» Engelen

Wat is dit?

-> DE ENGELEN KENNEN WE ZE?

Aanleiding->


Vanuit de gemeente kwam de vraag om op een studieavond aandacht te geven aan de engelen en het wat de engelen doen. Het was voor mij die avond niet mogelijk om alles uitgewerkt op papier te krijgen. Mijn eerste bedoeling was om wat korte aantekeningen op papier te zetten. Dat zou voor wie op die studieavond aanwezig was waarschijnlijk genoeg geweest zijn. Er kwamen ook reacties vanuit de gemeente en op catechisatie van wie er die avond niet bij waren. Ze wilden graag lezen wat er die avond besproken is. Daarom heb ik besloten om het dan maar verder uit te werken en in de Nieuwsbrief een plaats te geven. Dat betekent wel dat de komende tijd de artikelen wat langer zullen zijn. Anders blijven we hiermee heel lang bezig.

-> Engelen zijn schepselen->

Er is niets buiten God dat niet door Hem geschapen is. Ook de engelen zijn door de HERE gemaakt. Je kunt je afvragen wanneer dat gebeurd is. Wat we daarvan weten uit Gods eigen Woord is dat de engelen al bestonden toen de HERE bezig was om de aarde klaar te maken om daarop te kunnen wonen en leven. We lezen daarvan in Job 38. De morgensterren en de zonen van God waarover je daar leest zijn engelen. De HERE zegt daar in vers 4-7:
“Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte/ Vertel het me, als je zoveel weet. Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet het toch? Wie strekte het meetlint over haar uit? Waar zijn haar sokkels verankerd, wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde?”
De engelen keken vol verwondering toe toen de HERE Zijn werk deed waarvan we lezen in Genesis 1: 3-31. Ook de engelen zijn door de HERE goed gemaakt. Zij horen ook bij dat alles waarvan we lezen in Genesis 1:31: “God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.”

-> Zondeval in de hemel->

Voordat de revolutie tegen de HERE op aarde losbarst, komt er opstand in de hemel. Twee teksten in het Nieuwe Testament vertellen ons daarover iets. Dat zijn 2 Petrus 2:4 en Judas 6.
2 Petrus 2:4: “Immers, God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard maar hen in de Tartarus geworpen. Daar, in de diepste duisternis, blijven ze opgesdloten om hun vonnis af te wachten.”
Judas 6: “Denk ook aan de engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten: tot het oordeel op de grote dag houdt Hij hen met onverbreekbare boeien in de onderwereld gevangen.”
Alles was goed Dat betekende voor de engelen grote heerlijkheid. Ze leefden en woonden in de hemel. Daar waar de heerlijkheid van God duidelijker te zien was als op wat voor plaats in de schepping ook maar. De engelen zijn de knechten van God. Ze mogen elke dag bij Hem zijn. Zij hebben het als knechten van de Schepper heel goed. Je kunt het als knecht niet beter hebben. Dat gold voor elke engel wat hij ook maar voor de HERE moest doen.
In de engelenwereld is er ook een rangorde. Je hebt er leiders en engelen die een lagere plaats innemen. Toch wordt dat niet als moeilijk ervaren. De zonde had er geen plaats en daarom werd er geen dwang en minderwaardigheid ervaren. We kennen een paar namen van engelen die leiding geven: Gabriel en Michael. Voor de zondeval in de hemel was ook de satan zo’n vooraanstaande engel.
Er was voor de engelen voor de zondeval in de hemel niets dat verkeerd was. Niets in Gods schepping gaf voor hen aanleiding om tot opstand, tot zonde te komen.

