» Prediking

Wat is dit?

-> :PREDIKING:BEDIEN HET WOORD IN DE EREDIENST->


In de kerken die gereformeerd willen zijn, heeft de verkondiging van het Woord altijd centraal in de eredienst gestaan. Toch hoor je al meer dat het in kerkdiensten eigenlijk om betrokkenheid zou moeten gaan. Of om mensen met allerlei andere dingen dan de verkondiging naar de kerk te trekken. Dan zie je dat in de kerkdienst dat de preek al minder een centrale plaats gaat innemen. De prediking moet dan ook al meer dat zijn wat bij de eerste beginselen hoort en wat in onze ogen praktisch is. De prediking die er nog is moet vooral op het voor mensen aansprekende en op bepaalde gevoelens gericht zijn. Die gevoelens moeten vooral geraakt worden. Anders is de prediking niet geland en dus niet geslaagd. Is dit de weg die we met de prediking moeten gaan? Is dat de weg die we als kerken moeten gaan? Moeten we zo de prediking beoordelen?

Ik wil vier vragen beantwoorden die ons kunnen helpen om antwoorden op deze vragen te krijgen. Die vragen wil ik beantwoorden vanuit wat de HERE zelf hierover in Zijn eigen Woord zegt.

-> 1. Wat is de plaats van de prediking in de eredienst?->

De kerkdienst kunnen we het beste omschrijven als de bijzondere ontmoeting tussen de HERE en Zijn volk. De HERE heeft vanaf de schepping een rustdag voorgeschreven waarop Hij ook Zijn volk wil ontmoeten. We lezen in Genesis 4 hoe Gods volk in tegenstelling met het ongelovige deel van de mensen samenkwam om de HERE publiek te aanbidden. Om Hem aan te roepen: “ Ook Set kreeg een zoon die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen.” Vs 26
Andere plaatsen in de Bijbel waar we lezen over het aanroepen van de Naam van de HERE zijn: Gen 12:8; Deut 4:7; Psalm 145:18; Jesaja 43:22; 55:6; 64:7; Joel 2:32; Sefanja 3:9; Rom 10:12-14; 1 Kor 1:2; 2 Tim 2:22; 1 Petr 1:17.
God zorgt er in de geschiedenis zelf voor dat een deel van de mensheid Hem blijft aanbidden. Dat ze het samen als volk van God doen. Tijdens de samenkomst van de HERE met Zijn volk gaat het niet alleen om de verkondiging van het evangelie. De HERE komt dan naar Zijn volk toe en Zijn volk aanbidt Hem. Het komen van de HERE naar Zijn volk roept om aanbidden, om eerbied. Ik denk hier dan bijvoorbeeld aan Psalm 24: Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is die koning vol majesteit? De HEER, machtig en heldhaftig, de HEER, heldhaftig in de strijd.
Hef, opoorten, uw hoofden omhoog, verhef ze, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is Hij, die Koning vol majesteit? De HEER van de hemelse machten, Hij is de Koning vol majesteit.” Vs 7-10
De HERE, de God van het verbond ontmoet Zijn volk. Hij is in de eredienst altijd de belangrijkste. Hij neemt het initiatief. De aandacht moet op Hem gericht zijn.

Zijn stem, wat Hij zegt, moet in elke eredienst centraal staan. Het eerste en het belangrijkste wat wij in de kerkdienst hebben te doen is om onze aandacht op Hem te richten. Naar hem te luisteren. Wij moeten als volk van God naar de verkondiging van het evangelie blijven luisteren. We hebben steeds nodig om met Christus te blijven leven en ons van onze zonden te bekeren. We belijden dat in onze belijdenisgeschrijften o.a zo:

Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 65: “Nu alleen ons geloof ons aan Christus en aan al Zijn weldaden deel geeft, waar komt dit geloof vandaan?
Van de Heilige Geest, die het geloof in ons hart werkt door de verkondiging van het heilig evangelie en het versterkt door het gebruik van de sacramenten.

