» -> Duizendjarig Rijk ->

Wat is dit?

Foto Dit zijn twee preken van ds JR Visser Gereformeerd vrijgemaakt van Dronten. De Psalmen en Gezangen komen uit het Gereformeerd Kerkboek.

ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 68:2,8
Lezing van de wet
Psalm 49:1,5
Schriftlezing: Handelingen 14: 8-18
Filippenzen 1: 12-26
Gebed
Collecte
Gez 30:2,4,5,6
Tekst: Openbaring 20:1-6
Preek
Ps 73:9,10
Dankgebed
Gez 25
Zegen

Gemeente van de Verlosser Jezus Christus, broeders en zusters

Je hoort nogal eens om je heen: Dat je kun je in onze tijd niet meer maken. Je moet er rekening mee houden dat we in een andere tijd leven. Dat kan wel in de Bijbel staan maar dat was een heel andere tijd. Zo werkt het niet meer.
Deze redenering is niet juist. Daarvoor zijn verschillende redenen. De rede die ik nu wil noemen is dat de wereld van de Bijbel en vooral van het Nieuwe Testament veel meer op onze tijd lijkt als wij vaak denken. Veel meer op onze samenleving lijkt dan de samenleving in ons land van 1550 tot 1950. De christenen in de tijd van het Nieuwe Testament leefden op geen enkele manier in een christelijke samenleving. Zij waren een heel kleine minderheid in hun stad of dorp.
Het leven was gestempeld door het verlangen naar genot en vermaak. Je leeft voor je vermaak. Veel mensen zagen geen probleem in abortus en euthanasie. Er werden verschillende goden gediend. Je zag tempels van verschillende goden in steden en dorpen staan. Je moest vooral niet zeggen dat het geloven in Christus de waarheid is. Dan werd je verachtelijk aangekeken. We hebben allemaal een deel van de waarheid. Je kan niet zeggen wat de waarheid is.
Overal is het leven zonder Christus oppermachtig. Het lijkt erop dat de tegenstander van God, de Satan de touwtjes stevig in handen heeft. Overal ziet de vaak kleine gemeente van Christus een oppermacht van heidendom, losbandig leven en andere godsdiensten. In wat voor tijd leeft de kerk van Christus? In wat voor tijd leven wij vandaag? Regeert Christus werkelijk in onze tijd? Is die 1000 jaar waarvan we in Openbaring 20 lezen nog toekomstmuziek? Moet een duizendjarige rijk met Christus als zichtbare koning nog komen? Wij zijn niet de eerste die met deze vraagstelling te maken krijgen. In de Gereformeerde Kerken is daar al veel eerder over nagedacht bij het licht van Gods Woord. Dit heeft zelfs tot deze uitspraak geleid die nog altijd in onze kerken geldt: Onze formulieren van enigheid verklaren zich duidelijk, en dat het gevoelen, van de leer van de wederkomst van de Zaligmaker om 1000 jaren zichtbaar en lichamelijk op aarde te regeren, geen leer van de Gereformeerde Kerk is, maar daartegen, zowel als tegen Gods Woord, strijde, waarom het niemand toegelaten wordt, dat gevoelen te leren of te verbreiden.
Is deze uitspraak te handhaven als we Openbaring 20 lezen? Wat is de betekenis van Openbaring 20 voor ons vandaag? Wij letten daarop als ik jullie het evangelie van Christus vanuit Openb 20:1-6 onder het volgende thema verkondig:

