» ONDERLING VERBONDEN

Wat is dit?

Foto -> :ONDERLING VERBONDEN

Hieronder vind je een nog wat schetsmatige inleiding voor onze kerkenraadstoerusting van 28,29 augustus 2009. Ik hoop deze in de loop van de tijd nog iets uit te breiden. Verder hoop ik daar enkele opmerkingen te maken over de tweede kerkdienst. Ook die inleiding hoop ik over enige tijd op deze website te publiceren.->


ONDERLING VERBONDEN

We hebben gekozen voor het thema: Onderling verbonden. Een thema dat in onze tijd een bijzondere actualiteit heeft. We leven namelijk in een tijd waarin er heel veel aandacht is voor jezelf. Voor de individuele mens. Voor je eigen ontplooiing en voor jezelf maximaal kunnen zijn. Je eigen vrijheid mag niet aangetast worden. Dat is ook een van de drijfveren achter de wet gelijke behandeling. Antidiscriminatie betekent dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en zijn leven zo moet kunnen invullen zoals hij dat zelf wil. Met een beperking en dat is dat die vrijheid de vrijheid van een ander dan niet inperkt. Dat deze redenering niet klopt daarop kom ik zo nog terug.
We leven ook in een tijd dat mensen zich niet aan grote verhalen willen binden. Die doen het niet meer wordt er dan gezegd. Mensen zoeken het voor zichzelf in een kleine eigen kring waarin ze het knus en gezellig hebben. Daarbij mag religie, godsdienst nog een rol spelen. Geloof is voor achter de voordeur. Dan blijft het nog zo dat je het wel zelf volgens eigen gevoel en keuze moet kunnen invullen.
Een paar maanden geleden hoorde ik daarvan een heel sprekend voorbeeld. Ik zat in de auto en luisterde naar de radio. Het was een uitzending waarbij mensen die niet veel met het christelijk geloof hadden een gesprek voerde over de tijd waarin we leven. Op een bepaald moment kwam ter sprake waarom de Gregoriaanse muziek de laatste tijd zo populair is. Waarom ook juist bij mensen die niet echt gelovig zijn de Mattheuspassion zo gewild is. Waarom gaan mensen die niet in God geloven, in die zin dat ze Christus in hun leven willen volgen, naar concerten van deze muziek?
Het antwoord van deskundigen was dat het hier gaat om hele goede muziek die mensen raakt. Maar de boodschap en de tekst die er bij hoort, kennen de mensen meestal niet en verstaan die niet. Daardoor wordt deze muziek een soort leeg huis waarin ieder zijn eigen ideeen en gevoelens kan leggen. Dat past heel goed bij onze tijd. Je wordt niet gestoord door een boodschap je kunt er jezelf in leggen.
We leven in een tijd waarin tolerantie en relativeren heel belangrijk zijn. Je moet jezelf kunnen relativeren. Je moet waaraan jij je verbonden voelt kunnen relativeren. Je ziet dat ook bij het plan om voor de EO een programma te maken waarin cabaretiers uitgenodigd werden en daarin ook grappen konden maken over Jezus, over God, over de Bijbel en over het geloven in de Drie-enige. Daarvoor moet ruimte zijn wordt er dan gezegd. Anders bereik je de mensen in de wereld van vandaag niet meer.
Als je dit soort dingen op je in laat werken zie je dat onderlinge verbondenheid wel onder druk moet staan. Dan krijg je in de politiek ook dat er gezocht wordt naar meer samenbinding in de samenleving. We zoeken dan toch naar normen en waarden die we dan toch nog samen zouden hebben. Volgens de PVV zijn dat de Joods-christelijk en daarom mogen de Moslims er eigenlijk niet in, mogen die niet als Moslims leven. Terwijl het libertijnse levensgevoel dat o.a. Wilders met alle paarse partijen uitdraagt een veel groter gevaar voor ons als gelovigen, als kerk van Christus is.
