» Gehandicapt en toch een grote toekomst

Wat is dit?

Foto -> :GEHANDICAPT EN ALS GODS KIND TOCH EEN GROTE TOEKOMST

Hieronder vind u twee preken over leven met God en gehandicapt in het leven staan. Het zijn preken van ds JR Visser gereformeerd vrijgemaakt predikant te Dronten. De tweede preek die u hier vindt stond al langer op deze site. De eerste preek is nieuw en is gehouden naar aanleiding van de aandacht die de vereniging Het Koningskind vraagt voor onze gehandicapte naaste.->


ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 7:1,7 (Speelwerk)
Lezing van de wet
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Psalm 116:1,7,8,9
Schriftlezing: Psalm 8
Mattheus 21:1-17
Gezang 41:1,2,4
Tekst: Psalm 8:3
Preek
Psalm 34:5 antwoord kinderen: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God Gez 168
Dankgebed
Collecte
Gezang 114:5,6,7
Zegen.

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefd volk van God

Kijk, zie en ontdek. Deze paar woorden vormen de slagzin voor Dit Koningskind in het nieuwe seizoen. Een zin waarmee aandacht gevraagd wordt voor onze gehandicapte broeder of zuster bij ons in de gemeente. Wij kennen ze bij naam in onze eigen gemeente. Voor de een is de handicap, de beperking groter dan de ander. Bij de een is het meer zichtbaar als bij de ander. Onder de kinderen van God, onder wie bij de Here Jezus horen zijn er ook mensen met een beperking. Soms is die beperking zelfs zo groot dat het heel moeilijk is om contact met hen te hebben. Dan kan iemand zich soms helemaal niet verstaanbaar uiten.
Maar als ze over de HERE horen, als ze over de Here Jezus horen, als er een bekende psalm of een bekend lied gezongen wordt, zie je dat kind van God met zo’n groot beperking opleven. Hij of zij wil iets zeggen maar je verstaat het niet.
Wat betekent nu dat bewegen met de mond, dat uitstoten van iets wat voor ons onverstaanbaar is? Heeft dat eigenlijk wel waarde? Je kunt hetzelfde vragen als kleine kinderen hun gebedjes leren opzeggen en leren zingen: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Betekent dat eigenlijk wel iets in deze wereld. Zijn het maar niet woorden en uitingen van mensen die heel zwak zijn en daarom eigenlijk niet veel op deze wereld betekenen?
Hoor je er eigenlijk wel bij en kun je eigenlijk wel iets als je gehandicapt bent en als je klein en zwak bent? Wat is het dan goed om te kijken wat de echte God en Koning zegt. Om iets heel moois te zien en te ontdekken. Laten we samen naar het evangelie vanuit Psalm 8:3 luisteren als ik julle Gods Woord onder het volgende thema verkondig:

-> KIJK HOE GROOT DE NAAM VAN DE HERE IS.

