» VRUCHT VAN DE GEEST

Wat is dit?

-> VRUCHT VAN DE GEEST->

Er is een aanvulling op deze pagina. Dat is een tweede preek. Over het eerste element van de vrucht van de Geest: "liefde".
Hieronder vindt u een lezing en een preek van mij. De lezing is gehouden op een toerusting voor de kerkenraad. De preek is er de eerste uit een serie van 11 preken over Galaten 5:22,23 die ik in het seizoen 2008/2009 hoop te houden. Er is nu dus een tweede preek aantoegevoegd.


VRUCHTDRAGEN VOOR DE HERE

Enkele opmerkingen over een vruchtbaar leven voor de HERE vanuit Jezus onderwijs in de evangeliën.->

Het thema voor de huisbezoeken is: de vrucht van de Geest. Het gaat dan vooral om wat we in Galaten 5:22 lezen. Ik hoop in de komende tijd in 11 preken die vrucht van de Geest zoals die daar beschreven is uit te stallen en de gemeente op het hart te drukken.
Vanavond willen we juist vanuit de evangeliën ons voorbereiden en toerusten om samen met de gemeente over de vrucht van de Geest te kunnen spreken. Om samen daarin te kunnen groeien. Voordat we naar de evangeliën gaan wil ik een vooropmerking maken. Over de gaven van de Geest en de vrucht van de Geest.

-> Gaven van de Geest en vrucht van de Geest->

We leven in een tijd waarin er veel aandacht gevraagd wordt voor de gaven van de Geest. Zoals we daarover o.a. lezen in 1 Kor 12 en Romeinen 12. Die grote aandacht leidt er in onze tijd ook toe dat vooral de zogenaamde opvallende gaven veel aandacht krijgen. Zoals het genezen van zieken. Zoals tongentaal. Mensen die wonderen zouden kunnen doen. Dat wekt gauw de indruk dat het in het leven met Christus om dat bijzondere zou gaan. Als je dat niet hebt zou je arm zijn. Dan worden er zelfs verwachtingen gewekt die meer zijn dan de Here ons in Zijn Woord belooft.
Het is ook niet zo dat alles wat spectaculair is en in de naam van Jezus gedaan wordt in Gods ogen goed is. Niet alles wat in Jezus naam gedaan wordt is werk van de Geest. Elke genezing in Jezus naam is nog geen werk dat in Gods ogen goed is. Iedereen die iemand geneest in Jezus naam is nog geen knecht en kind van God.
Je ziet dat heel duidelijk in wat de Here Jezus in de Bergrede zegt. Laten we samen naar een paar verzen in Mattheus 7 kijken. Het komt erop aan dat iemand echt met de Here leeft en dat hij daarom ook volgens het ware evangelie leeft en leert. Dat heeft de Here Jezus in de verzen 13-20 heel duidelijk gemaakt. Dan zegt Hij:
“Niet iedereen die “ Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet
in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetverkrachters!” vs 21-23
Je ziet hier dat je niet zonder een leven volgens Gods Woord, volgens de wil van de Vader kunt. Dat is het belangrijkste. Vanuit dat leven ga je dan de gaven in dienst van Christus Koninkrijk gebruiken. Dan heeft iet ieder dezelfde gaven en ook niet evenveel gaven. Je kunt allerlei gaven missen zonder dat dat je leven in gevaar brengt. Je kunt niet zonder de vruchten van geloof, niet zonder de vrucht van de Geest. Van die vrucht kun je niets missen. Als je die vrucht mist ben je namelijk geen gelovige. Prof Floor schrijft hierover terecht: “We moeten daarom wel het onderscheid tussen de gaven van de Geest en de vrucht van de Geest in het oog houden. Dezelfde vrucht zal bij iedere gelovige, zij het in meer of mindere maat, aanwezig en zichtbaar zijn. Wie de vrucht van de Geest niet heeft, die behoort Christus niet toe.
Met de gaven van de Geest is het anders. We kunnen niet zeggen, dat iemand niet aan Christus behoort omdat hij de gaven van de profetie niet heeft. De gelovigen ontvangen niet allen dezelfde gaven.”
We zien hier hoe belangrijk het is om samen vanuit de vrucht van de Geest te leven. Zonder kunnen we niet.
Ik geef nu aandacht aan 4 momenten in de evangeliën waar de Here Jezus over het dragen van vrucht in ons leven spreekt. Dat zijn:
1. Mattheus 7 Vruchtdragen is nodig
2. Marcus 4/Lucas 8 Goede bodem
3. Marcus 4:26-29
4. Johannes 15:1-8

-> 1. Mattheus 7:13-20 Vruchtdragen is nodig->

De Here Jezus is er van beschuldigd dat het volgens Hem niet uitmaakt hoe je leeft. Hij zou de wet van God eigenlijk aan zijn laars lappen. Dan maakt Jezus duidelijk dat Hij niet de man van de brede weg is. Hij is niet de man die zegt dat het leven er eigenlijk niet toe doet. Leven met Hem, leven met de HERE als je Vader vraagt juist om een leven volgens de wil van de hemelse Vader.
Het vraagt om het gaan door de nauwe poort. Dat is niet een angsaanjagende poort. Het is wel de poort waarbij ik mijzelf als zondig mens wil kwijtraken. De poort waarbij ik mijzelf verloochen. De poort waarbij ik niet op mijzelf wil bouwen maar mijn zondige ik met alles wat er bij hoort wil achterlaten. Mijn leven buiten mijzelf bij Christus zoek.
Wie vinden die weg? Die zich uitleveren met berouw over eigen zonden aan Christus.
Dan wordt duidelijk dat leven met Christus niet alleen iets is van verliezen. Van iets kwijtraken. Jezelf verloochenen betekent ook gericht zijn op de HERE, op Zijn wil. Ook op de Geest die je een nieuw leven leert. Je blijft een mens maar je verandert in je leven, in de dingen die je doet, voelt en zegt.
Je ziet dat aan het beeld dat de Here Jezus hier gebruikt. Hij heeft het over bomen. Er zijn bomen die geen vruchten voortbrengen die volgens Gods wil zijn. Dat zijn slechte vruchten. Die slechte vruchten laten zien dat het dan om een onveranderde, slechte boom gaat. Ook al noemen mensen zich dan profeten, christenen of zelfs verkondigers van het evangelie dan moet je voor ze oppassen. Ze zijn niet wat ze zeggen te zijn.
Het is belangrijk, levensbelangrijk om niet jezelf te blijven. Om een goede boom te zijn. Een boom die geen vruchten voortbrengt, geen goede vruchten is onvruchtbaar. De Here heeft dan wel geduld. Hij laat het evangelie nog lang verkondigen maar als mensen zichzelf willen blijven komt het moment van Gods oordeel. Zie Lucas 13:6-9
Je kent dus een kind van God aan de vruchten. Aan een leven volgens de wil van God. Dat is dan ook een levend geloof. Een leven met God dat dan ook zekerheid geeft in je eigen leven: “Maar zij ontvangen de zekerheid van de verkiezing tot behoud wanneer zij met een geestelijke blijdschap en heilige vreugde de onmiskenbare vruchten van de uitverkiezing, die Gods Woord aanwijst, bij zichzelf opmerken, zoals bijvoorbeeld het ware geloof in Christus, kinderlijk ontzag voor God, droefheid naar Gods wil over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid.” Dordtse Leerregels I,12

