» Drie meditaties

Wat is dit?

Foto ->:DRIE MEDITATIES->

Hieronder vind je 3 meditatie in volgorde van tijd. De eerste is gehouden op een gemeentevergadering in 2006.
De andere twee zijn geschreven voor het studentenblad van Vis Vitalis in 2008 en 2009.
->DE WIJNBOUWER, DE WIJNGAARD, DE WIJNSTOK EN DE RANKEN

Een meditatie->


Ruim 70 nakomelingen van Abraham vinden hun thuis in Egypte. Onder de bescherming van onderkoning Jozef. Het blijft niet bij deze zeventig. Ongeveer vierhonderd jaar later zijn de zeventig uitgegroeid tot een volk van tussen 2 en 3 miljoen. De 70 hebben onder Gods zegen vrucht gedragen.
Zij zijn onder de volken Gods wijnstok. Hij wil zijn wijnstok naar een andere plaats overbrengen: “U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte, en volken verdreven om hem te planten. U gaf hem een ruime plek, hij schoot wortel en vulde het land.” Ps 80:9,10
De HERE brengt Zijn volk als de grote wijnbouwer in het land Kanaan. Hij zorgt ervoor dat ze daar de ruimte krijgen om te groeien en vrucht te dragen. Hij staat altijd klaar om de wijnstok zo te verzorgen dat niets de groei ervan kan tegenhouden.
Het volk groeit dan ook uit: “De bergen werden bedekt door zijn schaduw, de machtige ceders door zijn twijgen, hij strekte zijn takken uit tot de zee, tot aan de grote rivier zijn takken.” Vs 11,12
Tot aan de grote rivier: de Eufraat strekte het rijk van Gods volk in de tijd van de grote koningen David en Salomo. De HERE is de wijnbouwer die ideaal voor Zijn wijnstok zorgt. Alles wat nodig is om te groeien, om daarin niet belemmerd te worden geeft Hij.
“Israel is de wijngaard van de HERE van de hemelse machten, de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda.” Jes 5:7 “Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard.” Vs 2
De volmaakte wijnbouwer, de HERE raakt teleurgesteld in zijn wijngaard: “maar die bracht slechts wrange vruchten voort ….. Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht, hij zocht rechtbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. ”. Vs 2 … 7. De oorzaak daarvan is niet de wijnbouwer: “Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange vruchten voort?” vs 4
Een van de belangrijkste oorzaken daarvan ligt bij de menselijke leiders. Zowel de koningen als de zogenaamde geestelijke leiders. Zij die in Gods naam voor de wijngaard moeten zorgen. Zij die de goede voeding die van de HERE komt aan de wijngaard moeten geven, doen iets heel anders. Zij zoeken zichzelf, zij gaan hun eigen gang. Daarom zegt de grote Wijnbouwer van hen: “Zo luidt de aanklacht van de HERE tegen de oudsten en de vorsten van Zijn volk: Jullie hebben mijn wijngaard in brand gestoken en jullie huizen gevuld met wat je de armen ontnam.” Jes 3:14.
Bij de ranken aan de wijnstokken zelf ligt ook veel schuld. Zo vaak hebben ze gedacht dat de voeding die niet van die van een ander dan ene wijnboer kwam zoveel beter en lekkerder was. Ze hebben zich zo vaak aan de zogenaamde zorg van andere wijnboeren overgegeven. Je zou zeggen dat de ene grote Wijnboer niets meer met de wijnstokken en hun ranken te maken wou hebben. Een heel ondankbaar stel. Toch is het deze Wijnboer, toch is dat Gods eer te na! Hij zorgt in de toekomst dat Hij een wijngaard heeft en dat die volop zal bloeien:
“Op die dag zal men de prachtige wijngaard bezingen, Ik de HERE houd de wacht over mijn wijngaard, steeds opnieuw bevloei Ik hem. Dag en nacht zal ik de wacht houden, zodat niemand hem kan schaden; Ik koester mijn woede niet. Maar zou ik dorens en distels dulden? Strijdbaar ga ik erop af, al dat onkruid steek ik in brand – tenzij men mijn bescherming zoekt en vrede met mij sluit. Ja, vrede sluit met mij.” Jes 27:2-5
Vrede sluiten met Mij! Wat gebeurt er met de wijngaard die steeds weer de verzorging van de HERE weigert? De Here Jezus geeft daarop antwoord in de gelijkenis van de wijnbouwers die geen deel van de opbrengst aan de grote Wijnbouwer, de Eigenaar willen geven. Zij erkennen de Eigenaar niet in de knechten die Hij stuurt, zelfs niet als de Eigenaar Zijn eigen Zoon stuurt. Zij denken dat als zij de zoon, de erfgenaam doodmaken, zij voor altijd hun eigen gang kunnen gaan. Dan zegt de Here Jezus:
“Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij zal zelf komen om de wijnbouwers om te brengen en hij zal de wijngaard aan anderen geven. Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen: De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.” Marc 12:9-11
De Vader in de hemel, de Wijnbouwer blijft er voor zorgen dat er een wijngaard van Hem blijft die voor eeuwig toekomst heeft. Van die wijngaard ben je deel, zo’n wijngaard zijn we als gemeente als we aan Christus, Gods eigen Zoon verbonden zijn. Als jij persoonlijk en wij als gemeente aan die wijnstok verbonden zijn die de Vader tot onze redding en tot onze eeuwige voeding gegeven heeft. Jezus Christus zegt:
“Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.” Joh 15:1,2
Jij draagt vrucht als wij ons voor ons leven volledig afhankelijk van Christus maken. Als Hij ons leven is. Als Zijn wijsheid onze wijsheid is waarmee wij eigen onwijsheid bestrijden. Waarmee wij ziektes die ons van de ware wijnstok verwijderen met Gods genezende Woord in eigen leven bestrijden. Als wij de Vader als Hij het nodig vindt heel diep in ons vlees laten snijden om de gezwellen en ziekmakende kiemen daaruit te verwijderen. En dan weer de levenssappen van Christus door ons leven laten vloeien. Omdat we rusten in het verlossende bloed van Christus. Dan komt Christus’ Geest die gezond maakt, die levend maak in ons leven. Ons steeds weer en meer bindt aan Christus als de ware wijnstok. Aan Hem en Zijn gezondmakende woorden.
Ons door de wijnbouwer met Zijn woorden en met Zijn Geest laten verzorgen is het geheim van echt gemeente zijn. Dat kan ook niet zonder om op Christus als de wijnstok aangesloten te zijn. Luisteren naar Hem, Hem liefhebben en zo onszelf verloochenen dat is gemeente van Christus zijn. Je laten snoeien door de wijnbouwer, ook als dat heel veel pijn doet, ook als je daardoor iets moet laten of verliezen wat je heel lief is. Zo je laten snoeien dat je leven niet op zelfontplooiing maar op dienst aan Christus gericht is. Je laten vormen door de Wijnbouwer om voor Hem vrucht te dragen. De vrucht van de Geest.
Dan zijn we een gemeente die toekomst heeft. Dan kan er veel zijn dat verdriet en moeite brengt maar doordat we aan Christus verbonden zijn blijven we op weg naar de meest vreugdevolle toekomst. Want Jezus Christus de ware wijnstok zegt bij het eerste Avondmaal: “Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal Ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat Ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.” Matt 26:29->KUN JE WEL VERTROUWEN?->

