» Leven als Bijbelgetrouw christen

Wat is dit?

-> LEVEN ALS EEN BIJBELGETROUW CHRISTEN->

Toen ik de titel voor de lezing van vanavond opkreeg was het het woord bijbelgetrouw dat bij mij opviel. Je zou je namelijk heel goed kunnen voorstellen dat je als titel zou kiezen: Leven als een christen. Het woord Bijbelgetrouw laat zien dat we ergens een probleem ervaren. Een probleem in een wereld waar we wel over godsdienst, godsdienstige ervaringen mogen spreken. Maar ook een wereld waarin binding aan een bepaalde norm, ’n norm waaraan je elkaar bindt niet als positief ervaren wordt. Het gaat om jouw eigen beleving, jouw eigen ervaring, jouw eigen authenticiteit. Dan is er ook nog de vraag moeten we ons leven aan de Bijbel meten of gaat het veel meer over de navolging van Christus.
Een andere discussie die ook onder ons de kop opsteekt is of de liefde van God, de liefde van Christus niet zo bepalend is dat bepaalde geboden van God niet meer zo sterk aan iemand die het daar moeilijk mee heeft opgelegd kunnen worden. Vragen genoeg. Belangrijke vragen. Ik wil vanavond in het licht van deze vragen met u terug naar de Bijbel, samen Bijbelstudie doen. Want ook bij deze vragen geldt wat we in 2 Tim 3:16,17 lezen: “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.”

Ik wil vanavond vooral aandacht er aan geven hoe de Here Jezus ons voorgaat. Hem navolgen betekent ook dat we zijn onderwijs volgen. Leert Hij ons om in ons leven op Gods wil, op Zijn geboden gericht te zijn of leert Hij ons om meer onze koers door een gevoel van liefde te laten bepalen. Staat het navolgen van Christus, het navolgen God tegenover een leven in trouw aan Gods geboden of ligt dat juist in elkaars verlengde?

Laten we eerst eens samen naar Mattheus 5:17-20 kijken. De Here Jezus zegt in dit gedeelte van de Bijbel het volgende: “Meent niet, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan een van de kleinste van deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk van de hemelen. Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die van de schriftgeleerden en Farizeeën, zult u het Koninkrijk van de hemelen voorzeker niet binnengaan.”
Wat is nu het verband waarin de Here Jezus deze woorden spreekt? Het is goed om er eerst op te letten voor wie Mattheus zijn evangelie geschreven heeft. Hij heeft het voor zijn volksgenoten, de Joden geschreven die het Oude testament goed kennen. Mattheus wil hen met dit evangelie ervan overtuigen dat de Here Jezus de in het Oude Testament beloofde Verlosser is. Hij wil laten zien hoe de Here Jezus concreet vervuld heeft wat er in het Oude Testament staat. Enkele voorbeelden voor Matt 5 daarvan zijn: 1:22; 2:15,17,23; 4:14. Hierbij is voor de Joden een belangrijke vraag hoe de Here Jezus tegenover een leven volgens Gods wet, tegenover een leven trouw aan de Bijbel staat.
Het gedeelte net voor Matt 5 wijst erop dat de Here Jezus het volk onderwijs geeft. We lezen in Matt 4:23: “En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.”
Wie de evangelie van het Koninkrijk wil kennen kan niet om de Bergrede heen. Wat de Here Jezus daar zegt is niet maar een of andere interpretatie, niet een of andere menselijke mening. De Here Jezus laat merken dat hier Goddelijk onderwijs gegeven wordt. De mensen merken dit aan de manier waarop Hij hen onderwijs geeft. We lezen dat aan de einde van de Bergrede: “En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden.” Vs 28,29

