellendige toekomst hebben in de kerk gesproken moet worden. Het moet onderwezen worden. Het is juist in de kerk van Christus geen optie om er over te zwijgen dat de HERE voor de grondlegging van de wereld mensen heeft uitgekozen in Zijn geweldige liefde. Waarom is het geen optie om daarover in de kerk te zwijgen en te zeggen: laat iedereen daarover maar denken wat hij wil?
Omdat de HERE zelf in Zijn onderwijs een andere weg wijst. Het is de heilige Geest zelf die over Gods eeuwige verkiezing als iets geweldigs spreekt. Het is God zelf die deze daad van liefde ons zelf leert en verkondigt. Hij is de God van de uitverkiezing en daarom kunnen we daarover niet stil blijven. We belijden in het artikel dat we nu samen bekijken dat Gods uitverkiezing ons zowel in het Oude als het Nieuwe Testament geleerd wordt. Dan moeten wij vandaag niet wijzer dan God willen zijn en zeggen: het is maar beter om daarover in onze tijd stil te blijven.
Wat is het doel van de prediking en van de verkondiger van het evangelie? Dat hij aan het volk van God en in de wereld laat horen wat de HERE in Zijn eigen Woord ons zegt. Dan is het voor ons nu heel belangrijk om te zien of de HERE ons echt leert dat Hij mensen die van zichzelf zondig en schuldig zijn uitgekozen heeft om Zijn kinderen te zijn. Om in de eeuwigheid met Hem te leven.
Als je in alle rust de Bijbel leest zie je dat het zo is. Dat wil ik jullie nu in alle rust en vertrouwen op Chrtistus duidelijk maken.
Ik noem een paar gedeelten in de Bijbel dit dit heel duidelijk laten zien.
Ik begin bij die heel bekende tekst in het begin van de Bijbel: Gensis 3:15. Wat is er gebeurd? De mens is ongehoorzaam aan de HERE geworden. Wij hebben gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad terwijl God die ons goed gemaakt had dat verboden had. Die ongehoorzaamheid van ons heeft ons tot zondige mensen gemaakt. De HERE heeft nu alle recht om ons allemaal onder Zijn straf te veroordelen. Daar zou niets liefdeloos aan zijn. Dan zie je die geweldige grote en onverdiende liefde van God in Zijn eeuwige liefdeskeuze. Dan zegt Hij tegen de duivel:
Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw,tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop,jij bijt hen in de hiel.’ Gen 3:15
Het is belangrijk om nu niet alleen op bekende woorden te letten maar te zien wat er gaat gebeuren. De Here gaat met deze belofte ingrijpen op een situatie waar we zelf als mensen voor gezorgd hebben. Als de HERE niet zo ingegrepen had, zouden we allemaal vrede gehad hebben met een leven in zonden. Dan zouden we allemaal als willoze lammeren de eeuwige ellende zijn binnengegaan. Als willoze lammeren de duivel achterna.
Omdat de HERE besluit om in te gripen, omdat Hij in Zijn onverdiende goedheid mensen uitkiest, zal de duivelse vrede niet alle mensen en de hele aarde altijd overheersen, De vijandschap die er tussen de ongelovigen en de gelovigen zal komen is het gevolg van Gods liefdevolle uitverkiezing. Dat er mensen zijn die tegen eigen zondige hart zullen kiezen en tegen de duivel is het gevolg van Gods genadige uitverkiezing. Zonder dat geweldige werk van God zou er bij geen mens vijandschap tegen de duivel en tegen een zondig leven zijn.
Als dat er wel is, is dat niets anders als gevolg, vrucht van Gods uitverkiezing. We kunnen het zo zeggen: het ontstaan, het bestaan en het voortbestaan van ons geloof is het gevolg van Gods eeuwige verkiezing. Als je over dat machtige werk van God stil blijft, zwijg je over een van Gods grootste werken van Zijn liefde.
Wie over de uitverkiezing zwijgt, eert God niet in Zijn grootheid, liefde en heerlijkheid zoals Hij zichzelf aan ons heeft laten zien. Als we hierover stil zouden blijven, als we zouden zeggen dat moet geen punt zijn op onze theologische opleiding of bij het aanstellen van ambtsdragers, laten we elkaar op deze moeilijke punten vrij laten die neemt genoegen met een arm en verkeerd beeld van God en Zijn werk.
Ik wil nu nog een paar duidelijk plaatsen in de Bijbel laten zien waarin heel duidelijk ons verteld wordt dat God mensen tot het geloof uitgekozen heeft.
Vanaf Abraham tot de uitstorting van de Heilige Geest waren het vooral mensen in Israel die Gods uitverkorenen waren. Juist ook daarom gaat de HERE een heel bijzondere weg met dit volk dat onder Zijn bijzondere bescherming staat. We lezen daarvan in Deut 10:14,15:
“De HEER, die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat daarop leeft, heeft toch alleen voor úw voorouders liefde opgevat en uit alle volken juist u, hun nazaten, uitgekozen!”
Dit wordt nog eens onderstreept in wat we later in het Nieuwe Testament lezen: “Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan”. Hand 14:16 Zonder Gods uitverkiezing is er geen geloof en liefde bij mensen op deze wereld. Dan gaan we in de weg van ons eigen zondige hart. We horen dit ook als de Here Jezus zelf aan het woord is. Bijvoorbeeld als Hij de gelijkenis van de Goede Herder vertelt. Hij zegt dan in Joh 10:14-16: “Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.”
De Here Jezus zegt hier heel duidelijk dat Hij niet alleen gestorven is om mensen de mogelijkheid te geven (Dat is de kern van de leer van de remonstranten zoals we die onder een andere naam nu nog vaak tegen komen en ook vaak ons eigen denken en spreken beïnvloed!) om te geloven en gered te worden. Hij kent de mensen die bij God horen, voor wie Hij gaat sterven bij hen naam. Hij kent de schapen allemaal. Hij kent ze en Hij zal ze roepen en ze zullen Hem volgen! Daarmee heeft ook alles te maken wat de Here Jezus later zegt over de mensen die de Vader Hem gegeven heeft! De Here Jezus kent deze mensen, Gods uitverkorenen. Van die mensen die de Vader in Zijn geweldige onverdiende liefde aan Christus gegeven heeft lezen we in Joh 17:6,7: “Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt.”
De Bijbel staat echt vol van de woorden en de bewijzen voor Gods uitverkiezing in Christus. Ik noem er nog twee om dit duidelijk te maken:
Hand 13:46-48: “Maar Paulus en Barnabas zeiden onomwonden: ‘De boodschap van God moest het eerst onder u worden bekendgemaakt, maar aangezien u die afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig acht, zullen we ons tot de heidenen wenden. Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.”’ Toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze vol lof over het woord van de Heer, en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren aanvaardden het geloof. “
Efeze 1:3-6: “Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.”
Broeders en zusters ik houd nu op met bewijzen vanuit de Bijbel geven voor Gods heerlijke uitverkiezing die zo vol is van Zijn onpeilbare liefde voor zondaren. Mogen we hierover zwijgen? Nee, het is belangrijk om dit ook voluit te belijden. Om er eigenlijk geen raad mee te weten en er je een beetje voor te schamen. Het lijkt zo vredig om over dit punt niet te strijden want het is zo moeilijk zeggen we dan. Het is ook voor ons zo belangrijk om Gods volle evangelie te willen kennen en te verkondigen. (Hand 20:27) Dat doet nooit iets af aan die uitnodiging die je naar iedereen op deze wereld mag brengen: De HERE roept je in liefde en als je tot hem komt ben je gered.
De HERE leert wie in liefde tot Hem komt, wie bij Hem vergeving komt halen, dat wie zo naar hem komen van voor de grondlegging van de wereld uitgekozen zijn. Wie daarover in de prediking en beoordeling van bepaalde zaken wil zwijgen, is bezig om in de kerk van Christus te dwalen. Is ook bezig om toe te laten wat anders is dan wat de heilige Geest ons leert. We komen vaak zover omdat we meer nadruk willen leggen op onze eigen plaats en onze eigen keuze als mens. Dat voelt voor ons een stuk beter. Dan is het niet nodig om alleen God de eer te geven. Dan kunnen we ook nog een stuk eer aan onszelf geven. Dat streelt ons eigen gevoel.
Het is heel duidelijk vanuit de Bijbel dat de uitverkiezing door God in Christus zeker deel van de prediking en van ons getuigenis in deze wereld moet zijn. Het is wel heel belangrijk hoe dat gebeurt. We letten daarop in de tweede plaats.