1. Zie hoe Hij die bouwt uit de mond van de zwakken
2. Ontdek de geweldige kracht daarvan

1. Zie hoe Hij die bouwt uit de mond van de zwakken.->


Kijk je wel eens naar de hemel. Naar de wolken, naar de blauwe lucht, naar de regenboog. Als het helder weer is naar de maan en naar al die sterren die je dan overal aan de hemel ziet. Let je wel eens op de zonnestralen die zo door de wolken komen of die prachtig licht geven door de bomen heen? Als je naar de hemel kijkt, als je echt daarop met aandacht gericht bent zie je dingen die zo mooi, die zo groot zijn dat wij dat nooit zouden kunnen maken. Wij zouden op geen enkele manier het heelal met alle sterren en planeten kunnen maken. Dat gaat zo ver boven onze menselijke mogelijkheden uit. Wij vinden dat we veel kunnen met het schieten van een raket de ruimte in, met het brengen van instrumenten op de maan en of venus en mars om iets van de hemellichamen te ontdekken. Maar wat is dat een nietig speldje in dat machtige heelal. Dat heelal waarvan wij nog maar zo weinig kunnen zien en onderzoeken. Dat heelal dat door de HERE gemaakt is. Hij zei dat het moest zijn en het was er!
Als je een beetje beseft hoe onnoemelijk groot het heelal is, hoe klein wij en de hele wereld bij het hele heelal is en je denkt daaraan dat alles wat je ziet het werk van de HERE is. Dan duizelt het in je. Hoe groot is de HERE onze Schepper. Hoe geweldig is de hemelse Vader, de Vader van de Here Jezus Christus. Dan leer je echt met je hart zingen wat we in Psalm 8 gelezen hebben: “HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam, op heel de aarde U die aan de hemel Uw luister toont …….. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, naar het mensenkind dat u naar hem omziet? Vs 2,4,5
Hoe heerlijk en geweldig is Gods naam. Hoe heerlijk dat Hij ons na de zondeval niet aan ons lot overlaat. Dat wij Hem onze Heer mogen noemen die naar ons omziet. Dat heerlijke, dat grote van Hem als de enige God laat Hij ook op een nog heel andere manier op de wereld zien.
Hij laat die heerlijke macht van Hem ook zien in de stemmen van kinderen en zuigelingen. Hij laat in die stemmen, uit die monden Zijn grootheid, Zijn macht zien tegenover Zijn machtige tegenstanders op deze wereld. Hij laat Zijn macht zien in mensen die in de ogen van de wereld zwak zijn. Hij laat zien dat Hij er is en dat Hij alleen God is in mensen die in de ogen van mensen op deze wereld zo zwak zijn dat je er geen rekening mee hoeft te houden.
Zo is het met zuigelingen. Als we hier van zuigelingen lezen moeten we bedenken dat een kind in Israel toen tot zijnde derde of vierde jaar een zuigeling was. Tot dan toe dronk een kind bij zijn moeder aan de borst. De jongen kinderen en de kinderen tot ongeveer 12 jaar vormen geen grote macht. Ze zijn over het algemeen afhankelijk van de volwassenen. Je ziet ook vaak dat kinderen omdat ze zo afhankelijk zijn in deze wereld misbruikt worden. Mishandeld of gebruikt voor de belangen van anderen bijvoorbeeld de kindsoldaten. Kinderen zelf hebben niet de kracht om een echte macht in deze wereld te vormen. Ze horen in dat opzicht bij het zwakke deel van de samenleving.
Zo is het ook met mensen die gehandicapt zijn. Ze zijn door hun beperking kwetsbaar en zwak. Ze voelen die kwetsbaarheid ook in hun leven. Het voelt meerdere keren ook alsof ze daarom er niet echt bij horen, aan de kant geschoven worden. Dat gevoel krijgen ouders van gehandicapte kinderen ook meerdere keren. Denken we echt aan deze kinderen en proberen we ook met de andere kinderen in de gemeente om hen heen te staan en te laten voelen dat zij er ook echt bij horen? Kijken we echt naar de ander met een beperking als een volwaardige naaste, als een volledige broeder of zuster in Christus? Vragen die we heel goed op onszelf moeten laten inwerken. Waarbij we heel goed moeten letten op de manier waarop de HERE werkt!
Hij gebruikt het zwakke in deze wereld om Zijn grootheid te laten zien. Hij schaamt zich niet voor het zwakke. Hij is niet de God die zegt ik ben te goed en te machtig voor wie in deze wereld zwak is. Daarbij moet je dan nog bedenken dat we door de zonde zelf die zwakheid in de wereld gehaald hebben. Wij staan allemaal samen schuldig aan handicap en beperkingen die mensen door de zondeval in deze wereld met zich meedragen. Wie in deze wereld zwak en met beperkingen moet leven mag weten dat God juist als Vader om je heen wil staan. Juist in het zwak-zijn van mensen die bij hem schuilen laat Hij zien Hij ook hun God is. Dat Hij alleen God is. Zo werkt Christus ook met Zijn gemeente. Hij kiest niet de sterkste en belangrijkste mensen uit om Zijn gemeente te zijn. Om zo te laten zien dat Hij de machtigste is en de sterken en machtigen in deze wereld niet bij Hem horen omdat ze sterk en machtig zijn. Nee, luister maar naar wat we in 1 Kor 1:26-29 lezen: “Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitverkozen om te sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.”
Wie in zijn zwakheid en kwetsbaarheid bij Christus als zijn God en Koning schuilt mag weten dat de Almachtige Vader bij je is. Dat jij in Zijn ogen kostbaar bent. Dat jij er voor de HERE er helemaal bij hoort. Dat de Here Jezus ook voor jouw zonden aan het kruis gehangen heeft. Dat je daarom net zo als andere mensen heel echt bij het volk van God mag horen. Kinderen en zuigelingen, mensen met een beperking, ook met een verstandelijke beperking horen heel echt en voluit bij Gods volk. Kijk zo ook naar je zwakke naaste, ga zo ook met je zwakke naaste om. Laten we het ook samen zo doen en elkaar daarbij helpen. Dan zie je hoe God ook aan het leven van wie zwak is de kleur van de verlossing geeft. Dan wil je ook allemaal zwak zijn voor de HERE. Dan blijf je niet rechtop staan en zegt: Ik ben sterk genoeg, ik redt me zelf wel. Nee, dan leer ik zwak zijn, dan ken ik mijn schuld en zoek ik als een diep afhankelijk en schuldig mens vergeving en kracht bij Christus. Dan ben ik in mijn zwakheid rood gekleurd door Christus bloed en daarom ben ik dan sterk. Van die kracht horen we in het tweede punt.