-> Waartegen richt Jezus zich in vers 21-47?->

Om te zien wat de Here Jezus Matt 5:17-20 zegt is het belangrijk om antwoord op de vraag te krijgen waartegen Hij zich in verzen 21-47 keert. In de uitleg onder gereformeerden vinden we op dit punt twee hoofdlijnen. De eerste is dat Jezus in deze verzen het misbruik van Gods wet door schriftgeleerden en Farizeeën aan de orde stelt. De Here Jezus is hier dan bezig om Gods wet in zijn ware en diepe betekenis aan de mensen voor te houden.
De tweede lijn is dat de Here Jezus hier duidelijk maakt dat er met Zijn komst toch andere regels als die in het Oude Testament gekomen zijn.
Ik kan na lang met deze zaken bezig geweest te zijn tot geen andere uitleg komen dan dat de here Jezus zich hier tegen het misbruik van de wet onder de Joden keert. Daarvoor heb ik de volgende argumenten:
1. Het tekstverband laat zien dat wij hier niet aan een tegenstelling tussen Mozes en Jezus moeten denken. Het gaat om een tegenstelling tussen Jezus en de Farizeeën en schriftgeleerden. Het is de Here Jezus die in vers 17 en 19 met nadruk zegt dat Hij het Oude Testament niet bestrijdt. Dat Hij de geldigheid van het Oude testament op dat moment ook niet weg wil nemen.
2. De Here Jezus noemt zelf in het vers voor vers 21-47 de tegenstelling met de Farizeeën:
“Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die van de schriftgeleerden en Farizeeën, zult u het Koninkrijk van de hemelen voorzeker niet binnengaan.” Jezus geeft in de verzen 21-50 juist dat onderwijs wat Zijn volgelingen leert om in een overvloediger gerechtigheid voor God te leven als de Farizeeën.
3. Belangrijk is hier ook welk Grieks woord de Here Jezus hier gebruikt om woorden aan te halen waarop Hij reageert. Het is opvallend dat wanneer de Here Jezus een gedeelte uit het Ou Testament aanhaalt Hij het Griekse woord gegraptai gebruikt. Dat doet Hij niet in de voorbeelden die Hij vanaf vers 21 gebruikt. Bij deze voorbeelden zegt Hij niet: er staat geschreven (gegraptai) maar er is gezegd (errethe). De here Jezus sluit hier aan bij de manier waarop de rabbijnen toen formuleerden. De hoorders van de Bergrede waren daarmee goed op de hoogte.
Wanneer de rabbijnen in die tijd onderwijs gaven, lazen zij het gebod of voorschrift uit de Bijbel voor en verbonden daaraan dan meteen hun eigen uitleg en mening. Je kon dan wat in de Bijbel staat en wat de rabbijnen daarvan zeiden niet goed uit elkaar houden. Voor de hoorders in die tijd was er geen duidelijk onderscheid tussen het Bijbelwoord en het onderwijs van de rabbijnen daarover. Dan moet je ook nog bedenken dat de mensen zelf geen Bijbel hadden. Voor het volk was Gods gebod en het onderwijs van de geestelijke leiders een geheel. Daarom kan de Here Jezus in deze voorbeelden ook zinnen aanhalen die letterlijk zo in het Oude testament staan (kijk vers 33,38) want het volk kent de inhoud van deze woorden volgens het onderwys en opvatting van de rabbijnen. De Here Jezus reageert op de betekenis die zekere geboden in het Oude Testament volgens het onderwijs van de rabbijnen gekregen hebben.
Nu kan bij je de gedachte opkomen dat er toch steeds weer staat: “U hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is. Bij de ouden gaat het niet om de mensen die bij de Sinai gestaan hebben en toen uit Gods eigen mond Zijn geboden gehoord hebben. De ouden zijn de mensen die het onderwijs van de rabbijnen al ontvangen hebben en dat weer aan hun kinderen doorgegeven hebben. Dat onderwijs is er al lang onder de Joden en neemt bij hen in Jezus tijd een heel belangrijke plaats in. Daarom is het nodig dat Jezus dat met kracht corrigeert.

-> Wat betekenen de woorden ontbinden en vervullen?->

Ontbinden Laten we nu vooral naar vers 17 kijken.

