» De hele Bijbel is Gods Woord

Wat is dit?

Foto -> DE HELE BIJBEL IS GODS WOORD

We hadden 20 september 2009 Startzondag. Het thema was de Bijbel is Gods Woord. Er was in de weken hiervoor een gemeenteschets over dit onderwerp verspreid. Alle wijken en verschillende Bijbelstudieverenigingen hebben deze schets besproken. Vragen die overgebleven waren zijn aan mij doorgegeven om in de preken te kunnen verwerken. Na de ochtenddienst hebben de Bijbelstudieverenigingen zich aan de gemeente gepresenteerd. De 2 preken op deze zondag kwamen uit 2 Timotheus 3:16. Die preken vind je hieronder.

ds Rob Visser


Votum
Vrede/Zegengroet
Gez 178:1,2
Lezing van de wet
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Psalm 19: 4,5
Schriftlezing: 2 Koningen 22:1-13
Gezang 171 (Begeleidingsgroep)
2 Timotheus 3:10-4:8
Gebed
Psalm 12
Tekst: 2 Timotheus 3:16a
Verkondiging van het evangelie
Lied 316:4,5,6
Dankgebed
Collecte
Psalm 56:3,4
Zegen


Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Jongens en meisjes hebben jullie God wel eens gehoord. Ik bedoel heb je Hem wel eens echt horen praten? Zo echt dat je kunt zeggen: dat heeft God zelf gezegd.
Waarom vraag ik dit? Omdat er veel mensen zeggen dat God niet bestaat. We hebben Hem nog nooit gehoord en nooit gezien zeggen ze dan. Wat je niet met je eigen oren kunt horen of zien is niet echt denken veel mensen.
Ik ga nu tegen jullie zeggen dat jullie allemaal de Here God al hebben horen praten. Ik denk dat jij Hem zelfs elke dag horen. Dat hoop ik echt. Ik denk dat als jullie gegeten hebben jullie vader of moeder zegt: Nu allemaal stil worden. Nu gaan we eerbiedig luisteren. Dan ga je samen heel stil en eerbiedig luisteren naar wat er in de Bijbel staat. Een aan tafel leest dan uit de Bijbel. Als jullie elke zondag in de kerk komen en als je een jaar of 7 bent kun je vaak al best twee keer naar de kerk hoor je uit de Bijbel lezen. Dan zijn we allemaal stil. Dan luisteren en lezen we mee. Weet je waarom we dan zo stil zijn? Omdat dan de Here God zelf spreekt. Dan hoor je door de stem van iemand anders de Here God. Dan hoor je de woorden die helemaal waar zijn. Waarvan je nooit kunt zeggen: Is het wel zo. Daarom is het zo belangrijk dat je heel goed weet wat er in de Bijbel staat. Want dan leer je wie God is, dan leer je wie de Here Jezus is. Jongelui daarom is het ook zo belangrijk dat jullie al jong leren om ook elke dag voor jezelf in de Bijbel te lezen en te bidden. Dan hoor je de HERE in je eigen leven spreken. Over zich vertellen, Hij spreekt je dan ook aan als de hemelse Vader. Je ziet hoe belangrijk de Bijbel is. Daarom hebben we het op deze Startzondig juist over de Bijbel. De Bijbel die het Woord van God is.
Vanochtend zien we samen dat de Bijbel het Woord van God is en hoe belangrijk dat is. Vanmiddag kijken we er vooral naar hoe we de Bijbel dan kunnen en moeten gebruiken in ons leven.
Ik verkondig jullie nu vanuit 2 Tim 3:16a het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

ELKE SCHIFTTEKST IS VAN HET GROOTSTE BELANG WANT DE HELE BIJBEL IS GODS EIGEN WOORD.