DE HERE GEEFT NA CHRISTUS WERK OP AARDE EEN LANGE PERIODE

1. Waarin de satan op aarde gebonden is
2. Waarin Christus met de gestorven gelovigen vanuit de hemel regeert.

1. Waarin de satan op aarde gebonden is

De Here Jezus heeft het boek Openbaring gegeven om Zijn gemeente moed te geven. Moed voor de tijd tot Zijn terugkeer. Hij weet hoe moeilijk Zijn gemeente het in bepaalde periodes van de geschiedenis zal krijgen. Hoe het bloed van de martelaren zal vloeien. Denk maar aan de vervolgingen in de eerste eeuwen na Christus, denk aan de tijd van de 80 jarige oorlog in ons land. Denk aan de verdrukking van Gods kinderen onder het communisme en in bepaalde Islamitische landen.
Denk ook aan de verleiding die op de kerk afkomt in tijden dat er geen gewelddadige vervolging is. Denk aan ons volk vandaag en het Europa van onze tijd. Wat een massale afval van de HERE en Zijn Woord. Hoe heeft in onze tijd de valse profeet zijn werk gedaan! De valse profeet die zich in de laatste eeuwen in ons werelddeel zo duidelijk heeft laten zien in theologen en kerken waar het Woord van de HERE, de Bijbel bekritiseerd kon worden. En dit nog wel vanaf preekstoelen en op theologische opleidingen. Hoe heeft dat velen verleidt ook in de generaties om niet meer voluit met de HERE te leven. Om al meer voor een werelds leven open te staan. Het is niet voor niets dat we daarvan in antw 123 van de Catechismus belijden: Verbreek de werken van de duivel en alle macht die tegen U opstaat; verijdel ook alle boze plannen die tegen uw heilig Woord bedacht worden.
De kerk van Christus komt in de geschiedenis meerdere keren geweldig klem te zitten. Het lijkt alsof je deel van een verloren zaak bent. Als die dingen gebeuren kan het ook heel sterk aan jou trekken. Juist daarom geeft Christus het boek Openbaring. Om daarin meerdere keren een overzicht van de geschiedenis te geven. Om duidelijk te maken: Kijk je niet vast in wat er nu met de kerk gebeurt. Let erop wat Ik zal doen en hoe Ik in de geschiedenis door alles heen Mijn gemeente bewaar. Zo’n overzicht krijgen we ook in Openbaring 20.
Aan het einde van Openb 19 is vertelt Christus hoe de helpers van de duivel: het beest en de valse profeet op de dag van Zijn terugkeer al hun macht verliezen. In Openbaring 20 vertelt de Here Jezus wat de plaats van de duivel na Zijn hemelvaart is en wat er met hem uiteindelijk gaat gebeuren.
De Here Christus laat nu aan Johannes zien dat er een engel uit de hemel komt. Deze engel heeft de sleutel van de afgrond bij zich en een zware ketting. Het maakt duidelijk dat deze engel een belangrijke opdracht heeft. Hij moet iemand opsluiten. Dat is niet de eerste de beste. Het gaat hier om een heel machtig persoon want er is een engel voor nodig en een grote of zware ketting. Als je hem niet met zware middelen opsluit in de afgrond zal hij zo weer loskomen en doen wat hij wil. Dat het hier om de grootste en machtigste vijand van de HERE gaat, lezen we in vers 2: en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan.
We zien hier een duidelijke herinnering aan Openb 12 en Gen 3. De naam satan betekent tegenstander. Het gaat hier om de tegenstander van God bij uitstek. Deze tegenstander is ook de duivel. De naam duivel betekent: verleider. Hij is de persoon die er op uit is om mensen bij de HERE en het goede leven met Hem weg te leiden. Hij heeft zijn aard laten zien bij de zondeval. Hij is de verleider. Hij is de oude slang. Hij heeft zich bij de zondeval als slang vertoont. Hij heeft Eva door een slang aangesproken. Die slang uit die eerste tijd van de geschiedenis is hij. Je rilt ervan als je dat hoort. Hij is ook de draak. Hij is het die als een machtige persoon dood en verderf over de aarde zaait. Deze verschrikkelijke persoon met zijn geweldige macht moet nu gevangengenomen worden. Dat is een groot werk. Het gaat erom of de duivel de geschiedenis zal overheersen en de kerk dus ten dode opgeschreven is. Het is goed om hierbij te bedenken wat we in een ander hoofdstuk in het boek Openbaring, waar een overzicht van de geschiedenis gegeven wordt, lezen . Dat is in Openbaring 12 waar verteld wordt dat de duivel bij de hemelvaart van de Here Jezus voor altijd de hemel moest verlaten. Dan komt er een stem uit de hemel die o.a. zegt: Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft. Vs 12
Nu maakt de Here Christus in Openbaring 20 duidelijk dat dit ons niet radeloos en moedeloos hoeft te maken. Want vanuit de hemel wordt een engel gestuurd om de duivel te binden. Te binden voor een periode van 1000 jaar. Als we van 1000 jaar lezen moeten we goed bedenken dat het boek Openbaring een boek vol symbolen is. Symbolen die een zaak moeten duidelijk maken. Het gaat hier niet om een periode van letterlijk 1000 jaar. De geschiedenis tussen de hemelvaart van de Here Jezus en Zijn terugkeer wordt in ons hoofdstuk in twee periodes verdeeld. Een periode van 1000 jaar waarin de duivel gebonden is en een korte periode daarna waarin de duivel niet meer gebonden is en dan komt Jezus terug. Hier staat dus een lange periode tegenover een korte. Het getal 1000 wijst erop dat het een lange periode is en dat deze periode door de HERE vastgesteld is. De HERE weet hoelang deze periode precies duurt.