-> Het kenmerkende van de zondeval van een deel van de engelen->

We lezen in Judas 6 over engelen “die hun oorspronkelijke positie ontrouw zijn geworden”. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Je moet uitkijken dat je daarover niet gaat speculeren en fantaseren. Toch kunnen we er wel iets van zeggen.
De woorden in Judas 6 en 2 Petrus 2:4 vertellen ons genoeg om de kern van de zondeval van engelen te begrijpen. Die kern is dat een deel van de engelen aan hun oorspronkelijke positie niet trouw gebleven is. Wat was die oorspronkelijke positie?
Dat was dat de HERE hen als Zijn knechten gemaakt had. Als schepselen die Hij gemaakt had om Hem te dienen en te eren. Zij waren door de HERE niet geschapen om eigen macht en heerlijkheid te zoeken. Zij moesten de knechten van God zijn die hun macht en heerlijkheid in dienst van hem zouden ontplooien. Daarbij hoort dan ook dat de engelen zullen werken in dienst van de mens die volgens Gods beeld geschapen is. De mens die God als Zijn kind gemaakt heeft.
We lezen heirover o.a. in Hebreeen 1:14:
“Zijn zij (engelen) niet allen dienden geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?”
In Mattheus 18:10 zegt de Here Jezus: “Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.”
Engelen kunnen alleen dan goede engelen zijn en blijven als ze op Gods bevel ook Gods kinderen op aarde dienen.
Toch komt het moment dat een deel van de engelen onder leiding van de duivel geen knechten meer willen zijn. Ze voelen zich te goed en verheven om altijd knechten van God te blijven. Ze willen niet langer aan de bevelen van God gebonden zijn. Ze denken dat ze hun eigen vrijheid kunnen veroveren. Ze willen boven de Schepper van de hemel en de aarde staan. De revolutie in de hemel heeft voor de eerste zonde in Gods goede schepping gezorgd. We lezen dat ook in 2 Petrus 2:4: “Immers, God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard”.

-> Het raadsel en de ernst van deze zondeval->

De zondeval in de hemel is voor ons een onverklaarbaar raadsel. Hoe is het mogelijk dat je als goed geschapen engel, die het heel goed bij de HERE hebt, je tegen Hem gaat verzetten?
Hoe is het mogelijk dat je een revolutie ontketent tegen Hem die je de aarde hebt zien gereedmaken voor bewoning in 6 dagen? Niets in Gods schepping was verkeerd. Er was ook niets dat tot het verkeerde, tot zonde aanleiding gaf of daartoe verleidde.
Toch is er een deel van de engelen dat kiest voor een leven los van de HERE. Ze kiezen voor een leven tegen de HERE in. Je ziet eigenlijk pas hoe erg dat is als je eraan denkt dat alles tot dat moment ook in de hemel alleen maar goed was. Er is echt geen enkele aanleiding, geen enkele oorzaak om tot deze daad van opstand tegen God te komen. Toch komt het zover.
Het is in de geschiedenis dan ook een grote dwaasheid. Een dwaas iets dat in de hemel plaatsgevonden heeft. Een dwaasheid, een stommiteit die zijn ellendige uitwerking ook op aarde gehad heeft. Omdat de satan na die zondeval in de hemel geprobeerd heeft om de mens op aarde aan zijn kant te krijgen. De mens die hij volgens zijn oorspronkelijke positie moest dienen.
De ontrouwe knecht van God probeert dan om het kind van God, de mens, in zijn opstand tegen de HERE mee te slepen. Wij kennen het vreselijke gevolg daarvan. Dat is dat wij als mensen die alle mogelijkheden gekregen hadden om de HERE met vreugde te dienen de weg van de opstandige engelen zijn gegaan. Wij als mensen hebben toen de gemeenschap met de engelen die hun oorspronkelijk positie ontrouw geworden zijn gezocht. Wij zijn daardoor ook ontrouw geworden aan onze oorspronkelijke positie. Omdat we als kind van God niet in alles in diepe afhankelijkheid van Hem als onze Vader wilden blijven leven.

-> De woonplaats van de gevallen engelen->

De gevallen engelen zijn in beroerde omstandigheden terecht gekomen. Ze moeten die prachtige woonplaats de hemel verlaten. We lezen dat in Judas 6: “en de hun toegewezen plaats verlieten”. De toegewezen plaats, Gods prachtige paleis is niet meer de plaats waar ze wonen. Ze hebben er eigenlijk niets meer te zoeken. Ze zijn de tegenstanders van God geworden.
De gevallen engelen, de demonen zijn vanuit een andere plaats hun werk gaan doen. Daarbij moeten we niet aan de aarde denken. Op het moment dat de zondeval in de hemel plaatsvond was alles op de aarde namelijk nog goed. De gevallen engelen werken nu vanuit de hel. Daar komen alle duistere machten van de zonde samen. Net als de hemel en de aarde is de hel een echte plaats.

