» -> LIJDENSPREEK ->

Wat is dit?

-> LIJDENSPREEK: JEZUS LAAT ZICH NIET VERDOVEN (Marcus 15:23) ->

U vindt hier een preek van ds JR Visser. De liturgie is uit het Gereformeerd Kerkboek genomen. U kunt het vervolg van de preek meteen lezen door bij het menu op Lijdenspreek 2 en 3 te klikken.

ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Ps 145:1,2
Geloofsbelijdenis van Nicea
Ps 118:8,10
Schriftlezing: Marcus 15:16-32
Gebed
Collecte
Ps 22:3,7,10
Tekst: Marc 15:23
Preek
Gez 14:1,4
Dankgebed
Ps 116:7,8,10
Zegen

Gemeente van de enige Verlosser Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes.

De Here Jezus word naar Golgotha gebracht. Hij moet daar het oordeel ondergaan dat over Hem uitgesproken is. Golgotha is de plaats net buiten Jerusalem die gebruikt word om de straf te voltrekken aan mensen die tot de kruisdood veroordeeld zijn.
De Here Jezus is op dat moment niet de enige die daar gekruisigd word. Twee anderen moeten ook de kruisdood ondergaan. Deze twee mannen maken lichamelijk hetzelfde lijden als de Here Jezus door. Het bijzondere van de Here Jezus is dat Hij als de Verlosser, als de Middelaar aan het kruis hangt en de doodstraf daar zo ondergaat. De mens Jezus Christus moet namelijk de straf dragen die jij en ik eigenlijk moesten dragen. Hij moet de toorn van God, Zijn intense boosheid tegen jouw en mijn zonden daar tot het bittere einde dragen. De zondeloze mens Jezus Christus word aan het einde van Zijn leven op aarde al hoe meer met de zonden en schuld van de gelovigen belast. Het komt al zwaarder op Hem te liggen. De Vader in de hemel laadt het al meer op Hem. Vader in de hemel behandelt Hem al hoe meer als een mens die niet zondeloos is maar een brok zonde en schuld geworden is. Hij behandelt Hem al hoe meer als een mens waarop meer schuld ligt als al de andere mensen die leven of geleefd hebben. De Here Jezus is doordat Hij de zonden en schuld van de gelovigen op Zich genomen heeft de mens geworden tegen wie Gods toorn het meeste brand. De HERE haat de zonde, haat elke zonde. Jij en ik verdienen door elke zonde in ons leven de eeuwige straf. De eeuwige ellende. Die eeuwige dood moet nu in al zijn felheid over de Here Jezus komen. Over Hem om de gelovigen die dat verdiend hebben daarvan te bevrijden.
Wanneer een mens ziet dat anderen naar de plaats van de kruisiging gebracht worden voel je medelijden omdat je weet wat daar gaat gebeuren. Het is zo verschrikkelijk om met spijkers aan een kruis geslagen te worden. Om daar dan langzaam maar zeker te moeten sterven. Een afschuwelijk lijden. Juist onder de Joden was er toen medelijden met mensen die zo tot de dood veroordeeld waren. De Joden hadden toen het gebruik om iemand die gekruisigd werd een drank aan te bieden waardoor er een mate van verdoving over zijn lichaam kwam. Zo werd het lijden van de kruiseling dan verzacht. Die drank was dan wijn die met mirre vermengd was. Ze noemde deze drank ook wel wijn die met gal vermengd was ( Matt 27:34) omdat de wijn door de toevoeging met mirre een heel bittere smaak kreeg.
Deze wijn met een verdovende werking word nu ook aan de Here Jezus aangeboden. Nog voordat hij aan het kruis vastgespijkerd word. De Here Jezus proeft een beetje van die wijn. Als hij door het proeven er achter komt dat dit de wijn met een verdovende werking is, weigert Hij om hiervan meer te drinken. We zien hierin de rijkdom van het evangelie. We zien dat als ik aan jullie vanuit onze tekst het evangelie onder het volgende tema verkondig:

JEZUS WEIGERT ZIJN PIJN EN LIJDEN TE LATEN VERDOVEN.