Waardoor wordt die lange periode in de geschiedenis nu gekenmerkt? Door de binding van de Satan. We lezen in vers 3 dat de engel de duivel in de afgrond gooit en zorgt dat hij gebonden blijft. Dat maakt de Heilige Geest duidelijk door te zeggen dat de afgrond boven de duivel verzegeld is.
Als we al deze dingen gezegd en gezien hebben, zeg je misschien: we kunnen nu niet in de lange periode leven want de duivel is niet gebonden. Die tijd moet nog komen want als je vandaag kijkt zien je toch juist overal de ellende en afval waar de duivel achter zit? Als je terugkijkt in de geschiedenis zie je toch ook nergens een heel lange periode waarin mensen in diepe vrede en zonder ellende geleefd hebben? Je ziet toch nergens in de geschiedenis een vrederijk op aarde? Juist in deze vragen en de gedachten die deze vragen oproepen, ligt het probleem van een leer van een duizendjarig rijk. Het gaat erom dat we rustig lezen wat de HERE hier zegt. Zegt Christus in onze tekst dat de duivel in de lange periode zo gebonden is dat hij niets meer kan doen? Zegt onze Heiland hier dat het dan om een periode gaat waarin er op de wereld volledige vrede zal heersen? Nee!
We lezen in vers 3 precies wat deze binding van de duivel in die lange periode betekent. Daar lezen dat de duivel gebonden is: opdat hij de volken niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.
Dat het er hier niet omgaat dat de duivel niets meer kan doen wordt ook duidelijk als in vers 8 vertelt wordt wat de duivel in de korte periode weer kan doen. Het nieuwe is dan: en hij zal uitgaan om de volken aan de vier hoeken van de aarde te verleiden.
Let er dus op dat de Heilige Geest zelf de binding van de Satan in deze periode niet zo omschrijft dat de duivel niets kan doen maar dat hij nu hij al zijn aandacht op de aarde en Christus’ kerk kan richten toch heel sterk in zijn macht gebonden is. Hij kan iets niet meer doen wat hij tot Christus hemelvaart wel kon doen. Dat zie je als je er op let dat de Here Jezus de duivel meerdere keren de overste van de wereld noemt. (Joh 12:31; 14:30; 16:11) De duivel heeft de volken buiten Israel in zijn hand. Hij kan hele volken bij het leven met de HERE weghouden. Dat kan hij omdat de HERE de volken buiten Israel in de macht van de duivel gelaten heeft. Hij heeft de volken buiten Israel laten leven volgens de verlangens van hun eigen zondige hart. Paulus zegt dat in Lystra zo: Hij heeft ten tijde van de geslachten, die achter ons liggen, alle volken op hun eigen wegen laten gaan. Hand 14:16
De Here Jezus laat na Zijn hemelvaart zien dat Hij alle macht in de hemel en op de aarde heeft. (Matt 28:18-20) Hij laat de Satan zo binden dat die er niet voor kan zorgen dat de opdracht om het evangelie aan alle volken te verkondigen schipbreuk zal leiden. Dat hij er niet meer voor kan zorgen dat hele volken in de duisternis van het ongeloof blijven. Hoe heerlijk en geweldig is deze binding van de Satan. Zonder die binding zouden jij en ik nooit van de Here Jezus gehoord hebben, zou nooit iemand in Nederland tot geloof gekomen zijn. Zou geen Nederlander ooit gered zijn. Dan zou de duisternis en een leven zonder God en dus zonder hoop de hele wereld gevuld hebben. De hele wereld buiten Israel. Nu laat Christus aan Gods volk zien dat de duivel niet het laatste woord heeft. Ook niet als we veel ellende en veel afval om ons heen zien. Hij wijst ons erop dat de duivel gebonden is en dat we dat met onze eigen ogen kunnen zien. Nog steeds komen er mensen uit allerlei volken door de verkondiging van het evangelie vanuit de kerk tot geloof. Elke man of vrouw op deze wereld die door het werk van zending of evangelisatie tot geloof komt, is een bewijs dat de satan gebonden is. Hij kan het niet stoppen dat mensen uit alle volken tot Christus als hun Redder en Koning komen. Dat laat zien dat de regering van Christus niet ergens in de toekomst ligt. Het is niet zo dat Christus de macht van de duivel pas aan banden legt als er eens een duizendjarig rijk komt. Nee, de Here Jezus zegt heel duidelijk bij Zijn hemelvaart dat Hem alle macht in hemel en op aarde gegeven heeft. Christus zal niet in de toekomst pas de duivel en zijn macht aan banden leggen. Nee, dat heeft Hij al gedaaan! We lezen dat in Col 2:15 zo: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
De opgestane Here regeert vandaag vanuit de hemel. Hij doet dat met de gestorven gelovigen. Wij letten daarop in de tweede plaats.