2.Met wijsheid

Als we de Dordtse Leerregels lezen is het vaak tot het einde van hoofdstuk 5. We letten vaan niet op dat stukje dat dan nog volgt: het Slotwoord. Dit gedeelte maakt echt deel uit van de Dordtse Leerregels en is er ook met veel zorg aan toegevoegd. Je ziet ook hier hoe we belijden met de wijsheid en liefde van Christus. Je leest daar onder andere dit: “Tenslotte spoort deze synode alle mededienaars in de prediking van het evangelie van Christus aan, zich bij het behandelen van deze leer in scholen en kerken godvrezend en vroom te gedragen. Zij dienen zich daarbij, zowel mondeling als schriftelijk te richten op de eer van God, de heiliging van het leven en de vertroosting van de verslagen harten van de gelovigen. Zij behoren zich in hun denken en spreken over deze leer te houden aan de Schrift naar de overeenstemming van het geloof. Zij dienen zich tenslotte van elke manier van spreken te onthouden, die de grenzen van de duidelijke boodschap van de Heilige Schrift te buiten gaat en die aan de mensen die brutaal spitsvondige redeneringen verzinnen, goede grond zou kunnen geven, om de leer van de gereformeerde kerken te beschimpen of te belasteren.”
De wijsheid van Christus verdwijnt wanneer predikers het zo voorstellen dat als je maar uitverkoren bent het goed met je komt hoe je leven ook maar is. Je kunt zondigen wat je wilt. De wijsheid van Christus verdwijnt als er zo gepreekt wordt dat mensen niet naar Christus durven te gaan als ze geen bijzondere ervaring gehad hebben die het bewijs is dat ze bij Christus horen.
Die liefde van Christus verdwijnt als zo over de uitverkiezing gesproken wordt dat als je zwak in je geloof staat en je worstelt daarmee tegen je gezegd wordt: dan hoor jij zeker niet bij de uitverkorenen.
De echte regel van Christus zelf is dat iedereen geroepen wordt, echt gemeend uitgenodigd wordt om bij Christus als je Verlosser je leven te zoeken. Daar mogen wij niet doorheen lopen met onze logische redeneringen en onze schema’s bijvoorbeeld over Gods uitverkiezing. Wij mogen mensen niets in de weg leggen om op God heerlijke uitnodiging om tot Christus te geen in te gaan.
Wijsheid betekent hier dat we niet verder gaan dan wat de Heilige Geest ons in Gods eigen Woord zegt. De verkondigers van het evangelie moeten mensen juist bij God brengen, bij Zijn liefdevolle hart. Bij dat hart zo vol liefde dat Hij zelf zondaars uitgekozen heeft om ze tot Zijn uitverkoren kinderen te maken. Wat is het heerlijk om op Zijn roepstem te antwoorden en in Zijn vergeving en liefde te delen.
Wanneer Gods uitverkiezing met wijsheid gepreekt wordt, betekent het dat je liefdevol aangesproken en uitgenodigd wordt. Als we niet de rijkdom van Gods liefde en genade zien, komen we er vaak toe om te denken dat we het zelf kunnen. Dan zijn gevolgen dat de doop van onze kinderen als een probleem ervaren gaat worden, dat we eigenlijk niet meer willen zeggen dat we het als mensen zelf niet kunnen. Zo erg is het nu ook weer niet hoor je dan zeggen. Je moet niet zoveel over zonden praten want we kunnen echt zelf nog wel iets. Als je Gods eeuwige verkiezing niet volgens Gods eigen Woord belijden zien we onszelf vaak belangrijker en beter dan wat we echt volgens de HERE zijn. Laten we juist buigen voor de echte wijsheid die van God komt. Het is zo goed om de HERE die verkiest om Christus offer als je God en vader te kennen in Zijn geweldige liefde. Dan verkondig je ook het werk van Zijn verkiezing tot Zijn eer.

3.Tot Gods eer

Wat is nu het doel ervan als je over Gods verkiezing spreekt? Het grote doel is de eer op Zijn heilige Naam. Het gaat erom dat we de HERE aanbidden om de geweldige liefde en rijkdom die Hij ons heeft laten zien. Het gaat erom dat in de prediking de volheid van hem en Zijn werk voor ons wordt uitgestald. Als we dat niet willen, als sommige dingen van God bij ons niet goed in de smaak vallen en we daarom daarover anders willen denken, willen we niet de echte God kennen. Als we zeggen dat Gods verkiezing onze verantwoordelijkheid tekort doet, denken we te weinig van de HERE en te teveel van onszelf.
De HERE laat juist in Zijn uitverkiezing zo vol onverdiende liefde zo geweldig aan ons zien. Ondanks onze zonden als mensen heeft Hij toch nog mensen uitgekozen uit eigen schuld en ellende. Hij laat mensen het evangelie van Christus als de enige Verlosser horen. Hij wil het wonder van het nieuwe leven, van de wedergeboorte in jouw hart werken. Hij heeft Zijn Zoon gegeven om de uitverkorenen de eeuwige redding en het eeuwige leven te geven. Als de uitverkiezing zo gepreekt wordt is dat tot een levende troost voor Zijn volk.
Want dan mag je als gelovige weten, als iemand die in alle zwakheid in liefde antwoord op Gods uitnodiging dat jij niet door eigen kracht je aannemelijk bij God hoeft te maken. De HERE omringt Zijn uitverkoren volk met liefde, bescherming, met het je steeds weer in liefde terugroepen naar Christus als je Redder en Heer.
Verwerp dit evangelie toch niet! Lever je niet uit aan de armzalige boodschap dat je het zelf moet en kunt doen. Dan leer je de HERE niet kennen zoals Hij is. Dan wordt je in je leven steeds weer op jezelf teruggeworpen in plaats van op Christus als de drager van je schuld en zonden. Die het voor jou heeft gedaan. Laten we over de HERE die uitgekozen heeft in Christus niet zwijgen maar juist als kerken de HERE ook zo verkondigen en elkaar de troost en het belang daarvan steeds weer laten zien. Het is heerlijk om de HERE zo te kennen. Dan leer je met Paulus jubelen: “Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. … Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. Rom 11:33,36

AMEN

ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 95:1,3
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Romeinen 11:1-24
Psalm 147:1,2
Tekst: Dordtse Leerregels I,15
Psalm 131
Verkondiging van het evangelie
Gez 179b
Dankgebed
Collecte
Gez 140
Zegen


Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes.

