» Wij kiezen voor eenheid

Wat is dit?

Foto ->WIJ KIEZEN VOOR EENHEID MAAR WELKE EENHEID?->

Er is een initiatief gestart waarin kerken uitspreken dat ze kiezen voor eenheid. Echte eenheid in geloof is een roeping die we als kerken en christenen hebben. Daarvoor moeten we bidden en daar moeten we aan werken. Kerkelijke verdeeldheid terwijl er echte eenheid van het geloof is, is zonde. Menselijke gebruiken waarin we verschillen mogen die eenheid niet blokkeren.
Toch zie je nu in veel gevallen iets anders gebeuren. De leus: Wij kiezen voor eenheid laat veel mensen zeggen: we moeten het niet meer over de verschillen hebben. Als je jezelf christen noemt en voelt hoor je bij de eenheid. We hebben elkaar zo hart nodig. De leer is niet echt belangrijk. Het gaat om Jezus. Kiezen voor eenheid wordt dan de leus die het nadenken over echte eenheid in het geloof in de weg staat.
Ik heb gepreekt over Romeinen 16:17,18. Je ziet hoe de heilige Geest ook in deze dingen de weg wijst. De preek vind je hieronder.

ds Rob Visser


ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 96:1,2 (Schakel)
Lezing van de wet
Psalm 94:6,7
Schriftlezing: Romeinen 16
Voor de kinderen toelichting onderlinge eenheid vanuit de opdracht om al deze mensen te groeten.
Gebed
Collecte
Gez 119:1,2,3
Tekst: Romeinen 16:17,18
Verkondiging van het evangelie
Psalm 78:1,2
Dankgebed
Psalm 119:40,51,53
Zegen

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Je hebt soms van de teksten waarover je van plan bent te preken maar ineens gebeuren er dingen waardoor je eerder gaat doen dan gepland. Zo is het ook vanochtend. Mijn bedoeling was om later in het jaar over de tekst van vanmorgen te preken als afsluiting van ons jaarthema: onderling verbonden.
Maar zondag en in het begin van de week kwamen er zoveel vragen vanuit de gemeente en op de catechisatie over het omgaan met verschillen in en tussen kerken dat ik besloten heb om nu over deze tekst te preken. Eigenlijk kwamen alle vragen en opmerkingen met alle variaties hier op neer: Mag je als kerken kiezen voor eenheid en dan zeggen dat verschillen in leer eigenlijk niet belangrijk zijn. Gaat het erom dat we zeggen dat we christenen zijn en dat verschillen in de leer en ook in het leven van ondergeschikt belang zijn. Moeten we op die manier zeggen: Wij kiezen voor eenheid.’
Daarbij kwam later deze week nog het bericht dat binnen de PKN besloten was dat er geen maatregelen tegen ds Hendrikse genomen zullen worden. Hij is ds binnen de PKN en draagt als zijn mening uit dat God niet bestaat. De kerkelijke vergadering die zich hierover uit moet spreken heeft besloten dat wat ds Hendrikse beweert de fundamenten van de kerk niet raakt. Dan vraag je je af waar moet het dan wel over gaan om zover te komen?!
Is dat de manier waarop Christus Zijn kerk vergadert? Is dat de eenheid van het ware geloof? Broeders en zusters, jongens en meisjes dat zijn echt belangrijke vragen. Dat zijn maar niet theoretische vragen. Het zijn vragen die ons leven met de HERE en ons echt kerk van de Here Jezus zijn raken. Dat is maar niet een of andere mening van Rob Visser in 2010. Als dat zo was kon je het zo naast je neerleggen. Nee, je ziet deze vragen al levensgroot in de jonge kerk van het Nieuwe Testament. Het zijn de apostelen die in naam van Christus deze vragen zelfs aan de orde stellen in de kerken. Het is de heilige Geest zelf die daarvoor onze aandacht, ons hart vol liefde voor de Here vraagt. Dat zien we ook in onze tekst. Laten we samen het Woord van de Geest tot ons nemen als ik jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema verkondig:

-> WARE ONDERLINGE EENHEID VRAAGT OM HET MIJDEN VAN DWAALLERAARS1. Want zij gaan in tegen de ontvangen leer
2. Want zij misleiden argeloze mensen->


