» TOCH EEN OERKNAL?

Wat is dit?

-> TOCH EEN OERKNAL?->

Een korte nabeschouwing op een discussie

Een paar weken lang was er in een discussie in het Nederlands Dagblad over schepping en evolutie. Deze discussie begon met een artikel van prof J. Douma waarin hij o.a. de stelling verdedigde dat we open moeten staan voor een schepping waarin de HERE van een oerknal en evolutie gebruik gemaakt heeft. We moeten wetenschappers die zo denken en werken in de kerk waarderen en zuinig op ze zijn. We moeten open staan voor de wetenschap ook op dit punt. Wie toch wil vasthouden aan een schepping in 7 dagen en zegt dat is wat de Geest ons als de waarheid leert zou een fundamentalist zijn.
In de reacties die daarop kwamen werd op de betrouwbaarheid van Gods Woord ook in Genesis 1-3 gewezen. Zelf heb ik geprobeerd door twee artikelen ook tot deze discussie toe te treden. Ik heb ze aangeboden voor de rubriek Vrijplaats aangeboden omdat ik meenden daarin nog aanvullende argumenten te geven. Deze artikelen zijn door de redactie niet geplaatst. Hieronder volgt een bewerking van deze twee artikelen en nog een uitbreiding waarin ingegaan wordt op het laatste artikel in deze reeks van prof. G. Kwakkel.

-> VOOR DE HERE IETS TE GROOT?->

Er is veel aandacht voor het zogenaamde wetenschappelijke bewijs dat er een oerknal heeft plaatsgevonden. Veel aandacht ook voor allerlei overeenkomsten tussen mensen en andere schepselen. Die overeenkomsten kunnen, volgens de redenering die gebruikt wordt, heel goed wijzen op een vorm van evolutie waardoor de mens uiteindelijk ontstaan is. Zo is er nog veel meer te noemen.
Het grote probleem met al onze redeneringen op dit punt is dat we ook voor het ontstaan van de wereld, van Gods hele schepping blijven redeneren vanuit scheppingscategorieën. Vanuit wat wij vanuit de schepping zoals wij die nu kennen, zien en kunnen berekenen en beredeneren. Wij als mensen menen te kunnen weten hoe het gegaan is voordat wij er nog maar waren. Wij laten eigenlijk niet toe dat de HERE dingen zo gedaan heeft dat wij er met ons verstand helemaal niet bij kunnen. Voor een verdere bespreking hiervan vooral ten aanzien van Genesis 1 verwijs ik naar het eerder genoemde boekje Hoe God alles maakte hoofdstuk 5. ( Over de inhoud van dit boekje en hoe je het kunt bestellen kijk op het menu bij Nieuw boek!)
Je ziet een vreemde inconsequentie bij velen van ons. Als het om de maagdelijke geboorte van de Here Jezus gaat, als het erom gaat dat in een ogenblik mensen bij de wederkomst van Christus veranderen van sterfelijk in onsterfelijk. Dat mensen die al duizenden jaren dood zijn dan uit de dood opstaan en de schepping radicaal zal veranderen aanvaarden we dat. Ook dat gaat ons verstand te boven. Maar als het bij de schepping komt is dat zo anders. Het lijkt erop dat het bij de schepping zo gegaan moet zijn zoals wij dat ons zouden kunnen bedenken want anders tel je in de wetenschap niet meer mee.
We zullen ons goed moeten bedenken dat God, die de Schepper is, op de troon zit. Hij laat zich niet precies door ons narekenen. Zie bijvoorbeeld Jesaja 40 vanaf vers 12. De HERE doet dingen die volgens ons kleine menselijke verstand en onze wetenschap helemaal niet kunnen. Denk aan het wonder in Jozua 10 en van het teruggaan van de zonnewijzer in Jes 38. Wij zijn als we deze dingen lezen geneigd om te zeggen: dat kan helemaal niet. Daarvoor moeten andere oplossingen zijn. Laten we eerlijk zijn dat we dan wel heel erg fundamentalistisch en rationalistisch bezig zijn. Wij moeten het kunnen begrijpen, het moet binnen de grenzen van ons verstand en onze wetenschap zijn.
We zien deze houding ook bij Sara als de HERE verteld heeft dat ze op haar hoge leeftijd nog een zoon zal krijgen. Dat kan volgens haar niet. Menselijk niet meer mogelijk. Dan zegt de HERE: “Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?” Gen 18:14. Diezelfde woordcombinatie lezen we ook in Deut 17:8; 30:11; Jer 32;17; Ps 139:6 en Spreuken 30:18.
We horen deze woorden ook als Maria in verwondering vraagt hoe zij als maagd een kind kan krijgen. Luc 1:37. De HERE doet dingen die wij niet kunnen bevatten. Dat blijft ook zo als we al meer in de schepping ontdekken. Ook als de wetenschap een hoge vlucht neemt, is het nog altijd zo dat de HERE zoveel meer is en ook dingen doet die wij binnen de schepping op geen enkele manier kunnen verklaren. De HERE is die God die van Zichzelf zegt: “Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen”. Ef 3:20.
Het is belangrijk dat we door niet fundamentalistisch en rationalistisch met wat wij in de schepping zien om te gaan open te staan voor wat God ons zelf o.a. in Gen 1 verteld over de schepping van de wereld. Dat we Hem dan echt laten uitspreken en wij als verwonderde kinderen Hem de Almachtige Vader op Zijn Woord geloven al kunnen we het zelf niet verklaren. Dit laat zien dat we ook geen creationistisch bouwwerk moet maken en ons geloof daarop bouwen. Laten we blijven denken en leven ook wat de schepping aangaat vanuit wat die machtige God en Vader van onze Here Jezus Christus ons daarover betrouwbaar verteld heeft. Laat dat fundamenteel voor ons denken en leven zijn.