2. Waarin Christus met de kerk vanuit de hemel regeert

De Heilige Geest heeft ons in de verzen 1-3 laten zien wat er op de aarde gebeurt in de lange periode na de hemelvaart van de Here Jezus. In de volgende verzen wordt ons blik naar de hemel gericht. We lezen in vers 4 van tronen en dat zij die daarop zitten het oordeel ontvangen. Het gaat hier om de troon waarin Christus als koning zit en de tronen van hen die met Hem samen als koningen regeren. Volgens het boek Openbaring is de troon van Christus en van zijn volk steeds in de hemel. We lezen dat 44 keer in het boek Openbaring. Nu zien we dat om de troon waarop Christus zit ook nog andere tronen zijn. Op die tronen zitten zielen. Het woord ziel hier wijst er ook op dat het hier om de hemel gaat. Het gaat hier niet om gestorven gelovigen die al een nieuw en verheerlijkt lichaam hebben. Dat zie je heel duidelijk als hier gezegd wordt: de zielen van hen die onthoofd waren. Dit herinnert ook aan wat we in Openb 6 lezen. We lezen ook daar van gestorven gelovigen die in de hemel zijn. Zij worden daar de zielen die onder het altaar zijn genoemd. Openb 6:9.
Want wat gebeurd er als een gelovige sterft? Dan blijft zijn of haar lichaam in het graf liggen maar Gods kind gaat met zijn of haar persoonlijkheid, met zijn of haar ziel naar de HERE in de hemel. Juist daarom kan Paulus in Fil 1:23 schrijven: Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar en bij Christus te zijn; want dat is het allerbeste. NBV
De Here Jezus heeft ook heel duidelijk aangewezen dat de gelovigen meteen bij hun sterven met hun ziel naar de hemel gaan. Hij zegt tegen de moordenaar aan het kruis die met zijn leven naar Christus als zijn Redder gevlucht is: Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Luk 23:43 NBV
Het gaat in Openbaring 20 werkelijk om alle gestorven gelovigen die in de hemel zijn. Eerst worden zij genoemd die omdat ze als christen van Christus zijn blijven getuigen, omdat zij het Woord van Christus zijn blijven uitdragen, doodgemaakt zijn. Dat zijn de martelaren. Daarna wordt een tweede groep genoemd. Dat zijn de mensen die in eenvoudig geloof, in eenvoudig vertrouwen op de HERE zich niet tot een werelds leven hebben laten verleiden. Zij die niet met de wereld en de valse kerk zijn gaan meedoen omdat dat op de aarde zoveel voordeel oplevert. Zij horen niet bij het beest. Zij staan buiten wat de Bijbel de wereld noemt. Dat merkteken dragen zij niet. Zij leven vanuit het merkteken dat zij van God gekregen hebben: de doop. Gods heerlijke belofte dat Hij bij hen zal zijn en Hij hen zal verlossen beheerst hun leven. Het gaat hier om alle gelovigen die gestorven zijn. Het is jammer dat het in de NBV niet meer zichtbaar is. Daar is zo vertaald dat het lijkt alsof het hier alleen om de martelaren gaat.
Ook op andere plaatsen in de Bijbel maakt de Geest duidelijk dat alle gelovigen na hun sterven met Christus zullen regeren. We lezen in 2 Tim 2:12 deze belofte: indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen.
Hier ligt die geweldige troost voor de gelovigen die medegelovigen zien sterven, voor de kerk die onder vervolging en grote afval gebukt gaat. Dan mag je weten dat als je in dat diepe vertrouwen op de Here leeft met al je vragen met jou gebeurt wat we in vers 4 lezen: en zij werden weer levend.
De dood kan gewelddadig of op een andere manier komen. Wie gelooft, wie met Christus leeft mag weten dat als je op aarde sterft je meteen weer in de hemel leeft. Je leeft omdat je bij de Here bent. Je krijgt dan zelfs het voorrecht dat je met Christus regeert. Je krijgt zelfs de rang van koning. Niet dat je daarmee gelijk aan Christus wordt. Toch ben je koning omdat je door Christus offer dan voor altijd de strijd tegen de zonde overwonnen hebt, je staat daar dan boven. Je hebt geen enkele neiging meer om zonde te doen. Daarom sta je dan boven de duivel en de ongelovigen en mag je samen met Christus over hen het oordeel uitspreken.
Hoe anders is het met de ongelovigen. We lezen van hen in vers 5: De overige doden werden niet weer leven, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Hier wordt niet gezegd dat ze na de 1000 jaren wel weer levend worden! Het gaat hier om de tegenstelling met de gelovigen die in deze periode wel weer leven worden. Dat gebeurt niet met de ongelovigen. Leven worden betekent hier dat je bij de HERE bent en bij Hem leeft.
Toets nu ook jezelf! Leef jij echt met de HERE? Laat je tot Hem roepen. De HERE roept ook jou in liefde. Wie zich niet laat roepen, wie in feite zonder Christus leeft, wordt na zijn sterven niet levend. Dat betekent niet dat de ongelovigen na hun sterven met hun ziel niet blijven bestaan. Zij leven niet! Zij zijn niet bij de Here. Zij bestaan daar met hun ziel waar de dood heerst. Waar ellende en pijn is en nooit verdwijnt.
Weet je wat nu het heerlijke is als je nu op aarde de Here kent? Als in jou leven het wonder plaatsgevonden heeft dat jij van de Here Jezus houdt en achter Hem aangaat. Dan is het heerlijke dat je deel aan de eerste opstanding hebt. Dan ben je zalig: in en in gelukkig te prijzen, dan ben je heilig: door de HERE apart gezet om te leven! Want wie na zijn sterven door Christus betaling van zijn of haar schuld met zijn ziel naar de hemel gaat, komt nooit meer in de dood. Ook niet als de Here Jezus terugkomt en alle graven opengaan en alle doden zullen opstaan. Dan is er namelijk ook de tweede dood. De tweede dood is dat mensen uit hun graf opstaan en daardoor niet alleen met hun ziel maar ook met hun lichaam de ellende ingaan. Als de Here Jezus het oordeel over hen zo uitspreekt dat ze samen met de duivel en zijn helpers ook met hun lichaam naar de hel gaan. Die tweede dood heeft over hen die met hun schuld en zonden tot Christus gegaan zijn geen macht. Hoe de klauwen van die dood zich ook naar hen uitstrekken toch bereikt het hen niet! Het bloed van Christus, Gods lieve Zoon weert dat voor hen voor altijd van hen af. Zij hebben die tweede dood wel verdiend maar Christus bloed, Christus lijden en dood tot in de hel redt hen voor eeuwig van de dood. Wat een heerlijk evangelie, wat een liefde en genade van God voor hen.
Als je als gelovige sterft, is het leven zo goed. Dan mag jij door het sterven heen bij God zijn. Zo dicht bij Hem dat je Hem ziet. Dan is jou hele wezen, jou hele leven in de hemel aan Hem gewijd. Dan ben jij voluit priester van God. Met hart en ziel aan Hem toegewijd. Dat is dan je leven, dan ben je gelukkiger dan ooit want je bent bij je God en Verlosser. Je bent ook bij Christus. Bij Hem die jouw leven gered heeft van de dood door de helse dood voor jou in te gaan. Leven als priester van Hem vlak bij Hem is dan je leven. Zonder dat je ooit nog naar iets anders verlangt.
Broeders en zusters, jongens en meisjes dat leven wil de HERE jou geven. In dat leven sta je als nu met Christus leeft, dat leven wordt dan in de toekomst alleen maar beter. Daarvoor hoeven we niet te wachten op een zogenaamd duizend jarig rijk dat nog in de toekomst zou liggen. Dat leven is er zonder gebrek al als je als kind van God sterft. De kerk van Christus staat in dat leven dat niemand haar kan afnemen, ook de duivel niet. Dan is er altijd moed voor de kerk van Christus. Ook als de duivel voor een korte tijd wordt losgelaten. Daarover volgende week verder. Zou je nu nog zonder Christus willen en kunnen leven? Jij wilt toch niet de weg van dood op maar die van het leven!

