» Kerk onzichtbaar?

Wat is dit?

-> ZICHTBAAR, ONZICHTBAAR, ONOVERZIENBAAR

De kerk is belangrijk. De kerk mag voor een gelovige volgeling van Christus nooit onbelangrijk zijn. Wij geloven op grond van wat de HERE in de Bijbel zegt, wat de Here Jezus tijdens Zijn leven op aarde gezegd heeft: “aan een heilige, algemene en apostolische kerk.” (Geloofsbelijdenis van Nicea). Is deze kerk onzichtbaar?

-> Is de algemene kerk onzichtbaar?->

Wanneer wij over de kerk denken en spreken moeten we eraan denken dat de Schrift op twee manieren over de kerk spreekt. De kerk is het volk van God en Zijn volk komt op een bepaalde plaats samen. Elke plaatselijke kerk is echt kerk van Christus. De Schrift noemt niet alleen de plaatselijke gemeente kerk. Gods volk over de hele wereld en van de hele geschiedenis wordt ook kerk genoemd. Dat wordt in artikel 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis “een katholieke of algemene kerk” genoemd. De kerk die alle plaatsen en de hele geschiedenis omvat, wordt ook in Zondag 21 genoemd. In deze Zondag belijden we o.a: “Dat de Zoon van God uit het hele menselijke geslacht Zich een gemeente, die tot het eeuwige leven uitverkoren is, van het begin van de wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt.” We lezen in de Bijbel ook vaak dat de kerk aangeduid wordt als het totaal van Gods gelovige kinderen door de hele geschiedenis. De kerk is dan het hele volk van God in de geschiedenis.
Ik geef hiervan een enkel voorbeeld:
Matt 16:18: “En Ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik Mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.”
Efeziers 1:22,23: “Hij heeft alles aan Zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die Zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.”
1 Petrus 2:9: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God Zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaarlijke licht.”
Wanneer de heilige Geest de kerk, Christus gemeente, als de algemene of katholieke kerk aanduidt, is het duidelijk dat wij niet weten hoe groot en omvangrijk de kerk is. Wij zijn God niet. Hij is de enige die weet hoe groot de kerk is. Hij is vandaag ook de enige die weet wie er allemaal bij Christus kerk horen. Wij weten dat niet want wij kunnen niet in de harten van mensen kijken. De HERE weet wie de huichelaars zijn. Huichelaars zijn in de kerk zonder dat ze echt deel van de kerk zijn. Zie art 29 NGB

-> Calvijn over het onzichtbare aspect van de kerk->

Calvijn schrijft in zijn laatste deel van de Institutie over de kerk. Hij laat dan zien hoe groot het belang van de zichtbare kerk is. Hij noemt haar de moeder van de gelovigen. Als hij over de zichtbare kerk schrijft, maakt hij onderscheid tussen de zichtbare en de onzichtbare kerk. Hij schrijft dan in I,7 o.a: “Ik meen dat het uit het voorgaande en uit wat we weten, inderdaad al duidelijk is welk oordeel wij over de zichtbare kerk hebben. Wij hebben trouwens gezegd dat de Schrift op twee manieren over de kerk spreekt. Soms als de Schrift de kerk vermeldt, verstaat zij daaronder de kerk die in werkelijkheid voor God is. Waarin niemand opgenomen is behalve zij die door de genadige aanneming kinderen van God en door de heiligmaking van de Geest echt leden van Christus zijn. Dan sluit dat weliswaar niet alleen de heiligen die nog op aarde leven in maar al de uitverkorenen die vanaf het begin van de wereld af bestaan hebben. ….. Zoals wij dus moeten geloven dat er een onzichtbare kerk is die voor Gods ogen alleen zichtbaar is, zo wordt ons geboden om deze kerk die, zover het mensen aangaat, de kerk genoemd wordt, te eerbiedigen en gemeenschap daarmee te hebben.”
We zien hier dat Calvijn het onderscheid zichtbare en onzichtbare kerk gebruikt. Dit is voor Calvijn niet meer dan een onderscheid en zeker geen scheiding. Als hij over de zichtbare en onzichtbare kerk schrijft gaat het om dezelfde kerk. Hij schrijft dat wij op aarde gemeenschap moeten hebben en houden met de kerk die voor Gods ogen is. Hoe doen we dat volgens Calvijn? Door ons hier op aarde echt door Christus in Zijn zichtbare kerk te laten vergaderen. Calvijn noemt in het vervolg in de Institutie dan ook de kenmerken waaraan je de kerk van Christus op aarde kunt herkennen. Ieder mens die zich in gehoorzaamheid aan Christus’ Woord in Zijn kerk op aarde laat vergaderen, heeft gemeenschap met de kerk zoals de HERE haar volmaakt ziet.
Het onzichtbare aspect van de kerk doet bij Calvijn geen afbreuk aan de opdracht om je op aarde bij de ware kerk te voegen.