We zijn toegekomen aan dat deel van de Dordtse Leerregels dat steeds weer de meeste kritiek oproept. Dit artikel wordt vaak genoemd als bewijs dat de Dordtse Leerregels hard zijn. Dat er niet genoef vanuit de eeuwige liefde van God gedacht en geschreven is. Je zou juist in dit artikel zo goed kunnen zien dat er vooral van het logische verstand van mensen geredeneerd is. Mensen zouden zo gedacht hebben dat als er over een eeuwige uitverkiezing gesproken wordt er daarom ook een besluit moet zijn waarin God verwerpt.
Dit soort opmerkingen maken altijd indruk. Je bent gauw geneigd om te zeggen dat je als gereformeerden niet nodig hebt om te spreken over een dubbele uitverkiezing: verkiezing en verwerping. Om gauw te zeggen dat het genoeg is om Gods uitverkiezing tot redding te belijden en van de rest te zeggen dat we dat eigenlijk niet weten.
Toch zullen we er eens heel goed naar moeten kijken. Dan bedoel ik ook echt dat we er open en eerlijk naar kijken en daarbij echt de Bijbel opendoen. Dat we dan niet willen overreageren naar welke kant ook. Maar ons rustig laten onderwijzen door de Heilige Geest zelf. We willen niet meer en niet minder zeggen dan wat de HERE ons zelf voorzegt in Zijn eigen Woord. Dan gaat het er niet om dat wij dingen zo willen zeggen dat het volgens ons gebalanseerd en genoeg genuanceerd is. Als je de Bijbel leest, zie je dat de eeuwige liefde in Gods verkiezing, in Zijn komen tot mensen altijd de boventoon heeft. Je ziet dat ook in de Dordtse Leerregels als je er op let hoeveel ruimte er gegeven wordt aan het schrijven over Gods liefdevolle verkiezing en hoeveel er over de verwerping gezegd wordt. We hebben in het eerste deel tot nu toe heel veel over Gods eeuwige liefde gehoord. Er komt nu maar een artikel waarin veel gezegd wordt over de verwerping. Ook als er over de verwerping gesproken wordt moeten we God bedenken wat de Heilige Geest in Ezechiel 18 laat zeggen: “Ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij gegaan is – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer, bega geen misdaden meer, anders brengt jullie schuld je ten val. Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid, en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten! Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!”
De HERE laat ons het besluit van verwerping zien om ons juist bij Christus te brengen en te houden. Ik verkondig jullie het goede nieuws van Jezus Christus onder het volgende thema:

DE HERE LAAT AAN ZIJN VOLK ZIJN BESLUIT VAN VERWERPING ZIEN

1.Om ons dankbaarheid te leren
2.Om ons te waarschuwen
3.Om ons te troosten

1. Om ons dankbaarheid/ootmoedigheid te leren.


We hebben vanuit het vorige artikel gezien dat de god die uitkiest zeker verkondigd moet worden. Dat mag niet anders omdat de HERE zelf dit van Zichzelf in de Bijbel vertelt. Daarom moet dit ook in de kerk en bij het onderwijs in de kerk en bij Theologische opleidingen geleerd worden. Duidelijk zoals de heilige Geest het ons voorzegt.
Wat in het vorige artikel gezegd is, wordt in ons artikel nog eens benadrukt. We zien in de eerste zin van art 15 dat dat de bedoeling is: “Het voorrecht van deze eeuwige en onverdiende genade van onze uitverkiezing wijst de Heilige Schrift ons bovenal aan, wanneer zij verder getuigt, dat niet alle mensen zijn uitverkoren.”
Het gaat er verder in ons artikel om dat de HERE niet alleen bepaalde mensen uitgekozen heeft maar ook dat Hij anderen niet uitgekozen heeft. Hij is die voorbijgegaan en heeft ze in de toestand gelaten waarin ze zichzelf gebracht hebben. We zijn hier weer terug bij het begin van de Dordtse leerregels. Ook daar is vanuit Gods eigen Woord duidelijk gemaakt dat wij als mensen onszelf in de toestand van de zonde en het verdienen van de eeuwige dood gebracht hebben. De HERE had ons goed gemaakt en toen hebben wij onszelf door het kiezen van wat God niet wil in grote elloende gebracht. We hebben onszelf zo gemaakt dat de HERE in Zijn heiligheid en rechtvaardigheid ons wel moet verwerpen. Dit lezen we ook in Romeinen 3;19,20: “Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.”
Dit is ook de reden waarom de Gods besluit van verwerping nooit kan betekenen dat god de oorzaak van onze eeuwige ellende is. Dat zijn wij zelf en dat blijven wij zelf. Dat besluit tot verwerping hebben wij zelf in werking gesteld door voor de zonde te kiezen en God is niet de oorzaak voor de eeuwige dood. Dat zijn we echt zelf.
De gedachte dat de HERE daarvan de oorzaak en bewerker is, is Godslasterlijk. Want in Hem is op geen enkele manier maar iets van het kwaad of van zonde. Wij kunnen de HERE echt niets verwijten. De mensen die de HERE in Zijn verkiezing voorbijgaat, blijven door eigen schuld onder de toorn van van God leven.
Juist dan zie je als gelovigen hoe geweldig groot het wonder is dat je Christus kent en met de HERE mag leven. Heel dicht bij Hem zijn in vrede. Wanneer de HERE ons vertelt dat Hij bepaalde zondaars in Zijn liefde heeft uitgekozen, is dat niet om jou bang en onzeker te maken. Dan is dat niet om jou kritisch tegenover God te maken. De HERE wil niet dat jij voor altijd een onzeker of bang kind van Hem bent. Hij wil juist kinderen die heel dicht bij Hem leven, die hun vertrouwen juist in hem vinden. Hij wil jou juist als Zijn kind dat in diepe eerbied vol liefde met Hem verbonden is.
Bij die diepe eerbied voor de HERE als je hemelse Vader hoort ook dat je niet hoogmoedig bent. Dat ik niet hoog van mezelf denk en de HERE aan mijn verstand en mijn gevoel meet. Dat ik ook niet hoog van mijn eigen geloof denk maar me daarin laat voeden door Hem. We lezen dit ook duidelijk in Romeinen 11. De Heilige Geest vertelt ons daar over Gods verkiezing en verwerping. We lezen daar hoe Paulus er het beeld van Israel als een boom gebruikt. Israel is Gods volk. Een groot deel van Israel verwerpt de Here Jezus en daarom worden die dode takken van de boom afgekapt. Denk hier ook aan wat de Here Jezus zelf in Joh 15 zegt: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.” vs 5,6
Ondanks het ongeloof van veel Israelieten blijft Paulus het beeld van de boom voor Israel gebruiken. Zij die uit de andere volken, uit de heidenen, tot geloof in Christus komen, worden in de boom die Israel is ingeplant. Zij waren deel van de wilde olyfboom maar door het geloof in Christus zijn ze deel geworden van de edele olyfboom. Dit is door de genade van God zo gegaan. Het is het gevolg van Gods genadige verkiezing.
Als je dat goed ziet, ga je jezelf niet verheffen. Wordt je ook niet kritisch naar de HERE toe. Je gaat dan ook niet zeggen: moet je eens kijken wat ben ik een geweldige gelovige. Je voelt je dan niet beter dan anderen die in hun leven niet tot het geloof in Christus komen. Paulus schrijft daarover in Rom 11:20-22: “Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof en u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God: als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou hij u dan wel sparen? Houd daarom voor ogen dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor wie gevallen zijn, maar goed voor u – als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid, want anders wordt ook u afgekapt.”
Je ziet hier heel duidelijk dat Gods besluit van verwerping juist onderstreept dat het niets anders dan een voorrecht, onverdiende genade van God is als je gelooft. Als je Christus kent en met Hem leeft als je Verlosser. Het is Gods liefde die jou daartoe gebracht heeft. Dan blijft er echt niet in jezelf over om je boven anderen op deze wereld te verheffen. Om je uit jezelf beter dan anderen te voelen. Als je gaat inzien dat je van jezelf net zo verwerpelijk voor God bent als ieder ander, raaak je er diepe en diep over verwonderd en daardoor diep dankbaar dat jij door Gods liefdeskeuze Christus mag kennen. Dan wil je niet hoogmoedig zijn. Dan wil je juist diep dankbaar en eerbiedig voor de HERE leven. Dan is je diepe dank en eerbied dat je voor de HERE wil leven elke dag van je leven. Dan wil je ook niet spelen met dat leven met en voor de HERE. We zien dat in de tweede plaats.