AMEN

ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 87:1,2,5
Lezing van de wet
Psalm 79:3,4,5
Gebed
Schriftlezing: Ezechiel 38-39:6
Lied 267
Tekst: Openbaring 20:7-10
Preek
Psalm 35:1,2,13
Dankgebed
Collecte
Psalm 20:4,5
Zegen

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Eerst een paar woorden naar aanleiding van een vraag over de preek van vorige week. Dat was een vraag naar aanleiding van Openbaring 20:5. We lezen daar: De overige doden werden niet weer levend voordat de duizend jaren voleindigd waren.
We hebben vorige week gezien dat die overigen de ongelovigen zijn. De vraag was nu: Is het dan zo dat de ongelovigen na hun dood helemaal niets meemaken en dat ze na die lange periode dan wel weer gaan leven?
Om antwoord op die vraag te krijgen is het nodig om op vers 4 te letten. We lezen daar wat er gebeurt met hen die tijdens hun leven op aarde met Christus geleefd hebben. Als zij sterven, worden zij weer levend. De kerk die in deze periode leeft mag dat weten. Dat gebeurt in diezelfde periode niet met de ongelovigen. Zij worden niet levend als zij sterven. Weer levend worden betekent dat je bij de HERE bent en daar leeft. De ongelovigen bestaan in deze periode verder. Zij bestaan zonder God, zonder om in Zijn liefde te delen. Dat betekent dat ze niet leven. Vers 5 zegt dus niet dat de ongelovigen na die lange periode wel weer zouden leven, wel bij de HERE zouden zijn. Nee, zij zullen zelfs in de tweede dood komen (vers 6). Dat is dat ze ook na de opstanding met hun lichaam de dood ingaan. Let erop dat er van de tweede dood gesproken wordt. Het woord dood wijst ook hier niet op niet-bestaan maar op een bestaan zonder God, zonder Zijn liefde en zorg. Dat is geen leven. Het niet weer levend worden wijst er dus op dat ze na hun dood op aarde niet bij Christus in de hemel zijn.
Na die lange tijd waarin de satan gebonden is. Waarin hij de uitbreiding van Christus kerk over de hele wereld niet kan stoppen komt er nog een korte tijd. Een heel zware tijd voor de gemeente van Christus. We willen nu zien wat er in die tijd gebeurt en wat dat voor ons leven als gemeente van Christus betekent. Ik verkondig aan jullie de blijde boodschap van Christus onder het volgende thema:

DE DUIVEL ONTPLOOIT IN DE LAATSTE KORTE PERIODE AL ZIJN MACHT TEGEN DE KERK

1. Hij trekt met de hele wereld op tegen de kerk
2. De HERE vernietigt de duivelse macht

1. Hij trekt met de hele wereld op tegen de kerk

De duizend jaar, de lange periode na de hemelvaart van Christus is voorbij. De tijd waarin de duivel zo gebonden was dat hij niet hele volken kon verleiden. Er niet voor kon zorgen dat hele volken tegen Christus bleven kiezen als aan hen het evangelie wordt verkondigd.
Let er nu op wat er na deze lange periode in de geschiedenis gebeurt. Het is niet zo dat de duivel zich dan aan de binding en de gevangenschap weet te ontworstelen. Het is niet zo dat hij de HERE dan toch te slim af is. Ook niet zo dat God de duivel niet meer in Zijn macht kan houden. Nee, kijk wat er in vers 7 staat: En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenschap worden losgelaten.
Het is de Here God die de duivel in Zijn macht heeft. De duivel ligt bij God aan de ketting. Dat laat ons denken aan wat er met Job gebeurde. Toen was het de duivel die wou laten zien dat hij er voor kon zorgen dat een kind van God voor altijd afscheid van de HERE zou nemen. Dan is het de HERE die de duivel de ruimte geeft om Job heel veel kwaad aan te doen. Hij mag Job alleen niet doodmaken. We zien ook hier dat het de HERE is die de duivel weer ruimte geeft. Hij ontvangt weer al die macht die hij ook voor Christus hemelvaart had. Hij krijgt de macht om de hele ongelovige wereld tegen de kerk te mobiliseren.
Ik kan me voorstellen dat je denkt: maar waarom laat de Here dat nu gebeuren? Waarom is die korte heel zware tijd voor de gemeente van Christus nog nodig? Als we weer aan de geschiedenis van Job denken, komen we daar iets van op het spoor. Dan zegt de duivel dat het logisch is dat Job de HERE zo met zijn hele leven dient. Het gaat Job goed en dan is het niet moeilijk om God te dienen, dan is het ook voor God niet moeilijk om mensen te laten vertrouwen op Hem. Dat is de redenering van de duivel. Het gaat daar dus ten diepste om de eer van God. Ook in onze tekst gaat het uiteindelijk om Gods eer zonder dat het op enige manier ten koste van Zijn volk gaat. De duivel en de ongelovige wereld krijgen niet de kans om te zeggen: De verlosten leven nu wel op de nieuwe aarde maar dat zou niet zo zijn als wij al onze macht tegen de kerk konden ontplooit hebben. Als we daartoe in staat waren gesteld, zou God Zijn kerk niet in leven gehouden hebben. Daartoe zou Hij dan niet in staat geweest zijn. De Here laat niet toe dat die spot ooit met de schijn van recht uitgesproken kan worden. De HERE laat aan het einde van de geschiedenis zien dat Hij ook als de duivel en zijn helpers totaal ontketend zijn in staat is om Zijn volk in liefde voor Christus te bewaren.
De satan, Gods grote tegenstander is ontketend. Dan gaat hij meteen proberen te doen wat hij in die lange periode niet meer kon doen. Hij gaat meteen aan het werk, gaat meteen er op uit om de ongelovige wereld te verenigen tegen Christus kerk. Hij ontplooit weer de macht waardoor hij ieder bij Gods volk weghoudt die er niet met zijn of haar hart bij hoort. Het volk van Gods verbond raakt dan echt geïsoleerd. Komt echt alleen te staan. Hij gebruikt bij die mobilisering van alle krachten tegen Gods volk op aarde allerlei helpers. We lezen dat in Openb 16:13,14 waar het over dezelfde oorlog, over deze korte tijd gaat. We lezen daar: En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen van de hele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.
Een van de helpers van de duivel om de kerk van Christus te isoleren en samen met de wereld aan te vallen is de valse profeet. De valse profeet is een handlanger van de satan die in de hele geschiedenis werkt en in de korte tijd voor de terugkeer van de Here Jezus hoog geëerd zal worden. De valse profeet is de macht die zich als een profeet, als een volgeling en belijder van Christus voordoet maar mensen in werkelijkheid bij het ware evangelie, bij de ware Christus wegleidt. Ook vandaag moeten we daar onze ogen voor open hebben en houden. Wij leven in een tijd waarin ons steeds weer verteld wordt dat we niet zo sterk moeten onderscheiden. Woorden als ware en valse kerk zijn bijna vieze woorden geworden terwijl ze deel van onze belijdenis op grond van Gods eigen Woord zijn. Wij moeten heel erg uitkijken dat de gedachte als je van Jezus houdt is het het goed en dan doet de kerk er niet toe ons ook niet te pakken krijgt. Dat gebeurt als je hoort dat op een conferentie een toneelstuk opgevoerd wordt waarin een muur van kartonnen dozen gebouwd is en die muur dan afgebroken wordt. De boodschap is dan dat we zo de kerkmuren moeten afbreken. Het gaat er toch alleen om dat je Jezus liefhebt! Dan zijn verschillen toch niet meer van belang!
Broeders en zusters, jongens en meisjes dat is hoe goed bedoeld ook typisch de taal van de valse profeet. Want waar gaat het om? Het gaat er niet om dat je Jezus op jouw manier liefhebt, dat je voor jouw Jezus uit je dak gaat maar welke Jezus jij liefhebt en dient. Is dat echt Jezus Christus? Is dat echt de Jezus van de Bijbel, is dat echt de God van Zijn eigen Woord, doe je dat echt volgens de wil van God zoals de HERE dat zelf in Zijn Woord naar ons toebrengt? Dan gaat het niet om de kerk maar of in de kerk het Woord van de HERE regeert. Dan kan je geen deel meer van een kerk zijn waar het gezag en de onfeilbaarheid van Gods eigen Woord niet boven alles verheven is. Dan kan je niet zeggen dat je samen Jezus liefhebt als de ander niet gelooft dat de Here Jezus voor ons tot in de hel moest lijden. Als voor hem de Here Jezus alleen het volmaakte voorbeeld voor zijn leven is. Dan moet je zeggen dat kerken waarin deze dingen verkondigd kunnen worden vanaf preekstoelen valse kerken zijn zonder om daarmee te zeggen dat daarin geen gelovigen meer kunnen zijn. Laat ons op pad na Christus wederkomst juist vanuit liefde voor Christus en Zijn Woord onderscheiden om juist ook onze naaste met liefde tot de Christus van de Schrift te leiden. Om samen in de kerk waar het ware evangelie verkondigd wordt te leven.
