» BIJBELBOEK PREDIKER

Wat is dit?

Foto -> BIJBELBOEK PREDIKER

Kennismaking met het boek en zijn schrijver->


Het boek Prediker geniet bij Bijbellezers vaak een bijzondere belangstelling. Wat je in dit boek leest, klinkt vaak zo anders. Zo anders als wat je in de rest van de Bijbel leest. Veel mensen vinden daarom Prediker maar een moeilijk boek. Wat wil de schrijver met dit boek eigenlijk zeggen? Is hij een grote pessimist? Maakt Prediker je niet moedeloos? Is wat je hier lees wel in overeenstemming met het evangelie, met de goede boodschap van Christus, de Verlosser?
Er zijn zelfs mensen die er moeite mee hebben dat dit boek in de Bijbel is opgenomen. Hoort het boek Prediker wel in de Bijbel thuis? Dit zijn een paar vragen waarop ik in het vervolg antwoord wil geven. Dat vervolg is wat je hier verder kunt lezen maar ook een volledige verklaring waaraan ik nu werk. Dat betekent dat je bepaalde antwoorden hier vindt en dat je andere antwoorden, zo de Here wil, krijgt als de verklaring klaar is en in boekvorm verschijnt.

-> IS SALOMO DE SCHRIJVER VAN HET BOEK PREDIKER?->

De menselijke schrijver van het boek Prediker, kondigt zichzelf met deze woorden aan: “Hier volgen de woorden van prediker, zoon van David en koning van Jeruzalem.”
Het is in de Joodse en Christelijke traditie zo opgevat dat Salomo de schrijver van dit boek is. In onze tijd wordt daaraan door velen getwijfeld. Velen menen dat Salomo de schrijver van dit boek niet kan zijn. Ik ga in de kleine letter op deze bezwaren in.

De volgende bezwaren worden genoemd:

-> 1. TAALKUNDIGE BEZWAREN->

“Het hebreeuws van de Prediker sluit meer aan bij het latere Misjna-Hebreeuws dan bij het Hebreeuws van de 10e eeuw voor Christus.”

Dit argument kreeg in een negentiende eeuw veel aanhangers. Ook voor meerdere gereformeerden was het een belangrijke rede om niet langer Salomo als schrijver van het boek Prediker te zien. Verder onderzoek heeft intussen laten zien dat deze bezwaren toch niet zo sterk waren dan eerst werd gedacht. De redenen daarvoor zijn:

a. Arameismen

Delitzsch heeft geschreven dat hij 96 Arameismen in Prediker ontdekt heeft. Volgens hem is elke uitgang vanéen zelfstandig naamwoord dat op ut, on en an een Arameisme. Archeologische vondsten en verdere taalstudie heeft aangetoond dat de uitgang op n ook in het Akkadisch en het Arabisch voorkomt. Nog belangrijke is het verslag van Farao Tutmoses III (1475-1450 v. Chr) over zijn overwinningen in Kanaan. We vinden daarin 17 namen van steden die op een n eindigen. De Amarna-brieven (1400-1370 v. Chr) noemen zelfs 26 steden waarbij de uitgang n voorkomt. Alles wijst erop dat het Kanaanitisch in de tijd van de intocht de uitgang op n al gekend heeft.
We moeten er ook rekening mee houden dat ook Arameismen een teken kunnen zijn van een gezamenlijk taal waaruit o.a. het Hebreeuws, Aramees en Arabisch voortgekomen zijn.
Aramees was in de tijd van Salomo een bekende taak. Een taal die veel mensen in hogere kringen gesproken hebben. Je ziet ook dat de Israelieten in de tijd van David en Salomo in aanraking met Arameers komen. Zie: 2 Sam 10:19; 1 Kon 4:21-24; 29-34. In een latere periode: 2 kon 1826; 2 Kon 32:9-20; Jes 36:11.
De taal die de Prediker gebruikt is een literaire taal. Een vorm van het Hebreeuws dat in hogere kringen gebruikt werd.

b. Het lijkt op het Misjna-Hebreeuws

Het gaat heirbij vooral om het relativum se dat Prediker in de plaats van aser gebruikt. Prediker gebruikt het woord se 68 keer. Is dit een bewijs dat we in het boek Prediker met een taal te maken hebben die niet ouder dan 400 jaar voor Christus is? Nee, want het relativum se vinden we ook in de boeken Richteren, Koningen, Kronieken, Ezra, Psalmen, Hooglied en Jona.
Het Hebreeuwse se kan vergeleken worden met het Foenisische s en het Akkadische sa.