-> 2. Ontdek de geweldige kracht daarvan->

De Here Jezus heeft de liefde van God zo duidelijk laten zien. Zo duidelijk verkondigt. Niemand anders heeft dat zo duidelijk, zo liefdevol gedaan als Hij! Er was in zijn leven niets dat de boodschap en het beeld van God zijn in de weg stond. Er is nooit zo’n prediker van het evangelie op aarde geweest als de Here Jezus. Hij vertelt de mensen met gezag dat Hij de beloofde Verlosser is. Om het verloste, het van Gods oordeel geredde leven te krijgen moeten ze bij Hem zijn en bij niemand anders. Wat komt er een liefde van God door de Here Jezus naar Gods volk toe. Hij is de echte Vredekoning.
Jongens en meisjes de Here Jezus is op een ezeltje naar Jeruzalem gekomen. Daarin konden de mensen zien dat Hij de Verlosser is. (Zach 9) Niet de Verlosser en de Koning die met geweld komt redden. Maar de Verlosser naar wie je moet luisteren, aan wie je met verdriet vertelt dat jij verkeerde dingen gedaan, gezegden gevoeld hebt. Aan wie je vertelt dat je daar spijt van hebt en vraagt of Hij jou wil vergeven. Hij is de Verlosser en Koning die tegen je zegt doe wat Ik je leer! Luister naar Mij als de Koning van je leven. Al zeggen alle mensen wat anders, doe en vertel wat Ik zeg. De mensen hebben voor de Here Jezus gejuicht. Ze dachten dat Hij de Koning zou zijn die ervoor zou zorgen dat de Romeinen met geweld het land uitgejaagd zouden worden. Ze willen Hem niet als de Koning die gekomen is om hun zonden te dragen. De grote mensen juichen niet meer. De leiders van het joodse volk willen niets van de Here Jezus weten. Zij willen Hem niet volgen als de Verlosser en Koning. Het is stil geworden in Jeruzalem. De Here Jezus wordt niet meer toegejuicht. De haat tegen Hem van de priesters en de Farizeeën voel je gewoon. Vooral nadat de Here Jezus in heilige woede de tafels van de handelaren in de tempel had omgegooid. Wat was er in de Here Jezus een zuivere woede tegen deze ontheiliging van het huis van Zijn Vader. Wat zijn de Joodse leiders woedend op Hem. Die man moet dood! En dan gebeurt er iets prachtigs. Iets waarin je ziet hoe de HERE doet wat we in onze tekst lezen. Dan zet Vader in de hemel de kinderen als Zijn machtig leger in! De Here Jezus geneest mensen in de tempel. De Joodse leiders zijn woedend en toen hoorden zij het volgende uit de mond van de kinderen die daar waren: “Hosanna voor de Zoon van David”. Dan zijn de tegenstanders van de Here Jezus nog meer kwaad. Verontwaardig zeggen ze tegen de Here Jezus: Hoort U wat ze zeggen? Dan komt er dat machtige antwoord van de Here Jezus waarin Hij Psalm 8 aanhaalt: “Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen?” Matt 21:15-17
Ziet u hier die macht waarover we lezen in onze Psalm! Volwassenen zwijgen, leiders zijn tegenstanders. Je zou zeggen alles is verloren. Dan zorgt de HERE dat uit de mond van kinderen het echte evangelie gehoord wordt. Hij zorgt dat de kinderen op Jezus wijzen op de Verlosser bij wie je het leven kunt vinden, alleen bij Hem.
Die kinderen die in alle eenvoud hun psalmversje leren en zingen met een hart dat van de HERE houdt. Een broeder of zuster die zo’n beperking heeft dat je niet meer kunt horen dan: de Here Jezus en dan blijdschap op zijn gezicht, dat koningkind dat in haar eenvoud zingt: God heb ik lief of ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God zijn kostelijke soldaten in het leger van God. Ontdek die gave van God in hun leven. Zij zingen en getuigen zo samen in deze wereld van God en van de enige Verlosser Jezus Christus. Dan kunnen machtige en geleerde mensen. Dan kunnen mensen die zich theologen noemen allerlei dingen vertellen die anders zijn dan de HERE ons in de Bijbel vertelt. Gelukkig bouwt Christus zijn kerk niet op deze mensen. Die zijn in hun geleerdheid dan alleen maar dom, dom eigenwijs en naar hen moet je niet luisteren. Nee, wat komt er dan een kracht van de Heilige Geest de wereld in als een kind, als iemand die in de ogen van mensen zwak is in al zijn eenvoud van de HERE zingt en van wat Hij gedaan heeft. Wat een kracht van de Geest, wat een gave van God als mijn verstandelijk gehandicapte broeder tegen mij zegt: dominee wat is de HERE machtig! Hij kan alles. Hij heeft alles zomaar gemaakt in zes dagen! Geen twijfel maar een heerlijk getuigenis van Gods Geest in deze wereld.
Wat een kracht van Gods Geest als ik in de put zit, als ik het niet meer zien zitten en daar kom mijn kind en zegt: Pa, de Here Jezus blijft voor je zorgen hoor! Je hoeft niet alleen maar verdrietig te zijn. Dan is het de HERE zelf die door mijn kind, mijn verstandelijk gehandicapte zuster met mij praat en mij aanspreekt. Het is de Geest die dat eenvoudige kinderlijke geloof werkt. Zo breekt God de macht van Zijn tegenstanders. Hij zorgt dat er kinderlijk geloof op deze aarde blijft en de duivel niet overwint.
Dit brengt tot ons allemaal de boodschap die de Here Jezus ons brengt als Hij de kinderen tot zich laat komen. Luister maar: “laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!” (Luc 18:16,17) Geloof met een kinderlijk geloof en vertrouwen en neem daarin een voorbeeld aan kinderen en zwakken die zo Mijn Naam in deze wereld belijden. Zo maak Ik ieder die kinderlijk gelooft een macht van Mij in deze wereld. Kom samen tot de lof op God.