2. Om ons te waarschuwen

Soms willen we alleen over Gods liefde praten. Sommige mensen willen niet praten over de straf van God en over Zijn oordeel. Dat God ook verwerpt staat helemaal niet in hun woordenboek. Daarover praten zou alleen maar deprimerend zijn of het beeld van God als de liefdevolle Vader aantasten. Het gevolg daarvan is dat we de HERE dan niet meer echt kennen in Zijn diepe liefde. Als je luistert naar de Heilige Geest zie je dat Gods verwerping niet alleen gaat over het niet geloven maar ook over de zonden waarin mensen in hun leven aan vasthouden. De HERE heeft besloten om hen: “ook om andere zonden te veroordelen en voor eeuwig te straffen, en daarin Zijn rechtvaardigheid te tonen.”
Dat de HERE de zonden niet ongestraft laat, is voor ons een waarschuwing vol liefde. Het is ook niet zo dat wij kunnen zeggen: we zijn gedoopt en in het verbond geboren en dus kan het met mij niet verkeerd gaan. Een duidelijk voorbeeld daarvan in de Bijbel is Saul. De HERE kiest hem uit om de eerste koning van Israel te worden. Toch zien we in het leven van Saul dat hij niet met zijn hele hart de HERE volgt. Saul wil steeds weer voor een deel van zijn leven zijn eigen gang gaan. Het gevolg is dat hij steeds verder bij de HERE weg komt te staan. Het uiteindelijk gevolg is dat de HERE hem verlaat en hij zonder Gods liefde en bescherming moet leven.
Ook wij kunnen in een valse gerustheid leven. Je weet dat je vandaag niet echt leeft zoals de HERE dat wil. Vroeger als kind heb je dicht bij de HERE geleefd. Maar als je eerlijk met jezelf bent, weet je dat je bezig bent om langszaam maar zeker af te glijden. Wanneer iemand met jou daarover in gesprek gaat, zeg je: Ik weet wel dat het geloof bij mij niet is zoals het moet wezen maar dat is niet zo erg want Christus zal mij nooit helemaal vergeten. Als het in mijn leven echt moeilijk wordt. Als ik oud geworden ben, zal ik wel weer echt naar een leven met Christus terugkomen. Maar dat kan en past nu niet echt in mijn leven.
Als je zo denkt en leeft moet je bedenken dat je je eigen verlossing op het spel zet. Dan is het goed om tot je door te laten dringen wat we in Rom 11:21 gelezen hebben: “Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God: als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou hij u dan wel sparen?”
Als je zo leeft dat je niet steeds de nabijheid van God in je leven zoekt, ben je op een heel gevaarlijke weg. Dan kan het zover in je leven komen dat je zo van dat echte leven met Christus komt af te staan dat je in tijden van nood en oud worden de weg naar de HERE niet meer echt kunt terugvinden. Zo was het ook met Ezau. We lezen daarvan in Hebr 12:17: “U weet immers dat hij daarna, toen hij alsnog de zegen wilde verkrijgen, afgewezen werd; hij kreeg geen kans meer om het goed te maken, ook al smeekte hij er in tranen om.”
Wanneer wij ons in ons leven van de HERE vervreemden. Wanneer we in ons leven afstand maken tussen ons en de HERE, tussen ons en Zijn goede geboden zetten we onze eeuwige redding op het spel. Het is geen spelletje om te zeggen dat je toch wel bewust een beetje van de wil van God in je leven kunt afwijken. Dat is toch allemaal niet zo erg? Het komt wel goed want ik ben toch gedoopt en in het verbond geboren. Wie zo denkt en leeft, volgt een gedachte die de duivel zo graag in je leven plant. Een duidelijk voorbeeld daarvan is ons eigen land. Wat hebben we veel zegen van God in de geschiedenis gekregen! Wat was de kerk van Christus duidelijk in ons land aanwezig. Wat een zegen van de Here God. Ons land is een hele tijd met alle gebrek volgens de normen van Gods Woord geregeerd. We wilden een christelijk land en volk zijn.
Mensen en kerken zijn al meer vraagtekens bij het Woord van God gaan zetten. Ze dachten dat dat allemaal niet zo erg is. Wat zien we nu in ons land gebeuren? Nederland is een land geworden waarin de afwijking van Gods Woord gewoon is. Waarin het juist geweldig is als je kunt doen wat je zelf wil hoe ver dat ook tegen de wil van God ingaat. Het moet kunnen. Een land dat eens zoveel zegen heeft gekregen, kan niet zeggen dat het daarom altijd goed zal komen. Gods zegen en verkiezing mag nooit in jouw leven, nooit in het leven van ons als gemeente, nooit in het leven als volk een kussen voor valse gerustheid worden. Als je wel zo gaat leven, laat de HERE zien dat dan Zijn verwerping, Zijn oordeel over je komt. Dat laat de HERE ons juist weten om niet op die weg te gaan. Om naar Christus terug te keren of heel dicht bij Hem te blijven leven. Als we zo leven geeft het besluit van verwerping ons zelfs troost. We zien dat in de derde plaats.

3. om ons te troosten

De HERE veroordeelt sommige mensen. Waarom? Om hun zonden. Dit laat zien dat de HERE niet alleen de zonden haat maar dat Hij de zonden ook straft. Dat Hij ook mensen die in zonden leven eens van de wereld zaol verwijderen. Hij brengt ze eens in de eeuwige dood. Daar waar de HERE er niet is met Zijn liefde en zorg.
Zo laat Gods verwerping ook zien dat eens alle kwaad en alle tegenstand tegen Zijn wil en Zijn volk van de aarde verdwenen zal zijn. De Here Jezus komt eens als de rechter die zal oordelen over levenden en doden. Dan is de grote dag van scheiding gekomen. Dat is de dag waarvoor het volk van God de HERE zelfs leert danken. Om Hem ook om die dag te aanbidden. We lezen in de Bijbel dat de HERE geprezen wordt om de oordelen die Hij laat komen. Een paar voorbeelden daarvan zijn:
“De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,alle volken aanschouwen zijn majesteit. Beschaamd staan zij die beelden aanbidden en zich beroemen op goden van niets.
Voor Hem moeten alle goden zich buigen. Sion hoort het en verheugt zich; de steden van Juda juichen om uw rechtspraak, HEER. U, HEER, bent de hoogste op heel de aarde, boven alle goden hoog verheven.” Ps 97:6-9

“Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft, laat juichen de wereld met haar bewoners. Laten de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen voor de HEER, want hij is in aantocht als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en wet.” Ps 98:7-9

Een ander voorbeeld komen we tegen in Openbaring 19. In het hoofdstuk hiervoor lezen we over het oordeel over het grote Babylon. Dan lezen we daarna: “Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: ‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gewroken.’ Opnieuw zeiden ze: ‘Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.’ Vs 1-3
Het oordeel van God laat zien dat hij de rechtvaardige God is die eens de nieuwe aarde geeft aan Zijn uitverkoren kinderen, aan de gelovigen om daar altijd intens blij te leven. Vertrouw in je leven op Christus. Leef steeds met de HERE als je God. Dan mag je zeker weten dat je Gods uitverkoren kind bent. Dan troosten zelfs Gods oordelen jou. Dan wil de geest je leren om je aan Hem die Zijn Zoon voor al onze zonden gegeven heeft toe te vertrouwen. Loof de HERE!