We gaan nu eerste naar onze tekst. Echte Bijbelstudie is dat we leren zien wat de HERE zegt, wat de Heilige Geest ons vertelt. Dat we leren zien wat de HERE zegt en niet wat wij voelen of denken dat er misschien staat.
Paulus schrijft zijn tweede brief aan Timotheus. Hij heeft met Timotheus die veel jonger is dan hij een heel bijzondere band. Hij noemt Timotheus zijn geliefd kind. Terwijl Timotheus niet zijn eigen kind is. Timotheus ligt heel dicht aan Paulus hart. Paulus kent hem goed. Paulus kent ook de familie waar Timotheus uit komt. Het was een familie waarin met diepe eerbied over de HERE en over de Bijbel gesproken werd. De vader van Timotheus was geen gelovige maar zijn oma en zijn moeder hebben hem steeds met veel liefde de weg van de HERE voorgehouden. Ook dat lezen we in hoofdstuk 1: “Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Loďs en je moeder Eunike hadden en dat – daarvan ben ik overtuigd – jij nu ook hebt.”
Jongens en meisjes de moeder en oma van Timotheus hebben steeds aan hem laten horen en voelen hoe goed en groot de Here God is. Zij hebben hem steeds weer laten horen en merken hoe belangrijk de Bijbel is. Belangrijker dan elk ander boek en belangrijker dan alle mensen op de wereld. Zij hebben Timotheus verteld wat er in de Bijbel staat. Zij hebben vertelt wat de HERE over zichzelf verteld heeft in het Oude Testament. Timotheus wist heel veel van wat er in het Oude Testament staat. Hij wist ook dat de HERE daarin beloofd had dat de Redder van de wereld zou komen. Dat de Here Jezus zou komen. De HERE doet wat Hij beloofd heeft en dus komt eens die geweldige Redder. Hij heeft geleerd wat echt wijs is. Hij heeft geleerd dat het geloof in de Here Jezus er voor zorgt dat je gered wordt. Gered van de straf die je verdiend hebt. Zo heeft Timotheus de hele Bijbel leren lezen.
Nu is hij iemand die dat zelf verkondigt. Hij is een van helpers van Paulus. Een van de dominees die in die begintijd het evangelie van Christus in de gemeente brengt. Paulus geeft hem aanwijzingen hoe hij het dagelijkse werk in de gemeente kan en moet doen. Steeds wijst Paulus Timotheus dan weer op de Bijbel. Zonder de Bijbel kan Timotheus zijn werk niet goed doen. Zonder echt vanuit wat de Heilige Geest in de Bijbel zegt te leven kan niemand zijn werk op aarde goed doen. De tekst waarover we het vanmorgen hebben is in de eerste plaats voor Timotheus bedoeld. Toch maakt de Geest hier duidelijk dat de Bijbel voor jou en mij, voor iedereen van het hoogste belang is. Alleen als je luistert naar wat God in de Bijbel vertelt kun je tot je doel komen, kun je als mens van God op deze wereld leven. Wij hebben de wijsheid van het Woord van God nodig om “voor je taak berekend te zijn en voor elk goed doel volledig toegerust te zijn. “vs 17
Wanneer Paulus hier schrijft dat “Elke Schrifttekst door God geďnspireerd is” gaat het over de hele Bijbel. Dan gaat het ook over wat we in het Oude Testament lezen. Het is niet zo dat het Oude Testament op een of andere manier minderwaardig is. Ook van het Oude Testament is elke tekst door God gegeven. Daar is Zijn adem over gegaan. Elke tekst ook in het Oude Testament is Woord van God. Als Paulus het evangelie, het Woord van God verkondigd, vertelt hij wat in het Oude Testament, in de profetie al door God beloofd is. Dat spreekt Paulus ook duidelijk uit als hij zich moet verantwoorden voor koning Agrippa: “Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken, en daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren, namelijk dat de Messias zou lijden en sterven en dat hij als eerste van de doden zou opstaan om aan Zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te verkondigen.” Hand 26:22,23
Als je deze dingen leest als woorden van de Heilige Geest, van God zelf maakt dat het voor ons onmogelijk om het Oude Testament niet zo belangrijk te vinden. Het maakt het onmogelijk om te zeggen dat wat we in het Oude Testament lezen eigenlijk geen gezag voor ons heeft. Je kunt ook niet zeggen dat Nieuwe testament veel belangrijker voor ons is dan het Oude Testament. Het gaat om het ene Woord van God. Om het ene Woord waarin elke tekst van de Heilige Geest komt. Het is dus heel praktisch niet zo dat je als gelovige dus maar beter bijna alleen in het Nieuwe Testament moet lezen en daar intens mee bezig moet zijn. Praktisch gezien is het voor een goede ontwikkeling van je leven met de HERE nodig om de hele Bijbel steeds weer te lezen. Elke Schrifttekst komt van God! Komt van de Heilige Geest. Zeker in een tijd dat we mensen om ons heen horen zeggen dat het toch eigenlijk om het Nieuwe Testament, dat het toch eigenlijk alleen om Jezus gaat, dat het toch eigenlijk alleen om de Geest van Jezus gaat, is het nodig om weer heel gewoon naar de Heilige Geest te luisteren. Niet naar wat mensen over de Heilige Geest zeggen maar wat de Geest zelf zegt. Die zegt: Mensen de hele Schrift, alles in de Bijbel is Woord van God en daarom voor jou zo geweldig belangrijk.
Wat we in het Oude en het Nieuwe Testament lezen getuigt van Christus. De HERE vertelt in het Oude en Nieuwe Testament wat Hij als de Drie-enige God gedaan heeft en gaat doen. Hij vertelt ons er hoeveel tegenstand Hij op deze wereld gekregen heeft en hoe dat ons vandaag moet waarschuwen. Paulus schreef deze woorden op. Paulus schrijft dit in de tijd dat het Nieuwe Testament nog in ontwikkeling is. De HERE heeft er voor gezorgd dat ook het Nieuwe Testament een afgerond geheel geworden is. Dat de Bijbel af is. Hoe dat gegaan is en hoe we weten dat juist de Bijbelboeken die nu in de Bijbel staan erbij horen, zijn vragen binnengekomen. Om die vragen te bespreken zou nu of vanmiddag te veel tijd vragen. Dit onderwerp zal ik in de twee volgende Nieuwsbrieven behandelen zo de Here wil.