Dordtse Leerregels V,14: “Nu heeft het God behaagd Zijn genadewerk in ons te beginnen door de prediking van het evangelie. Evenzo wil Hij het instandhouden, voortzetten en voltooien door het laten horen, lezen en overdenken van het evangelie, door aansporingen, dreigementen, beloften en ook door het gebruik van de sacramenten.”

De verkondiging van het evangelie van Jezus Christus hoort in elke eredienst centraal te staan. Dat mag niet weggeschoven worden of vervangen worden door allerlei andere activiteiten van onze kant. Gods volk heeft Zijn stem elke week nodig. De Heilige Geest wil ons juist door de prediking tot mensen maken die ons leven bij Christus zoeken. Hij wil ons juist daardoor in een leven met Christus bewaren en in dat leven met Hem laten groeien.

De HERE heeft er ook heel bewust voor gekozen dat de prediking geen groepsactiviteit van ons zal zijn. Het moet duidelijk zijn dat het Woord van Hem komt! De boodschap ontstaat niet in de ontmoeting tussen elkaar. Nee, Gods boodschap is er en komt van Hem. Daarom is de prediking een monoloog. Een persoon spreekt ons toe omdat de HERE met Zijn Woord naar ons toekomt. Het Woord komt van hem en komt niet op uit ons als mensen.
De prediking is Gods getuigenis, de waarheid die Hij aan ons verkondigt. De Geest gebruikt dit getuigenis om mensen van hun verkeerde gedachten, gevoelens en daden te overtuigen. Om ons steeds weer in blijdschap aan Christus te verbinden. God laat Zijn Woord, door predikers die Hij geroepen heeft, verkondigen. We lezen dat op een prachtige manier in Romeinen 10: “Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als Hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is gezonden? Het is zoals geschreven staat: ‘Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.” Vs 14,15

We moeten goed beseffen dat het juist de wil van God is dat 1 man het evangelie verkondigt. Het moet duidelijk zijn dat het van Gods kant naar de gemeente toekomt.
Je ziet aan deze dingen dat de verkondiging van het Woord in de kerkdienst centraal hoort te staan.

-> 2. Heeft de verkondiging van het Woord niets te maken met de tijd en de omstandigheden waarin we leven?-

Voor de beantwoording van deze vraag is 2 Korinthe 5 heel belangrijk: “Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend.: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet toegerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons Zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.” Vs 18-20

Ik geef hier ook even de 1951 vertaling van vers 18 weer: “En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft”.
Het gaat mij nu even over dat woordje “bediening”. De verkondiging van het evangelie in de kerkdienst is “bediening van de verzoening”. Dat woord bediening dat hier in het Grieks gebruikt wordt, wijst naar een maaltijd. Een maaltijd die op de juiste manier en op het juiste ogenblik aan mensen wordt voorgezet. Dat is steeds weer nodig. Hand 6:2-4. Het moet ook een maaltijd zijn die past bij de mensen die aan tafel zitten. Het is de verantwoordelijkheid van de prediker om de prediking op zijn hoorders af te stemmen. Op dat wat ze nodig hebben om dichtbij Christus te leven in de tijd waarin ze leven. Verschillende omstandigheden vragen om verschillende aandachtspunten, om een andere taal, om andere woorden. Zonder dat het evangelie verandert of veranderd wordt. Het moet altijd de verkondiging van de vrede met God, in en door Christus alleen, zijn. De verkondiging bindt de hoorder en de prediker in verschillende omstandigheden volledig aan het gezag van Gods onfeilbare Woord.

-> 3. In dienst van wie staat de verkondiger van het evangelie?->

Het antwoord op deze vraag bepaalt het karakter van de prediking. Het antwoord daarop is belangrijk voor de gemeente, de kerkenraad, de predikant als over de prediking gesproken wordt.
Zij die geroepen worden om het evangelie in en aan de gemeente te verkondigen, worden dienaren van het Woord genoemd. Paulus schrijft meerder keren over de bediening van het evangelie die hij en andere predikers van Christus als opdracht gekregen hebben.

