» Nationale synode

Wat is dit?

Foto -> DE NATIONALE SYNODE EN MIJN HANDTEKENING->

We lezen de laatste weken veel over het initiatief voor een nationale synode. Een synode die veel protestantse kerken in een vergadering bij elkaar moet brengen. Het initiatief is afkomstig van ds G de Fijter. Hij was preses van de PKN. Hij heeft een stuurgroep gevormd waarin ook prof B. Kamphuis heeft plaatsgenomen. De grote drijfveer voor deze nationale synode is de eenheid van de gelovigen. De verdeeldheid is niet goed en schaadt ook het getuigenis van het evangelie in de samenleving. Zeker in een tijd waarin al meer afscheid en afstand genomen wordt van geloven in Jezus Christus. Onze eigen prof Kamphuis omschrijft het in een interview dat op de site van de nationale synode te lezen staat, zo:“Ik heb in die twaalf jaar gemerkt dat het getuigenis van het evangelie belemmerd wordt door kerkelijke verdeeldheid. Als je aan niet-kerkelijken probeert duidelijk te maken wat je gelooft, is de kritiek vaak: er zijn zoveel kerken en zoveel geloven, doe eerst je huiswerk maar eens goed voor dat je ons met je blijde boodschap lastig valt.” En dat is volgens Kamphuis precies waar Jezus Christus voor gewaarschuwd heeft. Onder meer in het hogepriesterlijk gebed. “Voor een goed getuigenis van het evangelie is er eenheid onder gelovigen noodzakelijk. Daarom sprak dit initiatief mij aan. Vooral ook omdat het initiatief direct om de inhoud ging. Dat is wel zichtbaar bij het lezen van de credotekst. In die tekst proberen we te verwoorden wat het geloof vandaag betekent. En dát is belangrijk in de omgeving waarin we staan. Veel kerkelijk eenheidsstreven gaat voor de veiligheid vaak aan de inhoud voorbij. Rondom de inhoud liggen er immers veel conflicten.”
Het is nodig en goed om de eenheid van de gelovigen te zoeken en daaraan heel actief te werken. Juist in een tijd met zoveel afval, zoveel mensen die Christus niet meer kennen. Dat moet je wel aan je hart gaan als kind van God. Daar wil ik me ook helemaal voor inzetten. Daarin is er geen verschil tussen prof Kamphuis en mij. Geen verschil tussen de stuurgroep en mij. Toch heb ik bij dit initiatief vragen. Een daarvan wil ik nu wat verder uitwerken.


-> Handtekening onder het ondertekeningsformulier->

De stuurgroep heeft een statement opgesteld. Een statement dat prof Kamphuis ook een credotekst noemt. Dat wil zeggen dat het een voorstel tot een belijdenis is. Een gezamenlijke belijdenis waar we ons als kerken in Nederland van protestantse oorsprong dan samen achter kunnen stellen en daarin als eenheid naar voren komen. Zonder om tot kerkelijke eenheid over te gaan. Dan komt juist mijn probleem. Ik heb al meerdere keren met een hart vol liefde voor de HERE mijn handtekening onder het ondertekeningsformulier gezet. Dat is het formulier waaronder de ambtsdragers in onze kerken na hun bevestiging hun handtekening zetten. Dat is niet zomaar iets. Dat is een belofte die ambtsdragers tegenover God en met anderen als getuigen daarbij gedaan hebben. We spreken daarin o.a. het volgende uit: “Wij ondergetekenden, ouderlingen en diakenen van de Gereformeerde Kerk te ……, verklaren hierbij voor het aangezicht van de Here, oprecht en met een goed geweten dat wij er hartelijk van overtuigd zijn dat de leer van de drie formulieren van eenheid - de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels - in alle delen geheel met Gods Woord overeenstemt. Wij beloven daarom dat wij ieder naar eigen ambt deze leer met toewijding zullen onderwijzen en trouw verdedigen en elke dwaling, die daarmee in strijd is, zullen afwijzen.” Zonder deze belofte kan ik geen ambtsdrager in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn. Die belofte ligt me ook niet zwaar op de maag want ik ben ervan overtuigd dat wat ik in de Drie Formulieren van Eenheid belijdt echt zo is omdat de Heilige Geest dat ons in de Bijbel leert. Dat brengt mij in de problemen als het om de nationale synode gaat. Hoe kan ik dan over de kinderdoop zwijgen, hoe kan ik dan over Gods eeuwige uitverkiezing zwijgen, hoe kan ik er dan over zwijgen dat de mens in zichzelf helemaal dood door de zonden is en niet door een vrije wil voor Christus kan kiezen? Hoe kan ik dan zwijgen over de Bijbel als het onfeilbare Woord van God? Hoe kan ik daarover zwijgen in een vergadering van kerkgenootschappen waar er kerken zijn waarin de kinderdoop als on-Schriftuurlijk wordt gezien, waarin de mens vanuit zichzelf wel als zwak maar toch goed gezien wordt. Waar er kerken zijn die niets van Gods eeuwige verkiezing moeten hebben. Waar er kerken zijn waarin de Bijbel door predikanten en professoren als een boek wordt gezien waarin je menselijke ervaring over God leest en niet te maken hebt met het door en door betrouwbare Woord van de Geest zelf. Dan kun je met een of andere credotekst komen maar als iedereen die dan zo kan lezen dat eigen mening niet in gevaar komt, zijn we niets opgeschoten. Dan bouwen we een schijneenheid die alleen maar nadelig voor het leven van Christus kerk is. De tegenwerping kan gemaakt worden dat deze nationale synode toch een forum is en niet meer. Toch is dat een woordenspel want het voorstel is om als kerken met een eenstemmig getuigenis te komen. Dat is toch echt wel meer dan een forum zijn. Het is opvallend dat op de site van de nationale synode een afbeelding van de synode van Dordtrecht 1618/1619 te zien is. Die synode wordt als een voorbeeld gezien. Juist als je op die synode let ga je nog meer moeite krijgen met de opzet van de nationale synode nu. Daarover hieronder nog iets meer.

