» De Bevrijder geeft Zijn wet

Wat is dit?

-> DE HERE de Bevrijder geeft Zijn wet!->

“Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.”

Een nieuw jaar! Een jaar dat ook onder de regering van God staat. Hij is de enige God. De God die zonder begin en einde is. Die daarom altijd boven de geschiedenis staat. Het goede is dat de HERE de God is die ook heel persoonlijk naar ons toekomt. Dat Hij de God is die ons heel persoonlijk leiding wil geven. Dat doet Hij in het nieuwe jaar o.a. door de 10 geboden. Gods wet is geen last maar de wet die ons het bevrijde, het nieuwe leven leert. Daaraan wil ik nu en volgende keer aandacht geven.

-> Is de wet een bedreiging voor je leven?->

Er zijn mensen die er niet van houden dat elke week in de kerkdienst de 10 geboden voorgelezen worden. Ze voelen de 10 geboden als een bedreiging. Als een verstoring van de feestvreugde die er in de kerkdienst hoort te zijn. In de kerk vieren we toch de verlossing door Jezus Christus! Waarom moeten we dan steeds weer op onze zonden gewezen worden?
Is Gods wet, zijn de 10 geboden echt een bedreiging voor de echte feestvreugde?
Laten we met deze vraag in ons achterhoofd naar Psalm 81 kijken.
Wij lezen in deze Psalm hoe Gods wet een bepaalde feestvreugde bij het volk Israel wegneemt. De reden daarvoor is niet Gods wet maar is iets anders.
Als je deze Psalm leest, zie je dat de eerste 6 verzen een feestlied zijn. Een feestlied dat hoort bij een feestdag die de HERE zelf ingesteld heeft. Als je goed leest zie je dat het om het Paasfeest gaat. Israel moest dit feest elk jaar in het midden van de eerste maand van het nieuwe jaar vieren. Ex 12:1-16
De “nieuwemaan” waarvan we in vers 4 lezen, is nieuwjaarsdag. In het midden van de eerste maand, wanneer het paasfeest, de bevrijding uit Egypte, gevierd wordt, is het volle maan. De eerste maand was een maand vol van feestvreugde. Blij zijn met de HERE voerde die maand de boventoon.
Toen de HERE aan Zijn volk Psalm 81 gaf, heeft het volk aan het begin van het jaar weer feest gevierd. Je hoort overal het volk dat uitbundig feest viert. Dat is wat we in de verzen 1-6a lezen. In vers 6b komt een duidelijke verandering.
We lezen in vers 6: “Daartoe verplichtte Hij Jozef, toen hij optrok uit Egypte. Onvermoede woorden hoor ik zeggen:”
Het is de HERE die nu op het feest dat het volk viert, reageert. Hij herinnert Zijn volk eraan dat Hij hen uit slavernij bevrijdt heeft. (7,8). Hij herinnert het volk eraan hoe Hij hen bij Meriba op de proef gesteld heeft. (8) De HERE roept Zijn volk in vers 9 op om goed naar Hem te luisteren. Hij herinnert Zijn volk aan het eerste gebod. Hij doet dat met de volgende woorden: “Ik ben de HEER, je God, die je wegleidde uit Egypte – open wijd je mond, Ik zal hem vullen.” (11)
Deze herinnering aan het eerste gebod zou de feestvreugde niet verstoren als Israel haar leven, met alle gebrek en zwakheid, op de HERE als de enige God gericht zou hebben. Als hun leven dienst aan de HERE alleen was. Als Israel in liefde voor de HERE geleefd zou hebben, zou de herinnering aan het eerste gebod alleen tot verhoging van de feestvreugde geleid hebben. Omdat ze alleen in Hem hun verlossing hebben!.
De feestvreugde van Israel is in Psalm 81 verstoord omdat de herinnering aan het eerste gebod toen een heel duidelijke beschuldiging inhield. Zij hebben zich niet aan het goede gebod gehouden. Ze zijn er niet eerbiedig mee omgegaan. Zij vieren hun bevrijding uit Egypte terwijl ze ook voor andere goden buigen. Ook andere goden vereren terwijl ze hun leven op dat punt niet willen veranderen.
Als je in zulke omstandigheden de wet van de HERE hoort, verstoort dat een verkeerde feestvreugde. De vreugde die je dan hebt en beleeft is niet de echte blijdschap in en door de Here. Dan ken je niet de blijdschap die de goede wet van onze Verlosser een gelovige geeft. De reden waarom we de 10 geboden vaak als verstoorder van onze blijdschap zien is ons zondige leven.
Maar wie zijn leven volgens het eerste gebod van de Schepper en Bevrijder van het leven inricht, mag een blij en feestelijk leven leiden.