Twee belangrijke voorbeelden daarvan uit de brieven van Paulus:

2 Korinthe 3:5-8: “Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken wij aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen; niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van Zijn Geest. Want de letter dood, maar de Geest maakt levend. Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen dat het volk van israel niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans van zijn gezicht – een glans die verdween-, zal dan wat de Geest brengt niet nog groter luister hebben?”
“Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt, ten behoeve van Zijn lichaam, de kerk. Waarvan ik de dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat Zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt”. Kol 1:23-25

Lees ook 2 Kor 5:18-21; 6:4; Ef 3:7; 1 Tim 1;12; 4:6; Hand 6:1-4
De bediening van het evangelie is een taak die God aan de prediker geeft. Hij staat in dienst van Christus en moet als Zijn gezant optreden. Hij moet echt dienaar van Christus, dienaar van het Woord van Christus zijn.
De predikers moeten niet hun eigen woorden en ideeën verkondigen maar het Woord van hun Meester. (Hand 6:4)
Over wat dat verder betekent de volgende keer het tweede en laatste artikel.

-> De predikant moet als dienaar van het Woord onafhankelijk van mensen blijven->

De predikant staat als verkondiger van het Woord niet in de eerste plaats in dienst van de kerkenraad of van de gemeente. Dat mag niet zo zijn. Zo mogen een kerkenraad en gemeente ook nooit gaan denken of redeneren. De predikant is geroepen om het Woord van Christus op de preekstoel uit te dragen, niet het beleid van de kerkenraad of de smaak van de gemeente. Het betekent o.a. dat de predikant in de bediening van het Woord altijd onafhankelijk van mensen moet blijven.
Heel duidelijk lees je dat in 2 Tim 4:1,2: “Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levende en de doden, ik bezweer je bij Zijn komst en heerschappij: Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.”

Timotheus wordt opgeroepen om het Woord te verkondigen. Zelfs wanneer het voor mensen onaangenaam is. Het Woord moet beheersen. Het Woord van Christus moet over Zijn knecht heersen en hem beheersen. Hij moet eerlijk en in biddende afhankelijkheid van God het Woord van Christus in een bepaalde situatie verkondigen. Daartoe roept Christus zelf hem. Ook als hij weet en aanvoelt dat er veel tegenstand zal komen als hij juist dat zegt. Als de prediker dat niet doet, zal de HERE hem dat toerekenen. Hem daarvoor verantwoordelijk houden. Als de predikant het Woord van God rechtuit verkondigd is hij dienaar van de gemeente. Dan dient hij de echte opbouw van de gemeente van Christus. Denk hierbij ook aan Kol 1:24-29.

Als de predikant in de prediking streng en indringend moet vermanen, mag hij dat niet doen omdat hij kwaad is. Of omdat iets hem als persoon onaangenaam geraakt heeft. Hij moet het met geduld en liefde doen. Dat schrijft Paulus duidelijk aan Timotheus. (2 Tim 4:2) Het gaat dan om geduld en liefde voor de mensen die je wilt bereiken. Daarom is het dan ook heel belangrijk dat de prediker vanuit Gods eigen Woord duidelijk maakt waarom het zo ernstig is en waarom die boodschap zo indringend tot ons komt. Dan wordt de gemeente echt opgebouwd. Dat geldt ook als mensen dan vanwege de boodschap van het evangelie de gemeente de rug toe keren. Dan zie je dat het Woord en ook de prediking daarvan een tweesnijdend zwaard is.