De wereld staat op zijn kop. Enorme sommen geld vervluchtigen. Als je naar de beurzen keek zag je een jaar geleden dat bepaalde banken en bedrijven een geweldige waarde hadden. Het is op het moment dat ik dit schrijf al zo dat er 2000 miljard van de waarde weg is. Veel mensen hadden hun vertrouwen op die waarde gezet. Die zijn nu veel geld kwijt. Soms doordat het op een IJslandse bank stond. Of je ziet ineens dat je beleggingshypotheek nu nog maar de helft waard is dan een jaar geleden. Mensen zijn bang voor een recessie. Dat maakt ongerust en bang. Waarop kun je in deze wereld nog bouwen en vertrouwen. Als zelfs de banken geen rots in de branding meer zijn?
Vertrouwen kan ook heel moeilijk op te brengen zijn vanwege heel grote teleurstellingen met mensen in het verleden. Hoe kan ik God als Vader vertrouwen als mijn eigen vader niet te vertrouwen is? Als eigen vader jou misschien wel misbruikt heeft. Zou je dan niet eerder sceptisch in deze wereld staan? Ik zoek het zelf wel uit. Maar ook dan kom je er achter dat je jezelf nogal eens tegenvalt. Je stelt jezelf teleur. Moeten we dan maar op een onverschillige manier door leven? Ik zie wel wat ik er van maak? Kan ik wel vertrouwen hebben? Kan ik dus wel rust in mijn leven hebben?
Eigenlijk teveel vragen voor een artikel van 3 bladzijden. Maar we gaan het proberen.