AMEN

ORDE VAN DIENST
De Psalmen en gezangen zijn uit het Gereformeerd Kerkboek.

Votum
Vrede/Zegengroet
Ps 108:1,2
Lezing van de wet
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Ps 146:3,5,6
Schriftlezing: Leviticus 10:8-11
Openbaring 20:1-6
Gebed
Collecte
Ps 72:1,4,7,10
Tekst: Leviticus 21:16-24
Preek
Gezang 114:2,6
Dankgebed
Gezang 68:2,3
Zegen

Broeders en zusters, jongens en meisjes, jullie die door Christus geliefd zijn bij de Vader

Een kind word geboren. Wij zijn blij. Het is voor ons dan bijna normaal dat ons kind gezond is. Het is voor ons vaak moeilijk als duidelijk word dat ons kind lichamelijk of verstandelijk gehandicapt is. Het gebeurt ook meerdere keren dat bij de geboorte alles goed lijkt maar dat na een aantal maanden of jaren duidelijk word dat ons kind een handicap heeft. Of het word duidelijk dat ons kind een ziekte heeft die al hoe meer een stremmende werking op zijn of haar ontwikkeling zal hebben. Wat kunnen we het daar moeilijk mee hebben. Wij moeten dat leren verwerken. Ook leren aanvaarden in vertrouwen op onze hemelse Vader. Die weg kan heel zwaar voor ons zijn.
Volgende week hopen wij het Avondmaal te vieren. De zichtbare gemeenschap met Christus. De HERE zelf laat daar zichtbaar zien dat Hij aan de gelovigen Zijn vrede, de vergeving van de zonden geeft. Dan zijn er ook in de kerk mensen die met zo’n grote beperking leven dat ze nooit tot het vieren van het Avondmaal komen. Is dat niet vreemd? Is dat wel eerlijk? Horen deze mensen in de gemeente er wel werkelijk bij? Deze vragen kunnen in jouw leven heel indringend zijn.
Wij moeten niet alleen aan ouders en mensen om de gehandicapte heen denken. Ook als je zelf gehandicapt bent of voelt dat jij anders als anderen bent. Als dat er voor zorgt dat jij niet dat contact met anderen, bijvoorbeeld met jouw leeftijdsgenoten hebt, dat anderen wel hebben. Dan kan dat voor jou heel moeilijk zijn. Dan kan jij met de vraag voor Gods ogen worstelen waarom jij anders dan anderen bent. Waarom kan jij zekere dingen niet die anderen wel kunnen? Dan kan in jou hoofd de vraag rondspoken: Ben ik voor de HERE minder waard als die anderen die helemaal gezond zijn? Wij willen over deze vragen nadenken als we er op letten wat de HERE in Lev 21:16-24 zegt. Hoe vreemd het nu misschien ook lijkt toch geeft de HERE hier als we dit gedeelte in het geheel van Gods Woord lezen, troost en uitzicht. Ook voor wie of in eigen leven of voor wie in zijn omgeving met handicaps en beperkings te maken heeft. Ik verkondig aan jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