c. 2 Persische woorden

De twee Persische woorden die in prediker voorkomen zijn: pardes (2:5) en pitgam (8:11). Deze woorden brengen in werkelijkheid niets tegen het auteurschap van Salomo in. Het is heel goed mogelijk dat Salomo door zijn grote belangstelling en kennis van de culturen om hem heen deze woorden als leenwoorden in zijn taal is gaan gebruiken.

d. Een syntaktische vorm

Hierbij wordt dan vooral gewezen op 4:2,17; 8:9; 9:1. We vinden daar een infinitus absolutus die met een persoonlijk voornaamwoord als subject verbonden is. Deze taalkundige constructie zou laten zien dat het hier om een heel jong taalgebruik gaat. Veel jonger dan de 10e eeuw voor Christus. Toch kan dit ook geen echt bewijs zijn want we vinden deze constructie ook al in de Amarna-brieven (1400-1370 v Chr).

Conclusie

Als je op de taalkundige bezwaren tegen het auteurschap van Salomo let, blijven er geen argumenten over om te moeten zeggen dat Salomo de schrijver van Prediker niet kan zijn.

-> 2. ANDERE BEZWAREN->

a. 1:12

We lezen in 1;12: “Ik, Prediker, was koning van Israel in Jeruzalem.” Het probleem zou hier het woord was zijn. Salomo is namelijk tot het einde van zijn leven koning. Dan is het onmogelijk om een tijd in het leven van Salomo te vinden waarin hij kan zeggen dat hij koning was.
Het lijkt een heel steehoudend argument en toch is het dat niet. We vinden namelijke ook in Egyptische documenten voorbeelden van farao’s die aan het einde van hun leven terugkijken. Ze doen dat terwijl ze nog Farao zijn en spreken dan over de tijd ze Farao waren.
Daar komt nog bij dat het hebreeuws dat hier gebruikt is ook vertaald kan worden met ben geworden.

b. 1:16

De Prediker zegt in 1:16: “Ik heb meer en groter wijsheid verworven dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel wijsheid en kennis opgedaan.” Het argument tegen het auteurschap van salomo is dan dat Salomo pas de derde koning van Israel is en pas de tweede die vanuit Jeruzalem regeert. Daarom zou hij niet kunnen spreken over velen die voor hem vanuit Jeruzalem regeerden.
Ook dit bezwaar houdt niet echt stand. De Prediker wijst hier namelijk alleen op Jeruzalem. Jeruzalem kent al vanaf oude tijden koningen. Zelfs zo’n 2000 jaar voor Christus was er al een koning in Jeruzalem. De Bijbel noemt ons uit die oude tijden Melchisedek. Zie Gen 14:18-20; Hebr 7:1,2. Salem is Jeruzalem. Zie Ps 76:3. Ook in de Amarnabrieven lezen we dat Jeruzalem toen door koningen geregeerd werd. Een naam van een koning van Jeruzalem die in deze brieven genoemd wordt is: Abdi-Heba.

c. 3:16, 4:1, 8:9

Prediker wijst in deze teksten op de negatieve dingen die onder de mensen over wie hij regeert, gebeuren. Hij noemt dan ook het onrecht dat rechters veroorzaken. Volgens sommige verklaarders zouden koningen nooit de zwakheden noemen die er onder hun regering waren. Zeker koningen in die tijd zouden dat nooit doen.
Deze argumentatie houdt er geen rekening mee dat de HERE de harte van koningen ook kan buigen. Deze en andere gedeelten in het boek Prediker wijzen ons meer in de richting van de Joodse traditie. In die traditie wordt gezegd dat salomo aan het einde van zijn leven het boek Prediker geschreven heeft. Hij keek toen op zijn leven terug. Hij zag daarin toen ook het zwakke en verkeerde. Hij zegt dan ook dat de vele vrouwen in zijn leven hem het geluk niet gebracht hebben. Zie 2:8
Juist die negatieve dingen die door Prediker genoemd worden, passen in de tijd dat Salomo koning over Israel was. Als Salomo gestorven is, klaagt het volk bij Rehabeam over het sware juk dat Salomo hen opgelegd heeft. 2 Kon 10:4.