->Vertrouwen wat is dat eigenlijk?->


Je ziet in het woord vertrouwen het woord trouw. Het woord trouw wijst op verbondenheid. Je bent met iets of iemand verbonden waarop je bouwt. Je verwacht door dat iets of door die persoon niet teleurgesteld te worden. Je hebt er vertrouwen in.
Je hebt namelijk om iets te doen dat bepaalde instrument of die bepaalde persoon nodig om wat jij wilt voor elkaar te krijgen.
Een heel eenvoudig voorbeeld. Je bent aan het klussen. Je wilt in je badkamer nieuwe tegels aan de muur. Je vertrouwt jezelf op dat punt niet. Je denkt dat het dan erg lang gaat duren en ook niet echt netjes wordt. Je kent wel een vriend die dat goed kan. Je vraagt hem. Je vertrouwt dat werk aan hem toe. Je bent er van overtuigd dat hij dat werk trouw kan doen en daarom vertrouw je hem op dat punt.

->Vertrouwen beschaamd->

Als je naar het begin van de Bijbel kijkt, zie je hoe God ons in een vertrouwensrelatie gemaakt heeft. Hij gaat met ons als mensen een heel bijzondere relatie aan. Een heel innige. Wij zijn de enige schepselen in wie de HERE Zijn eigen adem geblazen heeft. Zo kwamen wij tot leven. Wij als mensen zijn de enige die door de HERE als Zijn kinderen geschapen heeft. Tussen God en mens was er een bijzondere vertrouwensrelatie geschapen. Een vertrouwen dat de HERE versterkte door persoonlijk naar Adam en Eva toe te komen en met ze te praten. Er was vertrouwelijk persoonlijk contact tussen God en mens. Gods trouw en liefde was daarvan de basis.
Dat gaat mis als de mens tegen Gods woorden in eet van de boom van kennis van goed en kwaad. Je ziet dan dat de enige die in alles te vertrouwen is door de mens ingeruild wordt voor de duivel. De duivel is Gods tegenbeeld. Hij is in niets te vertrouwen. Die breuk met God zorgt er ook voor dat het onderlinge vertrouwen tussen de mensen verdwijnt. Je ziet dat als Adam en Eva ontdekken dat ze naakt zijn. Ze beginnen zich te schamen omdat ze zich niet meer volledig veilig bij elkaar voelen. Je ziet de schade in het onderlinge vertrouwen ook daarin dat Adam in Genesis 3 Eva begint te verwijten. Er komt ook haat. Kain slaat Abel dood.
Het gebrek aan vertrouwen werkt niet alleen in de onderlinge verhoudingen van mensen door. Doordat de mens de HERE niet bleef vertrouwen kwam er als straf op de zonde ook de verstoring van de verhouding tussen mens en dier. Waar de mens voor de zondeval alle dieren vertrouwen, verdween dat na de zondeval. Voor de zondeval was er vrede met alle dieren. Zonder angst kon Adam alle dieren naar zich toe laten komen en ze namen geven. Na de zondeval worden bepaalde dieren gevaarlijk voor de mens. Moet hij oppassen voor roofdieren. Dat vertrouwen zal op de nieuwe aarde weer volledig hersteld zijn. Een voorproefje daarvan zie je bij de Here Jezus in de woestijn. Zie Marcus 1:13. Op de nieuwe aarde is er weer die volledige vrede tussen mens en natuur. Zie o.a. Jes 11:6-10
De mens kan na de zondeval ook veel minder vertrouwen op de vruchtbaarheid van de grond. Hij moet met zweet en moeite zijn werk doen en heel veel moeite doen om een goede oogst te krijgen. Dat zijn allemaal gevolgen van het vertrouwen dat wij als mensen beschaamd hebben. We hebben onszelf benadeeld door niet in alles op God te vertrouwen.