-> DE AAP KOMT UIT DE MOUW->

Rene Fransen geeft in de krant van 7 september een soort nabeschouwing op de discussie over oerknal en evolutie. Hij maakt daarin duidelijk dat geloven in oerknal en evolutie geen losse artikelen zijn. Als je in de evolutie gaat geloven, komen er ook vragen over Adam en Eva als eerste mensen en raakt dit ook je denken over zondeval en de doorwerking van de zonde vandaag.
Rene Fransen erkent dat als de schepping volgens evolutionaire weg ontstaan is er geen eerste mens was. Kun je deze redenering tegenover wat de Heilige Geest ons in de Bijbel leert volhouden?
Het antwoord daarop kan niet anders als nee zijn als we de HERE en Zijn Woord ernstig nemen. Ik heb hier niet de ruimte om dat met meerdere delen uit de Bijbel duidelijk te maken. Ik verwijs daarvoor naar mijn boekje Hoe God alles maakte hoofdstuk 6.
Ik wijs hier nu alleen op een enkele tekst.
Ik vraag nu vooral aandacht voor wat we in 1 Korinthe 15 over Adam lezen. Paulus laat in 1 Korinthe 15 zien hoe belangrijk het is om in de opstanding uit de doden te geloven. Wie de opstanding uit de doden loochent, loochent ook de opstanding van Christus. Het kan in de kerk van Christus niet geduld worden dat de lichamelijke opstanding van Christus in twijfel getrokken wordt. Wie dat doet en zichzelf een christen noemt, is in werkelijkheid geen christen. Je bent dan een ketter geworden. De opstanding van Christus verloochenen, het als een filosofisch verhaal zien dat de hoop op het leven levend houdt, betekent het volgende: “Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zij wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.” Vs 19
De historiciteit neemt in 1 Kor 15 een heel belangrijke plaats in. Het gaat in de Bijbel om betrouwbare geschiedsbeschrijving. Het is in dit kader dat de Heilige Geest Adam en Christus met elkaar vergelijkt. Paulus wijst op dezelfde heilshistorische positie van Adam en Christus.
Heel belangrijk is voor ons nu vers 45: “Zo staat er ook geschreven: “‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest.”
Paulus laat aan zijn lezers nu zien dat Hij een gedeelte uit Gods Woord aanhaalt. Hij haalt hier Genesis 2:7 aan. Als je Gen 2:7 vergelijkt met wat Paulus hier schrijft, valt er een ding op. Je ziet dan een opvallend verschil. Dat verschil blijft er ook als je naar de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint kijken. Paulus heeft namelijk in Gen 2:7 de woorden eerste en Adam ingevoegd. Hij wil benadrukken dat de mens van wie Gen 2:7 spreekt de eerste mens was en dat die mens de naam Adam gedragen heeft. De Heilige Geest laat hier heel duidelijk zien dat Adam de concrete eerste mens was. Hij was de eerste historische mens. De menselijke geschiedenis begint bij hem. De menselijke geschiedenis is niet bij een groep of op verschillende plaatsen op aarde uit een of andere oervorm ontstaan. Wat we in 1 Kor 15 lezen sluit ook helemaal aan bij wat Paulus op de Areopagus in Athene zegt: “Uit een mens heeft Hij de hele mensheid gemaakt, die Hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft Hij een tijdperk vastgesteld en Hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald.” Handelingen 17:26