Als je dus ziet dat de hele Bijbel door God gegeven is, is een van de praktische gevolgen in ons leven dat we bij ons Bijbellezen ook de hele Bijbel willen lezen. Niet alleen het Nieuwe Testament maar heel de Bijbel om God echt te leren kennen in wat Hij gedaan heeft, wat Hij beloofd heeft, wie Hij is.
We lezen in onze tekst dat de hele Bijbel, elke Schrifttekst “door God geďnspireerd is.” Wat betekent dat? Het woord dat hier in het Grieks gebruikt wordt, betekent dat elke Schrifttekst Gods adem is. Als je de Bijbel leest, als je de woorden van God uit de Bijbel hoort voorlezen, komt de adem van God in je gezicht. Dan blaast de Geest Gods adem in je oren. Dan hoor je God ademen, dan hoor je de Geest zelf spreken. Dat is heel praktisch want dat betekent dat je geen scheiding kan maken tussen de Bijbel en het persoonlijk kennen en luisteren naar God. Als ik de stem van God, de stem van de Heilige Geest in mijn leven wil horen dan moet ik niet naar mijn gevoel en naar mijn ervaring maar naar de Bijbel. Als ik dan dingen voel en ervaar zoals de HERE mij dat persoonlijk in de Bijbel verteld heeft, zie je dat dat echt van God komt. Dan zie je en voel je de HERE in je leven werken.
Als je de adem van God hoort, zie dat God er is, Hij leeft. Dan hoor je de woorden die echt levend maken. Die mensen uit de dood, uit een leven waarin Gods boosheid, Zijn straf over hun leven ligt, kan halen. Die je willen brengen tot een leven met Christus als je Redder. Die je redt, verlost van de straf van God die je verdiend hebt. Als je aan tafel uit de Bijbel leest, als je dat persoonlijk doet. Als op school de overblijfmoeders of vaders uit de Bijbel lezen is het de HERE zelf die met jou praat. Jongens en meisjes het is daarom zo belangrijk dat je eerbiedig bent, dat je stil bent en heel goed luistert want het is de HERE zelf die dan praat. Als Hij praat willen we heel stil zijn, dan willen we geen woord missen van wat Hij zegt.
Wat doe je als de HERE op bezoek komt? Als Hij het Woord neemt? Dan wil je luisteren. Dan wil je ook nadenken over wat Hij gezegd heeft. Dan is het goed om ook tijd te nemen om daarover samen te praten als dingen je niet duidelijk zijn of als je iets opgevallen is. Want de HERE spreekt niet een of andere geheime taal. Hij gebruikt heel gewone woorden. Hij spreekt ons door onze eigen Nederlandse vertaling van Zijn Woord aan. Dan is het toch heerlijk om naar die God te luisteren die om Christus jouw God en Vader wil zijn. Dan spits je toch je oren?!
De liefde tot die God, de liefde van Christus brengt jou dan toch wel tot diepe eerbied? Jongens en meisjes ook jullie weten wat de Here Jezus gedaan heeft. Jullie weten hoe de HERE ons Zijn liefde heeft laten zien. Hij heeft zelfs Zijn eigen Zoon voor ons willen geven! Als je er aan denkt dat die God met jou wil praten. Dat Hij dat doet als er uit de Bijbel gelezen wordt wil je luisteren. Ook als je dingen leest die je nog niet goed begrijpt. Dat geldt ook voor ons als ouderen. Dan brengt jou dat er toch wel toe dat je juist dingen die je niet goed begrijpt te willen begrijpen. Dan brengt dat je juist tot Bijbelstudie. Niet om er toe te komen wat jij denkt of voelt maar om er toe te komen om te weten wat de HERE zelf ons leert.
Die eerbied, dat diepe respect voor de HERE betekent dat we dan ook echt luisteren naar wat Hij zegt. Dat we het niet maar voor kennisgeving aannemen. We lezen dan niet maar uit de Bijbel omdat het nu eenmaal zo hoort. Dat is een gevaar wat bij een gewoonte, ook bij een goede gewoonte er altijd weer is. De goede gewoonte om samen 2 of 3 keer per dag samen als gezin uit de Bijbel te lezen moet je niet opgeven omdat je merkt dat het bij jezelf alleen maar een gewoonte geworden is. Dan moet je die goede gewoonte niet afschaffen maar je eigen hart aanpakken. Dan is het meer dan tijd om in het gebed de HERE te vragen om met Zijn Geest zo met je aan de slag te gaan dat je hart er weer bij is. Wie die goede gewoonte afschaft zegt eigenlijk: HERE ik wil u niet zo vaak meer horen. Uw stem is voor ons niet meer zo belangrijk.
Het is daarom ook belangrijk dat we er voor zorgen dat er ook als we samen lezen de tijd is om dat te doen. Dat we niet op het puntje van de stoel zitten en dan zeggen: Even gauw lezen hoor want ik moet zo weg. Laat het zo zijn dat we het lezen uit de Bijbel zo plannen dat ieder er rustig naar kan luisteren. Wie de HERE kent en met Hem leeft wil zijn leven ook zo plannen dat dit kan. Eerbied voor de HERE die spreekt vraagt er ook om dat we in rust naar de Vader in de hemel luisteren. Dat we wat Hij ons vertelt ook echt tot ons nemen. Dat je daarvoor ook persoonlijk de tijd neemt. Elke dag weer. Geen dag toch zonder dat je de HERE, dat je Christus tot jouw persoonlijk hebt laten spreken. Wat zijn wij in onze tijd bevoorrecht. Bijna iedereen van ons kan lezen. We hebben allemaal Bijbels thuis. Wij kunnen echt elke dag stille tijd houden waarin we alleen luisteren en spreken met de HERE. Ja, maar dominee: ik heb daar zo weinig tijd voor? Is dat zo? Hoeveel tijd besteed je per dag aan het kijken op internet, aan games op de computer, aan het praten met elkaar via msn of hyves? Wil je echt nog volhouden dat je voor de belangrijkste die er is, de Een die de meeste liefde gegeven heeft, geen tijd hebt elke dag?
