» Bijbelstudie over vervolging

Wat is dit?

-> IS VERVOLGING VREEMD AAN DE KERK VAN CHRISTUS?->

Het is ongeveer 16 jaar geleden dat ik in Kiev een broeder ontmoette met alleen maar ijzeren tanden in zijn mond. Toen we vroegen wat de oorzaak van al die ijzeren tanden waren, kregen we als antwoord dat de soldaten in het concentratiekamp zijn gewone tanden uit zijn mond geslagen hadden. Hij was jaren in een concentratiekamp mishandeld. Hij was naar dat kamp gebracht omdat hij een christen was en Christus vrijmoedig in de samenleving beleed.
Wij zeiden toen tegen deze broeder dat wij in onze erediensten voor hen baden. Dat wij vaak aan de Here vragen om kracht om staande te blijven en dat Hij aan Zijn vervolgde kerk vrijheid wil geven. Het antwoord van de broeder met alleen ijzeren tanden in zijn mond was: “Wij zijn blij dat jullie voor ons bidden. Wij bidden ook elke week voor jullie die in vrijheid en welvaart leven want de Satan gebruikt ook dit als een sterk middel tot verleiding. Ook die dingen zijn in de handen van de duivel middelen om de kerk van Christus te vervolgen.” Zulke woorden maken je als mens stil, dat waren ontdekkende woorden. Een belangrijke vraag is of we als kerk in de geschiedenis vervolging kunnen verwachten. Is dat een ongewone situatie?

-> “Ik zal vijandschap zetten”->

Wij hebben het over de kerk van Christus. Het is belangrijk om daarover in de volle betekenis van het woord te praten. Christus vergadert Zijn kerk van het begin tot het einde van de geschiedenis. Vervolging van de kerk zou zonder de zondeval niet bestaan hebben. Niet lang na de zondeval zien we het begin ervan.
Wanneer Kain Abel vermoord is de oorzaak daarvan dat Abel de HERE met zijn hart dient en Kain dat niet doet. Kain kan het niet verdragen dat de HERE met Abel is en niet met hem. We zien hier het begin van de scheiding van de mensheid in twee groepen. Twee groepen die in de hele geschiedenis na de zondeval tegenover elkaar staan. De HERE heeft meteen na de zondeval duidelijk gemaakt dat deze toestand tot de komst van die nieuwe hemel en aarde er zal zijn. We lezen dat in het heel bekende gedeelte in Gen 3:15 waar God tegen de slang, die de Satan is, zegt: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen, en u zult het de hiel vermorzelen.” Gen 3;15
Ik wil er nu aandacht voor vragen dat het de HERE is die na de zondeval voor vijandschap tussen mensen zorgt. Hij is het die daarvoor zorgt dat deze vijandschap tot de dag van de terugkeer van de Here Jezus blijft bestaan. Het is de vijandschap waarvan de HERE zegt: “En Ik zal vijandschap zetten”. Deze woorden gaan met de kerk mee. De hele geschiedenis van de kerk op deze zondige aarde. Deze woorden maken het volk van God nuchter en dankbaar.
Hoezo dankbaar? De woorden van God in Gen 3:15 zijn woorden van genade en liefde. Wat zou er gebeurd zijn als de HERE de mens na de zondeval aan zijn eigen lot overgelaten had? Dan zou iedereen met zijn hele bestaan aan de duivel als zijn of haar vader verbonden zijn. Dan zou nooit een mens tegen zijn zondige aard opgestaan zijn. Dan was de mensheid in de liefde voor de duivel en alles wat verkeerd is, verenigd. Dan was er geen enkel licht van verlossing. Geen enkel licht dat in de duisternis de weg wijst.
Vijandschap tegen de zonde komt niet vanuit de mens zelf. De HERE belooft na de zondeval dat Hij voor die vijandschap gaat zorgen. Hij gaat er voor zorgen dat een deel van de mensheid leert om vijandig tegenover de zonde te staan. Het is dus Gods genadige ingrijpen in de geschiedenis die voor de vijandschap tussen kerk en wereld zorgt. De vervolging van de kerk van Christus in de geschiedenis laat dus ook zien dat de HERE trouw aan Zijn Woord net na de zondeval is.
Deze woorden maken de kerk van Christus ook nuchter. Christelijke nuchterheid betekent dat het ons niet verbaast en verrast dat vijandschap de kerk van Christus in deze wereld treft. De haat en de vijandschap hebben er alles mee te maken dat Gods volk geen deel van de wereld is. De Here Jezus zegt het in Joh 15:18,19 zo:
“Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat hebben. Indien u van de wereld was, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat u van de wereld niet bent, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.” Let erop dat wij ook hier lezen dat de gelovigen de vijandschap, de vervolging ervaren omdat de Drie-enige God in hun leven ingegrepen heeft. Dat ingrijpen van God in hun leven word hier zo door Christus onder woorden gebracht: “maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb”. Christelijke nuchterheid betekent dat wij er rekening mee houden dat we vanwege het volgen van Christus in deze wereld vervolgd zullen worden. Paulus schrijft aan Timoteus die ook weet wat vervolging vanwege het geloof in Christus is: “”Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Here heeft mij uit alle gered. Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.”