1. De Here Jezus zegt dat Hij niet gekomen is om te ontbinden. Hij komt niet naar het volk om ze te leren dat de tijd van de wet of de profeten voorbij is. Hij zal in Zijn eigen leven de liefde voor en gehoorzaamheid aan Gods wet laten zien. De krijgt in Hem juist haar volle betekenis. Ook de geschiedenis die in de wet verteld wordt, krijgt in hem haar volle betekenis. Het is niet zo dat alleen de wet belangrijk is. De rabbijnen hadden de neiging om de eerste vijf boeken van het Oude Testament boven de rest van de Bijbel te verheffen. Veel van de rabbijnen leerde het volk dat de wet en profeten het Woord van God is maar dat alleen de eerste vijf boeken van het Oude Testament eeuwig geldig blijven. De Sadduceeën verhieven de eerste vijf boeken van het Oude testament zelfs zo dat ze de rest van het Oude Testament verwaarloosden. De Samaritanen hadden zelfs alleen de eerste vijf boeken. Dat was hun hele Bijbel. De Here Jezus maakt met het woordje of duidelijk dat de boeken na Deuteronomium niet minder gezag als de eerste vijf boeken hebben. Hij is ook niet gekomen om wat daarin staat te ontbinden. De here Jezus laat in het woordje of duidelijk zijn positie in de godsdienstige wereld van Israel zien.
2. Waarop wijst het woord ontbinden? De Joden hebben dit woord in hun onderwijs gebruikt om aan te duiden dat iets niet meer geldig is. De Here Jezus gebruikt de woorden binden en ontbinden later in Matt 16:19 ook in de betekenis van gledig en niet geldig.
De Here Jezus zorgt door het gebruik van het woord ontbinden ervoor dat er geen misverstand kan zijn. De mensen praten over Zijn onderwijs juist omdat het zo anders is als wat de rabbijnen hun hebben geleerd. Omdat de Here Jezus zo anders over de wet als de rabbijnen spreekt is de kans groot dat Hij het verwijt krijgt dat Hij bezig is om de wet aan de kant te schuiven. Zo willen de Joodse leiders de Here Jezus later ook verdacht bij het volk maken. De Here zegt hier met nadruk dat Hij niets in het Oude Testament ongeldig verklaart. Hij beklemtoont dit in vers 19 met kracht. Let ook daarop dat vers 18 vooral bij de profeten aansluit en vers 19 vooral bij de wet.

De Here Jezus verklaart een deel van het onderwijs van de rabbijnen ongeldig omdat het niet echt in overeenstemming met Gods wet is. Terwijl het in de ogen van de mensen met goddelijk gezag bekleed was.

-> Vervullen->

Het woord vervullen kan meerdere betekenissen hebben. Als je naar de betekenis van een woord zoekt, is het verband waarin het staat heel erg belangrijk. De betekenissen die in verband met Matt 5:17 het meest genoemd worden, zijn de volgende:
a. Jezus is gekomen om de openbaring te voltooien of om de diepste bedoeling van de wet aan te wijzen.
b. Jezus is gekomen om de wet uit te voeren en te houden.
c. Jezus is gekomen om wet en profeten te handhaven
d. Jezus is gekomen om wet en profeten vol te maken.
De eerste drie betekenissen zeggen te weinig in het verband waarin de Here Jezus hier het woord vervullen gebruikt.
Als we naar het woord vervullen kijken, is het belangrijk dat in de hoofdstukken voor matt 5 hetzelfde woord gebruikt is om op de vervulling van de profetieën in Jezus leven te wijzen. De Here Jezus noemt zelf in vers 17 de profeten. Hij heeft de profeten niet ongeldig verklaard. Hij laat in Zijn leven, in de dingen die Hij doet en leert aan dat Hij uitvoert wat de profeten van hem gezegd hebben. Hij laat ook zien dat er nog dingen zijn die Hij nog in overeenstemming met de profetieën moet gaan doen. Hij zal in zijn hele optreden de profeten vol maken. Hij doet dat niet alleen tijdens Zijn leven op aarde. Hij gaat daarmee verder tot de dag dat Hij op de wolken naar de aarde terugkeert. Na Zijn hemelvaart is Hij nog de Verlosser die bezig is om tot het laatste titteltje de wet en de profeten te vervullen.