1. Want zij gaan in tegen de ontvangen leer

Onderling verbonden. Samen verbonden in de liefde van God. In de liefde die Christus ons heeft laten zien en horen. Daarover gaat het juist in Romeinen 16. Een hoofdstuk dat vol staat met namen. Je leest steeds weer dat mensen gegroet moeten worden. Dat is iets om heel goed op te letten. Paulus zelf groet hier niet bepaalde mensen die in Rome zijn of komen. Nee, hij draagt de gemeente in Rome op om deze mensen te groeten.
Hij zegt tegen de gemeente van Rome: groet al deze mensen die ik hier noem. Het zijn mensen met wie jullie echt onderling verbonden zijn want zij leven er ook voor om juist de goede boodschap van Christus uit te dragen. In woorden en daden. Dat groeten van deze mensen betekent dat Paulus tegen de gemeente van Rome zegt: houd met deze mensen contact, verwelkom ze in jullie midden. Ontvang ze in jullie midden en luister ook naar hen als mensen die vol liefde in dienst van Christus staan en dat hebben laten zien. Wees samen kerk van Christus. Wees zo onderling verbonden en geef zo de eenheid van geloof ook handen en voeten naar elkaar toe.
Nog even een tussenopmerking over de lijst van namen. Ik kan me voorstellen dat iemand onder het lezen van Romeinen 16 bij het lezen van vers 7 dacht: Ik hoor nu namen van apostelen die ik niet ken. Was Andronikus een apostel? Was er ook een vrouw apostel? Want ik lees over Junia die als apostel veel aanzien geniet. Hier moet toch wel een opmerking bij de NBV gemaakt worden. Het gaat hier niet om apostelen. Letterlijk lezen we: “Groet Andronikus en Junia(s), mijn stamgenoten en medegevangenen die in aanzien zijn bij de apostelen.” In de kring van de apostelen hebben deze 2 een goede naam.
Paulus wijst dus in Rom 16 juist de eenheid van de kerk, van de christenen aan. Als hij dat gedaan heeft, komt hij met een waarschuwing. De eenheid die er is zoals in Rome moet je niet in slaap sussen. Die eenheid is geen vanzelfsprekendheid. Die eenheid zal in de geschiedenis van de kerk steeds weer onder druk komen te staan.
Daarom lezen in vers 17: “Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen.” De Heilige Geest zegt: Let op mensen, blijf wakker en waakzaam.
Dat de eenheid van de kerk in de tijd tussen de uitstorting van de Heilige Geest en de wederkomst steeds weer bedriegt zal worden, heeft Paulus ook heel duidelijk aangegeven toen hij afscheid nam van de kerkenraad van Efeze. Hij wist dat hij deze mensen op aarde niet meer zou zien en dan drukt hij ze het volgende op hun hart: “Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u drie jaar lang dag en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven.” Vs 29-31
Er komen mensen die de onderlinge eenheid in de kerk bedreigen. Die scheuren trekken. Voor die mensen moet je oppassen. Wie heeft Paulus hier op het oog? Heeft hij het hier over lastige mensen? Over ruziemakers? Over mensen die hun eigen zin willen doordrijven? Je zou bij de vertaling van de NBV nog een beetje in die richting kunnen denken. Natuurlijk is het zo dat ook mensen die zo zijn een bedreiging voor de eenheid van Gods kinderen zijn. Maar daarover heeft Paulus het nu niet. De tweedracht en het anderen in de weg staan waarvan we in vers 17 lezen heeft alles te maken met de leer.
Wanneer vers 17 letterlijk vertaald en toch in de taal van vandaag wilt weergeven, kun je het met de Herziene Statenvertaling zo weergeven: “En ik wek u op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderwijs dat u ontvangen hebt, en keer u van hen af.”
Waar waarschuwt de heilige Geest hier tegen? Heel concreet is er in de gemeente van Rome op dat moment die echte eenheid van het geloof in Christus. Daarop wijs Paulus in vers 19: “Uw gehoorzaamheid is overal bekend geworden.” Dat is ook een gehoorzaamheid aan de leer, aan het onderwijs dat de apostelen gegeven hebben. Een gehoorzaamheid aan wat de Geest ons zelf vertelt in het onfeilbare Woord van God, de Bijbel. Je ziet dat ook in vers 26. We lezen daar dat God de volken tot gehoorzaamheid en geloof wil brengen aan de geschriften van de profeten. Gehoorzaam in leer en leven aan het onderwijs dat de Geest ons in de Bijbel geeft. Dat is het onderwijs dat ons is gegeven, dat aan ons is overgeleverd.
Wie zijn dus de mensen die tweedracht zaaien? Wie zijn de mensen die anderen in de weg staan en de echte onderlinge verbondenheid verbreken?