-> De knecht staat niet boven zijn Heer->

Vervolging ondergaan omdat wij volgelingen van Christus zijn, mag ons niet verbazen. De Here Jezus maakt dat duidelijk door het beeld van heer en knecht te gebruiken. Nadat Hij gezegd heeft dat de haat van de wereld de kerk zal treffen omdat Hij hun uitgekozen heeft, volgt er: “Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb. Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen, indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.” Joh 15:20,21
Wat hier over het bewaren van de woorden van Jezus en het bewaren van de woorden van Zijn volgelingen gezegd word, is niet positief bedoeld. Het gaat erom dat de wereld goed luistert naar wat Christus en Zijn volgelingen zeggen. Als ze dat kunnen gebruiken om Jezus op Zijn woorden te vangen, zullen ze dat doen. Als ze in Zijn woorden een reden denken te vinden om Hem te kunnen veroordelen, doen ze dat. Kijk Matt 26:59-61; Mark 14:55-59. Met de kerk van Christus zal het net zo gaan.
De kerk van Christus moet beseffen dat zij niet boven haar Heer en Heiland staat. De verlossing door Hem betekent niet dat Zijn volgelingen daardoor vrij van vervolging zullen zijn. Ook voor Gods volk op aarde is de weg: door lijden tot overwinning. Christus heeft de overwinning voor Zijn kerk behaald. Hij heeft met Zijn onpeilbaar diep lijden voor Gods volk verdiend dat God hen nooit meer zal verlaten. Ook niet in de tijden van zware vervolging.
De Here Jezus heeft met Zijn lijden voor Zijn vervolgde kerk ook de Heilige Geest verdiend. Als je aan vervolging denkt, kan de gedachte opkomen: Als ik dat moet meemaken, hou ik het nooit vol om te blijven geloven. Wij mogen weten dat Christus ook het volgende aan Zijn kerk beloofd heeft: “Wanneer zij u brengen voor de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, maakt u niet bezorgd, hoe of wat u ter verdediging moet spreken. Want de Heilige Geest zal het u op het eigen ogenblik leren, wat u zeggen moet.” Lukas 12:11,12

-> Zalig die vervolgd worden->

De Here spreekt aan het einde van de zaligsprekingen (Kijk Matt 5:11,12) hun zalig die vanwege het volgen van Hem op deze aarde vervolgd worden. Dat lijkt heel vreemd. Hoe is het nu mogelijk dat je gelukkig bent als andere mensen jou vervolgen en beledigen. Hoe is het mogelijk dat de Here Jezus in Matt 5:12 zegt: “Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd.”
Wanneer de kerk van Christus vanwege gehoorzaamheid aan Hem vervolgd word, bewijst dat dat deze kerk in dezelfde lijn als de profeten staat. Zij die vanwege de liefde voor Christus en het volgen van Hem vervolgd worden, bewijzen daarmee dat zij deel van het ware volk van God zijn. Dat is iets om intens blij over te zijn. Dat jij deel van Gods verloste volk mag zijn. Het ware volk van Christus kijkt verder dan deze wereld. De ogen van de kerk zijn op Christus die in de hemel is, gericht. Zij zijn burgers van het hemelrijk. (Kijk Fil 3:20) Zo gedragen zij zich ook op deze wereld. Juist omdat de gelovigen zich op de aarde als hemelburgers gedragen, haat de wereld hen. Juist omdat zij zich op deze aarde als hemelburgers gedragen, is hun loon in de hemel groot. Zo groot dat ze eens de aarde zullen erven en bezitten. De aarde die dan door het werk van Christus van elke vervolging van Zijn kerk verlost is. Dan zullen zij die op deze aarde tot de dood toe vervolgd zijn samen met Christus als koningen regeren.
Christus kerk die tot bloedens toe vervolgd is, mag tot grote troost van de dag van Christus’ terugkeer belijden: “Dan zal blijken dat hun zaak, die nu door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos veroordeeld wordt, de zaak van de Zoon van God is. En als een genadige beloning zal de Here hun zo’n heerlijkheid doen bezitten als in het hart van een mens nooit zou kunnen opkomen.” Art 37 NGB.

JR Visser

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019