» KERSTFEEST: WEES WIJS!

Wat is dit?

-> KERSTFEEST: WEES WIJS->

We lezen in Gods eigen Woord dat we wijs zijn als we samen met de broeders en zusters uit het verleden de Bijbel lezen. Als we ook van wat de Heilige Geest in de geschiedenis gegeven heeft in de kerk willen leren. Wij zijn niet de eersten die de Bijbel lezen. We mogen gebruik maken van veel kennis, van veel wijsheid dat in de loop van de geschiedenis tot ons gekomen is. Zo kun je ook als het om het kerstfeest gaat, om het komen van Gods Zoon in de wereld tot onze redding prachtige dingen uit het verleden lezen. Ik wil dit keer daarom jullie aandacht vragen voor een paar gedichten die vanuit de geschiedenis tot ons gekomen zijn. Gedichten die laten zien hoe je kort toch vanuit de volheid van Gods Woord prachtige dingen naar voren kunt brengen.
Het gaat me hier om gedichten van de dichter Revius. Revius was een dominee in de 17e eeuw. Hij is ook een van de mensen die vanwege zijn grote kennis van het Hebreeuws aan de Statenvertaling meegewerkt heeft. Hij wordt later in zijn leven ook nog hoogleraar in de theologie. Deze gereformeerde theoloog is later vooral als dichter bekend gebleven. Zijn bekendste gedicht gaat over het lijden van de Here Jezus. In dat gedicht laat hij heel duidelijk zien dat wij niet kunnen zeggen: “het is de schuld van de Joden dat Jezus gedood is. Wij hebben er niets mee te maken.”
Revius wijst heel goed aan dat ieder van ons schuldig aan Jezus dood aan het kruis is. Ik geef dat gedicht hieronder weer:

Hij droeg onze smarten

’t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die U kruisten,
Noch die verradelijk U togen voor ’t gericht,
Noch die versmadelijk U spogen in ’t gezicht,
Noch die u knevelden, en stieten U vol puisten,

’t En zijn de krijgslui niet, die met hun felle vuisten
De rietstok hebben of de hamer opgelicht,
Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,
Of die om Uwen rok t’saam dobbelden en tuischten,

Ik ben ‘t, o Heer, ik ben ’t die U dit heb gedaan,
Ik ben de zware boom die U had overlaan,
Ik ben de taaie streng waarmee Gij gingt gebonden,
De nagel, en de speer, de gesel die u sloeg,
De bloedbedropen kroon die Uwen schedel droeg,
Want dit is al geschied, eilaas! Om mijne zonden.

Dit is zijn bekendste gedicht. Het is oude taal en af en toe ben je van een enkel woord niet zeker. Maar de bedoeling van wat hier gezegd wordt is glashelder. Is echt evangelie. Revius blijft ook echt niet bij de zonde staan. Voor Hem is de Here Jezus zijn lieve Heiland. Is het komen van de Zoon van God het heerlijke wonder. Is Kerstfeest het feest dat steeds weer naar Hem wijst en je steeds weer aan Hem verbindt. Dan ben je wijs. Hij brengt dat o.a. zo onder woorden:
Wijzen uit het Oosten

Gij geesten die alom gaat kunst en wijsheid zoeken
Kom herwaarts, gij en zult niet keren ongetroost:
Waar vindt gij wetenschap in scholen of in boeken
Als die u wijzen aan: de Wijzen uit het Oost?

’t Is wijsheid zijn gezicht ten hemel op te heffen;
De sterren, zon en maan Gods grootheid tonen an.
Maar om de rechte weg tot Christus recht te treffen
De sterre van Zijn Woord u zekerst leiden kan.

’t Is wijsheid ongeveinsd de Koning te belijden
Die eeuwig is geweest en eeuwig wezen zal.
En vreest Herodes niet, die ’t lichaam kan doen lijden.
Als God ’t niet hebben wil, vermag hij niet met al.

’t Is wijsheid naar de stal van Bethlehem te treden,
Dat is (opdat gij ’t weet te komen in Zijn kerk:
Gij vindt er Godes Zoon en Zijn verkoren leden
Al gaat het er wat slecht en armelijk te werk.

O Jesu, Die daar zijt de wijsheid van de Vader
Bestraal ons met Uw licht door Uwe goedigheid,
Opdat wij wijselijk ons leven altegader
Besteden naar Uw wil tot onze zaligheid.


Je bent wijs als het Kerstfeest voor jou betekent dat je naar Christus je Redder en Koning in alles wilt luisteren en Hem vanuit de liefde van je hart wilt volgen. Dan wordt je leven, dan wordt ons leven een leven waarin we over de HERE en Zijn werk niet kunnen zwijgen. Dan leven voor Hem, om Hem groot te maken in ons leven. Laten we zo Kerstfeest vieren. Laten we zo het oude jaar uit gaan en het nieuwe in gaan. Laten we hopen dat we dan de lof al op de nieuwe aarde samen mogen zingen. Ik sluit af met een laatste gedicht van de oude Revius:

Lof Gods

Was ik een nachtegaal, ik wou mijn Schepper eren
Met Zijne grote lof altijd te quintileren
Dat bossen, berg en dal zou deunen van de klank
En de woudvogeltjes vergeten hunne zang.
‘k ben geen nachtegaal, maar in veel groter ere,
Een mens, het evenbeeld van aller heren HEERE.
Ik wil dan mijne stem doen horen alleman
En prijzen Hem zo hoog en verre als ik kan,
Niet vragende een zier naar al het lelijk pruilen
Of misselijk getier van eksters en van uilen,
Verzekerd dat Hij die eeuwiglijken leeft
Mijn tong tot Zijnen roem alleen geschapen heeft.


Ds JR Visser[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019