Het woord vervullen wijst niet alleen op de vervulling van profetieën. De Here Jezus is ook gekomen om de wet te vervullen. Hierbij mogen we niets van de eerste vijf boeken van het Oude Testament uitsluiten. Weer is het belangrijk om te zien dat vervullen tegenover ontbinden staat. Belangrijk is ook om te zien wanneer de Here Jezus dit zegt. Voordat Hij tot de dood toe lijdt, voordat Hij als vervulling van de offerdienst in de tempel aan het kruis het offer als het Lam van God brengt. De Here Jezus bindt het volk dan ook nog aan alle ceremoniële wetten in het Oude Testament. Hij verklaart die wetten op dat ogenblik niet ongeldig. Hij handhaaft ook die wetten dan nog en laat in Zijn leven zien dat Hij zich daaraan houdt.
Toch zeggen we te weinig als we zeggen dat de Here Jezus de wet en de profeten alleen handhaaft. Wij mogen niet bij het ogenblik blijven staan waarop de Here Jezus deze woorden uitgesproken heeft. De Here Jezus is namelijk gekomen om iets te doen en terwijl Hij in Matt 5 spreekt is Hij bezig om dat uit te voeren. De vervulling van de wet door de Here Jezus moeten we dan ook in het licht van die heilsgeschiedenis zien. We moeten dat zien in het licht van het werk dat de Here Jezus ook verder gedaan heeft.

De Here Jezus heeft in Zijn leven en Zijn onderwijs de diepte van Gods wil duidelijk voor ons aangewezen. Hij heeft ook bepaalde delen van de wet zo vervult dat die delen van Gods wet niet meer op dezelfde manier door ons uitgevoerd mogen worden zoals de Joden in het Oude testament het deden. Dat is ook wat wij in art 25 van de NGB belijden: “Wij geloven dat de schaduwachtige eredienst van het oude verbond en de gebruiken die door de wet waren voorgeschreven, met de komst van Christus hebben afgedaan en dat zo aan al deze schaduwen een einde is gekomen. Daarom moeten de christenen die niet langer handhaven. Toch blijft voor ons de waarheid en de inhoud ervan in Christus Jezus, in wie ze hun vervulling hebben.

De vervulling door Christus van de schaduwachtige eredienst en de gebruiken van de wet betekent de uitvoering van die wetten voor ons afgeschaft is. As we die nu nog zo zouden willen uitvoeren, schatten we de komst van Christus niet op waarde. Toch heeft de inhoud van die wetten voor ons nog steeds betekenis. Het is goed om naar de betekenis van die wetten te zoeken om Christus en Zijn werk beter en dieper te kennen. Om de HERE beter te leren kennen. Ook daarin vind je Gods wijsheid voor ons leven van elke dag. Als voorbeeld daarvan haal ik nu Lev 10:8-11 naar voren.
We lezen daar: “De HERE sprak tot Aaron: “Wijn of bedwelmende drank zult u niet drinken, u nog uw zonen, wanneer u de tent van de samenkomst binnengaat, opdat u niet sterft – het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten opdat u scheiding kunt maken tussen heilig en onheilig, tussen onrein en rein, en opdat u de Israëlieten kunt onderwijzen in al de inzettingen die de HERE door de dienst van Mozes tot hen gesproken heeft.”
Dit was een voorschrift voor de priesters. Vandaag zijn er geen priesters meer en is er ook geen tabernakel of tempel meer. De wijsheid die de HERE ons hier ook voor ons leven van vandaag nog leert is dat als iemand een verantwoordelijk werk moet doen, zijn verstand niet door wijn of sterke drank beďnvloed moet zijn. Onder het werk geen bier, wijn of sterke drank. ’n Mens moet volledig verantwoordelijk zijn werk kunnen doen.