-> Een woonplaats onder Gods controle->

De hel is de woonplaats van de demonen. Toch staat ook de hel onder de controle van God. Ook dat lezen we in Judas 6: “tot het oordeel op de grote dag houdt Hij hen met onverbreekbare boeien in de onderwereld gevangen.”
Ook in de hel kunnen kunnen de demonen zich niet aan Gods macht onttrekken. Ze kunnen niet ontvluchten. Ook voor de duivel en zijn volgelingen geldt wat we in Psalm 139 lezen. Dan niet als troost maar als de zekerheid dat Gods oordeel hen zeker zal treffen: “Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. ….. Al zie ik: Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht.” Vs 7,8,11,12
God houdt ook de opstandige engelen altijd onder Zijn controle. Dat betekent dat Hij hen in het oog houdt, vasthoudt tot de dag van het oordeel. Zij kunnen het eeuwige oordeel dat over hen zal komen niet ontvluchten. In de gevangenschap die nu over de gevallen engelen gekomen is hebben ze nog een bepaalde vrijheid. De duivel kon voor Christus hemelvaart nog in de hemel komen. Toch blijft het een vrijheid in gevangenschap. De demonen blijven gevangen en zullen nooit kunnen ontsnappen. De HERE zorgt ervoor dat ze altijd weer naar de hel teruggetrokken worden.

-> Een woonplaats voor engelen en mensen->

De hel is niet alleen een woonplaats voor de engelen die gezondigd hebben. Het is ook de plaats waar mensen die hun leven niet op Christus gebouwd hebben terecht komen.
Wanneer je daarover nadenkt, zie je een opvallend verschil in de omgang van God met mensen en met engelen. De HERE heeft voor zondige mensen Zijn Zoon gestuurd. Hij heeft dat gedaan om Zijn uitverkoren kinderen van de eeuwige straf te redden. De HERE doet dat niet voor engelen die gezondigd hebben. We lezen namelijk in Hebreeen 2:16: “Het moge duidelijk zijn: Hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham.”
De gevallen engelen en de mensen die hun leven niet bij Christus als hun Verlosser gezocht hebben komen in de gevangenis die de hel genoemd wordt. Dat is zo omdat de HERE vanaf het begin als doel gehad heeft dat mensen en engelen samen zullen leven. Gods bedoeling was vanaf het begin dat engelen en mensen samen heerlijk en vol blijdschap samen zouden leven. Eens heel dicht bij elkaar wanneer hemel en aarde een waren geworden.
De HERE houdt aan Zijn eigen scheppingswet vast. Ook wanneer het over de hel gaat. Dat brengt gevallen engelen en en mensen die in hun zondige leven volhouden samen in de hel.

-> Het karakter van de hel voor de terugkeer van Christus->

De hel is in de tijd voor de terugkeer van de Here een gevangenis waar het laatste oordeel afgewacht wordt. Het gaat om het laatste oordeel als we in Judas 6 lezen: “Denk ook aan de engelen ….. tot het oordeel op de grote dag houdt Hij hen ….. gevangen.”
Bij dat oordeel gaat het niet om de hel zoals die er nu is. Het uiteindelijke oordeel is meer dan het voorarrest. De definitieve straf moet nog komen.
Zij die nu in de hel zijn, weten dat de definitieve straf nog komen moet. Zo weet wie als gelovige gestorven is en in de hemel leeft dat de volle heerleijkheid in de toekomst nog moet komen. Dat hij of zij daarin zal delen als de Here Jezus teruggekomen is.

-> Het karakter van de hel na Christus terugkeer->

Na de terugkeer van de Here Jezus zal alles tot volle ontplooiing komen. Dat geldt zowel voor de hemel als de aarde. Ook de hel komt dan tot zijn volle ontplooiing. Dan is de hel niet meer de plaats van de voorlopige gevangenschap. Dan is de hel ook niet meer de plaats waaruit de demonen nog op andere plaatsen kunnen komen. De demonen kunnen dan niet meer op de aarde komen! De hel is dan hermetisch afgesloten.
Het uiteindelijke oordeel is dan voor altijd gekomen.
De hel is dan de plaats geworden waarover we in Openbaring 20 lezen. De plaats van vuur en zwavel. Het is de plaats waar Gods oordeel in alle hevigheid gevoeld wordt. Het is de plaats waarnaar Christus de gevallen engelen en de ongelovigen bij het laatste oordeel verwijst. Over die plaats gaat het in Mattheus 25 als de Here Jezus tegen de mensen die aan Zijn linkerhand staan zegt: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit Mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.” Vs 41
Een verschrikkelijke werkelijkheid. Die ook laat zien dat de HERE rechtvaardig is.
Volgende keer hoop ik iets te laten zien van satans aanwezigheid in de hemel tot Christus hemelvaart.