Dan zoeken we naar burgerwaarden die we samen zouden moeten delen maar wat zijn die dan? Bij velen vooral weer dat je ieder tolereert en ieder zijn eigen toko moet mogen hebben. Dan schieten we in verbondenheid aan elkaar nog steeds niet erg op.
Als je deze dingen in de wereld ziet, is het duidelijk dat wij in de kerk daar niet immuun voor zijn. We ademen zo’n levensgevoel in. Dat is in onze tijd heel intens. Juist met televisie, internet en alle communicatiemiddelen. Steeds weer komende heersende ideeën op je af. Je voelt je dan ook door die stortvloed zomaar iemand die er niet meer bij hoort. Een tweederangs burger.
Het was prof B.M Oomen die deze zomer aankondigde dat hij er benieuwd naar was hoe orthodoxe christenen de toenemende aandacht voor het recht op gelijke behandeling ervaren. Hij kondigde ook aan dat hij daarnaar onderzoek wilde doen. Hierop kwam een reactie van de politicoloog F.W. den Boef die mij uit het hart gegrepen is. Ik geef een klein gedeelte van zijn reactie hier weer:
“Helaas heb ik weinig positiefs te melden. Ik word door de ‘progressieve’ media weggezet als iemand met middeleeuwse opvattingen, eigenlijk ongeschikt om nog te functioneren in de moderne samenleving.
Mij wordt verweten dat ik vrouwonvriendelijk ben en homo’s discrimineer. Nu moet ik u eerlijk bekennen dat ik nog nooit een grap heb gemaakt over homo’s. Wel heb ik – in het verleden, want niemand durft het tegenwoordig nog- vaak genoeg van dat soort grappen moeten aanhoren van niet-orthodoxe mensen. En toch worden niet zij, maar ik beschuldigd van discriminatie.
De vrijheid van meningsuiting staat inmiddels de facto in rangorde onder het gelijkheidsbeginsel. Iedereen die ook maar enigszins zijn ogen en oren openhoudt, kan vaststellen dat de vrijheid van meningsuiting tegenwoordig vooral bedoeld is om het verstikkende gelijkheids denken van de heersende elite te faciliteren. Het is verworden tot een vrijbrief om de denkbeelden en leefwijze van het marginale clubje mensen dat zich willens en wetens aan de “zegeningen van de Verlichting” blijft onttrekken belachelijk te maken en tot op het bot te beledigen. Vrijheid wordt aldus misbruikt tot ongerechtigheid. ………………..De seculieren maken zich schuldig aan de intolerantie die zij mij verwijten. Ik word weggezet als fundamentalist, vergelijkbaar met de taliban, hoewel ik nooit geweld gebruik om mijn opvattingen kracht bij te zetten. De seculieren zeggen dat ik niet het recht heb andermans leefwijze af te keuren. Tegelijk veroordelen zij mijn leefwijze. …….. Ik voel mij in dit land inmiddels een tweederangsburger. Zal er nog plaats zijn voor orthodoxe christenen in de Nederlandse samenleving? Misschien kunnen u en ik helpen om – in de woorden van Job Cohen- de boel nog een beetje bijelkaar te houden.” RD 31 juli 2009
De onderlinge verbondenheid staat in de wereld waarin wij vandaag leven heel erg onder druk. Het gaat erom dat ik met mijn keuzes aan mijn trekken kom. Dat is de lucht die we inademen. Dat heeft invloed op ons in de kerk. Juist dan is het nodig om te zien of onderlinge verbondenheid nodig is en als dat zo is waarin die verbondenheid dan ligt. Dan moeten we ons heil daarvoor niet zoeken in sociologie, psychologie of wat voor menselijke wetenschap ook. Dan moeten we terug naar de HERE en naar wat de Heilige Geest ons leert.