-> 2. Goede bodem Marcus 4/Lucas 8->

Zaad wordt gezaaid. Met het doel dat het zaad opkomt. Met de bedoeling dat de nieuwe planten zaad gaan dragen, vruchten gaan dragen. Het is Christus, de Zoon van God die het zaad zaait. Het zaad is het Woord van God. Marc 4:14;Luc 8:11.
Dat zaad wordt op deze wereld gezaaid. Het gaat erom dat de kerk dat zaad in opdracht van Christus over de hele wereld brengt. Als het evangelie klinkt wordt dat zaad gezaaid op de grond van ons eigen hart. Doordat we het horen komt het zaad ons leven binnen. Dan zie je dat het niet alleen om horen gaat maar juist om wat jij met het gehoorde doet.
Laat je het in je leven toe? Je ziet in de gelijkenis hoe mensen het zaad van het evangelie uit weerstand niet toelaten. Ze willen er zelfs niet echt over nadenken. Je zegt meteen: daar ben ik et niet mee eens en je legt het naast je neer of je ergert je er aan. Dan valt het zaad op de weg. Dan zorgt de duivel ervoor dat het zaad uit je leven verdwijnt.
Er is ook zaad dat op ondiepe rotsgrond valt. Geweldig zeggen mensen dan als ze het evangelie horen of een preek horen. Wat een enthousiasme maar als je later vraagt om de doorwerking van het evangelie is die er niet. De oppervlakkigheid die er in het leven is willen mensen dan niet opgeven. Het evangelie moet niet werkelijk tot volle toewijding aan Christus en gehoorzaamheid aan Gods wil over je hele leven vragen. Dat is te zwaar en te erg. Een opvallend voorbeeld daarvan in het Oude testament vinden we in Ez 33:30-33. Ik heb een collega intrede met deze tekst horen doen in een gemeente waarbij het thema van de preek was: Een volle kerk betekent nog geen zegen.
Mooie woorden over het evangelie maar het hart waarin et valt is harde rotsgrond. Als het evangelie je dan voor keuzes stelt, kies je voor jezelf, voor je eigen zondige hart. Het evangelie mag je niet veel kosten in deze wereld.
Het dragen van vrucht kan ook op een heel andere manier verhinderd worden in je leven. Een verhindering die wel eens heel actueel onder ons zou kunnen zijn in een tijd van grote welvaart. Een tijd waarin we allemaal zo druk voor onszelf zijn. Voor ons werk en zo vaak ook voor onze eigen ontspanning. Leven voor welvaart en leven voor ontspanning. Dat brengt ook allerlei zorgen en teleurstellingen mee. Het kan je leven voor God, je leven in dienst van Christus zo makkelijk verstikken. Zelfs zo dat we eigenlijk ook geen tijd en belangstelling meer hebben voor de tweede kerkdienst, voor samen bijbelstudie, voor samen bezig zijn voor Gods Koninkrijk. Een gemeentedag is nog wel leuk want dat is ontspannend.
Hoeveel tijd nemen voor de omgang met de HERE in bijbellezen, bidden, kerkdiensten actief bijwonen en overdenken? Of zijn we zo bezig met contacten:msn, hyves, vrienden, feestjes. Met sport, tv, hobby, familie maar de bewuste omgang met de HERE komt in de verdrukking. Belangrijk is het dan om dan niet alleen te zeggen: daarin kom ik te kort maar er ook iets aan te doen.
Dan is er de goede grond. Wat is die goede grond waarop de vruchten komen? “Dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen.” Luc 8:15
Let op de woorden koesteren en standvastig. Je ziet dat vruchtdragen betekent een leven geconcentreerd op het Woord van God. Dat Woord koesteren! Dat doe je als je er steeds weer mee bezig bent. Dan heeft de Geest het harde hart van ons zacht gemaakt. 2 Kor 3:3.

-> 3. Marcus 4:26-29->

We staan voor de vraag hoe het graan, hoe die boom nu groeit. Hoe Gods Koninkrijk groeit. Hoe mensen nu die vruchten gaan voortbrengen.
Let op enkele belangrijke punten hier:
• Een mens zaait het zaad. Christus legt het zaad van het evangelie in de handen van mensen. Die mensen hoeven niet te snappen hoe het zaad tot groei komt. Jij hoeft het ook niet te zien. Het is mooi en bemoedigend als je het ziet maar het gebeurt soms ook als je niet meer leeft of buiten je gezichtsveld. Er is geen techniek die er voor kan zorgen dat het zaait dat je zaad dus vrucht zal dragen. Doe je werk in liefde, gehoorzaamheid, vertrouwen en afhankelijkheid aan Christus die je deze opdracht gaf.
• Je ziet hier hoe de Here Jezus ook aandacht vraagt voor het wonder van het vruchtdragen. De boer zaait en er komt vrucht maar hij weet niet hoe. Het is ook niet zo dat hijzelf er voor kan zorgen. Hij kan zaaien en verzorgen maar kan niet voor de groei zorgen. Christus vraagt hier aandacht voor wat Paulus later zo zegt: “Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of begiet: alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien.” 1 Kor 3:5-7
Het is de grond, de goede grond uit zichzelf vrucht voortbrengt. In het Grieks wordt het woord automatisch gebruikt. Het is God die er voor zorgt dat die grond vruchtbare grond is. De Geest waait waar Hij wil en wij hebben dat niet in onze greep. Wij kunnen dat niet verklaren. Wij moeten dat ook niet willen! Wij mogen weten wie tot de HERE bidt met zijn hart om met Hem te leven dit ook krijgt. Zaaien en bidden om zegen is onze taak en die mogen we ontspannen doen omdat we de groei aan de HERE mogen kunnen overlaten.
• We zien hier ook dat alles niet in een keer gebeurt. Vruchtdragen is ook een rijpingsproces. Daarin zit groei. Het is ook belangrijk om in het leven met de HERE op die groei gericht te zijn: “Laat uw standvastigheid niet varen, aar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus.” 2 Petr 3:18 Die groei heeft vaak ook snoeiwerk nodig. Daarover nog iets in het laatste stuk