-> De aanwezigheid van satan in de hemel->

We hebben in de vorige artikelen gezien dat de duivel en de engelen die hem gevolgd zijn niet in de hemel konden blijven wonen. Toch kon de duivel nog lang de hemel binnenkomen. Je ziet dat bijvoorbeeld in de geschiedenis van Job. We zien daar wat er in de hemel, in de troonzaal van God gebeurt. We lezen in Job 1: “Op een dag kwamen de hemelbewoners (Ik geef hier de NBV weer. We hebben hier echt met een verkeerde vertaling te maken. Het wekt de indruk dat iedereen die dan in de hemel woont verschijnt. Dat is niet het geval. Letterlijk wordt hier zoals de 1951vertaling weergeeft gesproken over de “zonen Gods”. Het gaat daarbij om engelen) hun opwachting maken bij de HEER, en ook de Satan bevond zich onder hen. De HEER vroeg aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde.’” Vs 6,7
Ook in Zacharia 3 zien we de Satan in de hemel. We vinden hem dan daar waar hij niet in gehoorzaamheid aan de HERE wilde blijven leven.

-> Iets over de naam Satan->

Wanneer in de Bijbel over het werk van de Boze gesproken wordt, is o.a. de naam Satan opvallend. De Boze, de duivel wordt o.a. in Job 1 en 2. in Zacharia 3 en Openbaring 12 zo genoemd. Het woord ‘satan’ is een Hebreeuws woord dat tegenstander betekent. Wij vinden het woord satan een opvallend woord. Voor ons is het direct een naam. Zo was het niet altijd. Het woord satan heeft in de loop van de geschiedenis van wat de HERE ons in de Bijbel verteld deze klank gekregen.
In het Oude testament was het woord satan dus ook het gewone woord voor tegenstander. Iedereen die als tegenstander optrad werd een satan genoemd. Satan-zijn kan dan zelf een opdracht van God zijn.
Het kan zelfs op iets wijzen waarmee het Koninkrijk van God gebouwd wordt. Een voorbeeld daarvan vinden we als Bileam naar koning Balak op weg is. Plotseling verschijnt dan de Engel van de HERE. Hij houdt Bileam en zijn ezel met een zwaard in de hand tegen. We lezen dan in Numeri 22:22: “Maar de toorn Gods ontbrandde, toen hij ging, en de Engel van de HERE stelde zich op de weg als zijn tegenstander”. (NBG1951) Hier Staat in het Hebreeuws voor tegenstander satan.
Het woord krijgt in de loop van de geschiedenis ook als meer de klank van een naam als het over de duivel gaat. De duivel is de persoon die bij uitstek de satan is. Gods tegenstander bij uitstek. Juist omdat hij Gods grote tegenstander is heeft hij in het Nieuwe Testament de naam Satan in de meest negatieve betekenis verdiend. In het Nieuwe Testament is Satan dan ook alleen nog de naam voor de duivel.

-> Satan beschuldigt in de hemel->

Satan komt in de tijd van het Oude testament in de hemel om de gelovigen te beschuldigen. Zijn doel is om de HERE zover te krijgen dat die Zijn volk voor altijd zal verstoten. Om er zo voor te zorgen dat de Zoon van God nooit naar de wereld zal komen om als de Verlosser Zijn werk te doen.
De Satan heeft tot Christus hemelvaart zo in de hemel gewerkt. Hij was er steeds weer op gericht dat de Here Jezus Zijn werk als de Redder niet zou gaan doen of niet zou afmaken. Toen de Zoon van toch mens geworden was, heeft hij geprobeerd om Hem zover te krijgen dat Hij met Zijn werk als Verlosser zou ophouden. Alles was er op gericht om ervoor te zorgen dat er geen verloste mensen later op de nieuwe hemel en aarde zouden wonen. Een van de wapens die de satan daarbij gebruikte was dat hij de gelovigen aanklaagde. Zelfs zo dat we in Openbaring 12:10 lezen: “Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen:’Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van Zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht.” De stem van de satan heeft dus tot Christus hemelvaart in de hemel geklonken. De Satan was tot dat moment een opvallende smet in de hemel.