-> Verbonden aan God->

Als we over onderlinge verbondenheid spreken moeten we beginnen bij Hem die ons geschapen heeft. Onze Schepper: de HERE, de enige God. Als we over onderlinge verbondenheid spreken zonder bij Hem te beginnen en bij Hem te eindigen, kunnen we nu net zo goed ophouden. Dan komen we er nooit uit. Dat zie je dan ook in de wereld om je heen.
De HERE heeft ons geschapen als beeld van Hem. Hij heeft de mens geschapen als kind van Hem! Hij is onze Vader en wil dat wij op deze wereld uitstralen wie Hij is. Daarvoor heeft Hij de mens alles gegeven wat die daarvoor nodig heeft. Hij heeft de mensen ook uit een mens gemaakt om zo te laten zien hoe ze bij Hem horen en hoe ze bij elkaar horen. Dat spreekt Adam ook uit als na die diepe slaap de HERE Eva uit een rib van Adam gemaakt heeft: “Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit de man genomen.” Gen 2:23
Man en vrouw samen verbonden aan God als beeld van God. Daarin ligt hun bijzondere onderlinge verbondenheid.
De mensen zijn als kinderen van God geschapen om juist aan de schepping te laten zien hoe Vader in de hemel is. De mens wordt zo geschapen dat hij de opdracht om Gods beeld te zijn kan vervullen. Daarin ligt de onderlinge eenheid van de mensen. Daarin ligt ook de echte onderlinge liefde en vrede. Gedragen door de gezamenlijke band aan de HERE.
Je ziet ook dat als die gezamenlijke band aan de HERE er niet meer is, er ook in die onderlinge verbondenheid de klad komt.
Je ziet dat meteen na de zondeval in de verwijten de Adam en Eva dan maken. Je ziet hoe die verbroken band met de HERE doorwerkt in het niet meer onderling verbonden zijn bij Kain en Abel.
Je ziet het verschil in de verbondenheid met de HERE tussen Kain en Abel in wat ze op het offer brengen. De een brengt iets van de oogst, de ander brengt het beste wat hij heeft. Het meest kostbare. Het offer kost hem echt iets. Hier spreekt het hart van Kain en Abel. Dat het hart van Kain niet in liefde met God verbonden was, zie je in vers 5-7. Kain zoekt zichzelf. Ook in het offer. Hij brengt het offer om er zelf beter van te worden, om daarvoor Gods zegen te krijgen.
De HERE zoekt hem als een Vader die van Zijn kind houdt op. Als een herder die om zijn schapen geeft. Hij waarschuwt voor de gevolgen van de weg waarop Kain dreigt te gaan. Het niet in verbondenheid aan de HERE leven, dat is leven in het verbond!, breekt ook de echte verbondenheid tussen mensen, de echte naastenliefde stuk. Dat zie je in de daad van Kain die volgt en in zijn reactie op wat de HERE dan aan hem vraagt.
Je wilt niet meer verbonden zijn met je naaste en daarvoor ook zorg en verantwoordelijkheid dragen. Hier zie je hoe egoïsme de wereld ingekomen is en verwoestende kracht heeft. Dat kan het egoisme van een persoon maar ook het egoisme van een groep zijn. Je maakt de onderlinge liefde en verbondenheid los: “Moet ik soms waken over mijn broer?”
Wat we in Genesis 5 lezen, staat er voor ons als een waarschuwend voorbeeld. Iets wat ons moet leren om niet op die weg te gaan. Het medicijn wordt hier ook aangewezen: “Samen leven in verbondenheid aan Christus.”

-> Gods verbond met Zijn volk->

Het gaat om onderlinge verbondenheid. Van boven af, vanuit de binnenste cirkel, zet de HERE ons als Zijn kinderen in onderlinge verbondenheid. Een verbondenheid die stukgebroken wordt omdat een deel van de mensen niet meer van de enige God wil weten. Al zijn er verschillende momenten in de geschiedenis dat de HERE weer met heel weinig mensen een speciale band aangaat. Denk hier aan Noach en zijn gezin, Abraham en zijn gezin, de afzonderlijke leerlingen die de Here Jezus na Zijn opstanding opzoekt. Steeds is dat beginnen met enkelen erop gericht dat de HERE met Zijn volk omgaat. Een volk dat juist daarom ook in onderlinge liefde onderling verbonden met elkaar heeft om te gaan.
Je ziet dan ook steeds weer dat de HERE Zijn verbond sluit met Zijn volk. Voorbeelden: Ex 6:7; Lev 26:12; 2 Kor 6:16. Daarop loopt de geschiedenis ook uit: “Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.” Openbaring 21:3,4
Het is weer paradijselijk in verbondenheid met God en met elkaar!

-> Geschonden verbondenheid->

Zo paradijselijk is het nu nog niet. Ook niet in de gemeente. De onderlinge verbondenheid is iets dat vaak onder druk staat. Zeker ook in onze tijd met de tijdgeest waar we het in het voorgaande al over hebben gehad. We willen in onze tijd vaak een gemeente, een wijk volgens onze eigen smaak. Waar het gaat volgens mijn keuzes en waar ik de mensen om me heen heb die ik graag om me heen wil hebben. We laten de onderlinge verbondenheid vaak bepaald worden door onze gevoelens en niet door Christus die ons een plaats gegeven heeft op een bepaalde plaats. Als dat het geval is komt onderlinge verbondenheid onder druk te staan. Dan zoeken we niet meer de gemeente, de kerk maar de eigen godsdienstige kring waar we ons goed voelen. Dan ga je de verdeeldheid krijgen zoals die er in de gemeente van Korinthe was.
Juist in onze tijd hebben we het onderwijs dat de Heilige Geest in die eerste drie hoofdstukken van 1 Korinthe geeft heel hard nodig. Het is meer dan tijd om dat onderwijs ter harte te nemen. We zijn vaak ook heel selectief in delen van Gods Woord waar we naar willen luisteren. Christus zelf legt in 1 Kor 1-3 er juist de nadruk op dat Hij die ene gemeente wil die onderling verbonden, die onderling een is en zich zo ook gedraagt. Geen geshop, geen gemeente willen zijn volgens de gevoelens van een bepaalde groep in de gemeente.
Bedenk dat de volgende woorden de woorden van God zelf zijn: “Broeders en zusters, in de naam van onze Here Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen een te zijn. Door Chloe’s huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. Ik bedoel dat de een zegt: Ik ben van Paulus, een ander ik ben van Apollos een derde: Ik ben van Kefas, en een vierde: Ik van Christus. Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? ……………….
Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als ieder ander? Wanneer de een zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan niet als alle andere mensen. Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. ………
Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want alles is van u; of het nu Paulus, Apollos, of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst – alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God.” 1 Kor 1:10-13; 3:2-7,21-23