-> DIE HERE VERZORGT DE GEHANDICAPTE PRIESTERZOON

1. Hij sluit hem van het priesterwerk uit
2. Hij laat hem delen in de priesterinkomsten
3. Hij maakt hem eens priester in volle heerlijkheid


1. Hij sluit hem van het priesterwerk uit->


Het volk van God is in de woestijn. De HERE geeft aan Zijn volk de goede regels voor het leven. Ook de regels voor wat er in de tabernakel en later in de tempel moet gebeuren. Dan komt uit dat de HERE heel precies is. We zien dat o.a. wanneer het over de dieren die geofferd mogen worden, gaat. Dat mogen alleen gezonde, gave dieren zijn. De dienst in Gods heiligdom moet in alles van Hem als de Goede en Volmaakte spreken. Dat geldt ook van de priesters.
Het is juist daarom niet zo dat elke mannelijke nakomeling van Aaron in alle gevallen als priester dienst mag doen. Wie in de tempel offers wil brengen, wie als priester in het land de mensen het onderwijs in Gods Woord wil geven moet verstandelijk en lichamelijk gezond zijn. Verstandelijk moet hij zo begaafd zijn dat hij onderwijs aan zijn volksgenoten kan geven. Hij moet kan onderscheiden wat in de ogen van God goed en kwaad is. Wij zien dat in het gedeelte van Leviticus 10 dat we gelezen hebben. We lezen daar dat het voor een priester verboden is om alcoholische drank te drinken vlak voor of tijdens zijn werk in de tempel. Waarom is zo’n bedwelmende drank dan voor een priester verboden. We lezen dat in vers 10,11: “”Opdat u scheiding kunt maken tussen heilig en onheilig, tussen onrein en rein, en opdat u de Israëlieten kunt onderwijzen in al de inzettingen die de HERE door de dienst van Mozes tot hen gesproken heeft.” Wie verstandelijk niet in staat was om zo zijn werk te doen, werd onder Israel niet tot het priesterwerk toegelaten.
Toch was dat niet alles. Dat word juist in onze tekst duidelijk. Ook de mannelijke nakomelingen van Aaron die lichamelijk gehandicapt waren, werden van het priesterwerk uitgesloten. De HERE geeft in de verzen 18-22 voorbeelden van priesterzonen die niet in de tempel mogen werken. Deze 12 voorbeelden zijn niet als een uitputtende opsomming bedoeld. Het is dus niet zo dat alles hier genoemd is wat kan voorkomen. Het zijn voorbeelden die het principe van vers 17,18 moeten duidelijk maken. We lezen in vers 17,18: “Wie van uw nakomelingen in latere geslachten een lichaamsgebrek heeft, zal niet naderen om de spijze van zijn God te offeren, want niemand die een lichaamsgebrek heeft, zal naderen.”
Het gaat hier om lichaamsgebreken die zowel vanaf de geboorte als ook later door een ongeluk of andere zaken in je leven gekomen zijn. We zien dit heel duidelijk in vers 19 wanneer daar een gebroken been of arm genoemd word. Misschien denk je nu: Waarom mag iemand die een arm of been gebroken heeft na zijn genezing niet meer als priester in de tempel werken? Dat lijkt heel vreemd.
Wij zijn in onze tijd en wereld met grote medische mogelijkheden er aan gewend dat na een tijd bij de meeste er heel weinig meer van een gebroken been of arm te zien is. Zo was het in de tijd van de Bijbel zeker niet. Na een breuk bleef je arm of je been eigenlijk altijd krom staan. Het liet heel duidelijk tekenen na. Ook dat gebrek mocht bij een dienstdoende priester niet te zien zijn.
Nu kan ik me voorstellen dat je denkt: Wat een vreemde wet van de HERE. Jij ergert je eigenlijk aan deze regels van de HERE want het lijkt alsof Hij gehandicapte mensen discrimineert. Dat Hij de gehandicapte achteruit zet.