->Is vertrouwen nog mogelijk?->

Ik ga hier enkele mogelijkheden na waarin je misschien nog vertrouwen zou kunnen hebben.
In jezelf. Is het mogelijk om te varen op je eigen kompas in deze wereld. Dan
Ik dan echt je eigen kompas. Niet iets buiten jezelf. Maar echt je eigen gevoel, je eigen verstand, je eigen wil. Wij willen graag dat het zo is. Je vindt dan ook allerlei gedachten en filosofieën die in deze richting gaan. Het voelt natuurlijk ook niet goed om te zeggen dat je niet op jezelf kunt vertrouwen. Toch is juist dat een van de kernen van het christelijke geloof. Je kunt niet op jezelf bouwen. Dan bouw je je levenshuis op het zand. Dan bouw je jouw oordeel op de onbetrouwbare mens die je ook zelf bent. Wij zijn als mensen door de zonden echt helemaal aangetast. Vertrouwen op jezelf en ook op het menselijke als geheel zal veel teleurstelling geven. Het bouwen van de mens aan een soort paradijs zal altijd stuklopen op eigen onmacht en onderling wantrouwen. Dat zie je nu ook bij de kredietbubbel. Wij als mensen proberen al meer welvaart en welvaart te scheppen. Al meer welvaart moet ons een soort paradijs geven en ook dat houdt geen stand.
In je medemens. Daarvan heb ik net natuurlijk ook al iets gezegd. Je
medemens is net als jezelf totaal aangetast door de zonde en de gevolgen ervan. Of je het nu wil toegeven of niet. Maar er is wel iets anders dat hier gezegd moet worden. Betekent het niet vertrouwen op jezelf en op je medemens dat je jezelf en je medemens dan moet haten of links moet laten liggen? Nee, zo is het niet. We worden door Christus juist opgeroepen om zelfs onze vijanden lief te hebben. De kern van Gods wil voor ons leven is dat we Hem liefhebben en onze naaste. We worden juist als christenen opgeroepen om met alle mensen in vrede te leven. Een christen is dus geen mensenhater. Een christen is geen solist die eigenlijk met niemand anders te maken wil hebben. Een christen is iemand die juist de ander zoekt. Die met anderen wil samenleven. Die ook vertrouwen wil geven. Zonder om zijn uiteindelijke vertrouwen in zichzelf of in de medemens te leggen. Een kind van God wil zichzelf en ook de medemens en ook wat mensen denken en zeggen toetsen aan wat God zegt. Omdat Hij de enige is die echt te vertrouwen is.
Dat geldt ook voor jezelf. Christus roept ons op om onszelf te verloochenen. Dat betekent niet dat jij er als mens niet mag zijn. Het betekent wel dat je niet op jezelf bouwt en vertrouwt. Jezelf verloochenen betekent o.a. dat je niet in dienst van jezelf wilt staan maar in dienst van Christus. Hier is zondag 1 heel belangrijk: “Ik ben niet het eigendom van mijzelf maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus.” Je vertrouwt niet je eigen gevoel en verstand als het erom gaat hoe je je leven hebt in te richten. Je wilt je laten vormen door wat God je leert en daardoor door de Heilige Geest.