-> 4. Johannes 15:1-8->

We zien in vers 1-8 dat Jezus zichzelf de ware wijnstok noemt. In het Oude Testament lezen we over Israel als wijnstok, wijngaard. De opbrengt van de wijnstok stelt teleur. Zie o.a. Jes 5:1-7; Jer 2:21; Ez 15:1-8; Hos 10:1..
Je moet bij Jezus als de ware wijnstok zijn. Aan die wijnstok moeten vruchten komen. Die vruchten komen er alleen als de ranken echt en goed met de wijnstok in verbinding staan. Als dat niet zo is verdort zo’n rank. Dan wordt dat deel van de rank waardeloos. Dan wordt zo’n rank eraf gesneden en verbrand. Het eerste wat we hier leren dat we in ons leven op Christus aangesloten moeten zijn en blijven ons leven lang. Je kunt niet zonder Christus om vruchten te dragen. Je kunt niet zonder Christus om aan het oordeel te ontkomen.
Wat is het kenmerkende van de rank die geen vruchten draagt. Dat is dat die rank niet op de wijnstok aangesloten is. Die rank zoekt zijn levensappen niet bij Christus. Zonder Christus wordt het echt nets: “Maar zonder Mij kun je niets doen.” Vs 5. Als je in het verbond geboren bent, ben je door God op Christus als de wijnstok aangesloten. Wie dan los van Christus zijn leven gaat zoeken, wordt een rank zonder vruchten, wordt een dorre rank. Een rank die dood is door dood geloof. Dat kan dus ook iemand zijn die zegt te geloven maar voor wie leven met Christus alleen maar theorie blijft en geen leven met Hem.
Je ziet hier het grote belang om “in Christus te zijn”. Ef 1:14.
Het opvallende is dat de wijnbouwer, de hemelse Vader niet alleen de dorre takken snoeit. Er is sprake van twee soorten snoeien. Je kunt dat zien in vers 2: “Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, op hij meer vruchten draagt.”
Wegsnijden en bijsnoeien.
Een paar opmerkingen over dat “bijsnoeien”.
Het gaat erom dat we “in Christus blijven”. Dat we ons leven bij Hem en Zijn genade blijven zoeken. We blijven beseffen dat we zonder Hem niets kunnen. Dat betekent een leven dicht bij de HERE, dicht bij Zijn Woord, in diepe eerbied voor Hem. Een leven waarin je jezelf en je hele leven in Zijn licht stelt. Zie 1 Joh 1:5. Dat snoeien kan ook betekenen dat je dingen moet meemaken die je laten zien dat je je leven niet in eigen hand hebt. Dat je moet leren om door tegenslag, ziekte en dood leert om alleen op de HERE te bouwen. Zie bijv Hebr 12; 1 Petr 1:6-8; Jak 1.
Danis het belangrijk om niet te blijven bij klacht en opstand maar om te zien dat je alleen verder kunt met Christus en met Gods hulp. Hoeveel vragen jij ook nog hebt. Dan kunnen we juist meer vrucht voortbrengen voor God. Zie vers 2,8. Dan kunnen mensen zien hoe groot en goed het is om op Christus aangesloten te zijn. Denk hierbij ook aan het voorbeeld van Job.
Vruchtdragen is voor ons een opdracht die we ook als geschenk uit Gods hand moeten willen ontvangen. Vrucht die de Geest op het gebed in ons leven wil geven. Die vrucht vind je ook terug in het tweede deel van artikel 29 NGB.

Ik wil nog als laatste element naar voren halen. Je ziet namelijk in vers 8 wat het doel van dat vruchtdragen is. Nog beter gezegd wat het doel van ons bestaan als mensen is. Waarvoor leven we eigenlijk op deze wereld? Het gaat erom dat God verheerlijkt wordt of is. Ik zet hier even onder elkaar drie vertalingen. HSV is dan de Herziene Statenvertaling:
HSV: “Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, namelijk dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.”
NBG 1951: “Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en u zult mijn discipelen zijn.”
NBV: “De grootheid van Mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.”
Je ziet dat het doel van ons leven de grootheid, het grootmaken, het verheerlijken van God moet zijn in woord en daad. Dat is een heel belangrijk gegeven voor de opbouw van de gemeente, voor het onderlinge gesprek in de gemeente. Waarop is ons leven jong en oud gericht.
Dit hoort voor ons geen vreemde gedachte te zijn al hoor je om je heen nogal eens dat dat toch wel overdreven is. Wij belijden dat ook zo. We doen dat ook met kerken in et buitenland in de eenheid van het katholieke geloof. Ik sluit hiermee af door vraag en antwoord 6 van de Heidelbergse Catechismus en het eerste antwoord van de Korte Catechismus van de Westminster Belijdenis (een belijdenisgeschrift van meerdere van onze zusterkerken in het buitenland) aan te halen.
Vraag en atwoord 6: “Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? Nee, God heeft de mens goed en naar Zijn beeld geschapen, dat wil zeggen: in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God, zijn Schepper, naar waarheid kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige heerlijkheid leven zou, om Hem te loven en te prijzen.”
“What is de chief end of man? (Wat is het hoogste doel waarvoor de mens leeft?) The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him for ever.” (Het hoogste doel waarvoor een mens left is om God te verheerlijken en daarin voor eeuwig vreugde te vinden).

Ds Rob Visser.

VRUCHT VAN DE GEEST PREKEN

Preek 1

Votum
Vrede/Zegengroet
Lied 95:1,3
Lezing van de wet
Galaten 5:13-16
Ps 130:1,2
Schriftlezing: Galaten 5:17-26
Gebed
Collecte
Ps 143:6-10
Tekst: Galaten 5:22: “Maar de vrucht van de Geest is”.
Preek
Gez 103: 2,5
Dankgebed
Collecte
Ps 18:9,10
Zegen


Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus.

De laatste week van augustus heb ik de Haamstede-conferentie bezocht. Een conferentie waar ruim 100 predikanten naar verschillende lezingen komen luisteren. In een van die lezingen werd de volgende uitspraak gedaan: “Beter door Christus in de strijd gezet te worden dan door de Satan in de watten gelegd.”
Woorden zou ik zeggen met een gouden randje. Woorden ook die alles te maken hebben met de vrucht van de Geest, met een leven vanuit Christus. Met echt christen zijn. Hoe kun je nu als een echte gelovige leven? Doe je dat door er voor te zorgen dat je genoeg cursussen volgt? De verleiding is in onze tijd groot om het in die richting te zoeken. We leven in een tijd waarin veel gesproken wordt over jezelf ontplooien, over dicht bij jezelf blijven en je eigen kracht ontdekken. Ook over het ontdekken van eigen zwakheden die je dan weer door cursussen moet leren bij te werken.
We hebben steeds weer scholing nodig om goed te kunnen functioneren. We hebben de deskundigen nodig om het goed te kunnen blijven doen. Als je jezelf ontdekt en je krijgt goed gereedschap aangereikt, kun je weer goed functioneren. Dat is wat ons op allerlei manieren in onze tijd wordt voorgehouden. Het is dan ook logisch dat je in de kerk, dat je in het leven van het geloof dan zo gaat denken. Geloven, leven met God zou dan iets zijn dat toch uit onszelf zou voortkomen. Het zou iets zijn waartoe wij als mensen, die ten diepste toch wel het goede willen, in staat zijn. We zouden dat elkaar kunnen leren en daarbij nog wel een beetje hulp van God, van de Geest nodig hebben. Maar een goede cursus, een goed gesprek, een deskundige die goede begeleiding geeft en goede preken houdt zou daarvoor genoeg zijn. Dat zou ons als dat goed gebeurd gewoon overtuigen. Is dat zo? Is het leven als kind van God, als gelovige een vrucht van ons eigen denken en voelen? Is dat iets wat met een beetje hulp uit onszelf opkomt? Een heel belangrijke vraag waarop we in de preek ook antwoord krijgen als ik jullie het evangelie van Jezus Christus vanuit Gal 5:22 onder het volgende thema breng:

-> CHRISTEN-ZIJN IS JE LATEN LEIDEN DOOR DE GEEST

1. dan vind je in je leven niet je eigen vrucht
2. maar de vrucht van de Geest

1. Dan vind je in je leven niet je eigen vrucht->


De komende maanden is het de bedoeling dat we al de elementen die Paulus in Gal 5:22 als onderdelen van de vrucht van de Geest noemt goed gaan bekijken. Om dat te kunnen doen, om ook te zien waarom Paulus hier over de vrucht van Geest spreekt, is het belangrijk om eerst aandacht aan het verband te geven. In wat voor verband zegt Paulus dit?
De kerken in Galatie bestaan voor een belangrijk deel uit niet-Joden. Mensen die tot Christus gekomen zijn zonder dat ze het Oude Testament al echt kenden. Het is niet zo dat deze mensen nu Joden moeten worden om echte gelovigen te zijn. Deze mensen staan in de vrijheid als kind van God en hoeven zich niet te laten besnijden om echt bij Gods volk te horen. Er zijn nu mensen gekomen die zeggen dat je om een echte christen te zijn je juist wel moet laten besnijden. Je moet als een Jood gaan leven en als je dat niet doet is er voor jou geen redding van de straf op de zonden.
De kerken in Galatie hebben voor een groot deel deze verkeerde leer als evangelie aangenomen. Paulus laat in deze brief zien hoe erg dat is. Zij brengen juist door zo te denken en te leven hun verlossing door Christus in gevaar. Ze mogen de vrijheid die ze gekregen hebben niet opgeven. Vrij om voluit volgens Gods wil in dienst van hun Here en Verlosser Jezus Christus te leven.
Kijk maar eens in 5:1: “Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.” Paulus zegt dus dat je als christen je vrijheid niet mag opgeven. Je bent een vrij mens en denk erom laat je dat niet afnemen. Prachtige woorden die het geweldige van Christus’ werk laten zien. Wat heeft de Here Jezus, de Zoon van God een geweldig werk gedaan! Hij zet wie bij Hem het leven zoekt in de vrijheid. Hij maakt de band die een mens gevangen hield los. Om nu te zien wat dan die echte vrijheid is die je je nooit maar dan ook nooit moet laten afnemen, is het nodig om te zien van welke boeien Hij ons bevrijdt heeft. De Here Jezus heeft ons niet vrij gemaakt om te leven zonder een band te hebben. Hij heeft ons juist in de vrijheid gezet om die ene bepaalde band in ons leven te hebben en voor altijd te houden. Hij heeft ons niet vrij gemaakt om maar te doen wat ik zelf voel, denk en wil. Om maar te doen wat er vanuit mijn eigen hart opkomt. Je ziet dat iets verder in hoofdstuk 5. Kijk maar in vers 13: “Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.”
Je vrijheid in en door Christus is dat je vanuit de band met de HERE, dat je vanuit Gods liefde in dit leven staat. Dat je zo naar de HERE, naar jezelf, naar het hele leven en dus ook naar je naaste, naar je medemens kijkt. Je vrijheid in Christus is dat je niet meer naar je eigen zondige hart wilt luisteren. Dat je daar juist vanuit de liefde van en voor God tegen vecht. Je eigen zondige ik en het leven uit de Geest staan echt lijnrecht tegenover elkaar. Je vindt dat bijna nergens duidelijker dan in vers 17: “Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen de ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.” Vrij zijn in Christus is dus niet doen wat je maar wil. Nee, het is dat je vanuit de liefde en de kracht van Christus leert om niet naar je eigen zondige hart, wil en verstand te willen luisteren. Het is dat je die vrijheid gekregen hebt om los van je zondige ik te komen.
Deze dingen zijn heel erg belangrijk voor ons leven, voor ons geloven in ons dagelijkse leven. Deze dingen zijn ook heel belangrijk als het gaat om je voorbereiding op het avondmaal van volgende week.
Juist omdat het altijd weer aan ons trekt om te willen doen wat ik maar wil. Dat is wat wij zo heel gauw onder vrijheid verstaan. Vrij zijn dat is het toch! Kunnen doen wat je maar wil. Dat lijkt vaak zo’n heerlijk ideaal. Je voelt in je eigen leven ook zomaar de neiging om eigenlijk gelovige te willen zijn en toch ook ruimte te houden om je eigen zondige wil te kunnen volgen. Je moet toch dingen voor en van jezelf kunnen houden. Bepaalde delen van je leven waar je toch niet zo moeilijk over hoeft te doen. Waar je gewoon jezelf kunt zijn en geen strijd hoeft te voeren. Het is juist zo belangrijk, ook bij de voorbereiding op het samen vieren van het avondmaal, om te zien dat je geen deel van je leven dat tegen Gods wil wil ingaan, gaat koesteren. Dat je geen verdeeld leven gaat leven. Aan de ene kant wil je een gelovige zijn, wil je christen zijn maar aan de andere kant wil je ook aan dingen in je leven vasthouden die de HERE niet wil. Als je zo leeft, zul je zien dat je dan al verder bij het leven met Christus vandaan komt te staan. Dan komt er al meer twijfel en kilheid in je leven. Dan kun je ook Gods zegen, Zijn reddende nabijheid in je leven niet verwachten. Een stukje verder in de brief aan de Galaten zegt Paulus het zo: “Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.” 6:8. (vgl Rom 13:14)
Wat leren we nu van deze dingen?
Dat we niet bij onszelf moeten zijn en bij onze eigen verlangen en onze eigen wil. Vanuit ons eigen hart komt er niet het echte geloof, het echte leven door de Geest.
Wij hebben nodig dat we juist niet dichtbij onszelf blijven maar ons leven buiten onszelf zoeken. Dat we ons leven bij Christus zoeken. Dat daarom de grote prioriteit van ons leven is dat we met rode oortjes luisteren naar de stem van de HERE. Dat we ons vanuit het luisteren naar wat de HERE in de Bijbel zegt ons ook trainen in een leven met de HERE. Dat je dat persoonlijk doet door er elke dag rustig de tijd voor te nemen om uit je bijbel te lezen en te bidden. Door uit liefde voor de HERE, misschien wel met gevoelens van tegenstand in je trouw elke zondag 2 keer naar de kerk te gaan. Dat je vanuit het luisteren naar Gods Woord ook die tegenstand met Gods kracht wil bestrijden. Door in het nieuwe seizoen het echt tot een prioriteit in je leven te maken om samen met je gezin en met broeders en zusters in de gemeente je in liefde over de Bijbel te buigen en elkaar te helpen in het verstaan van Gods Woord. Echt geloven komt niet voort uit de stem van ons hart maar vanuit de stem van de Geest die door de Bijbel tot ons spreekt. Zo het nieuwe seizoen in en elkaar in de gemeente samen helpen, samen trainen in een leven heel dicht bij Christus als onze lieve Heiland.
Dat vraagt ook om ons gebed. Juist omdat leven met Christus niet uit onszelf komt. Een gebed waarin we er ook om vragen dat God ons door Zijn Geest tot een ander, een nieuw mens maakt.
Waarin we vragen om de wedergeboorte. Waarin we vragen om die verandering in ons leven waardoor we niet meer voor onszelf maar voor Christus willen leven. Waarin we steeds weer vragen dat de HERE ons bij dat nieuwe leven bewaart en ons daarin laat groeien. Dat gebed waarin we steeds vragen om de Geest die je leert te luisteren naar de stem van God.
Dan is het voor je gaan naar het avondmaal, voor je leven in geloof niet nodig dat je een heel bijzonder bekeringsverhaal kunt vertellen. Dan is het wel nodig dat je in de strijd staat waarin je tegen eigen gedachten en gevoelens in Christus in je hele leven volgens Zijn Woord wil volgen. Dan is het wel nodig dat je in die strijd door de Heilige Geest vrucht voor God wil dragen. Dat je wilt veranderen en dat je in je leven zo wilt veranderen dat die vrucht van de Geest in je leven zichtbaar wordt. Dat je loslaat een leven waarin je Gods wil naast je neerlegt en je eigen gang gaat. Dat je loslaat een leven waarin je leeft om je eigen verlangens te bevredigen, om alleen voor eigen plezier te leven. Een leven waarin je jezelf zoekt en dat andere mensen je eigenlijk niet zoveel interesseren. Een leven zoals dat in de verzen 19-21 wordt omschreven. Een leven volgens onze eigen wil.
Ja, maar dominee is dat nu allemaal zo erg? Als ik een echte dienaar van het evangelie ben, van de goede boodschap van vrijheid, zeg ik: het is zo erg! Ik zou het evangelie niet verkondigen als ik tegen je zou zeggen: ach geniet maar zoals je wilt hoor want dat vindt de HERE niet erg. Het echte evangelie zegt, de HERE zegt: “Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God.” vs 21.
Je voorbereiden op het avondmaal, gewoon leven of je nu belijdenis gedaan hebt of niet betekent je leven buiten jezelf zoeken en je leven laten vormen door de wil van God. Dan wordt je echt een ander mens! Ook dat lezen we in deze zelfde brief: “met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.” Gal 2:20 Dat leven komt van de Geest. We letten daarop in de tweede plaats.