De wetten die geen schaduw van Christus zijn, die niet specifiek voor het volksbestaan van israel bedoeld waren, zijn voor ons nog op een andere manier van belang. Christus heeft die geboden van God vervuld door in volkomen liefde daaraan gehoorzaam te zijn. Het is niet zo dat die ethische leefregels van de HERE daardoor voor ons afgeschaft zijn. Wij belijden daarvan in de NGB art 25: “Wel maken wij nog gebruik van de getuigenissen uit de wet en de profeten, om ons in het Evangelie te bevestigen en ook om overeenkomstig Gods wil ons leven in alle eerbaarheid in te richten tot zijn eer.”

-> De liefde van Christus tegenover Gods geboden?->

Als we al deze dingen gezegd hebben, komen we toch nog het argument tegen dat de liefde van Christus betekent dat als je het er erg moeilijk mee hebt om volgens Gods gebod te leven dat niet zo erg is. Jezus zou in de geschiedenis van de overspelige vrouw ons zelf deze weg gewezen hebben want Hij veroordeelt die overspelige vrouw in Joh 8 niet. Is dat waar? Laten we tenslotte nog enige aandacht aan de eerste 11 verzen van Joh 8 geven.
Laten we er eerst op letten met welke intentie de Joodse leiders naar de Here Jezus komen met deze vrouw. . Het gaat hier niet om een algemene vraag die uit liefde voor de Here Jezus en uit liefde voor de HERE en Zijn wil gesteld wordt. Het is niet zo dat de Joodse leiders de Here Jezus als hun Meester erkennen en daarom vragen: Here Jezus, u die de wil van God door en door kent en in volmaakte liefde voor Vader in de hemel en voor uw naaste leeft: zien wij het goed dat deze vrouw de doodstraf hoort te krijgen?
Nee, hier is geen sprake van een gedreven worden door de liefde voor God, voor Zijn wil, voor de Here Jezus. Nee, dit optreden van Farizeeën en Schriftgeleerden wordt gedreven door de haat tegen de Here Jezus. Ze willen met deze vraag en met deze vrouw de Here Jezus klem zetten en er voor zorgen dat heel veel mensen tegen Jezus gaan kiezen. Dat dat de bedoeling van deze actie is kun je lezen in vers 6: “En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen.”
De Joodse leiders willen Jezus van het volk losweken. Hem in een heel moeilijke positie brengen. Hier zie je een heel gemene en smerige tactiek bij de Joodse leiders. Wat ze hier doen heeft niets met de liefde voor de HERE en Zijn goede geboden te maken. Ze misbruiken deze vrouw om hun haat tegen de Verlosser uiting te geven. Daarin ligt ook de grote ellende van de vroomheid, de gerechtigheid van de Joodse leiders. Uiterlijk ook zo vroom en streng maar dat niet uit liefde voor de HERE maar om door de mensen geëerd te worden.
De vrouw in onze tekst moet als lokaas dienen om Jezus te kunnen beschuldigen en doden. Zij moet er voor zorgen dat de Here Jezus struikelt en de Joods leiders weer door het hele volk geëerd worden. De Joodse leiders zoeken hier zichzelf en hun eigen eer en invloed. Als je dat ziet, begrijp je ook de reactie van de Here Jezus. Hij laat merken dat hij met zo’n soort smerige koehandel niets te maken wil hebben. Het is te erg voor woorden. De Here Jezus bukt zich dan ook en begint op de grond te schrijven. Het woord dat hier in het Grieks gebruikt wordt, duidt vaak aan dat iemand wat figuurtjes tekent. De Here Jezus laat zien hier wil Ik niets mee te maken hebben en Ik ga nu iets doen wat volgens jullie eigenlijk geen betekenis heeft.
