» Bijzondere tekenen?

Wat is dit?

-> LUISTEREN NAAR GODS WOORD MAAKT RIJK! BIJZONDERE TEKENEN NODIG?->

Hieronder vindt u een preek van ds JR Visser predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Dronten. De Psalmen en het gezang zijn uit het Gereformeerd kerkboek genomen en het lied uit het Liedboek.

ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Lied 328:1,2
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: 1 Timotheus 6:2b-21
Psalm 62: 3,5,6
Viering van het Heilig Avondmaal
Terwijl we aan tafel gaan: Zingen: Psalm 33:2
1. Lezen: Lucas 16:19-31 Zingen: Psalm 33:7
Terwijl we van tafel gaan: Zingen: Psalm 33:8
Slot Formulier
Psalm 12:4,5
Tekst: Lucas 16:19-31
Preek
Psalm 19:3,4
Geloofsbelijdenis van Nicea
Lied 328:3
Gebed
Collecte
Gezang 37
ZegenGeliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Hoe weet ik nu zeker dat er een hemel en een hel is? We hebben altijd weer de neiging om ons geloof van het zien van dingen te laten afhangen. Wij zeggen dan: Als het niet bewezen is, geloof ik het niet. Dat bewijs moet dan iets zijn wat ik zelf gezien of gevoeld heb.
Dan zijn we heel blij met mensen die heel erg ziek waren, voor ons gevoel bijna dood en die van hun bijna dood ervaring vertellen. Dan zijn er mensen die vertellen dat ze iets heel moois gezien hebben waar ze naar toegingen. Ze hebben iemand gezien die hen daar in die prachtige vredige wereld welkom geheten heeft. We voelen ons dan gesterkt. Dat is nog eens een bewijs dat de hemel er echt is. We zouden mensen die niet geloven zo graag iets tastbaars geven wat hen het bewijs in handen geeft dat wat in de Bijbel staat waar is.
Je ziet dat ook als mensen vertellen dat ze gebedsgenezers zijn. Als ze zeggen dat als jij echt in Christus gelooft jij op zijn of haar gebed gezond zult worden. Mensen zoeken vaak het bijzondere omdat dat moet bewijzen dat God bestaat, dat het evangelie waar is. Dat bijzondere maakt het dan echt en zeker.
Hebben we dat bijzondere naast de verkondiging van het evangelie en doop en avondmaal nodig om echt te kunnen geloven? Hebben we dat bijzondere nodig om het evangelie aan ongelovigen en afgedwaalden goed te kunnen verkondigen? Verbleekt bij dat bijzondere het Avondmaal zoals we dat vandaag gevierd hebben?
O.a. op deze vragen krijgen we antwoord als we luisteren naar wat de Here Jezus in onze tekst zegt. Ik verkondig jullie het evangelie onder het thema:

_> LUISTEREN NAAR GODS WOORD MAAKT RIJK

1. In je leven van elke dag (vs 19-26)
2. Reken daarbij niet op bijzondere tekenen (vs 26-31)->


1. In je leven van elke dag

De Here Jezus gaat verder met het vertellen van gelijkenissen. Na de gelijkenis van de oneerlijke rentmeester, lezen we nu over een rijke man en de arme Lazarus. Een van de bijzondere dingen in deze gelijkenis is dat het de enige keer in de gelijkenissen is dat een persoon een naam heeft. De arme man heeft de naam Lazarus. Deze naam betekent: de HERE is mijn hulp. Dat komt in deze gelijkenis op een heel bijzondere manier naar voren. We zien in deze gelijkenis ook aansluiting met de vorige. Ook hier zien we hoe belangrijk het is dat we niet voor onszelf leven. Ook niet als we veel geld gekregen hebben. Toch is het perspectief dat de Here Jezus hier geeft veel breder.
Als de Here Jezus het hier over een rijke man heeft gaat het om iemand die echt heel rijk is. Hij is zo rijk dat het voor hem geen enkel probleem is om in de mooiste en duurste kleren elke dag weer rond te lopen. Het is ook niet zo dat hij een keer per week of een keer per maand een grote en feestelijke maaltijd laat aanrichten. Nee, elke dag weer staat er een heel overvloedige maaltijd klaar. Het lijkt er op dat er elke dag een groot feest in zijn huis is.
Wat een geweldig verschil met de andere man die we net buiten het huis van deze rijke man vinden. Daar zit Lazarus. Een bedelaar. Hij heeft echt niets. Hij moet wel bedelen. Hij is niet in staat om maar iets te doen. Hij is ziek. Hij zit vol met zweren. Hij kan niet goed zitten. Hij ligt daar bij de ingang van het huis van de rijke man. Hulpeloos en helemaal van anderen afhankelijk. Hij hoopte dat deze rijke man met hem medelijden zou hebben. Van de overvloedige maaltijden daar bleef altijd over. Hij hoopte erop dat ze hem er iets van zouden weggeven en het niet allemaal zouden weggooien. Hoe Lazarus ook hoopte op wat hulp en verzorging van deze rijke man en dan praten we nog niet eens over een beetje liefde. Hij kon het maar vergeten. Hij kreeg geen kruimel. De rijke man liet Lazarus op de stoep van zijn huis creperen. Geen kruimel krijgt hij. Het zijn alleen de honden die Lazarus gezelschap houden en aan zijn wonden likken. Dat was voor een Jood in die tijd heel erg want een hond was een onrein dier. Lazarus is zo zwak dat hij zelfs de honden niet van zich af kan houden. Die Lazarus krijgt geen enkele hulp en liefde van die heel rijke man. Dit was heel erg voor Lazarus. Wat had hij een reden om over de gemeenschap van de heiligen te klagen. Want die rijke man was zijn broeder, hoorde samen met hem bij de kerk. Dan moeten we goed bedenken dat ook in het Oude Testament er het gebod was om je naaste lief te hebben. Om dat ook heel concreet tegenover armen en behoeftigen vorm te geven. Bijv: Lev 19:9-10; 23:22; Deut 24:19-22. Maar de rijke man wil in Zijn leven niet het beeld van de HERE vertonen.
Lazarus sterft. Wij zouden zeggen wat heeft die man nu aan zijn leven gehad. Een en al ellende en eenzaamheid voor hem in het leven. Toch zien we bij het sterven van deze arme Lazarus dat de HERE zijn hulp is. Deze Lazarus die in ons ogen zo’n rot leven op aarde gehad heeft, heeft ondanks al de ellende zijn leven, zijn redding bij de HERE gezocht. Hij heeft niet scheldend omdat hij zo weinig, ook zo weinig liefde van mensen om hem heen ontvangen heeft de HERE vaarwel gezegd. Nee, in al die moeilijkheden, bij al die vragen, bij al die liefdeloosheid die hij moest meemaken, bleef hij zijn leven en zijn verlossing bij de HERE zoeken. Christus was de schat van zijn leven. Dan is het duidelijk dat geloven, in liefde voor Christus leven nooit tevergeefs, nooit voor niets is. Want wat gebeurt er? De engelen dragen Lazarus naar de hemel. Daar mag hij verder leven. Zo heel dicht bij zijn God en Verlosser. Daar waar voor ieder die daar is alle ziekte, alle liefdeloosheid, alle armoede verdwenen is. We lezen in onze tekst dat de engelen hem in Abrahams schoot dragen. De schoot van Abraham was in die tijd onder de Joden een andere naam voor de hemel. Abraham is in de hemel bij de HERE. Abraham is de vader van de gelovigen. Ieder die in liefde met de HERE leeft is een kind van Abraham. Paulus zegt dat zo: En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Gal 3:29. Al de gelovigen horen bij de HERE thuis. Lazarus is thuis en goed thuis ook!