-> De Tien geboden zijn de wet van de Schepper->

De HERE heeft als de Almachtige in zes dagen de aarde gemaakt. Hij heeft dat volgens Zijn plan gedaan. Elk diertje, elk plantje, hoe klein het ook is, is volgens Zijn Goddelijke plan gemaakt. De HERE heeft de hele schepping zo gemaakt dat alles daarin volgens Zijn volmaakte wil functioneert. De Almachtige Vader heeft het pootje van de mier en slurf van de olifant zo gemaakt dat het juist bij dat dier past. Zodat elk dier goed op aarde kon leven.
Met de mens is het niet anders. De HERE heeft hem zo gemaakt dat hij zowel in geestelijk als in lichamelijk opzicht alles gekregen heeft om echt goed te kunnen leven. Wij belijden dat in Zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus zo: “God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen, dat wil zeggen: in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God, Zijn Schepper, naar waarheid kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige heerlijkheid leven zou, om Hem te loven en te prijzen.”
De HERE heeft de mens niet alleen goed gemaakt. De mens ontvangt ook een heel bijzondere positie in Gods schepping. De verhouding met de natuur, ook met alle dieren is heel goed. Niets in de natuur is dan voor de mens een bedreiging. De natuur aanvaardt de mens als koning. Kijk Gen 2:19,20.
De Schepper van hemel en aarde heeft ook op een andere manier de weg gewezen. De HERE heeft met de mens als Zijn kind gesproken en aan hem Zijn goede wil, Zijn goede geboden bekend gemaakt. De HERE heeft de mens onderwijs gegeven. Zo wist de mens hoe hij een leven kon leiden waarin hij voluit kan genieten, voluit zijn leven kan ontplooien, voluit aan het doel waartoe hij geschapen is, kan beantwoorden. De Schepper kent de mogelijkheden van de mens als geen ander. Zolang de mens binnen de ruimte van Gods wil leeft, is zijn leven goed.

-> De Tien Geboden de wet van de Bevrijder->

Als de HERE de Tien geboden bij de Sinai aan Israel geeft, doet Hij dat als de Bevrijder van Zijn volk. Het begin van Gods wet is: “Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.” (Ex 20:2)
De periode van meer dan 400 jaar van slavernij in Egypte is voorbij. De HERE heeft er voor gezorgd dat Israel uit de greep van de wereldmacht Egypte gered kon worden. Dat het nu een vrij volk is. God maakt Zijn grondwet weer aan het volk dat Hij bevrijd heeft, bekend.
Meteen als de HERE begint te spreken, zegt Hij dat Hij als de Bevrijder deze geboden aan Zijn volk geeft. Hij is niet de verdrukker die wetten uitvaardigt om het volk eronder te houden. Het is niet zo dat Hij ze daarmee wil onderdrukken. Hij is geen tiran die Zijn eigen belangen ten koste van de mensen zoekt. Hij is juist de God die Zijn volk uit onderdrukking bevrijdt. Hij wijst ze door Zijn geboden juist de weg om echt vrij te zijn en te blijven. De HERE laat hierin juist zien dat Hij de echte liefdevolle Vader van Zijn kinderen is. Hij maakt aan Zijn volk duidelijk waarom Hij aan hen Zijn geboden geeft.
Israel heeft bij de berg gehoord hoe hun Redder de Tien geboden aan hen geeft. Daarna heeft de HERE steeds weer laten zien dat Hij de Redder van Zijn volk is. Hij heeft Israel daarna vaak van vijanden die hen aanvallen gered. Hij heeft Zijn volk, dat vanwege het blijven leven in ongehoorzaamheid aan Hem in Babel in ballingschap was daaruit weer verlost. Het grootste bewijs van Zijn liefde en verlossing is dat Hij Zijn eigen Zoon, Jezus Christus naar de wereld gestuurd heeft. Dat de Here Christus ervoor gezorgd heeft dat Gods volk uit de greep van de duivel, de dood en eigen zonden gered is. Het is de HERE, de Verlosser die Zijn wet gegeven heeft om Zijn volk bij de verlossing te bewaren. Wie de geboden van de HERE liefheeft en die uit liefde wil doen, heeft een goed leven. De wet van de HERE is geen zwaar juk maar spreekt in alles van de liefde die goed voor het leven is. Kijk o.a: Matt 22:34-40; Rom 13:8-14