-> 2. Maar vrucht van de Geest->

Jongens en meisjes jullie weten allemaal wat een sinaasappel is. Het gaat me er nu niet om of je die lekker vindt of niet. Het gaat erom dat als jij een sinaasappel in je hand hebt het 1 vrucht is. Maar wat gebeurt er als je schil er afhaalt? Dan heb je nog steeds een hele sinaasappel in je hand. Maar je ziet ook dat die ene vrucht uit verschillende stukjes bestaat. Je kunt ze van elkaar afhalen en dan stukje voor stukje opeten.
Het is een vrucht die uit verschillende stukjes bestaat. Alleen allemaal samen zijn ze een sinaasappel. Zo is het nu ook met de vrucht van de Geest. Zo is het ook met het geloof in de HERE. Je kunt niet zeggen dat sommige dingen van het leven met de HERE je wel aanstaan en dat je die er uitpikt en dat je anderen maar niet doet omdat je dat te moeilijk vindt. Als je een gelovig kind van God bent wil je in alles leven zoals de HERE het graag wil. In alles van hem houden en naar Hem luisteren.
Broeders en zusters zo is het ook met de vrucht van de Geest. Je kunt niet zeggen ach het is niet zo erg als ik twee of drie van die dingen die hier genoemd worden er maar bij laat zitten. Nee, leven met Christus betekent dat je in je leven de vrucht van de Geest vindt en wilt vinden. Die vrucht kent verschillende onderdelen waarvan er niet een gemist kan worden. “De vrucht van de Geest is: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.”
Het gaat om die ene vrucht waarin al deze dingen onmisbaar bij elkaar horen. Het is dus geen keuzemenu waaruit ik dan zelf een aantal voor mezelf kan kiezen. De HERE wil al deze dingen in ons leven zien. Het is 1 vrucht. Dat laat ons ook zien dat het hier gaat om dat ene werk van de Heilige Geest. Hij is het die dit als vrucht geeft en wiet aangesloten is op Christus. Zonder die ene vrucht in je leven, ben je niet op Christus als de Redder van je leven aangesloten.
Het kan zijn dat je wat je in onze tekst leest en in de preek hoort heel mooi vindt maar het ook als heel bedreigend ervaart. Dat in jouw hart de bange vraag opkomt: Hoe zou ik hieraan kunnen voldoen? Mijn leven is nog zo gebrekkig. Ik mis nog zoveel van die prachtige dingen die als deel van de vrucht van de Geest genoemd worden. Dat kan nog erger worden als je eraan denkt hoe je die vrucht van de Geest nu heel duidelijk voor ogen krijgt. Dat doe je door je eigen leven te spiegelen aan het leven en de woorden van de Here Jezus. Je ziet in Hem dat prachtige beeld van God. Waartoe ook jij en ik geroepen worden. De vrucht van de Geest laat je juist weer beeld van God worden in deze wereld. Juist vanuit het zijn en blijven in Christus gaan we vrucht dragen. Dat zegt de Here Jezus zelf: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.” Joh 15:5
Ik hoor jou nu al zeggen: Maar dat haal ik nooit! Dat is veel te hoog gegrepen. Zo wordt de lat veel te hoog gelegd! Zo word ik alleen maar moedeloos en zie ik steeds weer mijn tekort en mijn zonden. Toch vergeet je dan een heel belangrijk ding! Want dan ben je weer bezig om eigenlijk te denken dat je het zelf moet doen. Dat het uit jezelf moet komen.
Het is voor Gods kind die in liefde zijn of haar leven bij de HERE zoekt. Die met verdriet in eigen hart steeds weer vergeving bij de Here Jezus zoekt een grote bemoediging dat leven met en voor de HERE vrucht van de Geest is.
Je kunt het niet in eigen kracht. De Here Jezus zegt het: “Maar zonder Mij kun je niets doen.” Weet je wat nu het bijzondere, het heerlijke, het vertroostende is dat ik en jij het ook niet zelf hoeven te doen. Dat de Heilige Geest tegen je zegt: Ik wil in je wonen. Dat God die belofte aan je heeft gedaan en nog doet. Dat Hij zegt: ik wil in jou dat andere, dat nieuwe leven werken. Ik wil in jou die strijd geven waardoor je vanuit de band aan Christus niet meer je eigen verkeerde verlangen en gedachten wilt volgen maar het beeld van je God en Redder op deze wereld wilt vertonen. Ik wil je geven dat jij je leven lang met die tekorten, die zonden die je in je leven ziet naar de HERE gaat. Die bij Hem belijdt en dan met nieuwe kracht weer in Zijn dienst wilt staan. Op die weg wil Christus jou en mij volgende zondag weer bemoedigen aan de avondmaalstafel. Dat brengt je dan weer naar je binnenkamer. Naar je kamer waar je persoonlijk je knieën buigt en in tere liefde voor Christus vraagt om de vernieuwende, vruchtdragende kracht van de Geest. Kracht om tegen je eigen zondige hart en tegen aantrekkingskracht vanuit je eigen omgeving om niet Gods weg te gaan weerstand te kunnen bieden. Want Here Jezus: zonder U kan ik niets. Zonder uw Geest ik niet als nieuw mens voor U leven.
Dank u HERE dat ik het niet in eigen kracht hoef te doen! Dat maakt je dan niet passief. Nee, dat maakt je actief. Dat maakt je tot een actieve bidder. Dat maakt je tot een mens die heel intensief wil luisteren naar de stem van de Vader in de hemel. Tot een mens die weet dat de Here Jezus Zijn bloed voor jou zondaar gegeven heeft. Daarom wil je Hem liefhebben want je ziet het wonder dat jij kind van God mag zijn. Een wonder dat jij mag horen bij de mensen die van de verdiende eeuwige dood gered zijn. Je ziet zo ook de weg als je in eigen leven ontdekt dat je die weg van Christus eigenlijk niet gaat. Dat je nog je eigen hart en gedachten volgt. Als je nog zo graag je oude zelf wilt blijven. Dan staat Christus daar en zegt: Zonder mij kun je niets en wordt het niets met je leven. Kom toch tot Mij! Zo is er toegang tot het heilig avondmaal volgende week. Zo is er de weg open tot het doen van geloofsbelijdenis.
Wie bidt om de Geest en het werk van de Geest in je leven, leert zijn leven buiten zichzelf in Jezus Christus te zoeken. Die leert om door de Geest zich te laten leiden. Om zo te leven door het werk van de Geest. Je leven wordt dan op de HERE gericht. In diepe eerbied. Leven met Hem wordt je dan alles. Je hebt dan verdriet als je ziet dat het in je leven daaraan mankeert. Dat brengt je dan juist weer bij de HERE, weer bij de Geest. Die weg kun je dan gaan omdat Christus bloed de weg naar de Vader voor jou dan voor eeuwig heeft gebaand.