Dat zijn de mensen die van leer van Gods eigen Woord afwijken. Dat zijn de mensen die zeggen dat je ook wel op een andere manier kunt leven dan volgens de normen die de HERE in de Bijbel geeft. Dat zijn de mensen die ongehuwd samenwonen, die homoseksuele omgang, abortus en euthanasie met allerlei mooie woorden de mensen en ook een christen toch wel willen toestaan. Die zeggen dat je daar in onze tijd en cultuur niet zo stellig over moet zijn. Dat zijn de mensen die zeggen dat het niet zo belangrijk is om te belijden dat Jezus echt God is. Die zeggen dat als iemand van Jezus houdt het niet erg is als hij niet kan geloven dat de Here Jezus uit een maagd geboren is. Dat zijn de mensen die zeggen dat je als christen in onze tijd echt niet hoeft te geloven dat de muren van Jericho zomaar gevallen zijn en het niet nodig is om te geloven dat Jona drie dagen in de vis was. Als je maar van Jezus houdt. Dat zijn de mensen die zeggen dat je als kerken er niet moeilijk over moet doen dat in de ene kerk voorgangers vanaf de preekstoel kritiek op de Bijbel kunnen hebben. Dat in die kerken voorgangers kunnen uitdragen dat de Here Jezus niet echt voor onze zonden betaald heeft maar ons voorbeeld is. Dat in kerken gezegd kan worden dat Vader in de hemel echt niet over alles regeert. Als je dat wel zegt maak je het mensen van onze tijd erg moeilijk om nog in God te kunnen geloven wordt dan gezegd.
Dat zijn de mensen waarvan Heilige Geest in onze tekst zegt: “want zulke mensen dienen niet Christus, onze Heer, maar alleen hun eigen lusten, en door fraaie en welluidende woorden misleiden zij argeloze mensen.”
Het zijn mensen die zo christen willen zijn, die mensen een evangelie leren dat aangepast is aan wat mensen in eigen tijd graag willen horen. Een evangelie dat past bij het gevoel van eigen tijd. Je moet dan vooral niet zeggen dat je om het leven met Christus vaak als vreemdeling in deze wereld moet staan. Dat je op grond van Gods eigen woorden vaak moet kiezen tegen wat de meerderheid om je heen denkt en voelt. Deze mensen die tegen de door God zelf gegeven leer in de Bijbel ingaan, die naar eigen smaak aanpassen zijn vaak mensen die het heel mooi kunnen verwoorden. Het klinkt allemaal zo goed en aannemelijk. Het klinkt zo goed om te zeggen dat je het in onze tijd niet kunt maken dat vrouwen geen ambtsdragers kunnen zijn die leren en regeren in de kerk. Toch is dit wel tegen de wijsheid van de Geest zoals we die bijvoorbeeld in 1 Tim 2 lezen. Het klinkt zo goed om te zeggen als iemand per ongeluk in verwachting geraakt is en de komst van het kind je hele toekomst veranderd waarom zou je het vruchtje dan niet zo gauw mogelijk wegnemen. Iemand heeft toch ook recht op eigen ontplooiing? Het klinkt zo goed om te zeggen dat we de Bijbel wel moeten lezen als een bijzonder boek maar niet als een boek dat in alles gelijk heeft. Zo kunnen we nog een heel tijdje doorgaan. Het klinkt vaak zo goed en aannemelijk. Het maakt het allemaal voor eigen gevoel zoveel makkelijker. Toch is het zo dat juist deze mensen de echte onderlinge eenheid verbreken. Leven met Christus, leven met de HERE betekent leven volgens wat Hij ons met hart en ziel door de Heilige Geest in Zijn Woord leert. De echte eenheid wordt niet verbroken door mensen die met liefde de ander blijven voorhouden om echt bij Gods Woord te blijven. Die dat ook echt duidelijk maken vanuit dat machtige Woord van God. Die daarom dwaalleer en dwaalleraars bestrijden. Dan mogen wij als kerken niet zeggen dat we ook met de dwaalleraars kiezen voor eenheid. Want die echte eenheid is er dan niet. Zo vergadert Christus zijn kerk niet.
Ik wil daarvan een sprekend voorbeeld geven vanuit het Oude Testament. Het is koning Achab die het volk erin voorgaat om je niet aan de goede wil van de HERE te houden. Hij gaat het volk erin voor om ook de Baal te gaan dienen. Meer goden paste veel meer bij de cultuur en gevoel van die tijd. Dan komt de profeet Elia en hij waarschuwt. Hij roept het volk terug naar een leven met de HERE alleen en volgens Zijn wil. Hij kondigt droogte als straf van de HERE aan. Een droogte die drieënhalf jaar duurt. Dan na de drieënhalf jaar ontmoeten Achab en Elia elkaar weer. Dan komt er een scherp verwijt van Achab naar Elia. Achab maakt Elia uit voor de man die voor onrust onder de het volk heeft gezorgd. Hij zou het volk in het ongeluk gestort hebben. Dan is het antwoord van de ware profeet van de HERE: “Ik heb Israel niet in het ongeluk gestort, dat hebt u zelf gedaan, u en het koningshuis van uw vader, omdat u de geboden van de HEER naast u hebt neergelegd en de Baals bent gaan vereren.” 1 Kon 18:18
Als we kiezen voor echte onderlinge verbondenheid, voor echte eenheid vraagt Christus van ons om dwaalleer steeds weer weg te doen. Zij die dwaalleer brengen, zij die daarvoor ruimte vragen breken de echte eenheid en verbondenheid op. Zij zetten namelijk het leven met de echte God, met de echte Verlosser onder druk. Zij verleiden mensen en daarom moeten we dwaalleraars uit de weg gaan. We letten daarop in de tweede plaats.