->Vertrouwen op de enige die te vertrouwen is->

De HERE heeft zich ook na de zondeval aan mensen verbonden. Hij sluit Zijn verbond met een deel van de mensen. Hij laat dan zien dat je op Hem aankunt. Wat Hij belooft dat doet Hij ook. Dat maakt Hij ook waar. Je ziet dat het duidelijkst in de komst van Christus. De Verlosser die God al duizenden jaren daarvoor beloofd heeft. Juist in Zijn komst, in wat Hij gedaan heeft, zie je dat God al Zijn beloften houdt en uitvoert. Wat daarover gezegd wordt in de Bijbel, komt bij elkaar in 2 Korinthe 1: “Zo waar God trouw is, wanneer ik ja tegen u zeg bedoel ik ook ja, niet nee. De Zoon van God, Jezus Christus, die wij, Silvanus, Timotheus en ik, aan u verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja. In Hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer.” Vs 18-20
God is trouw. Nu kan het zo zijn dat iemand van goede wil is maar dingen gewoon niet voor elkaar kan krijgen. Dan wordt je vertrouwen in die ander beschaamd door zijn onmacht. Door zijn niet kunnen. Ook daarin is de HERE de grote uitzondering. Hij is de enige God. Hij staat als de Schepper boven de schepping. Zijn mogelijkheden als de enige God gaan verder dan alle mogelijkheden samen die er in de schepping liggen. Gods almacht is een kunnen dat boven alle scheppingsmogelijkheden samen uitgaat.
Daarbij komt dat de enige die echt van zichzelf helemaal goed is, ook in moreel opzicht helemaal af is de HERE is. Hij heeft het volledige overzicht, Hij is de enige die meer kan dan wij zelfs maar kunnen bedenken. Hij is het ook die nooit iets wil of doet wat niet goed is! De Here Jezus als de Zoon van God wist dat als geen ander. Juist daarom horen we Hem in de hof van Getsemane als het lijden voor ons onbetrouwbare mensen Hem zo zwaar valt, zeggen: “Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan Mij voorbijgaan! Maar laat niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.” Matt 26:39
Christus is onze Verlosser maar ook het grote voorbeeld voor ons als het op vertrouwen op God gaat.
Hij gaat ons daarin ook voor als je zoekt naar woorden waarop je je leven kunt bouwen. Woorden die je echte de goede weg wijzen. Woorden die je de werkelijkheid laten zien. Dan zie je hoe Christus bouwt op het Woord van God. Hoe Hij bouwt op de Bijbel. Ik zou daarvan heel veel voorbeelden kunnen geven. Ik geef er een. Als de Here Jezus met Zijn werk als Verlosser openlijk begint, komt de duivel naar hem toe. Hij wil Jezus ertoe brengen om voor hem te kiezen. Als de duivel dan met zijn verleidelijke woorden komt, zie je hoe de Here Jezus bouwt op wat Zijn Vader in de Bijbel zegt. Steeds weer beantwoord Hij de duivel met wat God in de Bijbel gezegd heeft. Zie Matt 4:1-11
Vertrouwen leer je bij God. Vertrouwen kun je alleen volledig op God. Leren wie God is en wat de werkelijkheid is en wat de goede weg door het leven is, leer je als je de Bijbel als het Woord van God leest. Als je die woorden tot je neemt als woorden die door en door te vertrouwen zijn. Dan bouw je jouw levenshuis, jouw toekomst, ook je bezig zijn met wetenschap op de rots.
Ik sluit af met een gedeelte uit Psalm 12: “Grijp in HEER! Niemand is nog trouw, geen mens spreekt nog waarheid. Ze beliegen elkaar allemaal, vals en verraderlijk is hun woord. … De woorden van de HEER zijn zuiver als zilver, gesmolten in de smeltkuil, gelouterd tot zevenmaal toe.” Vs 2,3… 7.