AMEN


Preek 2

Votum
Vrede/Zegengroet
Ps 84:1,2
Geloofsbelijdenis van Nicea
Gez 167:2,3
Viering van het heilig Avondmaal (Formulier 4)
Terwijl de tafel gereedgemaakt wordt en we aan tafel gaan: Ps 31:11,12
1. 1 Korinthe 13 Ps 31:13
Terwijl we van tafel gaan: Ps 31:14
Zingen dankzegging: Ps 107:1,13
Tekst: Gal 5:22: “Liefde”
Preek
Ps 63: 2,3
Dankgebed
Collecte
Gez 149
Zegen

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Liefde is iets heel moois. Is iets dat het leven van een mens tot zijn doel brengt. Dat is iets dat heel teer is. Liefde is ook dat wat een positieve uitstraling heeft. Liefde is goed voor de ander en ook voor jezelf. Waar liefde is daar is ook vrede. Daar is harmonie. Daar is het leven goed. De echte liefde is ook niet tijdelijk. De echte liefde blijft altijd: “De liefde zal nooit vergaan. Profetieen zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan. …… Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.” 1 Kor 13:8,13
Liefde hoort bij de vrucht van de Geest. De liefde die vrucht van de Geest is, is meer dan de liefde die bij ons als mensen op deze wereld zo vaak schipbreuk leidt. Die bij ons nog zo vaak weer zo op ons zelf gericht raakt. Het is namelijk de liefde die God geeft. Dat is de liefde van de God die liefde is. Hij is zoveel meer en zoveel beter dan wat wij liefde noemen. Hij is liefde en wil de liefde geven waarbij onze liefde zo klein en zo stumperig is.
Het is zo goed om naar de HERE te gaan. Om naar Hem te gaan als de bron van de echte liefde en vanuit die liefde te leven. De liefde die Hij aan ons nooit sterker en duidelijker heeft laten zien dan in het geven van Zijn Zoon, van de Here Jezus voor ons. Om voor de gelovige de straf te dragen. We horen dat op zo’n prachtige manier in 1 Joh 4: “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft Zijn enige Zoon in de wereld gezonden opdat we door hem zouden leven.” Vs 8,9
Je ziet hier ook dat je geen kind van God kunt zijn als je niet uit liefde leeft. Je kent God niet echt als je niet liefhebt. Al met al meer als genoeg redenen om samen vanuit Gods eigen Woord te zien wat de echte liefde als vrucht van de Geest is. Om daaruit te willen leven. We zien dit samen als ik jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema verkondig:

-> DE VRUCHT VAN DE GEEST IS OOK LIEFDE

1. als eerste
2. in de praktijk

1. als eerste->


In de wereld is er niets waarover zoveel gezongen wordt als over de liefde. Liefde als romantiek, liefde als seksualiteit, liefde als zorg voor de ander. In de wereld hoor je dan in liederen en zie je in films en hoor je in gesprekken hoe die liefde zo vaak weer teleurgesteld wordt. Hoe die liefde omslaat in verdriet of zelfs haat. Hoe vaak het aan trouwe en tere en zelfopofferende liefde kort in deze wereld. Als je naar de wereld kijkt zoals die nu functioneert zie je heel duidelijk dat het leven op deze wereld niet door liefde gekenmerkt wordt. Je kunt als je naar de wereld kijkt niet zeggen: Joh moet je eens kijken hoe heerlijk de liefde op deze wereld heerst. Moet je eens kijken hoe vredig en hoeveel bijna alle mensen van elkaar houden. Moet je eens kijken hoe bijna alle mensen in liefde voor elkaar zorgen en daardoor bijna niemand honger heeft. Je moet wel stekeblind zijn als je zou denken dat de wereld zo vol van liefde is.
Dan mogen we ook heel best de hand in eigen boezem steken. Hoe praten en denken wij over elkaar in de gemeente? Is dat altijd vol van liefde? Verspreiden wij over de ander het goede nieuws of praten we over een ander negatief? Zelfs zonder er met die ander over gesproken te hebben? Gebruiken we dan zelfs soms als smoes: ja maar als ik met die ander praat, komt hij toch weer met dingen die wat ik zeg omvergooien. Dan overruled zij mij. Als je zo denkt en spreekt zie je dat je zelfs niet eens je mening in liefde wil bijstellen. Die dingen gebeuren ook onder ons, ook in de kerk van de Here Jezus. Ook in de gemeente die samen avondmaal viert. Dan zie je ook ambtsdragers die door harde en onbillijke oordelen zwaar gewond raken. Zomaar harde kritiek zonder dat mensen de omstandigheden kennen. Laten we onze hand nog eens wat dieper in eigen boezem steken. Misschien praat jij niet negatief over anderen. Maar hoe is het in jouw en mij hart? Kennen we niet bijna allemaal die gevoelens, die gedachten waarbij we zonder met de ander gesproken hebben negatief over die ander zijn. Waarbij we gevoelens van jaloersheid en verongelijktheid kennen. Waardoor we de omgang met de ander misschien wel mijden.
Eerlijk voor Gods ogen zijn over jezelf, over je eigen hart laat je al zo gauw zien dat het met de liefde in ons leven niet meevalt. Dan hoor je mensen niet voor niets zeggen: “je gaat niet voor de mensen naar de kerk. Als het voor de mensen was, was ik geen lid meer van de kerk.” Als je die dingen hoort doet dat zeer. Dan maakt dat verdrietig. Dan zie je zo schrijnend dat de liefde niet de vrucht van onze eigen hart is. De echte liefde komt er niet door onze kracht. Daarvoor moeten we toch heel zeker bij de Heilige Geest zijn. Daarvoor moet de Geest echt een aardverschuiving in jouw en mijn leven brengen. Daarvoor moeten wij echt een ander mens worden. Een mens met een ander hart. Een wedergeboren hart. Die liefde moeten we halen bij Christus.
Dat moesten ook de gemeenten leren aan wie Paulus de brief aan de Galaten schrijft. Ook daar was het niet allemaal goud wat er blonk. Mensen stonden daar op een verkeerde manier tegenover elkaar. Kijk maar eens in vers 15: “Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden.” Die dingen gebeuren wanneer we in de gemeente van Christus terugvallen op wat er in onszelf leeft. Als we zogenaamd dicht bij onszelf blijven. Als we ons niet vanuit de liefde van God uitstrekken naar een leven door de Geest. Maar als we ons als een biddend kind van God en als een biddende gemeente naar dat leven door de Geest uitstrekken. Als we dat doen vanuit het offer van Christus, dat Hij gebracht heeft voor wie met belijdenis van eigen liefdeloosheid naar Hem komt, dan komt die echte liefde ons leven binnen. Dan breekt de Geest ons af om vanuit die liefde te leren leven.
Vanuit die liefde kijk je dan anders om je heen. Die liefde is dan beheersend voor je leven, voor je manier waarop je met mensen om je heen omgaat. Waar begint die liefde dan in je leven?
Bij de HERE! Daarom wordt de HERE en wordt Christus dan de eerste in je leven. Dat begin, de HERE zelf als de bron voor je leven van elke dag geeft je dan een band van liefde aan de Drie-enige God en van daaruit aan je naaste. Je ziet dat op allerlei plaatsen in de Bijbel. Ik wil je dit nu laten zien vanuit 1 Johannes.
Het begint bij de liefde van God. Die uit Zijn hart komt en die Hij in het sturen van Christus zo geweldig heeft laten zien. Luister maar:
“Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.” 1 Joh 4:10.
Vanuit die liefde van God die Hij in ons wil geven door de Heilige Geest, komt er in je leven dan die tere liefde voor God. Daarvan lees je in 1 Joh 4:16,19: “Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop, God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in Hem. ….. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.”
Die liefde leidt er dan ook toe dat je je naaste wilt en leert liefhebben. Dat leidt tot het zoeken van goede harmonie in de kerk en met de mensen met wie je in de buurt leeft. Je treedt de ander met liefde tegemoet. Ook dat lezen we in 1 Joh 4: “Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar liefhebben, wat de liefde komt uit God voort. …. Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief’, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.” Vs 7,20.
De echte liefde die uit God, die uit de Geest is, leert je dan ook met liefde naar Gods wet te kijken. Niet naar de wet en de bevelen van God als een bedreiging maar als iets dat zo goed is, dat zo geweldig van Gods liefde voor ons getuigt. Dan leer je Psalm 119 als een liefdeslied op de HERE en daarom ook op Zijn wet, Zijn bevelen, Zijn regels te zingen. Dan staan liefde en wet niet meer tegenover elkaar omdat het hier om Gods wet gaat. Om die wet die je juist leert wat echte liefde is. Dan weet ik best dat ons hart heel andere dingen kan zeggen maar dan mag ik daartegenin steeds weer door Gods liefde leren zeggen:
“Ik verheug mij in Uw geboden, ik heb ze lief. Ik reikhals naar uw geboden, ik heb ze lief. Uw wetten blijg ik overdenken.” Dan is het de heilige Geest die op het gebed onze innerlijke leermeester is die ons dat steeds weer door Zijn werk in ons leert. Dan heeft dat werk van de Geest, dat werk dat ons echte liefde leert ook uitwerking in ons leven van elke dag. We letten daarop in de tweede plaats.