d. 4:13, 10:17

Hier wordt op een afstandelijke toon over het koningschap geschreven. Een koning is toch heel nauw bij zijn koningschap betrokken? Dat is waar maar we moeten er hier wel rekening mee houden dat Prediker wijsheidsliteratuur is. De koning treedt hier als wijze op. Een wijze kijkt van een afstand naar dingen en komt dan met een beoordeling. Hij neemt bewust afstand om een goed oordeel te kunnen geven. Om de juiste weg te wijzen.
In de tijd van de Bijbel zijn er ook koningen buiten israel die als wijzen spreuken opstellen. In die spreuken spreken ze dan ook over het koningschap. Ook dit bezwaar is niet erg sterk.

e. De naam Salomo wordt niet genoemd

Het kan geen echt bezwaar tegen het auteurschap van Salomo zijn dat zijn naam niet genoemd wordt. We moeten namelijk door wat de schrijver over zichzelf gezegd heeft, naar de naam van de schrijver zoeken. Zelf schrijft hij dat hij koning in Jeruzalem is. Dat hij meer wijsheid gekregen heeft dan al de koningen van Jeruzalem voor hem. Zo horen we in hoofdstuk 2 hoe machtig hij is. Hoe hij tot grote heerlijkheid gekomen is. Hoe hij van bijna alles in de wereld waarvan je genieten kunt, genoten heeft. Al die dingen passen het meest bij salomo. Zie o.a. 1 Kon 4:21-35; 2 Kron 1:7-13.


-> ZAKEN DIE EROP WIJZEN DAT SALOMO DE SCHRIJVER VAN PREDIKER IS->

a. Zoon van David die over Israel regeert

Als je in alle rust de tekst van het boek prediker leest, komt er maar een persoon in aanmerking als schrijver van dit boek. Belangrijk is dan 1:16: “Ik heb meer en groter wijsheid verworven dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel wijsheid en kennis opgedaan.” De koning over wie het gaat, heeft in Jeruzalem geregeerd. Deze koning is een zoon van David. (1:1) Hij regeert volgens 1:12 over Israel. Dat betekent dat nakomelingen van David na Salomo niet in aanmerking komen. Want die hebben of alleen over het Twee-stammenrijk of alleen over het Tien-stammenrijk geregeerd.


b. De beschrijving past bij Salomo

Wat wij van de schrijver in het boek Prediker horen, pas bij het leven van Salomo. Hij is de koning die van God grote wijsheid en rijkdom gekregen heeft. 1 Kon 4:21-35. We lezen o.a.in Prediker 2 hoe groot de rijkdom en luister van hem was. We lezen in 1:16 dat zijn wijsheid groter was dan al de wijsheid van de koningen die voor hem in Jeruzalem geregeerd hebben.

c. Het woord Prediker

Het woord Prediker is een vorm van het hebreeuwse qahal. Dat woord betekent: verzamelen, bij elkaar roepen. De Prediker is de persoon die dat doet. Ook dat past bij het leven van salomo. Hij heeft de volksvergaderingen bij elkaar geroepen. Voorbeelden daarvan vind je in 1 Kon 8:1-55 en 2 Kron 5:2

d. Het eensluidende getuigenis van Joden en Christenen tot de 19e eeuw

Er waren tot de 19e eeuw weinig mensen die aan het auteurschap van Salomo twijfelden. Hugo de groot is de eerste die op grond van taalkundige argumenten gezegd heeft dat salomo niet de schrijver van prediker kan zijn. De Groot krijgt in de 18e eeuw enkele volgelingen. Toch blijven de meeste verklaarders bij de mening dat salomo de schrijver van Prediker is. De grote verandering op dit punt komt in de 19e eeuw. Dan is de rede vooral de taalkundige argumenten die we hiervoor al besproken hebben. Deze argumenten blijken nu veel minder zwaar te zijn.

Conclusie

Ik kan tot geen andere conclusie komen dan dat salomo de menselijke schrijver van het boek prediker is geweest.