-> EEN SCHEPPER - EEN WAARHEID->

De discussie in het Nederlands Dagblad werd 11 en 12 september afgesloten met twee artikelen van prof G. Kwakkel. In die artikelen wijst ook prof Kwakkel erop dat je niet kunt zeggen dat Adam niet de eerste mens was waaruit wij allemaal ontstaan zijn. Hij wijst er ook op dat je niet zomaar kunt zeggen dat het er in het boek Genesis niet om gaat dat echt gebeurde geschiedenis verteld wordt.
Toch blijf ik ook in deze artikelen zitten met het punt dat je als mens met twee bronnen te maken hebt die allebei hun eigen recht en wetmatigheid hebben. Als ik het goed begrijp meent prof Kwakkel dat je als wetenschapper op je vakgebied met oerknal en evolutie werkt en daarvan ook uitgaat terwijl je daarbij vanuit de Bijbel nog je vragen hebt. Je laat die in je leven naast elkaar staan. Prof Kwakkel baseert dat op de volgende omschrijving van natuurwetenschap: “Natuurwetenschap baseert zich op waarneming van processen die in onze werkelijkheid plaatsvinden of die op grond van reeds verworven kennis gereconstrueerd kunnen worden. Andere mogelijkheden om verschijnselen te verklaren, zoals een bijzonder ingrijpen van God, komen niet in aanmerking. Ook een natuurwetenschapper die voor zichzelf volledig overtuigd is van dergelijk ingrijpen van God moet zich houden aan de regel van het vak.” (ND 12 sept 2007 pag 7)
Prof Kwakkel meent dat een christen-wetenschapper daarom bij zijn onderzoek ook gebruik kan maken van verklaringsmodellen die op gespannen voet lijken te staan met Genesis 1. Dat kunnen we volgens hem omdat we ondanks dat mogen weten dat onze werkelijkheid groter is dan onze verklaringsmodellen.
Als ik dit lees en overdenk, kan ik er vanuit de praktijk veel van begrijpen. Wetenschappers voelen zich vaak vreemd in hun eigen vakgebied en weten dat ze niet voor vol worden aangezien als ze in hun vakgebied Gods bijzondere ingrijpen belijden en in hun vakgebied inbrengen. Ook veel mensen voelen zich met wat de HERE ons in Zijn Woord verteld verlegen want het botst op wat de meeste mensen op je werk en in je omgeving denken. Toch is het geen goede uitweg om dan maar Gods ingrijpen buiten je spreken in je vakgebied en het gewone leven te houden.
Een belangrijk bezwaar daartegen is dat je de werkelijkheid geweld aandoet. De werkelijkheid is de geschiedenis, het heden en de toekomst met God. Met de HERE als de enige God. Als je dan wat Hij doet en de enige is die niets anders dan de waarheid vertelt in de wetenschap even aan de kant schuift, stel je de werkelijkheid verkeerd voor. Dan tast je door je manier van werken al de waarheid aan en uiteindelijk de eer van God. Je laat Hem in de wetenschap buiten beeld terwijl Hij de Maker van de werkelijkheid is en Hij alleen kan vertellen hoe die werkelijkheid tot stand gekomen is, hoe die werkelijk in stand blijft en zich in de toekomst zal ontwikkelen. Gods openbaring en menselijke wetenschap naast elkaar laten staan is geen goede uitweg in de discussie over schepping en evolutie. Op die manier komen we echt niets verder.


Ds Rob Visser
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019