Dan komt ook de dag dat de rijke man sterft. Je zou zeggen: Die man heeft een heerlijk leven achter de rug. Wat heeft hij van het leven kunnen genieten. En hij heeft het gedaan ook. Maar een ding heeft hij niet gedaan en dat is leven in liefde voor God en zijn naaste. Hij heeft zijn verlossing, vergeving voor zijn zonden, een leven in liefde voor de HERE en Zijn wil niet gezocht. Hij sterft zonder een geloofsband, een liefdesband met de HERE.
Het lijkt allemaal nog zo mooi want de rijke man krijgt een begrafenis. Een hele mooie waarschijnlijk. Bij Lazarus lezen we niets van een echte begrafenis. Maar als de rijke man gestorven is en op een andere plaats dan de aarde is, is alles ellendig. Dan is hij niet in de hemel maar in de hel. Hij heeft in zijn leven op aarde geen redding van Gods toorn, Gods straf over zijn zonden gezocht. Hij heeft voor zichzelf geleefd en wat leek dat mooi. Nu is hij daar waar alles zo ellendig is. In deze gelijkenis ziet de rijke man dan Lazarus in de hemel. We moeten goed bedenken dat het hier om een gelijkenis gaat. Dit wil dus niet zeggen dat de mensen in de hel de hemel in kunnen kijken.
De rijke man spreek nu Abraham als de vader van de gelovigen aan. Let erop dat die rijke man Abraham als vader aanspreekt en Abraham die rijke man als Kind aanspreekt. De rijke man ziet heel duidelijk dat hij een nakomeling van Abraham is. Dat hij in het verbond Gods belofte gekregen heeft. Hij is een verbondskind die door het verwerpen van Gods belofte in zijn leven verloren gegaan is. De HERE is heel dicht bij hem gekomen, heeft hem met liefde omringd maar wou zijn eigen gang gaan. Daarom gaat hij als verbondskind verloren. Deze man was iemand die de rijkdom van deze wereld gezocht heeft. Rijkdom en heel veel welvaart voor zichzelf was het ideaal van zijn leven. Als jij of ik leven om op deze aarde rijk te worden dan hebben we onszelf op dood spoor gezet. Paulus schrijft daarover later aan Timotheus: Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. 1 Tim 6:9,10
Dat deze rijke man zichzelf met zijn leven op aarde, hoe mooi dat ook leek, heel veel schade aangedaan heeft, voelt deze man nu in de hel. Wat een ellende. Hij zoekt een beetje verlichting en vraagt daarom dat Lazarus hem vanuit de hemel wat verkoeling mag komen geven. Dan komt er een heel duidelijk antwoord. Een antwoord dat laat zien hoe beslissend ons leven op de aarde is. We krijgen geen nieuwe kans na ons sterven. Het gaat erom of we op deze aarde, in dit leven met Christus geleefd hebben, bij Hem ons leven, onze redding, ons nieuwe leven gezocht hebben.
Abraham maakt duidelijk dat de rijke man veel goeds op aarde gekregen heeft en dat Lazarus leven vol ellende was en Lazarus nu troost ontvangt en hij nu pijn. Hiermee wil de HERE niet zeggen dat iedereen die het tijdens zijn leven op aarde goed gehad heeft dus bij zijn sterven verloren gaat. Dat is ook heel duidelijk in 1 Tim 6 als de rijken daar opgeroepen worden om niet op hun rijkdom te vertrouwen en daarmee goed om te gaan. Het gaat erom dat wie zijn of haar leven bij Christus gezocht heeft, hoe zwaar je leven ook was na het sterven een leven krijgt dat veel beter is als wat je op aarde maak kunt meemaken. Hoe jij en ik op aarde geleefd hebben is dan beslissend want je kunt na je sterven niet van het dodenrijk naar de hemel verhuizen. Er is een diepe kloof waarover je niet kunt komen. De Here Jezus laat hier zien dat we met de hemel en het dodenrijk met twee plaatsen te maken hebben die aangeven waar je voor eeuwig verder bent. Of bij de HERE of zonder Hem. Hier zie je ook hoe dom het is om je zo op het leven op deze aarde te richten alsof er geen verder leven meer zou zijn. Dan kan het lijken dat je 80 tot 100 jaar een redelijk goed leven gehad hebt maar wat stelt dat voor als het om een leven gaat dat nooit meer eindigt? Dan is het toch veel belangrijker dat dat leven voor eeuwig voor jou een echt goed leven zal zijn en geen leven waarin de moeiten nooit ophouden. Deze dingen beseft de rijke man nu. Hij kan niets meer voor zichzelf doen. Zijn gedachten gaan nu uit naar zijn broers die nog op aarde leven. Die ook zonder de ware liefde voor de HERE leven. Hij wil er voor zorgen dat zij niet in dezelfde omstandigheden als hij komen. We zien dat in het tweede punt.