AMEN

ORDE VAN DIENST


Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 70
Viering van het Heilig Avondmaal (Formulier 4)
Tafel wordt gereedgemaakt en we gaan aan tafel: Gez 127:1,2
1. Lezen: Jesaja 42:1-7 Zingen: Gez 127:3
Terwijl we van tafel gaan: Gez 127:4,5
Slot Formulier
Psalm 86:5,7
Schriftlezing: Mattheus 11:25-30
Lied 328
Teks: Dordtse Leerregels I,16
Preek
Psalm 146:3,6
Dankgebed
Collecte
Psalm 138:3,4
Zegen

Gemeente van onze Here Jesus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Waar geniet jij van in je leven? Wat maakt ons echt blij in ons leven? We hebben vandaag het avondmaal gevierd. Heb je daarvan genoten? Heeft dat je blij gemaakt? Een blijdschap die boven al het andere uitgaat?
Laat ik nog een ander voorbeeld noemen. Je hebt van de Psalmen die overlopen van blijdschap. Waar het tintelt van vreugde. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 119. Een Psalm die een geweldig loflied is op Gods geboden, op Zijn wet. Wat een blijdschap over de HERE die met Zijn geboden tot ons komt: “Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER, gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die hij wijst. ….
Hoe kan wie jong is zuiver leven?Door zich te houden aan uw woord. Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen. Geprezen bent u, HEER, onderwijs mij in uw wetten….
Uw regels wil ik overdenken, het oog op uw paden gericht. Ik verheug mij in uw wetten, uw woord zal ik niet vergeten.” Vs 1-3,9-12,15,16
Of vinden we onze blijdschap in dingen die de HERE verkeerd noemt? Genieten we ervan als we naar zondige dingen kijken? Het is belangrijk dat vanuit het vieren van het Avondmaal wij uitstralen dat onze grootste blijdschap de HERE is en in dat spoor een leven volgens Zijn wil. Dat we niets liever willen dan staan in de werkelijkheid van het leven, in de werkelijkheid van een leven volgens de geboden van Christus en daarom afstand nemen van een werelds leven. We zoeken onze rust en vrede dan in Christus. Je wilt dicht bij Hem zijn en ver van wat zondig is. Dan ga je ook al meer zien en ervaren dat Gods verwerping er niet is als je met Hem wil leven. Gods verwerping is er niet om Zijn kinderen bang te maken maar wel om ze tegen een wereld leven te waarschuwen. We zien dat als ik jullie het goede nieuws van Jezus Christus van Dordtse Leerregels I,16 onder het volgende thema verkondig:

GODS BESLUIT VAN VERWERPING IS ER NIET OM ZIJN KINDEREN BANG TE MAKEN.

1.Het is er niet om de kleine in het geloof bang te maken.
2. Het is er niet om de onzekere in het geloof bang te maken
3. Het is er wel om de mens die werelds leeft bang te maken.

1. Het is er niet om de kleine in het geloof bang te maken.


We hebben vorige week gezien dat de HERE Zijn besluit van verwerping aan ons laat zien om ons te troosten, om ons te bemoedigen voor de toekomst. De HERE heeft daardoor ook nog meer laten zien hoe groot het wonder van Zijn liefde is als je in geloof je leven bij Christus zoekt. Dat je door het geloof mag weten dat je Zijn uitverkoren kind bent. Bij Zijn uitgekozen volk mag horen.
Toch gebeurt het vaak dat mensen die van Gods verwerping horen dit niet zo opvatten. Mensen worden er onzeker, geïrriteerd of bang van. De broeders die de dordtse leerregels opgesteld hebben, wisten dat heel goed. Ze kenden de harten van de broeders en de zusters in de gemeente. Dat is ook de reden dat in ons artikel daarop op een heel goede, pastorale manier ingegaan wordt. Je ziet hier hoe de Dordtse leerregels het verschil in geloof, de verschillen ook in de zekerheid die je van je geloof hebt serieus nemen. Al eerder lees je daarover in dit belijdenisgeschrift. In I,12: “Van hun eeuwige en onveranderlijke uitverkiezing tot behoud worden de uitverkorenen, ieder op zijn tijd, verzekerd, zij het niet bij iedereen even sterk en in gelijke mate.” De werkelijkheid is dat bij de een er meer groei in geloof is dan bij de ander. De een is meer een kind in het geloof , de ander is daarin meer volwassen en zeker. De een heeft veel last van twijfel en heeft een geweldige strijd om niet tot een werelds leven te vervallen. De ander is door Gods liefde en genade daar verder in gegroeid. Die leeft meer vanuit het vertrouwen op Christus.
Juist als je nog een kind in het geloof bent of je bent in je leven sterk teruggevallen in het leven met de HERE kan de gedachte opkomen dat je eigenlijk bij de verworpenen hoort.
Het kan zijn dat je in de kerk bent opgegroeid. Van huis uit ben je met de HERE en met de liefde en eerbied voor de Here Jezus opgegroeid. Je bent naar catechisatie gegaan. Je hebt met anderen Bijbelstudie gedaan. Je leest in je Bijbel en bidt. Ook persoonlijk. En toch sta je voor je gevoel zo ver bij Christus vandaan. Je hebt niet het gevoel dat je heel blij met Hem bent. God voelt zo ver weg. Je ervaart in je leven zo weinig van dat vaste vertrouwen op Christus. Het voelt alsof je geen levende band met God hebt. Je ziet bij jezelf nog zoveel verkeerde dingen, zoveel zonden. Je hebt daardoor in je geweten geen rust. Jij vraagt daardoor meerdere keren af , al zeg je dat tegen niemand, of jij wel bij Christus hoort. Of je wel echt een gelovige bent.
Je denkt van tijd tot tijd dat jij niet het type voor een gelovige bent. Jij bent zo anders dan anderen in de kerk. Die zijn voor je gevoel er zoveel serieuzer mee bezig. Zoveel geloviger en vromer. Daar pas je voor je gevoel helemaal niet meer tussen. Je begint al hoe meer te denken dat geloven in Christus zoals dat in de kerk er is niet bij jou past. Voor je gevoel ben je een ongelovige, een verworpene. Is het niet beter voor je om met geloof en met de kerk te stoppen want het wordt toch nooit echt iets.
Als je jezelf hierin herkent of een klein beetje herkent, zegt de HERE nu persoonlijk tegen je dat de duivel bezig is om jou leugens te vertellen. Hij probeert je te ontmoedigen. Hij is bezig om de gedachte bij je binnen te brengen dat jij nooit echt met Christus kunt leven. Dat is voor jou toch een hopeloze zaak. Het is voor jou echt niet nodig om moedeloos of onverschillig te zijn of te worden. Ook niet als je hoort dat de HERE ook verwerpt. De HERE heeft toen jij een baby was aan je beloofd dat Hij jouw Vader wil zijn en dat de Heilige Geest het geloof, de liefde voor Christus in jouw wil geven.
Ons artikel van de Dordtse Leerregels wijst ons juist in zulke gevoelens en gedachten de goede weg. Wat is dan de goede weg die Christus ons als de Goede Herder wijst? Deze: “Zij moeten zich niet laten ontmoedigen, wanneer zij over de verwerping horen spreken en evenmin zichzelf tot de verworpenen rekenen. Integendeel, zij moeten de middelen trouw blijven gebruiken, vurig verlangen naar de tijd van overvloediger genade en die eerbiedig en ootmoedig verwachten.”
Het is de Here Jezus zelf die tegen jou als jij zelf zo denkt en voelt, zegt: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ Mattheus 11:28-30
Je ziet hier hoe de Here Jezus als de Verlosser naar elk kind van God omkijkt. Als je denkt dat de eeuwige redding niet voor jou is, als je denkt dat jij in het verleden te erg gezondigd hebt, dat je toch onverschillig was, roept Hij jou in Zijn liefde. Hij zegt: Kom toch!
Blijf de middelen gebruik of ga ze gebruiken zegt Christus. Ook als je daarin ontrouw geworden bent. Wat betekent dat? Ik noem een paar dingen. Het is heel belangrijk dat je persoonlijk bidt en in je Bijbel leest. Dat jij jouw persoonlijk band met de HERE levend houdt. Dat je steeds blijft luisteren naar Gods eigen stem die vanuit de Bijbel tot je komt. Het is belangrijk dat je zelf ook echt nadenkt en tot je neemt wat je leest. Dat je het in alle eerbied overdenkt. Bid ook steeds persoonlijk! Zoek de HERE in je binnenkamer. Daar waar je alleen met je God en Redder in gesprek bent en naar hem luistert. Ook als het gevoel over je komt dat het niet helpt, als je niet het gevoel hebt dat de HERE als je vader dicht bij je is. Blijf ook dan de middelen gebruiken. De HERE belooft je dat Hij je dan echt blijf leiden en je ook verder en dieper in het leven met hem zal brengen.
Een van de dingen die hierbij ook echt heel belangrijk is, is het trouw bezoeken van de erediensten. Als mensen dan zeggen of in de krant schrijven dat dat niet meer past bij mensen van onze tijd en samenleving is dat heel gewoon je reinste onzin. Het is de HERE die juist in de kerkdiensten op een heel bijzondere manier dicht bij Zijn volk komt en ons dan als Zijn volk op een bijzondere manier wil ontmoeten. Het is de Geest zelf die ons in Hebreeen 10:24,25 zo aanspreekt: “Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.”
Broeders en zusters, jongens en meisjes als je deze woorden hoort moet je goed bedenken dat de HERE zelf dit in Zijn wijsheid tegen ons zegt! Dan gaat het niet om een of andere menselijke regel. Niet om een regel van een kerkenraad of een dominee die dit graag zo wil. De HERE laat zien dat dat goed voor je is. Zo wil de Heilige Geest je leiden. Vrucht van de Geest is ook dat je daarin vol liefde trouw bent. Als je zegt maar zo doen we dat tegenwoordig niet meer want wij zijn mondige mensen moet je goed bedenken dat je opstaat tegen de HERE die de enige God is en die de echte wijsheid volledig heeft. Alleen Hij is Alwijs! Maak van de middelen die Hij geeft trouw gebruik! Zo wil de HERE ook jou, ook als Christus voor je gevoel zo ver weg is, jou op de weg van het eeuwige leven laten lopen. Als je de middelen gebruikt die de HERE je geeft en je zo door de heilige Geest laat leiden, is het niet nodig om te denken dat geloven niets voor jou is en dat je dus wel een verworpene moet zijn.
Als je in verwachting en hoop op de Christus met je hart de middelen gebruikt mag je weten: ik ben Gods uitverkoren kind. Wat is het kenmerk van de verworpenen?
Dat ze leven voor de zonden en voor deze wereld. Dat ze zich niet echt schuldig voelen als ze gezondigd hebben. Als ze dat doen, zeggen of voelen waarvan je weet zo wil onze hemelse Vader het niet. Als jij in je leven met Christus wil leven volgens Zijn Woord en je vraagt daar steeds weer om in je gebed mag je weten dat je echt bij de HERE hoort. Bij Zijn verloste volk. Ook als je minder voelt dan je graag zou willen dan mag je in Christus als de drager van je zonden echte rust vinden. In Christus van wie je dan mag weten dat Hij ook voor jouw zonden en schuld gestorven is. Dat geldt ook voor die tweede groep die de Dordtse Leerregels noemt. We letten daarop in de tweede plaats.