Dan kunnen we allemaal in ons persoonlijk leven momenten vinden die we voor die persoonlijke omgang, voor dat persoonlijk luisteren naar de Here God reserveren. Daarom heen plannen we dan de rest van de dag.
Het is echt een heerlijk wonder dat we elke dag dat onfeilbare Woord van God kunnen horen en lezen. Het enige boek en de enige woorden in deze wereld waarop we voor de volle honderd procent op aan kunnen. Je hoeft aan de betrouwbare woorden van de Bijbel nooit maar dan ook nooit te twijfelen. Het is niet nodig om die woorden die je de werkelijkheid laten zien, die je de weg naar het leven, naar Christus wijzen, die je de weg van de verlossing wijzen ergens ver weg te zoeken. Je hoeft er niet voor op reis. Je hoeft er geen gevaarlijke toeren voor uit te halen. De Heilige Geest zegt zelf tegen ons in Deut 30:14: “Maar dit Woord is zeer dicht bij u, in uw mond, en in uw hart, om het te volbrengen.” NV 1951.
Wij kunnen het Woord van God zelf lezen. Het in onze mond nemen en in ons hart bewaren. We kunnen het ons zo eigen maken. Zo wil de Heilige Geest in je leven werken. Het is echt geweldig dat wij de hele Schrift, de hele Bijbel kunnen lezen. Om zo de wil van God te kennen. Om zo God te kennen en te weten wat Hij gedaan heeft. Wat is dat een voorrecht! Jongens en meisjes er was zelfs een tijd dat zelfs het volk Israel een groot deel van de Bijbel die er al wel was niet meer kende. Niet meer wist dat het er was. Een deel van Gods Woord was weggeraakt omdat de mensen niet meer met hun hart met de HERE wilde leven. Niet met diepe eerbied naar elk Woord van God wilde luisteren.
Dat was in de tijd van koning Josia. Dat is de tijd dat er gelukkig weer een hogepriester en een koning is die echt naar de Here God willen luisteren. Weet je wat er dan gebeurt? Dan vind de hogepriester in de tempel een boekrol. Een boekrol die al lang niet meer gebruikt was. Die ergens bij de rommel lag. Bij jou, bij jullie ligt de Bijbel toch ook niet op een rommelplekje omdat er eigenlijk niet meer uit gelezen wordt? De hogepriester Hilkia vind op die rommelplek het wetboek van de HERE. Je moet waarschijnlijk denken aan een groot deel van de eerste vijf Bijbelboeken. Het zou heel goed het Bijbelboek Deuteronomium zijn geweest. Dit vergeten deel van het Woord van god wordt dan aan de koning voorgelezen. Als de koning dan heel goed een eerbiedig luistert, schrikt hij geweldig. Dan merkt de koning dat hij en het volk de laatste tijd allerlei dingen gedaan hebben die de HERE niet wil. Dan hoort hij dat allerlei dingen die God wil dat ze doen niet door hun gedaan zijn. Ze hebben op veel punten tegen Gods wil ingeleefd terwijl de HERE het allang aan Zijn volk verteld heeft.
Josia scheurt zijn kleren. Dat betekent dat hij heel verdrietig is. Hij ziet hoe schuldig hij en het volk tegenover God staan. Daarom gaat hij samen met het volk naar de HERE. Om samen om vergeving te vragen. Hij zegt tegen het volk: Denk erom dat jullie heel goed luisteren en ook doen wat de HERE van ons vraagt in wat in dit boek staat en wat voorgelezen is en steeds weer voorgelezen zal worden. Josia weet heel goed wie er in dit boek tot hem en het volk spreekt. Dat is de HERE. Hij wil niets anders doen dan wat de enige God zegt. Josia wil uit diepe eerbied en liefde naar de HERE luisteren. Hij kent de HERE als de enige en levende God. Hij kent Hem als de God die nooit liegt. Die zelfs niet kan liegen. Die in alles wat Hij zegt en doet helemaal betrouwbaar is. Wij mensen zijn zo anders, de boeken die we schrijven zijn zo anders. Denk maar eens aan psalm 12 en zie dan die grote tegenstelling tussen ons als mensen en de HERE.
“Grijp in, HEER! Niemand is nog trouw, geen mens spreekt de waarheid. …….De woorden van de HEER zijn zuiver als zilver, gesmolten in de smeltkuil, gelouterd tot zevenmaal toe.” Vs 2,7
De Bijbel is het Woord van God en daarom het onfeilbare Woord. Wie aan de betrouwbaarheid van de Bijbel komt, komt in opstand tegen God. De enige die alles overziet en de enige die in alles betrouwbaar is. Wie niet wil geloven wat de HERE in de Bijbel als geschiedenis, als feiten presenteert. Wie bijvoorbeeld het verhaal van Jona maar als een verhaal en niet als echt zo gebeurd aanvaardt verzet zich tegen God. De HERE heeft mensen gebruikt om Zijn Woord op te schrijven. Hij heeft er door Zijn adem, door Zijn Geest voor gezorgd dat mensen dingen doen en zeggen die anders niet mogelijk zijn. Wij zijn mensen, wij zijn door God gemaakt en kunnen de woorden van God nooit ongeldig maken hoe hard we ook schreeuwen. De HERE is de pottenbakker. Wij zijn door Hem uit de aarde gemaakt. Zouden wij dan zeggen als Zijn maaksel: HERE wij weten het beter dan U?! Dan zijn we zo oneerbiedig, zo ongelovig bezig. Dan gaan we al verder van de enige goede weg af. De weg van Christus die wie daarop lopen naar het voor altijd geredde leven brengt. Vanmiddag willen we zien hoe de HERE ons dan heel concreet aanspreekt met Zijn Woord. Hoe Hij ons als een Vader juist door Ziin Woord op die eeuwige weg van Christus wil laten leven en ons daarop houden.
Laten we eerbiedig met de Bijbel, met het Woord van God omgaan. Dan leven we met Christus. Dan leven we! Als we dat niet doen zijn we levend dood. Gods Woord maakt levend door de Geest die het in je hart wil brengen voor altijd.. Laten we zo leven door de Geest.