-> IS PREDIKER EEN SOMBER BOEK?->

Veel mensen spreken over Prediker als een somber boek. Over de schrijver van prediker als een pessimist. Is het echt zo dat de inhoud van het boek Prediker somber is? Is wat we hier lezen evangelie, goede boodschap?
Het is heel jammer als mensen het boek prediker niet lezen omdat alles zo somber klinkt. Want we lezen in dit Bijbelboek toch echt het blijde evangelie. De Geest leert ons in dit boek veel levenswijsheid. Het volk van God in het Oude testament heeft dit boek ook niet als een zwartgallig en somber boek gelezen. Een bewijs daarvoor is de gelegenheid waarbij het boek prediker steeds weer gelezen werd. Elk jaar werd op het uitbundige Loofhuttenfeest het boek Prediker voorgelezen. Dit boek is niet alleen maar een boek voor moeilijke tijden. Het is ook van grote waarde in tijden van blijdschap, vreugde en voorspoed.
De kerkvader Chrysostomos (347-407 na Chr) heeft gezegd dat het kernvers van Prediker is: “Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles leegte”. Zijn wens was dat dit vers door iedereen gelezen en gehoord zou worden. Zijn wens was dat het op alle muren, kerken, wegen, deuren, ramen geschreven zou worden. Vooral in het hart van de mensen. Jij denkt nu misschien: Hoe kan iemand zoiets zeggen! Die woorden dat alles lucht en leegte is lijken meer de woorden van een onheilsprofeet. Toch hebben ook deze woorden van de Prediker als je ze in het geheel van de Schrift leest grote waarde en betekenis. Het is zo belangrijk om ook dit boek in het geheel van Gods openbaring te lezen. In het licht van Christus. Dan zie je steeds weer Gods positieve boodschap voor ons.

-> CHRISTUS IN BEELD->

Ik zal in het vervolg van de verklaring van Prediker ook vaak op Christus en op de verdere openbaring in het Nieuwe Testament wijzen. Dan kun je de vraag stellen: Hoe moesten de mensen in de tijd van het oude Testament het boek Prediker dan lezen en begrijpen.
Het is belangrijk om te bedenken dat de gelovigen in het oude testament de HERE als hun Verlosser en God gekend hebben. Zij wisten ook dat voor de gelovige het leven met en bij de HERE na het sterven in de hemel heerlijk voortgezet zal worden. Hun geloof had geen andere inhoud dan dat van de gelovigen na Christus. Wij weten wel meer en zijn daardoor rijker. Het rijkere ligt hierin dat wij weten dat Christus gekomen is en wij weten wat Hij gedaan en gezegd heeft. Dat de Heilige Geest door Hem over de kerk is uitgestort. Het boek Prediker verdiend het om vanuit de volle rijkdom van Gods Woord verklaard te worden. Omdat de hele Bijbel het Woord van de ene Goddelijke schrijver: de Heilige Geest is!

-> PREDIKER 1->

1:1 Zie voor de schrijver van dit boek de inleiding hierboven.