Juist daarom is het zo belangrijk om er naar te kijken waarom de HERE de dienst in de tempel ingesteld heeft. Wat moest de dienst in de tempel Gods volk toen en ook nu laten zien?
De dienst in de tempel was de dienst van de verzoening en dat moest ook een stukje hemelleven op aarde laten zien. Midden in deze gebroken wereld wil de HERE in de tempel laten zien: Bij mij hoort wat gaaf, wat helemaal goed is. Bij Hem hoort het leven zonder enig gebrek. Daarbij hoort geen enkel lichamelijke of verstandelijke handicap. Dat beeld mocht in de tempel niet vertroebeld worden doordat iemand met een gebrek dienst in de tempel deed. Het beeld in de tempel moest juist de gehandicapten, hun ouders en iedereen die om hen staat hoop op de toekomst geven. Wij zullen dat vooral in het derde punt zien. We zien nu eerste in het tweede punt dat Gods zorg en liefde zich ook tot de gehandicapte uitstrekt, ook tot de gehandicapte priesterzoon.

-> 2. Hij laat hem in de priesterinkomsten delen->

De gehandicapte priesterzoon is door de HERE van het priesterwerk uitgesloten. Hij mag niet bij het voorhangsel in de tempel komen. Het prachtige kleed dat scheiding tussen het heilige en de voorhof maakt. Hij mag niet bij het altaar komen om daar een dier of reukwerk te offeren. Hij mag geen offer brengen dat de HERE aangenaam is. Dat word in onze tekst de spijze van zijn God genoemd.
Als de HERE geen verdere maatregelen genomen zou hebben, zou het betekenen dat de gehandicapte profetenzoon brodeloos zou zijn. Dat hij tot de bedelstaf veroordeeld was. Maar zo is het niet. Want een gehandicapte is in Gods ogen niets minder als iemand die helemaal gezond is. De gehandicapte profetenzoon is in Gods ogen echt niets minders dan die priester die gezond is en zijn werk in de tempel doet.
Waarom zou het voor de gehandicapte priesterzoon zo moeilijk geworden zijn als de HERE geen extra maatregels genomen zou hebben?
Omdat de priesters van de HERE in het land Kanaan zelf geen aaneengesloten deel stuk land als hun bezit gekregen hebben. Elke stam heeft een eigen stuk grond gekregen maar dat was niet zo met de stam van Levi. De stam van Levi ontving wel een aantal steden met daarom heen een stuk weidegrond. Kijk Num 35. Deze stam moest voor het onderhouden van de tempeldienst zorgen. De 12 andere stammen moesten voor een groot deel voor het onderhoud van de stam van Levi zorgen. De HERE had om daarvoor te zorgen verschillende voorschriften gegeven. We lezen die o.a. in Num 18. Daarbij was voor de priesters van groot belang dat ze van het vlees mochten eten dat bij de offers niet verbrand was. De HERE had het zo bepaald om zo ook voor Zijn knechten in de tempel te zorgen. Hij zorgt o.a. zo voor hun levensonderhoud. Hij laat ook de gehandicapte priesterzoon daarin delen. De HERE verstoot hem niet. Nee, Hij zorgt in liefde voor hem. De gehandicapte hoeft geen gebrek te lijden. Hij is ook een mens die Gods zorg en liefde ontvangt. Wij zien hier hoe de HERE voor de zwakke in Zijn Koninkrijk zorgt. Gods liefde in Christus strekt zich ook naar de gehandicapte priesterzoon uit. Gods liefde in Christus strekt zich ook uit naar elke gehandicapte onder Zijn volk.