2. Het is er niet om de onzekere in het geloof bang te maken

Jij bent iemand die echt met de HERE wilt leven. Jij doet echt je best om je leven te veranderen als je ziet dat de Here God het anders wil. Je voelt je echt schuldig over dingen die je als zonden in je eigen leven ziet. Jij wil graag dat die zondige daden, woorden en gevoelens uit je leven verdwijnen.
En toch als je dan weer hoort van Gods straf. Dat Hij verwerpt, komt er toch weer angst in je hart. Dat maakt je dan onzeker. Zou ik echt wel bij de gelovigen horen? Zou het niet zo zijn als ik sterf dat de HERE zegt: Jij hoort toch niet bij?
Je kunt in je leven ondanks al die goede voornemens nog zoveel gebreken en zonden aanwijzen. Je geloof is vaak nog zo klein. Bepaalde zonden en verkeerde verlangens, steken zo makkelijk weer de kop op. Zou ik toch niet eerder een verworpene dan een uitverkorene zijn? Je voelt je zo schuldig en zwak en daarom komt de onzekerheid en de je leven binnen als je van Gods oordeel hoort.
De HERE zegt dan tegen jou dat je die onzekerheid en angst achter je mag laten. We belijden dan echt op grond van wat de Heilige Geest in de Bijbel zegt in de Dordtse Leerregels: “De barmhartige God heeft immers beloofd, dat Hij de walmende vlaspit niet zal uitdoven en het geknakte riet niet zal verbreken.” Hier wordt verwezen naar Jesaja 42:3. het gaat daar om de Knecht van de HERE. Over de Verlosser die zal komen. Het is een profetie over Jezus Christus. Christus is de Goede Herder en de Verlosser die jou als jij met Hem wilt leven, als je je ziet dat je het licht van het evangelie in je eigen leven nog verduistert maar dat niet wilt. Als jij je nog zo schuldig voelt en je hart gebroken en zo onzeker jouw in Zijn geweldige liefde en genade opzoekt. De HERE slaat jou in al je zwakheid en onzekerheid dan niet neer, Hij wijst jou niet af. Hij slaat dat beetje licht in jouw leven niet dood! Nee, de Here Jezus zoekt juist wie zich zwak en zondig weet met Zijn liefde op. Zijn hart staat voor je open. Hij bemoedigt je en zegt: Jij bent Mijn schaap. Ik zal voor je zorgen. Ik ben met jou, Mijn liefde omringt jou. Hij zal jou als jij Hem zoekt je in liefde aan Zijn hart drukken. Zijn bloed bedekt dan jouw zonden. Hij heeft dan jouw verwerping gedragen en jij mag Gods uitverkoren kind zijn. Zo troost, bemoedigt de HERE Zijn volk. Ook ons vandaag. Ook bij de viering van het Avondmaal vandaag. Hij geeft echte troost. Het gaat dan niet om een goedkope troost. Niet om een goedkope hoop. Het besluit van verwerping moet bepaalde mensen wel bang, wel doodsbang maken. Daarover in het derde punt.

3.Het is er wel om de mens die werelds leeft bang te maken.

Betekent wat we tot nu toe gehoord hebben, dat als er over Gods oordeel en straf gesproken wordt bijvoorbeeld in een preek niemand bang hoeft te zijn? Het zou een verkeerde indruk zijn en ook echt strijden met wat de HERE zelf in de Bijbel ons zegt.
We kunnen ook niet zeggen dat alleen mensen buiten de kerk bang zouden moeten zijn. De Dordtse Leerregels noemen hier juist mensen die bij de kerk horen en ook in de kerk over Gods oordeel en verwerping horen. Er moet zo gepreekt worden dat mensen die in de kerk zijn maar in hun leven niet naar Christus luisteren. De zeggen: Ik ben wel een gelovige maar in de zakenwereld kan ik echt niet vanuit gehoorzaamheid aan de HERE zaken doen. Dan verdien ik te weinig. Als mensen zeggen: Ik ben een gelovige maar in het gewone leven kun je nu eenmaal niet zo leven als Christus het ons voorhoudt. Ik ben een christen maar als ik uitga kun je toch niet van mij verwachten dat ik niet dronken wordt en wel eens met een jongen of meisje die ik dan tegenkom aan het einde van de avond in een bed belandt.
Als je zo denkt en leeft en je daarin niet werkt aan verandering moet je bedenken dat Gods oordeel echt op je leven rust. Dat geldt ook als je alleen voor deze wereld leeft. Als je niet bereid bent om dingen in je leven op te geven om voor Christus kerk en voor je naaste in nood royaal te geven. Wie zich door zondige verlangens en door deze wereld laat beheersen moet zich juist laten waarschuwen door Gods verwerping. Om daardoor niet voor eeuwig verloren te gaan. Verander, bekeer je in je leven als je ziet dat het er zo in je leven voorstaat. De HERE ziet dan echt naar die bekering in je leven uit. Hij heeft zelf gezegd: “Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!” Ez 18:32
De HERE roept jou en mij met liefde. Met de liefde waarmee Christus vergeving en eeuwig leven verdiend heeft door het geven van Zijn dure bloed! Genade en vergeving is niet goedkoop. Het heeft de Zoon van God zelfs Zijn leven gekost! De HERE wil jouw om dat bloed deel geven aan die vergeving en aan het eeuwige leven. Geniet niet van de zonde maar van Christus liefde en vind in Hem echte rust en vrede in je leven

AMEN


ORDE VAN DIENST
Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 147:5,7
Lezing van de wet
Gez 156
Schriftlezing: Genesis 17: 1-8
1 Korintiërs 7: 10-15
Gebed
Collecte
Psalm 8: 1,2,3,6
Teks: Dordtse Leerregels I,17
Verkondiging van het evangelie
Psalm 105:4,5,6
Dankgebed
Psalm 103:5,7
Zegen