-> Geschiedenis->

De gereformeerde kerken kwamen in 1618 in Dordrecht samen Ze vormden daar een nationale synode. Zelfs een synode met een duidelijke internationale kleur. De kerken uit het buitenland werden betrokken bij de beoordeling van de leer van de remonstranten. Vanuit het overleg op deze synode kwamen toen de Dordtse Leerregels als een belijdenisgeschrift dat het Woord van God naspreekt en de leer van de Remonstranten veroordeelt. Zo veroordeelt dat op grond van het Woord van God dit niet in de kerken geleerd mag worden. Dan klinken er in dit belijdenisgeschrift ook zware en scherpe woorden. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 bij de verwerping van de dwalingen. Als geleerd wordt dat het geloven in Christus uiteindelijk vastzit op de vrije wil van de mens wordt dat met deze woorden veroordeeld: “Zij die dit leren hebben wel een erg lage dunk van de dood van Christus en zij hebben totaal geen oog voor de voornaamste vrucht of weldaad die door deze dood verkregen is. Zij diepen de ketterij van Pelagius weer op uit de hel.” Verwerping van de dwalingen II,3 Als we vandaag om ons heen kijken op de kerkelijke kaart zie je veel kerken die wat we belijden in de Dordtse Leerregels over Gods eeuwige uitverkiezing, de totale verdorvenheid van de mens en de volharding van de heiligen niet voor hun rekening nemen. Die dat juist weerspreken door alle nadruk te leggen op de mens die zelf voor God en voor Jezus kan kiezen. De Dordtse Leerregels zijn in het kerkelijke leven van 2009 actueler dan ze ooit waren. Onder die Dordtse Leerregels hebben de ambtsdragers in de Gereformeerde Kerken hun handtekening gezet. Ze hebben daarmee uitgesproken dat ze wat hierin wordt beleden ook zelf zullen uitdragen en alles wat daarmee in strijd komt, zullen weerleggen en tegenstaan. Dan zie je dat voor deze synode ook het Remonstrantse Broederschap wordt uitgenodigd en ook evangelische kerken die een boodschap uitdragen die juist in de Dordtse Leerregels weersproken wordt. De Leerregels die met de volgende passage eindigen: “Wij bidden dat de Zoon van God, Jezus Christus, die gezeten aan de rechterhand van zijn Vader, aan de mensen gaven schenkt, ons in de waarheid heiligt; dat Hij hen die afgedwaald zijn, tot de waarheid terugbrengt; dat Hij de lasteraars van de gezonde leer de mond snoert en dat Hij aan de trouwe dienaars van zijn Woord de Geest van wijsheid en inzicht geeft, zodat alles wat zij zeggen, zal strekken tot eer van God en tot opbouw van hun hoorders. Amen.”
Hoe kunnen we terwijl o.a. de Dordtse Leerregels ons eigen belijdenisgeschrift zijn, uitspreken dat we ons toch als een eenheid kunnen presenteren met mensen die wat er in de Dordtse Leerregels staat, bestrijden? Dan wek je op zijn minst de indruk dat wat we in de Drie Formulieren van eenheid belijden een extra is. Dat gereformeerd zijn meer is dan wat we als ons algemene, katholieke geloof belijden. Dan kom ik toch in strijd met wat ik in het ondertekeningsformulier beloof? Daar spreek ik uit dat die Drie Formulieren van eenheid in alles met Gods Woord overeenstemmen. Dan is wat ik daar belijd toch een extra iets?! Als deze nationale synode in Dordtrecht gehouden wordt met duidelijke verwijzing naar de synode van 1618/1619 zou dat mij door hart en ziel gaan. Dan wordt zoals het nu staat eigenlijk uitgesproken dat wat er in Dordtrecht in 1618/1619 gebeurd is boven de echte Bijbelse eenheid gebonden heeft. Als we dat echt vinden moeten we de remonstranten ook onze schuld belijden. Dan hebben we als gereformeerden bijna 4 eeuwen gedwaald. Daaraan ben ik niet toe. Ik lees in de Bijbel over Gods heerlijke uitverkiezing. Lees alleen maar Efeze 1. Wat een geweldige belijdenis! De Geest leert ons daar en op andere plaatsen wat we in de Dordtse Leeregels als lof op Gods genade mogen belijden.