Dat mag ook daarin vorm krijgen dat de meeste in Christus kerk die met een beperking leven in kinderlijk geloof het Avondmaal mogen vieren. Als het enigszins mogelijk is en we een kinderlijk vertrouwen op de HERE zien mag ook onze gehandicapte broeder of zuster bij Christus aan tafel zitten, uit Zijn hand vergeving en eeuwig leven ontvangen! Dit is ook heel belangrijk voor de voorbereiding van allemaal van ons op de viering van het Avondmaal. Is er bij jou het eenvoudige vertrouwen op de HERE, wil jij in liefde naar Christus luisteren en in alle eenvoud leven zoals Hij het wil? Leven van Zijn genade alleen en niet vertrouwen op wat jij allemaal doet? Iedereen die belijdenis van zijn of haar geloof gedaan heeft moet zich daaraan toetsen. Als je ziet dat jij dat niet doet, niet wilt dan is het zo nodig dat jij jou bekeert voordat jij volgende week Avondmaal viert.
Jongens en meisjes, jullie die nog geen belijdenis van jullie geloof gedaan hebben. Voor jullie geld hetzelfde. Al zitten jullie volgende week niet aan de Avondmaaltafel. Toch is het vieren van het Avondmaal ook voor jullie erg belangrijk. Als jullie van de HERE houden, de Here Jezus als jullie Koning willen volgen mogen jullie ook weten: ik ben een gered kind van God. Zo zeker als jij ziet dat het brood en de beker met wijn uitgedeeld word. Dan leer door het Avondmaal verlangen om belijdenis van jouw geloof te doen en ook zelf Avondmaal te vieren.
Het zien van Gods zorg voor de gehandicapte priesterzoon heeft ook ons vandaag veel te zeggen. Wanneer de liefde van de hemelse Vader zich ook naar die broeders en zusters uitstrekt zal dat ook onze zorg voor hen moeten bepalen. Wij zijn geroepen om ook daarin Gods beeld te vertonen. Wie zonder handicap door het leven mag gaan, heeft dat niet aan zichzelf te danken. U, jij had net zo goed met een handicap geboren kunnen zijn of door een ongeluk of een beroerte een blijvende handicap kunnen opdoen. Een handicap is een gevolg van onze zonden. Het is onze gezamenlijke schuld. Niet de schuld van de ouders die een gehandicapt kind hebben gekregen. Niet de schuld van de gehandicapte zelf. Nee, gevolg en schuld van ons allemaal zoals wij hier zitten. Gevolg van ons verzet, ons opstaan tegen God. En toch komt de HERE in Zijn goedheid naar ons toe in Christus. Hij heeft Zijn eigen Zoon gegeven om door het geloof ons het leven met Hem te geven. Verlost van de door ons verdiende eeuwige dood. Die goedheid en liefde door Jezus Christus verdiend komt ook naar u, naar jou toe ook als je lichamelijk of verstandelijk gehandicapt bent. Die liefde komt ook naar die verstandelijk gehandicapte onder Gods volk die zelf niet beseft wat het betekent om Gods kind te zijn, om te leven binnen de liefdeskring van Gods verbond. Wat een heerlike liefde en zorg van de hemelse Vader!
Broeders en zusters, jongens en meisjes laat jou liefde en zorg ook werkelijk naar jouw gehandicapte naaste uitgaan. Omring ook ouders die het er moeilijk mee kunnen hebben, die dingen moeten verwerken, die met vragen worstelen met de liefde en aandacht van Christus. Laat merken dat de gehandicapte er net zo echt bij hoort als al de anderen. Al kunnen ze bepaalde dingen niet. Al begrijpen ze zekere dingen niet. Of misschien zelfs veel niet. Jij kan nu misschien veel minder als anderen. Het is voor jou moeilijk om dat te aanvaarden. Het raakt jou diep. Toch mag jij dan nu al weten dat het niet zo blijft als jij van de Here Jezus houdt. Echt van Hem houdt. Dan komt er ook voor jou net als voor de gehandicapte priesterzoon het moment dat je voor altijd van al jou handicaps bevrijdt bent. Dat je voor altijd heel duidelijk priester in volle rechten bent en ook zo functioneert. Dat je voor altijd samen met Christus feest mag vieren op de nieuwe aarde. We zien dat vooral in het derde punt.