AMEN

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 33:1,2,3
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Jesaja 29:13-24
Psalm 119: 40,51,53,64
Schriftlezing: 1 Timotheus 5:17-25
Gez 143
Tekst: 2 Timotheus 3:16b
Verkondiging van het evangelie
Gezang 179a
Dankgebed
Collecte
Lied 473:1,5,10
Zegen

Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van onze Here Jezus Christus

De afgelopen week is een groot deel van onze gemeente bij elkaar gekomen om Bijbelstudie te doen. Om dat samen te doen rond het thema: De Bijbel is Gods Woord. Vanochtend hebben we vanuit 1 Timotheus 3:16a gezien dat de Bijbel heel echt het Woord van God is. Dat de Heilige Geest ons persoonlijk in de Bijbel aanspreekt. Zo leven we in verbondenheid met God. Dat is leven in Gods verbond.
We hebben ook gezien dat de Bijbel als Woord van God voor ons hele leven van het grootste belang is. In heel je leven als Christus horen de woorden van God beslissend voor je te zijn. Dat is leven in het spoor van de Geest. Ons leven, ons denken, ook het werken in de wetenschap mag niet in strijd komen met wat de enige God ons in de Bijbel vertelt. Toch wordt je teleurgesteld als je denkt dat je in de Bijbel de antwoorden vindt op al je vragen. De Bijbel is geen encyclopedie en ook geen handboek voor de wetenschap. De HERE laat nog een grote ruimte voor onderzoek. Voor ontdekkingen die we als mensen kunnen doen. We hebben zelfs de opdracht van God gekregen om de aarde en de mogelijkheden die de HERE in de schepping gelegd heeft te ontdekken en te ontwikkelen. Ik verwijs terug naar de preek van vorige week over de zesde scheppingsdag. Als we dat doen en daarbij eerbiedigen wat de HERE ons in de Bijbel zegt, komt alles in een goed geheel te staan.
Dan gaan we samen de grootheid en heerlijkheid van God zien. Dan zie je ook dat de Bijbel geen wetenschappelijk boek is maar het Woord van God dat ons gegeven is als een levensboek. De Bijbel is voor jouw en mijn leven van elke dag ontzettend belangrijk en waardevol. We zien dat in het tweede deel van 2 Timotheus 3:16. Ik verkondig jullie daaruit het evangelie van Jezus Christus onder het thema:

DE BIJBEL IS VAN HET GROOTSTE BELANG

Want de hele Schrift is nuttig
1. om onderricht te geven
2. om te weerleggen
3. om te verbeteren
4. om op te voeden