-> Godsdienstgesprek->

Betekent dit nu dat je dus elk gesprek uit de weg moet gaan? Mag je nooit spreken met remonstranten en evangelische of charismatische kerken? Het zou vreemd zijn als we dat als reactie op het plan voor een nationale synode zouden zeggen. Het is nodig dat we ook als kerken handen en voeten geven aan de oproep van de Geest om altijd bereid te zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. 1 Petrus 3:15. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de godsdienstgesprekken in de tijd van de Reformatie. Dan denk ik aan Maarten Luther die voor keizer Karel verscheen. Hij liet zich ondervragen. Op de vraag of hij wat hij geschreven had wilde herroepen, was zijn antwoord dat hij dat zou doen als vanuit de Schrift, vanuit Gods Woord aangewezen werd dat wat hij geschreven was niet goed was. Een intens gesprek met de Bijbel als Gods onfeilbare Woord op tafel is iets waartoe we altijd bereid moeten zijn. Juist om elkaar bij dat ene Woord van God te houden. Wanneer ik dit schrijf, denk ik nog aan iets anders dat mij heel erg verbaast. Dat is dat de vrijzinnigen die juist van de Bijbel als Gods door en door betrouwbare Woord afstand nemen, uitgenodigd en verwelkomd worden. Wanneer de Vereniging voor Vrijzinnig Protestanten kritische opmerkingen maakt bij de plannen voor deze nationale synode en de voorgelegde credotekst is de reactie van de stuurgroep: “Iedereen is uitgenodigd er zal misschien commentaar komen, maar als het opbouwend is kunnen we het gebruiken om een Nationale Synode te creëren waar iedereen zich welkom voelt.” (Ook dit kun je lezen op de site van de nationale synode zelf) “We hebben er voor gezorgd dat het credo ruimte laat voor vrije interpretatie”, stelt de stuurgroep gerust. Wanneer dat nog niet geruststellend genoeg is: “Iedereen kan met een mening over het credo komen. Het credo is geen vaststaande belijdenis, maar een ‘groeitekst’. Het is belangrijk dat we juist hierover met elkaar in gesprek blijven om uiteindelijk dichter bij elkaar te komen.” Hoe is het mogelijk voor gereformeerde ambtsdragers om samen met mensen die kritisch naar de Bijbel kijken, die de Schrift historisch-kritisch benaderen samen op een synode te zitten? Gereformeerde ambtsdragers die o.a. belijden: “Men mag geen geschriften van mensen, hoe heilig de schrijvers ook geweest zijn, op een lijn stellen met de goddelijke Schriften, ook de gewoonte niet met Gods waarheid – want de waarheid gaat boven alles-; evenmin het grote aantal, de ouderdom, de ononderbroken voortgang van de tijden of de opvolging van personen, of de concilies, decreten of besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars (Ps 116:11) en ijdeler dan ijdelheid zelf. Daarom verwerpen wij uit de grond van ons hart alles wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt.” Art 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Ik denk ook aan antwoord 123 van de Heidelberger: “verijdel ook alle boze plannen die tegen uw heilig Woord bedacht worden.” Hoe is het mogelijk om mijn handtekening onder het ondertekeningsformulier in overeenstemming te brengen met de plannen voor een nationale synode waarbij de stuurgroep dan zelfs nog een vrije interpretatie van de credotekst voorstaat? Juist op dit punt zie je dat de voorgestelde nationale synode toch meer is als een forum. Ook het spreken over een credo-tekst laat zien dat het meer dan een vrijblijvend forum moet worden. Als je dan ook nog vrijzinnigen uitnodigt en zegt dat een vrije interpretatie van de credotekst toegestaan is, krijg ik er moeite mee om mijn handtekening onder het ondertekeningsformulier te combineren met het steunen van het initiatief voor deze nationale synode. Ik kan dit niet verantwoorden tegenover mijn Zender en Meester.

Ds JR Visser 27 oktober 2009

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019