1:2-4 De prediker die aan het volk wijsheid wil overbrengen, begint met zijn onderwijs. Hij roept uit: “Lucht en leegte”. Hij zal dat in het vervolg nog vaak doen. Prediker lijkt een pessimist. Het lijkt dat Salomo hier het levensgevoel van velen in de geschiedenis weergeeft. Ook van veel mensen in onze eigen tijd.
Wanneer zijn mensen voor het eerst zo gaan denken? Dat was na de zondeval. Toen Adam en Eva begonnen te ontdekken dat een leven los van God een echt heel moeilijk leven is. Zij spreken dat uit als hun tweede zoon geboren wordt. Ze geven hem de naam Abel. De betekenis van deze naam is: ijdelheid, lucht en leegte, ademtocht. Het leven op deze wereld is vergankelijk. De mens is door de zondeval zwak en sterfelijk geworden. Mensen die dat echt gaan inzien, stellen dan de vraag waarvoor ze eigenlijk op aarde zijn. Wat heeft het leven en werken dan voor zin. Waar doe je het voor? Het lijkt dan of het leven geen waarde heeft. Is alles niet tevergeefs? Je kunt als mens hard werken, heel veel moeite doen, moe raken maar waarvoor doe je het eigenlijk. Waarom zou je je zo inspannen als het resultaat ervan toch weer verdwijnt?
Prediker benadrukt dat weer in vers 4: Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan.” Ieder mens is dus sterfelijk. Daar ontkomt niemand aan. De aarde zelf blijft. Als een mens zijn bestaan met die van de aarde vergelijkt , is de tijd van leven niet meer dan een ademtocht. Als je dat goed beseft, kan dat je moedeloos maken. Het kan je overvallen en bij jou de gedachte laten ontstaan dat alles wat je doet eigenlijk waardeloos is. Dan kan het gebeuren dat mensen uit reactie daarop voor zichzelf beginnen te leven. Ze willen tijdens hun leven op aarde dan maar zoveel mogelijk voor zichzelf genieten. Eigen behoefte zoveel mogelijk bevredigen zolang het nog kan. De leuze voor hun leven wordt dan: “Laten wij eten en drinken, want morgen sterven we.” 1 Kor 15:32. Ieder mens moet erkennen dat hij voor zichzelf het eeuwige geluk niet kan bouwen.
Salomo laat ons het perspectief zien dat een mens heeft als hij met de HERE geen rekening houdt. Wanneer Gods Woord hem geen uitzicht geeft omdat hij dat Woord niet gebruikt als de lamp in deze duistere wereld. Dan kijk je niet verder dan deze schepping.
Wie niet verder dan de schepping kijkt. Niet verder dan zijn eigen leven op deze wereld, wordt gauw een pessimist. Een mens zonder echt uitzicht en een doel in zijn leven. De woorde: “Lucht en leegte, alles leegte” roepen om Christus. Die door Zijn werk van verlossing aan mensen echt uitzicht aan mensen in hun leven geeft. Dan krijgen zelfs de meest gewone dingen die je als mens doet eeuwigheidswaarde. Dan sta je ook in de gewone dingen in dienst van God. Dan heeft je leven en je werk, ondanks de dood, waarde.
Paulus laat dat later prachtig zien als hij op de waarde van Christus opstanding wijst. Hij schrijft daarover aan de gemeente van Korinthe en sluit het gedeelte over Christus opstanding dan zo af: “Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.” 1 Kor 15:58
Hierbij is ook belangrijk wat we in Openb 14:13 lezen: “Schrijf op: Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven. En de Geest beaamt: Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.”
De daden die de gelovigen dan vergezellen zijn de daden, de inspanningen die door Christus offer schoongemaakt zijn. Geheiligd zijn. Zonder Christus is alles tevergeefs.

-> Alles hetzelfde?->

1:5-11 Het gaat in deze verzen over de kringloop van het leven. Het lijkt erop dat het leven een kringloop is waarin nooit wezenlijk nieuwe dingen gebeuren. Elke dag gaat de zon op en gaat hij ook weer onder. Altijd weer waait de wind en komt de wind van verschillende kanten. Wanneer je op rivieren en kleinere stroompjes let zie je dat ze steeds dezelfde kant op stromen. Veel water komt zo in de zee terecht en toch stroomt de zee niet over.
Het is vermoeiend voor een mens om steeds hetzelfde te zien en mee te maken. Prediker wijst daarop in vers 8. Vermoeiend om te denken dat de kringloop van het leven steeds weer voor dezelfde dingen zorgt. Het lijkt alsof er geen einde aan komt. Steeds weer diezelfde vragen, moeiten, problemen. Steeds ook weer dezelfde dingen die het leven van een mens moeilijk maken. Dat verstoort de rust en vreugde van een mens zo vaak.
Het tweede deel van vers 8 laat ons nog iets anders zien. Dat is dat een mens zich gauw verveeld. Als we kijken is de afwisseling nooit groot genoeg. We willen steeds nieuwe dingen zien. Dat is ook zo als het om ons horen gaat. We willen altijd weer nieuwe dingen horen en zien. De mens vindt geen rust in wat hij ziet of hoort. Een mens zonder Christus vindt die echte rust niet. Het leven maakt dan vaak rusteloos.
De echte rust vindt je in Christus. Christus roept mensen op om bij Hem rust te vinden: “Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem Mijn juk op en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” Matt 11:28-30