1. om onderricht te geven.
In de vragen die ik kreeg, ging het er meerdere keren om wat Bijbelstudie eigenlijk is. Daarbij hoort dan ook de vraag wat het nut van Bijbelstudie eigenlijk is. Ik ga die vragen nu niet uitputtend behandelen. Ik ga er wel iets over zeggen in verband met de tekst van van vanmiddag.
Het eerste wat je bij Bijbelstudie altijd moet doen is heel rustig kijken naar de tekst, naar het gedeelte wat je gelezen hebt en wat je of persoonlijk of samen bestudeert. Het eerste en het belangrijkste is dan dat je wilt weten wat er werkelijk staat. Je moet je Bijbelstudie niet verwarren door eerst de vraag te stellen hoe dat wat bij je leest overkomt en of wat je leest je hart in beweging zet of niet. Je moet je niet eerst afvragen welke gevoelens dat wat je leest bij je oproept want dan is de kans groot dat je in de gevoelens en het praten daarover blijft hangen. Dat je niet uitkomt bij wat de HERE echt zegt in het gedeelte waarmee je bezig bent. Als je wilt weten wat de Geest jou en ons in dat bepaalde deel van de Bijbel te zeggen heeft en hoe je daar in je leven mee omgaat moet je eerst weten wat er echt staat. Wat er echt gebeurd is en dan komt de vraag aan de orde wat dit voor ons vandaag te zeggen heeft. Die vraag mag je nooit vergeten want in de Bijbel spreekt de HERE ons aan. De Bijbel is als Woord van God geen theorieboek maar het boek waarin de HERE ons als Zijn kinderen aanspreekt om ons tot verwondering en liefde voor Hem te brengen. Ons wil brengen tot een leven waarin Zijn eer het grote doel van ons leven is.
Als we dan weer terugkijken naar onze tekst moet ik dit keer wel iets over de vertaling zeggen. We lezen in de NBV: “Elke Schrifttekst is door God geďnspireerd en kan gebruikt worden om”. De woorden “kan gebruiken” kan de indruk wekken dat de Here hier zegt dat je de Bijbel zo kunt gebruiken. Dat het een mogelijkheid is. Dat is niet wat er echt staat. In het Grieks lezen we dat elke Schrifttekst nuttig, voordelig, bevorderlijk is om te doen wat er dan verder volgt. Wie de Bijbel in geloof leest zal de Bijbel gebruiken om daaraan eigen leven en alles wat er om je heen gebeurt aan te toetsen. De Bijbel is beslissend voor je hele leven van Zondag tot en met Zaterdag.
Het is dan zo dat Paulus met vier woorden in onze tekst het nut van de Bijbel voor je leven van elke dag duidelijk maakt. Ook dat is jammer genoeg in de NBV niet meer duidelijk te zien. Van twee woorden is daar een soort omschrijving gegeven: “om dwalingen en fouten te weerleggen.”
De vier woorden die de Heilige Geest door Paulus noemt zijn:
Onderrichten
Weerleggen
Verbeteren
Opvoeden.
Eerst naar het onderricht geven.
We leven in een wereld, in een omgeving waarin heel veel meningen op ons afkomen. We leven niet in een omgeving waarin de meeste mensen in diepe eerbied willen luisteren naar wat Christus ons in de Bijbel leert. Het is niet zo dat we leven in een omgeving waarin algemeen de Bijbel als het hoogste Woord erkent wordt. Jullie jongelui krijgen in jullie leven en vaak op opleidingen die jullie volgen met allerlei meningen en gedrag te maken die zo anders zijn dan je in de Bijbel leest.
Juist in die omstandigheden heb je de Bijbel nog meer nodig. Juist dan is echt je Bijbel lezen, echt willen zien wat de HERE zegt nog belangrijker. Want boven al die beperkte menselijke meningen en menselijke wetenschap staat dan het Woord van God. Staat de wijsheid van Hem die alles gemaakt heeft, van hem die boven ons denken en voelen uitgaat. Hij die in alles de waarheid is. Als je wil weten wat echt waar is moet je bij Hem en daarom bij Zijn Woord zijn.
Het is echt funest voor je leven als we wat mensen zeggen boven de Bijbel stellen of daaraan gelijk stellen. De Bijbel hebben we vanmorgen gezien is de adem, de zuivere stem van de HERE zelf. Als we wat mensen leren boven dat Woord van God stellen zijn we bezig om Gods genade voor ons leven te verspelen. Dat is heel duidelijk in wat we in jesaja 29 gelezen hebben. Het volk Israel kent de Bijbel maar toch hechten ze in de praktijk van hun leven meer waarde aan allerlei menselijke gevoelens en meningen. Dan zie je hoe de HERE daarop reageert in vers 13,14: “De Heer zegt: Omdat dit volk Mij naar de mond praat, mij slechts met de lippen dient, terwijl hun hart ver bij mij vandaan is slechts aangeleerd en door mensen opgelegd – daarom zal Ik opnieuw wonderen verrichten voor dit volk, indrukwekkende wonderen en grootse daden. De wijsheid van de wijzen zal hun niet baten, het verstand van de verstandigen houdt zich verborgen.”
Het gaat erom dat we met ons hart het onderwijs dat de Heilige Geest ons in de Bijbel geeft tot ons nemen. Dat we ons daar door laten leren. De Geest geeft ons in de Bijbel de gezonde leer. ( o.a. 1 Tim 1:10; 6:3; 2 Tim 1:13; 4:3) In de NBV wordt dan gesproken over de heilzame woorden of de heilzame leer.
Wat betekent het dat we in de Bijbel de gezonde, de heilzame leer voor ogen krijgen. In ieder geval 2 dingen:
a. De woorden van God zoals we die in de Bijbel lezen zijn gezond. Je kunt daarin geen gebrek, geen ziektekiemen en kankergewassen vinden. Het is nooit zo dat de Bijbel zwak staat omdat er onwaarheid in zou staan. We lezen in de Bijbel wel woorden van de duivel, van mensen die in ongeloof leven. Dat zijn dan woorden of dingen die echt zo gebeurd zijn. Zij vertellen ons de waarheid waarop de HERE dan reageert. Je kunt op Gods Woord aan!
b. Het tweede is wat in die vertaling heilzaam beklemtoond wordt. De leer van God, van Zijn Woord maakt je gezond. Het is het volmaakte medicijn en is daarom heilzaam. Het brengt je bij God en een leven met Christus en daarom bij de verlossing door Christus bloed. Bij een leven waarin er vergeving is voor je schuld en zonden.
Jij en ik en ieder mens is bij zijn geboorte doodziek. Ieder mens gaat uit zichzelf de verkeerde weg. Uit jezelf ga je een koers waardoor je het doel van het leven mist. Wij kunnen onszelf op geen enkele manier gezond dokteren. Er is maar een manier om te leren gezond te worden. Er is maar een manier om bij Christus te komen en te blijven als de Dokter. Die manier is dat wij de wil van God leren kennen. Dat we de HERE met ons hart leren volgen volgens Zijn wil. Die wil van God, die stem van God vind je in de Bijbel. Daar vind je de hemelse leer. Het is de heilige Geest die dat hemelse onderwijs in je hart wil leggen. Als je zo met het gebed om de Geest in je hart de Bijbel leest, leidt Hij je tot Christus als de Redder en Zingever van je leven. Dan ga je ook zien dat de leer van Gods Woord niet saai en duf is! Dan ga je juist zien hoe goed het is om wat in de Bijbel staat al meer en dieper te kennen. Dan zie je het hart van God voor je al meer opengaan. Je leert dan de wil van Hem, die in onnoemelijke liefde naar jou si toegekomen, al meer kennen. Dan wil je Hem de heilige en genadige Vader met je leven plezier doen. Wie in Christus Gods liefde en grootheid heeft leren zien, wil niet anders dan leven op een manier waarover je Vader in de hemel blij is. Daarom wil je Zijn wil echt en al meer kennen om die te doen. Dan wordt het lezen uit de Bijbel, de hemelse leer al meer leren kenen iets dat bij het liefdesleven met de HERE hoort. De liefde van Christus dringt je daar dan steeds weer naar toe.
Bij dat leren nemen de ambtsdragers in de gemeente dan een bijzondere plaats in. Zij hebben de bijzondere opdracht van Christus gekregen om de leer van Christus in en aan de gemeente te leren. Om zo de gemeente steeds weer te brengen tot volwassenheid. Om in geloof al sterker te staan en daarbij de verkeerde leer te ontmaskeren. De Heilige Geest schrijft in Efeziers 4 over het effect wat het heeft als de ambtsdragers de leer van Christus steeds weer aan ons leren en we daarin groeien: “Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.” Vs 14,15
Dit het het grote en heerlijke doel in ons leven. Ook in ons leven als gemeente. Toch zie je steeds weer dat daarvan afgeweken wordt. Dat weerlegging ook in de kerk nodig is. Zo komen we bij het tweede punt.