Let er ook op dat we in het Nieuwe Testament over heel veel moeiten en problemen, ook als het over onderlinge verbondenheid gaat lezen. Het opvallende is dan dat de oplossing altijd gezocht wordt in de gemeente waarin je leeft. Dat is de kerk van Christus. Het wordt dan altijd erin gezocht dat je samen volgens het Woord en de wil van Christus gaat leven. Samen in die ene gemeente. Als je dat niet doet zet je jezelf er buiten of moet je er buiten gezet worden omdat je niet meer in echte verbondenheid met Christus leeft.

Paulus en Barnabas. Een voorbeeld van geschonden onderlinge verbondenheid zonder dat je een echt verschil op grond van het leven met Christus kunt aanwijzen. Het was juist Barnabas die Paulus toen niemand hem nog vertrouwde in de kring van de apostelen bracht. Juist dan is het zo pijnlijk dat later zonder verschil in geloof ze verbitterd uit elkaar gaan. Hand 15:39-41 Maar het bleef niet zo!
Paulus en Petrus. Hier zie je een duidelijk verschil op grond van wat de HERE ons geleerd heeft. Dit probleem tussen Paulus en Petrus wordt dan juist opgelost door het op scherp te zetten, door de oproep om gehoorzaam te zijn aan de wil van God. Als je onderling verbonden bent, vraagt de liefde van God dat van ons! Gal 2:11-14
De tucht 2 Korinthe 2: 4-9
Elkaar vasthouden: verdragen in de kleine dingen! Dat betekent ook er geen punt van maken als het op die punten niet gaat zoals jij wilt. Dat ook niet maken tot iets groot door bijvoorbeeld te zeggen: dan raken we onze kinderen/jeugd kwijt, dan bereiken we de mensen niet meer. Dan is het erg nodig om naar je eigen instelling tegenover de dienst aan de HERE te kijken.

-> Onderling verbonden is samen in liefde verbonden aan de leer van Christus->

We leven in een tijd waarin de onderlinge verbondenheid in de eerste plaats iets is van ons gevoel, van de sfeer. Daaruit komt ook voort dat we de leer niet zo belangrijk vinden. Het is niet zo belangrijk dat je de dingen die je doet en zegt zijn zoals het ons geleerd is. Dan hoor je: “Altijd maar weer de opmerkingen maar dat klopt niet.”
Dat brengt ook met zich mee dat de onderlinge verbondenheid gauw verbroken wordt en er een kerk of gemeente gezocht wordt die je meer aanspreekt of waar je meer vrijheid hebt. Waar volgens jou je geloof meer kan groeien. Toch is zo’n redenering een wereldse redenering en komt niet voort uit de Geest. Want de Geest zegt o.a. het volgende:
Rom 6:17: “Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid.
Rom 16:17,18: “Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg, want zulke mensen dienen niet Christus, onze Heer, maar alleen hun eigen lusten, en door fraaie en welluidende woorden misleiden zij nargeloze mensen.
2 Joh 9: Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij de leer van Christus blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon.
Efeze 4:12b-17: “Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.
Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden.”-> Onderling verbonden in de kerkdienst->

De tijden zijn zwaar voor de kerk. Ze worden er naar het einde toe ook niet makkelijker op. Het wordt al moeilijker om het op je eentje vol te houden. Je hebt elkaar als gemeente nodig. Je hebt juist in deze eindtijd de kerkdiensten zo nodig waarin je juist onderwezen wordt in het Woord en het leven met de HERE!
“Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van Zijn komst ziet naderen. Hebreeen 10:24,25
Dan zie je ook dat het juist in die samenkomsten, in die kerkdiensten erom gaat dat het Woord van God, de leer van Christus klinkt en dat we dat tot ons nemen! Geen hapklare brokken waaraan wij denken behoefte te hebben maar het Woord dat de Geest tot onze lering tot ons brengt. Echt onderling verbonden vraagt dan van ons wat we lezen van de broeders en zusters in Berea: “De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.” Hand 17:11
Laten we zo onderling verbonden zijn en blijven. Zo onderling verbonden ook elkaar in liefde helpen in het leven voor God en onze naaste.

ds Rob Visser


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019