We letten dan op
1. de verzoeking van de duivel
2. de gehoorzaamheid van Christus

-> 1. De verzoeking van de duivel ->

De Here Jezus staat nu op de heuvel Golgotha. Zijn handen en voeten zijn nog niet aan het kruis gespijkerd. We lezen namelijk in het gedeelte meteen na onze tekst dat de Here Jezus aan het kruis gehangen word en dat Zijn kleren verdeeld worden. Wat wij in onze tekst lezen gebeurd dus wanneer de Here Jezus als gevangene nog langs Zijn kruis op Golgotha staat.
We moeten ons bedenken dat de Here Jezus nu heel veel dorst heeft. Hij is in de afgelopen nacht en ook ’s ochtends nog mishandeld. Andere mensen hebben Hem van de ene naar de andere plaats gebracht. Hij is door de mensen als een godslasteraar en een misdadiger behandeld. Hij heeft de nacht die achter Hem ligt geen kans gekregen om te slapen. Hij staat nu op Golgotha. Hij krijgt nu iets aangeboden om daarvan te drinken. Het is voor de Here Jezus heerlijk om nu iets te kunnen drinken. Een heerlijke verfrissing. Wij zien hier ook dat de Here Jezus echt mens is. Hij heeft zo’n dorst. Ondanks alles wat er met Hem gebeurd is weigert Hij om verder van de wijn te drinken. Hij wiegert als Hij merkt wat voor soort wijn dit is. Hoe Zijn lichaam ook om drinken vraagt Hij drinkt niet verder. Hij doet dat niet omdat Zijn hele leven er om draait om de wil van Zijn Vader in de hemel te doen. Ook als het om de dingen gaat die Hij eet en drinkt. Van de Here Jezus geld als de mens die volledig en altijd de wil van de Vader wil doen wat wij in Rom 14:6-8: “en wie eet, doet het om de Here; want hij dankt God; en wie niet eet, laat het na om de Here en ook hij dankt God. Want niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.”
Het is de duivel die net voordat de spijkers door de handen en voeten van de Here Jezus gejaagd worden met een heel verleidelijk aanbod naar de Here Jezus komt. Jezus is een mens. Hij heeft zo’n dorst. Hij moet zo verschrikkelijk lijden. Hij weet hoe intens, onmenselijk zwaar het lijden aan het kruis voor Hem nog gaat worden. Juist nu staat voor de Here Jezus de wijn, het vocht waarnaar Hij zo verlangt. Het is nog wel een drank die de pijn en het lijden voor de Here Jezus zoveel lichter kunnen maken. Zoveel dragelijker. Deze drank zorgt ervoor dat Hij de pijn en het lijden niet zo fel aan Zijn lichaam en in Zijn geest zal voelen.
Het is werkelijk een valstrik, een verleiding die van de duivel komt. De bedoeling van de duivel is dat de Here Jezus door van deze drank te drinken Zich in deze verschrikkelijke omstandigheden voor een mens laat verdoven. Het is toch eigenlijk onmenselijk zoals de Here Jezus moet lijden. Het is toch onmenselijk om ook nog aan het kruis helemaal aan de duivel en zijn helpers overgeleverd te worden. Om met lichaam en ziel de krachten van de hel te moeten doormaken zonder dat Vader in de hemel Hem nog enige ondersteuning geeft. Helemaal door God verlaten. Het is eigenlijk te erg om daarover na te denken, te erg om het je helemaal te kunnen indenken. Dan mag een mens toch zeker wel een paar slokken van die wijn drinken om de ergste pijn en het diepste lijden te verzachten?! Het is dan toch heerlijk dat er middelen zijn die er voor zorgen dat de Here Jezus niet alles bewust hoeft mee te maken. Die duivel probeert op deze manier de Here Jezus zover te brengen dat Hij van deze speciale drank zal drinken.