3. Hij maakt hem eens priester in volle heerlijkheid

We hebben in het eerste punt gezien dat de tempel het beeld van het gave leven met God is. Het beeld van de hemel, het beeld van het leven in gemeenschap met God op de nieuwe aarde en hemel. Dat beeld moest duidelijk blijven. Daarom lezen we in vers 23 nog een keer dat de priesterzoon met een lichaamsgebrek niet in het Heilige mag komen. Als rede word genoemd: op hij Mijn heiligdom niet ontheilige, want Ik ben de HERE, die hen heilig.” Wanneer de gehandicapte priesterzoon het Heilige zou binnen gaan, zou het lijken alsof op de nieuwe aarde er nog gebreken en handicaps, nog gevolgen van de zonde zouden zijn. Dat is niet zo. Bij het volmaakte leven, bij het heilige leven bij de Heilige God hoort geen enkel gevolg van de zonde.
Wie dat ziet, merkt ook dat onze tekst juist een machtige toekomst aan de gehandicapte priesterzoon laat zien. De HERE zegt hier tegen elke gehandicapte onder Zijn volk, tegen elke gehandicapte die van Gods liefde in Christus leeft: Er is voor jou een heerlijke toekomst. De tempel en het leven daar was nog maar een afbeelding van wat een in volle glorie zal komen. Het leven in de volle glorie bij de HERE na Christus terugkeer.
Dan is elke gebrek, traan en verdriet voor Gods volk verdwenen. Daar is ook het lichaam van allemaal volmaakt. Daar is iedereen z’n verstand helder. Die heerlijke toekomst is er niet alleen voor wie vandaag gezond is en bij Christus zijn of haar leven zoekt. Bij hem vergeving van zonden zoekt. Die prachtige toekomst is er door het werk van Jezus Christus als de Hogepriester ook voor zieken, gehandicapten, zwakken die Christus als hun Heiland kennen. Die van Zijn liefde willen leven. Want wat heeft Christus voor Gods uitverkorenen gedaan? O.a. dit: “Nochtans, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, en onze smarten gedragen”. (Jes 53:4; vgl Matt 8:14-17)
Ziekte en handicap zijn geen belemmering om eens in volmaaktheid de HERE te dienen, met Hem te leven. Dat hebben we aan niemand anders dan de Verlosser Jezus Christus te danken. Het lichaam en het verstand, de emotionele eigenschappen van ieder die met Christus in liefde leeft zal geheiligd, zal heerlijk zijn. Bevrijdt van elk gevolg van de zonde. Voor wie nu door het werk van de Heilige Geest met Jezus Christus leeft, is werkelijkheid wat we in Fil 3:20,21 lezen: “Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmee Hij alle dingen Zich kan onderwerpen.”
We hebben het in Openbaring 20 in deze dienst ook mogen lezen. Daar gaat het over mensen die op aarde geleefd hebben toen de Here Jezus vanuit de hemel geregeerd heeft. Mensen die Hem toen ook liefgehad hebben. Wat hier gezegd word geld ook voor de gelovigen die voor die tijd op aarde geleefd hebben. Die mensen zullen niet dood blijven. Die zullen bij hun hemelse Vader verder leven, door de dood heen. Dat is wat hier de eerste opstanding genoemd word. Dan volgen de woorden van vers 6: “Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding; over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen als koningen heersen, die duizend jaar.”
U die lichamelijk gehandicapt bent, jij die een verstandelijke of emotionele handicap met je meedraagt, leef met Jezus Christus. Zijn liefde is er ook voor jou. Jij bent voor de HERE niets minder als anderen. Jij telt niet pas bij de HERE mee als je door andere mensen om je grote verstand en je vele prestaties geroemd word. Het maakt niet uit of iemand sterk, lenig, stijf of slap of helemaal verlamd is. Wie bij Christus hoort, is eens een priester niet alleen in volle rechten maar ook in volle heerlijkheid. Dan mag jij priester zijn vlak bij God en Christus in een lichaam zonder enig gebrek. Met een verstand en met gevoelens zonder enige storing of verwarring. Dat leven wacht ieder die bij Christus hoort. Wat een geweldige troost en bemoediging is dat. Voor ieder die bij Christus behoort, in geloof aan Hem verbonden is geldt wat we nu gaan zingen. Dat geldt ook voor de gehandicapte priesterzoon uit het Oude testament. Dat geldt ook voor ieder die vanwege een ziekte of handicap geen woord kan uitbrengen, geen stem meer heeft. Dit geldt ook voor wie onder Gods volk mocht opgroeien en door een verstandelijke handicap heel weinig begrijpt. Wij kunnen door Christus werk als de Hogepriester als Gods verlosten kinderen zingen:
“Wat hier ziek is, zucht en kwijnt,
Zal daar fris en bloeiend wezen.
Wat als aards in ’t graf verdwijnt
Is daar hemels weer verrezen
Zinkt het sterflijk lichaam neer,
Levend schenkt de Geest het weer,

AMEN

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail: info@drukkerijvanberkum.nl Prijs 12,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 9,95 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2017