-> 2. Reken daarbij niet op bijzondere tekenen->

De rijke man beseft na zijn sterven dat het evangelie, dat Gods Woord echt waar is. Dat het echt waar is dat een leven met Christus als je Redder een mens het leven geeft. Dat een leven zonder Christus op de eeuwige ellende uitloopt.
Hij vraagt daarom aan Abraham of die er voor wil zorgen dat zijn broers gewaarschuwd worden. Hij vraagt of Lazarus zijn broers op aarde mag gaan waarschuwen. Let dan op het antwoord dat de Here Jezus in de gelijkenis door Abraham geeft. We lezen dat antwoord in vers 29: Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren. Het antwoord is: Dat is helemaal niet nodig want ze hebben de Bijbel. Ze hebben Gods Woord dat hen al zo vaak is voorgehouden, zo vaak is verkondigd en ze kunnen dat steeds weer horen. Let erop hoe de Here Jezus hier de weg van Gods eigen Woord: de Bijbel aanprijst. De Bijbel is het Woord van de Geest, daarin komt de Heilige Geest zelf naar je toe. De Bijbel, de verkondiging van het evangelie is niet een of ander minderwaardige manier om mensen tot Christus te brengen en bij Hem te bewaren. Als in de tijd van Maarten Luther allerlei mensen heel veel over bijzondere tekenen spreken en daarbij steeds de Geest halen en dan zeggen dat we moeten leren om veel meer op het bijzondere moeten vertrouwen zegt Luther: zij zeggen: de Geest, de Geest, de Geest maar het is in werkelijkheid: Het Woord, het Woord, het Woord want door het Woord spreekt de Geest! Het is ook de Here Jezus zelf die na zijn opstanding erop wijst dat niet het zien maar het horen de weg is die Hij wil gebruiken om mensen tot geloof te brengen en bij het leven met Hem als de uit de dood Opgestane te bewaren. Als Thomas bewijzen van Jezus opstanding wil zien krijgt hij die doordat de Here Jezus aan hem verschijnt. Maar let er dan op wat de Here Jezus dan zegt: Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Joh 20:29.
Dan komt de rijke man en dringt er toch op aan dat Lazarus uit de dood zal opstaan en zijn broers zal gaan opzoeken. Want als iemand uit de dood opstaat en over het bestaan na de dood als eigen ervaring kan spreken zal dat de broers overtuigen. Het bijzondere zal mensen toch veel eerder overtuigen dan wat er in de Bijbel staat en daaruit verteld wordt?!
Zo denken wij als mensen. Altijd weer komen die ideeën in het leven van de mensen weer terug. Dan maakt de Here Jezus duidelijk dat dat niet zo is! Het bijzondere, zelfs een opstanding uit de dood brengt mensen niet tot geloof, houdt mensen niet bij Christus en Zijn kerk als ze niet in diepe eerbied hen door het evangelie zelf laten overtuigen. We moeten onze kracht ook als kerken niet in het bijzondere zoeken maar in de duidelijke en liefdevolle verkondiging van het evangelie, van het Woord. Het geloof is niet door het zien maar uit het horen! Dat wordt ook heel duidelijk als mensen uit de dood opstaan.
Het is de Here Jezus die zijn vriend Lazarus uit de dood opwekt. Hij laat hem uit zijn graf komen. Ondanks dit machtige teken van de Heiland worden de Joodse leiders er niet door overtuigd dat de Here Jezus de beloofde Verlosser is. We lezen dan zelfs: “De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden. Omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven.” Joh 12:10,11 Veel mensen zien in het laten opstaan van Lazarus een bevestiging dat Jezus de Verlosser is die de HERE in het Oude Testament beloofd heeft. Maar wie zich niet door het Woord laat aanspreken, doet dat ook niet door het meest bijzondere teken.
Als de Here Jezus later uit de dood opstaat, blijven de Joodse leiders al vertellen de wachten wat er gebeurd is, vijandig tegenover Jezus. Hoe groot bijzondere tekens ook zijn ze overtuigen, brengen niet tot geloof als het Woord van de Opgestane Christus hen niet overtuigt, als de Geest niet overtuigt met het Woord.
Broeders en zusters, jongens en meisjes de Here Jezus heeft ons zelf twee tekenen gegeven: de doop en het avondmaal. Het was heerlijk om samen het Avondmaal te vieren. Om daarin te zien wat we in het Evangelie ook steeds weer horen. Dat leven met Jezus als je God en Verlosser echte en zekere verlossing, vergeving van zonde betekent. Dat wie Christus als de schat van zijn of haar leven kent diep gelukkig is. Laten wij dan ook uit dankbaarheid voor die machtige liefde en trouw van God steeds weer heel intensief en eerbiedig persoonlijk en samen Gods Woord lezen en naar de verkondiging luisteren. Laten we daarin dan ook een voorbeeld nemen aan de gemeente van Berea. Als Paulus vanuit Gods Woord heeft laten zien dat de Here Jezus de beloofde Redder is, lezen we over de mensen daar: “De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. Velen van hen aanvaardden dan ook het geloof, evenals een groot aantal Griekse mannen en vooraanstaande vrouwen.” Hand 17:11,12
Laat wat de HERE ons in het Avondmaal weer als vast en zeker heeft laten zien voor ons een heerlijke bevestiging zijn van wat we in Zijn Woord lezen. Een heerlijke bevestiging van wat we op grond van Gods eigen Woord geloven! Op grond van het getuigenis van de oor en ooggetuigen die de Heilige Geest Gods woorden en daden heeft laten opschrijven.
Leef met Christus op deze aarde, laat Gods Woord je steeds weer overtuigen, laat je steeds weer sterken door de tekenen die God zelf aan Zijn kerk gegeven heeft. Laten wij geen mensen zijn die wonderen zoeken of heel bijzondere menselijke wijsheid. (1 Kor 1:22) Laten wij vanuit de dankbaarheid voor Christus werk voor ons, heel eerbiedig en eenvoudig willen luisteren naar Gods stem zoals die vanuit de Bijbel tot ons komt. Dan leren we luisterend naar Gods stem te leven. Zo te leven dat wij ook na ons sterven als kinderen van Abraham bij Abraham zijn. Bij de HERE onze redder en God voor altijd. Dat is echt goed.

AMEN


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019