2. Want zij misleiden argeloze mensen

Wat is nu het gevaar van gevaar van een verkeerde leer. Het aanpassen van het evangelie aan eigen smaak en tijd? Dat “argeloze mensen misleidt worden”. Wat is argeloos? Dat is dat je altijd maar weer er vanuit gaat dat het goed bedoeld is. Die man is zo gelovig dan zal het toch niet verkeerd zijn wat hij zegt. Laten we toch vrede houden want God is toch liefde en dan moet je toch niet strijden over de leer.
Natuurlijk zijn er mensen die overal een probleem van maken. Mensen die hun eigen gelijk zoeken. Van wie niemand anders mag denken dan zij denken. Ook daartegen waarschuwt de Heilige Geest. Ook dat zijn mensen die in wezen van de leer van Christus afwijken. Luister maar naar wat Paulus aan Timotheus schrijft: “Je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen en zich verdiepen in verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die leiden meer tot speculaties dan tot vervulling van de taak die God met het geloof gegeven heeft.” 1 Tim 1:3,4
Zonder om muggenzifters te worden moeten we voor de echte onderlinge eenheid elkaar bewaren bij de leer van Christus. Om daaruit samen in liefde te leven. Om zo al meer naar Christus als de Verlosser van jouw zonden en schuld toe te leven. Om al inniger met Hem in liefde verbonden te zijn. Hem op Zijn Woord te leren geloven en volgen. Vanuit Zijn liefde aan het kruis bewezen zo verwonderd te zijn dat je niet anders wil dan Hem onvoorwaardelijk geloven en volgen. Wat is het erg al mensen op een andere weg geleidt worden. Als ze op een weg geleidt worden die ze afleidt van een leven met de echte Christus. Die afleidt van de wil van de Vader zoals we die in de Bijbel lezen. Als die afleidt van de weg die de heilige Geest ons door het onfeilbare Woord van God wijst, moeten we ze uit de weg gaan.
Dan moeten we ook zeggen: dat mag in de kerk hier niet geleerd worden! Wij willen mensen niet in gevaar brengen en onder de verleiding van die verkeerde leer brengen. Daarom kun je niet kiezen voor eenheid met kerken die dat wel toelaten. Echte eenheid in de gemeente en tussen kerken kan er alleen zijn als we echt een in Christus en wat Hij ons leert zijn. Als we daarom de dwaalleraars samen willen weren.
Dat is niet makkelijk. Want daarachter zit de grote verleider: de duivel. Alleen door de kracht van de Heilige Geest, alleen door de kracht van God kunnen we echt kerk van Christus zijn en blijven. In de diepe liefde en het gebed tot de HERE om ons te leren volgens Zijn Woord alleen te geloven en te leven. Om zo eenheid te zoeken met elke gelovige en elke kerk om ons heen. Om samen Christus te dienen volgens dat heerlijke Woord, volgens die heerlijke leer.
Is dit nu een theoretisch verhaal? Nee, want waar gaat het om? Het gaat erom dat we de hele week van zondag tot zaterdag innig met Christus verbonden zijn. Dat we ons echt in ons leven van elke dag door Hem en wat Hij ons leert laten leiden. Dat we in de beslissingen van elke dag ons laten leiden door het onderwijs van God!
Dat je je daarbij laat leiden door mensen die je vanuit de Bijbel betrouwbaar onderwijs geven. Dat je je niet laat leiden door populariteit of door hoe mooi mensen dingen kunnen zeggen maar of het echt goed op het onderwijs van de Here gegrond is. Dat is levensbelangrijk.
Laat je niet als een argeloos mens misleiden maar verdiep je in de woorden van God zoals Hij die in het betrouwbare Woord gegeven heeft. Laten we zo kerk zijn en dan elkaar ook dienen om samen er over te praten hoe je dat praktisch vorm geeft in je leven. Praat ook daarover samen als je bij elkaar bent. Gewoon op visite en op de verenigingen. Laten we zo groeien in de liefde tot God.

AMEN

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019