->KWETSBAAR EN TOCH ONAANTASTBAAR->

“Ook Set kreeg een zoon, die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen.” Gen 4:26

Kwetsbaar, breekbaar, broos zo is het leven. Je bent jong en gezond. Je bent opgegroeid in een liefdevolle en veilige omgeven. Je leeft in een tijd waarin de zorgen om genoeg te eten te krijgen er niet is. Dan kan het lijken alsof die kwetsbaarheid er niet is. Je leeft eigenlijk zonder echte zorgen. Het leven lacht je toe. Het lijkt alsof het leven niet stuk kan. Je geniet er met volle teugen van. Als kind van God.
Het kan ook zo anders. Je maakt heel dicht om je heen mee dat iemand die nog jong is en van je veel houdt ernstig ziek wordt. Je ziet hoe het leven van iemand die je lief is door een ongeluk van de ene op de andere dag afgebroken wordt. Je leeft in een gezin waar grote spanningen zijn en waar het moment komt dat je ouders gaan scheiden. Er gebeuren dingen in je leven die grote littekens op je verdere leven plaatsen. Je voelt je niet veilig. Je bent zo kwetsbaar. Je ervaart dat zelfs als je nog jong bent. Je ervaart dat als kind van God.

->Je bent niet de eerste->

Die kwetsbaarheid die je in je leven zo sterk kunt voelen, is niet iets wat er altijd al was. God schiep de aarde zonder dat er de zwakheid was die leidt tot ziekte en dood. De HERE maakte alles en iedereen op de aarde zonder dat de een de ander iets aandeed. Je was gewoon helemaal veilig. Er dreigde geen gevaar dat jouw leven zou aantasten. Ook niet emotioneel. Er was de vrede van God die al ons verstand vandaag te boven gaat. Je wist niet wat kwetsbaarheid was. Je was veilig in Gods schepping en in Zijn Vader handen. Hij had je zo’n veilig huis gegeven.
De kwetsbaarheid komt er door de duivel. Hij maakt jouw en mijn bestaan graag kwetsbaar. Vanuit die veilige omgeving waarin we omringd werden door Gods liefde kozen we toen voor de zogenaamde vrijheid. Een leven los van God en daarom met ellende en alle kwetsbaarheid die dat met zich meebrengt. De dood komt ons bestaan binnen. Verdriet en ook de pijn die een vrouw moet doorstaan als een kind geboren wordt. Dat het je veel moeite kost om je werk te doen. Dat je ’s avonds niet meer kan omdat het werk je zo zwaar gevallen is, komt ons leven binnen. Dat vind je allemaal in Genesis 3. De hele schepping voelt die kwetsbaarheid na de zondeval. Lees maar in Romeinen 8 over het komen van de nieuwe aarde: “De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar de hem (de mens die de zonde in de wereld bracht RV) die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.” Vs 19-21
De kwetsbaarheid die we in dit leven voelen en zien is iets dat wij als mensen in deze wereld gebracht hebben. Het is belangrijk om dat niet te ontkennen. Om ook te erkennen dat we er zelf niet uit kunnen komen.