Wij moeten ons goed bedenken dat de Here Jezus als de Hogepriester aan het kruis moest hangen. Hij moet Zichzelf offeren. Hij moet het offer brengen dat jou en mij die door onze zonden vijanden van God geworden zijn Gods vrede te geven. De Verlosser die in dienst van God werkt, die priester in Zijn dienst is moet met al Zijn aandacht en kracht het offer van Zijn eigen leven brengen. Hij mag niet voor een deel bedwelmd zijn waardoor Hij niet met Zijn volle bewustzijn Zijn werk doet. Het was aan de priester in Israel niet verboden om wijn of sterke drank te drinken. Zij mochten het als een goed geschenk van God in Zijn schepping gebruiken als zij daardoor niet beheerst werden. Dan mochten ze daarvan genieten. Maar ze mochten het helemaal niet gebruiken als ze in de tempel aan het werk moesten. Ze moesten voor 100% bewust hun werk in Gods heiligdom doen. Wij hebben dat vorige week nog in de kerkdienst in Lev 10:8-11 gelezen: “De HERE sprak tot Aaron: Wijn of bedwelmende drank zult u niet drinken, u noch uw zonen, wanneer u de tent van de samenkomst binnengaat, opdat u niet sterft – het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten – opdat u scheiding kunt maken tussen heilig en onheilig, tussen onrein en rein, en opdat u de Israëlieten kunt onderwijzen in al de inzettingen die de HERE door de dienst van Mozes tot hen gesproken heeft.”
De duivel wil de Here Jezus zover krijgen dat Hij als de Hogepriester die het grootste en beslissende offer van de geschiedenis moet brengen dat offer niet in volle diepte brengt. Hij wil er voor zorgen dat de Here Jezus er voor kiest om er niet met Zijn hele wezen volledig bij betrokken te zijn. Hij wil de Here Jezus op dit punt tot ongehoorzaamheid aan Vader in de hemel aanzetten. Het is zo verleidelijk voor de Heiland. De duivel doet alsof hij het de Here Jezus makkelijk wil maken, alsof hij Hem in deze moeilijke omstandigheden wil helpen. Het gebeurt in ons leven ook regelmatig dat de duivel met dingen naar ons toekomt die heel sympathiek lijken. Wanneer jij of ik ons in moeilijke omstandigheden bevinden, laat hij iets gebeuren of fluistert in onze oren: Waarom doe je het nu niet op een manier die voor jou veel makkelijker en beter is terwijl je maar een klein beetje met Gods wil sjoemelt?! Je mag toch wel een beetje sjoemelen als dat jou meteen uit de problemen haalt?! Bijvoorbeeld een leugentje om bestwil! De duivel kan voor ons zondige woorden of daden zo aantrekkelijk maken. Het zorgt er voor dat je in een keer uit de ellende bent of veel ellende voorkomt. Als je volgens Gods wil eerlijk bent of volledig volgens Gods wil handelt krijg je problemen en word je misschien door anderen vernederd.
Het kan zijn dat je nu denkt: maar de Here Jezus heeft toch later aan het kruis wel van de wijn gedronken?! We lezen dat in Marc 15:36 en we lezen daarvan ook in Joh 19:28-30: “Hierna zeide Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden: Mij dorst! Er stond een kruik vol zure wijn; zij staken dan de spons , gedrenkt met zure wijn, op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.”
Wij moeten goed gedenken dat de zure wijn waarvan hier gepraat word niet de wijn is die met mirre vermengt is. Het is niet de wijn die een verdovende werking heeft. Het is de goedkoopste wijn die er toen was. Het werd toen wel soldatenwijn genoemd. Jezus vraagt aan het einde van Zijn lijden aan het kruis om deze soldatenwijn met de bedoeling om zijn laatste woorden voor Zijn sterven krachtig en voor iedereen duidelijk te kunnen uitspreken. Om ook Zijn laatste werk aan het kruis met kracht en overtuiging te kunnen doen.