=> De Tien Geboden de van wet van de enige God->

Aan wie heeft God de Tien geboden gegeven?
Er zijn in ieder geval drie dingen belangrijk om deze vraag te beantwoorden. Het eerste is dat God Zichzelf bij het geven van de Tien geboden bij de Sinai als de HERE presenteert. Het tweede is dat Hij de enige God is. Het derde is dat Hij de Schepper van alle dingen is. Wij hebben aan het laatste punt al aandacht gegeven. Wij kijken nog naar de twee andere punten:
1. We hebben gezien dat de aanhef van de wet is: “Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.” (Ex 20:2) God gebruikt hier Zijn verbondsnaam. Hij heeft Zichzelf deze naam gegeven. Kijk Ex 3:13,14. Als we de naam HEER of HERE met vier hoofdletters lezen, is dat de naam waarmee God door Zijn volk genoemd wil worden. Wij spreken deze naam in het Hebreeuws als Jahwe uit. De naam betekent: Ik ben die Ik ben, Ik ben er altijd reddend bij. God laat in deze naam zien dat Hij de Betrouwbare is.
De naam Jahwe wijst erop dat Hij de enige God is. De God die Zich met deze naam aan Israel bekend gemaakt heeft, is niet alleen de God van Israel. Zijn wet geldt dan ook niet alleen voor Israel. Het was wel een groot voorrecht voor het volk dat de HERE juist aan Israel Zijn wet en wil zo duidelijk gegeven had. Kijk: Ps 147:19,20.
2. De HERE is de enige God en wil dat iedereen naar Hem luistert. Hij wil dat elk volk en land Zijn wet eerbiedigt. Hij heeft zich juist aan Israel bekend gemaakt en het verbondsvolk opgeroepen om van Hem en Zijn wil aan andere volken te vertellen. Wij lezen dat o.a. in Psalm 96: “Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden. Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, geducht is hij, meer dan alle goden. ….. Erken de HEER, stammen en volken, erken de HEER, zijn majesteit en macht. …. Zeg aan de volken: De HEER is koning. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. Hij oordeelt de volken naar recht en wet.” Vs 3,4,7,10
We zouden te klein denken en de HERE oneer aandoen als wij zouden zeggen dat Hij Zijn wet alleen voor de kerk gegeven heeft. Kijk voor de grootheid van de Verlosser die ook niet alleen voor Israel gegeven is: Jes 49:6,7.
In een tijd en omgeving waar het modern is om je niet aan Gods wet te binden. Waar velen de overtuiging hebben dat ze hun eigen baas zijn. Waarin de heersende mening is dat godsdienst iets voor iemands privé-leven is. In die omstandigheden is het voor de kerk heel verleidelijk om de wet van de HERE tot iemands privé-leven te beperken. Om Gods wet niet met kracht naar buiten toe uit te dragen.
Het zou verkeerd zijn als we de mensen om ons heen, de samenleving niet meer aan Gods wet herinneren en oproepen om daarnaar terug te keren. We moeten niet alleen in onze manier van leven maar ook in wat we zeggen een voorbeeld zijn. Een getuige van God in deze wereld. Het zou onbarmhartig zijn als we dat niet deden. Dan laten we de wereld verdwalen. Wegdwalen bij het goede leven. Dan laten we andere mensen zonder waarschuwing voor altijd verloren gaan. Dan zijn we niet tot heil van onze naaste, van de samenleving en van de wereld bezig. De HERE roept ons juist daartoe. Dat is ook de roeping van de kerk. Het vaandel van Gods wet en evangelie moet steeds omhoog gehouden worden. Christus roept Zijn kerk daartoe tot de wederkomst toe. De kerk is geroepen om de wereld het voorbeeld van het bevrijde leven te laten zien. Om de wereld op te roepen om in alles volgens Gods wil te gaan leven.
De HERE heeft er recht op om door alle volken en landen als enige God vereerd te worden.