->Ontken het niet: Enos->

De kwetsbaarheid is in de wereld gekomen. Zelfs zo dat de ene mens de andere wil kwetsen. Zelfs zo dat de dood er op volgt. Dat moesten Adam en Eva als ouders meemaken. De ene zoon slaat de andere dood. Kain en Abel. Je ziet hoe Adam en Eva het moeten meemaken dat een van hun kinderen de HERE verlaat. De kerk verlaat. Je voelt het verdriet en de kwetsbaarheid.
Dan zie je ook waarin het verschil ligt tussen wie echt bij Christus zijn leven zoekt en wie dat niet doet. Je ziet hoe de mensen in twee delen uiteenvallen. Er is een deel dat eigen kwetsbaarheid eigenlijk niet wil erkennen. Een deel dat er alles aan doet om zelf die kwetsbaarheid te over winnen. Ook dat zie je terug in Genesis 4. Je ziet hoe mensen zich tegen eigen kwetsbaarheid willen verdedigen door het recht van de sterkste. Een van de nakomelingen van Kain, zijn naam is Lamech, horen we dan zeggen: “Ada en Silla, hoor wat ik zeg! Vrouwen van Lamech, luister naar mij! Wie mij verwondt, sla ik dood., zelfs wie mij maar een striem toebrengen. Kain wordt zevenmaal gewroken, Lamech zevenenzeventigmaal.”
Let erop hoe juist het je in eigen kracht beschermen tegen kwetsbaarheid anderen weer veel wonden en ellende toebrengt. Zo verdwijnt de vrede van en geborgenheid bij God uit het leven.
Tegenover deze beweging in de geschiedenis staat dat deel van de mensen die op de HERE blijven vertrouwen. Zij erkennen eigen kwetsbaarheid en kijken daarom vol verwachting naar Vader in de hemel. Als een kleinzoon van Adam geboren wordt is het Seth die de zwakheid, de kwetsbaarheid van de mens belijdt. In de naam die hij zijn zoon geeft: Enos. Deze naam betekent mens maar dan vooral in zijn kwetsbaarheid, in zijn zwakheid en broosheid. Je kunt in eigen kracht die kwetsbaarheid niet kwijtraken. Die zwakheid willen mensen graag ontkennen door altijd jong te willen lijken, door bijna te denken dat pillen en medische zorg je de dood van het lijf moeten houden. Als dat niet lukt is dat heel erg. Toch zullen ze hun kwetsbaarheid en uiteindelijk de dood niet van het lijf kunnen houden.
Je ziet dat het gelovig deel van de mensen die zwakheid niet ontkent maar juist in die naam Enos belijdt. Dan is het heel opvallend wat juist in die tijd tegenover wat Lamech gezegd wordt door Christus kerk toen gedaan wordt: “In die tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen.”
Je kwetsbaarheid kun je uiteindelijk niet zelf wegwerken. Daarvoor heb je de HERE nodig. Ook als het om de kwetsbaarheid en vruchtbaarheid van de wereld gaat. Ook daarin moeten we ons door God de weg laten wijzen. Ook daarin moet de Heilige Geest door de Bijbel ons leiden. Je kracht en wijsheid in al je kwetsbaarheid zoeken en vinden bij de HERE. Dan hoor je Paulus zeggen in 1 Kor 1: “Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om wijzen te beschamen, wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen.” Vs 27,27
De goede weg is om je kwetsbaarheid en zwakheid te erkennen en je hulp bij de HERE de enige God te zoeken. De goede weg is om de oorzaak voor kwetsbaarheid en zwakheid te erkennen; de zonde, ook de zonden in je eigen leven. Om de weg naar Christus te gaan als je Redder.

->De Here Jezus zo kwetsbaar->

Als ik dit schrijf verwonder ik mij erover dat de Zoon van God kwetsbaar mens voor mij wilde worden. Zonder een zonde van Zijn kant toch zo kwetsbaar. Hij werd ziek, Hij werd oneerlijk behandeld, Hij moest pijn lijden, Hij werd bespuugd en bespot. Hij werd aan het kruis geslagen als een machteloze.
Juist als je bij Hem te leven zoekt, heeft Hij jouw kwetsbaarheid gedragen. Hij nam onze ziekten, heel onze kwetsbaarheid op Hem. Hoe kwetsbaar ook toch leef je niet voor niets als je Christus volgt. Want dan kan de duivel, de zonde en de dood niets meer met je als je gestorven bent of de Here Jezus terugkomt. Dan is alles kwetsbaarheid uit je leven verdwenen. Dan ben je zo fijngevoelig maar dan wordt je fijngevoeligheid nooit meer gekwetst. Voor die kwetsbare mens is er een geweldige toekomst als je niet in eigen kracht leeft maar in dienst van Christus. Ook als je jong bent en studeert.

Ds Rob Visser

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019