Wat zou er nu gebeurd zijn wanneer de Here Jezus van de wijn met een verdovende werking gedronken had? Als Hij daardoor voor een deel Zijn bewustzijn zou verloren hebben. Het gevolg daarvan zou zijn dat de Verlosser niet de volle straf van God tegen de bewust gedragen zou hebben. Hij zou dan niet de volle straf gedragen hebben. Hij zou dan een deel van de straf die jij en ik vanwege onze zonden verdiend hebben niet gedragen hebben in onze plaats. Aan een deel van de helse straf die wij verdiend hebben was dan door de Here Jezus niet voldaan. Hij zou dan niet de volle betaling voor onze schuld gegeven hebben. De Here Jezus moest als de Verlosser de eeuwige straf, de eeuwige dood met Zijn hele wezen voor 100% bewust voelen en meemaken. Wat de straf die jij en ik door onze zonden verdiend hebben dat wij zonder enige verdoving de toorn van God, Zijn oordeel voor eeuwig moeten voelen, moeten ondergaan. Een straf die jij altijd voelt zonder einde. De Here Jezus moet als de Verlosser deze straf helemaal en tot het einde toe bewust ondergaan. Om zo de gelovigen, de uitverkorenen werkelijk voor eeuwig te redden. Met minder neemt God geen genoegen. Met minder word niet aan Zijn recht voldaan. Met minder kan de Here Jezus niemand verlossen.
Als je op Christus en Zijn lijden let, zie je Zijn onpeilbare liefde en opoffering. Dan zie ik ook dat ik de schuld er van ben dat de Here Jezus aan het kruis zonder enige verlichting moest lijden. Laten wij het goed beseffen dat wij, broeders en zusters, jongens en meisjes, de schuld er van zijn dat de Here Jezus tot in de hel moest lijden. Laten we goed beseffen dat jij en ik door elke zonde die wij doen, ook elke zondige gedachte de eeuwige dood verdienen en het lijden van de Here Jezus zwaarder gemaakt hebben. Als je dat ziet en zo je Heiland ziet lijden, ga je niet meer makkelijk met zonde in je leven om. Dan is elke zonde die je doet voor jou erg. Je hebt daarmee het lijden van je Heiland zwaarder gemaakt. Je hebt daarmee Vader in de hemel verdriet aangedaan.
Broeder en zusters, jongens en meisjes, vergeten we deze dingen niet vaak in ons leven? Is het weten dat de Here Jezus de Verlosser is voor ons niet vaak een verdovingspil? In deze zin dat we echt wel christelijk willen leven maar als je dan zondigt het voor je gevoel toch eigenlijk niet zo erg is. Want de Here Jezus heeft toch voor jou geleden en vergeving verdiend?! Gaan we niet vaak te makkelijk met de ernst van onze zonden om? Is een van de gevolgen daarvan niet dat we vaak niet weten wat echt verdriet en berouw over onze zonden, over elke zonde in ons leven is? Is een van de gevolgen hiervan ook niet dat we meerdere keren eigenlijk niet goed weten wat het innige en tere leven met de HERE is? Het is zo belangrijk dat je niet aan het diepe lijden van Christus voor jou voorbij leeft maar heel concreet naar Christus met het schaamrood op jouw kaken vlucht. Dat mag je doen! Dat heeft Christus juist in het Avondmaal ons vandaag zo duidelijk laten zien. Als jij het lijden van Christus jou indenkt en dan is dat altijd nog minder als de werkelijkheid is elke zonde in jou leven voor jou erg en dringt dat jou weer naar Christus als jouw Redder. Praten we wel zo met onze kinderen over de zonden in hun leven? Leven we hun dat tere leven met de HERE in liefde voor? Als je weet dat Christus zonder enige verdoving voor jou zo moest lijden leer jij om gevoelig te zijn en om bij elke zonde weg te willen blijven. Om werkelijk gehoorzaam aan God te willen zijn en in een zonde niet meer als een kleine misstap of een foutje te zien. Dan wil je juist, met alle vallen en opstaan en jouw leven, Christus in Zijn gehoorzaamheid aan de Vader volgen. Juist vanwege Zijn liefde voor jou tot in de dood. Wij letten op Christus gehoorzaamheid in het tweede punt.