De satan mobiliseert alle krachten tegen de ware kerk. De gelovigen die geen compromissen met allerlei menselijke gedachten en gevoelens willen sluiten maar die aan het getuigenis van Jezus en het Woord van God onverminderd willen vasthouden. Die ook niet met een werelds leven willen meedoen. Zij krijgen het in die korte periode te verduren. De aanval die nu komt is heel indrukwekkend. De hele aarde wordt gemobiliseerd. De volken van de vier hoeken van de aarde! Deze volken worden hier Gog en Magog genoemd.
We vinden hier een herinnering aan Ezechiel 38,39. Deze hoofdstukken beginnen met de woorden: Het woord van de HERE kwam tot mij: Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal. Vs 1,2. Waarom herinnert de Here Christus hier in het boek openbaring juist aan deze hoofdstukken? Omdat we hier een profetie lezen waarin de HERE vertelt hoe Gods volk dat uit ballingschap teruggekeerd is met een geweldige aanval van een duivelse macht te maken zal krijgen. Een macht die uit verre streken mensen tegen Gods verbondsvolk, Zijn kerk zal verzamelen. Op mensen en machten uit verre streken wijzen God in Magog. In onze tekst Gog en Magog. Dat het hier ook zal gaan om een groot leger dat uit mensen uit veel volken zal bestaan, lezen we in vers 15,16: Dan zult u komen uit uw woonplaats uit het verre noorden, u en vele volken met u, allen ruiters, een grote schare en een talrijk leger, en u zult optrekken tegen mijn volk Israel als een wolk die het land bedekt. In toekomende dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige betonen zal.
Deze profetie is in vervulling gegaan toen koning Antiochus Epifanus als bijzonder middel in de hand van de duivel alles gedaan heeft om het dienen van de HERE voor altijd van de aarde te verwijderen. Hij regeert in de tweede eeuw voor Christus over Israel. Het volk is dan uit ballingschap teruggekeerd en aanbid de HERE al weer vele jaren in de nieuwe tempel. Koning Antiochus doet er alles aan om Gods volk ertoe te brengen om de Griekse goden te vereren en volledig de Griekse cultuur aan te nemen. Het komt dan zelfs zo ver dat hij op 1 Oktober 167 voor Christus het bevel geeft dat er niet meer aan de HERE geofferd mag worden. Hij verbiedt de dienst van de verzoening in de tempel. Een paar weken later laat hij een groot beeld van de Griekse oppergod Zeus de tempel inbrengen. Nu moeten er in de tempel van de HERE offers aan de afgod Zeus gebracht worden. Verschrikkelijk! Dan lijkt het erop dat de dienst aan de HERE voor altijd van de aarde verdwijnt. De kerk lijkt echt ten dode opgeschreven. De HERE maak honderden jaren daarvoor in de profetie van Ezechiel duidelijk dat dit juist zal gebeuren om te laten zien wie Hij is. Denk aan wat eerder gezegd is over het punt waarom die korte periode nog moet komen. Heel duidelijk lezen we dat in Ez 38:23: Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat ik de HERE ben.
De verschrikkelijke verdrukking van Gods volk komt plotseling tot een einde doordat de HERE koning Antiochus laat sterven. Hij grijpt vanuit de hemel in en laat zien dat mensen en machten tegen Hem en Zijn Gezalfde kunnen opstaan maar Hij lacht vanuit de hemel. Van dat plotselinge ingrijpen van de HERE lezen we in Ez 39:6,8 het volgende: Ik zal vuur werpen in Magog en onder hen die in gerustheid de kustlanden bewonen; en zij zullen weten dat Ik de HERE ben. ….. Zie, het komt, het zal geschieden, luidt het woord van de Here HERE; dit is de dag waarvan Ik gesproken heb.
Door Gods ingrijpen wordt de tempel aan het einde van 164 voor Christus weer in dienst genomen om tot de HERE te offeren. De Syrische bezetters moeten al meer uit Israel wijken. De overeenkomsten met wat we in Ez 38,39 lezen zijn o.a:
• Dit was de laatste verdrukking voor de kerk in het Oude Testament
• Dit was de zwaarste verdrukking voor de kerk van het Oude Testament
• Het was een korte verdrukking
• God verslaat de duivelse machten totaal door Zijn plotselinge ingrijpen.
Aan het einde van geschiedenis komt er een tijd die op de tijd van Antiochus Epifanus in het Oude Testament zal lijken. De overmacht die tegen de kerk optrekt is geweldig groot. Overal komen de tegenstanders van Christus ware kerk vandaan. Ze komen over de breedte van de aarde. Het leger van de duivel is zoals het zand van de zee. Ontelbaar groot. Het lijkt hopeloos voor Christus kerk. Het lijkt erop dat de kerk alleen maar kleiner wordt. Dat gevoel kan je ook in onze tijd bekruipen. Je ziet hoe afval van de Here en verwereldlijking al meer om zich heen grijpen. Het lijkt alsof het evangelie mensen bijna niets meer zegt. Het lijkt soms alsof je een roepende in de woestijn bent. Dat kan in je eigen hart weer twijfel brengen. Waar is Christus nu? Waar is de kracht van het evangelie? Is het dan wel allemaal waar? Moeten we het evangelie dan niet een beetje aanpassen? Meer passend maken voor de mensen van onze tijd? Juist als deze vragen opkomen moeten we bedenken dat elke gelovige op aarde, dat elke gemeente van Christus op aarde al een wonder is. Want wij mensen willen niet van Gods liefde, van de genade leven. Wij willen er niet van weten dat iemand voor ons de schuld moest dragen om ons vrede met God te geven. Het is Gods Geest die ons tot andere mensen moet maken om echt gevoelig voor het evangelie, voor Christus te zijn.
Ook als het heel moeilijk voor Christus trouwe kerk wordt. Als het lijkt alsof de kerk voor altijd weggevaagd zal worden vergeet de HERE Zijn volk niet. Want het is de legerplaats van de heiligen, het is Zijn geliefde stad. Wat dat betekent zien we in het tweede punt.