Prediker maakt duidelijk dat wij als mensen niet in staat zijn om iets te maken wat echt nieuw is. Wij kunnen de geschiedenis in eigen kracht niet echt veranderen. De mens die niet verder dan de schepping en dit leven op aarde komt, moet wel tot de conclusie komen dat de geschiedenis niet meer dan een kringloop is.
Prediker zegt het in vers 9,10 zo: Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’ dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest.
Hoe de wereld ook veranderd is, hoe techniek en allerlei ontwikkelingen de wereld ook anders hebben laten lijken. Toch zijn de wereld en de mensen erop hetzelfde gebleven. Er zijn nog steeds dezelfde problemen, nog steeds haat, oorlog, verdriet, ziekte, dood en nog zoveel meer. Al hebben er nog zoveel ontwikkelingen in de geschiedenis plaatsgevonden nog steeds zijn er dezelfde fundamentele problemen.
In vers 11 wordt met nadruk de dood genoemd als de eentonige vijand waartegen geen mens het kan uithouden. Als je als mens niet verder dan het leven op deze aarde kijkt, lijkt het ook alsof je leven niet verder gaat dan de dag van je sterven. Mensen die op aarde geleefd hebben, worden na hun sterven vergeten. Aan de een wordt langer gedacht dan de ander toch verdwijnt de herinnering met de jaren al meer. Iemand die gestorven is bestaat op de aarde niet echt meer. Het lijkt dus echt zo dat wij als mensen de geschiedenis niet echt in een andere baan kunnen krijgen. De dood lijkt echt voor altijd onontkoombaar.
Zo lijkt het als je zonder de HERE leeft. Dan is er eigenlijk geen ander perspectief. Alles lijkt als een cirkel.
Wie verder dan dit leven kijkt, krijgt een ander perspectief. Dan kun je vanuit Gods openbaring in Christus zeggen: Christus’ werk heeft de wereld en de mensheid uit de cirkel van de ellendige eentonigheid gehaald. Hij heeft voor de gelovigen de zonde weggedragen die de eentonige ellende veroorzaakt. Christus’ opstanding heeft het echte nieuwe in en voor de wereld gebracht. Christus heeft de dood overwonnen. De dood die de wereld in de cirkel van ellende vasthoudt. Christus is naar de hemel opgevaren. Hij is in de hemel de garantie dat de cirkel van eentonigheid en ellende op de dag van Zijn terugkeer voor eeuwig zal verdwijnen. Het is Christus die alles nieuw gemaakt heeft. Hij heeft het echt nieuwe gebracht. Dat komt in volle heerlijkheid. Dat is zeker.
Ik noem nog twee teksten waarin dit ook duidelijk gezegd wordt:
2 Kor 5:17: ”Daarom ook is iemand die een met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen..
Openbaring 21:5: “Hij die op de troon zat zei: Alles maak Ik nieuw. – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.”

-> Salomo kijkt terug->

1:12 De verzen 1-11 zijn de inleiding tot het hele boek. Vers 12 laat zien dat er een nieuw gedeelte begint. Salomo presenteert zich weer als de koning in Jeruzalem.
Prediker is de koning die in de hele omgeving van het Oude Nabije oosten bekend is. Zelfs zo dat de koningin van Scheba naar Salomo toekomt om te zien of de verhalen over hem waar zijn. We lezen in 1 Koningen 10 over de ontmoeting tussen Salomo en deze koningin. In het gedeelte daarna lezen we in hetzelfde hoofdstuk: “Koning Salomo overtrof alle andere koningen op aarde in rijkdom en wijsheid. Uit alle delen van de wereld kwamen mensen naar Salomo toe om te luisteren naar de wijsheid waarmee God hem vervuld had.” vs 23,24
In vers 12 begint het gedeelte waar het algemene en onpersoonlijk door het persoonlijk ik vervangen wordt. Deze persoonlijk manier van schrijven gaat door tot 12:8. Daarna volgt weer een algemeen gedeelte. De algemene conclusie van het hele boek lezen we dan in 12:9-14.

-> Prediker onderzoekt met zijn wijsheid->

1:13 Prediker besluit een onderzoek in te stellen. Het wordt geen oppervlakkig onderzoek. Hij is er met zijn hart op gericht. Hij is er met zijn hele bestaan bij betrokken. Hij gebruik daarbij de wijsheid die hij gekregen heeft. Het is de wijsheid die niet verder reikt dan de wijsheid die er in de schepping ligt. Het blijft menselijke wijsheid.
Het onderzoek dat Prediker nu gaat doen, gaat over het hele leven. Alles wat je als mens ziet, wordt bij het onderzoek betrokken. De intensiviteit van dit onderzoek wordt hier aangeduid met het woord: doorgronden. Dit onderzoek is moeilijk en zwaar.
Voor de zondeval was dat niet zo. Deze navorsing is zo moeilijk geworden omdat ons verstand en onze wijsheid bij de zondeval aangetast zijn. Het is zelfs zo dat er in ons een weerstand tegen de echte wijsheid gekomen is.
We moeten het tweede deel van vers 13 niet verkeerd begrijpen. Het kan de indruk wekken dat de HERE aan de mens dit onderzoek oplegt om ons te kwellen. Om ons het moeilijk te maken in ons leven. Dat is zeker niet het geval. De HERE is niet een of andere sadist. Hij heeft bij de schepping aan de mens de opdracht gegeven om te onderzoeken en de schepping tot ontplooiing te brengen. Wij hebben de opdracht gekregen om te onderzoeken wat er op de aarde gebeurt. Voor mensen is dat vaak een kwelling. Dan ligt de oorzaak daarvoor niet bij God maar bij ons. Wij hebben de zonde in de wereld gebracht en een van de gevolgen is dat ons verstand daardoor aangetast is. Zo aangetast dat veel onderzoek ons zwaar valt en we moeilijk oplossingen vinden. De zonde is er ook de oorzaak van dat er op deze wereld verhoudingen tussen mensen ontstaan die veel ellende en verdriet veroorzaken. Onderzoek kan ook leiden tot ontdekkingen die ons ontstellen. Vooral als je eerlijk blijft in je onderzoek.