Dat een predikant een dienaar van het Woord is en moet zijn, wordt ook in het bevestigingsformulier voor dienaren van het Woord benadrukt. Een paar voorbeelden:
Wanneer de predikant die bevestigd wordt een opdracht krijgt lezen we:”Verkondig de zuivere leer, zodat de gemeente door uw prediking en onderwijs bewaard blijft bij Gods Woord.”
Bij de opdracht voor de gemeente lezen we o.a: “Denkt eraan, dat God zelf u door hem aanspreekt. Neemt daarom de woorden, die hij naar de Schrift tot u spreekt, met blijdschap aan.”
Later lezen we in het gebed: “Wil ook allen die aan zijn hoede zijn toevertrouwd, de genade verlenen dat zij deze dienaar erkennen als door U gezonden. Geef dat zij de leer en de vermaning van Christus, waarmee deze herder tot hen komt, aannemen en zich met vreugde aan zijn leiding onderwerpen.”

De predikant staat als dienaar van het Woord in dienst van Christus. Dat wordt beklemtoond door wat we het “tegenover”van het ambt noemen. De taak die Christus hem gegeven heeft, betekent dat hij in bepaalde opzichten tegenover mensen staat:

Tegenover zichzelf
Tegenover zijn medeambtsdragers
Tegenover de gemeente
Tegenover iedereen die luistert

Het Woord vindt zijn oorsprong niet in het hart van de predikant. Als een dominee preekt, is het niet zijn woord. De prediker vraagt in diepe afhankelijkheid van zijn Meester, aan God: “Here leg beslag op mij door Uw Geest, laat Uw Woord beslag op mij leggen zodat ik Uw Woord verkondig en niets anders.”
Daarbij komt dan ook het gebed om geloofsmoed om het Woord onafhankelijk van andere mensen te blijven verkondigen. Dat betekent dat de prediker in zijn preek ook zichzelf aanspreekt met het Woord van God. Ook zijn eigen zonden en kleingeloof bestraft.

De predikant staat in dienst van Christus. Dat is de weg waarin Christus Zijn Woord in deze wereld wil verkondigen. Aan wie moet een predikant het evangelie verkondigen en hoe moet hij hen dan aanspreken?

-> 4. Wat is het adres van de prediking?->

Vanuit zendingsperspectief of missionair perspectief is het adres van de verkondiging van het evangelie de hele wereld en alle mensen. Dan spreek je de mensen aan als mensen die God niet kennen en die de Here roept met Zijn evangelie. Als je voor de gemeente staat die in de wereld ook een licht op een berg moet zijn, moet je er rekening mee houden dat Gods volk voor je zit. Het volk met wie de HERE een speciale band heeft.

Het adres van de prediking is dan in de eerste plaats de gemeente. Een belangrijk vraag voor de prediking is dan: “Hoe zien we de gemeente? Zien we de gemeente als de gemeente waarin iedereen een echte gelovige is? Als de gemeente waarvan iedereen uitverkoren is, waarvan iedereen wedergeboren is? Of zien we ook de gemeente die voor ons zit in grote meerderheid als ongelovigen, verlorenen, mensen die niet wedergeboren zijn? Of zien we de gemeente als een groep van gemengd publiek, van gelovigen en ongelovigen?”

We moeten wegblijven bij een subjectieve beoordeling van de gemeente. Paulus spreekt de gemeenten aan wie hij brieven schrijft aan met “heiligen”of “gelovigen”. Paulus laat dan zien dat de gemeente, die door Christus vergaderd wordt, verbondsgemeente is.
De leden van de gemeente zijn voor God geen mensen zoals alle andere mensen. De HERE is met Zijn belofte naar ze toegekomen. Ze staan daardoor onder de zorg van Christus. De gemeente aan wie het Woord verkondigd wordt, is geen toevallige groep mensen die naar het evangelie luisteren. Het zijn mensen waarmee de HERE Zijn verbond gesloten heeft. Waaraan Hij Zijn liefde bewezen heeft. Deze mensen horen bij Christus. Zij staan door Gods initiatief in de rechtspositie van kind van God. Daarop moeten ze steeds weer gelovig antwoord geven. De gemeente is de verbondsgemeente zonder dat je daarmee zegt dat ieder lid van de gemeente dus een gelovige, dus een wedergeborene of uitverkorene is. (Jer 13:15-27; Joh 3; 1 Kor 10; Openb 2,3)