-> Leiden deze aanklachten tot veroordeling?->

In de tijd van het Oude Testament kan de Satan de hemel binnenkomen. Komt hij met zijn beschuldigingen aan het adres van de kinderen van God. Hij komt met beschuldigingen tegen Job. Ook in Zacharia 3 zien we hoe de Satan in de hemel beschuldigt.
We zien in Zacharia 3 dat de Zoon van God, de Engel van de Here in de hemel tegenover de Satan staat. Dat zien we als de Satan met zijn beschuldigingen tegen de hogepriester Jozua komt.
De ellende is dat het er op lijkt dat de satan bij zijn aanklachten gelijk heeft. Zo lijkt het ook in Zacharia 3. Het lijkt er dan zelfs op dat de duivel opkomt voor het recht van God. Het recht van God dat de zonde gestraft moet worden. Want het is geen leugen wanneer de satan schuld aanwijst bij de hogepriester Jozua. Dat blijkt uit het vervolg van Zach 3. Want we lezen dat de kleren die Jozua aan heeft vuile kleren zijn. Dat vuile wijst op het smerige. Op het schuldig staan tegenover de HERE.
Toch bereikt de satan zijn doel niet. Dat zien we heel duidelijk in de reactie van de Engel van de HERE in dit Bijbelgedeelte. De reactie die fel is: "De HEER zal je het zwijgen opleggen. De HEER, die Jeruzalem heeft uitverkozen, zal jou het zwijgen opleggen. Is deze jozua niet een stuk zwartgeblakerd hout dat uit het vuur is weggerukt?” vs 2
De komende Christus wijst hier de diepste grond voor Zijn verlossend werk aan. Dat is de verkiezing van God. Dat is wat wij noemen het eeuwige plan, het eeuwige welbehagen van de HERE.
“De HEER zal je het zwijgen opleggen. De HEER die Jeruzalem heeft uitverkozen.” De
diepste grond voor de verlossende omgang met Zijn volk, voor de aanstelling van Jozua als hogepriester ligt niet in de goedheid van het volk. Niet in het voorbeeldige leven van Jozua. Dat bleek o.a. ook toen Mozes vlak voor de verovering van Kanaan tegen Israel zei: "Maar wanneer Hij hen zo voor u op de vlucht jaagt, moet u niet bij uzelf denken: Wij hebben het ook wel verdiend dat de HEER ons hierheen heeft gebracht om ons dit land in bezit te geven. Nee, het is omdat die volken zo slecht zijn dat Hij ze voor u verdrijft. Niet uw eigen gerechtigheid of uw zuivere geweten geeft u toegang tot hun land. De HEER, uw God, verdrijft die volken voor u omdat hij zich wil houden aan de eed die Hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob heeft gezworen. Onthoud goed dat de HEER u dit goede land niet in bezit geeft omdat u het verdiend hebt, want u bent een onhandelbaar volk.” Deut 9: 4-6
De HERE heeft voor Zichzelf in Zijn heiligheid redenen om reddend, eeuwig verlossend met Zijn uitverkoren kinderen om te gaan. Op die onnavolgbaar liefdevolle verkiezing wijst de HERE ons o.a. ook in Zach 1:17 en 2:12.
Op die genadige verkiezing spatten de aanklachten van de Satan in de hemel stuk. Gods plan krijgt satan niet stuk. Al klaagt hij tot Christus hemelvaart dag en nacht aan. Al wordt Zijn stem dan aan een stuk door gehoord in de hemel. Voor de Satan zwicht de HERE niet. Nooit! Voor Gods kinderen komt er heel zeker vrijspraak. Dat wonder zien we ook in Zach 3 gebeuren.
Daarover meer in een volgend artikel.

Ds Rob Visser


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019