-> Is het verstandig om de kerk onzichtbaar te noemen?->

Wij leven meer als 400 jaar na Calvijn. De geschiedenis is verdergegaan. De manier waarop mensen het onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare kerk gebruiken, maakt het moeilijk om nog makkelijk van zichtbare en onzichtbare kerk te spreken. De manier waarop het onderscheid in onze tijd vaak gebruikt wordt, wekt de indruk dat het daarbij om twee kerken gaat. Namelijk een zichtbare en een onzichtbare. De zichtbare kerk zou dan eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Als iemand door het geloof een lid van de onzichtbare kerk is, zou het niet meer zo belangrijk zijn bij welke kerk op aarde hij aangesloten is. Wanneer we zo denken en spreken, doen we afbreuk aan het bevel van Christus dat we ons bij de ware kerk moeten aansluiten.
De ware kerk is niet onzichtbaar.
Je kunt de kerk aan de kenmerken herkennen. Je kunt de kerk daaraan herkennen dat het Woord van God zuiver verkondigd wordt. Dat doop en avondmaal in overeenstemming daarmee bediend worden en de tucht volgens Gods eigen Woord uitgeoefend wordt. Dat zijn dingen die gezien en gehoord kunnen worden.
Het zou in onze tijd onverstandig zijn om van een onzichtbare kerk te spreken omdat veel mensen dat als een excuus gebruiken om in een gemeenschap te blijven waar dwaalleer verkondigd en verdragen wordt. Ook omdat het in onze tijd voor veel mensen een excuus is om niet verder naar eenheid te zoeken en te streven. Dat brengt volgens sommige mensen alleen maar onrust. De onzichtbare kerk mag geen excuus worden om een zondige scheiding te laten bestaan. De gedachte aan de onzichtbare kerk mag ons niet blind of half-blind maken wanneer het om de concrete vergadering van Christus kerk gaat. Juist vanwege het misbruik van die onderscheiding zichtbare-onzichtbare kerk, is het beter om het woord onzichtbaar door onoverzienbaar te vervangen. Mensen maken van het onderscheid onzichtbaar-zichtbaar veel te gauw een scheiding tussen zichtbaar en onzichtbaar.

-> Is het woord zichtbaar niet genoeg?->

De kerk van Christus is zichtbaar en Christus wil dat wij ons bij Zijn kerk voegen die we aan de trouwe verkondiging van het evangelie herkennen. Is het genoeg om dit te zeggen en niets meer? Nee! Als we dat zouden doen, doen we aan het werk van Christus tekort. Dan dreigt het gevaar dat we sektarisch gaan denken. Een van de kenmerken van sektarisch denken is dat mensen niet verder dan hun eigen gedachten en van hun eigen gemeenschap kijken. Bij sektarische denken hoort dat Christus in Zijn werk van kerkvergadering aan jou en jouw gemeenschap gebonden wordt. Dat jij als mens het werk van Christus kunt overzien en dat buiten wat jij kan overzien er geen kerkvergadering kan zijn. Dan beginnen mensen heel nadrukkelijk van onze kerk te spreken.
Dat is in strijd met wat Christus zelf ons leert. Dat is ook in strijd met de verhouding tussen God en mens. Als mensen menen dat ze alles kunnen overzien hebben ze zich op Gods troon geplaatst. Hebben ze zichzelf aan de Zoon van God gelijk gemaakt. We moeten onze eigen positie zien. Wij zijn mensen en niet God. De Zoon van God vergadert de kerk en niet wij. Hier geldt wat de Here Jezus tegen Petrus zegt als die vraagt wat er met Johannes gaat gebeuren aan het einde van zijn leven. Dan zegt de Here Jezus: “Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat Ik kom. Maar jij moet Mij volgen.” Joh 21:22
We moeten juist aan Christus gehoorzaam zijn door als plaatselijke gemeente steeds weer naar Hem te luisteren. Door steeds weer ons kerk-zijn door Zijn norm te laten bepalen. Dan zijn we ware kerk. Dan zoeken we andere kerken die ook zo leven en dan vormen we met hen een kerkverband om zo samen ware kerk van Christus te zijn.
Het is niet zo dat als een kerk vandaag ware kerk is die kerk dat volgend jaar ook nog is. Ware kerk zijn vraagt juist om voortdurende gehoorzaamheid aan Christus. Steeds weer moet de gemeente in liefde voor Christus leven. Een kerk die een ware kerk is, kan een valse kerk worden. Een valse kerk kan door bekering een ware kerk worden. Wij moeten ons steeds weer gelovig inspannen om ware kerk te zijn en te blijven. We moeten blijven erkennen dat Christus meer als ons is. Het is daarom ook niet goed om te zeggen dat een bepaalde kerk, en ik denk nu aan een kerkverband, de enige ware kerk is. Het kan zijn dat Christus ergens Zijn Woord laat verkondigen en dat de Heilige Geest daar gehoorzaamheid, liefde en bekering werkt. Het kan heel goed zijn dat wij daar niets van weten. Het kan zijn dat dat jarenlang buiten ons blikveld blijft.
Wanneer we dan zeggen dat we de enige ware kerk zijn, ontkennen we het werk van Christus. Het mag in onze situatie zelfs niet zo zijn dat we de enige ware kerk willen zijn. Het is heerlijk waneer we ontdekken dat er nog andere kerken zijn die naar de stem van de Goede Herder luisteren en dat we elkaar kunnen erkennen en een kunnen worden. Dat is toch ook iets waar we steeds weer om bidden?! Wij kunnen het machtige werk van Christus niet overzien. Ook Zijn werk van kerkvergadering niet. De Here Jezus heeft dat ook tegen ons gezegd. Wanneer Hij Zichzelf als de Goede herder voorstelt, zegt Hij van de schapen, van de kudde die Hij bij elkaar brengt o.a: “Ik ben de goede herder. Ik ken Mijn schapen en de schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef Mijn leven voor de schapen. Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er een kudde zijn, met een herder.” Joh 10:14-16
Het werk van Christus waardoor Hij Zijn kerk vergadert is zo groot dat het voor ons onoverzienbaar is. Juist dat dringt ons nog meer om in gehoorzaamheid en liefde tot Hem ware kerk van Hem te zijn. Het dringt ons persoonlijk om zo te leven dat we ook in de ogen van God leden van de gemeente van Christus zijn. Het dringt ons nog meer om de eenheid van de kerk te zoeken met ieder en met elke vergadering die echt naar de stem van de Goede Herder luistert.

JR Visser
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019