Juist in de verbondsgemeente moeten de leden van de gemeente tot geloof en bekering opgeroepen worden. De HERE is met Zijn onvoorstelbare liefde naar ons toegekomen. Wij moeten in diep geloof en verwondering daarop reageren. Als we dat niet doen is voor ons het oordeel juist nog zwaarder. Deze werkelijkheid belijden we ook in de gereformeerde belijdenis. Ik geef twee voorbeelden.
Het eerste is artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. We lezen daar de kenmerken van de ware kerk en van de ware christenen. Dan wordt duidelijk dat er ook huichelaars in de kerk met de gelovigen vermengd zijn. Die zijn wel in de kerk maar horen er door ongeloof eigenlijk niet bij. De belijdenis zegt dus in overeenstemming met Gods Woord dat er ook ongelovigen in de gemeente zijn.
Het tweede voorbeeld is vraag en antwoord 84 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat daar over de prediking als sleutel van het koninkrijk van de hemel. We belijden daar: “Hoe wordt het Koninkrijk der hemelen door de verkondiging van het evangelie geopend en gesloten?
Volgens het bevel van Christus wordt aan de gelovigen, allen samen en ieder persoonlijk, verkondigd en in het openbaar verklaard, dat la hun zonden hun door God om de verdienste van Christus werkelijk vergeven zijn, zo vaak zij de belofte van het evangelie met waar geloof aannemen. Maar aan alle ongelovigen en huichelaars wordt verkondigd en verklaard, dat de toorn van God en het eeuwig oordeel op hen rusten, zolang zij zich niet bekeren.
Naar dit getuigenis van het evangelie zal God oordelen, zowel in dit als in het toekomstige leven.”

De belofte van God aan de leden van de gemeente bij hun doop is heel belangrijk. De HERE heeft bij de doop heel echt en zonder twijfel zijn belofte aan hen gegeven. Dit geweldige en heerlijke voorrecht moeten we steeds weer zien en erkennen. Daarop moeten we als gemeente in de prediking steeds weer aangesproken worden. Als gemeente van Christus. Het mag onder ons geen valse gerustheid brengen. De doop betekent niet dat je dus wedergeboren bent, dat je dus uitverkoren bent en het daarom eigenlijk niet uitmaakt hoe je leeft. We belijden dat ook heel duidelijk in de eerste zinnen van het eerste Doopformulier: “De leer over de doop is als volgt samen te vatten: Ten eerste: wij en onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren. Daarom rust Gods toorn op ons, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, of wij moeten opnieuw geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel voor ogen gesteld. Dit moet ons ertoe brengen. , dat wij een afkeer krijgen van onszelf, ons voor God verootmoedigen en onze reiniging en ons behoud buiten onszelf zoeken.”

De HERE geeft de wedergeboorte niet in de doop. Hij belooft die wel in de doop. Hij belooft dat Hij met Zijn Geest in ons wil wonen en ons aan Christus wil verbinden. De prediking moet en mag de gemeente de rijkdom van Gods belofte met als inhoud de rijke Christus voor arme zondaren, voor de gemeente aanprijzen, aanbevelen, uitroepen, verkondigen. De prediking is geen wens. Is ook niet alleen een bedreiging of verduidelijking van een tekst. Het is ook niet alleen een uitleg van Gods verbond met ons. Nee het is het appel van Christus zelf op ons, op de gemeente. Zo moet de gemeente door de prediking aangesproken worden. Zo moet uitgestald worden het heerlijke voorrecht dat we als gemeente in deze wereld gekregen hebben. Die dan ook weer een grote verantwoordelijkheid meebrengt. Het middelpunt van de prediking is Jezus Christus in wie de Drie-enige God tot ons gekomen is. Het middelpunt van de prediking is de Drie-enige en Zijn werk.

Ds Rob Visser

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019