-> 2. De gehoorzaamheid van Christus->

De Here Jezus gaat gehoorzaam Zij weg naar Golgotha. Hij heeft vanuit de liefde voor Zijn Vader en voor Gods uitverkoren kinderen geweigerd om van de verdovende wijn te drinken. De rede is dat Hij in liefde in alles aan de Vader gehoorzaam wil zijn. Hij wil de opdracht die Hij als Verlosser gekregen heeft volledig uitvoeren.
De beker die Hij moet drinken, die zo vol van Gods oordeel is moet Hij volledig leegdrinken. Wanneer de Here Jezus in Getsemane is voelt Hij heel duidelijk dat Gods toorn, Zijn oordeel al zwaarder op Hem begint te drukken. Hij begint het dan vanwege jouw en mijn zonden heel benauwd te krijgen. Dan brengt de Here Jezus die intense benauwdheid en angst vanwege jou en mij in het gebed bij de Vader. Ondanks dat Hij dat als volledig zondeloos mens moet doormaken, blijft Hij zeggen dat als Hij op geen andere de schuld van Gods kinderen kan wegdragen en betalen Hij dat zal doen met alles dat in Hem is: “Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat U wilt.” Mark 14:36.
Als Petrus een poosje later het oor van Malchus afgeslagen heeft, zegt de Here Jezus: “Steek het zwaard in de schede; de beker, die de Vader Mij gegeven heeft, zou Ik die niet drinken.” Joh 18:11
De Here Jezus heeft de wijn met verdovende werking geweigerd om de beker van Gods oordeel tot de laatste druppel voor ons leeg te drinken. Hij doet dat als de Verlosser, als de Middelaar. Hij voelt de straf en boosheid van God tegen mijn zonden zonder enige verdoving als de spijkers door Zijn handen en voeten gaan en Hij zo aan het kruis vastgespijkerd word. Hij voelt het oordeel van God vanwege jouw zonden met Zijn volle bewustzijn als de pijn en ellende tijdens Zijn hangen aan het kruis al erger word. Hij hoort en voelt al de spot die rondom het kruis naar hem toekomt. De Here Jezus moet Zich voor jou vernederen zonder om Zijn bewustzijn te verdoven of te verliezen. Hij maakt volledig bewust mee hoe de duivel met het geweld van de hel tegen Hem losbarst tijdens die drie uren dat het op Golgotha midden op de dag donker is. In de drie uren dat God Hem volledig verlaten heeft. Hij lijdt dan onverdoofd vanwege jou en mij. Ik ben daarvan de oorzaak, ik van mijzelf ellendige mens. Hoe heb ik door mijn zonden mijn Heiland mishandeld. Al de pijn en ellende, het eeuwige oordeel die ik moest doormaken en voelen, was op Hem. Hij draagt terwijl Hij al het lichamelijke en geestelijke lijden bewust voelt de volledige straf voor de gelovigen. Om aan hen het verloste leven in alle heerlijkheid bij volle bewustzijn voor eeuwig te kunnen geven.
Om ons van al onze zonden, van de volledige straf te bevrijden. Ik zie nu mijn Heiland in Zijn ongelooflijke liefde voor mij, in Zijn onpeilbaar grote liefde voor de kinderen van God. Dan kan ik niet meer mijn plezier en leven in de zonden zoeken. Dan wil ik in liefde en dankbaarheid Christus volgen in de gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader.
Als jij dat niet wilt, als jij zo geen Avondmaal gevierd hebt. Als jij dat aan jou voorbij laat gaan, gaat aan jou voorbij wat Christus verdiend heeft. Dan kom op een zekere dag het oordeel van God in al Zijn felheid over jouw leven. Dan leef je onverdoofd in de eeuwige dood.
De Vader roept jou en heeft jou in het Avondmaal laten zien dat Hij jou Zijn liefde in Christus wil geven. Kom dan door het Avondmaal versterkt tot Christus en laat Zijn werk jou vol liefde voor Hem, voor de Drie-enige God maken. Dan leren we Hem met alles wat in ons is bewust loven en prijzen.

AMEN

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019