Hoor Jezus’ ontmaskerende woord: “Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.” De Here Jezus zegt hier niet dat op aarde geen recht meer gesproken mag worden, in de kerk de tucht niet meer mag worden toegepast, iemand niet meer vermaand en tot bekering opgeroepen mag worden. Dat zou in strijd zijn met de rest van het onderwijs van de Here Jezus zelf. Daarom gaat het hier nu niet. In de omstandigheden van onze tekst is het zo dat de Joodse leiders door haat tegen de Here Jezus gedreven deze vrouw als lokaas meevoeren. Zij zoeken door deze vrouw heen de dood van de rechtvaardige, de zondeloze: de Here Jezus. Ze worden door haat, door een leven in overtreding tegen het zesde gebod gedreven. Jezus ontdekt hen eraan of ze deze vrouw uit zuivere motieven bij Jezus brengen. Is het uit liefde voor God en Zijn wil? Vanuit liefdeloosheid, vanuit een en al zonde staan ze hier met deze vrouw. Juist daarom zegt de Here Jezus nu: “Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.” O, wat staan ze daar dan schuldig in hun hemd. Ze druipen van de oudsten tot de jongsten af. De beschuldigers erkennen dat ze hier uit onzuivere motieven staan en daarom geen recht hebben om als aanklagers en rechters tegen deze vrouw op te treden. Ze zochten niet Gods eer en Zijn wil.
Toen de getuigen en aanklagers ontmaskert wegliepen was het proces voorbij. Als in het persoonlijke gesprek tussen Jezus en de vrouw die er nog staat duidelijk word dat niemand haar veroordeeld heeft, zegt de Here Jezus: “Ook Ik veroordeel u niet.” Hij veroordeelt de vrouw niet omdat Hij niet tot rechter geroepen is en ook geen getuige van haar zonde was. Betekent dit nu dat de Here Jezus zegt: Vrouw het was niet zo erg wat je gedaan hebt. Ik weet dat het voor jou zo moeilijk is om je aan Gods wil te houden. De werkelijkheid van je leven is dat het voor jou heel moeilijk is om niet in overspel te leven en weet dat Ik ondanks je overspel van je hou en je volledig aanvaardt? Roept de Here Jezus haar niet tot een ander leven, tot bekering op? Laat de here Jezus de wil van Zijn Vader en de weerbarstige werkelijkheid naast elkaar staan? Nee, op geen enkele manier. Dat wordt zo vlijmscherp duidelijk in de laatste woorden die Jezus in liefde en bewogenheid tegen deze vrouw zegt: “Ga heen, zondig van nu af niet meer!” vs 11
Als de Here Jezus dit zegt, spreekt Hij deze vrouw niet vrij. Hij wijst haar er juist op dat ze in zonde geleefd heeft. Hij laat als de Zoon van God zien dat Hij haar kent. “Zondig …. niet meer!” De Here Jezus spreekt zelfs niet uit dat Hij haar haar overspel vergeven heeft. Hij wijst haar wel de weg naar de vergeving. De weg naar Hem als de Verlosser. De weg waarop je vanuit de vergeving die je zo nodig hebt uit liefde voor Gods liefde volgens Gods wil wil leven.
De liefde van God, de vergeving die Christus verdiend heeft en aan jou wil geven, roept om een leven waarin we de zonde haten, het haten als we er weer in terugvallen. Het roept om een leven in dankbaarheid voor die liefde van God, een leven in heiliging volgens Gods goede wil. Luister maar naar wat de Heilige Geest in 1 Thes 4 schrijft: “Want dit wil God: uw heiliging, dat u u onthoudt van de hoererij ….. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook Zijn Heilige Geest geeft.” 1 Tes 4:3,7,8
Leven als een Bijbelgetrouw christen is leven van de vergeving die Christus verdiend heeft en Hem daarom ook willen navolgen in het in diepe liefde willen leven volgens de goede wil van onze hemelse Vader. In het gebed dat Gods Geest ons steeds weer op de weg leidt.

JR Visser
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019