1:14-17 Salomo laat nu zien dat je met wijsheid die niet verder dan deze schepping kijkt, niet echt verder komt. Als een mens niet verder kijkt dan “wat onder de zon gebeurt”, komt er uiteindelijk teleurstelling.
Als je als mens niet verder dan de aardse wijsheid kijkt, moet je op een bepaald ogenblik erkennen dat jij wat krom is niet recht kunt maken. Mensen moeten dan erkennen dat ze met hun menselijke wijsheid de volmaakte wereld niet kunnen maken. Mensen kunnen wat ontbreekt niet altijd aanvullen. Hoe ze ook hun best doen. Er blijft een gemis.
De Prediker heeft hier recht van spreken. Hij is niet dom. Hij heeft heel veel levenswijsheid gekregen. Mensen uit de hele wereld komen juist naar hem toe om zijn wijsheid te bewonderen. Zie ook wat er in het vorige hoofdstuk over 1:16 geschreven is.
Salomo vertelt in vers 17 dat hij echt met zijn hele hart bij dit onderzoek betrokken was. Zijn hart was er op gericht om de essentie, om het wezen van alles dat op aarde gebeurt te ontdekken. Hij vertelt ons nu al de conclusie van het onderzoek waarvan hij in de volgende hoofdstukken verslag zal doen. Hij is met menselijke wijsheid alles gaan onderzoeken. De conclusie is: “Ik heb vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en najagen van wind”. Het lijkt alsof niets zin maakt. Het lijkt alsof alles wat een mens doet uiteindelijk enkel het najagen van wind is. Het lijkt alsof een mens achter allerlei dingen aangaat die toch niets opleveren.
Hier zie je hoe de wijsheid die niet verder dan de schepping kijkt op doodspoor zit. Deze wijsheid eindigt in pessimisme, in cynisme. Die wijsheid brengt geen hoop en uitzicht.

1:18 Salomo laat zien dat de wijsheid voor mensen ook veel verdriet brengt. Je ontdekt door de wijsheid en het onderzoek namelijk ook veel dat niet goed is. Veel moeilijke en slechte dingen die je zelfs niet kunt veranderen. Hoe meer je als mens ontdekt. Hoe meer kom je er achter hoe weinig we weten. Je ontdekt ook je verkeerde verhoudingen tussen mensen vaak ook zo moeilijk of helemaal niet kunt veranderen. Je loopt je in je onderzoek op zoveel dingen dood.
Dit vers laat zien dat er meer dan menselijke wijsheid nodig is. Het roept om Christus die de wijsheid is. Om Christus die meer dan Salomo is: “Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier ziet u iemand die meer is dan Salomo! Matt 12:42
De wijsheid die meer dan menselijke wijsheid is, komt tot ons door het Woord van God en de verkondiging ervan. Het is de Geest die deze wijsheid ons wil leren. Zie hiervoor o.a. 1 Korinthe 1:18-2:16
Christus geeft de wijsheid waarin mensen de echte, volle wijsheid die niet teleurstelt, vinden. Christus is zelf de wijsheid. Een paar verzen uit de Bijbel die daarop wijzen zijn:
“Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. 1 Kor 1:23-25
“Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, Gods mysterie: in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.” Kol 2:2,3
De wijsheid van God is nodig om verder dan verdriet en wanhoop te komen. Om echt weer perspectief te krijgen in het leven. Om weer met goede moed verder te kunnen.


Ds Rob Visser

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019