2. Om te weerleggen

Timotheus is de dominee die de gemeente de woorden van God moet leren. Hij moet ze het onderwijs vanuit de hemel geven. Hij heeft daardoor een belangrijke plaats in de kerk van Christus gekregen. We hebben net in 1 Timotheus 5 o.a. het volgende gelezen: “Oudsten die goed leiding geven moeten dubbel worden beloond, vooral degenen die zich veel moeite geven voor de prediking en het onderricht.”
Timotheus merkt zoals elke ambtsdrager in Christus kerk dat die hemelse leer ook op tegenstand stuit. Dat niet iedereen in de gemeente die leer uitleeft. Daarom is het belangrijk om meningen van de wereld om ons heen met Gods Woord te kunnen weerleggen. Ook als de meningen aan de deur van ons hart staan te dringen om binnengelaten te worden. We hebben tegenover elkaar juist vanuit de liefde van Christus de taak om dat te doen. Om elkaar ook door het weerleggen van een verkeerde manier van leven, van een verkeerde mening elkaar bij het leven met Christus te bewaren. Het is dan heel belangrijk dat we dat vanuit de Schrift, vanuit de Bijbel doen.
Wanneer jij iemand aanspreekt op zijn leven of op wat hij zegt mag de reden daarvoor niet zijn dat we het nu eenmaal anders gewend zijn of altijd anders gedaan hebben en hij daarom verkeerd zit. Niet onze gewoonte of wat wij lang gedacht hebben is beslissend. Beslissend in ons denken en doen, in ons aanspreken van elkaar moet steeds weer zijn wat de HERE zegt en leert. Wat Hij ons in de Bijbel vertelt. Dan is het nodig om een verkeerde mening, een verkeerde manier van leven vanuit de Bijbel te weerleggen. Dat vraagt dus om een goede kennis van Gods Woord. Een kennis met ons hart. Dan probeer je vanuit het gebed de ander te bewegen, de ander tot bekering te bewegen vanuit wat de HERE ons met liefde zegt. In de Bijbel vind ik Gods stem die in mijn leven en het leven van anderen de zonden ontmaskert. Om ons samen te brengen naar een leven volgens Gods wil.
Als je met iemand spreekt en dingen wil weerleggen, vraagt dat om voorbereiding. Vraagt het erom dat je eerst heel eerbiedig zelf naar de HERE geluisterd hebt. Alleen dan kun je met vrucht dat verkeerde en gebrekkige bij de ander aanwijzen. Dat vraagt om gebed voor een gesprek waarin je met liefde voor de ander dit naar voren kunt brengen. Niet op een manier dat je eigenlijk jezelf beter voelt dan de ander. Het is soms zelfs nodig dat een weerlegging of bestraffing openlijk gebeurt. We hebben daarvan een voorbeeld in 1 Timotheus 5 gelezen. We lezen dan eerst in vers 19 dat je geen klacht tegen een ambtsdrager in behandeling moet nemen als maar een persoon met zo’n klacht komt. Er moeten getuigen zijn die het kunnen bevestigen. Het kan gebeuren dat er een gegronde klacht tegen het leven of de leer van een ambtsdrager ingebracht wordt. Dan is het nodig dat de gemeente hoort wat er fout was en dat wat fout was in leer of leven in de kerkdienst openlijk vanuit de schrift weerlegt wordt. Om zo de gemeente weer in de goede leer en het gezonde christelijke leven op te bouwen. We lezen daarover in vers 20: “Wie gezondigd hebben moet je in aanwezigheid van alle anderen terechtwijzen , zodat ook zij gewaarschuwd zijn.”
Let erop wat hier het doel van het weerleggen, van het terechtwijzen is. Niet om daarna onder elkaar te gaan zeggen dat die ander wel heel slecht was en het wel heel verkeerd gedaan heeft. Nee, het doel is dat we dan allemaal naar onszelf kijken en ons zelf gewaarschuwd weten om niet op die weg te gaan. Juist zo’n terechtwijzing van een ander moet ons er toe brengen om echt vanuit de Bijbel te leven en te denken. Om alles wat daarmee strijd te willen weg doen. Om anderen daarvoor ook te waarschuwen. Zo bouwen we elkaar in de gemeente van Christus echt op. Dan willen we vanuit de Bijbel ons leven ook verbeteren. Daarover in het derde punt.