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

De tijd waarin de Dordtse leerregels zijn opgesteld was een andere tijd dan de onze. Er was zoveel anders. Een voorbeeld: wanneer er onder ons een zuster in verwachting is, gaan we er eigenlijk vanuit dat het kind geboren wordt en ook in leven blijft. Dat was toen heel anders. Veel moeders stierven in die tijd in het kraambed. Als je er naar kijkt hoeveel kinderen er in die tijd stierven, waren dat er heel veel. Het was toen zo dat bijna de helft van de kinderen die geboren werden in hun eerste levensjaar dood gingen.
Dat laat je zien hoe actueel artikel 17 toen was. De meeste ouders in die tijd hadden meegemaakt dat een of meer van hun kinderen waren gestorven. Ook onder ons komt dit voor maar het zijn uitzonderingen geworden.
De remonstranten hebben juist op dit tere punt de aanval op de gereformeerden ingezet. Juist hier dachten ze een wapen te hebben dat heel sterk was omdat hierbij sterke gevoelens en diep verdriet een rol speelt.
Als je het Slotwoord van de Dordtse Leerregels leest, zie je welke sterke beschuldiging de Remonstranten tegen de Gereformeerden inbrachten: “Veel onschuldige kinderen van de gelovigen rukt God van de moederschoot weg en werpt ze als een tiran in het helse vuur, zonder dat het bloed van Christus, de doop of het gebed van de kerk bij de doop hen kan helpen.”
Hierop reageren wij in de Dordtse Leerregels met: “En zo nog veel meer, dat de gereformeerde kerken niet alleen niet belijden, maar ook van harte en vol afschuw verwerpen.”
Het is belangrijk om te zien wat we op dit punt wel belijden. We zien dat als ik jullie het evangelie onder het volgende thema verkondig:

DE KINDEREN VAN DE GELOVIGEN ZIJN HEILIG

1.volgens het genadeverbond
2.daardoor weten we dat de kinderen van de gelovigen die jong sterven uitverkorenen zijn.

1.Volgens het genadeverbond


Wat kun je zeggen over kinderen die jong sterven? De remonstranten waren daar heel snel klaar mee. Het was duidelijk dat zo’n klein kind onschuldig was. Als je bij een wieg staat, kun je toch alleen maar vertederd zijn om dat kleine onschuldige baby’tje wat je daar ziet? De leer van de remonstranten was dan ook dat elk kind dat jong sterft dus naar de hemel gaat. Het maakt geen verschil of het nu een kind van gelovige ouders is of niet. Laten we eerlijk zijn dat zulke gedachten heel symphatiek overkomen en je al gauw aanspreken.
Het antwoord dat in de Dordtse Leerregels gegeven wordt, is niet dat er allerlei vermoedens over het geloof van dat kleine kind uitgesproken worden. Onze belijdenis zoekt zijn kracht niet in een of andere redenering. Ook niet in een of andere theologische mening. .
De Dordtse Leerregels zoeken hun kracht in het Woord van de HERE. Alleen in wat de heilige Geest ons in de Bijbel leert, ligt de bewijskracht en de echte vaste grond voor onze gedachten hierover. We moeten het ook hierbij niet in onze gevoelens zoeken maar in het onderwijs van onze hemelse Vader.
Dan zie je meteen dat we de remonstranten en velen in onze eigen tijd niet kunnen volgen als ze zeggen: alle kinderen die sterven zijn gered want kinderen zijn nog onschuldig. Je ziet hier dat je dit alleen kunt zeggen als je de erfzonde ontkent. Als je ontkent dat ieder mens met schuld en met de neiging om te willen zondigen geboren wordt. Niemand van ons is zonder schuld in de wereld gekomen. Hoe onschuldig je ook lijkt wanneer je net geboren bent. Het is niet voor niets dat we in het doopformulier belijden dat vanaf het begin van ons leven Gods toorn, Zijn straf over ons leven ligt. We kunnen het ontkennen maar de werkelijkheid is wel zo. Een van de vragen bij de doop van onze kinderen is dan ook: “Belijdt u, dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, ja zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn?”
Hoe goed de leer van de Remonstanten ook klinkt toch is het in strijd met wat de Heilige Geest ons leert. Het strijd bijvoorbeeld met wat we lezen in Psalm 51:7: “Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving.”
Wij belijden in de Dordtse Leerregels dat er een verschil is tussen de kinderen van de gelovigen en die van de ongelovigen. De kinderen van de gelovigen zijn ondanks de schuld waarmee ze geboren worden in Christus geheiligd.
Waarom zijn ze geheiligd? Betekent dit dat elk kind van gelovige ouders eigenlijk al als een gelovige geboren wordt? Is ieder kind dat uit gelovige ouders geboren wordt dus iemand die voor eeuwig gered is?
Zo is het niet. Als we dat zouden denken gaan we heel duidelijk in tegen wat de HERE ons leert. We lezen in de Bijbel namelijk ook van mensen die uit gelovige ouders, in het verbond geboren worden. Die besneden zijn of gedoopt zijn maar later niet meer in liefde voor de HERE leven. Die hun eigen weg gaan. Die niet met verdriet over eigen zonden de HERE vragen om vergeving en hun leven niet door de kracht van de Heilige Geest willen veranderen. Denk maar eens aan het volk Israel dat zo vaak van de HERE afviel. Paulus schrijft daarover in 1 Korinthe 10. Hij vertelt dan dat het hele volk Israel door de uittocht uit Egypte deelde in de verlossing die Hij gaf. Hij zegt dan dat het hele volk uit de geestelijke rots Christus gedronken heeft. Daarna schrijft hij in vers 5,6: “Toch wees God de meesten van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij.”
Nadat Paulus nog meer voorbeelden van Gods oordeel tijdens de woestijnreis gegeven heeft, schrijft hij in vers 11: “Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen.”
De HERE laat bij de doop, bij het teken van Zijn verbond, zien dat het kind dat dit teken ontvangt heilig is. Heilig zijn betekent dan niet dat je door ongehoorzaamheid niet meer voor eeuwig verloren kan gaan. Het is juist daarom dat de Geest in Rom 9:6 zegt: “Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël”. Heilig zijn betekent wel dat je door God in de wereld apart gezet bent.
Onze kinderen zijn van zichzelf niet beter en heiliger dan andere kinderen. Het verschil tussen de kinderen van de gelovigen en de ongelovigen ligt ook niet hierin dat het geloof van de ouders hun kinderen beter maakt. Het verschil is dat onze kinderen door Gods genade in Zijn beloften van vergeving en eeuwig leven delen. Zij horen door Gods genade bij Zijn verbond en daarom zijn ze heilig.
Wat betekent het heilig zijn voor wie in het verbond geboren worden? Een van de delen in de Bijbel die belangrijk zijn om dat goed in beeld te krijgen is 1 Korinthe 7. Het gaat daar om de situatie waarin aan mensen die de HERE niet kennen het evangelie verkondigd wordt. Het zaad van het evangelie wordt gezaaid en in een huwelijk komt daardoor een van 2 tot geloof. Paulus zegt dan dat je je er als gelovige niet voor moet inzetten om van je ongelovige man of vrouw te gaan scheiden. Hij zegt dan dat hij daarvoor geen letterlijke uitspraak van de Here Jezus kan aanhalen maar dat hij hierin door de Heilige Geest geleid wordt.
Bij zo’n huwelijk waarbij de een gelovig is en de ander ongelovig is een belangrijke vraag: Hoe zit het nu met de kinderen? Mag de gelovige man of vrouw zijn of haar kind laten dopen? Mag je zeggen dat jouw kinderen bij Gods verbond horen terwijl jouw man of vrouw ongelovig is?
Paulus schrijft dan dat de gelovige de ongelovige niet moet verstoten: “Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze geheiligd.”vs 14
Het is belangrijk om te zien dat Paulus hier verschillende woorden gebruikt om aan te geven wat de positie van de ongelovige man of vrouw is en wat de positie van het kind is. In ons vertaling staat er dan dat de ongelovige partner “God toebehoort”. Van het kind staat er dat die daarom geheiligd zijn.
In de 1951 vertaling wordt meer letterlijk vertaald en lezen dat de ongelovige partner geheiligd is en dat daarom de kinderen heilig zijn. De ongelovige man of vrouw wordt niet heilig door het geloof van de ander. Het is wel zo dat de HERE ervoor zorgt dat het ongeloof van de andere partner er niet voor kan zorgen dat het kind dat geboren wordt niet echt in Zijn liefde deelt. De HERE zorgt ervoor dat het ongeloof van de een er niet voor kan zorgen dat de kinderen niet zouden delen in Zijn liefde en trouw die Hij in Zijn verbond geeft. Het ongeloof van de een kan het kind niet zo vuil maken dat God zegt: dat kind hoort niet bij Mij. De HERE neemt die verhindering weg terwille van de gelovige. De kinderen in zo’n huwelijk geboren worden ook apart gezet en horen bij het volk van God, bij Christus kerk. Bij Gods volk dat in deze wereld apart gezet is. Ze horen bij het volk van God! Zij behoren bij het volk waarvan de HERE bij de instelling van de besnijdenis gezegd heedft: “Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.”vs 7
Dat je deel bent van Gods volk op aarde is niet te danken aan iets in jezelf maar omdat de HERE je in Zijn liefde Zijn belofte gegeven heeft. De HERE belooft aan ieder die bij het verbondsvolk hoort dat Hij jouw Vader wil zijn. Dat Hij jou door Christus al je zonden wil vergeven. Het heilig zijn van onze kinderen betekent dat God ze apart gezet heeft en dat Hij hen met liefde in Zijn armen genomen heeft. Dat is de reden waarom wij zeker mogen weten dat als onze kinderen jong sterven ze bij Gods uitverkoren kinderen horen. We letten daarop in de tweede plaats.