-> 2. In de praktijk->

Liefde is geen karaktertrek die je van jezelf hebt. Echte liefde is het werk van de Geest in het leven van Gods kinderen. Dat is de liefde die van God in je leven komt. Dat is de liefde die Christus met Zijn bloed verdiend heeft voor mensen die uit zichzelf de echte liefde niet kennen. Dat is maar niet een of andere mooie theorie. Die liefde van God, die liefde die de Geest om het offer van Christus geeft, heeft ook uitwerking in het leven van elke dag. In je leven elke dag met de mensen om je heen. We willen samen naar een aantal elementen daarvan kijken.
De echte liefde zet een streep door je eigen ik. Haalt een streep door het zoeken en leven voor jezelf.
Je ziet dat in dat geweldige loflied op de liefde in 1 Kor 13. Luister maar: “De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en zelfzuchtig …. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.” Vs 4,5,7
Die liefde heb ik nodig om met mijn broeders en zusters en met mensen buiten de gemeente om te gaan. Om ze liefdevol te benaderen. Want ik heb er als mens gauw last van dat ik zeg: Je denkt toch niet dat ik vriendelijk en liefdevol tegen die chagrijn doe! Je denkt toch niet dat ik die vriendelijk groet en iets voor hem doe. Je weet toch hoe hij mij altijd behandeld. Vergeet het maar hij of zij zoekt het zelf maar uit.
Zo reageer zo gauw uit mijzelf. Juist dan heb ik weer dat gebed tot de HERE zo nodig. HERE leer mij door Uw Geest in mij toch mijzelf te verloochenen en vanuit de liefde van U met die ander om te gaan. Om daarin ook Christus mijn Here en Verlosser als het grote voorbeeld te volgen.
De echte liefde maakt ook vergevingsgezind. “Ze rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.” 1 Kor 13:5,6
Hoe leren ik en jij nu die vergevingsgezindheid? Want die hebben we niet van onszelf. Wij willen als we kunnen er vaak op slaan. We willen iemand als vergelding dan toch een keer te pakken nemen. We willen niets meer met die ander te maken hebben als hij ons iets heeft aangedaan. Vergeven kan ook echt heel moeilijk zijn. Er zijn ook heel moeilijke situaties in levens van mensen. Waarvan je denkt wat een ellendeling is dat. Moet je eens kijken wat hij die broeder of zuster aangedaan heeft! Hoe kunnen we tegen de omstandigheden in toch een ander willen vergeven, toch groeien in een leven waarin we de ander liefde willen geven. Ondanks het verleden of ondanks het karakter van die ander? Door te letten op Christus die zelfs jou wil vergeven. Door te letten op Gods weergaloze liefde voor zondaren waardoor Hij Zijn eigen Zoon aan het kruis gaf voor mensen die met hun zonden naar Hem vluchten. Wat ik en jij de HERE met onze zonden, met het zoeken van onszelf aangedaan hebben, is met geen pen te beschrijven. En toch is Hij met Zijn liefde naar ons toegekomen. Toch wil Hij jou in liefde aan Zijn borst drukken om het bloed van Christus. Dan leer ik bij het kruis, bij Gods liefde door strijd heen de ander te willen vergeven. Dan bidt ik om die liefde in mijn leven, dat de Geest ook dat in mij werkt.
De echte liefde zoekt naar mogelijkheden voor de ander, voor de naaste iets te kunnen betekenen.
Niet om daarmee zelf in de belangstelling te komen staan. Niet om zelf geëerd te worden. Dan denk ik aan 1 Kor 13:3: “Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.” De ware liefde zoekt zichzelf niet.
Je leert dan vanuit de wedergeboorte, door de Geest te leven van Gods liefde om de ander te zoeken. Zoals Christus ons gezocht heeft. Er was niets in ons dat Hem zocht, dat zocht een leven in ware liefde. Toch zocht Hij ons! Toch kwam Hij zonder dat wij naar Hem verlangden naar ons toe met die heerlijke en eeuwige liefde van God.
Wie dat wonder ziet en in zijn of haar leven ondervindt wil er ook voor de ander zijn. Dan zoek je in je leven naar mogelijkheden om iets voor anderen te betekenen.
Dan is het ook zo dat je positief tegenover anderen wilt staan. Wij hebben zo vaak last van een negatieve kijk op een ander.
Vaak ook omdat we eigenlijk onszelf beter voelen of beter willen voelen. De ware liefde leert ons iets wat we niet van onszelf hebben namelijk om liever 10 keer teleurgesteld te worden dan een keer onterecht negatief over een ander te spreken.
Dat is niet hetzelfde als slapheid. Dat is niet hetzelfde als dat je alles maar laat gaan. Slapheid is als we niet voor de ander die onrecht aangedaan wordt opkomen. Slapheid is als we niet voor de HERE, voor Christus, voor Gods wil opkomen en maar zwijgen. Het gaat er juist om dat we daarvoor uit liefde voor de HERE opkomen. Om juist uit liefde daarmee de ander te zoeken en bij Christus te brengen.
Als je door de Geest de echte liefde leert dan wil je geven! Dan wil je je in de eerste plaats aan God geven in je leven. Jezelf aan hem uitleveren. Vanuit Zijn liefde leven voor Hem en Zijn Koninkrijk.
Waarom eigenlijk? Laten we nu even in alle rust 1 Joh 3:16-18 lezen. “Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die Zijn leven voor ons gegeven heeft.” Jezelf geven aan Christus, aan God omdat Christus zich zo totaal voor ons gegeven heeft in het betalen van de straf voor onze zonden. Daarom wil je ook graag en royaal geven voor de kerk en wil in de gemeente en ook in het praktische werk in de kerk je geven.
Dat jezelf geven gaat dan verder luister maar: “Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zuster.” Echte liefde betekent dat we ons geven aan elkaar in de gemeente! Dat we samen ook graag gemeente zijn. Dat we tijd en geld en aandacht aan elkaar geven. Dat we onszelf en ons eigen belang daarin opofferen. Dat zie je ook in het vervolg van 1 Joh 3: “Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden.” Gods liefde die we gezien hebben in het avondmaal zet ons juist daartoe aan.
Er zou nog zoveel meer op die heerlijke genezende liefde van God te zeggen zijn. Die liefde die je weer leert om een echt mens te zijn volgens de bedoeling van de Schepper. Een mens die het goede verspreid, een mens waarin je God ziet en die daarom goed is voor zijn omgeving. Die liefde is ook goed voor ieder mens en daarom roept de HERE ons ook op om vanuit Zijn liefde alle mensen vol liefde te behandelen. Zie 2 Petr 1:7
Ik wil nog een ding zeggen en daar vanmiddag mee afsluiten:
De echte liefde brengt ons altijd weer terug bij de relatie met God. Bij het zoeken van je leven buiten jezelf in Christus. Dat leven met Christus staat overal boven. Echte liefde ook in jouw leven kan niet zonder de goede relatie met Hem! Zonder het liefhebben van Hem en leven met Hem volgens Zijn Woord. Bij God is de bron van liefde en bij niemand anders! Het zien van de liefde als vrucht van de Geest, brengt me dan weer bij de HERE. Want buiten Hem, buiten Christus heb ik de liefde niet. Deel ik niet in de liefde. Ben ik op weg naar een bestaan waar de liefdeloosheid en de haat mijn leven nooit meer zullen loslaten en altijd pijn zullen doen. Staan in Gods liefde, leert mij door de Geest mijzelf te verloochenen. Leert mij om Gods liefde voor zondaren te willen leven in liefde voor mijn naaste. Gods liefde te zien leert mij weer om vergeving vragen voor het gebrek aan liefde dat er nog steeds in mijn leven op deze aarde is. Het leert me weer mijn leven bij Christus zoeken en bij niemand anders. Dat leert me weer om mij elke dag te bekeren tot Gods liefde.
Ga in dat geloof, ga in die liefde door het leven want zonder die liefde is er het oordeel. Maar met die liefde het leven voor eeuwig. Leef in liefde, in de liefde van de Geest!

AMEN

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019