-> De drie functies van de wet->

Als we over de wet van God spreken, onderscheiden we 3 functies. Dat zijn de volgende:
De wet van God wijst ons op onze zonden. We zien dat o.a. in Zondag 2 van de Heidelbergse Catechismus. Wie zijn leven niet aan Gods wil en wet toetst, leert zijn zonden niet kennen en kan zijn zonden niet belijden en er zich ook niet van bekeren. De heilige Geest noemt de wet een spiegel waarin we ons leven aan Gods wet hebben te toetsen. Dan zie je de verschillen tussen je eigen leven en Gods wil. Kijk: Jakobus 1:22-25
De wet van de HERE is voor de gelovigen de regel voor hun leven uit dankbaarheid. Daarop wijst o.a. de plaats die de Tien Geboden in de Heidelbergse Catechismus innemen. Het staat in het gedeelte van de dankbaarheid. In de Zondagen 34-44.
Het derde gebruik van de wet is het gebruik in en voor de samenleving. De Tien geboden horen ook als grondwet voor het openbare leven gehandhaafd te worden. De overheid is dienaar van God en hoort zich ook zo te gedragen. Kijk o.a.: Rom 13:3,4

-> De twee tafels->

De Heilige Geest vertelt ons hoe de HERE de Tien geboden op twee stenen platen schreef. We lezen daarvan in Ex 32:15,16: “Mozes keerde zich om en ging de berg af. De twee platen met de verbondstekst droeg hij bij zich. Aan beide kanten waren ze beschreven, aan de voorkant en aan de achterkant. De platen waren Gods eigen werk en het schrift dat erin gegrift was, was Gods eigen schrift.” Kijk ook Ex 34:28,29; Deut 4:13
Waarom waren er 2 platen? Waren ze allebei nodig om de wet daarop te kunnen schrijven of waren het twee exemplaren waarop op alle twee alle 10 de geboden staan? We kunnen deze vragen niet met volledige zekerheid beantwoorden. Toch lijkt het er vanuit opgravingen uit die tijd op dat het bij het sluiten van een verbond gebruik was om al de bepalingen van dat verbond op twee verschillende platen te schrijven. Elke partij die bij het verbond betrokken was, kreeg dan zo’n plaat. Het zou voor de 2 stenen platen met de Tien geboden betekenen dat er 2 identiek dezelfde exemplaren door de HERE geschreven zijn.
Een van de regels die toen bij een verbond gold, was dat als een van de partijen iets aan wat er op de platen stond veranderde het verbond, de afspraak niet meer geldig was. Dat was ook zo als een van de partijen zich niet meer aan de afgesproken afspraken hield. Om duidelijk te maken dat het hele verbond ongeldig geworden was, werden de stenen platen waar het opstond dan stuk gegooid. Deze dingen passen bij wat we in de Bijbel lezen. Als Mozes na de zonde met het gouden kalf van de berg afkomt gooit hij twee stenen platen stuk. Dat is niet uit boosheid maar om te laten zien dat Gods antwoord op deze zonde de verbreking, de ongeldig verklaring van Zijn verbond met Israel is. Verbreking van het verbond dat de HERE met Zijn volk bij de Sinai gesloten had.
Dan is de HERE toch nog zo genadig dat Hij Zijn verbond met Zijn volk weer sluit. We lezen daarvan in Ex 32:30-34:35. Dan zijn er weer 2 stenen platen met Gods geboden erop.
De vraag is nu: Wat is de functie van 2 stenen platen waarop precies hetzelfde staat terwijl een van die platen niet bij de HERE op de top van de berg achter gebleven is?
De twee stenen platen zijn in de ark opgeborgen. De HERE gaf deze opdracht al voordat Hij de Tien Geboden op de twee stenen platen schreef. Kijk Ex 25:16. De verbondstekst die daar genoemd wordt, zijn de Tien Geboden. Ze worden in Ex 32:15 de twee platen van de verbondstekst genoemd.
Ze zijn in de ark opgeborgen omdat de ark Gods troon op aarde was. Dat is de plek waar Gods volk een keer per jaar door de Hogepriester heel dicht bij de HERE komt. Dat is op grote Verzoendag. Kijk Lev 16. De twee stenen platen, een voor de HERE en een voor het volk liggen in de ark om te laten zien dat God en Zijn volk door het verbond aan elkaar verbonden zijn, bij elkaar horen.

JR Visser[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019