3. Om te verbeteren

Het woord verbeteren is in de NBV uit onze tekst weggevallen. Toch is het belangrijk om daaraan nu aandacht te geven. Wanneer je de mening of het gedrag van een ander weerlegt heb je aangewezen wat niet goed is. Heb je laten zien: zo is het niet! Dat is goed om te doen maar daar mag je niet stoppen. De Bijbel is niet alleen een boek om het verkeerde aan te wijzen. De HERE is veel groter dan dat.
Als iemand vanuit Gods eigen Woord gezien heeft dat wat hij doet of zegt niet is zoals de HERE het zegt, is het nodig om je mening te herzien. Om anders te gaan leven. Om je dus op dat punt te bekeren. Dat betekent dan ook dat je je leven gaat beteren. Zo zal ook in preken moeten worden aangewezen hoe de HERE dan positief wil hoe wij denken, voelen en doen. Dat is ook voor de opvoeding van onze kinderen een heel belangrijk element. Het moet niet zo zijn dat we de Bijbel tegenover onze kinderen bijna alleen maar gebruiken om te zeggen wat er allemaal niet mag en wat ze allemaal verkeerd doen.
Als je dat doet dan lijkt de Bijbel en lijkt de HERE alleen maar negatief. Dan gaan onze kinderen de HERE zien als de God waarvoor je alleen maar bang moet zijn. Dan krijg je vaak ook het vreemde dat mensen de Here Jezus zien als iemand vol van liefde en de HERE in de hemel als de strenge God bij wie je bijna nooit iets goeds kan doen. Dan vervreemden we onszelf en onze kinderen van de echte Christus, van de echte Vader in de hemel. Als je aanwijst dat iets niet goed is, is het zo belangrijk dat je laat zien waarom het niet goed is. En dan ook vanuit de Bijbel laten zien hoe het wel is en dat het echt goed is om zo te denken en te doen. Dat je daarin de liefde en zorg van de hemelse Vader voor ons leven ziet. Het is zo belangrijk dat we zien dat Christus zelf die verbetering in ons leven wil zien. Dat Hij die zelf wil geven door de Geest die Hij voor de gelovigen verdiend heeft. Het is zo belangrijk om elkaar te laten zien dat het leven met Christus en in Zijn dienst goed is. Dat we daar de verbetering van ons leven op willen richten. Daarvoor de Bijbel steeds weer gebruiken. Een leven waarin de Bijbel je dagelijkse medicijn is, is het enige leven waarin je echt gelukkig bent. Waar dat geen kick voor een ogenblik of voor een beperkte tijd is. Wanneer we elkaar zo de weg van Christus wijzen, voeden we elkaar op in de gerechtigheid. Nog een enkele opmerking daarover in het vierde punt

4. Om op te voeden.

In het grieks wordt nu een woord gebruikt dat je ook met onderwijzen zou kunnen vertalen. Maar dan onderwijs met een bepaald doel. Het doel is niet in de eerste plaats verstandelijke kennis. Niet om allerlei weetjes te weten. Het gaat bij dit onderwijs om een ander op een goede manier te vormen. Iemand zo op te voeden dat hij leert om op een goede manier te leven. Wanneer de Heilige Geest hier laat opschrijven dat de hele Schrift nuttig is om op te voeden in de gerechtigheid. Om op te voeden tot een leven dat goed, dat recht is in Gods ogen. Dat daarom een deugdzaam leven is. Als de Heilige Geest dat zegt is dat het doel van het onderricht geven, het weerleggen en verbeteren.
Steeds weer moeten vanaf de kansel, van de ambtsdragers, van elkaar vanuit de Schrift horen wat de HERE zegt. Zo moet Gods stem steeds weer tot ons komen en invloed op ons uitoefenen. Steeds weer met het gebed dat de Heilige Geest ons hart zo wil bewerken dat we ook echt ons willen laten vormen door Gods eigen stem. Zodat de Schrift, de Bijbel ons leven, ons denken en doen steeds meer vormt.
Om zo al meer als een mens te leven die laat zien wat goed is. Die in leven, denken en spreken al meer beeld van God wil zijn. Dan merken we bij onszelf wanneer we weer uit dat rechtvaardige, deugdzame leven voor God stappen. Dan horen we weer die vormende stem van de Geest in de Bijbel die zegt: Kom, niet zo. Kom toch weer en laat je weer in het spoor van de Geest, van het Woord voegen. Wie Christus kent wil zo leven. Dan kun je niet zonder de Bijbel. Dan ga je altijd weer naar de Bijbel terug. Dan laat je je door de Bijbel door God opvoeden elke dag van je leven. Wat hebben we een Vader!
Broeders en zusters, jongens en meisjes houd aan de Bijbel als Gods onfeilbare Woord in je leven vast. Wees ook het nieuwe seizoen persoonlijk en ook samen intensief met dat persoonlijke Woord van God aan jou en aan ons als Gods volk bezig. Kom trouw om juist elke zondag weer die verkondiging van dat Woord te horen. Als we dat niet doen vallen we terug in eigen meningen en gevoelens. Dan gaan we een weg die van de enige echte God wegdrijft. Wees een mens, laten we een gemeente zijn die de weg van Christus gaan door ons te laten leren door de Bijbel en dus door de Geest. Wees zo door Christus lijden voor de gelovigen een kind van God dat Vader in de hemel echt liefheeft.

AMEN


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019