2. De HERE vernietigt de duivelse macht.

Het water staat de ware gelovigen tot de lippen. De legerplaats van de heilige, de geliefde stad is helemaal omsingeld. Er is geen kans meer om te ontvluchten. De enige keuze lijkt te zijn of je voegen bij het vijandige leger of weggevaagd te worden. De kerk wordt door de vijandigheid buiten helemaal op haar eigen gebied teruggedrongen. Al is dat de situatie en zou je denken: Nu is alles verloren. Al lijkt het zo toch laat de Geest in de namen: legerplaats van de heiligen en geliefde stad zien dat het anders is.
De legerplaats van de heiligen herinnert aan de Israëlieten toen ze in de woestijn waren. Toen werden ze door Gods wolk en vuurkolom beveiligd. Ook als Israel in de nacht sliep en het hele kamp openlag was het de HERE die als een ondoordringbare muur om Zijn volk was.
De woorden geliefde stad voor Christus kerk wijst op Jeruzalem als de stad die de HERE liefhad. Ps 87:2,3: De HERE heeft Sions poorten lief boven alle woningen van Jakob. Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o u stad van God.
De HERE is met Zijn hart volgens Zijn belofte bij Christus kerk. Hoe zwaar het voor ons, voor jou als gelovige ook wordt toch mag je op de HERE bouwen, naar Hem vluchten. Hij zal jou dan zelfs door de diepste en felste nood en aanvechting van de duivel heen helpen. Het is zo’n heerlijk wonder dat de HERE Zijn kinderen niet vergeet. Ook als wij denken, als de boodschap van de omstandigheden zegt: De HERE is ons vergeten, Christus kan nu niets meer voor ons doen. Ook dan geldt deze zo geweldig liefdevolle woorden van de Hem in Jes 49: Maar Sion zegt: De HERE heeft mij verlaten en de HERE heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig voor Mij. Uw zonen snellen toe, uw vernielers en uw verwoesters trekken van u weg. Vs 14-17
Als alles verloren lijkt. Als het erop lijkt dat de gelovigen niets anders kunnen dan Christus verloochenen en zich voegen bij de volken in dienst van de duivel. Juist dan grijpt de HERE in. Dan laat Hij zien dat Hij om Christus bloed de Almachtige en liefdevolle Vader van Zijn gelovige kinderen is. Hij bepaalt hoe kort de tijd van deze oorlog, deze verdrukking is. Geen seconde langer as wat Zijn uitverkoren kinderen het in geloof kunnen volhouden. Het is de HERE die regeert die dan de tijd zo kort maakt om juist de gelovigen bij het leven met Christus, het eeuwige leven te bewaren. We horen dat ook uit de mond van de Here Jezus als Hij over deze zelfde periode in Matt 24 het volgende zegt: Want er zal een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Vs 21,22
Als jij denkt: laat die tijd nooit tijdens mijn leven op aarde aanbreken want dan hou ik het nooit vol. Dan blijf ik nooit een echte gelovige. Ik mag jou dan nu in Christus naam zeggen: Als je nu met je hart op Hem bouwt, geeft de HERE jou dan de geloofskracht, zoveel van Zijn Geest dat je dat je nu niet kan voorstellen. De HERE doet wat Hij beloofd heeft. Ook wat Hij in 1 Kor 10:13 belooft: U hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat u boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat u ertegen bestand bent.
Zo’n God en Vader heb jij! Leef dan toch met Hem! Zoek het niet in jezelf en je eigen weg!
Als de duivel op het punt staat om de kerk van de aarde te vagen, als de gelovigen wankelen en op het einde van hun krachten zijn. Dan is daar de HERE met Zijn redding. Dan laat Hij zien dat Hij ook nu Zijn volk kan bewaren. De duivel en al zijn handlangers hebben al hun kracht tot het laatste ontplooit. Dan klinkt daar Gods lach uit de hemel. Het vuur van Zijn oordeel komt plotseling naar de aarde. In een keer is het met de geweldige macht van alle antichristelijke machten onder leiding van de duivel gedaan. In een keer is de omsingelde en aangevallen kerk van Christus op aarde verlost. Alleen het werk van God om Christus. Niet ons o Heer maar Uw Naam zij eer!
De duivel die de volken tegen Christus kerk opgezet heeft wordt door God gegrepen. Ook zijn belangrijke helpers. Het beest. De macht die de mensen wil laten geloven dat een leven voor jezelf, voor eigenbelang, genot, geld, vakantie enz het einde is. Ook de valse profeet. De macht die mensen wil laten geloven dat je naast Christus ook andere goden kan dienen of dat het in ieder geval niet nodig is om in Christus zo te geloven zoals dat in de Bijbel staat. Ook de valse geestelijke macht met daarbij de macht van de valse kerk wordt gegrepen. Wie hier met hun hart deel van zijn worden van de aarde verwijderd. Zij bestaan wel verder maar leven niet. Zij zijn daar waar bestaan elke dag weer een verschrikking is, waar je elke dag de pijn in je bestaan voelt. Omdat je de ware Christus in je leven niet wou volgen en niet bij Hem jouw leven gezocht hebt. Ook dit is troost voor de Christus kerk. Hoe de ware kerk, de ware gelovigen in de geschiedenis ook gekleineerd en vervolgd zijn toch blijkt aan het einde van de geschiedenis dat zij niet voor niets op Christus hun leven gebouwd hebben. De duivel en zijn helpers overwinnen niet.
Leef dan nu met Christus en probeer in je leven niet met de wereld en dwaling en verkeerde leer te schipperen. Leef voluit voor en met Christus. Zoek bij Hem jou kracht en leven. Dan ontvang jij aan het einde van die korte tijd ook de troost die je in art 37 zo belijdt:
Terecht is daarom de gedachte aan dit oordeel schrikwekkend en angstaanjagend voor de slechte en goddeloze mensen, maar de rechtvaardigen en uitverkorenen verlangen er vurig naar en putten er rijke troost uit. Hun verlossing zal dan immers helemaal voltooid worden en zij zullen de vruchten van hun moeitevolle arbeid ontvangen. … Dan zal blijken dat hun zaak, die nu door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos veroordeeld wordt, de zaak van de Zoon van God is. En als een genadige beloning zal de Here hun zo’n heerlijkheid doen bezitten als in het hart van een mens nooit zou kunnen opkomen.
Wie met Christus leeft, mag weten de kerk van Christus heeft altijd toekomst. Door Gods genade.

AMEN


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail: info@drukkerijvanberkum.nl Prijs 12,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 9,95 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2017