2.daardoor weten we dat de kinderen van de gelovigen die jong sterven uitverkorenen zijn.

Je babytje sterft. Jij bent een kind van God en je leeft in liefde met de HERE. Je verdriet is groot. Jij vraagt je af waarom je dit kind dat je negen maanden in je buik mocht dragen nu op aarde moet missen. Daarbij komt ook nog de vraag: waar is mijn kind nu? Zou het echt bij de Here Jezus in de hemel zijn? Hoe weet ik dat mijn kind een uitverkorene is? Jij hebt nog niets van het geloof van je kind kunnen zien. Is het dan nodig om te twijfelen? Blijft er dan niet altijd iets van onzekerheid?
Let er dan eens op hoe sterk onze belijdenis hier spreekt. Er staat niet: het is voor gelovige ouders niet nodig om daaraan te twijfelen. Nee, vanuit wat we in de Bijbel lezen geven de Dordtse Leerregels ons zelfs een opdracht: “Daarom moeten godvrezende ouders niet twijfelen aan de uitverkiezing en het behoud van hun kinderen, die God zeer jong uit dit leven wegneemt.”
De HERE heeft Zijn belofte gegeven. Als Hij dan jouw kind vroeg uit het leven op aarde wegneemt, mag je de zekerheid hebben dat jouw kind bij de HERE is als Zijn uitverkoren kind. Hij heeft jouw kind laten delen in het verlossende werk van Christus. Door Zijn bloed zijn de zonden van jouw kind voor altijd weggewassen. Daarvan is zijn of haar vroege sterven het bewijs. Dit heeft de HERE gedaan! Niet zonder jouw kind tot een ander mens gemaakt te hebben. Niet zonder jouw kind in de wedergeboorte te laten delen. De HERE heeft dan zonder dat wij dat konden zien de wedergeboorte in jouw kind gewerkt. Het is echt niet zo dat Gods belofte, de doop en de gebeden bij de doop niets voor het kind dat jong sterft betekenen. Wij mogen juist troost putten uit de volgende woorden die we na de doop bidden: “Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U, dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt en ons door uw Heilige Geest tot leden van uw eniggeboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. Wij danken U, dat U ons dit met de doop verzegelt en bekrachtigt.”
Let er ook op dat dit artikel van onze belijdenis niet zegt dat alleen bepaalde jonge kinderen van gelovige ouders die sterven voor altijd gered zijn. Nee, alle gelovige ouders die jonge kinderen hebben die gestorven zijn wordt heel persoonlijk verzekerd: “Daarom moeten godvrezende ouders niet twijfelen aan de uitverkiezing en het behoud van hun kinderen, die God zeer jong uit dit leven wegneemt.”
We zien hier Gods heerlijke trouw in Zijn verbond. Zijn belofte zijn maar niet alleen woorden waarvan we niet weten of die eigenlijk wel voor ons of voor onze kinderen bedoeld zijn. Gods belofte is zeker voor iedereen aan wie Hij die gegeven heeft. Dit geeft ouders die met hun leven bij Christus schuilen en bij Hem hun leven zoeken echte rust als een kind van hen jong sterft. Dat is de echte troost die de HERE geeft. Het geeft de rust dat ze geen ogenblik hoeven te twijfelen dat hun kind heerlijk bij de HERE is. Dat je kind het echt zo goed heeft bij Vader in de hemel. Dat je kind daar leeft door Christus offer verlost van Gods straf.
Dit betekent ook voor ons die niet vroeg gestorven zijn heel veel. De HERE is ook naar jou en mij met Zijn geweldige belofte toegekomen. Heel persoonlijk heeft Hij ons Zijn belofte gegeven. Heel persoonlijk doet de Here God dat ook vanmorgen door de verkondiging van het evangelie. Hij spreekt je vol liefde nu aan op de beloften die Hij jou gegeven heeft. Op het voorecht dat jij en ik Hem mogen kennen. Hij roept ons op om die belofte van Hem in ons leven niet aan de kant te schuiven. Hij komt in liefde zo dicht bij jou! Hij heeft jou tot Zijn kind aangenomen en aan jou de belofte gegeven dat Zijn liefde in Christus zich ook naar jou uitstrekt.
Het is zo belangrijk dat je niet je eigen weg in het leven gaat. Dat je niet zegt: Ik weet het beter dan de God die met Zijn belofte naar mij is toegekomen. Het is zo belangrijk dat je niet los van God en Christus door het leven gaat. Niet losraakt van het Woord van God maar je juist daaraan al meer in liefde bindt. Als je er los van gaat leven wordt je een ongehoorzaam kind. Dan wordt je iemand die het verbond dat de HERE met jou gesloten heeft, verbreekt. De straf die dan over je komt als je zo tot het einde toe blijft leven, is groter dan dat je niet van gods belofte en van Christus geweldige werk gehoord had. Wie Gods liefde heeft gekend en het dan veracht en weggooid, krijgt een zwaardere straf dan wie er niets of heel weinig van weet. Het is daarom dat de Here Jezus in Mattheus 11 zegt: “En jij dan, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen! Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou.” Vs 23,24
Gods onverdiende liefde die naar jou en mij toekomt is zo geweldig en dat is zo’n wonder! Wat geweldig als je die liefde al vanaf het begin van je leven mag kennen. Geweldig dat de HERE ons tot Zijn kinderen heeft gemaakt. Het is heerlijk om te weten dat Hij daarvoor Zijn Zoon, Jezus Christus tot in de dood gegeven heeft. Laat de heerlijke verbondsbelofte die Hij aan jou gedaan heeft je tot troost zijn. Tot diepe verwondering brengen. Je juist steeds weer heel dicht bij de HERE laten leven. Dan is het leven ook als er veel tranen zijn goed. Dan is er de troost die niemand kan wegnemen. De troost die zeker is. Dan heb je troost als je mkind vroeg gestorven is. Je kind kan het niet beter hebben. Hij of zij is bij de HERE. Hoe groot is Gods liefde dat Hij onze God en Vader wil zijn.

AMEN
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019